12. Най-после ще успеят да разбият националната сигурност!

Сетиха се да спазват Конституцията * сериозни събития, свързани с националната сигурност бяха подминавани от политиците с лека ръкаПродължение от 5 октомври 2007 г.

"В България външната и вътрешната политика по Конституция се правят от Министерския съвет. Министър-председателят е органът, който носи отговорността за изграждането на тази политика. Всички служби, в това число и новосъздаващата се Агенция за национална сигурност трябва да бъде на пряко подчинение на министър-председателя". Това заяви в предаването "Неделя 150" Николай Свинаров, председател на Комисията на вътрешна сигурност и обществен ред. Най-после, след шест години - един мандат на царедворците и половин мандат управление на тройната коалиция, Свинаров се "сети", че Конституцията на Република България трябва да се спазва. Няма обяснение защо чак сега такъв юрист като бившия защитник на Ахмед Доган в делото преди 10 ноември 1989 г. и генерал Владо Тодоров, след тази дата се сети след 17 години за спазване на Основния закон.

България е странна държава: наскоро изнесох думите на Емил Кошлуков от екрана на Нова телевизия за изнесени торби с пари през ВИП-а на аерогарата от царедворци и нови милиардери, сред които бяха споменати имената на така наречените "панайотки": Вълчев, Борислав Ралчев и Николай Свинаров. Нито едно от засегнатите лица не направи изявление или не се възмути, че го клеветят.
Ползвател на информация от специалните служби - това новата роля, която Свинаров смята, че трябва да се отреди на настоящия държавен глава. Човек, който ще подписва и издава Укази за назначения в бъдещата Национална агенция за сигурност - така вижда Свинаров бъдещите права на президента Георги Първанов, но България е страна на абсурдите в държавността, така че след 17 години така наречен демократичен преход навикнахме на какво ли не.
Наскоро изнесох в рамките на тази поредица, как Прокуратурата в свои указания от 1992 г. е посочила, че делото по "оня списък" е образувано за разгласяване на държавна тайна и следва да се търси умисъл за шпионаж, като своевременно се ограничават правата за пътуване зад граница на политика Ахмед Доган, министъра на външните работи - Стоян Ганев и бившият зам.-министър Живко Попов. Все пак Главна прокуратура не е страната на Уолт Дисни, а по-скоро институция и точно сериозната институция с още по-сериозните мотиви за образуване на дело за разследване увисват навремето пред интересите на тогавашни висши политици и интересите им. Тогава за какво иде реч?
Още един случай от дейността на специализираните служби към МВР и незаконна намеса и манипулация на представители на изпълнителната власт в дейността им докладва и проверява Комисията към 36-ото Народно събрание.

Ето какво записва в Доклада си Временната анкетна комисия относно неправомерни намеси на не оторизирани лица и институции, накърняващи установеното от Конституцията разделение на властите в Република България, като се базира на фактите и обстоятелствата, изнесени от директора на Националната следствена служба /НСлС/Ани Крулева:

"Проверявайки дейността на специализираните служби към МВР, установихме за БОИ следното:
Със заповед на министъра на вътрешните работи №К-3596 от 7 август 1990 г., Втори отдел на Държавна сигурност се преименува в служба БОИ /Бюрото за оперативно издирване/ - МВР. Службата е продължила да работи съгласно инструкции, обявени с министерски заповеди № I-380/ от 18 октомври 1967 г. и №I-8 от 2 януари 1978 г.
През месец август 1992 г., в служба БОИ е започнал подбор на кадри за оформяне "на специални групи за проследяване и задържане".
Подборът на кадри се осъществявал по устна заповед на тогавашния началник майор Венцислав Димитров и от определени от него служители от състава на БОИ, без участието на ръководния състав - началници на направления и сектори.
Основните критерии при подбора на служителите за тези групи са били: да са физически здрави, по възможност бивши спортисти и не по-възрастни от 40 години. На 16 септември 1992 г. е била проведена среща на кандидатите с началника, майор Дойчинов. На тази среща същият разяснил целта на създаването на "специални групи", структурата и задачите. Обещал им специален статут - повишаване в офицерско звание и по-високи длъжности, въоръжение и специално техническо осигуряване. Определеният състав, изваден от проследяващите сектори е бил на пряко ръководство и подчинение на майор Дойчинов.
Издадена била заповед №179 от 25 септември 1992 година на бившия началник на БОИ - МВР, с която е бил утвърден съставът на групите, както и старшият на курса. В заповедта са фигурирали 31 служители от БОИ, като се посочва, че курсът е с начало 15 септември 1992 г. Изготвен е бил и утвърден от майор Дойчинов тематичен план за провеждане на занятията.
През м. септември 1992 г. майор Дойчинов е изготвил две предложения до Главния секретар на МВР - генерал майор Богомил Бонев, относно необходимостта от отпускане на целеви финансови и материални средства за окомплектоване на новосъздадените специални групи за проследяване и задържане към БОИ- МВР, заведени в Службата под №6730 от 25 септември 1992 г. и № 7676 от 23 октомври същата година. В предложенията се посочва, че в "БОИ са създадени две специализирани групи за проследяване и задържане, като с това се поставя началото на изграждане на цялото подразделение в бъдеще като елитно подразделение, по подобие на сходни служби в западна Европа". По-нататък се посочва, че "по щат се предвижда тези групи да са по 25 човека /общо 50/ за София и че е направен подбор на 32-а служители от звената по външно наблюдение, като се предвижда специализирана бойна и физическа подготовка в София". Направено е искане за въоръжаване и в спецификацията фигурират и ... специални пушки с оптически прибори - 5 броя, калибър 5,45 и необходимото окомплектоване с боеприпаси за тях.
На 12 декември 1992 г. курсът е приключил и са били проведени демонстративни упражнения по карате и стрелба под ръководството на БОИ-МВР, след като групите са били настанени отделно от останалия състав. По предложение на майор Дойчинов, със заповед на министър Йордан Соколов, под № К -2970 от 4 ноември 1992 г. преди да е завършил курсът на обучение на всички 13 сержанти от групата е присвоено звание "младши лейтенант", считано от 1 ноември 1992 г.. В наличната документация няма данни, че до месец февруари 1993 г. специализираните групи са използвани за работа, а след това са разпределени в съществуващите сектори на БОИ - МВР.
Във връзка с изготвяне на новите структури в МВР, майор Дойчинов е изготвил предложение по структурата на БОИ - МВР на 20 октомври 1992 г. Самата структура е утвърдена на 27 ноември 1992 г. В предложението, което е изготвено по време на вече действащия курс на обучение на специалните групи, не се споменава изобщо за такава нова структура и липсва мотивировка за нея. В утвърдения нов щат за 1992 г. също не е предвидено създаването на такива специални групи".

А ето и изводите, които прави Комисията от народни представители за въпросните специални групи:

" По своята същност - записват депутатите - създадените "специални групи" се явяват ново структурно звено в управленската структура на БОИ - МВР. В предложението за новата, вече утвърдена структура на БОИ- МВР липсва мотивировка за създаването на такива групи, и същите като структурно звено не фигурират на потвърдения щат. Изводът е, че е налице структура, създаваща условия за използването й по незаконосъобразност, след като нейното съществуване и функции не са регламентирани нормативно.
Създаването на нови структурни звена е в противоречие с член 29, ал1 от Закона за МВР, който текст обявява, че само министърът на вътрешните работи утвърждава структурата и щата на службите в министерството, създава и закрива структурни звена в рамките на утвърдения бюджет и числен състав. При проверката не се намери документ, който да посочва, че министърът на вътрешните работи е бил сезиран за тези групи и че ги е утвърдил. Но бившият министър Йордан Соколов и бившият Главен секретар, Богомил Бонев потвърдиха, че знаят за тези групи и че те са създадени по тяхно нареждане.
Въведената задача за задържане на обекти е в противоречие със съдържанието на действуващите вътрешноведомствени документи, регламентиращи дейността на БОИ-МВР.
Даването на специален статут на групите от ръководството на БОИ е създало условия за влошаване на взаимоотношенията между участниците в групите и останалите служители на поделението. Извеждането на служители от отделните сектори и формирането на групи е довело до утежняване на изпълнението на преките служебни задачи на БОИ - МВР.
Липсва теоретична и методическа обосновка за модела, по който са създадени групите."

Това констатират членовете на Временната комисия в проверката по създадените специализирани групи. Неясно защо без последствие остават действията на бившия министър на вътрешните работи Йордан Соколов, както и на Главния секретар, Богомил Бонев, след като е станало кристално ясно на депутатите, че те са действали незаконно, създавайки въпросните групи.
Неясно остава и къде и с каква цел са били използвани въпросните групи, както и с какви средства се е заплащало на членовете на групите за този вид извън законна дейност.
Интерес представлява една бележка на депутатите-членове на Временната комисия в края на доклада Нормативно не е уреден въпросът при неявяване на граждани пред Комисия на Народното събрание и тогава, когато те скриват истината в своите отговори. В този смисъл не е уредена и процедура за административна или наказателна отговорност.
Кого е имала в пред вид Временната комисия - така и не става ясно. Кои са тези, излъгали членовете на комисията по трите теми: Свилен Маринов, "Оня списък" и създаването на специализирани групи извън законовите рамки - така и не се разбира. Депутатите мълчат силно по въпроса.
Бележниците и аудио записите ми от онова време /1992 г- бел. Л. М./ са запазили мълчанието на Доган по случая с "оня списък", но в това мълчание се крие и разковничето на много въпроси и неясни моменти от класически отиграната този път от политиците, афера. Истината е, че не минава дълго време и още през май 1992 г. Ахмед Доган, довчерашният съюзник на управляващата СДС-коалиция, на висок глас, без какъвто и да било конкретен повод заявява, че в СДС има сини фашисти! Така компрометираният лидер на ДПС изпълнява своята отговорна задача - да разклати правителството на сините демократи. Уязвим чрез аферата, Доган става сговорчив и изпълнителен, - шумът от аферата почти затихва след положените усилия на политици от всички власти /изпълнителна, законодателна и съдебна/. Свидетелят Тефик получава силна и трайна амнезия по случилото се.
Скандалният бивш министър на външните работи, Стоян Ганев, в пазарджишка еуфория прогласява по националното радио, че е доволен, ако е ударил разузнавачите от посолствата? На това в други държави му казват: луд за връзване.

Неусетно е отминат фактът по свалянето на шефа на НСС Чавдар Петков от поста му, както и на приемника му - Арлин Антонов. Антонов е предотвратил изнасяне на архива на контраразузнаването от сградата, където той се помещава, по нареждане на Главния секретар на МВР, Богомил Бонев, а това не се прощава.
Свидетели на случилото се в сградата на НСС разказаха, как при една командировка на Антонов, служители от НСС получават нареждане от Бонев да отключат и дадат достъп, на определени от него хора, до архива на НСС. Веднага стари служители на службата вземат мерки и изнасянето на секретната документация е предотвратено, въпреки, че постъпва заплаха, че ще бъдат използвани барети.
В годините на първоначално натрупване на капитали и развитие на сивата икономика, разбиването на специалните служби бе задача №1 за някои политици. Така приходите от рекет, контрабанда, наркотрафик и проституция се насочиха естествено към политиците и партийните централи.
Скандални банкови афери, скрити милиони неплатени акцизи, данъци, мита и такси при внос, заявяване на десетки пъти по-ниски цени на вносни високо акцизни стоки като алкохол, петрол и цигари, кражби на оръжие и нелегален внос на оръжие - всичко това бе върхът на случващото се в държавата в първите дни на така наречения демократичен преход.
Празноти в законите, преминаването на необложени товари през границата, умишленото забавяне на въвеждане на компютърна система, която да свърже: граница, данъчна служба, МВР, Прокуратура, съд, нотариус, фирмено отделение, полиция, ЦСБОП и НСС - всичко това наливаше милиони кеш в касите на ново богатеещите бивши партийни номенклатури.

В тяхно число влизаха и разноцветни политици от ново създаващата се политическа класа. В безспорната обстановка на разруха по специалните звена, които следва да се грижат за родната национална сигурност, процъфтяваха с работата си емисари на чужди разузнавания. "Безумие е, след като сме държава, която граничи с воюваща страна, да се отнасяме с безразличие съм собствената си национална сигурност и да използваме специалните служби и информацията им за политически и лични разправии" - призна висш служител на специалните служби. - Това е страшно и трудно поправимо. Издънват се приватизационни сделки, изнасят се милиони долари в куфарчета, поставят се взривове, има доказани канали за трафик на наркотици, крадени автомобили, културни ценности - това е само върхът на скандалното бездействие, на несигурността, в която политици обвиха работата на специалните български служби".

Към това се прибави и насилственото и доброволно изтичане на кадри от спецслужбите, което водеше след себе си и изтичане на секретна информация.
В същото време политиците бяха и все още са недосегаеми. По време на управлението на кабинета "Беров" бе изнесено, че в касата на вицепремиера му, Евгени Матинчев са открити свръхсекретни документи, които не би следвало да бъдат там. Самият вицепремиер доста безпардонно не само потвърди фактите, но и допълни, че е имал възможност и да си скрие документите, тъй като ги бил получил без опис и тогава нямало да има никакъв начин да се докаже, че документите са били в него!
Тогава обърнах внимание, че Матинчев е в близки отношения с един българин с турско име, който от контрабандист на дънки за Турция, днес е банкер, след като му бе разрешено да си открие бензиностанция в безмитна зона! Не последва нищо...

Този случай, а и десетки други от моята практика на разследващ журналист доказаха, че политиците са недосегаеми и единствено независимостта на специалните служби и спазването на съществуващото законодателство са в състояние да ги държат в състояние на почтени граждани, спазващи законите в страната. Обратното - специалните служби да се озоват в ръцете на политици - би било пагубно за службите и държавата...

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене