И за шистовия газ излъгаха от правителството на ГЕРБ!

Договор с "Шеврон" за проучване и добив на шистов газ засега не е подписван, но преговорите за това текат. Това каза премиерът Бойко Борисов от парламентарната трибуна на 18 ноември т.г., в отговор на въпрос от депутата от "Атака" Волен Сидеров. Борисов допълни, че обсъжданите характеристики и клаузи на потенциалния договор са изцяло в защита на националните интереси. Причина за това свое твърдение Борисов не намери за необходимо да изтъкне.

Премиерът каза и че ако "Атака" вече е внесла в Народното събрание предложение за мораториум върху такива проучвания в страната, парламентът ще го разгледа и ГЕРБ ще го подкрепи.

Няколко седмици последователно министърът на околната среда Нона Караджова и на икономиката Трайчо Трайков отричаха да е давано разрешение на "Шеврон" да прави проучването си.

Ето стенограма от питането на на Сидеров и отговорът на Борисов.

Всъщност на 16 юни Министерския съвет в точка 51 от заседанието си взема Решение да даване на Разрешение за търсене и проучване на шистов газ!

Няма друга истина! Ето стенограмата от това заседание:

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!

 

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

16 юни 2011 г.

 

Заседанието започна в 10.15 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

..............................................................................

Точка 51

Проект на Решение за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газа, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства в площ „Блок 1 Нови пазар”, разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, тъй като темата е изключително важна и вече започна да става обект на интензивен дебат, кога добронамерен, кога не толкова, разрешете ми да ви дам малко повече информация за процеса по тези проучвания и може би и за самата същност.

Нека да започнем с това, че в България предоставянето на права за търсене, проучване и добив на нефт и природен газ се извършва задължително след провеждане на конкурс или търг в съответствие със Закона за подземните богатства по предложение на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Конкурсите се обявяват в „Държавен вестник” и задължително в Официалния вестник на Европейския съюз, като по този начин стават международни.

С Решение №717 от 4 октомври 2010 година на Министерския съвет е открито производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1 – Нови пазар”, разположена на територията на области Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна, с размер 4398 квадратни километра. Решението е обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 10 от 1 февруари 2011 година, а в Официалния вестник на Европейския съюз под №2010 С-352-15 от 23 декември 2010 година. Това е важно да се повтори заради тези представители на БСП, които в момента твърдят, че всичко е било станало скрито и те не са успели да се запознаят с него.

Всички конкурси се откриват след като се поиска задължително становище от Министерството на околната среда и водите, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на културата. Тези органи са оторизирани да се произнесат относно наличието на опасност за националната сигурност, обществения ред и околната среда.

Положителните им становища означават, че няма заплаха за компонентите на околната среда, човешкото здраве, отбраната на страната, националната сигурност и паметниците на културата. Едва тогава се открива самата процедура по предоставянето на права за търсене и проучване. За откритите досега процедури в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по решение на Министерския съвет за проучване на нефт и газ няма получени възражения от горецитираните органи.

Проектите за конкретните полеви работи в „Блок 1 Нови пазар” ще бъдат подложени на предварителна екологична оценка съгласно действащото законодателство. По този начин повторно се гарантира опазването на околната среда.

По време на проучването се предвиждат конкретни дейности, свързани с опазването на околната среда, и постоянно наблюдение на състоянието на водите. Компанията „Шеврон” предлага значителни средства за мероприятия за опазване на околната среда – 4 милиона евро, като това е само по време на проучването, и гаранция за изпълнение на дейностите по договор за проучване от 35 милиона евро.

В случай, че се достигне до регистриране на находище съгласно действащото законодателство – Законът за опазване на околната среда, се прави оценка за въздействието на добива върху околната среда. При условие, че тази оценка е отрицателна, дейността се спира и концесия за добив няма да бъде предоставена.

Въпреки това, ползата за държавата от предоставеното разрешение за търсене и проучване остава, тъй като цялата новопридобита в резултат от дейността на инвеститора геоложка информация се предава безвъзмездно на държавата.

Ползите за държавата, също така, се изразяват и в това, че получава в този случай безвъзмездно бонус от 30 милиона евро при подписването на договора, както и такси за площта, която проучва, данъци съгласно българските закони и новооткрити работни места от страна на инвеститора. При условие, че се предостави концесия, разбира се, „Шеврон” ще заплаща на държавата и концесионни възнаграждения, т. е. ще се увеличат приходите в държавния бюджет – както преките от концесията, така и косвено от данъци и такси.

За сравнение само ще кажа, че блок е предоставен за търсене и проучване на „Дерек петролиум България” ООД на 10 февруари 2000 година без абсолютно никакъв паричен бонус при подписването на договора.

Следва да се има предвид, че всички тези дейности инвеститорът ги извършва на свой риск, тъй като, ако не намери газ, въпреки вложените в България инвестиции няма да получи право да добива и ще трябва да освободи площта.

Проучвателните сондажи в блок „Нови пазар” ще са на дълбочина повече от 3500 метра. Това е възможно в резултат на новите технологии, които се развиха в последните две години, като в района на Североизточна България, водоносния хоризонт е до 1250 метра. Хоризонтът ще се изолира от сондажа чрез технически средства, колонки, метални тръби и циментов разтвор, така че да не настъпва замърсяване на водата, каквато е добрата световна практика.

В световен мащаб към промишлен добив на шистов газ се приема за нормално да се пристъпи най-рано 10 години след датата на сключването на съответния договор за търсене и проучване. Работната програма в случая е 5-годишна, след което може да започне подготовка за добив. Тя предвижда извършването на 600 километра сеизмични проучвания и пробиване на четири проучвателни кладенеца. Технологиите за добив на шистов газ в последните няколко години драстично промениха този пазар. Като илюстрация на това само ще ви кажа, че САЩ в момента са най-големият производител на природен газ, като миналата година изпревариха Русия благодарение на тази технология.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, искам да поздравя министър Трайков за това, че с това решение днес Министерски съвет предприема една от може би най-важните в историята на страната ни стъпки към енергийната независимост на България.

До този момент дебатът винаги при нас е бил за това дали по различни тръби ще получаваме газ от един източник или по нови тръби ще получаваме газ от нов източник. Тук говорим за разработване на находище в наша територия, което, ако бъде успешно, ще осигури част от енергийната зависимост на българската държава, което ще бъде едно много голямо постижение за последните двадесет години и всички, които смятат да се противопоставя на този процес, да си дават сметка, че застават срещу интересите на цялото общество.

НОНА КОРАДЖОВА: Искам да добавя нещо, което министър Трайков каза и да допълня, тъй като и към мен има много запитвания по отношение на този добив. Това, което каза министър Младенов, е много важно и подчертавам многократно и навсякъде, че ако се докаже такова откритие задължително впоследствие се извършва не само оценка на въздействие върху околната среда на конкретния проект, но и на въздействието върху биологичното разнообразие по Закона за биологичното разнообразие. Т. е. при всички положения ще има огромна полза ние да знаем имаме ли, нямаме ли находища, дай Боже да имаме, а оттам нататък се провеждат съответните процедури, ако се стигне до решение за добив. Те са публични обсъждания, с участието на учени.

БОЙКО БОРИСОВ: За утре да ми бъде подготвен отговор, тъй като имам питане в парламента по тази тема, с всички тези фактологични данни.

НОНА КАРАДЖОВА: Включително и когато бях в Бургас, непрекъснато задават въпроса за проучването, което е в района на Силистар. Непрекъснато повтарям, че самото разрешение за търсене и проучване не означава веднага след това на добив. Това означава, че ние знаем имаме ли залежи, може след 100, 200 или 300 година да са безценното злато на България. Ако се докаже находище, самото проучване няма никаква опасност, което съм обяснявала и на хората в Бургас, като дейност и като проучване. Ако се стигне в някакъв момент до решение да се стартира процедура за добив, преди това преминават всички процедури по оценка на въздействие върху околната среда.

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожо Караджова, съответно и министерството, и стратегията за металите, която ни представихте вчера с министър Трайков и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и Прегьов, за това за което сме говорили да ви подкрепят в новия проектозакон по екологията за управление на отпадъците. Така че ги информирайте какво решихме снощи и съответно двамата министри да я подкрепят.

Приема се точка 51.

Има ли още някой съмнения, че ГЕРБ ще отрови златна Добруджа с това Разрешение? Едва ли. Както се казва – те даже вече са започнали!

Като вървим по темата ми се ще да попитам и защо и на какво основание Борисов заплаши българските граждани, протестиращи срещу проучванията за шистов газ, след като вече бе изрекъл заветното: „Приема се точка 51”.

А сега по същество:

В. „Дневник” пусна следната публикация:

която започва така:

В землището на генералтошевското село Къпиново ще се правят проучвания за шистов газ. Това съобщава сайтът на добруджанската община Генерал Тошево, в който е цитирано правителствено решение от 16 юни. Министерският съвет е разрешил на компанията "Шеврон България експлорейшън енд продъкшън" ЕООД, специализирана в добив на шистов газ, да търси и проучва за нефт и природен газ в площта на "Блок 1 Нови пазар", се казва още в съобщението. Този блок обхваща областите Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна. В него влиза и землището на генералтошевското село Къпиново.

Срокът на разрешението е за 5 години с право на продължение. Решението на правителството допуска предварително изпълнение на договора. Приема се, че "отлагането му би довело до блокиране проучването и добива на природен газ, което е в разрез с националните приоритети и стремежа на енергийна независимост на България и е необходимо да се защити като особено важен държавен интерес".

.................................................................

Американската компания планира да извърши общо четири сондажа - първите два ще са през 2015 г., а другите два - през 2016 г. Това уверили от "Шеврон" на вчерашната среща с областните управители във Варна, съобщи областният управител на Добрич Желязко Желязков. От фирмата планират информационни срещи в селищата, които попадат в зоната на проучване. Областната администрация в Добрич също подготвя разяснителна кампания. До края на годината или началото на следващата, експерти от Минно-геоложкия университет в София ще запознават добруджанци с позитивите и негативите от проучването за шистов газ.”

Явно в „националните” интереси е водата от чешмите да гори, 592 отрови да проникнат в земята завинаги, населението да се разболее от злокачествени заболявания, и златна Добруджа да се превърне в пустиня, защото никой няма да сее и жъни златно жито!

Има ли смисъл да казвам, че Трайчо Трайков си измисли, да не казвам излъга, че филмът за вредата от шистов газ бил фалшификат, и авторът му си признал!

На настойчивото ми питане и настояване пред една от сътрудничките на Трайков да научи къде е гледал министърът това "признание" получих отговор, че все още не й е обяснил!

На това място гражданството казва: „Каква я мислехме, каква стана!”

 

Коментари 

 
+13 #1 zvezdelina mileva 2011-12-14 19:29
Това правителство води България към бърза и невъзвратима гибел.Който не е разбрал това е на интелектуалното и образователно ниво на Бойко-Борисовото правителство.Жал ми е ,че талантлив народ като нащия опростя и оглупя така безнадеждно.
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене