Банка КТБ не била източвана?!

Този, който е искал да изнесе пари от банката, явно не е успял..

Управителят на БНБ дава пресконференция, на която изрича доста спорни факти за КТББНБ ще удължи надзора над Корпоративна търговска банка и ще покани акционерите в нея дали могат да осигурят капитал. Това е решил Управителният съвет на Централната банка след Доклада на квесторите за състоянието на трезора стана ясно вчера, на 31 юли.

Според документа само за месец от банката са изтеглени 630 милиона лева, но банката е с висока капиталова адекватност, което означава, че тя не е източвана!

Финансовото състояние на КТБПрипомням, че на 21 юни банката беше поставена под особен надзор заради масово теглене на пари от клоновете й.

Към края на юни активите на банката са близо 7 милиарда лева, а това е с близо 741 млн лева по-малко от сумата към края на май.

Депозитите на граждани и фирми намаляват с 630 милиона лева, до сумата от 5 млрд 620 млн лева.

Според Доклада общата капиталова адекватност на банката е 10, 54 на сто, а това означава, че кредитите и депозитите в банката са обезпечени, тъй като според европейските стандарти този показател е 8 на сто.

До 10 септември изпълняващият длъжността подуправител, ръководещ Банков надзор трябва да внесе в Управителния съвет предложение за необходимото удължаване на срока на специалния надзор на КТБ АД. Това гласи Решението на БНБ.

С Решение от днес, 31 юли на практика отпада нуждата за осигуряване на ликвидност от страна на държавата, изплащане на депозитите в банката и съответно от актуализация на бюджета!

Същите одиторски фирми, които направиха първоначалната оценка ще могат да извършат цялостна оценка на активите на банката. Срокът за нея е 20 октомври.

Какво се оказа:

активите на КТБ са 6,9 млрд. лв., и това се посочва в прессъобщение на БНБ.

А ето и целия текст на прессъобщението на централната банка:

В изпълнение на изискването на чл. 121 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) квесторите на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) представиха Доклад за текущото състояние на банката. С доклада е представен неодитираният финансов отчет на банката към 30.06.2014 г.

Активите на банката са 6 896.2 млн. лева, което e със 741.4 млн. лева по-малко от сумата към 31.05.2014 г. Високо ликвидните активи са 144.3 млн. лева, като намалението спрямо края на предходния месец е 671.9 млн. лева. Портфейлът от ценни книжа е в размер на 776.9 млн. лева, а кредитният портфейл е в размер на 5265.6 млн. лева. Депозитите от граждани и предприятия към 30.06.2014 г. са 5620.4 млн. лева, като намалението спрямо края на май е 630.7 млн. лева. Финансовият резултат на банката към 30.06.2014 г. е загуба в размер на 65.3 млн. лв. и се дължи изцяло на начислените през месеца разходи за обезценки на кредитния портфейл. Същевременно квесторите отбелязват, че тези разходи за обезценки са определени по съществуващите в КТБ АД процедури за прилагане на вътрешните правила на банката, които не осигуряват пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

На основата на неодитираните отчети общата капиталова адекватност на банката към 30.06.2014 г. е 10.54 на сто, а адекватността на капитала от първи ред – 7.86 на сто.

В доклада за текущото състояние на банката подробно са изброени действията на квесторите в изпълнение на определените им със закона задължения. Предприети са всички действия по текущото управление и контрол върху дейността на банката в условия на специален надзор. Осигурено е изпълнението на решенията на УС на Българска народна банка (БНБ) както по отношение на наложените ограничения върху дейността на банката, така и за намаляването на лихвите по депозити и сметки до средните пазарни нива. Осигурено е също така и спазването на задълженията към регулаторните органи.

Квесторите незабавно са предприели мерки за сигурност, сред които:

 • смяна на дружеството, осъществяващо физическа и техническа охрана към момента на налагане на надзора, с друго дружество.
 • Извършено е предаване и приемане на охраната на всички финансови центрове и офиси, както и всички други обекти на КТБ АД в цялата страна.
 • Изготвени са охранителни обследвания и са утвърдени планове за охрана на обектите и пропускателния режим.
 • Извършени са промени в пропускателния режим на помещенията, като е преустановен достъпът на бившите членове на УС и НС на банката, както и на свързани с тях лица и др.

Едновременно с това са предприети и адекватни действия за защита на интересите на банката както във взаимоотношенията с длъжниците, така и по отношение на кредиторите. Проведени са множество срещи с редица длъжници и кредитори за уточняване на взаимоотношенията в условията на надзорни ограничения върху дейността на банката.

В допълнение на регулярните задължения квесторите успешно са организирали заделянето на значителен човешки и материален ресурс за осигуряване на работата както на външните одитори, така и на правоохранителните органи.

Квесторите поставят като основен въпроса за необходимостта от определяне на надеждна оценка на кредитния и инвестиционния портфейли на банката, която да отговаря на текущото състояние на кредитополучателите и емитентите и да съответства на МСФО.

Вземайки предвид посоченото по-горе и в съответствие с действащите законови процедури по специалния надзор, предвиден в ЗКИ, Управителният съвет на Българската народна банка днес прие следните решения:

 • Приема Доклада за текущото състояние на „Корпоративна търговска банка“ АД, представен от квесторите в изпълнение на чл. 121 от ЗКИ.

На основание чл. 107, ал. 3 от ЗКИ издава следните задължителни предписания на квесторите на „Корпоративна търговска банка” АД:

 • Да създадат специален екип, който в срок до 15.09.2014 г. да организира подготовката на кредитните досиета за целите на одиторската оценка и да подпомага квесторите в управлението на взаимоотношенията с кредитополучателите, включително и за предприемане на необходимите действия спрямо длъжници, които не осигуряват редовно обслужване на своите задължения към банката;
 • Да сключат договор за правна помощ по прегледа на обезпеченията като част от процеса на окомплектоване и подготовка на кредитните досиета;
 • Да сключат допълнителни договори с одиторските фирми „Ърнст и Янг Одит“ ООД, „Делойт одит“ ООД и „Афа“ ООД за цялостна оценка на активите на банката, която да бъде осъществена в срок до 20.10.2014 г. на основата на резултатите по т. 2.1 и т. 2.2.
 • Да предложат на БНБ проект на покана към акционерите за заявяване на интерес и деклариране на възможност за осигуряване едновременно на капитал и ликвидна подкрепа за КТБ АД.
 • До 20.08.2014 г. да извършат промени във вътрешните правила и процедури за определяне на обезценките по кредитни експозиции с цел обезценките на експозиции със съществени нарушения в обслужването да се определят на индивидуална основа, с което да се постигне пълно съответствие с МСФО.

Квесторите да представят в БНБ информация за хода на изпълнение на направените препоръки в срок до 05.09.2014 г.

 • Възлага на изпълняващия длъжността подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, до 10.09.2014 г. и в съответствие с описаните по-горе дейности на квесторите да внесе в УС на БНБ предложение за необходимото удължаване на срока на специалния надзор на КТБ АД.

Поради големия обществен интерес докладът на квесторите за текущото състояние на „Корпоративна търговска банка“ АД – без информацията, която може да представлява банкова и/или професионална тайна – е публикуван тук.

На днешното заседание на УС на БНБ, управителят информира за изпратеното на 25.07.2014 г. писмо до председателя на Европейския банков орган (ЕБО) с покана към ЕБО да извърши независим преглед на качеството, капацитета, практиките и процедурите на управление "Банков надзор" в БНБ.

И какво се оказа пет седмици след пресконференцията на гуверньора Иван Искров?

 • Че банката е ликвидна,
 • Че няма да има нужда от актуализиран държавен бюджет, за да се вземат милиарди, както плашеха някои политици от ГЕРБ,
 • че кредитите и депозитите в банката са обезпечени?
 • Че банката е с висока капиталова адекватност и
 • че тя не е източвана!

По- вярното е, че тези, които са искали да я източат – не са успели да го направят!

На 21 юни банката беше поставена под особен надзор заради масово теглене на пари от клоновете й, но изтеглените пари за месец бяха в размер на 630 милиона лева. За сравнение ще припомня, че от друга банка бяха изтеглени за ден 800 милиона лева!

Сега срокът за цялостна проверка е удължен, но дотук нещата изглеждат като приказката „Празна Мара тъпан била”.

 • Ще понесе ли отговорност някой от БНБ за напрежението и хаоса, които бяха създадени след една пресконференция на гуверньора на БНБ?
 • Ще понесе ли някой отговорност за злепоставянето на банката?
 • Ще понесе ли някой отговорност за изнервянето на хилядите вложители от скандала с КТБ, който бе раздухан умело и услужливо в нечия полза?

Ако все още имаме действаща Прокуратура, то очаквам Главният прокурор да разпореди разследване на случая с КТБ.

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене