Tag:главен прокурор

Сградата на КТБДве години след отнемането на лиценза за банкова дейност на КТБ действията на държавните институции и регулатори, ролята им за фалита на банката и вината им старателно се укриват от обществото.
Публикация на сайта ГЛАСОВЕ

Отказват ни достъп до истинските документи, в т.ч. до стенограмите, старателно прикривани (засекретени) от президента Плевнелиев.

Няма одит и нито едно дело по същество. Т.е. прокуратурата и магистратите изпълниха поръчката „да спасят България” от най-големите й врагове – нейните граждани.

Затова виновни няма. За да няма кого да съдим и Законът за отговорността на държавата да остане извън обсега на исковете ни.

Няма и анализ за претърпените досега загуби, нито прогноза за бъдещите загуби на цялото общество от делата, които се водят зад граница.

В замяна на това с избора на новите „стари” подуправители управителят на БНБ Д. Радев вероятно под въздействието на заинтересовани политически лица и олигарси /?/ даде индулгенции на лицата от БНБ, виновни за банковата криза в средата на 2014 г. и за фалирането на КТБ.

А единият от главните екзекутори на КТБ – Вл. Горанов, в интервю пред в-к „Капитал” от 11 ноември 2016 г. арогантно прехвърля вината за вторичното ограбване на кредиторите чрез целевото придобиване и прехвърляне на активи на банката, които биха формирали масата на несъстоятелността, първо на квесторите. На квесторите, които и крачка не правеха без санкцията на централните банкери. И на синдиците: „Първите синдици, които назначихме, ги търсехме да са с опит. Но те движеха процесите много бавно. Затова решихме да сложим хора, които не са с толкова връзки в София и толкова зависимости, за да може натискът и изкушението да бъдат намалени.

Всички необходими действия за защита, а тя може да бъде само съдебна, на масата на несъстоятелността са направени. Но докато траят тези решения, една група хора се опитват да вземат активите...”.

Междувременно прогнозата му за събраните от несъстоятелността средства пада от 30 % преди година до 10 % понастоящем. „...Ще стигнат евентуално 10%. За съжаление прогнозите, че в хода на несъстоятелността голяма част от реалните активи, свързани или придобити със средства на банката, ще бъдат отдалечени от нея и по този начин допълнително ще се затрудни да се допълни масата на несъстоятелността, се оказват реални. Къде виждам причината за това – първо, доста късно стартиралата несъстоятелност на банката. И второ – самите съдебни спорове са фактически сложни, а и знаем с каква скорост по принцип върви правораздаването при решаването на търговски спорове,” уточнява В.Горанов.

И освен това твърди, че не са му известни „... твърдения и факти, които да поставят под съмнение действията на синдика...”, с които да се запознае и да може да сезира управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете, чийто председател е избран по негово предложение.

Каквото могъл, това направил, казва В. Горанов. Браво, Влади, браво Горанов!

Не бил знаел... Десетки са сигналите на НПО „Ние, Гражданите” до прокуратурата, Р. Миленков, председател на ФГВ, НАП. Останали без отговор и реакция.

На питанията по въпроси, свързани с ограбването на активите на КТБ, разходите на синдиците и т.н. получаваме отказ да ни се предостави информация поради това, че поставените интереси не представлявали обществен интерес.

А дали придворният адвокат на В. Горанов, следващ го при всяко ново назначение – МФ, Общинска банка, Г. Събев, понастоящем консултиращ ФГВ, не го е информирал?

Да видим какви са фактите:

 1. Факт е, че с преизбирането им на поста подуправители Д. Костов и К. Христов и получиха индулгенции за вината си за състоянието на банковата система в България и за фалита на КТБ., вместо да понесат отговорността за умишленото бездействие или вредните им действия по отношение на банковата система, не само спрямо КТБ.
 1. Факт е, че новият подуправител на БНБ Д. Костов излъга Народното събрание и обществото, че не е знаел за състоянието на банковата система през 2013 и 2014 г., и в частност тенденциите на развитие на българските банки, в т.ч. КТБ и ПИБ.
 1. Факт е, че непотърсената отговорност от управителя на БНБ и членовете на УС на БНБ, както и забавената оставка на И. Искров позволиха на „сплотения” екип на БНБ да укрие или фалшифицира документи, потвърждаващи обвиненията на премиера в оставка Б. Борисов, на редица граждани, организации, между които е и НПО „Ние, Гражданите” за вината на И. Искров, П. Чобанов и Пламен Орешарски за умишления фалит на КТБ.
 1. Факт е, че предоставянето на ликвидна подкрепа и държавна помощ на ПИБ е извършена в драстично нарушение на Закона за Българска народна банка и Закона за кредитните институции (ЗБНБ и ЗКИ). Невярна информация е подадена от УС на БНБ и в Европейската комисия.

Привеждаме последователно доказателства за всеки един от тези факти, които сме извели от различни документи и публикации.

Относно отговорността и вината на Д. Костов

В стенограмата и протокола от изслушването в Комисията по бюджет и финанси на НС на подуправителите на БНБ на 23.07.2015 г. и в последвалия доклад на Комисията по бюджет и финанси на Д. Костов заявява следното: /Приложения №№ 1 и 2 след текста/

На двата въпросите на Менда Стоянова

 • /1/ С кои от цитираните констатации на Временната парламентарна комисия за Корпоративна търговска банка, че събраните данни за необезпечени кредити доказват, че „не става дума за липса на професионализъм от страна на Надзора на Българската народна банка, а за пълна безотговорност и бездействие, улесняващо източване на банката“... Д Костов е съгласен...”,
и
 • /2/ По отношение представяне на надзорна информация в Управителния съвет на Българската народна банка – дали през последните години е имало доклади и анализи в Българската народна банка, предоставени на управителния съвет, показващи опасност от ликвидна криза и/или капиталови проблеми в Корпоративна търговска банка или в други банки; ако е имало такива, дали те са били взети под внимание от Управителния съвет и дали по отношение на тях са предприети мерки; дали досега управителят и подуправителите на Българската народна банка са имали достъп до надзорните данни от проверките на банките...

Д. Костов отговаря: „... По отношение на докладите и анализите, които се разглеждат в Управителния съвет на БНБ, това не е формално законово изискване, но е установена практика в Централната банка. Подуправителят ръководещ Управление „Банков надзор” да внася в Управителния съвет на БНБ за информация доклад за състоянието на банковата система. В тези доклади не се е съдържала каквато и да е негативна информация свързана с КТБ. Според тези доклади КТБ е отчитала нормални капиталови, ликвидни и финансови показатели в рамките на 12 надзорни регулации. Тези доклади за състоянието на банковата система внасяни в Управителния съвет на БНБ в предходните години са предоставени, както на органите на прокуратурата, така и на Сметната палата”...

В противоречие с това, което казва Костов, ще посочим само някои от изводите, направени от Управление „Банков надзор” под ръководството на Ц. Гунев за състоянието на банковата система към 31.12.2013 г. Докладът, с който разполагаме е разгледан от УС на БНБ на 07.03.2014 г. /Приложение № 3 след текста/

Извадки от доклада:

В раздел II.4 КАПАЦИТЕТ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ЛИКВИДЕН НАТИСК на доклада се правят следните изводи:

„...В края на декември 2013 г. ликвидната позиция на банковата система и на повечето кредитни институции се запази на добро ниво.

- Последното тримесечие на 2013 г. се характеризираше със следните процеси: В структурата на активите и пасивите на банковия сектор продължи наблюдаваната от началото на годината тенденция към увеличение на относителния дял на пласментите (в актива) и намаление на привлечените средства от кредитни институции. В същото време бе отчетено поредното повишаване на ресурса от резиденти.

- Растежът на привлечените средства бе съпроводен с увеличение на ликвидните активи, при които обаче бе налице вътрешно преструктуриране. Спрямо предходното тримесечие нарасна приносът на местните институции за увеличението на основните депозити. Всички банки (с изключение на ..........) продължиха да спазват изискването за поне 20% покритие във всеки един момент на привлечените средства от институции, различни от кредитни, граждани и домакинства с ликвидни активи.

- Ликвидните активи през тримесечието нараснаха със 773 млн. лв. (4.0%). Намалението на паричните средства със 782 млн. лв. бе компенсирано от увеличение при всички останали компоненти. Значимият растеж на ликвидните активи под формата на средства по разплащателни сметки и междубанкови депозити до 7 дни доведе до промяна в структурата на активите за ликвидни цели. През четвъртото тримесечие депозитите от населението се увеличиха с 1.5 млрд. лв. спрямо 1.2 млрд. лв. за същия период на 2012 г. и средно около 1.3 млрд. лв. за четвъртите тримесечия през периода 2009 г. – 2011 г....

- ... Традиционно банките с преобладаващо българско участие поддържат съществено по-висок относителен дял на паричните средства в структурата на ликвидните си активи (61.5%) спрямо този на субсидиарите на банки от ЕС и гръцките банки. Делът на държаните от местните банки търгуеми ценни книжа, които отговарят на изискването за ликвидност, през настоящото тримесечие намаля за сметка на средствата по разплащателни сметки в банки и междубанковите депозити до 7 дни. ...

- Сумата на пасивите (изходящ поток) нарасна с по-нисък темп от периода юли-септември, с растеж от 1.0 млрд. лв. (1.4%) за четвъртото тримесечие. Спрямо края на септември 2013 г. близо половината от кредитните институции отчетоха намаление на изходящия поток по пасивите, от които най-съществено бе при ...... В годишен план сумата на пасивите нарасна с 3.1 млрд. лв. (4.4%) при растеж на ликвидните активи с 1.6 млрд. лв. (8.7%).

- Коефициентът на ликвидните активи се повиши до 27.07%, като това бе най-високата му стойност за последните 12 месеца. Стойностите на показателите на отделните банки за периода 2012–2013 г. разкриват, че уязвимостта на банките към ликвиден риск при част от тях се е изострила, нещо, което остава скрито на системно ниво: Най-съществено свиване на показателя за покритие на пасивите с ликвидни активи бе отчетено при местните банки – от 29.17% към 31.12.2012г. на 26.82% към 31.12.2013 г.

- Тревожно е, че КТБ и ПИБ, отличаващи се с експанзивна кредитна и депозитна политика, поддържат трайно най-ниските стойности на коефициентите за ликвидност в системата. Рискът при тях, а и при други банки от групата, произтича, от една страна, по линия на стабилността на привлечените средства (основно на тези от населението) при евентуална промяна на ценовата им политика, а от друга – какъв е потенциалът им за по-нататъшна експанзия на кредитния портфейл. Освен това размерът на ликвидните активи и на двете банки се сви в годишен план (по-чувствително при ПИБ), а в същото време сумата на пасивите (изходящ поток) нарасна съществено.“

На изслушването на кандидатите за подуправители на 23.07.2015 г. пред Комисията на НС по бюджет и финанси на въпроса на депутата Д. Търновалийски:

„... Господин Костов, казахте, че медийните публикации не са били насочвани към вас. Това не е ваш ресор. И вие няма как да знаете какво се случва в КТБ, защото не сте отговаряли за надзора. В крайна сметка Комисията, която проверява, излезе с доклад и там е записано, че доста сериозни суми са били прехвърляни, а това е във вашия ресор, банково управление. Не е ли било ясно за вас и от това не можеше ли да се направят изводи, че се случва нещо нередно. В крайна сметка като Управителен съвет и като член на този Управителен съвет да искате и повече информация, включително и в докладите от проверката в тази банка”.

Отговорът на Д. Костов е: „Това, което прави Управление „Банково”, оперира платежната система. Това, че в платежната система се виждат конкретните получатели и поводите, основанията за плащането, това не е вярно. Платежната система функционира, за да осигури сетълментът, това е техническият термин между институциите, доставчиците на платежни услуги, което те извършват в полза и за сметка на своите клиенти. Едната банка е доставчик на платежна услуга на наредителя на плащането, другата банка е доставчик на платежна услуга на получателя на плащането. В средата стои въпросната система рингс, която е за сетълмент в реално време. Това, което се вижда там, че от една банка отиват едни средства в друга банка. Това, което контролира Управление „Банково” с цел да осигури надеждност и стабилност на функционирането на системите, е всички банки да могат да изпълняват наредените към тях плащания и да поддържат съответни средства в своите си сметки. Когато те имат затруднение и не могат да изпълняват тези сметки, тогава има опцията за временно подпомагане при много ясно разписани правила. Срещу ценни книжа те могат да получават някакво краткосрочно финансиране. Когато вече нямат и ценни книжа, които да ги продадат и да си захранят сметките, тогава вече се включват другите режими на действие, както се случи с Корпоративна търговска банка. Така че в рамките на това, което се наблюдава и за което се носи отговорност в Управление „Банково” няма как да извадите заключение, че се вижда нещо, което да потвърждава по какъвто и да било начин, конкретните журналистически разследвания”...

Дали това е истината?

Ще покажем извадка от един от редовно изготвяните за Банково управление на БНБ вътрешни документи, изготвяни за г-н Д. Костов и Ко на базата на подадена от всяка банка информация и документи: „Динамика на основните парични, депозитни и кредитни показатели“, този от май 2013 г. /Приложение № 4/

......................................

І. Кредити на неправителствения сектор

През май 2013 г. кредитите, предоставени на неправителствения сектор, намаляват спрямо края на април 2013 г. с 0.1% (69.1 млн.лв.), като достигат 54.424 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.6% (338.1 млн.лв.).

 1. Сектор „Нефинансови предприятия” (S.11)3

През май 2013 г. размерът на кредитите намалява спрямо края на предходния месец с 0.2% (81.9 млн.лв.) като достига 34.918 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.9% (295.3 млн. лв.). Банките с основен принос за общото изменение са:

....

 1. Корпоративна търговска банка – увеличение със 134.5 млн. лв. – Частни нефинансови предприятия: увеличават се кредитите над 1 до 5 години в евро (26.8 млн. лв.), основно на Дивал 59 ЕООД (33 млн. лв.) и тези над 5 години в евро (98.5 млн. лв.), дължащо се на Акванада ЕООД (40.1 млн.лв.), Бургас мийт ЕООД (28 млн.лв.), Риск инженеринг АД (14.2 млн. лв.), Глас индъстри АД (9.4 млн. лв.) и Рубин инвест ЕАД (1 млн.лв.). През месеца е отпуснат кредит до 1 година в щатски долари (21.1 млн.лв.) на Нафтекс Петрол ЕООД, а е погасен краткосрочен кредит в левове (7.8 млн. лв.) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД;
 2. Първа инвестиционна банка – ръст с 59 млн. лв. – Частни нефинансови предприятия: нарастват овърдрафтът в левове (7 млн. лв.) и кредитите до 1 година в левове (38.6 млн. лв.).
 3. 2. Сектор „Финансови предприятия”

Депозитите на сектора нарастват с 2.1% (73.4 млн. лв.) през май 2013 г. спрямо април 2013 г. и са в размер на 3.620 млрд. лв. при 1.8% (78.1 млн.лв.) месечен спад през май 2012 г. Изменението основно се дължи на: /КТБ не фигурира сред споменатите банки/

....

3. Сектор „Домакинства и НТООД”

През май 2013 г. спрямо предходния месец, депозитите намаляват с 0.04% (12.4 млн. лв), като достигат 35.311 млрд. лв. През същия период на 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.7% (232 млн. лв). Изменението на депозитите през месеца се дължи основно на:

....

 1. Първа инвестиционна банка – намаление с 35.1 млн. лв. – понижават се депозитите с матуритет над 3 до 6 месеца в левове (12 млн. лв.) и в евро (9.1 млн. лв.) и депозитите с матуритет над 6 месеца до 1 година в левове (18.2 млн. лв.) и в евро (23.3 млн. лв.) в сектор Население. В същия сектор нарастват безсрочните депозити в евро (17.8 млн. лв.), както и депозитите над 2 години в левове (6.5 млн. лв.) и в евро (1.4 млн. лв.);

....

 1. Корпоративна търговска банка – повишение с 53.4 млн. лв. – сектор Население: увеличават се спестовните депозити в левове (63.7 млн. лв.) и в евро (27.6 млн. лв.). Намаляват депозитите в левове с матуритет над 1 ден до 1 месец (31.7 млн. лв.) и над 3 до 6 месеца (12.6 млн. лв.)...

Очевидна е неистината в отговора на Д. Костов, тъй като данните конкретно показват детайлна информация за размера на кредитите и дружествата кредитополучатели. Дружествата, споменати в раздел КТБ, са част от тези, които фигурират в доклада на Временната парламентарна комисия и в приложенията му като „Бушони”. За информация на незапознатите, такава информация всеки ден се подава от всички български банки.

С драстично нарушение на ЗБНБ, ЗКИ е свързано и предоставянето на ликвидна подкрепа и държавна помощ на ПИБ. Невярна информация е подадена от УС на БНБ и в Европейската комисия.

Както е известно през периода юни-ноември 2014 г. Първа инвестиционна банка получи временна финансова помощ от правителството на РБ чрез посредничеството на БНБ, предоставена със средства от търговските банки до одобряване на Споразумението за предоставяне на държавна помощ на банковата система от Европейската комисия и до разработването и одобряването на план за реструктуриране на ПИБ с ЕК, подписан на 31.10.2014 г.

В различни коментари, интервюта, а също и в хода на процедурата по изслушване на кандидатите за подуправители на БНБ през 2015 г. бяха зададени въпроси, свързани с обезпечението, предоставено от ПИБ АД срещу тази помощ от 1,28 млрд. лв. На тях са отговаряли както И. Искров – управител на БНБ, така и Д. Костов – подуправител на БНБ, пред Комисията по бюджет и финанси първо заседание от ноември 2015 г. и посоченото изслушване. Обществото, депутатите, политиците бяха информирани, че ПИБ АД, за разлика от КТБ, е разполагала с бързоликвидни активи под формата на ДЦК и злато на кюлчета, с които е обезпечила получената като държавна помощ сума.

Самото споразумение на ПИБ с ЕК (План за преструктуриране) обаче изрично описва вида и формата на обезпечението, предложено от ПИБ и прието от МФ и БНБ, а съответно, и от ЕК, а именно бъдещи вземания от клиенти с редовни кредитни експозиции на стойност 1,321 млрд. лв. Кредитният портфейл включва активи /вземания от големи, малки и средни предприятия/. /Приложение № 5/

С приемането на включеното и описано в Споразумението с ЕК обезпечение посочените лица са нарушили грубо ЗБНБ, а именно:

- Законовите изисквания за Договори за кредит между БНБ и български търговски банки, сключени на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за БНБ по реда на Наредба № 6 за кредитиране на банките в левове срещу обезпечение, сключени в периода по т. 2., която гласи: „При възникване на ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система, Българската народна банка може да предоставя кредити в левове на платежоспособна банка за срок не по-дълъг от 3 месеца, ако те са напълно обезпечени със залог на злато, чуждестранна валута или други подобни бързо ликвидни активи. Условията и редът за отпускане на тези кредити, както и критериите за установяване наличието на ликвиден риск се определят с наредба на Българската народна банка”

- Всъщност БНБ е вписала като залог бъдещи вземания от клиенти на ПИБ – кредитни експозиции, вместо безналични ДЦК, валути и ценни метали в полза на БНБ, в нарушение на Наредба № 6 на БНБ. Вероятно както заблудиха нас, така са заблудили и Европейската комисия по отношение на „бързоликвидните активи на ПИБ” в нарушение на собствената им нормативна уредба. Не изключваме вероятността подобен подход да е бил приложен и към още някои от споменатите от К. Христов други 14 банки с ликвидни проблеми в същия период на 2014 г.

Повдигнатият въпрос е особено важен в контекста на отговорите на управителя на БНБ И. Искров и Н. Кордовска на първото открито заседание на временната бюджет и финанси /Протокол 1 от 29.10.2014 г., Приложение № 6/

На въпрос на НПО „Ние, гражданите“ защо на КТБ не е отказана временна държавна помощ и какво по-различно е предложила ПИБ на МФ и БНБ Н. Кордовска отговаря:

„Що се отнася, споменахте за банки, които са обект на предоставена държавна подкрепа. Изключително е нездравословно и опасно да се спекулира с подобни внушения. Тъй като, ако сте запозната с комуникацията на Европейската комисия за отпускане на държавна помощ на кредитни институции, там има изключително строги изисквания, на които всяка банка, която кандидатства за такава подкрепа, трябва да отговаря. И задължителното условие е тя да докаже своята жизнеспособност, което означава, че има достатъчно способност да издължи, да възстанови тази дадена държавна подкрепа. И изпълнението при такава подкрепа се следи в продължение на три години от назначен, одобрен от Европейската комисия наблюдател, който през цялото това време докладва как се изпълняват ангажиментите поети от подобна банка към Комисията”.

В кулоарното продължение на разговора по тази тема И. Искров ни заяви, че ПИБ е притежавала бързоликвидни активи във вид на злато на кюлчета и ДЦК, за разлика от КТБ.

Самата Наредба № 6 за кредитиране на банките в левове срещу обезпечение е абсурдна, защото при ликвидни проблеми първият актив, който нормално банката продава, са притежаваните от нея ДЦК. От гледна точка на притежавания от КТБ кредитен портфейл, но наше мнение, евентуална държавна помощ би могла да бъде гарантирана от много по-качествени активи.

Възникват и още няколко въпроса:

 • С какви документи е разполагала Временната парламентарна комисия по казуса КТБ и действително ли тези документи са предоставени на следствието и прокуратурата?
 • От документите, с които разполагаме, а не само от посочените тук данни се вижда, че директорът на Управление „Банков надзор” Цв. Гунев и подчинените му специалисти добросъвестно са сигнализирали за потенциални рискове. С цел отстраняването на неудобен свидетел, сигнализирал за потенциален риск в банковата система, ли наложиха на подуправителя Гунев принудителната дълга отпуска и последвалото му освобождаване от поста подуправител на БНБ. Най-вероятно УС на БНБ се е отървал от единствения честен ръководител в БНБ, който е щял да провали плана им за срив на КТБ.
 • За обществото остава открит и въпросът за отговорността и вината на всички членове на предишния УС на БНБ, начело с неговия управител И. Искров. Защото от документите, които притежаваме, се налага все по-убедително изводът за вината на управителя на БНБ и на всички членове на УС на БНБ за срива на КТБ. Вината им за оказаната нелоялна от гл.т. на защитата на конкуренцията помощ на ПИБ, за дискриминирането и ограбването на десетки хиляди български и чуждестранни граждани поради неоказаната подкрепа, селективното отношение, неприлагането на оздравителна програма, назначаването на недеепособни квестори с цел изпълнение на поръчката за да се срине КТБ.

По всяка вероятност отговори на някои от посочените въпроси ще се намерят в укриваната от президента стенограма, чието разсекретяване ще поискаме от бъдещия президент г-н Р. Радев.

НПО „Ние, Гражданите” притежава достатъчно оригинални документи, които недвусмислено ще докажат вината на управителя и членовете на УС на БНБ и на други държавни институции за краха на КТБ и драстичното нарушаване на правата на собственост, правосъдие и защита на ограбените по вина на българските държавни институции граждани и фирми.

Но очевидно окончателните присъди ще може да вземе само независим съд, освободен от зависимостите си от настоящата олигархично-мафиотска политическа върхушка. Ще дочакаме виновните да не са на настоящите си длъжности и ще ги съдим когато нямат защитата на институцията си защото те са временно наемници, а ние, гражданите, сме държавата...

----------------------------------

Приложение № 1

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

-----------------------------------------------------------------------------

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

П Р О Т О К О Л

На 23 юли 2015 година /четвъртък / от 14.30 часа в зала 134 в сградата на пл.”Княз Александър І ” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Заседанието бе открито в 14.40 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията. Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

* * *

/ Начало 14 часа и 40 минути /

ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Искам да ви уведомя, че господин Имамов и господин Главчев са на Председателски съвет за Конституцията. Специално ми се обадиха, за да ги считам за нашия кворум. Те оторизираха своите колеги да гласуват за тях.

Предлагам заседанието да премине при следния дневен ред.

Д н е в е н р е д:

1. Изслушване на кандидатите за подуправители на

Българска народна банка.

2. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерския съвет на 12.06.2015 г. – второ четене.

3. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките,

№ 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18.12.2014 г. – второ четене.

/Напомням, че го бяхме спрели, за да влезе законопроекта за възстановяване и преструктуриране и да вървят в комплект. Затова ги гледаме заедно./

4. Законопроект за изменение и допълнение на

Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерския съвет на 05.06.2015 г. – второ четене.

Има ли становища и предложения? Няма. Който е за този дневен ред, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Дневният ред е приет.

Преминаваме към точка първа от дневния ред. Изслушване на кандидатите за подуправители на

Българска народна банка.

Процедура.

Приложение № 2

Комисия по бюджет и финанси

23/07/2015

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

------------------------------------------------------------
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
П Р О Т О К О Л


На 23 юли 2015 година /четвъртък / от 14.30 часа в зала 134 в сградата на пл.”Княз Александър І ” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.
Заседанието бе открито в 14.40 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията.

Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.
* * *
/ Начало 14 часа и 40 минути /

ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.
Искам да ви уведомя, че господин Имамов и господин Главчев са на Председателски съвет за Конституцията. Специално ми се обадиха, за да ги считам за нашия кворум. Те оторизираха своите колеги да гласуват за тях.
Предлагам заседанието да премине при следния дневен ред.

Д н е в е н р е д:

1. Изслушване на кандидатите за подуправители на Българска народна банка.
2. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерския съвет на 12.06.2015 г. – второ четене.
3. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18.12.2014 г. – второ четене.
/Напомням, че го бяхме спрели, за да влезе законопроекта за възстановяване и преструктуриране и да вървят в комплект. Затова ги гледаме заедно./
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерския съвет на 05.06.2015 г. – второ четене.
Има ли становища и предложения? Няма.
Който е за този дневен ред, моля да гласува.
Против? Няма. Въздържали се? Няма.
Дневният ред е приет.
Преминаваме към точка първа от дневния ред.
Изслушване на кандидатите за подуправители на Българска народна банка.
Процедура.

Приложение № 3

С Ъ С Т О Я Н И Е Н А Б А Н К О В А Т А С И С Т Е М А

( Ч Е Т В Ъ Р Т О Т Р И М Е С Е Ч И Е Н А 2 0 1 3 Г О Д . )

У П Р А В Л Е Н И Е „ Б А Н К О В Н А Д З О Р

Д И Р Е К Ц И Я „ Н А Д З О Р Н И М А К Р О А Н А Л И З И И С Т Р А Т Е Г И И

Доклад за състоянието на банковата система (четвърто тримесечие на 2013 г.)

I Бизнес модел и рисков профил ....................................................................................5

I.1 Структурни промени в баланса на системата ..........................................................5

I.2 Водещи рискове пред банките и системата ...........................................................14

II Динамика и развитие на основните рискове пред системата ...................................24

II.1 Качество на активите...........................................................................................24

II.2 Въздействие върху доходността (способност на системата и банките да генерират доход от органични източници) ...........................................................................34

II.3 Способност на капитала да абсорбира шокове..................................................43

II.4 Капацитет за посрещане на ликвиден натиск ...................................................51

III Лицензии, разрешения и коригиращи надзорни действия .......................................61

III.1 Лицензии и разрешения .....................................................................................61

III.2 Коригиращи надзорни действия ........................................................................61

IV Макро-пруденциална политика по линия на банковия надзор въз основа на резултатите към на банките към декември 2013......................................................................62

Приложение №4

Динамика на основните парични, депозитни и кредитни показатели
Май 2013 г.

 1. Депозити на неправителствения сектор

През май 2013 г. спрямо април 2013 г. депозитите на неправителствения сектор нарастват с 0.4% (227.8 млн.лв.) и достигат 53.074 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те се повишават с 0.4% (201.8 млн.лв).

Графика 1

  1. Сектор Нефинансови предприятия (S.11)

През май 2013 г. спрямо април 2013 г. депозитите нарастват с 1.2% (166.8 млн.лв.) и достигат 14.143 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те се повишават с 0.3% (47.9 млн.лв). По-значителни изменения през отчетния месец има в следните банки:

 1. Сосиете Женерал Експресбанк – увеличение със 72.3 млн.лв. – през месеца нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (61.9 млн.лв.) и в евро (14 млн.лв.);
 2. Уникредит Булбанк – ръст с 52.7 млн.лв. – увеличават се овърнайт депозитите в левове (43.1 млн.лв.), основно на фирма от отрасъл Производство и разпределение на електрическа енергия и средствата по разплащателни сметки в левове (81.8 млн.лв.) на фирма от отрасъл Търговия. Намаляват депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (32.4 млн.лв.). Открити са нови депозити с матуритет над 1 ден до 1 месец в евро (25.3 млн.лв.), основно на фирма от отрасъл Строителство. Понижават се средствата по разплащателни сметки в евро (60.7 млн.лв.) на държавно предприятие от отрасъл Добивна промишленост;
 3. Райфайзенбанк България – повишение с 43.6 млн.лв. – през месеца се увеличават безсрочните депозити в левове (42.2 млн.лв.) и евро (13.2 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия. Намаляват депозитите с договорен матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (15.6 млн.лв.), а нарастват тези в евро (18.4 млн.лв.).
 4. Юробанк България – ръст с 35.7 млн.лв. – нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (20.1 млн.лв.) и депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (21.1 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия;
 5. Обединена българска банка – повишение с 31.5 млн.лв. – в сектор Частни нефинансови предприятия нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (18.1 млн.лв.) и в евро (11.1 млн.лв.). Намаляват депозитите в левовете с матуритет над 1 ден до 1 месец (20 млн.лв.) и нарастват тези с матуритет над 3 до 6 месеца (18.4 млн.лв.). През месеца намаляват депозитите в евро с матуритет над 1 ден до 1 месец (8.1 млн.лв.), а нарастват тези с матуритет над 6 месеца до 1 година (16.8 млн.лева);
 6. Банка Пиреос България – увеличение с 27.7 млн.лв. – нарастват овърнайт депозитите в левове (9.1 млн.лв.) и в евро (11.4 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия;
 7. Първа инвестиционна банкаповишение с 27.6 млн.лв. – през месеца е приет депозит с матуритет над 1 до 2 години в евро (27.5 млн.лв.) на фирма от отрасъл Търговия;
 8. Корпоративна търговска банка – понижение със 149.1 млн.лв. – падежират депозити в левове с матуритет над 6 месеца до 1 година на Държавна консолидационна компания ЕАД (186 млн.лв.) и на Български енергиен холдинг ЕАД (60 млн.лв.). Намаляват депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в щатски долари (66 млн.лв.), основно на държавно предприятие от отрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и депозитите с матуритет над 1 до 3 месеца в щатски долари (37 млн.лв.) на фирма от отрасъл Транспорт. През месеца нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (99 млн.лв.) на Български енергиен холдинг ЕАД и в щатски долари (77 млн.лв.) на Булгаргаз ЕАД. В сектор Частни нефинансови предприятия нарастват средствата по разплащателни сметки в щатски долари (28.2 млн.лв.) на двама клиенти.

Приложение № 5

FIBANK RESTRUCTURING PLAN

EXECUTIVE SUMMARY

Difficulties faced by Fibank in 2014 result from external factors

Executive Summary

The difficulties encountered by Fibank were due to a number of external factors. These included the collapse and placement of Corporate Commercial Bank (CCB) under special supervision, which eroded trust in the Bulgarian banking sector, the subsequent criminal attacks against Fibank itself, and the unstable political situation in the country.

After the CCB collapse towards the end of June 2014, Fibank became the target of a criminally-organised attack triggered by false, malicious rumours spread through electronic media messages. Customers were manipulated to withdraw their money despite the fact that Fibank had good capital and liquidity positions. This development, combined with certain unreasonable public statements, created panic and loss of confidence among depositors, resulting in a run on the Bank on 27th June 2014. On that day alone Fibank paid out to customers an amount totalling BGN 788M. In the period of 20th June to 2nd July a total of BGN 1,416M was withdrawn.

The press release of the European Commission on 30th June 2014 IP/14/754 states that “the State aid provides the necessary and proportionate liquidity in the wake of external, non-bank related events.”

On 29th June 2014, The European Commission approved a liquidity support scheme for Bulgarian banks (incl. Fibank) as being compatible with EU State aid rules. The initial State support received by Fibank on 30th June 2014 amounted to BGN 1.2B with an annual interest rate of 2.2% and a maturity of five months. The support was collateralised by Fibank with a pledge of receivables from the Bank’s portfolio for the amount of BGN 1,321M. The receivables, all performing, are from Corporate, SME and Retail customers.

Fibank will repay BGN 300M by 28th November 2014, at which point the State aid facility will be extended for BGN

Приложение № 6

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 31 октомври 2014 г.

Открито в 9,01 ч.

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Юлиан Ангелов и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Процедура, господин Ципов.

КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера се проведе заседание на Временната комисия за изработване на Проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание и бе взето следното решение:

„Правилникът за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание става Проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

В срок до 5 ноември 2014 г., сряда, 18,00 ч. парламентарните групи и народните представители внасят предложения за изменение и допълнение по проекта по точка първа чрез Деловодството на Народното събрание до председателя на Временната комисия.

Граждани и организации могат да правят предложения за изменение и допълнение на проекта до Временната комисия в срока по точка втора.

Проектът с постъпилите предложения се публикува на сайта на Временната комисия на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока по точка втора.”

Уважаема госпожо Председател, правя процедура да поставите на гласуване срока за предложения за изменение и допълнение по Проекта за Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

Уважаеми колеги, искам да направя още една процедура.

Точка първа от днешния дневен ред да бъде предавана по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Ципов.

По същество правите две процедурни предложения. Първото, свързано със срока, в който народните представители могат да правят предложения в процедурата по изработване на новия Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

Подлагам на гласуване Вашето предложение този срок да бъде до 5 ноември 2014 г., 18,00 ч.

Моля режим на гласуване.

Гласували 197 народни представители: за 189, против 8, въздържали се няма.

Предложението е прието.

Сега поставям на гласуване второто процедурно предложение за пряко излъчване на дебата по точта първа от работата ни днес, а тя е обсъждане на:

ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПО ДОКЛАД НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНО БАНКА ОТНОСНО СЪБИТИЯТА И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД И ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ” ЕАД.

Гласували 186 народни представители: за 184, против 1, въздържал се 1.

 
„САЩ, благодаря ви за поредните санкции“, коментира иронично главната прокурорка на Крим Наталия Поклонская. "ЕС, Швейцария, Канада, Австралия, Япония, САЩ... Кой е следващият?" - попита прокурорката.

Прокурор Наталия Поклонская

В петък официален Вашингтон въведе нови санкции срещу 24 руски и украински граждани. Прокурор Наташа не само не може да прекрачва територията на САЩ, но и на всички граждани на САЩ е забранено да имат каквито и да било официални контакти с нея.

В началото на декември Поклонская се закани пред телевизионните камери, че ще вкара в затвора всички небрежни и подкупни чиновници в Крим.

"Нека си мислят, че са незабележими. А всъщност ние внимателно ги следим и фиксираме тяхната престъпна дейност. А ако случайно се промъкват противозаконни мисли в главите им, да ги разкарат на секундата, за да не попаднат на "едно не толкова далечно място" (идиом в руския език още от ХIХ век; означава "да те пратят в Сибир", "да те пратят в затвора"). Нашата задача е точно там да изпратим всички подкупни чиновници".

През октомври главната прокурорка на Крим призна пред агенция ТАСС, че колекционира благодарствени писма от цял свят, които я правят много щастлива.

 

Съдии, прокурори, президент, опозиция – всички са виновни и лоши за Цветанов, докато той не може да накара дознатели в МВР да осигурят годни веществени доказателства по различни престъпления!

Цветан Цветанов, вътрешен министърВътрешният министър надмина и най-смелите очаквания в европейски мащаб с поведението си напоследък като въведе като норма нечувани досега практики.

Няма друг министър на вътрешните работи в Европа, който отминава с мълчание и недомлъвки скандален гаф с проникнали чужди разузнавачи на българска територия.

Няма цивилизована държава, в която полицай №1 да се саморазправя със съдия докато я лиши от права, след като негова семейна приятелка има същите прегрешения?!

Цветанов обяснява как лекари са убили дете, което след това се оказва аборт на мъртвороден плод!Няма европейска държава, в която министър на вътрешните работи да обвинява в парламента лекари в убийство на дете, след като става дума за аборт на мъртвороден плод!

Няма вицепремиер и министър като Цветанов в други държави, който да произнася присъди преди да се е произнесъл съдът.

Няма друг вътрешен министър, който да съобщава заключение за убийство при неприключило следствие!

Няма министър на МВР да поема и бедствия и аварии, интерграция на цигани, пожарна и какво ли още не, за да прилапа мегаведомството му парите от държавния бюджет за тези дейности!

И всички тези самоволни прояви на Цветан Цветанов са гарнирани с шефство на предизборен щаб в управляващата партия, назначения на приятели на ключови и добре платени длъжности, и командировки от по три седмици зад граница!

Да вземем Коиловци

Цветанов обяснява за любителите на екстремни спортове– там приказките на вътрешния министър не стана ясно как парашутистите са влезли в страната. Най-много за тримата странни туристи, паднали от небето, знаят тримата мъже, които ги спипали на земята. Братята Цоневи – Слави и Васко, както и техният приятел полицай Румен, дошъл да им помогне. Те били убедени, че са хванали да крадат цигани от съседното село, които подозирали, че ограбват реколтата им, когато джип със загасени светлини връхлетял срещу тях. Хората, които изхвръкнали от него, без да обелят дума, владеели бойни изкуства. Българите твърдят, че са действали при законна самоотбрана.

Според френското издание „Експрес”, в скандала са били дадени изстрели. Равносметката: двама ранени от куршуми и трети жестоко пребит. Останалите двама предпочели да избягат през полята: камери за наблюдение показват как по-късно прекосяват селото, за да вземат автобуса за Плевен и да изчезнат.

Селяните припомнят странните находки на мястото на инцидента: кислородни маски, сгъваема носилка, превързочни материали и устройство за преливане на кръв. "Достатъчно за обзавеждане на малка полева болница", казва един от следователите. Към това се прибавят комбинезони от неопрен, сгънат парашут, три лаптопа, GPS устройства, карти, алтиметър, дрехи за смяна , изолирбанд. Всичко това в три огромни сака оранжев цвят, скрити в храстите.

Населението на селото бе травмирано, защото всички там знаят, че е намерен в чужденците морфин, Част от чужденците са били без документи и два дни след одисеята им тримата мъже бяха прибрани много дискретно от френските консулски служби!

Аферата бе класифицирана като отбранителна тайна. След тази история цели команди от цивилни полицаи пристигнаха от София. Те конфискуваха цялото оборудване и казаха на селяните да си затварят устата. На местния полицай му бе наредено да излезе в отпуска по болест, Прокуратурата наложи пълна тайна върху случая. Но останаха следи: в клиниката по ортопедия в Плевен, например, където бяха приети под полицейска охрана двамата ранени от куршуми. Скандалът стана международен.

Който влезе или излезе през границата на страната без разрешение се наказва с лишаване от свобода до 5 години – това Цветан Цветанов чел ли го е, чувал ли го е поне, след като твърди, че е компетентен по законовата уредба на страната.

Няма нещо, което да е по-необичайно. Има хора, които са с различни идеи и обичат да се занимават с екстремни спортове. Има оказана медицинска помощ, но най-важното е, че всичко е приключило”, каза министър Цветанов. Той посочи, че е в компетентността на прокуратурата дали ще бъдат предприети последващи действия. Предприети действия срещу кого – французите са във Франция, а другите участници в боя са български селяни, които са действали в условия на законна самоотбрана?!

Туристите на Цветанов, любители на екстремни спортове според друго френско издание „Поан” се оказаха военнослужещи от френската Генерална дирекция за външна сигурност – към днешна дата вече бивши военнослужещи.

„Целият инструментариум на властта се концентрира върху това случаят в плевенското село Коиловци да бъде неглижиран, забравен и отминат. Това каза на пресконференция в Плевен депутатът от Коалиция за България Румен Петков, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Петков каза, че прави впечатление и арогантното отношение на българското правителство към българските граждани. „Французите правят опит за убийство на български граждани, сгазвайки ги с джипа с угасени фарове посред нощ. Този опит за убийство е предотвратен от служител на МВР. Вместо този служител да бъде награден, той е наказан.

Скандалът бе прикрит като депутатите от ГЕРБ не разрешиха Цветанов да отговаря в парламента за случилото се в Коиловци!

Проф. Стив Ханке в разговор с Емил Петров каза:

- В бюджета за следващата година най-голямо увеличение има при парите за МВР, как бихте коментирали това?

- Не съм запознат в подробности, но съм много скептичен за това да се увеличават парите за полицията. Полицията е част от проблема с корупцията. Корупцията нямаше да се случва без нейна помощ. Ще ви дам много прост пример - стъпка №1 в борбата с корупцията е да се приеме закон, който да се бори с корупцията. Но прилагането му започва с полицията, която трябва да хваща корумпираните. А вероятността някой да бъде заловен за корупция в България е много ниска. Следващата стъпка е да бъде разследван. На ниво прокуратура има много ниска вероятност някой да бъде вкаран в съда. А след това идва ред на съдебния процес и даването на присъда, където вероятността това да се случи е още по-малка.

Ако умножите вероятностите за това някой да бъде хванат по тези да бъде разследван и накрая - да бъде осъден, ще установите, че ако сте престъпник в България, вероятността да бъдете осъден граничи с нула.

Така че в този ход на мисли да се дават повече пари за полицията... Вместо това трябва да се правят реформи в полицията. Трябва да се дават пари за това да се извадят от системата корумпираните служители на МВР.

420 000 неразкрити кражби, които МВР не е разкрило

Цветан Цветанов подмина с мълчание и подхвърли на и. д. главния прокурор Бойко Найденов, че някакъв прокурор бил засечен да обядва с член на организирана престъпна група /все още не доказана като такава в съда – бел. Л. М./.

Още когато Борис Велчев напусна Главна прокуратура, за да бъде кандидат за конституционен съдия и си осигури още 9 години добре платен спокоен мандат, бе съобщено за 600 000 прокурорски преписки прекратени по давност!

Тогава Цветанов замълча, за да разчита на бъдещата подкрепа на лошото законодателство на ГЕРБ в Конституционния съд от Борис Велчев!

Партенката "теч" от прокуратурата

Вътрешният министър Цветан Цветанов изпрати на и. д. на главен прокурор Бойко Найденов информация за магистрат, който издал/?!?/ информация за акция "Универсалните", банда заподозрени за ДДС-измами, съобщиха във вторник от МВР.

Така изведнъж Цветанов реши да уличава прокурор затова, че е обядвал с някого, като вместо да провери данните, които подхвърли на Бойко Найденов ги съобщи на пресата?!

Цветанов напада прокурор!"Аз не мога повярвам, че магистрат може да обядва с лица, които са съпричастни към подобно източване на пари от републиканския бюджет с ДДС схемите” – коментира МВР-министърът.

По думите му Бойко Найденов вече знаел кой е този магистрат. На 14 декември обаче, Цветанов не коментира дали обявяването на въпросния теч на информация пред медиите няма да възпрепятства евентуално бъдещо разследване, а заяви лаконично само, че "той знае какво е направил и знае, че ние знаем какво е направил".

В сайта на МВР бе публикувано писмо на Цветанов до Найденов, в което няма повече информация, включително за това дали въпросният магистрат е следовател, съдия или прокурор.

"Разбрах, че господин Цветанов ми е изпратил писмо, но все още не съм получил нищо. Ако в това писмо има данни за каквито и да е нарушения на магистрат, ще го възложа на Инспектората на ВКП, за да вземе решение по него", заяви пред сп. "Правен свят" Бойко Найденов четири дена по-късно.

„Соченият от МВР за теч на информация зам.-районния прокурор на София Радослав Димов няма достъп до делата за ДДС-измами” поясни Борис Митов в сайта Медиапул, но вътрешният министър се направи, че не е чул това.

Странни са действията на Цветан Цветанов в този случай, не изчаква разследване на дознатели, подхвърля данни за нарочен магистрат пред медии и най-накрая за по-убедително пише писмо до и. д. Главния прокурор Бойко Найденов!

Защо раздухва така нашироко тази информация вътрешния министър, защо пише писмо, след като един телефон с Найденов би изяснил нещата? Дали Цветанов не предопределя крайния резултат и търси за кой ли път дивиденти на нечия друга сметка?

Дали тази партенка ще отклони вниманието на гражданството от факта за тези 400 000 неразкрити от МВР кражби? За това Цветанов не чува, както е „оглушал” и за скандала в „Коиловци”.

Черешката на тортата за гафове в движение от Цветанов бе двойното убийство в село Плана.

Вътрешният министър обяви, при неприключило следствие, че версията за двойната смърт чрез прострелване е една и други версии няма!

Въпросната единствена версия на Цветанов пред медиите е: "Инцидент, който не бих искал да коментирам, но вече е абсолютно доказано, че е станал инцидент. Имало е скандал и се е получило най-тежкото. От това, което ми казват колегите, знам, че е стрелял първо възрастният човек".

Спор, на двама души, при който възрастен човек и шефът на Националната спортна база, Петър Божилов загинаха простреляни взаимно. Това бе първоначалното съобщение на МВР.

Цветанов не обясни как и по каква причина двама спорещи стоят на 20 метра един от друг, а не са се приближили, най-малкото, за да се чуват кой какво казва по време на спора.

Два дни преди „самодейността” на Цветанов да разказва пред медиите резултат от неприключило следствие, бе съобщено, че Божилов е прострелян в гръб, докато възрастният стрелец е бил застрелян със седем куршума!

Как прострелян смъртоносно в гръб не умира, а в агония се обръща и изстрелва седем куршума в убиеца си - Цветанов остави на бъдещите телевизионни сценаристи.

Да се обърнеш и убиеш в предсмъртна агония убиеца си със седем куршума – това едва ли е в резултат на спор и разногласия!

Вътрешният министър не отговори на въпрос на Медиапул, че Божилов е бил шофьор на близкия до премиера Румен Николов-Пашата.

Какво мотивира Цветанов в действията му на вицепремиер и министър?

Цветанов се качва на автомобила, за да напусне гробището в АрлингтънТой живее, за да разхожда марковите си костюми и фланелки у нас и в чужбина.

Той намира щастие в концертите на Веско Маринов!

Той мрази съда, прокуратурата, обвинява предварително магистрати, задържани и оправдани от съда!

На един недоволен от него полицейски синдикат, той излиза с нови четири синдиката!

На един недоволен от него Съюз на съдиите, той излиза с алтернативен!

За ширещата се циганска престъпност мълчи, въпреки че парите по интеграцията с това малцинство са в него!

Той бори организираната престъпност, трафика на хора и наркотици с Кръгли маси, като един крал Артур...

Той държи НСО, съдилища, ВСС, ВАС, НРС, Комисията на тайните на бившата шефка Цвета Маркова. Негови са мнозинството от депутатите от ГЕРБ, ръководители на съдилища в страната и на път е да бъде избран негов човек за Главен прокурор!

Той никога не говори за грешките, гафовете си и бърза да изтъква следното: „Фактът, че в България пристигат шефове на всички служби от САЩ и Европа е оценка".

В същото време Цветанов "призна", че съдът разваля имиджа на службите ни в САЩ!

А вътрешният министър - дали не ни разваля имиджа пред Европа, та толкова време не ни искат в Шенген?

 

Не ми е приятно да го напиша, но походът срещу банка КТБ ще продължи до нейния фалит!

Люба Манолова, автор и собственик на сайта Това е една история, която се пише в момента. В нея Главният прокурор се прави на политик, управителят на Централна банка си измива ръцете с политици, президентът каза преди три месеца какво предстои да се случи, а един кандидат за депутат употребява прокуратура, съд, Управителен съвет на БНБ и добре платени медии за лични цели.

Омбудсманът на Републиката напразно даде интервюта в няколко телевизии, няколко от тях даже не бяха свалени и публикувани в една от най-големите информационни агенции, „Фокус”.

Експерти, синдикати, работодатели, учени, обявиха, че умишлено и незаконно се унищожава банка КТБ.

Законът в този случай няма никакво значение, той се нарушава открито и без око да мигне на сценаристите в заверата.

В пек и дъжд вложители стоят пред Централната банка в протест на случващото се и с някаква надежда да получат все пак парите си.

От Брюксел дадоха ясен знак, че случващото се с КТБ противоречи на европейското законодателство и че ще има санкции.

Политици от назначеното от президента правителство още в първия си работен ден запретнаха ръкави да изпълнят волята на президента и съсипят банката, като дадоха ясно да се разбере, че това ще е тяхното поведение до края на мандата им.

От днес сайтът „Хроники” започва поредица за етапите, действията, на които е подложена КТБ, за да бъде докарана до фалит. Ще се чуят всички лъжи, манипулации, всички истини, непубликувани факти.

Какво стои в дъното на тази история – за едни причината банката да бъде доведена насилствено до фалит е опитът да се прикрият големи кредити на едно известно лице, които никога няма да бъдат върнати.

За други запознати в подробности с проблема „КТБ” – случващото се е опит с политически протекции да бъде източена една банка, по-късно и дъщерната й, за да се вземат милиони, които да отидат в полза на различни партии и лица.

Съществува и версията, че най-показателният факт за злонамереното начинание да се извърши банкова кражба е фактът, че на 29 юни, при президента Росен Плевнелиев е била предложена банкова ваканция от различни високопоставени политици и други участници. Една банкова ваканция предполага да се затворят повече банки за неопределен срок от време и още по-неясни цели, като резултатът от подобно деяние би бил източване на милиони.

Това се разказва тихо и плахо от социалисти, присъствали на тази среща при Росен Плевнелиев, но ясно и категорично никой досега е е разказал за какво иде реч!

Пак социалисти плахо искат да бъде разсекретен Стенографския протокол от тази среща, но никой няма да го направи, тъй като много лица от висшите партийни ешелони са кюпа, во главе с президента.

Няма причина този Протокол да не бъде публикуван, тъй като в него не се съдържа никаква конфиденциална информация. Искането за банкова ваканция няма как да бъде прието за секретно, тъй като то е престъпление по смисъла на Закона и то когато такава ваканция не се налага поради някакви извънредни обстоятелства.

„Ако публикуват Стенограмата – няма да има за кого да гласуваме – всички са в кюпа” – пошегува се един мой приятел, който живее и работи в чужбина, но подробно запознат с тази среща и случилото се на нея от участници!

Та, ако някой тръгне да пита какво се случва и къде е заровено кучето, то моето обяснение е, от предложението за банкова ваканция, мярка, която щеше да разтърси силно финансово страната ни!

Така че разплитането на случая „КТБ” ще започнем именно от предложението за банкова ваканция и всяческите опити да бъде скрит Стенографския протокол от срещата при Плевнелиев.

Обръщението към вложителите

Днес, на 23 септември Цветан Василев, бивш председател на Надзорния съвет на КТБ изпрати, по-точно публикува на своя сайт следното обръщение:

{edocs}belgrad1.doc,600,400,link{/edocs}

Очаквайте следващата публикация – Банкова ваканция, поискана при президента

 
Цветан Василев пред репортериНямах намерение да влизам в задочна полемика с членовете на Извънредната парламентарна комисия по случая „КТБ“. Предпочитах да дискутирам казуса с тях и затова направих предложение да бъда изслушан чрез моя адвокат. Страховете на комисията (особено на някои от членовете й!) от този директен сблъсък обаче не позволиха това да се случи.
Представям си какво щеше да ми отговори Йордан Цонев на въпроса дали е идвал при мене само да обсъжда закони? Дали пък не е искал от мен да назнача сина му в „пирамидалната“ си структура? Или пък – плати ли му Пеевски бленуваните 3 млн. лева, след като прехвърли на фирмата Вили Вист скритото си участие чрез офшорката в Трансстрой Бургас? А на новоизлюпения борец за етнически мир от тежка категория Чобанов – още ли обикаля като гладно куче гаража на „Берлин“ и вдигнаха ли му количеството и качеството на съдържанието на пликовете? Шегувам се, разбира се! Разговорът трябваше да е сериозен, но с извинение – при този състав на комисията и при политическата поръчка, която тя изпълняваше, едва ли щеше да се получи.

Очевидно е, че командитното дружество „Пеевски, Цацаров & Сие“ съвсем го е закъсало, след като е прибягнало до услугите на „авторитетната“ парламентарна комисия да му оправдава умишлените действия тип „деветосептемврийска експроприация“ при атаката срещу банката и срещу мене лично. Къса май е паметта на Главния прокурор и за това нека само да му напомня, че той като един истински политкомисар защитаваше скалъпените тези на своя партньор и ментор за престъпника Василев, както и за онези митични 206 млн. лева, отмъкнати от държавата и вложителите.

Точно заради тези неадекватни действия на органите на властта, сега на ход са Европейският съд за правата на човека и Европейските институции. Банката беше съборена с помощта на следствието и прокуратурата при престъпното бездействие на Централната банка и правителството на Орешарски. И колкото и да се опитвате да потулите истината, господин Главен прокурор и господин, надявам се, бивш Гуверньор на БНБ, тя ще изплува на повърхността!

I. По същество за „Пирамидата КТБ“

1. Преди всичко за неосведомените, банката съществува в този си вид от 2000 година. Не съм чувал досега нежизнеспособна структура да е просъществувала толкова време. За този период банката увеличи капитала си от 11 млн. лева на около 650 млн. лева. Около 190 млн. лева са от директни увеличения – цялата останала част от капитала е капитализирана печалба. Всъщност, искам да напомня, че банката в продължение на дълги години е имала най-добри резултати по показателя „възвръщаемост на капитала“, а само платеният данък печалба от банката „пирамида“ надхвърля 50 млн. лева. Очевидно това не интересува никого!

2. Дали е забравен фактът, че акционери в „пирамидата КТБ“ с над 40% кумулативно участие са Държавният Резервен Фонд на Султаната на Оман, инвестиционното подразделение ВТБ Капитал на втората по големина руска банка и застрахователният гигант Дженерали? Дали някой сериозно мислещ човек би допуснал, че тези институции са инвестирали в пирамида? За незапознатите ще кажа само, че процесът на дю дилиджънс на Оманския фонд продължи почти една година. Освен това, КТБ е единствената българска банка, емитирала успешно свои облигации на международния пазар. Опростенческо е да се мисли, че облигационерите са изкупили книжата на банката, без да прегледат обстойно надлежно подготвения проспект на КТБ, който отразява реалното й финансово състояние.

3. Не разбрах как точно съм източвал банката, след като тя за целия период е капитализирана с над 640 млн. лева и над 200 млн. подчинен срочен дълг. Разпределеният дивидент е в размер на 30 млн. лева. Практиката на пирамидите е съвсем различна. Очевидно е, че и тази „желязна“ логика на комисията куца. Между другото, тук е мястото да вметна, че платените данък печалба и данък дивидент от едноличната ми фирма „Бромак“ и от мен като физическо лице са близо 40 млн. лева. За разлика от някои депутати с данъчни декларации за 14 хил. лева годишен доход, които не отразяват реалното им благосъстояние, аз си плащам данъците. За сметка на това, аз и семейството ми сме обект на проверки, репресии и публично унижение от подчинените на г-н Пеевски НАП и КОНПИ, които не се свенят да надскачат закона. Трябва да се отбележи, че и двамата видни ръководители на тези институции – Бойко Атанасов и Пламен Георгиев – са лично назначени от „най-успелия“ млад мъж в държавата.

4. Когато говорим за фирми-бушони, секретарки и охранители (между другото всичките те „управлявани“ от доверените лица на командитно дружество „Пеевски, Цацаров & Сие“, а именно – събирателно дружество „Лазов, Кражби & Кo“), нека само да изредя част от активите, финансирани чрез това, което комисията нарича „фирми-бушони“:

77% от Виваком – по реални пазарни оценки и оферти преди 20.06.2014 година, а дори и след това, този дял от компанията е на стойност от около 500 млн. евро;
100% от НУРТС – съгласно оферти и реализирана печалба на година компанията е с минимална стойност 150 млн. евро;
97% от Петрол АД – по оценки и оферти минималната пазарна стойност на компанията е 300 млн. евро;
100% от Дунарит АД – при налични договори, годишната реализирана печалба и оборотния капитал на компанията, нейната минимална стойност е 100 млн. евро;
100% от Авионамс – придобиването на неработещата компания от държавата е струвало над 30 млн. евро. Благодарение на преструктурирането, получаването на необходимите лицензи и включването в международни консорциуми, компанията е жизнеспособна и цената й не е по-ниска от 35 млн. евро;
80% от Рубин Плевен – независимо от тежкото наследство след преструктурирането и постигнатите финансови резултати – минималната цена на този пакет би била 35 млн. евро, а заедно с оборотния капитал, предоставен като кредит – 50 млн. евро;
100% СФС Парачин – подобна ситуация, но при завършване на инвестиционния проект и реализиране на планираната годишна печалба, цена не по-малка от 120 млн. евро;
100% Корабостроителница Русе – налични оферти за 60 млн. евро;
Винарни Телиш и Кастра Рубра – изцяло финансирани от банката, с минимална пазарна стойност 50 млн. евро (плюс наличното вино на стойност 25 млн. евро);
Завод за хартия Костенец – инвестиции от страна на банката на стойност 50 млн. евро. Независимо от неадекватната политика на КЕВР, при планирана печалба от 6 млн. евро на година, реалната цена не би била по-ниска от 60 млн. евро;
Газоразпреносни и газоразпределителни компании CNG Марица и Метамодул – при инвестирани над 15 млн. евро и наличния потенциал, оценката не е по-ниска от вложените инвестиции;
Газова централа Хасково с участие на американски инвеститор – инвестирани над 20 млн. евро;
Недвижими имоти (в т.ч. хотели, хотелски комплекси, търговски паркове, имоти, вкл. ИПК „Родина“) – на стойност не по-малка от 350 млн. евро.

Сигурно бих могъл да продължа с този списък, но едва ли е необходимо. Само дотук стойността на активите, контролирани от КТБ е над 1,8 млрд. евро. Покриват ли те онези „бушони“, или не? Оставям отговора на този въпрос на непредубедените читатели!

II. Герои или престъпници на нашето време?

Бездействието на всички институции по време на специалния надзор и несъстоятелността на КТБ нагледно ни показа какво е планирано да се случи с изброените по-горе активи:

1. Под носа на квесторите и окуражаващото мълчание на дружеството по интереси „Пеевски, Цацаров & Сие“ тяхната марионетка и главно „острие“ Бисер Лазов окраде чрез фиктивни цесии и офшорки имущество на стойност над 50 млн. евро – например, сградата на Централата на КТБ на стойност минимум 20 млн. евро, имот между Равда и Обзор от 160 дка на първа линия с минимална цена 10 млн. евро, бившата сграда на София прес за минимум 10 млн. евро, други по-малки – за още почти толкова. Да не говорим за източването на инфраструктурна компания чрез фиктивни задължения.

Колко сигнала трябва да получите, господа от Прокуратурата, за да се задействате?

2. Аналогични са действията на един друг „велик“ инвеститор Александър Сталийски. Той получи пари от продажбата на студията си, изградени с европейски средства след дълго изнудване, организирано съвместно с неговите бизнес партньори Пеевски и Бареков (Дали не е време експертите от съответната програма да се задействат?). Квесторите обаче му позволиха да си ползва безвъзмездно заложените в банката студия. В същото време въпросните „герои-партньори“ крадат заложената техника като мародери.

Със „заслужено“ заработените пари (не му е за първи път в практиките с мене и въобще не става въпрос за изнудване) Александър Сталийски „овладя“ Рубин Плевен с помощта на крадеца Лазов и директора на компанията. Представете си – срещу изплащане на оборотния й капитал – и източи всички активи в контролирана от негови подставени лица фирма. Всичко това с мълчаливото съгласие на цялата описана дотук компания от блюстители на обществения интерес.

3. Да описвам ли как в името на обществения интерес се управлява Виваком от братя Велчеви? Или е необходимо да изяснявам защо компанията смени спонсорирания отбор с новия фаворит на тандема Пеевски-Сталийски? Да, трудно му е на безхарактерния Атанас Добрев, генерален директор на Виваком, да откаже исканото спонсорство от 6 млн. лева, така необходими за бюджета на синия отбор. В същото време същият този син отбор дължи на приписваната ми фирма „Билдинг ризорт“ повече от 1 милион лева чрез фирма, регистрирана от адвоката със съмнителна репутация, а вече и „собственик“ на Левски, Александър Ангелов. Не изключвам услужливият и крадлив доносник Лазов вече да ги е обезпечил с някоя цесия и да са чисти като ангели. Какъв им е проблемът, след като дружество „Пеевски, Цацаров & Сие“ бди за тяхното спокойствие? Както бди за комфорта на „собствениците“ на вестниците, дължащи над 40 млн. лева на „фирмите-бушони“ (тук пак можем да говорим за „перфектно“ защитения интерес на банката и компаниите от лицето Лазов). Случаят с вестник „Преса“ само доказва моята теза. Ще видим и как ще бди за спокойствието на Красимир Гергов, който лично и чрез свои фирми дължи над 30 милиона долара, пак надлежно необезпечени от Лазов и Александър Ангелов!

И понеже не виждам начин да се промени тази ситуация, призовавам г-н Премиера да се намеси решително за спиране на този безобразен пладнешки обир! След като пропусна да се запише в историята със спасяването на банката (ако е имал такива намерения), поне на практика да защити думите си, че целта му е да бъдат съхранени активите й. Дори и крадците да са негови бивши и настоящи приятели!

III. За двойните и тройните стандарти и късата памет

Не мога да не взема отношение и по темата за националната сигурност и активите, контролирани от банката. Всъщност, в тази част от прословутия доклад прозира и основният мотив за атаката срещу банката и мене – ня#КОЙ не е могъл да се примири със съществуването на силен и независим национален капитал.

Когато продаваха БТК на никому неизвестната Вива венчърс (публична тайна е кой стоеше зад нея), проблем за националната сигурност не съществуваше. Когато с некомпетентно управление Вива венчърс влоши състоянието на БТК и натрупа международни дългове, също нямаше проблем. Когато аз извадих БТК от ръцете на кредиторите като преструктурирах дълговете, възникна голям проблем! Когато акционерите на Петрол източваха компанията и тя системно дължеше на бюджета десетки милиони – проблем нямаше. Но когато компании, финансирани от КТБ, я придобиха, за да се спаси финансирането дотогава, проблем възникна веднага! Не беше проблем държавната фирма Дунарит да дължи пари, които никога не можеше да изплати. Но когато беше преструктурирана и обезпечена с поръчки за години напред – това вече стана проблем!

Да продължавам ли с примерите? Не смятам, защото нормално мислещите хора вече са разбрали. Реалният проблем наистина възникна след безумната атака и умишлено съсипване на КТБ! Атака, поръчана от тези, които ме рекетираха години наред! Същите тези, чиято наглост стигна връх през април-май 2014 година. Разбира се, засега следствието и прокуратурата замитат следите на рекетьора! Мислят, че са успели, но се лъжат! И те, и рекетьорът! И техните „асистенти“!

Интересен факт за широката публика е, че турският холдинг, направил официално предложение за откупуване на задълженията на КТБ към Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите преди няколко месеца, е получил странна „контраоферта“. Поискана му е била „комисиона“ в размер, който странно съвпада със сумата, за която ме рекетираха преди това. Може пък и прокуратурата да се заинтересува от случая? Холдингът беше умишлено отказан, защото никой май е нямал интерес от откупуване на задълженията на КТБ. Видимо е, че сценарият е друг и се следва методично.

Никой не бива да се заблуждава – КТБ е жертва на политическо съзаклятие, диктувано от низки комерсиални цели! И страх, неистов страх, че силен и неподвластен национален капитал би бил пречка за продажната политика на българските държавници. Въпреки че Станишев и Орешарски се правят на умрели лисици, те предоставиха цялата власт на Пеевски и ДПС на тепсия. И знаеха от начало докрай сценария за ликвидиране на банката и мен самия! Паметта на Искров вероятно е изтрила срещата му с Пеевски и лица от следствието и прокуратурата в офис, близо до известен столичен хотел, на която е обсъждана атаката срещу банката! Говори се, че още в началото на 2014 г. Йордан Цонев, известен като Ментата, е разработил сценарий, основан на данни от клиентската база на КТБ, с екип от експерти, включващ и хора от Централната банка, които са начертали прословутия план, предложен след това от Искров през юли 2014 година. Същият план, който, виждате ли, не се бил състоял поради отсъствие на политическа воля.

Каква, мислите, воля е липсвала? Не е било ясно как и кой ще дели „баницата“ КТБ! Какво от това, че законът, на който толкова много се позовават всички, е бил погазен?!

IV. Малко уроци по банкиране

За да изчерпя виждането си по изкривените и предубедени „изводи“ на комисията за „пирамидата КТБ“, ще взема отношение и по лихвената политика на банката. Преди всичко трябва да подчертая, че продуктът „Преференциален депозит“ работи повече от 10 години, при това перфектно. И той е разработен от специалистите в КТБ в резултат на задълбочено изследване на продуктите на конкуренцията, условията на пазара и психологическите особености на клиентите. Преференциалният депозит не е персонифициран депозит и затова опитите да бъдат търсени корупционни практики при определянето на лихвите на депозитите е само хвърляне на прах в очите на обществото.

Що се отнася до големите депозанти, не познавам нито една банка по света, която да не прилага персонален подход към клиентите си като им предлага комплекс от най-благоприятни условия при тяхното обслужване. В крайна сметка обаче, за управлението на една банка не е важен лихвеният процент по депозита на „Х“ или „У“, а „средната цена на олихвяващите се пасиви“ и в крайна сметка „нетният лихвен марж“. По тези показатели „пирамидата КТБ“ почти не се различава от останалите на пазара. Да не говорим за сериозното предимство от близо 1,5 лева (в някои случаи до 3 лева) по-ниски разходи на 100 лева обслужени активи в сравнение с тези на конкурентите, които прехвърлят разходите за своята неефективност на своите клиенти. Това може да не се връзва с тезата на ликвидаторите за пирамидата, но е факт. Иначе, едва ли през май 2014 година Moody’s щеше да потвърди дългосрочния инвестиционен рейтинг на банката!

При отварянето на „завесите“ на банката лъсна и една друга, повтаряна до втръсване лъжа от години – за така наречените държавни пари в КТБ. Независимо че Мартин Димитров продължава да ръси несъстоятелности, че средната цена на пасивите била балансирана от държавните пари! Така наречените държавни пари са в крайна сметка под 5% от активите на банката! Ако някой от тези „критици“ можеше да борави поне с простичкия показател „среднопретеглена аритметична“, щеше да разбере елементарната манипулация.

Завършвайки това свое излoжение, бих искал още веднъж да подчертая, че ще продължа да отстоявам истината за КТБ докрай заедно с моите незаслужено обвинени колеги! Няма да ме спрат нито репресиите, нито заканите, нито докладите на странно съюзилите се крепители на статуквото. Историята ще изобличи всички сценаристи на очернянето и умишленото съсипване на КТБ, както и лъжците, продали съвестта си (съмнително е, че имат такава!), за да им осигурят параван и пасаван!?

Цветан Василев
www.vassilev.bg

Публикувано от сайта Афера.бг

 

Читатели допълниха темата за РВД - този Остров на съкровищата за всяка власт *Докато Прокуратурата мълчи, Станишев отиде на крака до РВД и летището, за да покаже своята подкрепа на началниците там

Вчера, на 13 септември моя колежка от в. "Политика" ми съобщи, че парламентарната комисия по корупция се е заела със случващото се в РВД и фактите, които изнесох в разследването си по темата. Информацията потвърдиха и двама мои източници от Народното събрание. Нещо е на път да се раздвижи...

По време на публикуването на отделните части на разследването за РВД на тази електронна страница, получих десетки мнения по темата от участници в събитията в РВД и от запознати с проблемите на това държавно предприятие. Някои от мненията бяха с имена, други получих анонимно, но след проверка, мога да потвърдя, че изнесеното в тях бе истина.

Ще започна с едно мнение, в което прочетох следното: "Поздравявам Ви за статията. Всичко, което Сте написали е вярно... При нужда мога да потвърдя всичко, което сте написали." Следваха адрес и телефони за връзка.

Друго писмо по разследването съобщаваше: "Материалите, които сте публикували за РВД са много интересни и в голямата си част верни. Сега Ви предлагам един друг поглед върху нещата:

Управителят на комплекса в Банско - Фурнаджиев има частен хотел до парка. Интересно дали дава пари за пране на бельото, за подмяна на чаршафи, кърпи и т.н., за покупка на хигиенни материали? Защо хотела на Фурнаджиев бе създаден по времето на строителството на новите къщи в комплекса на РВД.

Дъщерята на въпросният Фурнаджиев - Мария, работи също в РВД, а синът е Атанас Фурнаджиев от "Мото Пфое". Та на неговата жена бащата, е Миро Хлебарката от РВД. Има ли връзка триото: Фурнажиев-баща, Фурнажиев-син и Карл-Хайнц Пфое? С какво име се слави Фурнаджиев-баща в Банско? Защо служителите от комплекса треперят от Фурнажиев?" Все въпроси, на които засега нямам отговор."


Тук правя уточнение, че писмата публикувам без данните за податели, тъй като конфиденциалността на източниците ми, за мен, като автор е много важна.

"Здравейте,
Нещата, които чета тук няма как да проверя на друго място. Затова ги приемам така представени. Дано това не е истина, защото прави България смешна и жалка държавица. Иначе казано, сайта на г-жа Манолова е едно от местата, където проверявам същността на събитията в България.


Желая Ви успех!" бе още също писмо по разследването за РВД.

"Всичко е истина!", "Евалла", бяха кратки някои от отзивите. Докато един от тях бе сериозен и допълни темата: "Напълно Ви подкрепям, всичко публикувано от Вас е самата истина, няма лошо, че разни хора си назначили хората на работа. Въпросът е дали те могат да работят качествено или не стават за нищо, както сина на А. АТАНАСОВА /депутат от НДСВ - бел. Л.М./. Имате ли представа че получава немалка заплата, а не върши никаква работа и никoй не смее да го накаже или смъмри дори."

И още няколко писма:
"Като участник във финалния търг, когато бе одобрена Аления ... Въпреки изнесените подробности много срамни неща се премълчават и днес. Дано стигнете и до тях. Например - защо бе елиминиран "Мартин-Локхийд" без отваряне на офертата......Този център вече едва ли е нужен някому... Но ще се вложат още много пари..... С уважение..."

"Прочетох всичко... пазете се, създавате си много врагове, за които не подозирате!"

Ще спра с писмата, защото съдържанието им бе еднакво с това на публикуваните тук. И тъй като вече трети месец в страната се говори единствено за най-голямата разкрита афера, тази на "Топлофикация - София АД", ще си позволя да пусна едно сравнение, което също получих в пощата си, след публикуването на разследването за РВД.

Прилики и отлики в двете афери
1. Питане в Народното събрание на 18.01.2002. "…Аз само искам нещо да Ви напомня. Договорът, който е подписан с "Аления", е подписан от господин Цветан Дилов, струва ми се. Господин Цветан Дилов е бил заместник директор. Как се казва сега директорът на РВД? …" Сегашният шеф на РВД смени много правителства, но той, също като задържаният в момента шеф на "Топлофикация" е несменяем.

2. Изказване след завършване на парламентарното разследване на РВД през 2002г. на министър Мутафчиев: "Защо да го сменяваме г-н Дилов, та той е толкова удобен?" Не бе уточнено за какво е удобен.

3. Изказване на министъра на транспорта и съобщенията, Петър Мутафчиев пред синдикатите на РВД, през месец май 2006. "Гордея се с изказванията си за Дилов пред НС. Няма да сменявам Дилов под натиск. Дилов има да си довърши работата."

Какво има да си довърши? Може би да сключи някой друг договор без търг с определена фирма, за изграждане на кула или за поредна модернизация на радарите с "Аления-Маркони" пак без търг? Наистина за подобни действия генералният директор Цветан Дилов се оказа незаменим и удобен. Никой не вярва, че от прокуратурата ще тръгнат да го разследват за 100 млн. или за 150 млн. щети.

4. Интересно против какво всъщност се обявява министър Мутафчиев. Против източването и съсипването на РВД, или против това да се прави от други министри.

Приликите
1. Всичко започва от едни добри намерения. Редовите служители имат нужда от масажи /за Топлофикация/ и активни почивки /за РВД/. Само те ли ги използват обаче или активните почивки за сметка на РВД ползват и висши държавни чиновници от всякакъв калибър: от секретарка, през депутати и говорители, та до министри, братовчеди и други подобни.

2. "Топлофикация" купува почивна база "Здравец", РВД разполага с почивни бази в Банско, на морето - "Локомотив" и въпреки това пръска милиони, за да наеме хотели като "Копитото" на Витоша и "Морска звезда" на брега на морето...

3. Шефът на "Топлофикация" имал резиденция в почивна база "Здравец", шефът на РВД има VIP апартамент в почивната база в Банско.

4. И на "Топлофикация" и на РВД са правени проверки, с цел прикриване на престъпления.

5. И в "Топлофикация" и в РВД има джакузита, джетове, джипове, яхти и други подобни.

6. И в "Топлофикация" и в РВД от 10 години се сменяват бордове, но директорите остават.

7. И в "Топлофикация" и в РВД директорите са в отлични отношения с министри, зам.- министри, депутати.

8. И в "Топлофикация" и в РВД директорите стават привърженици на тези партии, които идват на власт.

9. И в "Топлофикация" и в РВД работещите искат да не се източват и съсипват предприятията им, но няма кой да ги чуе.

10. И в "Топлофикация" и в РВД процесите отиват към съсипване. "Топлофикация" към обявяване в несъстоятелност, а РВД към обслужване на самолети само в зоната на летищата, поради факта, че потроши десетки милиони долари, но не подмени 20 годишните си радари и не успя да изгради конкурентно способен център за управление на полети.

Единствените разлики засега между "Топлофикация" и РВД са, че не са открити банкови сметки на шефовете на РВД в западни банки. Но такива не са и търсени.

След публикуването на разследването за РВД единствените, които се развълнуваха се оказаха работещите служители в това предприятие, служители в министерството на транспорта и съобщенията и служители в Главна въздухоплавателна инспекция.

Прокуратурата, в лицето на Главния прокурор Борис Велчев за пореден път обърна гръб на фактите за безстопанственост, източване и щети в милиони за едно държавно предприятие. Сам Велчев подчерта, че не му е известно в БСП да има корумпирани министри. Явно на Велчев му е известно само това, което той желае да му е известно. Засега в сметките за разследване на ведомството му не влиза РВД.

В същото време премиерът Станишев отиде на крака да открие новото летище заедно с министъра. Към тях в радостното събитие се присъедини и генералният директор на РВД, Цветан Дилов. Все пак радост е - България да пусне новото си летище. От друга страна - се задават избори и в парламента приеха, че спонсорите на партии могат да наливат пари колкото им душа иска. А РВД е богато предприятие и неведнъж се е притичало на помощ на политици.

Живеем във време, когато отношението към парите се промени и човек не получава пари заради труда си, а за да се направят повече пари. Например в политиката. Ето защо няма да има разследване и няма да се търси вина в РВД. Тъжно и вярно.
 

Правителството стегна редиците в парламента, за да му гласува удобна промяна в законодателството за КТБ

Премиерът Борисов след среща в Министерство на финансите - от репортажа на тв7Няма откраднати 4,22 милиарда. Тази сума беше сервирана удобно от БНБ! 4, 2 милрд е размерът на обезценките, които са направени по някаква дяволска технология, неизвестна на света, от така наречените „одитори! Няма такива суми, които да са изнесени с куфарчета с пари!

Всички чухме как от парламентарната трибуна премиерът Бойко Борисов заяви, че се обяви за закони със задна дата, които да направят възможно спешното назначаване на служебен синдик в Корпоративна търговска банка (КТБ), за да се предотвратят злоупотреби с активите й. Борисов обяви изненадващо пред парламента, че още незабавно ще бъде внесено предложение за назначаване на временен синдик в КТБ, за да се спре "разграбването" на имуществото й при управлението на квесторите. Той заяви, че е много притеснен и призова за спешни промени в Закона за банковата несъстоятелност, които да позволят фондът за влоговете да влиза в управлението на закъсали банки още преди те да са обявени от съда във фалит. Това се случи веднага след като в ежедневника „Преса” излезе публикация, че КТБ се разграбва!

Премиерът поиска... парламентът козирува

Премиерът Бойко Борисов иска от трибуната на парламента законодателни промени за назначаване на синдик"Законовите промени се оказват недостатъчни, за да се гарантира масата на несъстоятелността (от която трябва да се плаща на кредиторите- б.а.)", обясни Борисов на депутатите. Според него проблемът допълнително се задълбочавал от това, че делото за обявяване на КТБ в несъстоятелност се бави.

Борисов припомни на останалите политици пред репортери, че на първа инстанция тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е оставил получените жалби без разглеждане и е прекратил производството на 13 януари. "Това определение също е обжалвано пред петчленния състав на ВАС и вече повече от месец второинстанционното производство не може да стартира", разясни Борисов и добави: "Понеже всички много се упражняваме по съдебна реформа, съдебна реформа не значи само да сменим този или онзи, а да се гарантира, че това не може да се случва".

"Не искам да влизам в никакви пререкания, пази Боже, със съдебната система, но ако може да направите едно писмо до ВСС, да ги запознаем, че когато става въпрос за над 3.5 млрд. лв., забавянето на едни съдебни решения с 3-4 месеца означава през това време квесторите да разпродадат имуществото и ние нямаме никакви възможности да отреагираме", зададе задача Борисов и със задоволство видя как всички парламентарни групи подкрепиха искането му?!

Пуснати бяха и конкретни указания от рода на: "Не бива да оставим да разграбят банката" или „Пишете до ВСС как квестори разпродават имущество, докато съдът се бави”...

В централните новини на телевизиите с национален обхват излезе информация, че след законодателни промени ще бъдат назначени двама синдици в КТБ. Това стана ясно след проведени консултации в Министерство на финансите, в които взеха участие парламентарно представените партии и министър-председателя Бойко Борисов. След края на разговорите премиерът обяви, че синдиците винаги са двама и са точно обявени в списък, така че няма да може да се избират.

Има два проблема, много сериозни. Нуждаем се от подкрепа, общ фронт, защото съм убеден, че всички партии ще го подкрепят, коментира Борисов. „Може би някъде да има допълнение, забележки, но казусът е изключително важен, има специфични термини”, добави министър-председателят.

„За да се избегне разграбването на КТБ се обединихме, за да се внесат законодателни промени. Това каза премиерът Бойко Борисов по време на брифинг след края на консултации между парламентарно представените партии в Министерство на финансите.

„Няколко закона се бият помежду си и дават възможност да направят квесторите чисти пред закона” – каза Борисов, но това е неговото разбиране за законодателство.

Какво казаха Законът и съдът за КТБ

Съдия Иво ДачевСофийският градски съд (СГС) отхвърли искането на Фонда за гарантиране на влоговете за назначаването на временен синдик в Корпоративна търговска банка. "Поради обжалване на акта на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ производството е спряно до приключване на административния спор. Спорът обаче може да продължи дълго, а забавянето води до намаляване на стойността на активите на банката", аргументираха се от Фонда.

Съдия Иво Дачев, който води делото за фалита на КТБ, незабавно излезе с определение, в което подробно е обяснил, че по закон няма как да вкара синдик, който да надзирава квесторите.

"Законът за банковата несъстоятелност не предвижда възможност за налагане на исканата обезпечителна мярка. "Съгласно чл. 12 ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност преди постановяване на решението си за откриване на производството по несъстоятелност на банката съдът може да наложи като обезпечителни мерки възбрана и запор, спиране на съдебните и арбитражни дела срещу имущество на банката или да допусне други предписани от същия закон мерки. Предварителното назначаване на временен синдик обаче не е сред мерките, които действащият към настоящия момент особен Закон за банковата несъстоятелност допуска да бъдат наложени в тази фаза на производството по несъстоятелност", заявява съдия Дачев в определението си.

Той посочва още, че невъзможността в банката да влезе временен синдик следва не само от Закона за банковата несъстоятелност, но и от правния характер на квестурата при отнемане на лиценз на търговска банка, уреден по чл. 105 и сл. от Закона за кредитните институции. "Предоставените надзорни функции на квесторите изключват по дефиниция надзорни правомощия на синдика върху осъществяваната от тях надзорна дейност", обяснява съдия Дачев.

Окончателното решение дали в КТБ да влезе временен синдик, ще е на Софийския апелативен съд, пред който може да бъде обжалвано определението на съдия Дачев.

Намерението временен синдик да поеме контрола над КТБ беше обявено първо от премиера Бойко Борисов от парламентарната трибуна. Борисов предложи да бъдат направени спешни промени със задна дата в Закона за банковата несъстоятелност. Той обяви, че е говорил с лидерите на опозицията по въпроса и ги призова да подкрепят тази законодателна инициатива на правителството, за да спре "разграбването на банката".

Министърът на финансите – разчита на всеобщата некомпетентност?

Министърът на финансите Владислав ГорановВ резултат на проведения дебат в Народното събрание относно КТБ в Министерство на финансите се проведе среща с народни представители от почти всички парламентарно представени партии. Има консенсус за спешни законодателни мерки с оглед опазване на общ интерес на всички граждани и кредитори по казуса КТБ. Това каза пред журналисти министърът на финансите Владислав Горанов след края на срещата в МФ.

От представения в пленарна зала доклад за случващото се в КТБ от лятото на 2014 година досега, могат да се направят основателни предположения, че интересът на кредиторите не е защитен и че може да се постигне разграбване на банката в рамките на действащия закон. Това заяви пред журналисти министърът на финансите Владислав Горанов.

„Именно това се опитваме с консенсус между всички политически сили да преодолеем с изменения в законодателството така, че да не се допусне разграбване на КТБ. Квесторите в рамките на Закона за кредитните институции и Закона за банковата несъстоятелност все още не са в такава хипотеза, тъй като нямаме банкова несъстоятелност. Обжалва се решението на УС на БНБ. Техните правомощия са недостатъчни, за да се гарантира, че с определени допустими от закона сделки няма да се извърши допълнително ограбване на КТБ”, обясни Горанов.

Според казаното от Горанов, фактът, че се намери основание БНБ да отнеме лиценза, на основание, че капиталът на банката е отрицателен, предполага лоши практики в банката, докато тя е била действаща. „Оттам нататък, след отнемането на лиценза, което се оспорва в момента, няма достатъчно гаранция, че квесторите в рамките на закона, могат да защитят кредиторите за да не се допусне допълнително увреждане на имуществото на банките”, уточни министърът на финансите.

Депутатът Менда Стоянова, председател на Бюджетната комисия в парламентаА ето какво каза в предаването „Тази сутрин” по bTV председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова. „Лицензът на КТБ е отнет в края на миналата година. Съдът трябваше да се произнесе, че банката е в несъстоятелност. Но той не го направи. В момента сме в едно безвремие. Квесторите са там и управляват нещо, което не е банка. В това безвремие никой не контролира какво и какви сделки извършват квесторите. БНБ няма защо повече да управлява КТБ, защото КТБ не е банка. Основната цел на специалния надзор беше да се опазят активите на банката. За мен определено БНБ не си свърши работата. Не мога да преценя дали квесторите си вършат добре работата”, заяви Стоянова. Тя посочи, че се надява силно да го правят, защото ще носят наказателна отговорност в противен случай. „Активите на банката са намалели с около 1 млрд. лева. Приехме едно законодателство в края на миналата година, в което забранихме да се правят прихващанията в резултат на цесиите. Независимо от това активите са намалели, което означава, че е намерен начин законът да е заобиколен. Квесторите имат правомощия само да управляват банка, а в момента няма такава. След като е намаляло имуществото на банката, логично е да кажа, че те не го опазват”, подчерта Стоянова.

И премиерът и министърът на финансите и Менда Стоянова звучат убедително за широката публика, но дали това е истината за случващото се в КТБ? След като веднъж ни бе разяснено, че от банката са откраднати активи на стойност 4,5 милиарда, а малко по-късно стана ясно, че кражба не е имало, а единствено обезценка на активите на стойност 4,5 млрд! Тогава какво да мислим за последните напъни на политиците за ново законодателство за КТБ? На всеки що годе интелигентен човек е ясно, че 25 години преход не са нищо друго освен откровен грабеж на държавата, която чрез различни политици ограбва себе си.

Защо един министър на финансите като Владислав Горанов настоява и извива ръцете на депутати и политици с искане чрез законодателни промени да въведе  институтът на временния синдик, който ще има повече правомощия?

Владислав Горанов доби известност с това, че направи опит да вземе 8 млрд от пенсионните фондове. Същият Горанов изви ръцете на парламента да му приемат заем от 16 милиарда! А сега Пак Горанов диктува на некомпетентния по финанси и банково дело премиер да му се развържат ръцете със законодателни промени за назначаване на временен синдик?!

Да чуем какво заяви с факти и документи другата страна с казуса „КТБ”:

Даниел Божилов и д. ик. н. Вера Ахундова в предаването „Още нещо” от 12 март с водещ Лара Златарева:

Даниел БожиловД. БОЖИЛОВ: Още от лятото, преди г-н Борисов да стане премиер провеждахме срещи с него – по принцип подписахме Споразумение и една от точките беше опазване на активите на КТБ.

Бяхме им сигнализирали още тогава, че активите на КТБ се разграбват по един или друг начин и ние бяхме посочили от кого. Тогава и подписахме Споразумение, че ГЕРБ, ако спечелят изборите и имат възможност да управляват, първото нещо, което ще направят заедно с уволнението на Искров е да се спре това разграбване! И тука за нас е голяма загадка защо толкова време им трябваше, въпреки напомнянията, защото ние при всяка възможност им го напомняхме, да установят, че квесторите крадат!

д-р на ик. науки Вера АхундоваВ. АХУНДОВА: Аз искам да кажа нещо. Смятам, че вашите зрители, нашите членове и цялото българско общество ще разбере, че само една структура защитава интересите на кредиторите, вложителите, включително и на Фонда за гарантиране на влоговете – и това сме ние. За какво става въпрос: става въпрос за осем милиарда активи, толкова фигурират в последния одит на KPMG. А с особени счетоводни техники и фалшификации те ги сведоха до един милиард и нещо.

Въпросът е сега, кой краде.  Първата и най-голяма кражба е свързана с криминалното фалиране на КТБ и изплащането на 3,5 млрд.лв. С тези пари авансово са финансирани бъдещите собственици на заплютите от тях активи на банката.

В момента най-крупните закононарушения се правят от Министерство на финансите и квесторите, като последните действат и по нареждане на КТБ, и по нареждане на на министъра на финансите и, предполагам ,директно от кабинета, и за своя сметка. От банката изтичат сериозни суми.

Това са случаите, за които сигнализирахме  и Главния прокурор– говоря за преведените в набирателна сметка на МФ депозити от над 111  милиона лв., които са изплатени на титулярите на депозитите.  Кои са те – не става ясно, тъй като от над 430 трансферни операции са посочени титулярите само на 5-6 сметки- 1-2 общини, подразделения на НОИ и НЗОК,  училища. Дължимите на общините суми бяха около 76 млн.лв., на кого са преведени останалите пари – не знаем. Както не знаем дали те имат правото да бързат обезщетени от държавата при фалит на банка. Все пак нито НОИ, нито НЗОК са на пълна държавна издръжка – там ние превеждаме вноските си, а държавата дава субсидия за липсващите суми.

Най-голямата кражба беше на 26 юни, за над 30 млн-лв. по сметка на ДФГВ /Държавен фонд за гарантиране на влоговете/, които  БНБ, респ. квесторите, върнаха на  Фонда. А е известно, че  те не са гарантирани. 30 милиона трябва да бъдат върнати незабавно. Това е едно.

Второ – трябва да направим една малка сметка, тя е съвсем елементарна: ; около 2,7 милиарда са надгарантираните средства. 3,5 милиарда са изплатени от Фонда, значи, съотношението на дължимите към кредиторите на КТБ средства е  44:46 /%/.. Ако господин Борисов счита, че минимумът, който държавата /която не е кредитор на банката/  ще приберат 1,5 млрд, то при приложение на закона за банкова несъстоятелност 44 %  процента от сумата, т.е. 660 млн.лв. би трябвало да се получи от  вложителите, защото Фондът и вложителите имат еднакви права. Ако очакваната от него сума е чисто 1,5 млрд.лв., то получената от продажба на активи обща сума следва да достигне около 2,7 млрд.лв. Тъй като точно в този контекст разбираме изказването на премиера. Официално имаме едно признание - колко фалшив е така нареченият „одит” на трите одитиращи фирми, защото там посочената остатъчна стойност на активите на банката е определена в размер на около 1,3 млрд. Тъй като никой друг, освен вложителите и акционерите, не настоява да разбере как точно са получени тези обезценки, остава непонятно как г-н Борисов планира да вземе от продажби на активи към 3,5 млрд – 4 млрд. лв. Не зная дали си вярват обаче.

Другият въпрос е свързан с цесиите. Първо, никой няма право да вменява вина на вложителите, които бяха арогантно ограбени с участието на БНБ , прокуратурата и държавните институции, че търсят законови варианти и решения да намалят загубите си. Цесии са направени с около 30 процента от надгарантираните.суми, т.е. за  800 милиона лева. Като една огромна част от тях са сключени от държавните фирми - от държавните фирми в енергетиката и други отрасли и от добре работещи български частни фирми! Второ,  30 процента не могат в никакъв случай да засегнат масата на несъстоятелност, защото те подобряват баланса на банката, като намаляват задълженията й. Т. е., при едно нормално определяне на стойността на обезпеченията в банката и реалния риск за непогасяване на всеки кредит  тези две суми практически се уравновесяват.

Действително най-големите безобразия, най-големите беззакония се извършват под диктовката на министъра на финансите, фалшифицират се документи и в тази връзка трябва да Ви кажа, че по горния случай, тези 30 страници на фирми и хора, които са си получили парите без посочване на името на титуляра по сметката сме подали сигнал до Главния прокурор . И за първи път, при подадени до него седем различни сигнала, бяхме известени, че този  последен наш сигнал е в Софийска градска прокуратура. Какво ще става по-нататък ние не знаем.

Но и още няколко неща: има три линии на разграбване. Едната е свързана с действията на  квесторите, техните юристи и определянето на техните заплати, което не става без одобрението на БНБ.  30 000 лева на месец е възнаграждението на месец на един квестор, 30 000 лева! Два милиона досега, над два милиона са дадени за някакви абсолютно безсмислени юридически експертизи! Банката се източва по прозрачен начин! То се вижда – ние вадим документи и няма никаква реакция, от никъде!

Вероятно този детайл пасва идеално на ситуацията с възнагражденията в БНБ. Вчера ние направихме една справка. По информация от многобройни източници месечната заплата на г-н Искров е  90 000  лева!

Шефът на Федералния резерв, който управлява 52 резервни централни банки, получава 191 000 долара годишно! Искров получава два и половина пъти повече от него! Как да се учудваме на възнагражденията на квесторите!

Второ, чрез промяна на законите очевидно ще се облекчи провеждането на някои специфични финансови операции в затворена банка. А и тя е затворена формално, защото си има сметка в Уникредитбанк, през която работи, а и много парични операции се извършват чрез ръчна обработка. Кажете сега къде се намираме и има ли държава, освен някъде в Третия свят, където ти си пробутваш удобните закончета, лобистки, във всеки момент, когато това ти хрумне. Адресираме този въпрос до г-н Плевнелиев, БСП, ГЕРБ – те проглушиха ушите на обществото с коментарите си, че по-добри от нашите банкови закони няма и че по случая КТБ специални закони за КТБ няма да приемат.

Как става така, че необходимият закон се пише, дебатира и приема на две гласувания за три дни! А ние, при нашите контакти с други партии разбираме, че те имат вкарани законопроекти от ноември, които едва ли някога ще влязат в комисия или парламентарна зала. Т. е. не е важно, че няма защита на потребителите, няма закон за монополите и веригите, които мародерстват български производители – няма движение по нещата, които тровят всекидневния ни живот, не се гласуват  законите, които реално са необходими на хората. Но пък нужните ни закони ще вкарваме за три дни всеки път, когато лобисти ги поискат...

Минахме през заплати, минахме през тези операции, които се извършват в полза на наши хора, много голяма част от цесиите са направени от хора, от близкия кръг от правителството, ДПС, те са поименни, те съществуват в списъците и се виждат.

За осъществяването на някои от цесиите, категорично го казвам, има открити сметки в края на ноември за един ден и закрити – същия ден! Спасени са всички държавни пари, спасени са мини, тецове, Булгаргаз, но не и ние, вложителите. Защото ние, над 250 000 души номинално, няма да излезем на улицата, но 10 миньори или транспортни работници като влязат под земята, веднага се отменят закони и решения.

В парламента Бойко Борисов заговори за държавен, служебен синдик? Няма такава фигура!

Предаването за КТБ от 12 март

Д. Б.: За проблемите, които възникват в КТБ е говорено и с г-н Борисов, лично, както Ви споменах още лятото, този проблем е ясен. Когато парламентът се състави, ние внесохме един куп документи, отговорът тогава беше: „Ние няма да правиме закони за КТБ!” И на практика какво се получи, получи се точно обратното, направиха един закон за КТБ, с който ощетиха надгарантираните вложители. Сега искат да направят втори, защото установиха, че първият, който направиха, не им върши работа, защото пак не са го дообмислили, защото той пак беше правен така, на коленце, за три дена. Просто някой даде някакви предложения, премиерът излезе и каза: „Тука това много бързо трябва да се случи!” И те го гласуваха за три дни, без обсъждане и сега, хоп!, ама той не работи! И сега искат да направят същото, и то пак няма да работи.

Спешни промени в Закона за банковата несъстоятелност, които да позволят на Фонда за гарантиране на влоговете да влиза в управлението на закъсали банки, още преди те да са обявени от съда във фалит!

Това поиска премиера Борисов, около това се обединиха странно управляващи и опозиция в парламента?!

В. АХУНДОВА: Нека да вкарат – в България  има 10-ина банки, които се спрягат като проблемни и да видим дали няма да фалират в следващите три дни! Това е такъв нонсенс – аз не разбирам! Премиерът на една държава не е длъжен да разбира от всичко. Но не може всеки, който му подшушне на ухото нещо, каквато и да е екзотична идея, той да я изплясква пред обществото веднага и да се готвят законови промени! Ние наистина сме по-зле от държава от Третия свят!

Съставена беше парламентарна комисия за анализиране на казуса  КТБ! В нея виждаме Йордан Цонев, Петър Чобанов, Румен Гечев...

В. А.:Това е най-смехотворното нещо, ако не е трагично! Значи този, който не е набеден, а обявен за един от виновниците, за срива на КТБ, влиза в Комисията! Петър Чобанов – той ще замита следи! Горните имена разбират от фалити, за втори път практикуват и надявам се, да няма трети път! От 97-ма са натрупали опит, приложиха го. Ето  защо има нещо, което ние се опитваме да покажем на обществото: след реституцията на земеделските земи в реални граници и двете форми на приватизация, това е най-големия държавнически гаф, който някоя държава е допуснала! Правят, струват, спасяват банки, влизат в капитала, но никой не си е позволил такъв разгул!

Да се загубят 10 процента от Брутния вътрешен продукт! Активите на 10 процента от индустриалната собственост на държавата сега ще потънат в абсолютно нечисти ръце!

Д. Б. : И най-интересното е, че няма виновни! Засега няма виновни. Ами до момента срещу бившето ръководство на банката и Цветан Василев е повдигнато едно обвинение за откраднати 200 милиона. Приемаме го на доверие, защото това не е доказано, но тука въпросът е къде са другите 4, 5 млрда, за които просто не се говори. За които Прокуратурата девет месеца на практика не прави нищо, а най-дългите срокове в НПК са три месеца. Хайде да са го удължили на 6 месеца, защото е много сложно, но ни звук, ни стон! Да има съдебно производство, за да се види кой е прав – вложителите и акционерите, които твърдят, че банката е имала ликвиден проблем и реално е следвало тя да бъде подкрепена и да продължи да работи и до ден-днешен, или БНБ, която твърди, че от тази банка са откраднати 4,5 милиарда!

След като има такъв спор – съдът трябва да се произнесе и въз основа на документите да постанови Решение...А не да ни казват – вие нямате право да питате!

В. А.: Няма откраднати 4,22 милиарда. Вижте, тази сума беше сервирана удобно от БНБ! 4, 2 милрд е размерът на обезценките, които са направени по някаква дяволска технология, неизвестна на света, от така наречените „одитори!" Няма такива суми, които да са изнесени с куфарчета с пари! Активи за 8 милиарда има в тази банка, и те са във вид на инвестиции. Сега, дали имат обезпечение тези инвестиции, или не – прокуратурата трябваше да отговори! По кръгове фирми, къде са тези обезпечения, но в банката към 31 март 2014 година, има активи за над 8 милиарда лева!

Технически са намалили тази активи в банката, технически са намалили с тези 4, 22 млрд! Ние искаме да знаем как, защо, по каква методика! А не, че някой е взел и изчезнал с тези пари! Няма такова чудо!

Т. е. въведоха цялото общество в една тотална заблуда, и повтарят включително и колеги финансисти: откраднати са 4,5 милиарда лева! Това е един абсурд – има експерти, има специалисти в тази страна. Тези, които не са зависими, казаха мнението си. Вие , които сте  една от малкото медии, които показват всички гледни точки, редовно ги каните за анализ и коментар.! Ние, например, не можем за обсъждаме по определени медии тези въпроси, защото на тях са им дадени определени насоки. Те работят или излъчват само това, което е удобно на управляващите.

Става въпрос за огромни интереси, става въпрос, че няма откъде да се вземат други пари.

Забележете: 62 процента от българите са против гласуването на този дълг! Тези милиард и половина, които господин Борисов очаква да прибере от банката - те не са заложени в бюджета! Защото ако бяха заложени, нямаше да вземат разрешение за 16 милиарда, а за 14,5 лв дълг! Те дори не очакват тези пари и затова въпросите стават все повече. Има няколко групи, които са наточили хубаво зъби за активите, те срутиха банката, но банката не беше срутена само защото Делян Пеевски или някой друг е желаел. Цялата държавна машина участваше в това срутване на банката! Сега фактически квесторите, които нещо са прибрали там, сума от 1-2-5 милиона да кажем, и са разрешили законно цесии, ще се окажат главните виновници, а всъщност главните виновници са други. И те са в БНБ и в правителството! И в това съвместно действие те пазят се взаимно Затова няма оставки и разследване.

Искров си стои в БНБ, КФН не е виновна, не може да стартират дело срещу конфликтите на интереси и дела срещу одиторите, защото квесторите не дават официално информация на сертифициращата агенция или на проверяващите... Може ли да си представите  какво става в тази държава?

Министърът на финансите Владислав Горанов каза: Има консенсус за спешни законодателни мерки с оглед опазване на общия интерес, на всички граждани и кредитори по казуса КТБ.

В. А.: Всъщност интересът вече е загубен, късно е, защото българските граждани са загубили до момента номинално 3,5 милиарда, които ще плащат години наред. Загубили са от това, че маса фирми фалират, не могат да работят, загубили са от това, че част от тези пари биха са въртели в икономиката и на пазара, за да стимулират производството. Загубите са над 7-8 милиарда досега. Оттам нататък, при доказана вина или бездействие на надзорните институции, следват компенсациите, които ще бъдат поне още 3-4 милиарда! И лошото е, че ние предупредихме, и че тези цифри, които се въртят в обществото, ги подадохме като макроикономически анализ за близките 24 месеца! И с тях разполагаха и служебният финансов министър, и новият, и госпожа Менда Стоянова, и въпреки това продължават да твърдят, че не са имали такава информация. Не само това  – възложиха на БНБ на заседание на Бюджетната комисия в края на ноември ,първо, да подготви прогнози за последиците от фалита на банката и, второ, да ангажират международни одитори, експерти и така нататък. И нищо не се случва! Нещо да сте чули по тези въпроси?

Д. Б.: Сега отново ни казват – ние ще ви пазим правата... ние сме дали предложения за изменения в законите още при съставянето на парламента, ние не искаме някакъв синдик, назначен незнайно от кого, да ни пази. Ами искахме в този Законопроект, който сме дали на всички партии ,да се формира един орган, който е подобен на Комитета на кредиторите в обикновената несъстоятелност, така че да има възможност, тези, които са ощетени, т. е. вложителите, да могат да имат права и те сами да защитават интересите си, а не някой ей така да казва: АЗ РАБОТЯ ВЪВ ВАШ ИНТЕРЕС!, защото ние им нямаме доверие. Скоро излезе едно проучване за доверието в съдебната система, 84 процента от хората не вярват в тази система! Ако гледаме социологическите проучвания за правителството и парламента, дори и най-оптимистичните да вземем, пак 70 процента от хората в тази страна не им вярват! А те казват: НИЕ ЩЕ ВИ ЗАЩИТАВАМЕ ИНТЕРЕСИТЕ, И НИЕ ЩЕ ВИ ГИ ПАЗИМ!? В нормалните държави ти дават права и възможностите да ги отстояваш сам, ние искаме същото. В тази връзка говорихме с една жена от организацията -  тя е румънка по националност, но живее в България. И стана дума за две неща, първо, за съдебната реформа. В Румъния е внесен Законопроект, по силата на който се иска падане на така наречения имунитет на съдиите и възможност да им се търси материална отговорност.

Втората точка предвижда, че министърът на финансите да е задължен да потърси такава от магистратите, когато техни решения са отменени на европейско ниво.

И там върви дебат на тази тема и обществото е много „за” това да се направи, защото се оказва, че Румъния, както и България, е загубила милиони левове от осъдителни решения заради бездействие на магистрати. В България дори не се отваря този дебат!

В. А.: Ние сме в контакт с Европейската комисия, изпращаме периодично доклади. Нашите доклади са с доказателствен материал. И наистина се надяваме на тяхната международна експертиза и те да изискат и получат тези измислени одитни оценки на обезценките.

 • Няма законен начин в Корпоративна търговска банка (КТБ) да бъде назначен синдик, докато не приключат делата срещу отнемането на лиценза и трезорът не бъде обявен в несъстоятелност. Това твърдят представителите на вложителите и акционерите в банката.
 • Оказва се, че настоящият и. д. шеф на Банков надзор Нели Кордовска изтеглила парите си в извънработно време?! И то след като банката вече е била затворена.
 • Оказа се, че съществува Списък от 29 страници на бюрото на министъра на финансите, по който се изплащат пари.
 • Оказа се, че Министерският съвет е взел Решение на 2 декември за изплащане на парите от въпросния списък.
 • Оказва се, че за това изплащане имало писмо на министъра на финансите Владислав Горанов от 5 декември, но три дни по-рано МС вече решил исканото от него в писмото?!
Четете в продължението още един разговор с Даниел Божилов и д-ра на ик. науки Вера Ахундова, от неправителствената организация "Ние, гражданите" разкрива в детайли някои държани досега в тайна действия на политици.
 

Димитър Гогов, изпълнителният директор на проекта "Южен поток България" продължава да работи. Това съобщи изпълнителният директор на проекта Димитър Гогов в "Денят започва". Единствената цел на екипа и ръководството е да бъдат остойностени вложените средства в проекта.

Практически "Южен поток" не се строи, защото не е започнало реалното строителство, но се извършват работи, които да доведат до окончателно получаване на разрешение за строителство, уточни Гогов.

Въпреки че проектът е прекратен на политическо ниво, има процедури, които не могат да бъдат спрени. Това е изкупуване на сервитутни права, започнати процедури от 37 общини. В момента екипът работи по тези въпроси, обясни Гогов.

Проектът ще се строи, докато двамата акционери вземат решение, че минават към друг етап от развитието на "Южен поток".

Бойко Борисов, премиерПослепис на "Хроники". Относно „Южен поток”, министър-председателят коментира: „Като мине времето на емоциите, ще потърсим един прагматичен начин и с нашите съседи от Турция, и с водещата роля на Европейската комисия – България да остане в транзита на газ и с този газов хъб”.

"Докато няма официално решение за спирането на този проект, "Южен поток" остава в управленската програма на правителството." Това заяви вицепремиерът Румяна Бъчварова на брифинг в Министерски съвет, въпреки че пак Румяна Бъчварова каза, че премиерът Бойко Борисов е спрял трите енергийни проекта?!

„Хъбчето“ на Борисов е прах в очите на хората

Таско Ерменков, депутат, енергиен експерткоментира депутатът социалист Таско Ерменков в интервю за Гласове. - „Убеден съм, че Гърция и Турция ще се договорят много по-бързо, отколкото ние с Турция по отношение на това откъде да мине газопроводът от там нататък за Европа. Нещо по-страшно. Г-н Милер в сряда каза, че няма „Южен поток“, има „Турски поток“, а преди около седмица, ако не се лъжа, заяви, че след като така се слагат отношенията с Европейския съюз, „Газпром“ ще започне да продава газ на границата на Европейския съюз и че Украйна ще престане да бъде транзитираща държава".

Време е да преглътнем горчивата истина за провала на проекта "Южен поток", който сегашното правителство реанимира, за да си осигури неподсъдност един ден за пропуснати ползи.

А пропуснатите ползи за жалост са единствено  главно за България!

Министърът на външните работи на Русия, Сергей ЛавровПроектът за газопровод „Южен поток” бе закрит заради дискриминационното отношение на ЕС. Това заяви на пресконференция в Москва руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от РИА Новости.

Тук трябва да припомня един позорен факт от управлението на първото правителство на ГЕРБ - Дянков взе пари от спрения проект „Бургас-Александруполис”, и от „Белене” което ГЕРБ реши да не строи?!

"Не сме видели разумна обосновка за проекта "Бургас-Александруполис" и нямаме намерение да изпълняваме самоцелни проекти", каза веднага след парламентарните избори през 2009 г. Росен Плевнелиев, преди още да бъде министър на МРРБ.

Държавният дял в проекта „Бургас-Александруполис" бе прехвърлен от„Техноекспортстрой" към Министерството на финансите, реши оперативно заседание на Министерския съвет.

Така финансовият министър Симеон Дянков лично ще следи реализацията на проекта. По отношение на дължимите суми към проектната компания „Бургас Александруполис", стана ясно, че дължим 4,690 млн. евро плюс вноска за първото тримесечие на 2010 в размер на 1, 225 млн. евро.

Бившият министър на финансите Симеон Дянков, който не бе привикан от Главния прокурор заради симпатиите на президента Росен ПлевнелиевНищо не дължим по проекта "Бургас Александруполис" заяви Симеон Дянков, което по-късно се оказа, че изобщо не е вярно.

От 2009-а до юни 2012 г. по проекта "Белене" са извършени разходи в размер на 385 млн. лв. Има разплатени допълнителни средства след спиране на проекта от Народното събрание, тъй като след решението на Народното събрание за спиране на проекта - не са прекратени плащанията по него.

През последните три години и половина /за периода 2010-2013 г./, от Българския енергиен холдинг под формата на дивиденти са изтеглени над 1,3 млр. лева. Като от тях близо 900 млн. лева само през 2012 г. Не трябва да забравяме, че през 2010 г. наредба на Симеон Дянков промени правилата и накара държавните енергийни дружества да привеждат 80 процента от печалбата си преди данъци и такси, забележете, на държавния бюджет като дивидент.

Ще припомня едно заседание на Тристранката, на което преди него,  по предложенията на финансовия министър за промени в Закона за Сребърния фонд президентът на КТ „Подкрепа” каза: „Ние сме силно скептични, защото за времето, за което Дянков управлява, прави неща, за които аз лично мисля, че и в Буркина Фасо нямаше да оцелее финансов министър, но някак си тук всичко е възможно, ние сме една прекрасна държава".

Защо припомням всичко това - защото отново дилетанти на високи постове си позволяват да говорят с партийно-политическа пристрастеност за енергийните ни проекти, които вече загубихме от усилията да слугуваме на Щатите и ЕС.

Едно е сигурно - Главният прокурор никога няма да се самосезира за Доклада на Драгомир Стойнев и Стенографския протокол от Комисията по енергетика, както и по документите по тях за извършени икономически престъпления по служба от висшестоящи политици.

 
Наивен ли е премиерът Бойко Борисов? Всеки политик, малко или много си има своето Ватерло в кариерата си. За министър-председателя Бойко Борисов това ще бъде българският съд. Още с поемането на властта, Бойко Борисов огласи, че дава срок на Главния прокурор на републиката Борис Велчев шест месеца срок Прокуратурата да си свърши работата по злоупотребите и корупцията на правителството на Станишев. След това Борисов замлъкна и министрите от кабинета му запретнаха ръкави и сами започнаха да огласяват корупционни сделки, ощетяване на хазната с милиони, злоупотреби с пилеенето на държавни милиони. Всеки ден някой министър от кабинета "Борисов" даваше пресконференция: за закупените туристически хеликоптери за МВР, за доставка на 30 рециклирани спални вагони от фирма ARWEX, поставена бе под контрол търговията с горива, проверяват се и заплатите във фирма "Информационно обслужване", където само изпълнителният директор вземал трудово възнаграждение около 13 000 лева месечно, Сметната палата пое финансирането на партийната реклама, проверява се ремонта на сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, сделката за доставка на правителствените самолети, сделките за земи в кв. "Галата" и имоти на варненски училища, заменяни и продавани за жълти стотинки, проверява се ремонтът на Комплекса за социални услуги в Стара Загора погълнал 10 млн. лв., договора за изработването на информационни табелки и табла на стойност над 35 000 лева.,сключен на 7 юли между Министерството на труда и социалните грижи и фирма "Арайз" ООД, както и заменките на гори, проверка за ремонта на Владая от магистрала "Люлин", където според министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев има завишени цени и неспазени процедури, огласена бе сделка за в пъти по-скъпи принтери за МВР, по която са изхарчени милиони и още много проверки, осъществени сделки.

Всеки логично мислещ гражданин би си задал въпроса: защо кабинетът на Станишев така спокойно остави дупка от 2 млрд и 500 милиона? След този въпрос би следвало да се запитаме и защо спокойно бе пропилян на няколко пъти бюджетен дефицит от по няколко милиарда лева всеки, по време на управлението на Тройната коалиция, а проверки по това пилеене все още не са започнали.
Защо хора от предишния кабинет са действали така спокойно в безогледното пилеене на средства? Причината е елементарна: никой никога в България от последните 20 години не бе подведен под отговорност и осъден.
Ще има ли промяна сега при управлението на новата власт?

Без спор, огласяването на факти и далавери ще изиграе своята роля и избирателите ще научат за какви кражби става дума, въпреки че се говори главно за управлението на последния кабинет - този на Станишев. Пропуска се управлението на кабинета на "Иван Костов", пропуска се и управлението на кабинета на "Симеон Сакскобургготски". Защо - причините са няколко: Костов отново е във властта и даже пое контрола на националната сигурност. Що се отнася до неосъществения монарх: на него сегашният кабинет едва ли ще посегне, най-малко защото премиерът няма да позволи. А в двата "пропуснати" от проверки кабинета има сделки като "Балкан", приватизационни сделки с РМД-та, сделка за БТК, за електроразпределителните дружества, за външния дълг - все далавери, при които държавата изгуби няколко милиарда евро.
Историците коментират, че Наполеон Бонапарт е започнал да губи когато се впуска в дългия поход на изток, който го отдалечава от Франция. В битката при Бородино армията му е обезкървена и стопена. От 250 000 войници в началото на руския поход, армията на генерал Наполеон стига до 7000 след последното сражение на руска земя. Там започва и крахът на Наполеон до неговото Ватерло...

"За мен най-опасна форма на корупция е корупцията в съдебната власт. Не може да има противодействие на корупцията в България, ако нямаме морална съдебна власт, която професионално да си свърши работата, заяви главният прокурор Борис Велчев при представяне на поредния Доклад за корупция. - "Създава се впечатление, че за всички нередности в държавата отговарят полицията и прокуратурата. Това просто не е така. Начинът, по който се представят нещата, включително и медийно, създава повишени очаквания към дейността на МВР и Прокуратурата и един максимален комфорт на останалите контролни органи. Много хора не си задават въпроса - какво правят митническите органи, данъчните органи, органите на строителния надзор, на ветеринарния контрол и други. Колцина помнят тези знаменателни със своето признание думи?
"Незаконните части от прословутите сараи в Бояна, известни ни като дома на Ахмед Доган ще бъдат съборени", това заяви категорично пред медиите шефът на ДНСК - инженер Дончо Живков. Решението било по повод приключилата проверка около скандално известния имот и начина на неговото построяване. По прокурорски интерес Доган е на път да се превърне във втория единствено виновен за всичко...
"Не са спазени поне 30 на сто от одобрените проекти за строителство, има над 240 кв. м. разгърната застроена площ, изградена незаконно, подземните гаражи не са на указаната в геоложкото становище дълбочина, нарушена е "кота курниз", неспазена е "кота нула". След заснемане на фундаментите с необходима техника се оказа, че размерът им не е спазен", заяви инж. Живков.
Според информационна агенция "БЛИЦ" - http://www.bulpress.net/news/article/58201/, началникът на строителния контрол увери, че този път те ще бъдат безкомпромисни, защото имат пълната подкрепа на държавата за това. Досега я нямали...
Абе, господин началник! Абе, господин Живков! Защо ти е подкрепа на държавата като си има закони? Ако някой те е натискал да не проверяваш Доган, признай си и му дай името на прокуратурата, но да обясняваш срещу добрата си заплата, че ти е нужна държавна подкрепа, за да спазват хората ти закона в проверките по строителството - на това и децата ще ти се смеят!
Трябва ли някой да падне от власт, за да бъде проверяван по действащите закони? Трябва ли държавата да държи ръчичката на началника на ДНСК, Живков, за да си върши работата, за която е назначен? Да не сме детска градина?
Седмичник в над 300 000 тираж изнесе в последния си брой, че бившият премиер Сергей Станишев имал ново жилище в боянския комплекс "Магнолия", където само дуварът на комплекса може да изхрани дузина села пенсионери за година поне.
Откъде има Станишев пари за такова жилище? Та нали постът министър-председател му беше първото сериозно място на работа? Каква заплата трябва да е получавал Станишев като премиер, та да се уреди с подобен дом? Какви представителни, командировъчни и прочие е "спестил", та да влезе да живее в подобен палат след мандата?
Е, вярно малко му пооредя косата на сина на Димитър Станишев от ядове в партията и властта, изпопадаха му керемидите, както казва един актьор, но парите са си пари и уреденият живот си е уреден живот!
Като прави пресконференции за сделките и пилеенето на стотици милиони на предишната власт, защо Борисов не поиска да се направят проверки персонално и на хората от управлението на "Станишев"? Кой с какво е разполагал преди 2005 и кой какво има днес - или пак гледаме тъпата пиеса "Гарван гарвану око не вади?"
Вярно, социалистите рипнаха срещу проверките, но това са предконгресни изпълнения, все пак доста ги смачкаха на последните избори и вместо смяна на караула, сега кръгът "Станишев" търси спасителни акции за оставане начело на партията.

Наивен ли е Бойко Борисов?

Във всички случаи генералът премиер не е Исус и едва ли ще нахрани 5000 човека с обяда на едно малко момче, или други 4000 човека със седем хляба и малко риба. С този бюджет, с наследената дупка в него, той трябва да го играе сапьор, за да обезврежда час по час заложените бомби от предишните управници. А както ни е известно Борисов не е сапьор, учил е за огнеборец...

Кога ще започнат препятствията за новото правителство? Когато от всички сигнали и проверки прокуратурата внесе едва 10 на сто в съда с повдигнати обвинения. И дано да не пишат обвинителните актове като тези по банковите дела, защото тогава всички обвинения ще паднат и подсъдимите ще бъдат оправдани!
Преди няколко години Прокуратурата отчете 10 дела и 14 преписки по доклада на НСС. Онзи, който Петър Стоянов размахваше в едно телевизионно студио, за да го преизберат за президент. Къде са тези преписки, какво се случи с тези дела? Ни вопъл, ни стон от посока на Главна прокуратура. Но това бе времето, когато главен прокурор бе Никола Филчев, който твърдеше: "Политиците не са престъпници!"
Времето, когато МВР и Прокуратура имитираха дейност - "царското време"...
"Борбата на България с корупцията и организираната престъпност не може да се пришпорва", заяви главният прокурор Борис Велчев в един от дните на май 2007 година. В интервю за агенция Ройтерс Велчев призова за търпение от страна на Европейския съюз и огорчените българи и заяви, че политици и прокурори са сред лицата, които се разследват от екипа му. Премиерът Борисов знае ли за тази позиция на Велчев?
"Скоростта не е най-важното нещо... Би било по-бързо, ако живеехме в тоталитарна държава, но сега трябва да защитаваме човешките права", каза още Велчев за Ройтерс.

Главният прокурор Борис Велчев е противник на идеята всички усилия да бъдат съсредоточени в борбата с корупцията по високите етажи на властта, защото, според разбиранията му, тя не е основният проблем. "Не бива да подценяваме на т. нар. дребна корупция, защото търпимостта към нея създава хранителна среда за политическата корупция", често обичаше да казва главният прокурор преди три години. Все още Прокуратурата е в положението на вятъра, който не знае накъде трябва да духа.
Над 10 години продължава съдебният процес срещу единствено разкритото първо поръчково убийство. По далаверите на така наречения Мирчо Циганина и Държавен резерв, за които полиция и Прокуратура си правеха оглушки, бе огласен документ, който даде конкретни цифри и факти за злоупотреби.
"Ще бъде образувана проверка и ако се съберат достатъчно данни за досъдебно производство, такова ще бъде образувано. Случаят е изключително смущаващ, независимо дали се касае за истинско или лъжливо твърдение. Ако това се установи, последиците ще са ужасни за прокуратурата" - поясни по повод тези далавери Главният прокурор. Да е чул някой нещо за задържане и разследване на въпросния Мирчо?
Мирчо Петков - Циганина бе арестуван 2006 година по обвинение за източване на Държавния резерв. Впоследствие той бе освободен... Арестът му потвърди в парламента още тогава вицепремиерът и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем. Около задържането на въпросното лице, спецполицаи нахлуха и обискираха офисите му в София, където намериха чували с документи от Комисията за защита на личните данни. Самият Мирчо бе свързан веднага с ДПС и обръчите му от фирми, което той не отрече.
Последните данни за него сочеха, че той продължава необезпокояван бизнеса си след излизането от ареста...

На какво се радва, на какво се надява тогава Бойко Борисов?

Примерите за бездействие и пускане на лица, нарушили законите не са един или два. Не един или два са и примерите за "замирането" на проверки в Прокуратурата.
"Много се радвам, че вече Прокуратурата, ДАНС и МВР работят много енергично". Това каза министър - председателят Бойко Борисов пред БНТ във връзка с обвинението на бившия шеф на Държавната агенция по горите Стефан Юруков за сключване на неизгодна сделка. Борисов призова Юруков да каже под чии натиск е подписал заменките, защото в противен случай, ще стане както с Вальо Топлото - ще бъде осъден без да е ясен поръчителя. "Става въпрос за един извършител и ако той поеме вината да отиде в затвора без да каже кои са му го наредили това нещо, няма да е справедливо", заяви министър-председателят Борисов. Той уточни, че има информация, че няколко пъти Юруков е отказвал да подпише въпросните заменки и на въпрос дали е накрая са подписани под натиск, отговори положително. "Това е цяла престъпна организация и опира до най-висшите постове на бившето правителство", каза още Бойко Борисов.

Тези дни и окръжният прокурор на Бургас Ангел Ангелов обяви пред БГНЕС, че прокуратурата е започнала проверка срещу депутата от ДПС Дурхан Мустафа, бивш кмет на Руен, но ден-два по-късно се отметна пред БНР от думите си, като съобщи, че срещу депутата Дурхан Мустафа не се извършват проверки.
"Извършват се проверки във връзка със сигналите, които са постъпили в Окръжната прокуратура за действията на съответни длъжностни лица в община Руен", това обяви пред БНР прокурорът Ангелов.
Прокурорът поясни, че срокът на проверката е двумесечен с всички опции за продължаването му в зависимост от обема на работа, която трябва да се извърши. Запитан отново дали трябва да бъде свален депутатския имунитет на Дурхан Мустафа, Ангелов заяви "това е много далечен въпрос".
Различни медии разпространиха информация, че от държавното обвинение проверяват данните от финансова ревизия на кметството в Руен, която е установила, че са били налети близо 1 милион лева за проекти, по които или не е извършено нищо, или са фалшифицирани... Коментарът е излишен.

Премиерът е категоричен, че със сигурност ще има осъдени висши чиновници от предходния кабинет заради нарушения на законите на страната.. "Не съм съдия, но със сигурност ще има, защото съдебната система е разбрала какво искат от нея от ЕС. Аз виждам промяната в тях", заяви Борисов във Варна.
"Един наивник на средна възраст" - имаше такъв филм...
Ако Прокуратурата все пак внесе в съда поне една десета от започналите проверки от мандата на предишната изпълнителна власт, и ако обвинителните актове по проверките са читави и издържат в съда - следващото, за което трябва да се готви министър-председателят Борисов е независимият съд да оправдае по-голяма част от обвинените! Както у нас често се случва.

Сегашния министър на правосъдието Попова тези дни припомни: "Съдът е независим!"
Съдът е независим и никой няма право да оспорва влезли в сила решения на съда, но като нищо бъдещите решения на "независимия" съд ще се окажат и бъдещото премиерско Ватерло. Там той ще усети за какво иде реч вследствие на съдебните решения!

Безнадеждно ли е всичко? Все още не - защото ако съдът е независим, то доходите на магистратите биха обяснили много от неговите "независими" решения. А проверка на някои магистрати винаги може да бъде възложена, даже е крайно необходима. Не е класифицирана информация, не са и недосегаеми, когато става дума за странни съдебни решения...
 

Американската посланичка Марси Рийс излезе от Министерския съвет, след което ни пробутаха някаква Инструкция как ще слагат ръка на имоти и пари на гражданите

Посланик Марси РийсДен преди да чуем кой ще оглави служебното правителство преди изборите, кабинетът на ГЕРБ в оставка ни направи свидетели как министър на финансите в оставка, вътрешният министър в оставка, Главният прокурор в оставка, шефът на ДАНС и председателят на Комисията за отнемане на имуществото, придобито по престъпен начин /КОМИППН/ни направиха съпричастни на фарса да си разменят и подписват някаква Инструкция за това как точно ще се отнема имущество и банкови сметки на граждани от работни групи с представители на изброените по-горе ведомства.

Минути преди тази бутафорна пресконференция е била забелязана американската посланичка Марси Рийс да напуска сградата на правителството, което няма как да е случайно!

Симеон Дянков - финансов министър в оставкаНа лицата в оставка Цветан Цветанов и Симеон Дянков, както и Сотир Цацаров, Константин Казански и шефът на въпросната Комисия за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин бяха давани някакви документи за подпис, които служителки разнасяха до всеки един от гореспоменатите докато не се подпише.

Оказа се, че това била Инструкция за създаване на работни групи и действията им по Закона за отнемане на имуществото, придобито по престъпен начин – нормативен акт, ако така може да се нарече, който според вътрешния министър Цветанов не бил още обнародван в Държавен вестник!

Не съм чула да се обнародват Инструкции, а предимно закони, постановления, решения, наредби в този Държавен вестник, но нейсе!

Сотир Цацаров - Главен прокурорКое смущава в бързането на членове на правителството в оставка и главния прокурор, шефът на ДАНС и шефът на КОМИППН точно преди насрочване на предсрочните парламентарни избори да приемат и Инструкция за работа по закона за отнемане на имуществото?

Нима в страната са отменени действията на Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, работата на съдия-изпълнителите, та в спешен порядък трябваше да се приеме подобна Инструкция, която да отвърже ръцете на някакви работни групи по действителното отнемане на имуществото на граждани, даже и ако не е доказано с окончателна присъда, че е придобито по престъпен начин?

Със Закона се уреждат условията и редът за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник.

Важен, но и смущаващ момент в Закона е, че отнемането на имущество няма да се предхожда от влязла в сила осъдителна присъда, което реално характеризира механизма на гражданската конфискация. Производството й ще протича в две фази –

 • производство, провеждано от комисията, в което се проверяват източниците за придобиване на имуществото и се предприемат действия за налагане на обезпечителни мерки;
 • и производство за отнемане на имуществото, провеждано пред гражданския съд.

КОМИППН ще проверява доходите и придобиване на имущество на гражданите и когато от проверката са събрани достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че имуществото е придобито със средства от незаконен източник, комисията ще приема решение за внасяне в съда на искане за обезпечение.

Кое смущава в така приетият Закон и улесненията по въвеждане в действие на заложените текстове в него?

Експерти по гражданско право коментираха за „Хроники”, че е абсурдна тезата, че механизмът на конфискация се изпълнява срещу имущество, а не срещу субект. Още повече, че в така приетият Закон няма ясна дефиниция на понятието „незаконно придобито имущество”.

В прокарания Закон е налице противоречие с принципа на обръщане на доказателствената тежест, че към момента, в наказателното право има редица възможности за искане на конфискация, които обаче прокуратурата не използва.

Законопроектът за отнемане на незаконно придобито имущество бе предложен за приемане заедно със Законопроекта за гражданската конфискация.

Христо Бисеров - депутатЗаконопроектът за гражданската конфискация бе представен от народния представител Христо Бисеров в пленарна зала. С него се предлагаше модел за прилагане в континенталното право на гражданската конфискация, която е институт, възникнал в САЩ и типичен за общото право. Доколкото съществува в континентална Европа, тя /гражданската конфискация – бел. Л. М./е уредена в наказателни закони и винаги е свързана с доказване, макар и частично, на престъпна дейност. Със законопроекта се търсят ефективни механизми за отнемането на незаконно имущество, които обаче не нарушават правата на гражданите.

Презумпцията за невинност не се прилага, тъй като не се решава въпросът за виновността за извършване на престъпление записаха „законодателите” от ГЕРБ.

Тук трябва да припомня, че извършването на производство от данъчната администрация е неприемливо, защото така тя се натоварва с неприсъщи й функции. Законопроектът като цяло не съответстваше на препоръките, направени от Венецианската комисия. Обединяването му с другия законопроект бе погрешно, най-малкото, защото двата Законопроекта имаха различна философия.

Производството пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се образува, когато лицето е привлечено като обвиняем за определени изчерпателно изброени престъпления от естество да генерират облаги. След образуването, комисията започва проверка и ако събере достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е придобито със средства, за които не е установен законен източник, внася искане за налагане на обезпечителни мерки. Впоследствие комисията предявява иск за отнемане на имуществото, придобито със средства, за които не е установен законен източник. Искът може да бъде насочен както срещу първичното, така и срещу преобразуваното имущество.

Правни експерти коментираха за „Хроники”, че въвеждането на гражданска конфискация е следствие на неспособността на органите на съдебната власт да прилагат съществуващото законодателство и да използват механизмите, които то дава, най-вече в областта на наказателното право. Те обърнаха внимание на факта, че в Наказателния кодекс се съдържат достатъчно механизми, чието приложение би довело до възстановяване на чувството за справедливост у гражданите. Ако са необходими законодателни промени, те трябва да са именно в Наказателния кодекс, а не в създаването на нов граждански закон.

Да не говорим за това, че приетият Закон за отнемане на имуществото на гражданите, придобито по незаконен начин едва ли ще бъде ефективен, защото чрез помощта на специалисти, лицата с необяснимо богатство ще могат да докажат законни произход на имуществото си.

В същото време, с този Закон са налице пробиви в установени правни принципи, което може да има сериозни негативни последици, но това едва ли интересува някого от законодателите от ГЕРБ.

Никой от мнозинството на ГЕРБ не обърна внимание на тези неща, изтъкнати в пленарна зала по време на обсъждането на Закона – дали бе поради липса на достатъчна правна култура, или поради натиска изпълнителната власт да има в ръцете си механизъм за репресии и политическа саморазправа – това тепърва ще се изяснява.

Според коментар на експерти за "Хроники", фактът, че данъчните органи ще се занимават с конфискация на незаконно имущество, ги поставя в ситуация да излязат от традиционната за тях сфера на административното право.

Смущава и фактът, че производството по Закона за отнемане на имуществото на гражданите се провежда независимо от производството, в което се осъществява наказателното преследване срещу проверяваното лице. За разлика от действащия по-рано Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, според новия Закон не е задължително отнемането да се предхожда от влязла в сила осъдителна присъда, което характеризира механизма на гражданската конфискация.

Какви препоръки бяха дадени от Европейската комисия във връзка с приемането на Закона за отнемане на имуществото на гражданите придобито по престъпен начин:

Едната препоръка бе принципът за отнемане на имуществото по процедура, която се развива изцяло пред граждански съд и да е различна от процедурата по наказателно производство. Повдигането на обвинение е само отключващият механизъм, който да стартира процедурата. След това производството се развива изцяло пред граждански съд при спазване на принципите на гражданския процес. Въвежда се изцяло нова философия, която не почива на термина „престъпна дейност”. Той е заменен с „имущество придобито със средства, за които не е установен законен източник”.

Не на последно място много бе важно такъв закон да предвижда сериозни гаранции за правата на човека като: проверяваното лице да ползва услугите на защитник от началото на обезпечителното производство, изявленията на това лице, както и неговите заявления, да се използват само в рамките на това гражданско производство.

Как може да се характеризира този Закон, свързан с отнемане на имуществото на гражданите – като връщане към комунизма, като политическо-партийна репресия на управляваща партия. В Ирландия това законодателство се отнася за противодействие на терористите, в Италия то се отнася за мафията и политиците, свързани с нея, в Германия се отнася за престъпления с висока обществена значимост, а у нас кого ще засегне действието на този Закон?

Борбата с организираната престъпност, която афишира през мандата си вътрешният министър Цветан Цветанов и която се оказа пълен и абсолютен провал?! Нима чрез този закон Цветанов ще заложи капани с едно репресивно законодателство да бъде по-убедителен пред любимите му евроатлантически партньори? Същите, които нарастват в геометрична прогресия в отказа си да бъде приета България в Шенген?

Едно е сигурно: хора от властта в ГЕРБ няма да бъдат засегнати от действието на този Закон, тъй като чрез лостовете си на влияние в съдилищата, Главна прокуратура, назначението на председателя на Комисията за отнемане на имущество на граждани от премиера Бойко Борисов са си изпекли нещата и ще бъдат недосегаеми още години наред.

С приемането на Закона за отнемане на имуществото на гражданите, така наречените законодатели от ГЕРБ и незначително малцинство от някои други партии в парламента казаха: в България няма действащи закони, няма действаща ефективно съдебна система и с този Закон нещата идват на местата си!

Абсурдно и опасно.

С така приетият Закон за отнемане на имуществото на гражданите, е достатъчно заключение на дознател от МВР, достатъчна е претенция за конфискация на имущество само от изпълнителната власт и процедурата по отнемане се превръща тутакси в реалност?!

Нима нямаме достатъчно повдигнати обвинения от дознатели срещу лица, които скоро падат в съда? Едно е да бъде привлечено дадено лице за обвиняем, а съвсем друго да му бъдат повдигнати обвинения, които ще издържат пред съда, коментираха казуса прави експерти.

Няма нищо по-лесно от това в България, някой самозабравил се дознател или данъчен да упражни репресия спрямо даден гражданин, независимо дали това ще падне по-късно в съда, или ще остане. И тогава какво му остава да направи гражданинът, за да се защити?

В Италия, дадено лицето трябва да бъде обвинено, че принадлежи към организирана престъпна група и въз основа на това, по силата на специално законодателство започва конфискация на имущество.

Цветан Цветанов, вътрешен министър на парламентарната трибунаУ нас е достатъчно телевизионно интервю или изказване в парламента на вътрешния министър, за да бъде нарочен даден човек за престъпник и принадлежащ към организирана престъпна група!

В българското законодателство е предимство фактът, че Прокуратурата не е част от изпълнителната власт, както беше по време на управлението на БКП.

Вярно е, в много страни в Европа прокуратурата е част от изпълнителната власт, но при едно авторитарно управление, каквото беше последното на ГЕРБ – това се превръща в голяма опасност за репресии и саморазправа, тъй като освен лица с престъпни деяния може да пострадат и граждани, които да се докаже, че са абсолютно невинни! Още повече, че законодателно е вече заложено именно полицията и органите на изпълнителната власт да бъдат практическите инициатори на проверките.

Докато дойде моментът на това доказване – хората ще имат вече един съсипан живот, здраве, кариера, както се случи с лекарите от болницата в Горна Оряховица, обвинени в нещо абсурдно от МВР-министъра Цветан Цветанов!

Не без значение са и два момента в този Закон, на които българските граждани, засипани от тежки проблеми по оцеляването си не са обърнали внимание:

Известно е, че лидерите на организирани престъпни групи като правило не притежават като физически лица имущество. Това е правило. Това е така в техния свят. Така живеят тези хора.

Известно е, че в българското законодателство има принцип, че санкцията, която налага съдът при конфискация, не трябва да надвишава щетата, която е нанесена. Има такъв принцип. Тогава какво ще отнемат Комисията и работните групи и как ще преценяват и определят размера на нанесената щета?

Според Димитър Лазаров от ГЕРБ: „Съдебната конфискация – в правните норми е казано: „постановява конфискация на една втора или на цялото имущество при различните видове престъпления”, но съдът изобщо не се интересува от размера на това имущество! Достатъчно е да бъде само собственост на това лице”.

Що за "правна" логика, що за "компетентност" и "добросъвестност" на законодател?

Страховито звучи следното, прозвучало в пленарна зала по време на дебатите:

Производството за отнемане на имущество на гражданите производството се образува за имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник! Т. е. не е установен законен източник, т. е. не е придобито с незаконни източници, а за което не е установен законен източник! Тук законодателят грубо се разминава с презумпцията за невинност. Макар че това производство не е конкретно наказателно, то е пряко свързано с наказателното производство”.

Някой дава ли си сметка за следното - комисията образува производство, дори когато наказателното производство е прекратено и в случай – ако е изтекла предвидената в закона давност?! А когато предвидената в закона давност е изтекла и наказателното производство се погасява по тази причина, то това производство продължава! Тоест това производство има по-голяма сила, отколкото наказателното производство?!

Не е ли знак за законодателно уредена репресия следното: Комисията /за отнемане на имущество на гражданите, придобито по незаконен начин – бел. Л. М./образува производство за установяване на имущество, притежавано или контролирано от физическо лице, за което може основателно да се предполага – може да се предполага! Става дума за производство, в което могат да съсипят живота, бизнеса на един човек и семейството му, е записано като законодателен текст: може да се предполага! Т. е. то не е установено – то може да се предполага.

От тази начална фаза на наказателния процес, която е с привличане на лицето като обвиняем, защото това е сравнително начална фаза в наказателния процес – от тогава може да се предполага! И в продължение на година и половина например се осъществява проверка, в която фирмата, активите, собствеността са запорирани. А как живее набеденият, как оцелява семейството му? Някой мисли ли за това от законотворците от ГЕРБ?

А ако проверяваният се окаже невинен - кой ще му плати щетите от пропуснати ползи и съсипано здраве?

А как ви звучи, уважаеми читатели, звучи следното: производството по гражданската конфискация продължава дори в случаите, в които на обвинения е четена оправдателна присъда. То продължава и тогава, когато обвиненото лице умре...

В Доклада на ЕК от 2011 г.  е казано: „Екс официо” проверка на имуществото на високопоставени служители, магистрати и политици и демонстриране резултати в тази сфера”.

Изготвя се „цялостен профил” на проверяваното лице е записал законодателят – кой го изготвя и какво означава това определение?

„Цялостен профил” ще са всъщност нов тип досиета, изготвени от ДАНС, органите по приходите, органите на митниците.

Кой ще има досиета? Кой ще има достъп до цялостните профили на проверяваните лица? Кой ще разполага с тази информация? За какво ще я използва? Това остава скрита картинка и извор на бъдещи злоупотреби срещу политически опоненти.

Т.е. с мотиви на наказателното производство, с методи и органи на наказателно-процесуалното производство, при нарушаване на презумпцията за невинност ще се прави гражданска конфискация – някой схваща ли за какво иде реч и какво са ни заложили от ГЕРБ?

Тук ще припомня, че когато във Великобритания възниква принципът за ненакърненост, неприкосновеност на частната собственост, той не възниква, за да пази частната собственост от крадците, а от държавата. Защото когато в една държава има закони, по които може да се защитиш срещу крадеца, е едно, но когато има закони, с които си превърнат в жертва на държавата, няма спасение. Никой закон не може да те спаси от такъв закон!

Днес в българската Конституция има само едно изключение, при което може да се пристъпи към принудително отчуждаване по граждански ред на собственост. Това е в ал. 5 на чл. 17 – само въз основа на закон, само когато нуждите на държавата не могат да бъдат постигнати по друг начин и само срещу справедливо обезщетение. Тоест българската Конституция допуска конфискацията само като наказателна репресия.

Парламентарното мнозинство на ГЕРБ заблуди гражданството, че приемането на такъв тип законодателство ще ни направи повече европейци. В континенталното право, към което ние като държава-членка на ЕС принадлежим, няма държава, която да прилага гражданската конфискация по начина, по който ГЕРБ го прокара. Груба манипулация бе това, че такова законодателство имало в Словения, в Италия, в Германия и Франция. В тези държави всички такива институти са в техните наказателни закони. В Германия е в Глава седма от Наказателния кодекс. В Швейцария е чл. 70-72 от Наказателния кодекс. В Словения има чл. 498 от Наказателно-процесуалния кодекс. Във Франция е в Наказателния кодекс и в Митническия кодекс. В Италия е 415 БИС от италианския Наказателен кодекс. В континенталното право конфискацията винаги е свързана с наказателна процедура. Затова става въпрос. Само в Албания не е така. В Албания има закон от 2004 г., по който може да се извършва блокиране и конфискуване на имущество.

Какво се оказва, че се равняваме по Албания?!

Интересно е мнението на Димо Гяуров по този Закон:

Депутатът Димо Гяуров, бивш шеф на Външното разузнаване„Това не е просто закон, това е един нормативен Франкенщайн, който по един много неудачен начин се е опитал да компилира правни принципи, при това основно чужди, правила и основни постулати на гражданското, на наказателното право, и в края на краищата няма да постигне онази цел, която е записана в мотивите на вносителите, а именно преборването с организираната престъпност, откъсването й от нейната икономическа база, но в замяна на това отваря много широка възможност за нещастно стечение на обстоятелствата, да не кажа голяма дума, но, може би, за две трети от българските граждани. Защо?

Според мен онова, което законът предвижда като формален повод за стартиране на тази процедура, а именно привличането като обвиняем, и използването на текстове от Наказателния кодекс, всъщност са само един формален повод – повод, който може да бъде ползван от всеки разследващ полицай в N-ското РПУ, за да се саморазправи с някой, който му е неудобен.

Дайте си сметка, че това вероятно ще доведе до сериозна корупционна среда в системата на МВР, която и без друго не е цъфнала и вързала и на всички е известно, че е тежко корумпирана.

Наред с тези текстове, които се съдържат в чл. 22 – аз адмирирам текстовете, свързани с тероризъм, с отвличания, с поръчкови убийства, обърнете внимание, че тук е фиксиран текстът на чл. 255 от Наказателния кодекс. Това са така наречените престъпления срещу данъчната система. Такова престъпление или повод за образуване на наказателно производство, което пък естествено става повод за стартиране на тази процедура, е неподаването на данъчна декларация или дори грешката в данъчна декларация.

Съвсем наскоро шефът на Националната агенция за приходите обяви официално, че през миналата година, ако не греша, няколко десетки хиляди граждани са пропуснали и той си позволи дори да ги амнистира, като им даде втори срок да подадат декларации. Какво се случва? Забележете, че всъщност тук не се предоставя на комисията възможност за преценка, а текстът е „образува”, автоматично. Всички тези граждани ще бъдат подложени на тежката репресия на цялата държавна машина – НАП, МВР, НОИ, ДАНС също, поради това че някой е сбъркал данъчната си декларация. Това сериозно ли Ви се струва? Това е абсурдно!

... аз искам да обърна внимание до какъв правен хаос ще доведе този закон в системата на гражданското производство. Цялата стабилност на гражданскоправните отношения заминава неясно къде. Този закон предвижда да се обезсилват сделки, да се обявява нищожност на сделките, да подлежи на отнемане имущество, придобито привидно – не е ясно кой и как ще определя това, да се завеждат искове срещу трети лица. Аз съм абсолютно убеден, че въз основа на всичките тези текстове единственият ефект ще бъде тотален правен хаос, включително и в гражданското производство. Да не говорим, че ще бъдат накърнени сериозни права – права на кредитори, права на взискатели по редица гражданскоправни производства, по изпълнителни производства. Предвижда се всички висящи дела с участието на лице, което е проверявано по този закон, да бъдат прекратени и те да стартират наново с участието на комисията. Убеден съм, че никой не си е помислил какво ще коства това на съдебната система и като пари, и като усилия, и като време, и като възможности.

Абсурдът с така наречените трети лица

Проверяваното лице по Закона за отнемане на имуществото на гражданите, придобито по престъпен начин следва да попълва Декларация за имоти, банкови сметки, имущество в сейфове, както и данни за трети лица, с които и сключило възмездни сделки – периодът е 10 години назад! Тук не трябва да се пропускат данни за несъответствия при въпросните трети лица, с които проверяваното лице е имало сключени сделки.

Например да вземем строителен предприемач, който е построил кооперацията, от която проверяваното лице си е купило апартамент. Ако този предприемач е проверявано лице, то следва негови данни също да фигурират в Декларацията на първоначално проверяваното лице! Представяте ли си за какъв абсурд става дума?!

Говорим за Декларация, в която следва да се изреждат всички притежавани от проверяваното лице и от членовете на неговото семейство недвижими имоти и МПС-та, всички ценни книжа, дялови участия, търговски марки, всякакво имущество, списък на личните му и на членовете на семейството му банкови сметки, източниците и средствата за основания на придобиване на това имущество и за издръжката на проверяваните към лицето семейства, всички сделки, които е извършило, всички задължения, които има към трети лица, салдото на паричните средства преди 10 години, всякакви други обстоятелства, които са свързани с неговото имущество.

И в случай че поради злощастно обстоятелство, че първоначално проверяваното лице е собственик на най-обикновен двустаен апартамент, купен в кооперация, ще трябва да декларира всички данни пред членовете на въпросната комисия и за строителния предприемач, който се явява трето лице.

Това се случва защото според законодателя, съществува презумпция според която, някой предполага, че проверяваното лице е предполагало, че строителният предприемач, който му е продал този апартамент, няма съответствие между собственото си имущество и това на собственото си юридическо лице!

Абсурдни текстове, които за проверяваното лице са капан, в който попадат заради факта, че са имали неблагоразумието да купят нещо от лице, което също се предмет на проверка! И ако първоначално проверяваното лице не е направило собствена проверка за лицето, от което купува жилище - дали то също е проверявано или не - то се завърта един хаос, в който проверяваният е задължен да проверява дали някой, с когото има правоотношения по придобиване на имот не е проверяван!?

С по-малко думи казано: заради неблагоразумието да се купи апартамент от лице, които също е проверявано, първоначално проверяваното лице изпада в ситуация да рови и вписва достоверно всичко за някакъв строителен предприемач, свързан с закупеното жилище, защото той също се оказва проверяван!

Изпускането само на един факт при попълване на Декларацията от проверявано лице го поставя в ситуация на опасност от извършване на документно престъпление по отношение на обект на проверка!

Хаос, гарниран с непрофесионални текстове в закон, които рано или късно ще породят политически репресии.

Едно лице може да бъде проверявано в продължение на година, година и половина без да бъде информирано, докато същото лице може да се защити в рамките на месец?!

Румен Петков, депутатРумен Петков: „Първо, потърпевши от този закон са всички, обществото като цяло. Отровената атмосфера удря всички. Отровената атмосфера удря всички, отравя държавата, отравя обществото. Не може да има редовен бизнес в такава среда. Защото бизнесът, за разлика от поръчковите състезатели, не може да не си дава сметка, че има утре и че този, който не е проверяван днес, утре ще бъде проверяван много по-детайлно.

Второ, цинизмът, на който подлагате обществото, принуждаването към доноси, това е нещо, от което обществото ще се отръсква много години. Неслучайно Ви върнах към 1944-1945 г. и 60 години по-късно отменения закон, 60 години по-късно отменените присъди без да върнем човешките съдби, без да върнем човешките животи.

Не на последно място, отравяме България, съсипваме България пред нашите партньори... Какво правим тогава?”

Териториалната дирекция на Комисията за отнемане на имуществото на гражданите ще разследва по места. Като прокуратура ли? Няма отговор.
Проверката по Закона може да започва по доноси и може да завършва по предположения.

Това ни завеща само с този Закон ГЕРБ не отварям дума за други.

Има ли разлика между болшевиките и ГЕРБ – засега не откривам такава, като се върна към действията на правителството, на парламентарното мнозинство, на министъра на финансите и на вътрешния министър.

Днес, на 11 март двама вицепремиери от кабинета „Борисов” приеха и представиха Инструкция, с която упълномощи работни групи по места да проверяват набедени граждани, като запорират имуществото, парите и бизнеса им!

Дори в Наказателния кодекс, независимо за какво престъпление, всяко лице има право да не дава обяснение или да даде обяснение на всеки един етап от наказателното производство.

В Закона за отнемане на имущество от граждани, придобито по престъпен начин НК не действа!

Закон отменя действие на Кодекс – и ако това не е милиционерска логика и законодателен „професионализъм” – здраве му кажи!

 

На пресконференция министърът на транспорта и съобщенията Петър Мутафчиев изнесе пред журналисти манипулирани факти и данни * Желанието да се води борба с корупцията и злоупотребата със служебното положение той нарече спекулиране!

Продължение от 19 септември 2006 година
Днес министър Петър Мутафчиев заминава с генералния директор на РВД, Цветан Дилов за Румъния, за да подпишат, политически протокол, договореност за съвместна дейност. Това е съобщил вчера министърът на транспорта и съобщенията, Петър Мутафчиев. Експерти, по ресора на РВД твърдят, че румънците са дръпнали напоследък значително по-напред от българите в тази област.

Функционалният блок за управление на полетите, който щял да функционира по въпросното двустранно договаряне имал за цел да се противопостави на реалната опасност Италия да поеме обслужването на въздушното движение над Балканите. Мутафчиев е заявил, че проектът ще е отворен и за други страни от региона, като дал за пример Сърбия, която може да се впише успешно в него.

Помолен да коментира подадените сигнали в Парламентарната комисия по корупцията срещу Министерството на транспорта и съобщенията за предпоставки за източване на средства от държавно предприятие РВД, министър Мутафчиев коментирал по следния начин - всички случаи касаят предишни правителства и че той самият е поискал от председателя на комисията Бойко Великов справка за сигналите, която показала, че нито един от случаите не се отнася за сегашното ръководство на Министерството на транспорта, а това били средствата, дадени за средствата за сградата на "Копитото" и за системата "Аления". Мутафчиев е "пропуснал" да даде обяснения за бездействието на сегашния екип на МТС по нередностите в РВД, а бездействието също е изразено отношение по дадени проблеми.

Пред журналистите министърът подчертал, че в момента се прави пълен анализ на структурата и финансирането на РВД, както и за ползването на неговите почивни бази. Докладът трябвало да е готов до 30 септември и в тази връзка самият Мутафчиев съобщил, че са намалели нощувките на външни лица в станциите на РВД, както и че самият той не бил стъпвал в тях.
Така само 24 часа преди да отпътува за Румъния, Петър Мутафчиев заявявайки на нарочно свиканата пресконференция във ведомството му, че сигналите в Комисията за борба с корупцията са за сделки, извършени от предишни правителства, разгърнал една голяма неистина. Шефът на пловдивските социалисти и министър на транспорта Мутафчиев "забравил" периода, когато той, като народен представител задаваше въпроси и критикуваше случващото се в РВД.
Всъщност разликата е в характеристиката на властите, тъй като, ако сега Мутафчиев е в изпълнителната власт и е доволен от генералния директор Цветан Дилов и случващото се в РВД, то преди този мандат, пак същият социалист Мутафчиев пребивавайки в законодателната власт, задаваше неудобни въпроси за същия Цветан Дилов и скандалните финансирания по подписани договори от шефове на Ръководство на въздушното движение. Така само с една смяна на пребиваването на Мутафчиев от една власт в друга /от законодателна в изпълнителна - бел. Л. М./ той промени позицията си на 180 градуса за генералния директор на РВД и качествата му - от много критикуван, Дилов се превърна с магическа пръчка в "безспорен специалист, какъвто друг няма". Последното мнение е на политическия кабинет на министъра на транспорта и съобщенията. А казват, че не ставали чудеса? Толкова за това дали министър Мутафчиев се е намирал в някаква власт, когато е хвалел или недоволствал с критики по отношение на ген. директор на РВД, Цветан Дилов. Все пак Стенографските протоколи от заседанията на парламента в дните на парламентарен контрол все още са налице /както в парламента, така и в личния ми архив - бел. Л. М./. Тези протоколи пазят изречените думи, позицията на сегашния министър Петър Мутафчиев, каквото и да желае или не желае да си спомня той днес.

Ето защо фактът, че вчера Мутафчиев гарантира, че тези сигнали не засягат сегашното управление на Министерство на транспорта далеч не означава, че твърденията му не са на границата на лъжата, показват факти и документи от негови изказвания. Колкото до твърденията на Мутафчиев, че напоследък доста се спекулирало с информацията, с която се занимава парламентарната комисия по антикорупция, то шефът на пловдивските социалисти безспорно имаше в пред вид разследванията, публикувани на тази електронна страница, както и тези, които продължават да излизат. Дали изводите и констатациите на Комисии, създадени и работили със заповеди на бившия министър на транспорта от времето на царския режим, Пламен Петров са спекулации, меко казано е странно, точно социалистът Мутафчиев да си позволява да твърди, още повече, че именно той в мандата на предишния парламент задаваше актуални въпроси за случващото се в РВД. В тази посока е лош театър тепърва министърът да отправя запитвания към Комисията /по антикорупция - бел. Л. М./дали постъпилите сигнали засягат времето, в което той управлява министерството и да съобщава, че е получил отрицателен отговор!

Тук вчерашните изявления на Мутафчиев ме принуждават да припомня въпроса му, зададен по време на негово лично депутатско питане в парламента. Въпросът бе от цитат от питане на народния представител Петър Мутафчиев от 39-ото народно събрание, направено на 18 януари 2002 година и гласи дословно следното: "…Аз само искам нещо да Ви напомня. Договорът, който е подписан с "Аления", е подписан от господин Цветан Дилов, струва ми се. Господин Цветан Дилов е бил заместник-директор. Как се казва сега директорът на РВД? …" А актуалните питания на Петър Василев Мутафчиев бяха относно извършване на проверка по подписаните договори от Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение и другият актуален въпрос - относно предложение за създаване на единен Балкански център за управление на въздушното движение. Така че, както се казваше в една рубрика от близкото минало "Архивите са живи" и нека един министър да не пренаписва случилото се преди няколко години, още повече, когато е с негово лично участие.

Вчера на пресконференцията си, министър Петър Мутафчиев направи още едно съобщение пред ресорните журналисти от вестници, телевизионни канали и радиа, а именно, че щял да изиска резултатите от проверката на комисията и лично ще ги предостави за проверка на главния прокурор. Към това съобщение бе и изводът му "Смятам, че съдебната система трябва да се занимава с корупцията в тези дружества". Тук не мога да не спра и да се поклоня на популизма на този висш държавен чиновник - то бива, бива, ама чак пък толкова - не е добре, господин министре! Та Вие прекрасно знаете, че още в мандата на предишния главен прокурор, Никола Филчев в Главна прокуратура постъпваха сигналите след проверките на двете комисии от 2002 година - едната, ръководена от Пламен Накев и другата, ръководена от Милан Маринов. Проверки, възложени, пак повтарям от Вашето ведомство! Малка част от въпросните действия на РВД присъстват и в така наречената Бяла книга на Симеон Сакскобургготски, която също е дадена овреме в Главна прокуратура и оставена, както предишните сигнали без последствия, т. е. без назначени проверки на изнесеното. А Бялата книга се появи в началото на управлението на НДСВ и мина под мотото - силен старт - слаб финал.

Още един сигнал за случвалото се в РВД е бил внесен в Главна прокуратура на 28 април 2006 година под номер 3096. По този повод е била проведена и среща на шефове на синдиката в РВД с прокурор Антонова. Оттогава, близо пет месеца - ни вопъл, ни стон. А във въпросния сигнал са изброени както отделни случаи на нередности и лицата, имащи пряко отношение към тяхното възникване, така и документи, които са пряко свързани със сигнала и ги има в наличност, както в РВД, така и в Министерство на транспорта и съобщенията.

Изброявам всички тези факти, не за да тревожа министър Мутафчиев, а за да му припомня събития и факти, които са се случили в последните няколко години, свързани с РВД и в които под една или друга форма той също е бил съпричастен. Не като министър, а като представител на законодателната власт. Белите петна в паметта на висшите държавни чиновници е добре да се запълват.

Последствията от едно документално разследване

Още в края на месец август започнах да публикувам части от документално разследване за случвалото се в РВД. В това документално разследване цитирах и списъка на служителите, които генералният директор Цветан Дилов е назначил без конкурс в ръководеното от него предприятие. Изброих поименно и хората от властта, които са почивали и ползвали базите на РВД, дадох примери как бившият транспортен министър Пламен Петров е трошил коли на държавното предприятие и колко са стрували тези негови приключения на РВД. Всичко това бе изнесено и публикувано тук и винаги може да се прочете в рубриката "Разследвания". От миналата седмица започнах изнасянето и на други факти по случващото се в РВД, по този повод, в парламента, Комисията за борба с корупцията реши да провери изнесеното в моите публикации. Тогава аз започнах ново изнасяне на данни и факти по нередности в ДП РВД, което вече е вбесило министър Мутафчиев и така се стигна до вчерашната пресконференция. В това, които изброих дотук няма нито следа от спекулации, а единствено и само желание новият обвинител №1 да разпореди на прокурорите да си свършат работата, което още отсега твърдя, че няма да се случи. Или ако се случи, то ще се имитира дейност, тъй като много висш магистрат е близък с генералния директор Цветан Дилов и го е посетил в болницата, където Дилов е бил известно време на лечение. Това вече бях споменала, но днес повтарям отново.

Едно от постоянните обвинения

на еврокомисарите към българската държава е за това, че борбата с корупцията не се води достатъчно ефективно. А какво освен борба с корупцията е веднъж завинаги да се разчисти РВД от виновници за нередности и сключени договори за милиони без проведени предварително търгове, както го изисква и законът. Какво освен борба срещу злоупотребите със служебно положение е, да се вземат еднолични решения за модернизация на радари и възлагане на поръчка за 15 млн. долара без търг, каквото решение е взел ген. директор Цветан Дилов?

Какво освен данни за злоупотреба със служебно положение

е да се уреждат деца и близки на депутати и други хора от властта с добре платена работа, с почивка в бази, в които не би следвало да почиват, да се дават автомобили на министър, който не е останал без служебен транспорт, да се поемат разходи и ремонти, неприсъщи и несвързани с дейността на едно държавно предприятие? Ето това изнесох в документално разследване, подобни данни ще продължа да изнасям, така, както съм правила досега като журналист. Така постъпват и други мои колеги - за да не се чудим защо Европа не ни вярва, че се борим и сме се справили с корупцията в държавата на всички равнища и във всички власти.

Понякога и проведен търг не е достатъчен

Договорът от изграждането на Единния център за управление на полети се отнася до довършителните работи от строителството на Единния център за управление на полетите. Проведеният търг се печели от Главбулгарстрой, който предлага най-ниска цена и най-къс срок на изпълнение. Веднага след търга обаче, "по искане на възложителя" /РВД - бел. Л. М./е направено препроектиране и други промени в договора, което е удвоило сумата, с която ГБС е спечелила търга. Удължен е бил и срокът на пускане на центъра в експлоатация, от което реално загубите са за РВД, а ползите - за шефовете, допуснали препроектирането и удължаването на срока. Решенията за препроектиране на сградата на ЕЦ за УВД е вземал зам.-директорът по оперативната дейност в годините 1997 - 2001., Цветан Дилов. Тук, по този договор, две комисии, назначени от МТС са направили препоръка за провеждане на експертизи за качествата на вложените материали и действителните им цени, както и гаранционните им срокове. Такива експертизи никой не е провел.

Третата фаза от изграждането на ЕЦ за УВД

включва радиолокационното и комуникационно оборудване, които пряко са свързани с работата на диспечерите в РВД. Три години след срока, предвиден в първоначалния договор все още той не е изпълнен, но затова пък цената по изпълнението е надвишила два пъти договорената /от 17 на 38 млн. евро - бел. Л. М./. Тестванията на технологичното оборудване досега са несполучливи, комисия с председател Милан Маринов констатира, че по време на търга по това оборудване са направени фалшификации...

Следва продължение
 
В края на миналата седмица в Министерството на транспорта и съобщенията е настъпила голяма суматоха в резултат на публикуваните тук части от поредното разследване за случващото се в Ръководство на въздушното движение, алармираха ме мои източници от това министерство. Самият министър Мутафчиев бил бесен и ругаел наляво и надясно, че излизат такива уличаващи го факти. Заместниците му се снишили и очаквали нарежданията му за ответен удар, но до края на деня, Мутафчиев, на когото всички журналисти му се виждали в черно и ги приемал като врага с пропуск, дал знак единствено за две неща: да му се разпечатат излезлите в тази електронна страница публикации и да мислят юристите му как могат да се разправят с подобни, дръзнали да хвърлят сянка върху партийния му облик журналисти. Освен това нечия гениална главица в министерството на транспорта и съобщенията родила следната спасителна идея: да се даде показна пресконференция за успехите и всички постижения, които МТС е надиплило в навечерието на влизането на България в Европейския съюз. Така, че днес в 11 часа, ако нямате някои спешно занимание, отидете в МТС, да за станете свидетели на афиширания триумф на Петър Мутафчиев и екип.

Що се отнася до искането на Мутафчиев да му се разпечатат публикациите от тази електронна страница, то се чувствам задължена да уведомя господина министъра за следното - на страницата има указан адрес за контакти, и както е прието, вместо да се вдигат скандали и хвърчат искри, да бяха пратили от Пресцентъра на МТС учтиво искане за съдействие и мигом щяха да получат разпечатани публикациите от разследванията. Така поне се постъпва в държавите, които вече са в ЕС.

И още нещо: в края на миналата седмица в медиите изтече съобщение, че налице е реална опасност някои от най-големите контейнерни оператори в света да зачеркнат пристанище Варна като място за бизнес. Причината за това са административни неуредици и липса на координация между държавата и бизнеса по отношение на обработката на контейнеровозите, превозващи стоки, подлежащи на ветеринарен контрол, като храни, напитки, животински субпродукти, суровини за хранително-вкусовата промишленост и много други. На практика едно оттегляне на най-големите контейнерни оператори ще означава загуба на значително количество товари, намалени приходи, увеличение на навлата, а оттам и на цените на храните. Ето това например е задача, която министър Мутафчиев би следвало да разреши, а не да води битки с вятърни мелници, доказвайки, че в транспорта всичко е наред и европейско. Но това са други теми...

Кои са хората, в чиито ръце са съдбините на транспорта и съобщенията?

Малцина знаят, че министър Мутафчиев всъщност е леяр по образование завършил с диплома на инженер металург. В натрупания му професионален опит веднага след като изкласява висшия институт, той тутакси започва работа като технолог, заместник-директор, директор в Завода за спирачни съоръжения към БДЖ. Междувременно върви и партийната му кариера като председател на Общинския съвет и съветник от листата на БСП в община Първомай. След това продължава като зам.-председател на регионалния съвет на БСП в Пловдивска област, и депутат в три парламента. В тези три парламента той е член на Комисията по местно самоуправление, зам.-председател на Комисията по транспорта, председател на Групата за приятелство с Йордания, зам.-председател на Групата за приятелство с Китай, и секретар на парламентарната група на Коалиция за България. Естествено при тази напрегната кариера единственият език, който успява да овладее министър Мутафчиев е руския.

Това е натрупаният професионален опит на училия, но неосъществен инженер металург в проблемите на транспорта. Налице е отново партийния избор за професионална кариера.

До министър Мутафчиев е заместничката му Даниела Никифорова, която отговаря за въздушния и водния транспорт. Никифорова се е изучила за счетоводител-финансист до магистратура, след което е работила като зам.-главен и главен счетоводител, началник на отдел "Планов", личен състав, депутат и така до поста зам.-министър с ресор воден и въздушен транспорт.

Весела Господинова е следващата заместничка на Мутафчиев и е с висше образование строителство и архитектура и редица специализации, които я правят по-адекватна към поверения й ресор.

Юджел Атилла е две висши образования - финанси и право.

Красимира Мартинова - е тази, която единствена има връзка с европейски институции и твърде вероятно е именно тя да е получила изчезналия Доклад на Европейската комисия по гражданско въздухоплаване.

Началник на кабинета на министъра, Пепа Моллова-Смоленова е доктор по философия, магистър по история и философия, секретар по международната дейност на Българската федерация по ловна стрелба и майстор на спорта - ловна стрелба, многократен балкански шампион в годините1978, 1980, 1981 и 1982.

Албена Лазарова, парламентарния секретар на МТС е магистър по право, магистър по руска филология, като от чертожник достига до сегашния пост с учение и различни квалификации.

Директор на "Връзки с обществеността" е Валентина Лулева, с българска, новогръцка филологии като образование и специализация - журналистика. Две години е отговорен секретар и главен редактор на информационно-издателския комплекс "Импулс", откъдето минава през Асоциация на Българските авиокомпании, за да заработи при министър Мутафчиев.

Това е екипът на Петър Мутафчиев, в чийто ръце са съдбините на родния транспорт, за професионализма на отделните му членове оставям всеки читател сам да си направи изводи, а аз ще продължа с разследването за РВД, което толкова развълнува самият министър и шеф на пловдивските социалисти - Петър Мутафчиев.

Дали кадрите решават нещо?

Често възникват въпроси кои са лицата, с пряко отношение и участие в случаите на безстопанственост и нанесени щети за милиони в държавно предприятие РВД. Тук ще започна с имената на бившите шефове Живко Желязков и Антонина Костова, които са управлявали и решавали проблемите в РВД в мандата си от 1997 до 2001 година. При тях започва драмата с "Аления Маркони системс" и комбинациите около радарите. Към тези двама бивши началници идва веднага името на сегашния генерален директор в РВД - Цветан Дилов, който е работил с Костова и Желязков и в момента продължава с всичка сила наченатото от тях дело. Дилов е служебното лице, което персонално като председател на Експертния съвет взема решението за модернизацията на радарите без търг.

Следващият виновник е Димчо Божков, който и до сега участва в Експертния съвет, взел решението за модернизацията на радарите без търг. За него запознати с проблемите на РВД и отношенията и договореностите по радарите потвърдиха, че точно Божков се е опитал да укрие от проверяващите комисии, назначени от министъра на транспорта, изплатените без основание на "Аления" четвърт милион долара. За това прегрешение преди четири месеца е бил уведомен писмено и устно и Главния прокурор на Република България, Борис Велчев.

Тук се нарежда и експертът по радиолокация, Димитър Добрев, който е лежал в затвора 1983-1990 г. заради закупените през 1982 година стари радари от "Селения" /старото име на "Аления" - бел. Л. М./ за РВД. Добрев е бил девет години експерт и ръководител на отдела за радиолокация, след което се изнася в родината на Джордж Буш в качеството си на регионален директор. Лична негова инициатива е модернизацията на радарите без търг. В момента Добрев живее в САЩ и продължава да работи като експерт.

След излизането на първите части от второто разследване за случващото се в РВД, продължиха да идват мнения и отзиви от читатели и да настояват да продължа да изнасям данни за пропилените милиони в РВД без последствия за виновниците. Ще дам едно сравнение за цените, които похарчи РВД и които се плащат за подобни действи в други държави. "Аления - Маркони - Системс" получи, както вече подчертах без търг поръчка за 15 милиона долара, като предавателите на първичните радари останаха старите, работили 20-25 години. В съседни държави, Македония например, си купиха чисто нови комплекти радари - първични и вторични за по 3,5 млн. Кой, как, и по каква причина си е позволил да пропилее в пъти повече милиони за оборудване, което може да се осигури срещу съвсем прилична сума - изнесох, като дадох имена и факти. Това явно не се видя достатъчно на Главния прокурор Борис Велчев, защото той не само, че не реагира на сигнала до него от април месец тази година, но запазва мълчание и по изнесените тук, документално подкрепени факти с имена и цифри. Междувременно сегашният генерален директор Цветан Дилов е направил опит да прехвърли отговорност на избрания в момента Управителен съвет, като е поискал УС да подкрепи приемането на поредната софтуерна версия от трета фаза. Припомням, че през 2001 г. именно Дилов сключва като генерален директор договор с Аления за фазов подход при изпълнение на трета фаза. По този начин крайният срок за завършване на протяжната сага "Договор с Аления" получи възможност за удължаване на крайния срок за завършване на сделката с РВД, без да се плащат неустойки от италианците. Та именно сега целта на Дилов е отговорността на бъдещите технически проблеми, които неминуемо ще възникнат да бъдат прехвърлени и поети от колективен орган, та ако някога се стигне до търсене на отговорност, то одобрението от УС ще мине като решение, което Дилов е бил длъжен да изпълни.

И за да бъдем прегледни и ясни, оттук нататък ще уточня по какви пера са пропилени милионите от РВД с усилията на ръководството му:
 • По договорите с хотелите "Копитото" и "Морска звезда" - общо над 20 милиона - без проведен търг.
 • За закупуване на три моноимпулсни радара и частична модернизация на петте първични от "Аления маркони" - 15 млн долара, без търг.
 • Втора фаза по изграждане на Единен център - 45 млн долара, при спечелен търг за 27 млн и удължен срок за изпълнение.
 • Трета фаза по изграждане на ЕЦ - досега са дадени 36 млн евро, при оферта на "Аления-Маркони-Системс" от 26,5 млн евро и срок за завършване до 2003 година. Все още не е завършен проектът.
Отделни факти от сделките и схемите за източване на РВД са били докладвани в парламент, министерство, МВР, Прокуратура, Национална следствена служба. Проверките в някои от тези ведомства, ако изобщо са започнали вървят и спират под натиск от лобитатта на Дилов и екип в Народното събрание, министерския съвет, прокуратурата и следствието. В същото време ръководството на РВД продължава да работи по старому и да прави разходи със същия размах, както през последните 10 години...

Следва продължение
 

Цветан Цветанов, вътрешен министърНе може главите от правителството на ГЕРБ да хвърчат така – необходимо е все пак някакво разписание на полетите! Това действие ще се повтаря, за да не се забравя никога...

МВР-министърът Е кадровик и то в национален мащаб, в трите власти!

След анализите на „Хроники”, че вътрешният министър Цветан Цветанов се готви за премиер с задкулисната подкрепа на американския посланик Джейм Уорлик, някои медии подхванаха темата на сайта „Хроники” и я коментираха в различни варианти. В резултат, на 22 март агенция КРОСС излезе със следното съобщение:

Вицепремиерът Цветан Цветанов определи като несъстоятелни твърденията на анализатори, че с промените в правителството все повече партия ГЕРБ се слива с държавата, а той е главният кадровик на този процес, съобщи БНР. "Да не ми приписват чак такава голяма роля", каза той.

По думите на вицепремиера, всички решения, които се взимат, са в следствие на много задълбочен анализ и се взимат в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов. "В общи линии винаги когато има дискусия премерваме и едната и другата страна. Всичко, което се взима като решения, се съгласува и с парламентарната група, защото политиката, която реализира българското правителство, секторните политики, които реализират министрите, могат да бъдат факт само и единствено с ПГ на ГЕРБ и парламентарната подкрепа, която получаваме. Затова аз не бих искал да правя подобни заключения...”

Какво ни казва Цветанов – че кадруването в изпълнителната власт се извършва от парламентарната група на ГЕРБ? Никой не спори, че е така, напротив – партията ГЕРБ взема решенията за държавата Република България и така всички виждаме призрака на член първи от бившата Конституция на Тодор Живков, където бе записано:

Глава I ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО

Член 1

(1) Народна република България e социалистическа държава на трудещите се от града и селото начело с Работническата класа.

(2) Ръководната сила в обществото и държавата е Българската комунистическа партия.

(3) Българската комунистическа партия ръководи изграждането на развито социалистическо общество в Народна република България в тясно братско сътрудничество с Българския земеделски народен съюз.

В резултат на 22 години преход и особено последните „силни” три години режим на ПП ГЕРБ, градът и селото са без трудещи се, с отмиращи функции, а най-много добавки за храна има в контейнерите за боклук!

По алинея първа сме далече по-зле – не сме социалистическа държава, а колониална и двойна зависима - от Европейския съюз и САЩ.

В тези условия трудещи се от града и селото, начело с Работническа класа няма.

По член 1, алинея /2/ ръководната сила в обществото и държавата е на Политическа партия ГЕРБ.

Партия ГЕРБ, респ. министърът на вътрешните работи, Цветан Цветанов определя какво да приемат депутатите от тяхното мнозинство като законодателство и така де факто, владее законодателната власт!

Сътрудничеството на ГЕРБ е с независими депутати от успешно разбити парламентарни групи на други политически сили – така както е било „братското сътрудничество на БКП с БЗНС!

Що се отнася до съдебната власт – в ключови съдилища Цветанов пробута свои хора: като председател на Софийски градски съд – семейната приятелка Владимира Янева и като председател на Върховния административен съд – приятеля Георги Колев!

Цветанов се опита да наложи промени в съдебната власт чрез добре подработени 41 съдии, но удари на камък... и отложи да известно време тази задача.

Достоверни два източника ни съобщиха, че Цветанов готви и следващия главен прокурор, тъй като в началото на 2013 година изтича мандатът на сегашния – Борис Велчев!

И кой е кандидатурата засега на Цветанов – засега - съдия Красимира Медарова, която се похвалила, че съвсем сигурно ще седне в стола на Главния прокурор!

Коя е съдия Медарова?

Съдия Красимира МедароваМалцина помнят, че по предложение на ГЕРБ тя стана преди година шеф на Централната избирателна комисия и то в момент когато шеф на предизборния щаб на управляващата партия ГЕРБ беше не друг, а вътрешният министър Цветан Цветанов! И това се случи въпреки че магистратите в България са деполитизирани!

На 19 март, т. е. съдия Красимира Медарова си направи отвод по делото САПАРД, след като защитата на подсъдимите го поиска!

Отводът на Медарова беше поискан заради съмнение в нейната безпристрастност, подхранено от неназовани слухове, цитирани на предишното съдебно заседание, според които Медарова е поела ангажимент към управляващата партия ГЕРБ, от чието име беше председател на ЦИК!

Припомням, че правото да номинира председателя на ЦИК има управляващата партия, като ГЕРБ предложи за поста съдията от софийския Апелативен съд Красимира Медарова.

По БНТ преди една година депутатът от ГЕРБ и идеологът на изборите Искра Фидосова поясни:

"Ние сме предложили нашите кандидатури, направили сме предложение за нашата квота, която е от 10 кандидати за ЦИК, включително за председател в лицето на Красимира Медарова... тя е съдия в Софийския апелативен съд. Всъщност и аз, и моите колеги смятаме, че председател на ЦИК трябва да бъде неполитически обвързана личност, съдиите не могат да имат принадлежност към която и да била партийна организация, партия..."

Какво излиза: управляваща политическа партия предлага неполитически обвързана личност за председател на ЦИК? И това не трябва да го броим за политически избор и назначение?

Със същите аргументи на Фидосова и съдия Красимира Медарова коментира защо е избрана  за председател на ЦИК, като обясни, че участието в ЦИК не може да бъде политическо назначение, но въпреки това ще се оттегли от делото заради факта, че и обществото трябва да е убедено в нейната безпристрастност...

Делото САПАРД на трупчета

Софийският апелативен съд /САС/ прие отвода на съдия-докладчика по делото "САПАРД" - Красимира Медарова, която е и председател на ЦИК. Близо година процесът срещу бизнесмените Марио Николов и Людмил Стойков не успя да тръгне на втора инстанция и сега ще се проточи още повече.

На заседанието на съда на 12 март защитата на единия от подсъдимите - Валентин Ангелов, поиска отвод на Медарова заради съмнения, че е поела политически ангажимент да потвърди решението на СГС. Съмненията се породили, след като адвокатът на Ангелов - Румен Еленски, отказал да го защитава. Той разказал, че мъжът на съдийката - Николай Медаров, който също му бил клиент, му казал, че тя няма да си направи отвод по делото заради поетия ангажимент.

Малко по-късно адвокатът Румен Еленски се отрече от думите си!

Познайте защо.

Кадрува ли вътрешният министър Цветан Цветанов?

Кадрува и още как кадрува! Според него новоизбраните министри – Делян Добрев на икономиката, енергетиката и туризма и Десислава Атанасова – на здравеопазването били доказани професионалисти!

От камбанарията на завършил Спортна академия за даскал по физическо – вероятно Цветанов е прав – защо една бивша юрисконсулт на провинциална Психиатрия да не е добър здравен министър! Че има ли по-голяма лудница от българското здравеопазване в момента!

Що се отнася до Делян Добрев – нищо лично, но да отговаряш за енергетиката и да твърдиш, че като бламираш един голям българо-руски проект ще можеш да договориш с руската страна намаление на природния газ и увеличаване на живота на Пети и Шести блок на АЕЦ „Белене” е меко казано несъстоятелно! Язък му за дипломите, които е надиплил, щом на две магарета слама не може да раздели, образно казано!

Да изоставиш един полуготов проект, за да игнорираш Русия и угодиш на американците може и да е далновидно за близките една-две години, но енергетиката не е продажба на домати и краставици на пазара все пак!

Толкова за „професионализма” на новите министри на ГЕРБ, за които кадровикът вътрешен министър Цветан Цветанов твърди, че са всеотдайни и активни, като ръководят не знам какво си...

Те и предишните министри Константинов и Трайков бяха всеотдайни и активни и какво се случи? Случи се, както бе казал мъдрецът: „За да бъде обесен някой, не са нужни доказателства. Нужно е бесило”.

То и Симеон Дянков е всеотдаен и активен, но след неговото пребиваване във властта – поне три поколения българи ще си ближат раните безработни, мизерстващи и болни!

А що се отнася до избралите ГЕРБ – един ден те ще изпаднат в следната ситуация и ще си кажат като един велик сръбски хуморист: „Едва на ръба на пропастта видях, че и мен има кой да ме тика напред”.

Но, спокойно, хумористът написа още нещо, което следва да помним:

От демокрацията не се прибрах направо в къщи. Повикаха ме в полицията, а на това не се отказва!

Е, докато чакаме спокойно събитията, все пак нека не забравяме, че основите на днешното управление е подземието... И ако в предишни режими починаха много българи, то новото управление, има нужда от нови хора! За същото...

 
Днес ще започна с молба да замълчим за минута, да замълчим в памет на поредния отишъл си без време млад човек, работейки под огромното напрежение, което съществува в РВД. Напрежение, което отне живота на четирима от служителите в предприятието - днес, ще замълчим в почит към паметта на петият служител, Божидар Кръстев, който си отиде само на 54 години и не дочака пенсия...

Вчера, след излизането на поредната част от това ново разследване за Ръководство на въздушното движение, читатели на тази електронна страница писаха и запитаха: може ли вечно да се крие един Доклад на Еврокомисията по Гражданско въздухоплаване и докога? Отговорът, който мога да дам засега е следният: в първия миг, в който бъде потърсен този изчезнал Доклад от еврокомисаря Оли Рен, дребните хитрости да се крие и шакалкави ще лъснат на светло, като калайдисан тиган на слънце. Така че, може да се крие доклад от Европейската комисия по Гражданско въздухоплаване за малко, но за повече време или вечно, драги читатели - не може.

По повод укрития доклад споменах, предположението си, че е свързан с една дама, високопоставена в транспортния ресор и читатели предположиха, че иде реч за заместник-министъра на транспорта, отговаряща по авиационните въпроси, Даниела Никифорова, от НДСВ /партията на Весела Драганова - бел. Л. М./отговаряща за водния и въздушния транспорт. Досущ като колежката си, бившата учителка Елс де Гроен, и Никифорова е преподавателка, но по физика. Потърсих биографичен повод Никифорова да бъде избрана да отговаря за авиацията и установих, че не са налице биографични поводи съпартийката на Весела Драганова да получи този ресор, освен чисто партийните, което откъдето и да го погледне човек си е жив партизанлък и връщане към времето след 1944 година, когато всеки слязъл от шумата бе готов за министър или посланик. И ако ЕС е направил Елс до Гроен евродепутатка, то няма сериозен повод зам.-министъра на транспорта и съобщенията, Никифорова за поема тежък ресор като авиационния, въпреки, че има завършено и второ висше образование, икономическо. /Но такова висше икономическо има и настоящият водач на циганите, Цветелин Кънчев - бел. Л. М./. Вероятно тази е причината зам.-министър Никифорова да не е включена в нито един борд на авиационно предприятие. Вярно е, че в кабинета на Никифорова има два папагала, които летят, но това не е повод да я нагърбат нейни съпартийци с отговорност за проблемите на авиацията.

Всичко ли по "Копитото" влезе в съда?

За делото, което се води в съда по договора за "Копитото" и за което стана дума в предишната част на това разследване, читатели не повярваха, че бившият министър Вилхелм Краус е бил разпитан единствено в качеството си на свидетел. Даден бе пример за срещата на Краус със синдикати от РВД, на която среща е бил воден и Протокол /дата 10 юни 1997 година - бел. Л. М./. Та на тази среща, сигнализираха читатели на този електронен сайт, Вилхелм Краус споделил в чисто човешки план, че е хубаво да се правят такива "неформални срещи, тъй като контактите са много важно нещо". Краус пуснал и по-фамилиарни изрази от рода на: "да видим кой колко е остарял, на кой колко коса му е останала", ..."да не си говорим само за проблемите...", "И тук се сещам да ви кажа, че се предприемат сериозни стъпки към това да се създадат условия за рехабилитация на колектива..." "...по изрично мое настояване в Правилника за приложение на Закона записахме възможности да отдаване на една база, под база аз разбирам някои опорни точки в страната, в които ваши членове, вие самите да отивате, да се възстановявате, както в белите страни става..." "В съвсем скоро време ще стартираме един проект съвсем наблизо в планината Витоша, Копитото..." "По изрично мое настояване..." Това разказаха и написаха вчера на електронния адрес на страницата, някои читатели, съпричастни в темата "РВД", като подчертаха, че Вилхелм Краус е настоявал изрично за "Копитото", а е известно какво означава един министър "да настоява" за нещо - то просто се случва, без коментар.

При повторно разглеждане на документите по договора за "Копитото" неволно се запитах: дали целта на този договор не е била всъщност поредния опит /начин/ за източване на РВД? Освен това, с мотив, че Копитото не е готово през 1998 и 1999 г. ръководството на РВД /края на мандата на Ж. Желязков и първата година от мандата на Цветан Дилов - бел. Л. М./ наема за летните месеци, хотел "Морска звезда", собственост на същите хора, които притежават "Копитото". Така вместо да се потърсят неустойки, че две години след авансовото финансиране "Копитото" не беше готово за използване, началниците на РВД минаха на вариант да запълнят друг имот на въпросните собственици, като изсипят още няколко милиона от рога на изобилието - РВД в шапката на частниците. Сигнал, че нещо не е както трябва с финансирането на "Копитото" дава една заповед на бившия министър Пламен Петров, който нарежда на този обект да се ходи в рамките на държавното командировъчно - така хотелът за броени дни обезлюдява. След като Петров е бил сменен с Николай Василев се връща старата схема на заплащане и хората отново тръгват към "Копитото". Масова практика било, разказаха служители на РВД и Министерство на транспорта и съобщенията, ползващите активна почивка да се регистрират в хотела и да го напускат, като ползват 10 дни служебен отпуск без да консумират нищо. Това не пречело фактурите да се осребряват редовно от РВД. Случаят показва нагледно, че наетите за милиони долари от РВД, стаи на "Копитото" не дават това, от което се нуждаят за своята рехабилитация служителите на предприятието. Сегашният шеф на РВД, Цветан Дилов е направил и прави всичко възможно, за да докажат адвокатите на бившето РВД-ръководство, че видите ли "Копитото" е много търсено и посещавано, и е било абсолютно целесъобразно взетото решение за неговото използване, независимо от големите суми в милиони, платени за ползване на двадесетина стаи за срок от 10 години.

Следващата година, 2007, освен, че България ще влезе в ЕС, се задава и друго събитие: по договора за "Копитото" ще настъпи тъй дълго очакваната давност по някои недалновидно взети решения и възможностите за търсене на вина за източване на РВД ще отидат в сферата на неосъществените очаквания.

Другата давност, която се очаква да изтече,

е във връзка със сделката по закупуването на три моноимпулсни радара без търг и модернизирането на приемниците на петте първични радара, без да се подменят предавателите, за да се създаде причина да се сключи следващ договор с "Аления-Маркони Системс", бивша "Селения", а вече с ново название "SELEX". Така РВД е принудено да работи с първични радари разработка от 60-те години, за които отдавна е спряно производството на резервни части и консумативи, и когато се наложи осигуряване на такива части, цените от единствения възможен доставчик са астрономично завишени,!

Старите предаватели станаха повод италианците, да оправдаят несполуките при монтажа на новото оборудване с тяхната технологична амортизация. 2008 година изтича давността да бъде потърсена отговорност от шефове в РВД, взели недалновидни решения за частичната модернизация на петте първични радара.

На 11 април 2006 година с входящ номер 3096, в Прокуратурата на Република България, е внесен сигнал до Главния прокурор Борис Велчев за похарчените от 1997 до наши дни над 100 милиона евро от РВД по сделки без търгове или по съмнително проведени търгове. От тогава - ни вест, ни кост, до вносителите на сигнала: Транспортната федерация към синдиката "Подкрепа". И едва ли ще има ответна реакция. От една страна е известно, че Главният прокурор е зает с проверка на прокурорите и техните проверки, а от друга - засега остава вариантът проверката на "Топлофикация" - София да се превърне в символ за проверки до и след влизането на България в Европейския съюз. Така, че оставаме на третия вариант - очакване да настъпи давност за икономическите престъпления в РВД...

Вярна на възприетия подход - да се изнасят само случаи на еднолично взети решения, по които Главният прокурор няма да се затрудни да потърси отговорност, припомням, че заобикаляйки Закона за обществените поръчки, РВД купува трите моноимпулсни радара за летищата в София, Варна, Бургас и трасовите радари на Черни връх и връх Върбица. Чрез това решение е дадена възможност да се възложи без търг поръчка за 15 млн долара на италианската "Аления Маркони Системс", поръчка, която все още не е завършена, въпреки че крайният срок отдавна е минал. Закъснението засега е тригодишно и това, което е тествано работи лошо, показва дефекти и диспечерите са принудени да работят на старата и новата система, като по последната всеки божи ден нещо се променя. Тук ще спомена името на инженер Христо Баларев, който е автор на първата докладна /написана по поръчка - бел. Л. М./, за необходимостта от "спешна подмяна на радарите, тъй като състоянието им е лошо". Служители и запознати със състоянието на радарите тогава са категорични, че написаното в Докладната от Баларев не отговаря на истината. В същото време, близък на Баларев е лекуван в Италия за сметка на "Аления" съобщиха служители от РВД, което е прекрасно като хуманен жест, но не и когато се прави от кандидат за сделка за милиони без търг.

30 инженера поддържащи радарните системи пишат два пъти до генералния директор на РВД за несъстоятелността по взетото решение за радарите, дават лоша оценка на решението за модернизацията преди и след завършването й - отзвук - няма. По дългосрочна програма, която предвижда постепенно да се подменя техниката с нова, на РВД е отпуснат заем от Европейската банка, като са били предвидени по 8 млн за всеки радар.

Засега ще завърша се един случай на странно взето управленско решение, в което вероятно е заровен отговорът на много въпроси от случващото се в РВД през последните 10 години. Миналата, 2005 година бе разкрито, че началникът на ТРЗ Р. Г. и неговата служителка В. Л. /имената са на разположение у авторката на това разследване - бел. Л. М./ са превеждали пари на банкоматни карти на хора, които не работят в предприятието. Генералният директор Цветан Дилов не сигнализира полицията и прокуратурата, не ги уволнява и дисциплинарно, както е редно в подобни случаи. Той освобождава двамата служители по взаимно съгласие и не дава отговор на синдикатите: колко пари са преведени в банкоматни карти, тези пари в последствие теглени ли са и от кого, има ли и кои са другите замесени лица в тази история?

За да не възникват отново въпроси, ще дам следното свое, лично предположение: двамата служители са освободени тихомълком, без наказания и без да се уведомяват полиция и прокуратура, защото те, от позициите, които са заемали служебно са имали информация за действия на членове на ръководството, които не са твърде законни. Това може да е причината такъв скандал да бъде потулен и то не от кого да е, а от самия генерален директор. Как се отчетени и оправдани липсващите пари на РВД - засега е загадка, но си струва прокуратурата да се заинтересува от случая с парични преводи по банков път на фиктивни лица.

Следва продължение
 

Човекът, който преди месеци изрече сакралната фраза: „Доган е бил на косъм от смъртта!” Мехмед Реджеб, бивш началник на политическия кабинет на Ахмед Доган е бил хванат да шофира пиян в столицата и без книжка в момент, когато колата му минала на червено, и едва не отнесла друг автомобил! Това съобщи PRO.BG тази сутрин.

Реджеб е бил спрян от патрул на КАТ и е бил закаран в болница, за да даде кръвна проба, след като дрегерът отчел 1, 44 промила алкохол в кръвта. При задържането му, човекът на Доган размахал пред полицаите пропуск от парламента и ги запитал знаят ли що е то Народно събрание, след което им предложил да ги почерпи с баклава.

Оказва се, че това не е първото провинение на Реджеб, и че той е имал вече случай с отнета шофьорска книжка, пак заради алкохол.

На бившия началник на политическия кабинет на Ахмед Доган е бил съставен акт за административно нарушение. Тепърва пробата ще покаже колко точно е бил алкохолът в кръвта му.

Ще припомня, че Реджеб  е бивш заместник-шеф в Комисията по досиетата „Андреев” и в Комисията по сигурността на информацията.

Името на Мехмед Реджеб се появи в медиите след като в дома на лидера на ДПС, Ахмед Доган бе намерен мъртъв следващият началник на кабинета – Ахмед Емин. Тогава бе пуснат Реджеб да даде пространни интервюта в телевизии, и в. „24 часа”.

Покрай сензационните факти, около намерения мъртъв Емин бяха изпуснати важни подробности. Тогава никой не се опита да разгадае, защо на 17 октомври, последният ден от живота му, Ахмед Емин не се е качил в сарая на Доган сам, а дотам го е закарало момче от младежката организация на ДПС със служебна кола. Никой не се впечатли от факта, че Емин наредил на шофьора да не вкарва автомобила в двора, а да чака пред външната порта, тъй като щял да свърши бързо. Да свърши какво? Всъщност, влизайки в сарая Емин забравя за оставения да чака отвън шофьор...

Сензационното твърдение на Мехмед Реджеб, че „Доган е бил на косъм от смъртта” бе допълнено и от друг близък до ДПС човек. Йордан Йорданов, бивш ръководител на бизнес информационния център на партията, каза тогава: „Имало е политически заговор да физическото отстраняване на лидера на ДПС Ахмед Доган" – твърдение доста сериозно, след като се хвърля срещу политици. Но и по тези думи нищо не се чу след като приключи разследването на смъртта на Ахмед Емин.

Йорданов обясни в началото на миналата година, че според него физическият извършител на убийството на Доган е трябвало да бъде началникът на кабинета му, Ахмед Емин.

„След самоубийството на Емин се чух по телефона с Доган и той също не изключва тази версия”, съобщи Йорданов. - Емин винаги е бил близо до Доган, а същия ден, когато се самоуби, е отстранил всички около него... Той беше човекът, през когото минаваха всички контакти и срещи на Доган, той беше пряката връзка, дори и министри и депутати уреждаха визитите си през него”, твърдеше Йорданов. Според него било умен ход етнически турчин да е физическият извършител на убийството на Доган, защото в такъв случай няма да има дестабилизация в страната, от която никой няма интерес.

"Ахмед Доган има съмнения, че самоубилият се началник на кабинета му Ахмед Емин е искал да го убие", заяви и журналистката Валерия Велева по Нова телевизия, която единствена бе допусната в сараите на лидера на ДПС да направи интервю с него.

Според Велева или според тези, с които тя е говорила, нещата във фаталния ден се били случили така: Емин написал предсмъртното писмо още в 12:30 часа в централата на ДПС. Оттам тръгва за Боянските сараи, като упорито отказва да вземе в колата си една от секретарките. След това Емин отива в дома на Доган и започва да чака за среща. Към 16 часа идва земеделският министър Валери Цветанов. Емин продължава да чака с написано писмо в джоба, минават часове и вместо да дочака срещата с Доган, Емин променя плана си, слиза в прземния етаж и се самоубива! Възможно е да се е случило точно това, което Велева обясни пред зрителите на Нова телевизия, но да замениш убийство със самоубийство? Това е промяна, за която като че ли няма логично обяснение, освен ако първоначалния план за убийство не е бил разкрит и извръшителят в шок не е направил точно обратното.

Няма обяснение факта как един съвестен служител и човек като Ахмед Емин оставя кола с шофьор да го чака и изобщо забравя за това?

"Гледайте да се справяте. Там не го притеснявайте. Тук има достатъчно работа около него" - казва Емин на земеделския министър Валери Цветанов. Като какъв е бил толкова грижовен Емин: като грижовен бъдещ убиец на лидера си, или като грижовен бъдещ самоубиец в дома му?

"Доган е бил на косъм от смъртта"- бе категоричен бившият началник на кабинета на Доган, Мефмед Реджеб. Що се отнася до Емин, то той отнесе тайната за случилото се в гроба.

"Емин е бил обект на разработка"- заяви във в. "24 часа" Мехмед Реджеб. Това е класифицирана информация, но никой не възропта срещу Реджеб по изнасянето й.

Както и в последния случай – кара пиян, без книжка и не е задържан, въпреки, че представлява опасност на другите участници в движението. За Реджеб явно спирането му от КАТ не е проблем. Защо? Защото е близък до ДПС? Защото знае тайни, които трябва да си останат неразкрити?

"Всички трагични събития се отразяват върху имиджа на страната, когато Европейската комисия ни наблюдава под лупа", заяви пред БНР тогава вицепремиерът Меглена Плугчиева относно мистериозната смърт на Ахмед Емин, началник на кабинета на лидера на ДПС Ахмед Доган.

Имаше ли от какво да се възмути Европейския съюз? Имаше и възмущението на ЕС трябваше да бъде в необяснимите събития, последвали след трагедията в сараите на Доган.

 • Кой може да си позволи привилегии в разследването след като в дома му е намерен мъртъв от огнестрелна рана човек?
 • Кой може да си позволи да бъде пазен от неудобни въпроси, от съмнения за съпричастност при манипулиране на обстоятелствата по неясно настъпила смърт в дома му?
 • Кой може да дада указания на прокуратурата да извади предсмъртното писмо на обявен за самоубил се в дома му служител?
 • Кой може да си позволи да настоява да се огласи текста на това "предсмъртно писмо"? Да огласи, че е бил запознат със съдържанието му?

Един човек и името му е Ахмед Доган.

Нима бе редно човекът, в чийто дом е намерен мъртъв негов служител да бъде запознат със съдържанието на намерения в сакото на жертвата бележник с предсмъртно писмо? А следствената тайна? Доган даже не си направи труда да скрие, че му се докладва как върви разследването.

"Само наблюдаващият прокурор трябва да прецени - дали изнасянето на съдържанието на писмото на Ахмед Емин е повлияло на разследването”. Това каза главният прокурор Борис Велчев в отговор на въпрос - дали изнасянето на тази информация е повод за предварителна проверка и искане за сваляне на имунитета на Ахмед Доган поради разгласяване на следствена тайна. Велчев посочи, че не той е човекът, който може да направи тази оценка!

От чисто юридическа гледна точка - материали се разпространяват само с разрешението на прокурора. "Не знам дали на Ахмед Доган е дадено разрешение за изнасяне на информация от писмото и кой му е дал текста" - каза Велчев.

Щом Главният прокурор не знае как се ползват материали от предварително производство – тогава кой трябва да знае това? Собственикът на месарницата зад ъгъла ли?

Ето защо очаквам случаят с Реджеб може да бъде изтрит от полицейските хроники и провинилият се бивш началник на политическия кабинет на Доган, Мехмед Реджеб няма да бъде разследван и даден на съд.

В България законите не са за хората от властта – па макар били те и бивши?

Дали председателят на парламента ще отнеме пропуска на Реджеб след този инцидент? Това остава да научим в близко време...

 

Само българският народ има поговорка: „Всяко зло за добро”. След снощното излъчване на „Шоуто на Иван и Андрей” на Нова телевизия, виждам колко е бил прав народният мъдрец.

Тази сутрин всички очаквахме да излезе Списък с имената на оперативно интересни лица, добре облечени бизнесмени, които службите да оповестят дали са били секретни сътрудници или не. Повод за това очакване бе съобщеното в предаването на БНТ „Денят започна” от самия премиер Бойко Борисов, че до обяд в агенциите и другите медии ще бъде изпратен въпросният Списък с имена.

Всъщност в Списъка, който бе пуснат по обяд фигурираха имената на двама починали /Поли Пантев и Иво Карамански/, един постоянно пребиваващ в чужбина /Младен Михалев – Маджо/, двамата подсъдими за планиране на убийство братя Маринови, и още двама подсъдими, с други обвинения – така наречените братя Галеви.

Очакваната сензация с новини от спецслужбите – не се състоя.

Затова пък към обяд дойде друг скандал: между президента Георги Първанов и министъра на финансите – Симеон Дянков. В дъното на скандала бе явяването на Симеон Дянков в „Шоуто на Иван и Андрей”, в което Дянков подхвърли многозначително, че президентът е милиардер с имоти в чужбина!

От Прессекретариата на държавния глава бе пуснато следното съобщение:

"Във връзка с накърняващи авторитета на държавния глава внушения за имоти и средства на президента зад граница, направени в едно телевизионно предаване на 1 март, държавният глава настоява министър Симеон Дянков да изясни и докаже своята позиция или да подаде оставка".

Казаното от Дянков в шоуто бе следното:

Дянков: Всички, които не са си плащали парите, трябва да си ги платят като всички останали. Трябва да има справедливост.

Водещ: Между тези много богати хора вкарахте и президента в едно ваше изказване, в което казахте, че Първанов в млад милиардер. Това го направихте през октомври 2009 година, че има десетки луксозни имоти по света – в САЩ, Европа и Дубай. Имате ли доказателства за това?

Дянков: Това едва ли ..., не си спомням това изказване да съм го казвал аз точно. Други неща си говорихме с президента, но точно това не е мое изказване.

Водещ: Млад милиардер ли е?

Дянков: Не е млад определено.

Водещ: Тоест е милиардер.

По време на шоуто Дянков си позволи да коментира и бившия социален министър Емилия Масларова, като каза, че тя трябва да "влезе в затвора" и "заслужава дълга присъда".

Пресцентърът на Министерство на финансите отговори незабавно, защото хората на Дянков се усетиха, че този път нещата са сериозни:

 

Във визираното от президента предаване вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков не е правил изявления, „накърняващи авторитета на държавния глава за внушения за имоти и средства на президента зад граница”. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите във връзка с разпространено искане на президента Георги Първанов.

Считаме, че президентът е подведен за смисъла на разговора”, се посочва в съобщението.

Не знам дали хората на Дянков сериозно смятат, че президентът е непълнолетен и може някой да го подвежда!

Дай му на един човек всичко, за да го видиш колко струва казва народът. Така се получи и със „световно известния учен” и неповторим „финансист”, с име в известни само на него класации – Симеон Дянков.

То не бе изпразване на банковата сметка на държавния глава, то не бяха обиди, че позициите от екипа на президента за начина на ръководство на финансите били глупост, то не бяха  обиди към лекари, пациенти, магистрати, учени – снощи камъчето обърна колата.

Няма незаменими хора, няма и как някой да си позволява непрекъснато дебелашки изявления и това да се отминава непрекъснато с мълчание.

Веднъж стомничка за вода, втори път стомничка за вода – трети път...ни стомничка, ни никой! Няма как някой сутрин, обед и вечер да настъпва мотиката и да остава невредим!

От това как ще отсъди министър-председателят Бойко Борисов поредния гаф на своя министър зависи и как ще върви кабинетът оттук-нататък.

В момента бюджетният дефицит е половин милиард лева. Не са платени за пореден път парите на лекари и болници. Не са платени и парите, които държавата дължи на фирми от миналата година. Не дойдоха и очакваните 500 милиона приходи от митниците...

Крайно време е гражданството да научи кой е премиер в държавата: Бойко Борисов или Симеон Дянков. Крайно време е Дянков да спре да го играе освен финансов министър и Трайчо Трайков, Цветан Цветанов, Световната банка, Сергей Игнатов, Главния прокурор, Председател на Върховния касационен съд, Божидар Нанев и премиера Борисов.

Крайно време е всеки да си поеме собствената си роля, без да го притесняват изявленията, обидите и лактите на Дянков.

 

Бодигардове с автомати пазят денонощно граския прокурор и зам.-градския прокурор на София. Пазят ги на работа, пазят ги и домовете им. Николай Кокинов „смело” се изстъпи, че не го е страх, Роман Василев, заместникът му също не е наясно защо го вардят и от кого.

Главният прокурор на Републиката Борис Велчев лично разпореди тежко въоръжена охрана да бди денонощно над двамата обвинители, и източници от прокуратурата свързаха промяната в спокойното ежедневие на двамата магистрати с проведената операция „Наглите”. Но истината е, че охрана им поставиха след като Боби Цанков бе убит...

Колкото до операция „Наглите”, тя бе доста отдавна във времето назад и да се свърза някаква голяма опасност за живота на Кокинов и Василев с тази полицейска акция би било нелогично, да не казвам по-силно определение.

Часът на истината „прокурори борят бандити” настъпи в мига, когато автомобилът на прокурора Чавдар Ангелов, който води делото срещу обвиненията за наркомрежа срещу Големия Маргин, бе потрошен. На него обаче Борис Велчев не отпусна тежко въоръжена охрана, въпреки че изпочупването на колата на прокурора Ангелов едва ли е задари неплатено парно.

Потрошаването на автомобила на прокурор Чавдар Ангелов няма как да се свърже с „Наглите”, най-малко защото „Наглите” бяха едно, неподкрепените с доказателства обвинения срещу Маргините за поръчка на убийството на Боби Цанков – две, а последвалите обвинения за връзка с разпространение на наркотици – три. От коя трънка изскочи заекът, та  Велчев трапоса автоматчиците до магистратите от Градска прокуратура не е ясно. Дано поне на Главния прокурор да му е ясно, защото харчи пари от джоба ни с назначаването на бодигардове с автомати!

"Всички знакови фигури са в ареста, престъпността е дезорганизирана, сега ще спите спокойно", коментира шеговито пред репортери след повторния арест на Красимир Маринов градският прокурор Николай Кокинов. Ами след като знаковите фигури са в ареста – защо не пуснат охраната и Кокинов и Василев? Защо двамата не си оставят личното оръжие и отидат да се разходят по софийските улици?

Ако си прокурор – защитен си, това всички го знаем! Охрана с автоматично оръжие е последната приумица на Борис Велчев, но тук не няма как да не запитаме: а кой охранява тайните свидетели срещу Маргините? Кой охранява свидетелите, които щеше да заведе Боби Цанков при Кокинов?

Ден преди делото на Големия Маргин, прокуратурата представи нови доказателства - разпити на четирима анонимни свидетели, разпознавания, портоколи и и др. Вчера адвокатите поискаха да се запознаят с тях и това забави заседанието с час.

И нещо, за което не се обелва и дума от посока Прокуратурата -  какво става с теча от Прокуратурата? Коя е къртицата, която е изпяла, че Боби Цанков ще води важни свидетели на Кокинов? На Цанков му вкараха няколко куршума, на Кокинов, който очакваше свидетелите му организираха да го пазят с автомати, а самият той запаса оръжие.

„Големият Маргин бил посочен от Тихомир Георгиев - Боксьора като боса, с когото е говорил лично”, написа в. „24 часа”. Подобно писание си е откъдето и да го погледне човек – опит за убийство. Помисли ли някой за живота на Тихомир? Или стратегията на обвинението е нарочно да дразнят Маргина, за да направи той най после нещо извън закона?

Колкото и и да се биеше в гърдите Прокуратурата - показанията на Георгиев не стигнаха, за да се докаже пред съда обвинението срещу Големия Маргин, в резултат на което той бе освободен от ареста срещу най-леката мярка "подписка". В решението си съдът посочи, че Георгиев цинично използва прокуратурата за постигане на собствените си цели. Освен това магистратите заявиха, че показанията на Георгиев не са надеждни. Самият Тихомир, който свидетелствал срещу "половината софийски ъндърграунд", предпочете сигурността на следствения арест и категорично, и бързо оттегли молбата си за освобождаване. Както се казва – пази се сам, за да те пази и Господ!

Не знам кое е по-цинично: прокуратурата да огласи кой какво и срещу кого й снася, или фактът, че обвинителите хем излагат на опасност живота на свидетелите си, хем после ги обявяват за ненадеждни! Ами като са толкова ненадеждни, защо обвинението допуска  свидетелските показания да влязат в съда?

"Ние не коментираме съдебните актове, ние аплодираме правилните съдебни решения. Неправилните не ги коментираме", заяви след поредното заседание на съда градският прокурор на София Николай Кокинов.

„Засега срещу Николай Маринов - Малкия Маргин няма обвинения по делото за дрога. Той не е привлечен и по делото за убийството на Боби Цанков” – увери Кокинов репортерите. А спряха ли издирването му – това Кокинов премълча.

Както се казва – ако Малкия Маргин му се върже – да се връща...

По повод достоверността на твърденията на Тихомир Георгиев и мотива на съда, че е използвал прокуратурата цинично, главният прокурор Борис Велчев коментира: "Много ми се иска по тези дела да свидетелстват хора с безупречно обществено доверие. Страшно ми се иска да намерим университетски преподаватели, професори, композитори, писатели, които да разкажат как е устроена една или друга престъпна група. Ако намерим такива свидетели, непременно ще ги призовем. Уверявам ви".

Разгеле братовчедът на Велчев, Борис Панкин го изгониха тези дни от оператата – така че Главният прокурор може направо да започва с него!

 
Powered by Tags for Joomla