Tag:дунарит

д-р на ик. н. Вера АхундоваКато продължение на двете разследвания за товаГлавният прокурор Сотир Цацаров как и на каква цена държавата придоби "Авионамс", днес публикуваме два сигнала до Главния прокурор на Републиката, Сотир Цацаров, с обещанието, че получи ли се отговор, също ще му дадем трибуна.

До  Главния прокурор на

Република България

Г-н Сотир Цацаров

Сигнал от

НПО „Ние, Гражданите”,

представлявано от Вера Христова Ахундова съпредседател,

София 1202, ул. „Цар Самуил” № 119

Срещу:

1. Синдиците на КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД  /н/ , ЕИК 831184677, г-н АНТОН ДОНОВ и г-жа КРИСТИ МАРИНОВА,  Гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10

2. Радослав Миленков, Председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете

3.Владислав Горанов, Министър на  финансите  на Република България

Относно:

Нарушаване от посочените лица на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от ЗБН и увреждане на масата на несъстоятелността на КТБ /н/ във вреда на вложителите-кредитори на банката с надгарантирани вземания


Уважаеми ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

От публично известната информация и получените от нас документи, приложени към сигнала ни, става известно, че по молба на синдиците на КТБ /н/ на 10.05.2016 г. ще се състои публичен търг за продажба на акциите на дружество „Авионамс” АД.

Това би било обикновено действие на ЧСИ, ако собствениците на капитала на Дунарит и Авионамс не дължаха на КТБ /н/ 44 млн.евро, получени като кредити през 2011 г. Изпълнението на гласуваните решения на управителните органи на дружествата „Кемира” ЕООД  и „Хедж Инвестмънт България” АД  за увеличаване на капитала на Дунарит с 60 млн.лв. чрез продажбата на акции на нов акционер, които да бъдат използвани целево за погасяване на задължения към КТБ /н/  в размер на 44 млн.евро., срещу които са заложени акциите на друго структуроопределящо за отрасъла предприятие „Авионамс” АД не е било разрешено от Комисията за защита на конкуренцията без никакви сериозни икономически или политически причини.

През изминалата година и половина писахме неведнъж за загубите, които понесоха фирмите от военната промишленост в резултат на фалита на КТБ /н/, за реални загуби на пазари, поръчки, печалби, от платени неустойки и изтекли гаранции в размер между 800 млн.лв и 1 млрд.лв. Сега, с тези решения на КЗК, ФГВ и синдиците на КТБ /н/ се увреждат интересите не само на вложителите в КТБ /н/ с надгарантирани вземания, но и на хиляди заети в предприятието и техните семейства. Под въпрос най-вероятно ще бъде и очакваното сключването на договор между „Авионамс” АД и НАТО за над 150 млн.щ.дол.

В контекста на тесните ни интереси към максимално събиране на средства за погасяване на предоставени кредити от синдиците на КТБ /н/ по-голям интерес представлява какво ще получи банката при така развиващите се действия срещу собственика на „Авионамс” АД по повод на заложените от него акции на дружеството пред КТБ /н/. В края на март-началото на април 2016 г. в резултат на изпълнително дело срещу „Хедж Инвестмънт България” АД  и негативно решение на председателя на КЗК, не допуснал описаното по-горе увеличение на капитала, за което писаха и други медии,  синдиците на КТБ възлагат на частни съдебни изпълнители изпълнение на залога – продажба чрез публичен търг на акциите на „Авионамс” АД срещу задължение на собственика му от 35 млн.евро плюс лихви.

Незаконното определение на КЗК е отменено от ВАС, който със свое Определение № 4799/21.04.2016 г. по адм. д. № 4675/2016 възобновява производството пред КЗК за разрешаване целевото увеличение на капитала на „Дунарит“ АД, като средствата от увеличението на капитала на  „Дунарит“ АД да бъдат използвани за погасяване на кредитите на „Хедж Инвестмънт България” АД към КТБ /н/.

Елементарната съпоставка на заложените начални цени на търга  и неизвестни краен резултат срещу предложението за изплащане на дълга изглежда по следния начин:

Предложение  на                                 Действия на ЧСИ по указание на

кредитополучателя за                       синдиците на КТБ /н/

изплащане на кредити

към КТБ /н/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Твърда оферта-                                  Публичен търг с начална цена -

-44 млн.евро                                                   28,940 млн.лв

Изплащане на лихви-                    Крайна цена – неизвестна

въпрос на договореност

Разходи:

-юрисконсултско възнаграждение -1,175 млн.лв

-адвокатски хонорар – 1,973 млн.лв

-разноски по изп.дело – 1,213 млн.лв.

Собственост:

-неизвестна плюс български полит.лица

Регистрация

-най-вероятно в офшорна зона

-         Вероятни загуба за НАП от неплащане на данъци или плащане на по-малки данъци

- Загуби за физически и юридически лица – кредитори на КТБ /н/ на над 30 млн.евро плюс

разходи за ангажираните по казуса от синдиците 13 адвокати

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разходите, които са посочени по-горе са тези, които синдиците плащат за юридическите си упражнения – един от способите за ограбване на КТБ, а общият им размер за 1 година надхвърля 140-150 млн.лв, без ДДС.

Предвид гореизложеното, смятаме, че с действията на Синдиците на КТБ, посочени в този сигнал, които действия  са одобрени /явно и/или мълчаливо/ от Председателя на ФГВ и Министъра на Финансите на Република България, всички те нарушават основния принцип на ЗБН, закрепен в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от ЗБН, според който единствената легитимна цел на производството по ЗБН е да осигури във възможно най-кратък срок справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на банката, като в производството по несъстоятелност за банка /КТБ не би следвало да прави изключение/ се вземат предвид интересите на вложителите и на останалите кредитори на банката, както и общественият интерес, свързан със стабилността и доверието в банковата система.

Ето защо, ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР, Ви Моля, да разпоредите незабавна проверка и разследване на изложените в този сигнал данни, като с оглед защита обществения интерес, изрично закрепен в чл. 2 от ЗБН, да разпоредите незабавно спиране гореописаната публична продан до приключване на проверката на Прокуратурата по сигнала ни.

В противен случай, ще имаме основание да смятаме, че и Вие сте съучастник в разграбването на КТБ /н/, каквото междувременно публично-изразено обществено мнение съществува вече.

С уважение:

В.Ахундова

Прилагам:

1. Обявление за публична продан на акции на ЧСИ Стоян Якимов;

2. Доклад по чл. 194, ал. 4 от ТЗ на СД на „Дунарит“ АД и

3. Определение на ВАС № 4799/21.04.2016 г. по адм. д. № 4675/2016, с което се възобновява производството пред КЗК за разрешаване целевото увеличение на капитала на „Дунарит“ АД, като средствата от увеличението на капитала на  „Дунарит“ АД бъдат използвани за погасяване на кредитите на „Хедж Инвестмънт България” АД към КТБ /н/.

Бележка на "Хроники:

Входящият номер на този сигнал се пази в редакцията.

============================================

Втори сигнал

=================

До  Главния прокурор на

Република България

Г-н Сотир Цацаров

Сигнал от

НПО „Ние, Гражданите”,

представлявано от Вера Христова Ахундова съпредседател,

София 1202, ул. „Цар Самуил” № 119

Срещу:

1. Синдиците на КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД  /н/ , ЕИК 831184677, г-н АНТОН ДОНОВ и г-жа КРИСТИ МАРИНОВА,  Гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10

2. Радослав Миленков, председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете

3.Владислав Горанов, министър на  финансите  на Република България

Относно:

Нарушаване от посочените лица на ЗБН ........и увреждане на масата на несъстоятелността на банката във вреда на вложителите-кредитори на банката с надгарантирани вземания


Уважаеми ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

От публично известната информация и получените от нас документи, приложени към сигнала ни, става известно, че по молба на синдиците на КТБ /н/ на 10.05.2016 г. ще се състои публичен търг за продажба на акциите на дружество „Авионамс” АД.

Това би било обикновено действие на ЧСИ, ако собствениците на капитала на Дунарит и Авионамс не дължаха на КТБ 44 млн.евро, получени като кредити през 2011 г. Изпълнението на гласуваните решения на управителните органи на дружествата „Кемира” ЕООД  и „Хедж Инвестмънт България” АД  за увеличаване на капитала на Дунарит с 60 млн.лв. чрез продажбата на акции на нов акционер, които да бъдат използвани целево за погасяване на задължения към КТБ в размер на 44 млн.евро., срещу които са заложени акциите на друго структуроопределящо за отрасъла предприятие „Авионамс” АД не е било разрешено от Комисията за защита на конкуренцията без никакви сериозни икономически или политически причини.

През изминалата година и половина писахме неведнъж за загубите, които понесоха фирмите от военната промишленост в резултат на фалита на КТБ, за реални загуби на пазари, поръчки, печалби, от платени неустойки и изтекли гаранции в размер между 800 млн.лв и 1 млрд.лв. Сега, с тези решения на КЗК, ФГВ и синдиците на КТБ /н/ се увреждат интересите не само на вложителите в КТБ с надгарантирани вземания, но и на хиляди заети в предприятието и техните семейства. Под въпрос най-вероятно ще бъде и очакваното сключването на договор между „Авионамс” АД и НАТО за над 150 млн.щ.дол.

В контекста на тесните ни интереси към максимално събиране на средства за погасяване на предоставени кредити от синдиците на КТБ по-голям интерес представлява какво ще получи банката при така развиващите се действия срещу собственика на „Авионамс” АД по повод на заложените от него акции на дружеството пред КТБ. В края на март-началото на април 2016 г. в резултат на изпълнително дело срещу „Хедж Инвестмънт България” АД  и негативно решение на председателя на КЗК, не допуснал описаното по-горе увеличение на капитала, за което писаха и други медии,  синдиците на КТБ възлагат на частни съдебни изпълнители изпълнение на залога – продажба чрез публичен търг на акциите на „Авионамс” АД срещу задължение на собственика му от 35 млн.евро плюс лихви.

Елементарната съпоставка на заложените начални цени на търга  и неизвестни краен резултат срещу предложението за изплащане на дълга изглежда по следния начин:

Предложение  на                                        Действия на ЧСИ по указание на

кредитополучателя за                               синдиците на КТБ

изплащане на кредити

към КТБ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Твърда оферта-                                      Публичен търг с начална цева -

-44 млн.евро                                                                     28,940 млн.лв

 

Изплащане на лихви- Крайна цена – неизвестна

въпрос на договореност

Разходи:

-юрисконсултско възнаграждение -1,175 млн.лв

-адвокатски хонорар – 1,973 млн.лв

-разноски по изп.дело – 1,213 млн.лв.

 

Собственост:

-неизвестна плюс български полит.лица

Регистрация

-най-вероятно в офшорна зона

-         Вероятни загуба за НАП от неплащане на данъци или плащане на по-малки данъци

- Загуби за физически и юридически лица – кредитори на КТБ /н/ на над 30 млн.евро плюс

разходи за ангажираните по казуса от синдиците 13 адвокати

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разходите, които са посочени по-горе са тези, които синдиците плащат за юридическите си упражнения – един от способите за ограбване на КТБ, а общият им размер за 1 година надхвърля 140-150 млн.лв.

Моля, ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР, да разпоредите проверка и разследване на изложените в сигнала данни.

 

С уважение:

В.Ахундова

 

Прилагам:

Бележка на "Хроники". Входящият номер на този сигнал се пази в редакцията.

 
Премиерът Борисов в авиобазатаНа 2 август 2016 година първата новина в емисиите на телевизиите бе казаното от премиера Бойко Борисов в Специализирания учебен център „Црънча”. А то бе следното: "

Държавата си върна „Авионамс”.

На събраните репортери бе разказано как едва ли не държавата, т. е. Министерския съвет начело с Бойко Борисов са "спасили" предприятието, което било затънало! Тук е мястото да припомня, че в средата на януари т. г. премиерът Борисов обяви, че държавата има намерение да откупи обратно авиоремонтния завод на база "Граф Игнатиево".

За уреждането на собствеността са платени 29 млн. лева, съобщи Борисов. И допълни, че отсега нататък българските и натовските хеликоптери ще могат да се ремонтират у нас, а не в Полша.

"Авионамс" АД е един от най-големите частни заводи за ремонт и обслужване на летателна техника в Европа, като основната му част е разположена на Авиобаза Граф Игнатиево.

Той е приемник на бившето държавно предприятие "Терем - Георги Бенковски" Пловдив, което беше продадено през 2008 г. на "Телеком" - фирма, свързана с кръга от бизнеси около КТБ.

"Авионамс" беше едно от дружествата, върху които Цветан Василев успя да запази контрол след разпадането на банката.

Какво всъщност се бе случило, и кой е спечелил при вземането на "Авионамс" - сайтът "Хроники" публикува поредица от материали, подготвени от НПО "Ние, гражданите" и  д-р Вера Ахундова, човекът, в чиято експертиза едва ли някой може да се съмнява.

Авиоремонтният заводНа 3, 4 и 5 май бе организирана истинска офшорна атака срещу дружество Дунарит АД чрез механизма на Закона за особените залози. Доброволно или не крупният бизнесмен Едоардо Миролио, който има учреден в  негова полза особен залог над търговско предприятие Дунарит „уведоми” Агенцията по вписванията и ръководството на Дунарит за прехвърлянето на вземанията си към офшорна фирма.

За пореден път ПЕТЪКЪТ се оказа черен за българския бизнес. И за вложителите в КТБ, които очакват изплащане на кредити от и на свързани с Дунарит АД фирми, и за стотици работници и служители във военната фирма и семействата им , които, след краха на КТБ и загубите, претърпени поради анулирани гаранции, поръчки, плащания чрез КТБ, виждаха нови перспективи пред развитието на фирмата се.

Очевидно опитът на политици, магистрати и шефове на държавни регулатори именно в петък или в последния работен ден пред празници да взимат важни за съдбата на хората решения се оказа заразителен и бе творчески приложен от крупен бизнесмен. А обществото ни продължава да не е имунизирано след подобни преврати или опити за преврати на различни равнища и в областта на различни дейности. В петък повишават цените на електроенергията и горивата, в петък затвориха КТБ, за да не я отворят въобще, все в петък или предпразнично двукратно се опитват да сложат ръка върху средствата на пенсионните фондове.

За какво става въпрос:

Едоардо Миролио, както и всички членове на НПО „Ние, Гражданите” бе ограбен от българската държава в лицето на БНБ, Народното събрание и правителството. И той загуби десетки милиони както като физическото лице Едоардо Миролио, така и като собственик на Сливенската фирма „Е.МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

И ги загуби, защото стана български гражданин.

Ако си беше останал просто италиански гражданин сега можеше, също като Оманския фонд, да съди държавата не по ЗОДОВ, а по линия на Двустранното споразумение за стимулиране и защита на инвестициите между България и Италия. И да разчита на помощта на италианския посланик, каквато е практиката на западноевропейските и американския посланици в България – да помагат на бизнесмените си зад граница.

Едоардо Миролио има сключени 5 договора за прехвърляне на вземания /цесия/ с Дунарит АД в размер на 22 178 000 евро, 1 774 724,39 щатски долара и 400 000 лв. Поне в договора не се вижда клауза, уточняваща отстъпка от номинала на вземанията на Е.Миролио и „Е. Миролио България” ЕАД, което предполага, че договорите са предвиждали 100 % заплащане на загубените от него и едноличното му акционерно дружество вложения в КТБ.

За разлика от 99 % от десетките цеденти по такива договори към фирми и дружества – кредитополучатели от КТБ, инвеститорът клас А за 2014 г., а и за предишни години,  Е.Миролио, като голям инвеститор и личен приятел на премиера Б.Борисов, притежава определена сигурност за вземането си – учреден особен залог на търговско предприятие.

Особеният залог над търговско предприятие „Дунарит” АД се разпростира върху цялата съвкупност от права, задължения и фактически отношения , като се простира върху:

а/ правото на собственост върху недвижимите имоти и обектите в тях;

б/ правото на собственост върху активи /движими вещи, машини и съоръжения. Особеният залог се простира върху всички и всеки имот и/или движима вещ, включително и след отделянето им от търговското предприятие.  включващо ипотека над всички недвижими имоти на Дунарит АД, залог над всички машини и съоръжения на дружеството.

Залогът е от първи ред и осигурява висока защита на правата и интересите на цедента.

За разлика от 99,9 % от останалите български граждани с цесии, които не са получили и стотинка от парите си, нито имат сигурността на някакви залози или ипотеки, на името на Е.Миролио Дунарит АД е открил „ескроу” сметка /доверитерна сметка/, в която ежемесечно се изплащат суми, които ще му бъдат изплатени веднага щом прихващанията станат валидни или синдиците, ако са атакували прихващанията, загубят делата. Което е много вероятно, защото Дунарит АД не е учредявал залози и ипотеки в полза на банката.

До 14.03.2016 г. , когато по някакви причини Е.Миролио прехвълря вземанията си на никому неизвестната компания „ВИАФОТ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, регистрирана на 03.04.2014 г. в София, кв. Красно село, бул. „Цар Борис” III, № 159 с капитал 500 лв. Да припомним  - това е адресът на администраццията на КТБ и различни дружества на Цв.Василев, известен от прословутите обиски на прокуратурата.

Очевидно тази регистрация е подигравка с проблемите на ограбените впоследствие хора, но въпросът е дали прокуратурата е обискирала и този офис на 6-ия етаж и дали всеки в България може да си регистрира фирма на адреса, който му хрумне.

Като управител в АПВ е вписан Роман Витанов Венев, а предметът на дружеството е сделки с недвижима собственост – придобиване, продажба, отдаване под наем, лизинг и други, консултантски услуги, инвестиционна дейност, представителство или посредничество на трети лица и фирми в страната и чужбина, придобиване и продажба, внос и износ на всякакъв вид стоки, сделки с интелектуална собственост и др. разрешени дейности.

„ВИАФОТ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е клон на регистираната на Британските Вирджински острови офшорна компания „ВИАФОТ” ЛТД /VIAFOT LIMITED/.

На 3 май 2016 г. след официално уведомление на ръководството на „Дунарит” АД за сключения договор за прехвърляне на цесия от „Е.Миролио България” ЕАД на „”Виафот инвестмънт България” ЕООД , Е.Миролио дава съгласие за отписване на особения залог, а новият кредитор на „Дунарит” АД прави опит да впише статуса си на заложен кредитор с особен залог от 1-ви ред в Агенцията по вписванията.

Сагата продължава от 3 до 5 май 2016 г. , а в изясняването на обстоятелствата, жалбите на страните и дадените от тях обяснения са включени Сливенският окръжен съд и Софийският градски съд.

В крайна сметка вписване на нов заложен кредитор в Агенцията по вписванията и партидата на Дунарит АД не е осъществено, страните преминават от съгласието за отписване на залога, дадено от Е.Миролио до отказ от такова съгласие, а крайното решение ще се очаква очевидно след дълъг, скъп и оспорван процес в СГС и други съдебни инстанции.

Делата ще се водят на всяка инстанция срещу началните „скромни” 4 % държавна такса и минимум 3 % адвокатски хонорар” и за двете спорещи страни. Това означава, че „Дунарит” АД,, вместо да предвиди бонуси и премии за работниците и служителите си, трябва да плати минимум 3 млн.лв съдебни разходи върху сумата от около общо 44 млн.лв. Точно толкова ще плати и „Виафот Инвестмънт България” ЕООД, но откъде ли ще ги вземе при капитал ог 500 лв. ?! Най-вероятно е „Е.Миролио България” ЕАД да поеме този разход отново в ущърб на хиляди работници и служители.

Цялото развитие по казуса може да се види в приложените документи, но целта на опита за преврат, мотивите му и евентуално крайният резултат са на дневен ред

Подавани документи

Регистрация

Подадено чрез

Резултат

Акт на съда за спиране на рег. производство

20160505155138

Окръжен съд - Сливен

Дело номер 20/2016, Окръжен съд - Сливен
вписване 20160505162040

 

Акт на съда за спиране на рег. производство

20160505155059

Софийски градски съд

Дело номер 3453/2016, Софийски градски съд
вписване 20160505160356

 

Заявление Ж1

20160505150608

Интернет

прието

 

Заявление Ж1

20160505131029

Интернет

прието

 

Заявление Ж1

20160504140026

Интернет

прието

 

Заявление Б4

20160504123522

Интернет

Спиране на регистърно прозводство с Решение Акт номер 2492 от 05.05.2016 г., Дело номер 3453/2016 г., Софийски градски съд

 

Заявление Ж1

20160504122256

Интернет

прието

 

Заявление Ж1

20160504112941

Интернет

прието

 

Заявление Б4

20160503114112

Интернет

Спиране на регистърно прозводство с Решение Акт номер 106 от 05.05.2016 г., Дело номер 20/2016 г., Окръжен съд - Сливен Указания от дата 05.5.2016 г. 14:21:46

 

Каква би била целта на прехвърлянето на вземанията към трето дружество ? –

- Икономическата логика и възможностите, предвидени в Закона за особените залози, подсказват, че очевидно става въпрос за опит да се намери повод за изискуемост на дължимите от Дунарит АД суми и да бъде назначен управител на търговското прдприятие Дунарит АД. Новият управител на ТП би решавал какво, на кого и как да плаща. Защо все пак самото дружество „Е.Миролио България” ЕАД не е направило самостоетелен опит да намери повод за изискуемост и директно да назначи управител на търговското предприятие?

- Какъв смисъл има едно несигурно от гледна точка на промените в ЗБН бъдещо вземане от Дунарит АД,  генерирано от неизплатен кредит към КТБ /н/ , условно осигурено от цесионера Дунарит АД по най-добрия начин чрез особен залог върху търговско предприятие, да бъде прехвърлено срещу отстъпка от 20 %, срок на изплащане от 7 години, като първите две са гратисни и лихва от 3 % върху дължимата сума.? В документа за прехвърляне на цедираното на „Виафот инвестмънт България” ЕООД вземане не се съдържат и предвиждат никакви гаранции за „Е.Миролио България ЕАД.

-  Как точно са си представяли цедентът и новият цесионер, особено в контекста на Панамагейт, че ръководството на Дунарит АД и самото дружество със специална цел биха били ръководени от неизвестно лице и от офшорна територия?

Отговор на горните въпроси следва да дадат компетентните институции.

Както и на тези, които неволно се натрапват – доброволно и самостоятелно ли е решението на Е.Миролио да предприеме описаните действия? В последвалите пътния инцидент с Е.Миролио месеци сме свидетели на трето прехвърляне на вземания или собственост на Е.Миролио като цедент и акционер – става въпрос за продажбата на акциите му в Техномаркет и химически заводи Костенец и за спорния позитивен икономически ефект за самия Едоардо Миролио.

Открит, обаче, остава и най-острият въпрос, свързан с действия или бездействие на български държавни институции и регулатори относно собствеността, развитието и съхраняването на дружествата от военния комплекс – Авионамс АД, Дунарит АД и др. В СЪСТОЯНИЕ ЛИ Е БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА ОПАЗЯТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС, БИЗНЕС РЕПУТАЦИЯТА НА ДЪРЖАВАТА И НЕЙНИТЕ ВОДЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ?

За опазване на правата, собствеността и интересите на българските граждани е излишно да говорим – те напълно се игнорират от властимащите политици и държавните институции.
 
Powered by Tags for Joomla