Tag:кредити

Д-р Вера Ахундова, НПО Повод за тази публикация ми даде разследване на „Господари на ефира” от 10.05.2016 г., предмет на което беше Българската банка за развитие, предоставените от нея кредити на крупната фирма „Водстрой-98” АД, публично известна като фирма на Делян Пеевски. Тези кредити са незаконни и противоречат на Закона за ББР, ограничаващ дейността й до финансиране на малки и средни предприятия, дефинирани като такива по критерии, залегнали в закона, и на които „Водстрой-98” АД не отговаря. Тези изводи направиха поканените да коментират икономист, дилър и банкер /и Емил Хърсев/.
Публикувано в сайта Гласове

Темата не е нова. За „Водстрой-98” е писано в различни медии, обсъждани са финансовите му сделки и цесии с ПИБ и ББР във връзка с фалита на КТБ и на това, че дружеството е една от фирмите с рекордни обществени поръчки, гаранциите /и не само/ по които са били финансирани от КТБ.

За съжаление Нова телевизия не продължи темата за начина, по който незаконно е бил предоставен кредит на това дружество, обезпечението, предоставено на банката във вид на особен залог над търговско предприятие, включващо всички движими и недвижими активи, настоящи и бъдещи финансови приходи и т.н. Измамата е извършена в самия договор за особен залог, при който заемодателят – ББР, е поискала залог от първи ред, заемателят – „Водстрой-98” АД е гарантирал, че го е предоставил, а на 5-а страница от документа става ясно, че повечето активи, заложени в ББР, вече са били заложени пред КТБ и ПИБ.

Нещо повече, още през ноември 2014 г., след получаването на парите и подписването на договора за залог, дружеството е прехвърлило основния си актив, а именно дружеството „Промишлено строителство Холдинг” ЕАД на новосъздадена фирма. Фактически прехвърлена е фирмата „Промишлено строителство Холдинг” ЕАД, за приватизацията на която през 2011 г. „Водстрой-98” АД е получил 10 млн. лв. кредит от КТБ и която с машините, съоръженията си, базите си представлява по същество „Водстрой-98” АД.

В активите на последната понастоящем едва ли има нещо повече от няколко автомобила и апартамента. В ББР, значи, е останала една куха фирма, от продажбата на активите на която при непогасяване на кредита ББР няма да получи нищо. И тази сделка е извършена пред очите на финансовия министър, който е принципал на банката, УС и Надзорния съвет на ББР. Пак в същото разследване ексфинансовият министър Р. Порожанов, сменил борда на банката, декларира с треперещ глас, че не е знаел нищо...

Във връзка с повдигнатите въпроси българското общество трябва да получи отговор на следните въпроси:

1. Какво е съотношението на предоставените между 2014 и 2016 г. кредити на МСП и тези на „други” кредитополучатели? Въпросът е резонен във връзка с появили се информации, че кредитите от ББР за групата фирми – предполагаема собственост на Д. Пеевски, са надхвърлили 110 млн. лв. за година и половина? Тъй като размерът им надхвърля 5% от капитала на банката, това отразено ли е в годишните одитни доклади за дейността на ББР и евентуалното провизиране като високорискови кредити?

2. Отразени ли са в тези доклади и информиран ли е принципалът на банката за решенията по отношение предоставените кредити на „Водстрой-98”? При           това решенията за голяма експозиция се взимат от УС с единодушие, одобряват се от Надзорен съвет и Вътрешния одит на банката.

3. Заложният кредитор ББР разрешил ли е продажбата на акциите на „Промишлено строителство Холдинг” – основния актив по залога на търговско предприятие „Водстрой-98” АД към банката? Такова разрешение не е вписано в АПВ.

4. Тъй като в документа за залог става въпрос за издаване на гаранции, които се изискват при участие в търгове за обществени поръчки, наясно ли е БНБ и министърът на финансите, а също и Министерският съвет, че кредитирането на която и да е частна фирма от ББР, печелеща държавни обществени поръчки, създава предпоставки за пазарно предимство и нелоялна конкуренция? В допълнение реална възможност за корупция, каквато в случая е имало, както се разбра. Искано ли е специално разрешение от ЕК – Ген. дирекция 3, за предоставяне на държавна помощ на частна фирма?

5. Извърши ли Банков надзор на БНБ, оглавяван от финансиста на всички времена Димитър Костов, проверка по така изнесените данни с оглед спазването на регулациите и управление на кредитния и репутационен риск?

6. На какво се дължи това „толкова изгодно” /не и за ББР/ сътрудничество между голяма частна фирма и единствената българска държавна банка, създадена с отделен закон и устав, гарантиращ работата й с напълно различен тип бизнес партньори – малки и средни предприятия?

7. И най-важното: С какви пари е финансирана фирма „Водстрой-98” АД, като се знае, че ББР не извършва по устав влогонабиране и че основният ресурс на банката е от целеви чуждестранни инвеститори, предоставящи ресурси за различни програми и проекти за МСП? Информирани ли са тези инвеститори за какво се използват парите им?

 

Десетки нарушения на закона съпътстват затварянето на банката и обявяването й в несъстоятелност, но никой не обръща внимание на това

43-ят парламент започна своите заседанияНа 31 октомври в парламента се случват няколко събития, в дъното на които е КТБ. Обсъден е ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПО ДОКЛАД НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОТНОСНО СЪБИТИЯТА И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД И ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ” ЕАД.

Стенограма от това заседание може да проследите тук.

Заседанието на парламента се провежда след заседание на Временната комисия по бюджет и финанси, Стенограмата от което "Хроники публикува единствен.

След това заседание, на което Искров говори несъстоятелни неща и откровени неистини, няма време да му се зададат всички въпроси, на които той дължи отговор.

В парламента, на 31 октомври, се чуват предложения да бъде поканен Иван Искров, управител на БНБ, министър-председателя Бойко Борисов да дойде на работа, тъй като по време на неговия първи мандат банката е набрала скорост и активи.

Започват дебати по време на които нито един депутат, даже Румен Гечев не пита: А кога президентът ще даде Стенографския протокол от консултациите с политическите партии, по време на които е направено предложение за банкова ваканция /затваряне на всички или известен брой банки за неопределено време/.

Междувременно се е появил Иван Искров, който казва следното:

Иван Искров от времето, когато беше царски депутат"... очаквахме от Временната комисия по бюджет и финанси и от Народното събрание да чуем Вашата воля – на върховния представител на народа, дали считате, че Българската народна банка трябва да продължи в съответствие със сега действащото законодателство, така както беше решението пред държавния глава на 14 юли 2014 г. от тогавашните парламентарни лидери – премиер, финансов министър, управител, подуправители, и разбира се, самия господин президент, или считате, че е необходимо въпреки Закона за БНБ, въпреки европейското законодателство да се променя нещо в него и съответно да се даде някаква друга възможност за продължаване на този вече доста дълъг – не е шест месеца, но четири месеца, срок, в който тези две банки са поставени под особен надзор.
Ние не дискутираме никога банка „Виктория”, тъй като това ни е най-малкият проблем, но е важно да отбележа, че решението за „Виктория” следва решението за Корпоративна търговска банка. Няма как докато преговаряме с инвеститори и не знаем какво се прави с КТБ, да взимаме решения по отношение на техен актив, 100% актив на КТБ.
Ако ние отнемем лиценза на КТБ, след малко ще кажа стъпките, вероятно веднага ще започнем и по-активно да се занимаваме с решаване на въпроса с Търговска банка „Виктория”.

Във Временната комисия по бюджет и финанси това бе проблемът, че се превърна в разпит в продължение на четири часа и не можахме да стигнем до това, което казвате точно сега – до същностните въпроси, и бяхме изненадани с един проект на решение през последните пет минути, на което знаете как с основание, мисля, реагирахме.
Уважаеми дами и господа народни представители, няма да маркирам отново какво се е случило. Ще кажа само, че БНБ никога не е бягала от отговорност, никога не е искала да прехвърля проблемите от БНБ на нечия друга глава. БНБ е търсила съдействието. Там, където не е имала мандат за някакви действия, е търсила съдействие на правителство, търсила е съдействие на парламентарно представени сили, за да се реши въпросът. Там, повтарям още веднъж, където не е имала такъв мандат!

Тук Искров разчита на незнанието на законите за банките и мнозинството депутати като говори за някакъв мандат, който нямало кой да му даде, за да реши въпроса с КТБ?! Пълна манипулация и гонене на вятъра!

В следващите минути Искров прави точно обратното изявление:

Българската народна банка, Европейската централна банка, никоя централна банка на Европейския съюз не може да иска и да получава инструкции от който и да е орган на Общността, в това число и от правителствата и националните парламенти! (Оживление, провикване: „Тогава какво правиш тук?!“)
Така че Ви моля, каквото и да се реши, тъй като не сме изпълнителна власт, а ние сме изключително предвидим партньор на държавата, ще участваме, разбира се, ако трябва нещо да се пише, ако трябва нещо да се дискутира, но не е редно да се записва: „препоръчва на Централната банка“, „задължава Централната банка“ и така нататък, тъй като ние това не можем да го изпълним независимо, че е решение на Народното събрание. /Шум и реплики./

БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа!
Всъщност бездействието на БНБ Банка, ако четем определението за вина, законът – той или действа, или бездейства, но все си виновен!
От сутринта разговарях с доста експерти и всъщност вникнах в това решение, което предлага Временната бюджетна комисия.
Спорната точка трета – тя много ясно е записана в чл. 121 на Закона за кредитните институции.
И, господин Искров, при този крехък мир, който има между политическите партии за нормална работа в Парламента, Вие искате да ни вмените отговорности, които изобщо не са наши.
Член 121 казва:
„Чл. 121а. (1) Българската народна банка изготвя план за контролирано преструктуриране на всяка банка, лицензирана в Република България, който може да бъде приложен, ако банката изпадне във финансови затруднения“.
Шест месеца – къде е този план, как го приложихте, това трябва да ни кажете?!...

....................................

Всъщност ние, гарантирайки вложителите, правим един суперкомфортен живот на банкерите, които да си карат яхтите, да си строят къщите и като, да не използвам нецензурни думи, ние да извадим от бюджета парите и да спасяваме банките. А Вие от 1996 г. знаете какво значи като се повлекат банките! Огромен проблем!

.............................................................

И всичко това обаче е вследствие на това бездействие, виновно, месеци наред, абсолютно виновно! Защото, ако БНБ Банка си беше на местото, нейният надзор, това нямаше да се случи.
И понеже министър Чобанов беше добър. Ако беше Дянков, това нямаше да стане. (Смях и оживление. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Дянков нямаше да ги пусне да направят това нещо, бъди сигурен! Нито Цветанов щеше да пусне жандармерийските коли пред банките. Но финансовата стабилност виждате каква е сега – над 3% дефицит. Експериментът не беше успешен!

Борисов не знае, че във Виена Дянков се е хвалил, че една банка ще рухне, и двамата с Милен Велчев говорели за това наляво и надясно... Информацията за тези събития е на "Хроники" от собствени източници.

Искров е прочел писмото на инвеститори, но с "лош" "погрешен" превод. Това става повод Борисов да реагира така:

Бойко Борисов обявява, че няма да бъде спасена КТБ!Аз до сутринта имах някаква надежда, че има шанс и да се оздрави банката. От това, което прочете сега господин Искров, и то неслучайно събуди смеха не само на лявата, но и на дясната част на залата, те всъщност ни предлагат да си извадим от бюджета 2,5 милиарда, но ние и сега ги имаме във Фонда за гарантиране. Можем да започнем да изплащаме, така както е по закон. Да спазим сега действащия закон, виновните да си понесат отговорност и съответно после, ако иска някой да дойде, да купува активи – има куп мероприятия, които позволяват това. Така че нашите добри намерения всъщност може да създадат по-голяма угроза за в бъдеще. Това мога да кажа към колегите от ГЕРБ.
След почивката ще излезем с решение, все пак искам да Ви чуя и аз.

Гневът на Рашидов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: ... Господин Рашидов, заповядайте за изказване.
Вежди Рашидов пред парламента, все още не знае, че банката няма да бъде спасенаВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Господин Председател, господин Министър, колеги! Нямах намерение да се изказвам, по-скоро исках да изгледам целия този панаир.
Само искам да Ви благодаря, че явно добре разделяме данъкоплатците от вложителите. Вие искате да кажете, че вложителите не са данъкоплатци. Благодаря Ви за това. По-скоро вложителите са тези, които плащат данъци за хазната, защото това не са само тези, които плащат данък „смет”.
Аз благодаря, че разделяте държавата от българския народ. Че държавата сме целият български народ! Как така в един момент парите на държавата стават държавни, а хората, които пълнят банките, заради които има БНБ дори, те са „някакви” вложители?!
Второ, благодаря, че 6-7 милиона активи седят за крадене и сте готови да напълним с парите на българския данъкоплатец, както Вие казвате – да напълним 2 милиарда, за да си платим, за да може някой да прибере 6 милиарда. Това ли правите сега?
А останалите пари на честните български данъкоплатци?! Защото аз другия път ще Ви донеса и договорите си с Банката – ще видите, много е интересно. Като наивен човек и художник разбрах, че нямаше никъде клауза в договора за гарантираните влогове, дори банките трудно предупреждават, то трябва да има в договора клауза, че са до 100 хиляди. И това не съм го знаел. Научих го, че в България просто човек трябва да си държи парите някъде по Сейшелите. Научихте ме! Днес ни дадохте урок!
Е, къде отиват парите на останалите честни данъкоплатци след 100 хил. евра?! И какво ми казвате, господа: „Дайте по 100 хил. евра!” – пито-платено, останалите берекет версин – кой крал, крал! По-нататък вече за урок да ми е! Че на нас ни е за урок от Анжел, който от Чикаго поздрави ми пращаше. Па, 10 банки – от Първа частна банка, като я започнахте, все ни е за урок!
Днес тази банка не само, че е за урок, хак да ми е, както българският народ... – научихме ги да мразят тези, които могат да произвеждат пари, за да слагат пари в бюджета да има за пенсии, здравни, защото няма кой да ги слага.
Мога да Ви кажа, че много хора тук, на които може да завиждаме на костюмите, в сайтовете на Сметната палата не са от добрите данъкоплатци, те нямат спестявания. Вчера гледах едни хора, които с охота обясняват, богати банкери, че аз съм най-богатият между тях.
Колеги, да уважаваме народа, който всеки ден си плаща данъците, да уважаваме техните средства, защото това са парите на българската държава, де факто българският народ е българската държава. Как така в един момент то е държава, а другото е вложител?
Аз Ви благодаря от името на ощетените българи – те са около 500 хиляди с тази Банка, благодаря, че съдействаме наистина десет човека да ни окрадат. Благодаря за кражбата. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Рашидов.

В навечерието на обявяване на КТБ в несъстоятелност, политици от различни цветове  узакониха едно продължаващо престъпление, включващо действията на редица лица и институции, за което в повечето медии услужливо мълчаха.

Отнемането на лиценза на финансовата институция завъртя в спирала събития, които ще доведат и до рецесия у нас, предупредиха анализатори. Ако се стигне до фалит на банката, а нещата вече бяха на път, много общини, болници, училища и частни предприятия щяха да останат без парите си, което неминуемо ще доведе и до ръст на безработицата и увеличаване на сивия сектор.

Приносът на Прокуратурата

Прокуратурата, която е оторизирана да се бори с престъпността съобщи на 12 юни 2014 пред медии за извършен обиск на офиси във връзка със сигнал на три субект: пропрезидентската „Протестна мрежа”, Делян Пеевски и Николай Бареков.

Разпитани бяха и 12 служители от КТБ.

На следващия ден Националното радио съобщи, че мажоритарният собственик на КТБ АД е проверяван за поръчано убийство на депутата от ДПС Д. Пеевски, а в офисите на КТБ АД текат обиски. Логично последва паническо теглене от банката на 1,5 млрд лева за няколко дена – Главният прокурор си изми ръцете с едно „Сгреших”, обвинените за „убийство” на Дерян Пеевски бяха пуснати поради липса на доказателства. КТБ поиска помощ от поне 500 милиона лева, но БНБ отказа да даде парите. По същия повод, една друга банка получи от БНБ 1,5 млрд лева.

КТБ бе затворена, а БНБ обяви, че банката няма никакви сериозни проблеми. Това бе в началото на драмата, която бе на път да се разрасне в трагедия, в драма за стотици хиляди вложители.

Последва предупреждение от изпълнителните директори на банката, че слуховете, и разпространяваните лъжи за КТБ могат да се окажат пагубни за нея, но БНБ не реагира...

Така Главен прокурор, медии с принадлежност към интересите на Д. Пеевски и Иво Прокопиев, гуверньорът на БНБ поставиха началото на една атака, която доведе  банката до фалит...

Повече от четири месеца банката е затворена, нагнетяваше се напрежение у гражданството, че банката е била много зле, трябва да стои затворена още неизвестно колко време. Президентът заяви, че трезорът може да бъде отворен след изборите на 5 октомври, въпреки че това изобщо не е негова работа.

В президентството се проведе заседание с представители на различни политически сили и гуверньорът на БНБ Иван Искров, на което е направено предложение за банкова ваканция – т. е. затваряне на няколко банки за неопределено време!

Депутатът Румен Гечев неизвестно защо спря да говори за банковата ваканция, колко скандална е тя и даиска Стенограмата от заседанието при президентаСамо случайната закана на Румен Гечев, че ще извести европейски лидери за това престъпление спира останалите от осъществяване на плана за банкова ваканция! До ден-днешен така нареченият президент не желае да предостави Стенограмата от това заседание, защото ще лъснат имената на днешни политици, фактори в политическия живот!

Прокуратурата остана безмълвна към съобщението и свидетелствата на участници в това съвещание и не направи опит да изземе въпросната Стенограма.

В действие бе пуснато българското правило: липсата на разследване на дадено престъпление го превръща в несъществуващо в правния мир!

Към днешна дата редица експерти са на мнение, че именно след смяната от страна на БНБ на методиката  за оценяване на състоянието на банката под особен надзор се е стигнало до тази умопомрачителна цифра от 4,2 млрд. лева обезценки. Това е била причината специалистите по банково дело да се съмняват в достоверността на представените от БНБ данни, които доведоха нещата до отнемане на лиценза на КТБ.

Методиката не е утвърдена, няма указания за използването й, и ще се утвърди през 2018 година. Въпреки това Иван Искров приемат тя да бъде приложена?

Докато банката бе затворена, висши служители от временно отстраненото ръководство на КТБ обявиха, че изготвеният доклад е манипулация. Цифрата от 4,2 млрд. лева не е била избрана случайно – като се извади от нея капиталът, който е в размер на 700 млн. лв., се получава нетен отрицателен капитал в размер на 3,5 милиарда лева. Именно това бе общата сума на средствата, за които преди време управителят на Централната банка Иван Искров обяви, че липсва.

Ако изнесените данни са верни, то дори и по тази нова методика на БНБ цифрата е направена изкуствено да стане 4,2 млрд. лева, заяви икономистът проф. Христина Вучева. Според нея и направената смяна на начина за определяне на обезценките също е тенденциозна. До момента от Централната банка не са дали логично обяснение какво наложи промяната на методиката именно докато течеше процеса на особен надзор върху КТБ.

"Мит е, че гуверньорът Иван Искров не е виновен, а е виновен зам.-управителят Цветан Гунев. БНБ има достатъчно правомощия да се справи с кризата в КТБ. След десет дни ще свърши одита и, помнете ми думата, че ако изобщо има капиталова дупка, тя ще е под 1 млрд. лева. Но заради това, че толкова време КТБ не работи, дупката се увеличава естествено", коментира бившият финансов министър Муравей Радев в предаването „Лице в лице” на бТВ.

"Факт е, че една група хора и институции искаха да фалират КТБ. Едната част от тези хора ще спечели, защото се обезценяват активите на банката, които ще могат да вземат – знаете сега къде е досегашният финансов министър Петър Чобанов (бел. ред. – депутат от ДПС с мандат от Монтана). По време на кризата той не си мръдна пръста, за да успокои изкуствено създадената криза, а сега „негов” синдик определя нещата", коментира Радев.

Отстранените изпълнителни директори на КТБ АД обвиниха в поредна лъжа БНБ заради доклада на така наречените одитори

„След като БНБ държа в кома КТБ АД в продължение на четири месеца, вчера представи на българската общественост безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ. БНБ демонстрира или потресаващо незнание на закона, или неприкрита форма за откровено манипулиране на общественото мнение”.

Така започва поредното Писмо на изпълнителните директори на КТБ, ден след като БНБ оповести резултатите от одита на поставената под специален надзор банка. В писмото, цитирано от bTV, се уточняваше, че текстът е част от становище, което предстои да излезе в цялост.

Отстраненото ръководство на банката определи документа на „одиторите” като „безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ".

„БНБ демонстрира или потресаващо незнание на закона, или неприкрита форма за манипулиране на общественото мнение", се казва още в Писмото до медиите. Отстранените директори на банката обвиниха БНБ, че налага позиция върху Доклада на одиторите. Бившите директори оспориха и данните, които БНБ изнесе за дефицит в КТБ от повече от 4.2 милиарда лева.

„Банката все още е в добро състояние и не може да бъде срината в кратки срокове, въпреки всичките усилия на БНБ и квесторите да я ликвидират поръчково", се казваше още в писмото до медиите.

Според отстранените дирeктори, от БНБ са приложили допълнителна обезценка на кредитите при прилагане на нова методика за анализ и изчисления, приета през август. „Само така загубата може да нарасне със сума, която е достатъчна за постигане на крайната цел - отнемане на лиценза и ликвидиране на КТБ АД", допълваха бившите директори в документа.

Няма яснота и дали одитният доклад на трите одиторски фирми е достоверен и всеобхватен – той не бе предаден на прокуратурата. Временно отстраненото ръководство на банката обяви на всеослушание, че одиторските фирми са имали само консултантски договори с БНБ при започването на одитите в оставената под специален надзор банка.

В същото време БНБ нямаше сигурни доказателства за реалното състояние на КТБ, тъй като одитните доклади се оказаха незаверени. Това бе и една от предпоставките синдикати и неправителствени организации да внесат сигнали в прокуратурата за съмнения за верността на данните от докладите. До момента синдикати и работодатели много пъти бяха алармирали, че отнемането на лиценза на КТБ ще бъде пагубно за редица бизнеси и общини в страната. Според синдикатите, от подобна стъпка се очаква да бъдат засегнати близо половин милион души.

Минаха много искания и предложения на инвеститори, като БНБ отхвърли едни, а други кандидати за инвеститори изобщо не приемаше и пренебрегна. Мотивът на БНБ да отхвърли поредната възможност за оздравяване на банката бе, че предложенията на акционерите изискват сериозна подкрепа от страна на държавата и прехвърлиха топката към Народното събрание. По-късно се оказа, че писмото на кандидат инвеститорите е било в некоректен превод.

След заседание на набързо съставена Временна комисия за бюджет и финанси, народните представители приеха план от четири точки за оздравяването на банките с отрицателен капитал.

БНБ потвърди, че за КТБ няма одиторски доклад и служебно смъкна капиталовата адекватност в банката с отмяна на вече одобрено решение за увеличение на капитала й.

В разтегливия документ, който Централна банка издаде нямаше и ред категорични изводи защо и как банката е достигнала до това положение. Това, което се очакваше от края на юни тази година, се случи - Иван Искров успя да доведе казуса с КТБ до отнемане на лиценза!

Според официалното съобщение на БНБ, квесторите са вкарали в централната банка „финансови и надзорни отчети на КТБ към 30.09.2014 г., но никой от назначените одитори „Делойт България”, „Ърнст енд Янг Одит” и „АФА“ не се е съгласил да се подпише под счетоводните документи с обезценките.

Съвсем умишлено бе пренебрегнат варианта банката да бъде оздравена без намесата на външни инвеститори и без данъкоплатците да платят за това.

Имаше възможност да бъде избегната загубата за вложителите и за държавата с негарантирани кредити при предстоящата ликвидация.

Тези два варианта бяха пренебрегнати също умишлено, за да не се пречи рано или късно банката да бъде обявена в несъстоятелност и доведена до фалит.

С времето и приближаването на срока за обявяване на банката в несъстоятелност, започнаха да излизат на светло интересите на все още неназованата група политици, които тласнаха трезора към фалит

Прави впечатление, че преди Искров да обяви, че отнема лиценза на КТБ, ръководството на БНБ, а и политиците не обърнаха внимание на определено тревожни сигнали като различни факти и обстоятелства.

 • Пренебрегнато бе обстоятелството, че Международната рейтингова агенция Moody`s, която едва ли може да бъде заподозряна в субективно позитивно отношение към КТБ АД бе извела в началото на доклада си от 30.05.2014 г. /20 дни преди поставянето на банката под специален надзор/ следната констатация:
 • "... рейтингът… отразява солидните ликвидни буфери на КТБ АД и нейната нарастваща и все по-диверсифицирана депозитна база в България. Също така, Корпоративна търговска банка АД досега е успявала да поддържа по-стабилно качество на кредитния си портфейл в сравнение с конкурентите си, с необслужвани кредити (общо класифицирани като загуба и такива с 90 дни просрочие) 1,4% от общия размер на кредитите през м. декември 2013 г.".

Около очакваното обявяване на отнемане на лиценза на КТБ, предизвестено още от края на месец юни, вложителите в банката заявиха на всеослушание, че от две седмици водели разговори с компанията CCI /служителите на която са бивши служители на Мосад и ЦРУ – бел. Л. М./, известна с проследяване на финансови потоци и активи в световен мащаб.

Несъответствията, на които Главна прокуратура не пожела да обърне внимание и да ги разследва

 • Одиторите нямаха отношение към оценката на кредитите, тъй като те не са извършвали одит;
 • Колко ни струваха  възнагражденията на така наречените одитори от Делойт ООД, които се оказаха правни консултанти, а документът, който те предадоха на БНБ не е Одиторски доклад, а консултация?!
 • Оказа се, че активите в последния Консултантски доклад, са обезценени според указанията на БНБ и на квесторите, с цел капиталът на банката задължително да стане отрицателен. Това щеше да позволи на БНБ да отнеме лиценза на банката и да подготви определени апетитни активи–вземания за изгодна някому продажба на нищожна цена.
 • Обезценени бяха активи на работещи предприятия с дълга кредитна история, като в същото време не са били признати съществуващи обезпечения. В списъка с работещи предприятия с обезценени кредити попадат: един от най-големите винопроизводители, водеща верига магазини за бяла и черна техника, авиоремонтен завод, завод за производство на хартия, дружество, притежаващо лицензии за газификация на няколко общини в Централна България, включително и газов терминал, изграден до централна газопреносна мрежа, най-големият стъкларски завод на Балканите, търговски и развлекателен център в Бургас с РЗП 65 000 квадратни метра, една от водещите корабостроителници, водещи оранжерии, лизингови компании, жилищни сгради с акт 16 в атрактивните южни и източни райони на София /кв. Бояна, сградата на "София прес" и др. подобни/, както и в централните части на Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново, 7 първокласни хотелски комплекса в най-популярните ни курорти, имоти на първа линия на черноморското крайбрежие и др.
 • Осчетоводени са били обезценки и на сградите, притежавани от КТБ АД. Не е ясно кой е оценителят и как е бил избиран. Резултатът се оказва отново драстичен – обезценка с една трета част от стойността им.
 • Редица кредити със съществуващи обезпечения в полза на банката са обезценени на 100%. Тези кредити възлизат на близо 1 млрд. лева, а сред ипотекираните в полза на банката обезпечения са една от най-големите спортни зали в София, най-големият стъкларски завод на Балканите, седем първокласни хотелски комплекса, 55 декара и административна сграда на Цариградско шосе и т.н.

Под предлог, че ще сезира обвинението, Централната банка не публикува очакваните доклади от квестори и одиторите от АФА, "Делойт одит" ООД и "Ърнст енд Янг одит", а само извадки от документите, придружени с разяснения за масовата публика.

От преразказа на БНБ се разбра, че огромните обезценки по кредитите в КТБ са били направени по нова методика. По старата, прилагана от отстранените директори, обезценките били само 146 млн. лева. Голяма част от заемите всъщност са били обслужвани и просрочията са натрупани след затварянето на КТБ.

„Докладът за състоянието на активите на Корпоративна търговска банка няма счетоводна или правна стойност“, заяви в ефира на БНТ един от доскорошните изпълнителни директори на кредитора Илиан Зафиров. Той посочи, че това е записано, както в него, така и в договора между квесторите и одиторските компания. Поради тази причина той не може да бъде окачествен като одит и резултатите от него не могат да се използват за счетоводни цели.

По думите му, одит на кредитния портфейл на банката реално не е правен, а са били зададени определени критерии. Работата на одиторите е била само да изведат определени стойности на тяхна база. В тези критерии не са били включени 80% от фирмите за обезпечения, като например залози на вземания и дялови участия.

В края на така нареченият втори одиторски Доклад е записано, че документът е изготвен въз основа единствено на документите, които са им били предоставени, т. е. така наречените проверяващи не са имали достъп до цялата документация на КТБ!

Другото, което е записано в края на този така наречен Доклад, според хора, които са го чели е, че проверяващите не носят отговорност за реалното състояние на банката?!

Това криеше Иван Искров, това не искаше да се разчува, защото реално със записаното накрая става ясно, че така нареченият одит не е одит, тъй като даже в договорите на тези фирми не е имало изискване да правят одит, потвърдиха запознати с поредната, но немаловажна манипулация на БНБ. Документът, с който излязоха вторите „одитори” няма как да послужи за счетоводна експертиза обясниха десетки финансисти.

Всички гореизброени факти /а вероятно има и още много – бел. Л. М./ не попречиха на Иван Искров да заблуди цялото общество със съдействието и подкрепата на близки до групата за фалиране на КТБ, медии и политици.

На всеки що годе интелигентен българин е ясно, че без политическа протекция, без бездействието  на прокуратурата и странните действия, необясними бездействия  и обяснения на Главния прокурор, без умишленото държане от БНБ тази банка да бъде затворена от БНБ,  обявяването на КТБ в несъстоятелност нямаше как да се случи.

Нямаше как прокуратурата „да греши” с показни показни обиски в сградата на банката, нямаше как да извършва арести за някаква виртуална заплаха за убийство, нямаше да се нагнетява напрежение у гражданството да си теглят в паника парите.

Според специалисти по банково дело, на панически тегления никоя банка не издържа и рано или късно те се отразяват на ликвидността й.

Българската народна банка /БНБ/ отхвърли като обяви за несериозен поредния кандидат-спасител на затворената "Корпоративна търговска банка" /КТБ/. Стана ясно, че кандидатът за инвеститор е внесъл на 3 ноември в Централната банка предложение за реструктуриране на КТБ и дъщерната й Търговска банка "Виктория", която също бе затворена заради проблеми с ликвидността.

В края на седмицата преди да бъде обявена банката в несъстоятелност и да й се отнеме лиценза бе отхвърлена поредната оферта на консорциума между австрийския фонд ЕПИК, Оманския фонд, който има миноритарен дял в КТБ, и базираната в Лондон компания "Джемп Корп". Тяхното предложение бе определено от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов като "нагло писъмце" от трибуната на парламента, с което инвеститорите искали да вкарат държавата с кеш в спасяването на КТБ. Това отказа депутатите от желанието им да задължат БНБ да спасява КТБ. "Наглото писъмце" след време се оказа лош превод от английски.

Оказа се, че предложението от кандидатите за инвеститори е преведено некоректно, за да бъде представено от Иван Искров – никой не реагира.

Вложители в затворената "Корпоративна търговска банка" /КТБ/ обявиха, че ще наемат международна фирма, която да разследва активите на банката, за които така нареченият втори „одиторски” доклад твърди, че липсват 4.2 млрд. лв. и са дупка в банката.

В същото време международни кредитори на КТБ чрез облигационния заем, предоставен на банката, заявиха, че фалитът й ще струва по-скъпо от оздравяването заради редицата съдебни дела, които ще бъдат заведени от кредитори и вложители, и ще се водят с години. Те призоваха българските власти да преразгледат офертата на консорциума между австрийската ЕПИК, Оманския фонд и лондонската компания "Джемп Корп". Никой не пожела да чуе тези международни кредитори и въпросната оферта бе отхвърлена от парламента като несъстоятелна, точно преди БНБ да обяви, че се отнема лицензът й.

В Декларация от неправителственото обединение „Ние, гражданите” постави искане Главният прокурор Сотир Цацаров да се самосезира и да започне най-после разследване на дейността на Иван Искров като гуверньор на БНБ както и на целия Управителен съвет на БНБ по случая с КТБ и Търговска банка „Виктория”.

Това не се случи и едва ли ще се случи.

Иван Искров обяви, че ще се оттегли когато види стабилно правителство?! Правителство бе съставено, но Искров не се оттегли - даже се срещна с премиера Бойко Борисов, който според няколко издания му предложил работа, която обидила Искров?!

 

Продължение от 26 април

Има ли разлика на политиката, водена преди 10 ноември 1989 година и политиката, водена след свалянето на ТодорЖивков от правителствата на различни партии по отношение на външния дълг и получаването на дължимите суми. Ще започна с една новина от последните часове: България, в лицето на своя премиер, Бойко Борисов опрости в движение 75 процента от външния дълг на Сирийската арабска република! Ето обяснението на Борисов по този акт:

{edocs}ntv.doklad-27-04.doc,600,400,link{/edocs}

Кой, къде и кога, на какво основание опрости 58 млн долара от дълга на Сирия

С Решение на Министерския съвет ли е станало? С Решение на парламента, след като по Конституция България е парламентарна република? Имало ли е дебат за това опрощение, излагани ли са мотиви България да се лиши от тези $ 58 млн?

Според все още действащата Конституция на РБ и текстове от нейния:

Чл. 85.

(1) Народното събрание ратифицира и денонсира със закон международните договори, които:

1. имат политически или военен характер;

2. се отнасят до участието на Република България в международни организации;

3. предвиждат коригиране на границата на Република България;

4. съдържат финансови задължения за държавата;

5. предвиждат участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на международни спорове;

В друга глава на Конституцията:

Глава пета

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Чл. 105.

(1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.

..................................

(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Министерският съвет информира Народното събрание по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република България от нейното членство в Европейския съюз.

...................................................

Чл. 106.

Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет; организира стопанисването на държавното имущество; сключва, утвърждава и денонсира международни договори в случаите, предвидени в закона.

Решение на правителството аз така и не срещнах. Не чух и по време на разговора на премиера Борисов с водещата Лора Крумова някакви силни доводи, аргументи за това опрощение.

Не чух и МС да е решавал да се опрощава дълга на Сирия, нито пък беше изтъкнато, че парламентът е гласувал подобно нещо.

Остава това опрощение да е еднолично решение на някого много високо във властта, което няма как да е в съзвучие с Конституцията.

В момент, когато парламентът съвсем правилно ще проверява загубите на България от сделката за външния дълг, която проведе Милен Велчев, да се подаряват милиони на една богата държава като Сирия звучи доста нелепо.

В момент когато инвалиди са лишени от безплатен транспорт, от личен асистент /даже и болните от множествена склероза – бел. Л. Б./, за да се понапълни празната хазна на Симеон Дянков – точно в този момент да се опрощават десетки милиони граничи с престъпно поведение на властимащи.

Даже Живков не си позволяваше подобни „подаръци” и за всяко решение за кредит, отпускан на страна от Третия свят Решаваше Бюрото на Министерския съвет.

Вярно е, че в Доклада на Временната анкетна комисия на 39-то ОНС за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставени на други държави има раздел озаглавен: ”Кредити, отпускани на трети държави по идеологически причини”. Както вече бе отбелязано в един от предните материали по темата, публикувани в бюлетина “Позиция”, трудно е да се каже, че друг подход за отпускане на кредити е съществувал изобщо. Защото мъчно можем да си представим дълбокия икономически замисъл на кредитите, отпускани на държави като Сомалия – страна, чиято централна власт постоянно е разтърсвана от междуособиците на племенните вражди, незатихнали и до ден днешен или на тези дадени на Конго, Бангладеш и Гвиана, заемащи челните места в десетката на най-бедни страни в света.

{edocs}doklad-dalg-mai.pdf,600,400,link{/edocs}

Освен Доклада, чието съдържание предоставяме на нашите читатели, в други документи, намиращи се в Министерство на финансите, архива на Политбюро, Секретариата и Валутната комисия на ЦК на БКП, в архива на Министерския съвет, БНБ, бившата Българска външнотърговска банка, понастоящем Булбанк, както и държаве архив отделните решения на Бюрото на министерския съвет са коментирани подробно:

{edocs}dokumenti-1.doc,600,400,link{/edocs}

Като теглим чертата, засега…

Ирак /822 млн щ. д./, Либия /216 млн./, Никарагуа /126 млн./, Нигерия /78 млн./, Алжир /73 млн/, Сирия /55 млн/, НДР Йемен /54 млн./, Ангола /45 млн./.

Това далеч не е целият списък с държави-кредитополучатели...

Това бе на пръв поглед задължението на една група държави, към които България 20 години не предяви никакви претенции за връщане на външния дълг.

"Ние, държавниците, партийните ръководители в социалистическите страни сме и стопански дейци - заявява Тодор Живков на среща на бизнесмени от Изтока и Запада, състояла се във Варна на 11 май 1982 година. Запазили са го документите от това събитие. - Ние непосредствено участваме в изграждане на управлението на икономиката, а понякога се вмесваме толкова пряко в работата на стопанските дейци, че им създаваме трудности - хвали се правешкият диктатор. - Изобщо излиза, че аз съм и бизнесмен...".

"Човекът всичко” го наричаше интелигенцията с горчива ирония. /В годините на своето властване Живков се писа и писател, и художник, и какво ли не. "Достатъчно бе да излезеш от шумата, да разкажеш, че си носил хляб или да си стрелял  гората - шегуваха се шепнешком простосмъртни българи - и не ти трябва университет. Какъвто се наречеш, където те сложат или изпратят - все ставаш." Абсурдно тъжно, но вярно./.

Какво показваха цифрите?

Документите, с които имах възможност да се запозная сочеха, че Министерството на икономиката и планирането ТРИ пъти е връщало изчисленията за темпа на растеж на националния доход за 1988, докато вместо реалните 2,4 на сто не били записани 6,2 на сто. Как иначе генералният секретар и държавен глава щеше да твърди, че се развиваме "с най-високи темпове в света"?

Този епизод прилича ли ви на друг подобен от сегашно време?

Според Справка, изготвена единствено за лично ползване на най-високо партийно равнище, през 1980  салдото на търговския баланс в конвертируема валута е +965,8 млн. щатски долара, а националният доход е 5, 7 на сто. Ето числата, които съдържаше тази Справка за 1986, 1988 и 1989. Салдото на търговския баланс в конвертируема валута е било съответно: - 1094, -1189 и -921 /в млн. щатски долари/. Така се стига до 1989 година, когато националният доход е - 0,3 на сто!

Външният дълг на България се натрупа от ФАКТИЧЕСКОТО намаляване на валутните постъпления от износа и то при реално и непрекъснато увеличаващи се валутни разходи в и за държавата. Срещу долари се внасяше: фуражно зърно, торове, селскостопански стоки, произведения на леката промишленост. Казано с прости думи: това, което до момента е носило валута ОТ износ, в един момент започва да гълта валута ЗА внос.

Друг неблагоприятен фактор, който предшестваше събитията от 1989 г. бе, че намаля производството на редица основни стоки като: стругове, трактори, кранове, валцувани черни метали, хладилници, пишещи машини, азотни и фосфорни торове, карбамид и още много други.

Защо изреждам тези печални за икономиката ни факти? Защото зад тях стоят известни имена от хора в Политбюро на ЦК на БКП, така също и известни имена от Министерския съвет /членове на различни правителства/, имена на членове от комисии и институции – всички те довели до хаоса и икономическото ни затъване. Може ли днес всичко да се приписва на историческата ни обреченост от годините след края на Втората световна война и 9 септември 1944 година, на "Великата" сила - Съветския съюз, на попадането ни в социалистическата икономическа общност? Кой и как отиграваше на българска територия проблемите, за да стигнем дъното?

 • 180 милиона щатски долара се изразходват за изграждане на малки и средни предприятия - ефектът от тази инвестиция е нулев.
 • Нерационалната ни стопанска структура и посредственото технологично равнище на производство в отделни отрасли обуславяха ниската конкурентноспособност на произведеното в България. Независимо какво се говореше на редовните комунистически конгреси, машиностроенето на страната ни бе представено слабо на пазарите на индустриално развитите други държави. Практика бе задгранично дружество да извършва цялостен демонтаж и преработка, а след това монтаж на наши електрокари. Дефекти и оскъпяване - това е характеристиката на раздухваното десетилетия у нас чудо - кари.
 • Към тези неблагоприятни отлики се прибавят и постоянни рекламации от ниско качество на български стоки, които за периода 1980-1989 година са в размер на 60 млн. долара.
 • Експортна зависимост на България в конвертируема валута се наблюдава и в два важни отрасъла - специалното производство /оръжейната промишленост/ и продуктите на "Нефтохим". Тези два отрасъла на практика формираха половината от валутните постъпления на страната.

Защо бе закрит Комитетът за държавен и народен контрол?

Погледнато реално, този Комитет /КДНК/ беше органът, който извършваше проверки по сигнали за икономически престъпления. Така например точно този Комитет е сигнализирал, че 243 милиона долара е стойността на закупените с валута машини и съоръжения, които не са били въведени в действие за първото полугодие на 1988 г.. Установено е било и че други 548 милиона долара е стойността на частично използваните машини и съоръжения. Не би било пресилено ако се каже, че България натрупа своя външен дълг, без да изгради възможности и условия за неговото постепенно погасяване.

КДНК бе закрит, голяма част от архива му от извършени проверки бе разпилян, друга част бе внимателно прибран. Така и вълкът се оказа сит и агнето цяло - виновниците бяха прикрити, а разследвания повече не се предвиждаха, поне в близките няколко години след 1989. След което бе създадена Сметната палата.

*        *        *

Помня деня, когато в ръцете ми попадна писмо с гриф "Строго поверително”. Писмото е било изпратено до БНБ от висшия комунистически функционер, другаря Кирил Зарев, от съдържанието на което писмо му става ясно, че се създава Валутен фонд от следните източници: сумите от реализирана продажба на злато, сребро и монети, от годишния дивидент за участието на БНБ в капитала на МБИС, МИБ и банката за международни плащания в Базел, а също така и от печалбите на банките в Бейрут.

След това писмо се откриват валутни сметки на БНБ в преводни рубли и долари, като за записванията по валутните сметки на БНБ е решено да се уведомява чрез поверителната служба, Софийския градски клон на БНБ. Поверителни преводи, аналитични сметки и опитен служител за работа със строго поверителни материали - така се започва.

След 14 години

членът на Политбюро, другарят Гриша Филипов получава Докладна записка от председателя на БНБ Васил Коларов, в която пише: "По решение на висшите партийни и държавни органи беше създаден фонд "Валутен" към БНБ, по който да се отнасят постъпленията в несоциалистическа валута от лихви по установения ред".

Каква е причината Коларов да се обърне към Гр. Филипов? До края на 1982 година отчисляваните средства от печалбата на фонд "Кредитиране в лева" са осигурявали заплащането на откупената валута. Със завишаване на процента за данъчно облагане на печалбата от 70 на 80 на сто /от 1 януари 1983 година /полагащите се отчисления за фонда вече не са в състояние да осигурят закупуването на валутата. Как да се покрива недостигът?

"...След изчерпването на тези средства предлагам покриването на недостига да става от печалбата на банката, преди нейното облагане с данък върху печалбата. Председател В. Коларов." "Съгласен" е резолирал Гриша Филипов. Като се краде от държавата - ще се ощетява държавата. Гениално!

*        *        *        *

Нямаше икономическо решение, взето без знанието и участието на Тодор Живков сочат документи и свидетели. Валутната комисия и партийно-държавната Комисия по научно-техническата политика при ЦК на БКП са два от факторите, вземали решения и давали мнения по решаването на основни проблеми от икономиката на България. Тези две комисии са давали насоки на научно-техническата политика на страната, както и на валутното финансиране на важни отрасли. Решения със строго поверителен характер - а всъщност, погледнати днес - ПРОТИВОЗАКОННИ.

Документи и факти за огромни щети и пропуснати ползи за държавата сочат вина и за хора, които десетилетия наред са присъствали най-високо както в партийната йерархия, така и в изпълнителната власт, е това са: Гриша Филипов, Милко Балев, Пенчо Кубадински, Огнян Дойнов, Дража Вълчева, Димитър Стоянов, Васил Цанов, Емил Христов, Атанас Малеев, Ангел Цанев, Станко Тодоров, Георги Атанасов, Петко Данчев, Андрей Луканов, Тано Цолов, Григор Стоичков, Тодор Божинов, Станиш Бонев, Стоян Овчаров, Стоян Марков, Иван Пръмов, Стамен Стаменов, Тончо Чакъров, Върбан Джамбов. Подписите на тези хора стояха под едни или други недалновидни решения и когато става дума за конкретизиране на размера на личната и персонална отговорност, нещата като че ли се преливат, тъй като веднъж едни са подписвали недалновидни решения, а при друг случай - същите хора са сигнализирали за недалновидност.

Изброените от мен хора не са лична моя прищявка, истината е че те бяха посочени от Комисията по разследване на причините, довели страната до тежка политическа и икономическа криза в резултат от управлението на тоталитарния режим към Великото народно събрание.

Дали действията на тези високопоставени български граждани са били самоцел, некомпетентност, липса на професионализъм или са били налице и други фактори за крайните негативни резултати. Не може да не се вземе в предвид, че ролята и правата на Министерския съвет и парламента по Живково време са били силно принизени, те или са изпълнявали вече взети решения от Политбюро на ЦК на БКП, или даже не са питани и решенията направо са отправяни за изпълнение - свидетелстват документи и хора, запознати с механизма на властването от тези години.

Валутната комисия

/Живков я оглавява от 1977 до 1986/, като разрешаваше изразходването на валутни средства и вземаше решения по валутния план на страната. Преките щети от безобразията й, по документи до които се добрах са:

Предоставени кредити на арабски страни - от 966 вал. лв стигат до 3082 млн валутни лева;

 • Българска нефтена концесия в Либия – над 200 млн долара - до този момент никакъв резултат и възвращаемост и огромни загуби;
 • Валутни кредити за нецелесъобразни задгранични инвестиции на български смесени дружества - с личен подпис на Т. Живков. Щетите и пропуснатите ползи са огормни и още се констатират при проверки и ревизии;
 • Решение от 19. 01. 1987 г. за създаване на Валутен фонд от 10 млн долара за внос на машини и оборудване на старо. Разпореждане на Бюрото на МС е последвало след горната дата под номер 17 от 19. 02. 1987 г.,
 • Решение №5 от 30. 09. 1986 г., с което Валутната комисия приема организация за провеждане на промишлено разузнаване в развитите страни. Одобряват се два секретни проекта: "Нева" и "Монблан". МС издава свое секретно решение № 120 от 29. 07. 1988 г., подписано от Г. Атанасов.

Малка, но съществена подробност бе, че за всичко, написано в първата част на това разследване, документи и решения от най-високи етажи на властта от периода на управлението на Живков издирвах в продължение на месеци. Вярно - Живков не бе вече на власт, но хора, близки до него и хора, участвали в отстраняването му се бяха погрижили голяма част от документацията да изчезне. Причината бе една и съща - да изчезнат имената на замесените в икономически несполучливи решения, стрували на държавата - милиони в долари. "Строго секретно", "Поверително", "Само за служебно ползване" с тези грифове документите придобиваха конфиденциален характер. Дали средствата за производство принадлежаха на държавата или срастването на единствената управляваща партия с държавата изместваха стопанина и собственика? Интересно е тук да припомня отново прозрението на Сталин, според който на даден етап на развитие, "Държавата отмира, загубвайки своето значение".

Проверка в архива на Министерския съвет /МС/ ми показа "полезността" на решенията, подписани от Георги Атанасов като председател на МС. Част от тях имат своя влог към натрупания външен дълг - тъй като това са отпусканите безвъзмездни помощи и заеми на страни като Никарагуа, Ангола, Етиопия, /за което стана дума в началото натази книга, в главата “Милиони за смърт и вяра в комунизма” – бел. моя/. Сумите са заеми и са били разсрочвани в годините на плащане, факт, който не навежда на мисълта, че България е печелела от тази дейност. Не бива да се пропуска фактът, че именно Георги Атанасов е човекът, който прекъсва дебатите по оставката на Живков на пленума на 10 ноември 1989 г. и обявява да се гласува незабавно оттеглянето на Първия.

Ето част от тези решения, и опрощения на кредити, на които се натъкнах докато разследвах темата с натрупания външен дълг. Решения, под които бе подписът на Георги Атанасов:

 • Решение №51/30. 03. 1989 г. на МС: отпуска безвъзмездна помощ на Република Никарагуа в размер на 2 млн. лв. годишно за 1989 и 1990 г.
 • Опрощава заплащането на 13, 6 млн. долара, дължими от Република Никарагуа на НР България по междуправителствената кредитна спогодба за комплектни обекти от 27 януари 1981 г.
 • Решение №21/19. 01. 1987 г. на МС: дава съгласие да се отсрочат за 1989 и 1990 г. плащанията на сумите, дължими от НР Ангола по предоставените й кредити с падежи 1986 и 1987 г.
 • Решение 199/24. 09. 1987 г. на МС за създаване на Българско-зимбабвийско минно дружество и утвърждаване на Спогодба...2. Обявеният и внесен дялов капитал на дружеството да бъде 3,4 млн. зимбабвийски долара, равностойни на около 2 млн. щ. д., разпределени в съотношение 60 на сто за Корпорацията за минно развитие на Зимбабве и 40 на сто за СО "Булгаргеомин".
 • Решение 132/12. 06. 1987 на МС за увеличаване на капитала на търговското сдружение "Техноимпортекспорт" - София по участието му в българо-турското д-во "Умсаш". Необходимите средства са в размер на 233 100 000 турски лири, равностойни на 305 000 щ. д. Г. Атанасов нарежда да бъдат осигурени от СО "Минерални суровини" чрез ползване на целеви валутен заем от БВТБ. Този заем е трябвало да бъде възстановен не по-късно от 30. 09. 1991 г. През 1991 никой не връщаше и не възстановяваше пари...

С други решения /номера:103 от 24. 04. 1987 г., 27 от 28. 01. 1987 г., 20 от 3. 02. 1988 г., 120 от 28. 07. 1989 г., 73 от 23. 03. 1987 г., 16 от 16. 01. 1987 г., 260 от 29. 12. 1987 г., 142 от 9. 08. 1987 г., 17 от 16. 01. 1987 г., 140 от 16. 07. 1986 г., 206. От 21. 10. 1986 г., 200 от 10. 10. 1986 г., 21 от 19. 01. 1987 г., и №В-2 от 28. 08. 1986 г., не друг, а Георги Атанасов дава своя личен дял в предрешаването на важни събития от сферата на икономическия живот на държавата, като в крайна сметка резултатът е – щети изагуби в милиони долари. Какво имам в предвид: по отношение на Никарагуа – от една страна отлагане на всички плащания, дължими към 31 1988 г. и то за период 1989 – 1991 г., а от друга – увеличаване с 20 млн долара на кредитната спогодба за доставка на специално имущество. Пак на Никарагуа е отпуска безвъзмездна помощ в размер на 5 млн лв годишно за две години. И ако на Етиопия помощта е за подпомагане на населението, застрашено от глад и суша, то за Ангола се продължава срока на валидност на Спогодба за погасяване на кредит – без да се погасява.

Не само страни от Третия свят са били обект на щедрост по решения на МС, носещи подписа на Г. Атанасов – премиерът Атанасов има дял и в изтичането на капитали към задгранични фирми и то няколко години преди 10 ноември 1989 г., т. е. точно в периода на активно натрупване на външния дълг на България.

Настоящето е в резултат на миналото. Какво предстои да се случи в бъдеще – има го в миналото и това, на което сме свидетели днес. Тук публикувах част от миналото, както и доклада на една Временна комисия в 39-ото народно събрание. От усилията по тези документи – засега резултатът е нулев.

Даже още по-лошо – продължава опрощаването на кредити и дългове спрямо държави, за които не е проблем да ни се издължат.

Всички помним уверенията на Соломон Паси, че включването ни в една чужда война в Ирак ще помогне да си върнем заем от 3, 4 млрд долара. Поредната лъжа, на поредния барабанчик на Белия дом ни остави с пръст в уста.

С дълга ни „платихме” свободата на българските медици от Либия...

А с другите дългове – какво трябва да очакваме? Управниците ни да правят подаръци без причина и с нелепи аргументи?

Оставям темата за външния дълг отворена, защото тепърва по нея ще има много да се случи и още повече да научим...

 

д-р Вера Ахундова, един от дребните акционери в Корпоративна търговска банка и вложител с блокирани пари на фирмата си в нея. Лице е на Сдружението на дребните вложители в КТБ „Ние, гражданите/КРОСС/ - Г-жо Ахундова, делото по несъстоятелност на КТБ беше разпределено в Софийския апелативен съд в присъствието на медиите. И последва сигнал за бомба в Съдебната палата. Докога ще гърми бомбата КТБ?

- Няма готов модел, който да използваме, за да изчислим точно финансовите, икономическите и социалните последици. По простата причина, че никоя държава не допуска краха на системна банка, каквато е КТБ. Но емпиричните данни сочат, че последиците от фалита на системна банка се изживяват в период, не по-кратък от десет години. През втората и третата година от фалита негативният ефект се мултиплицира. Пак емпирично е доказано, че един процент спад в потреблението заради загубени пари води до спад в инвестициите от 6 до 8% на годишна база. Такъв спад следва да очакваме в България за тази година. Всъщност единственият фалит на системна банка е допуснат през 2009 г. в Нигерия. Но става дума за тежка криза в цялата им банкова система, която държавата овладява с радикални действия. Единствено Африбанк не е спасена в същия й вид, но не е и унищожена, както става с КТБ. Активите на нигерийската банка са прехвърлени в създадената още същия ден „Мейнстрийтбанк", за да се запазят интересите на всички вложители. А лошите кредити са прехвърлени към компанията - банка за лоши кредити „Асет Мениджмънт Ко". И въпреки че спестяванията са спасени, ефектът от фалити се чувства силно до 2015 година. БВП на региона, в който е била съсредоточена дейността й, не може да достигне средния за страната.
Схемата, за която говоря, беше приложена още по-успешно в кризата с португалската „Ешпириту Санту". Там над 4 млрд. евро бяха ползвани от акционерите за лични вложения и още толкова бяха ролвани през анголския клон на банката. Португалското правителство реши определените като лоши кредити да останат за сметка на акционерите, извади добрата част от активите и те работят безпроблемно до момента. Ангола на свой ред също реши да оздрави клона на своя територия, за да не пострадат клиентите й. Така че да повторя - възможно най-нерационалното решение е да се фалира системна банка. Допуска се фалит на малки банки, от които нищо не зависи - имаше такъв случай в Холандия преди десетина години, а сега наблюдаваме подобен подход и в Русия. Миналата година ЮАР реши да не допусне фалит на малка банка, защото реши, че психологически и пазарно е по-добре хората да вярват в банковата система и да продължат да потребяват. При това помощта не беше държавна, а я предоставиха другите банки. А по отношение на КТБ беше приложен типично българският подход - да биеш падналия и да ласкаеш онзи, който се възкачва. И още - няма значение, че се унищожава средната класа, нито че БВП на страната се срива с 10 процента.

- Какво ни казват всъщност списъците „КТБ" - били те „портиерски", или VIP?
- „Портиерските" дори не бих ги коментирала, защото те са средство за отклоняване на вниманието. Кой бил в банката, кой не бил - очевидно всички тези хора са ходили там за пари. Без да познавам в детайли дейността на КТБ - моята фирма е там обикновен вложител - очевидно Цветан Василев е давал пари не само на специални инвестиционни дружества. Давани са и пари за благородни каузи като спорт, църкви и други, от които е трудно да получиш директна облага. Всъщност списъци излизат поне от две години. Но след удара срещу КТБ ние се опитвахме да намерим кой е всъщност не VIP, a PIP - Political Important Persons. Това са хора от политиката, депутати, министри, участници в общинската власт, техни съпруги, деца, майки, бащи, любовници, снахи, зетьове. Тук е разликата между тези списъци и портиерските. Ако, да речем, Бойко Борисов отиде в КТБ, всички служители ще знаят кой е той. Но ако в банката отиде дъщерята, съпругата или майката на децата на такова лице, те едва ли ще бъдат разпознати като свързани с него по роднинска линия, ако не са пратени там с уговорката да си открият специална сметка. Поясненията в оповестения от нас списък за това кой кой е и на кого е роднина, са автентични.
Важните дати в този списък са две - 31 май и 20 юни 2014 година. Данните, свързани с последната, идват от предоставената на Фонда за гарантиране на влоговете информация в края на октомври. Тя е показателна. От 44 сметки на лица, свързани с ДПС, 19 са на фирми на Ирена Кръстева. Лицето Делян Пеевски има няколко сметки с по няколко хиляди лева, но не защото е беден. А защото целият този кръг е изтеглил планово и организирано 114 млн. лв. от общо 118 млн. лв. само за 20 дни. А от регистъра на обществените поръчки се вижда, че от 2012 до 2014 г. фирмите, свързвани с тези лица, са получили договори за 780 млн. лева. Дължимите от тях кредити към КТБ пък са над 700 млн. лева. Необслужването им, съчетано с масовото изтегляне на средства, е блокирало банката тотално. Де факто банката е управлявана не толкова от Цветан Василев, колкото от кръга „Пеевски", за чиято принадлежност към ДПС всеки интелигентен човек си прави изводи. Работила съм с много финансови експерти в последните години, предимно в чужбина. Всички те си имат мото - съдбата на една банка се решава не от вложителите, а от големите й кредитополучатели. Ако решат да не плащат, банката е обречена.

- Всички се питаме какво се случи с банката след затварянето й.
- Ние в нашето сдружение искаме да знаем защо прокуратурата мълчи, след като сме я сезирали примерно за абсолютно безпричинната смяна през август миналата година на основната операционна система на банката. Преди това старата система не е показала никакви проблеми и не е давала дефекти. Но БНБ е дала съгласие за инсталиране на друга. Наши членове ни дадоха информация от Централната банка за т. нар. „отворени прозорци" в затворената КТБ. Това значи, че от нея всеки месец се извършват плащания. Това продължава и в момента. Банката разполага с голяма ликвидност. Тя има повече от 400 млн. лв. кеш в трезорите й и държи над 800 млн. лв. в ДЦК - общо към 1,300 млрд. лева. В сигнала си до прокуратурата поискахме да бъде проверено извършват ли се плащания към облигационерите и одържавен ли е облигационният дълг на КТБ? Засега нямаме доказателства за това, но предполагаме, че се е случило, за да не възникнат репутационни затруднения при турнето на финансовия министър Владислав Горанов в Лондон за представяне на емисията от 3,1 млрд. евро. Това е направено според нас заради заканата на облигационерите в КТБ да създадат много проблеми за всяка следваща емисия на България. Притежаваме тяхна кореспонденция с Бойко Борисов и с Петър Чобанов, в която те негодуват, че са били излъгани. Още когато Чобанов е предлагал българските облигации в лондонското Сити, той им е обещал облигациите им в КТБ да бъдат изплатени до стотинка. Имаме и информация за извършени много на брой едновременни плащания в евро от КТБ преди великденските празници. А тази техника обичайно се прилага само при плащания по купони на облигации, защото всичките им притежатели трябва да си получат едновременно парите на падежа.

- Възможно ли е такова одържавяване да стане без изричен управленски акт и да не остави следи?
- Не, разбира се, стига управляващите да искат или поне да осигурят достъп до информацията. Трябва да се провери какво е положението с външния дълг и дали той не е нараснал с размера на платеното по облигациите. Тъй като ние нямаме достъп, а и трябва да пазим членовете си, поискахме от прокуратурата да провери операциите чрез системите за плащания SWIFT и TARGET 2. Искаме такава проверка и по друг повод - подсказват ни, че много от политически важните лица и бизнесмени са получили парите си от затворената банка в брой или по сметки в други банки. И вероятно при някоя от тези операции е допусната грешката средствата да са в евро. И понеже другата система за разплащания - RINGS, е под наблюдението на БНБ, системата, която преминава през Централната европейска банка, ще подскаже кой се е излъгал да си получи парите по еврова сметка, включително и в чужбина. При разговора ни с представители на Европейската комисия те почти се изпуснаха, че са открили такива данни.
Увереността и настойчивостта, с която ДПС настоява за разкриване на банковата тайна, за нас е показател, че този кръг е получил парите си и е извършена пълна корекция на кредитната или депозитната им история. Те не казват откога искат да бъде свалена банковата тайна. Но ако се окаже, че имат предвид датата на отнемане на лиценза - 6 ноември, за какво сваляне говорим? Масово са били манипулирани ръчно сумите по сметките, свързани с минимално гарантираните средства. Показахме на публиката заповед за създаване на специална комисия в КТБ, която да се занимава с преференциалните депозити, за които излезе информация, че са около 1000, и то след като БНБ намали служебно лихвите по тях до средните пазарни размери. Разминаването между нашите и на държавата суми за размера на гарантираните депозити и на реално изплатените за тях средства показва, че са изплатени големи суми на „кухи" депозанти. Това са реални лица, на които с подмяната на операционната система е създадена фалшива депозитна история с цел източване на банката. Отделно в затворената вече банка са сключвани граждански договори, по които са плащани баснословни хонорари - по 250 хил. лв. на месец, или 1000 лв. на час. Въз основа на консултантски договори са назначени 120 души, които да помагат на одиторските фирми, в които всъщност са работели. Тези хора са получавали само парите, без да вършат нищо. Работата е вършил персоналът на КТБ, без обаче да получава хонорари. Сред „консултантите" има лица с ЕГН от 1940 и 1941 г. с по 12 хил. лв. възнаграждение. Тъкмо работа за Владислав Горанов, който в предишния парламент като депутат каза, че не може да си издържа семейството. До края на декември бяха похарчени повече от 2 млн. лв. само за адвокати, без да е свършено нищо съществено. Куп лица и фирми са получавали пари за юридически услуги, без да се вясват в банката. Работят със синдиците по схемата „един синдик - един юрист" и обратното.

- Очаквате ли да се потвърдят прогнозите за избирателно атакуване на вражески прихващания и да бъдат подминавани "приятелските"?
- Някои странни обстоятелства ни накараха да се обърнем към председателя на гаранционния фонд Радослав Миленков с искане за тълкуване. Цесиите на държавните предприятия са около 25% от общата сума, или близо 250 млн. лева. И всички тези цесии са правени в затворен кръг между тях. А Горанов обяви, че ще бъдат атакувани 180 цесии на стойност няколко милиона лева. В тях са събрали вероятно някакви дребни суми, които само пречат и създават бюрократична работа. Това, което уврежда кардинално масата на несъстоятелността, са освободените въз основа на осчетоводените прихващания обезпечения. Но забележете, въпросните държавни кредитополучатели пък изобщо не са предоставяли обезпечения. Това за мен означава без капка съмнение, че става въпрос за кредити, отпускани под натиск, пък бил той и „приятелски". Коя нормална банка, в случая - КТБ, би дала необезпечени средства на „Мини Марица-изток - 2", ако някой не е звъннал на Цветан Василев, за да му обяснява колко е важно миньорите да слязат под земята? В случая не става въпрос за т. нар. проектно финансиране чрез SPV-дружества, което беше раздухано като основен способ за източване на банката. Защото при тях дори да има посредник, свързан с главния акционер, парите отиват за инвестиция в реална и печеливша дейност. А неоправданото наливане на средства в губещи държавни предприятия, които са отдавна в технически фалит и би трябвало да бъдат закрити, е чиста загуба за банката.
Да се върнем обаче на действията на прокуратурата при обиска в офисите на 20 дружества в сградата на КТБ. Взети са не копия, а оригинали на кредитни договори. Което се прави само при нужда от изготвяне на експертиза. В общия случай се изземват копия от документи. И какво се получава? Всяка една банка може да възстанови съдържанието на кредитните досиета - баланси, ревизии и прочее документи. Но не може да възстанови оригиналния договор за банков кредит. Представете си, че сте длъжник и банка ви каже: „Абе, знаеш ли, че сме изгубили договора за кредит - би ли ни донесъл твоя, за да му направим едно нотариално заверено копие за нас?" Е, кой длъжник ще изпусне такъв златен шанс да не плати, особено ако банката е фапирана! А помните ли как гуверньорът Иван Искров раздуха тезата на прокуратурата за липсата на кредитни досиета, което е и най-голямата му вина. Наливани са, значи някакви си пари, които мажоритарният собственик си е ползвал, както си иска. Всъщност всяка от SPV-веригите води до поне един или два реални и модерни обекта, повечето във високодоходни отрасли. Да, вярно е, че за обезпечения на тези кредити масово са заложени първите кредитополучатели по веригата. Но пък в тази връзка питаме: за какво ще ни е международна детективска компания? Всеки ревизор в НАП, който влезе в такава фирма - кредитополучател, и прегледа платежните нареждания и оборотните й ведомости, ще види къде са инвестирани парите. Оттам насетне е само въпрос на юридически процедури дължимото да бъде поискано и събрано.

- Не смятате ли, че много от цедентите вероятно ще бъдат измамени, или просто няма да вземат парите си от цесионерите? Масовото условие по договорите за цесии е за отложено плащане. И цесионерите, дори да не са недобросъвестни, имат право, защото не са сигурни, че прихващането ще бъде реализирано.
- Абсолютно сте прав, това е вторичният грабеж. По принцип нито един от цедентите не е получил досега нито стотинка, въпреки че има схеми и графици за осчетоводени прихващания. И най-вероятно нищо няма да бъде платено заради продължилото месеци наред нищоправене и след дозабърканата със спешно законодателство юридическа каша. Цесионерът има едно генерално правило, което е и първото му условие в договора за цесия: „Не искам да плащам два пъти." И точно заради това отказва да обезпечи по какъвто и да било начин цедента. Но тук пак стигаме до темата за „приятелските" и „вражеските" цесии. Сега много вложители в КТБ се отказват от договорите за цесии по изброените причини, защото прихващанията по тях са забавени и осчетоводени след отнемането на лиценза.
Но научихме, че от 22 април е започнало масово осчетоводяване на цесии със задна дата. И това продължава всекидневно и сега, въпреки че някои от договорите за цесия не са валидни - в тях има прекратително условие, че действието им изтича, ако не бъдат реализирани до определена дата. Вероятно затова ги осчетоводяват с вальор 6 ноември, което обаче е напълно антизаконно антидатиране. Всичко това обяснява отговора на министър Горанов на парламентарен въпрос тази седмица. От него става ясно, че Горанов изведнъж е станал голям привърженик на цисиите и прихващанията, държейки на тяхната необратимост.

- Ще бъдат ли показани консултантските доклади на одиторските фирми, въз основа на които беше направена 4-милиардната обезценка на активите?
- Явно нямат намерение да ги покажат. Комисията „Атанасова" е успяла да си издейства копие от докладите, но дори не знаем дали са им ги дали целите, или като сдъвкано резюме. Вероятно - не, защото самата комисия си поиска именно резюме. Може главният прокурор да разполага с докладите, но мълчи. Е, защо са му тогава тези доклади, които при това не може да бъдат използвани като доказателства съгласно клаузите в консултантските договори за изготвянето им. Та нали тези доклади са платени с нашите пари - имаме право да видим какво пише вътре. Как договарят от името на вложителите секретна клауза, щом като обещаха пълна прозрачност? И що за унижение е депутати от парламентарна анкетна комисия да четат докладите в стаичка с двама пазванти на вратата, без да имат поне лист и химикалка, за да си водят бележки?
Да не говорим за методиката, ползвана за обезценките - тя е в тестов период и може да влезе в сила едва от 2018 година. Прилагането й от БНБ, без да е ратифицирана и без да има правилник за приложението й, не би трябвало да има правна сила и правни последици. Но тя всъщност унищожи КТБ. При това оригиналната методика предвижда кредитният портфейл да бъде разпределен в шест групи, а те са ги свели до четири, като в трета и четвърта група са вкарали повечето фирми, и обезценката е пълна. Вземете завода „Рубин". Той е бил в трайно предфалитно състояние и „Булбанк" е продължавала девет пъти договора му за кредит, преди да го цедира на КТБ. Ами, вижте го сега след направената в него инвестиция. Предприятие - витрина, а те са му сложили тотална обезценка.
Извършеното граничи дори с абсурда, защото в договорите с одиторските фирми има изрична клауза, че те не правят оценка на активите. Но са направили обезценка! Върху списък от 40 фирми, които са им били спуснати, и им е казано точно какво се иска от тях. Апетитните предприятия са били предварително „напазарувани". Грабежът е заради спирането на големите енергийни проекти и заради относителното затягане на контрола по еврофондовете. Свежите пари намаляха и се прибягва до големи удари срещу банки, пенсионни фондове и до игри с бюджета.

- Вярвате ли в ползата от ангажиране на международна разследваща фирма, която да издири парите на КТБ?
- В работния доклад на Европейската комисия по мониторинга за дисбалансите във финансовата и банковата система се изисква независим международен одит на активите на КТБ. Това е нещо, от което те бягат като дявол от тамян, защото само така можем да разберем законно ли беше отнет лицензът й. Съдът отказа да го направи. Да, НАП може да направи много, но вместо това ревизира и тормози неудобни лица и фирми, които са загубили пари.
Тези международни издирвачи, които ще бъдат ангажирани, ще открият на книга пари, повечето от които може да открие и НАП. И какво от това, ако те не може или не трябва да бъдат събрани? Да речем, че стигнат до инвестиция от 100 млн. лв., която е в работещо предприятие. Какво ще спечели държавата, ако то печели и си плаща кредитите по утвърден погасителен план - ще търси начин да го съсипе ли? Но издирвачите ще кажат: открихме инвестиция за 100 милиона, дайте ни 10 милиона за свършеното. С такива и доста по-високи тарифи работят - спомнете си „Краун Ейджънтс". Но преговорите и договорите са поверителни. И ако бъде уговорено плащане върху намерените, а не върху върнатите средства, а те реално ще намерят 7 милиарда, това ще е подигравка с цялото общество. И трябва просто да затворим държавата.

- Реална и изпълнима ли беше офертата за спасяване на КТБ на консорциума между Оманския фонд, ЕПИК и „Джем Корп"?
- Да. Офертата предвиждаше очертаващата се капиталова дупка от 4,6 млрд. лв. да бъде покрита наполовина от консорциума и наполовина от държавата. А след шест месеца капиталът да бъде намален и всеки от акционерите да получи по-голямата част от вложеното. Идеята беше консорциумът да създаде свое собствено SPV, което да използва активите на предприятия като „Виваком", НУРТС, „Авионамс". Уговорката е била вероятно те да бъдат заложени, за да бъде набран кешовият капитал. А ключовата реплика на Искров във връзка с офертата беше: „А, ние ще дадем свежите пари, а те ще апортират активи, които са в патримониума на банката!"
Освен че това не е вярно, защото тези активи са извън нейния патримониум, той дори не коментира другите предложения - за разплащане с кредиторите и вложителите в банката от самата нея, без да бъде ангажиран Гаранционният фонд. А ето какво ни казаха от ЕПИК в прав текст: „Ние можем да минем и без участието на държавата, но искаме тя да участва като гаранция за оздравяване на банката.
И да вложи достатъчно сериозна сума, за да сме сигурни, че няма да ни удари след два-три месеца." Дори не беше необходимо държавата да дава парите кеш, достатъчно беше да даде банкова гаранция, за да спрат вложителите да теглят. А не беше необходимо и консорциумът да дава 2,3 милиарда, защото при държавна гаранция банката щеше да бъде стабилизирана с не повече от 1 млрд. лева.
Реакцията на Искров е измама на милиони българи в особено големи размери. И странното е, че до този момент никой не му вярваше, а изведнъж всички в управлението му повярваха. Хората от консорциума споделяха, че през цялото време са ги обвинявали за липсата на повече конкретика в офертата. Но БНБ така и не им е предоставила реални доклади и данни за състоянието на КТБ. Най-актуалното, което са им дали, е одиторският й доклад за 2013 г., а този за 2014 г. и досега не е показан. Бяха им отрязани всякакви възможности за дюдилиджънс, въз основа на който да направят реална икономическа оферта. Искров отсече, че ще разговаря с тях само ако сложат всичките 4,6 млрд. на масата. При това положение възможното обяснение е, че всичко е било предрешено.

- Не смятате ли, че сценарият се е развил донякъде в движение. В началото имаше и подозрения, че искат да вземат банката от Цветан Василев, а не да я съсипят.
- Не, защото можеха да я придобият чрез друга банка. БНБ можеше да използва законовата възможност да обезсили акциите на мажоритарните собственици и да продаде банката на друга финансова институция с банков лиценз. Целта е била придобиване на свързаните с КТБ активи и „амнистия" за някои едри кредитополучатели. Имам и своя, друга гледна точка защо се случи това. Защото банковият надзор у нас хал хабер си няма какво става в банките. И имам усещането, че това е трайна политика на държавата. Иван Искров и Нели Кордовска признаха, че реално в Управление „Банков надзор" работят 30 човека на щат при 1000 души персонал в БНБ. За мен е шокиращо, че обвиниха Славияна Данаилова, която е влязла на 8 юни, 2014 г. в КТБ, за да упражнява на място надзор, и е подавала всеки ден онлайн информация за операциите до Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции". Излиза, че са знаели какво става, но запушват устата на свидетели, като ги трансформират в обвиняеми. А като са знаели какво става, защо не разрешиха КТБ да ползва дори собствените си над 300 млн. лв. минимални резерви, които щяха да успокоят вложителите? В този период, който никак не е малък, банката се изправи три пъти срещу кризата, без да й бъде оказана помощ, и се справя два пъти сама. Последният удар е анонимката за разследването срещу шефа на надзора Цветан Гунев.

---------------------------------------------------------

Вера Ахундова е един от дребните акционери в Корпоративна търговска банка и вложител с блокирани пари на фирмата си в нея. Лице е на Сдружението на дребните вложители в КТБ „Ние, гражданите", обединяващо хора с депозити над гарантираните. Преди това Ахундова беше активен член на движението „КТБ alive". Преди дни тя и нейни сподвижници внесоха в Европейската комисия списък с 281 физически и юридически лица - вложители в банката. Общото между тях е, че са посочени в тези списъци като роднини на обвързани с властта и управлението представители на основните политически сили.

 
Powered by Tags for Joomla