Tag:ктб

Сградата на КТБДве години след отнемането на лиценза за банкова дейност на КТБ действията на държавните институции и регулатори, ролята им за фалита на банката и вината им старателно се укриват от обществото.
Публикация на сайта ГЛАСОВЕ

Отказват ни достъп до истинските документи, в т.ч. до стенограмите, старателно прикривани (засекретени) от президента Плевнелиев.

Няма одит и нито едно дело по същество. Т.е. прокуратурата и магистратите изпълниха поръчката „да спасят България” от най-големите й врагове – нейните граждани.

Затова виновни няма. За да няма кого да съдим и Законът за отговорността на държавата да остане извън обсега на исковете ни.

Няма и анализ за претърпените досега загуби, нито прогноза за бъдещите загуби на цялото общество от делата, които се водят зад граница.

В замяна на това с избора на новите „стари” подуправители управителят на БНБ Д. Радев вероятно под въздействието на заинтересовани политически лица и олигарси /?/ даде индулгенции на лицата от БНБ, виновни за банковата криза в средата на 2014 г. и за фалирането на КТБ.

А единият от главните екзекутори на КТБ – Вл. Горанов, в интервю пред в-к „Капитал” от 11 ноември 2016 г. арогантно прехвърля вината за вторичното ограбване на кредиторите чрез целевото придобиване и прехвърляне на активи на банката, които биха формирали масата на несъстоятелността, първо на квесторите. На квесторите, които и крачка не правеха без санкцията на централните банкери. И на синдиците: „Първите синдици, които назначихме, ги търсехме да са с опит. Но те движеха процесите много бавно. Затова решихме да сложим хора, които не са с толкова връзки в София и толкова зависимости, за да може натискът и изкушението да бъдат намалени.

Всички необходими действия за защита, а тя може да бъде само съдебна, на масата на несъстоятелността са направени. Но докато траят тези решения, една група хора се опитват да вземат активите...”.

Междувременно прогнозата му за събраните от несъстоятелността средства пада от 30 % преди година до 10 % понастоящем. „...Ще стигнат евентуално 10%. За съжаление прогнозите, че в хода на несъстоятелността голяма част от реалните активи, свързани или придобити със средства на банката, ще бъдат отдалечени от нея и по този начин допълнително ще се затрудни да се допълни масата на несъстоятелността, се оказват реални. Къде виждам причината за това – първо, доста късно стартиралата несъстоятелност на банката. И второ – самите съдебни спорове са фактически сложни, а и знаем с каква скорост по принцип върви правораздаването при решаването на търговски спорове,” уточнява В.Горанов.

И освен това твърди, че не са му известни „... твърдения и факти, които да поставят под съмнение действията на синдика...”, с които да се запознае и да може да сезира управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете, чийто председател е избран по негово предложение.

Каквото могъл, това направил, казва В. Горанов. Браво, Влади, браво Горанов!

Не бил знаел... Десетки са сигналите на НПО „Ние, Гражданите” до прокуратурата, Р. Миленков, председател на ФГВ, НАП. Останали без отговор и реакция.

На питанията по въпроси, свързани с ограбването на активите на КТБ, разходите на синдиците и т.н. получаваме отказ да ни се предостави информация поради това, че поставените интереси не представлявали обществен интерес.

А дали придворният адвокат на В. Горанов, следващ го при всяко ново назначение – МФ, Общинска банка, Г. Събев, понастоящем консултиращ ФГВ, не го е информирал?

Да видим какви са фактите:

 1. Факт е, че с преизбирането им на поста подуправители Д. Костов и К. Христов и получиха индулгенции за вината си за състоянието на банковата система в България и за фалита на КТБ., вместо да понесат отговорността за умишленото бездействие или вредните им действия по отношение на банковата система, не само спрямо КТБ.
 1. Факт е, че новият подуправител на БНБ Д. Костов излъга Народното събрание и обществото, че не е знаел за състоянието на банковата система през 2013 и 2014 г., и в частност тенденциите на развитие на българските банки, в т.ч. КТБ и ПИБ.
 1. Факт е, че непотърсената отговорност от управителя на БНБ и членовете на УС на БНБ, както и забавената оставка на И. Искров позволиха на „сплотения” екип на БНБ да укрие или фалшифицира документи, потвърждаващи обвиненията на премиера в оставка Б. Борисов, на редица граждани, организации, между които е и НПО „Ние, Гражданите” за вината на И. Искров, П. Чобанов и Пламен Орешарски за умишления фалит на КТБ.
 1. Факт е, че предоставянето на ликвидна подкрепа и държавна помощ на ПИБ е извършена в драстично нарушение на Закона за Българска народна банка и Закона за кредитните институции (ЗБНБ и ЗКИ). Невярна информация е подадена от УС на БНБ и в Европейската комисия.

Привеждаме последователно доказателства за всеки един от тези факти, които сме извели от различни документи и публикации.

Относно отговорността и вината на Д. Костов

В стенограмата и протокола от изслушването в Комисията по бюджет и финанси на НС на подуправителите на БНБ на 23.07.2015 г. и в последвалия доклад на Комисията по бюджет и финанси на Д. Костов заявява следното: /Приложения №№ 1 и 2 след текста/

На двата въпросите на Менда Стоянова

 • /1/ С кои от цитираните констатации на Временната парламентарна комисия за Корпоративна търговска банка, че събраните данни за необезпечени кредити доказват, че „не става дума за липса на професионализъм от страна на Надзора на Българската народна банка, а за пълна безотговорност и бездействие, улесняващо източване на банката“... Д Костов е съгласен...”,
и
 • /2/ По отношение представяне на надзорна информация в Управителния съвет на Българската народна банка – дали през последните години е имало доклади и анализи в Българската народна банка, предоставени на управителния съвет, показващи опасност от ликвидна криза и/или капиталови проблеми в Корпоративна търговска банка или в други банки; ако е имало такива, дали те са били взети под внимание от Управителния съвет и дали по отношение на тях са предприети мерки; дали досега управителят и подуправителите на Българската народна банка са имали достъп до надзорните данни от проверките на банките...

Д. Костов отговаря: „... По отношение на докладите и анализите, които се разглеждат в Управителния съвет на БНБ, това не е формално законово изискване, но е установена практика в Централната банка. Подуправителят ръководещ Управление „Банков надзор” да внася в Управителния съвет на БНБ за информация доклад за състоянието на банковата система. В тези доклади не се е съдържала каквато и да е негативна информация свързана с КТБ. Според тези доклади КТБ е отчитала нормални капиталови, ликвидни и финансови показатели в рамките на 12 надзорни регулации. Тези доклади за състоянието на банковата система внасяни в Управителния съвет на БНБ в предходните години са предоставени, както на органите на прокуратурата, така и на Сметната палата”...

В противоречие с това, което казва Костов, ще посочим само някои от изводите, направени от Управление „Банков надзор” под ръководството на Ц. Гунев за състоянието на банковата система към 31.12.2013 г. Докладът, с който разполагаме е разгледан от УС на БНБ на 07.03.2014 г. /Приложение № 3 след текста/

Извадки от доклада:

В раздел II.4 КАПАЦИТЕТ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ЛИКВИДЕН НАТИСК на доклада се правят следните изводи:

„...В края на декември 2013 г. ликвидната позиция на банковата система и на повечето кредитни институции се запази на добро ниво.

- Последното тримесечие на 2013 г. се характеризираше със следните процеси: В структурата на активите и пасивите на банковия сектор продължи наблюдаваната от началото на годината тенденция към увеличение на относителния дял на пласментите (в актива) и намаление на привлечените средства от кредитни институции. В същото време бе отчетено поредното повишаване на ресурса от резиденти.

- Растежът на привлечените средства бе съпроводен с увеличение на ликвидните активи, при които обаче бе налице вътрешно преструктуриране. Спрямо предходното тримесечие нарасна приносът на местните институции за увеличението на основните депозити. Всички банки (с изключение на ..........) продължиха да спазват изискването за поне 20% покритие във всеки един момент на привлечените средства от институции, различни от кредитни, граждани и домакинства с ликвидни активи.

- Ликвидните активи през тримесечието нараснаха със 773 млн. лв. (4.0%). Намалението на паричните средства със 782 млн. лв. бе компенсирано от увеличение при всички останали компоненти. Значимият растеж на ликвидните активи под формата на средства по разплащателни сметки и междубанкови депозити до 7 дни доведе до промяна в структурата на активите за ликвидни цели. През четвъртото тримесечие депозитите от населението се увеличиха с 1.5 млрд. лв. спрямо 1.2 млрд. лв. за същия период на 2012 г. и средно около 1.3 млрд. лв. за четвъртите тримесечия през периода 2009 г. – 2011 г....

- ... Традиционно банките с преобладаващо българско участие поддържат съществено по-висок относителен дял на паричните средства в структурата на ликвидните си активи (61.5%) спрямо този на субсидиарите на банки от ЕС и гръцките банки. Делът на държаните от местните банки търгуеми ценни книжа, които отговарят на изискването за ликвидност, през настоящото тримесечие намаля за сметка на средствата по разплащателни сметки в банки и междубанковите депозити до 7 дни. ...

- Сумата на пасивите (изходящ поток) нарасна с по-нисък темп от периода юли-септември, с растеж от 1.0 млрд. лв. (1.4%) за четвъртото тримесечие. Спрямо края на септември 2013 г. близо половината от кредитните институции отчетоха намаление на изходящия поток по пасивите, от които най-съществено бе при ...... В годишен план сумата на пасивите нарасна с 3.1 млрд. лв. (4.4%) при растеж на ликвидните активи с 1.6 млрд. лв. (8.7%).

- Коефициентът на ликвидните активи се повиши до 27.07%, като това бе най-високата му стойност за последните 12 месеца. Стойностите на показателите на отделните банки за периода 2012–2013 г. разкриват, че уязвимостта на банките към ликвиден риск при част от тях се е изострила, нещо, което остава скрито на системно ниво: Най-съществено свиване на показателя за покритие на пасивите с ликвидни активи бе отчетено при местните банки – от 29.17% към 31.12.2012г. на 26.82% към 31.12.2013 г.

- Тревожно е, че КТБ и ПИБ, отличаващи се с експанзивна кредитна и депозитна политика, поддържат трайно най-ниските стойности на коефициентите за ликвидност в системата. Рискът при тях, а и при други банки от групата, произтича, от една страна, по линия на стабилността на привлечените средства (основно на тези от населението) при евентуална промяна на ценовата им политика, а от друга – какъв е потенциалът им за по-нататъшна експанзия на кредитния портфейл. Освен това размерът на ликвидните активи и на двете банки се сви в годишен план (по-чувствително при ПИБ), а в същото време сумата на пасивите (изходящ поток) нарасна съществено.“

На изслушването на кандидатите за подуправители на 23.07.2015 г. пред Комисията на НС по бюджет и финанси на въпроса на депутата Д. Търновалийски:

„... Господин Костов, казахте, че медийните публикации не са били насочвани към вас. Това не е ваш ресор. И вие няма как да знаете какво се случва в КТБ, защото не сте отговаряли за надзора. В крайна сметка Комисията, която проверява, излезе с доклад и там е записано, че доста сериозни суми са били прехвърляни, а това е във вашия ресор, банково управление. Не е ли било ясно за вас и от това не можеше ли да се направят изводи, че се случва нещо нередно. В крайна сметка като Управителен съвет и като член на този Управителен съвет да искате и повече информация, включително и в докладите от проверката в тази банка”.

Отговорът на Д. Костов е: „Това, което прави Управление „Банково”, оперира платежната система. Това, че в платежната система се виждат конкретните получатели и поводите, основанията за плащането, това не е вярно. Платежната система функционира, за да осигури сетълментът, това е техническият термин между институциите, доставчиците на платежни услуги, което те извършват в полза и за сметка на своите клиенти. Едната банка е доставчик на платежна услуга на наредителя на плащането, другата банка е доставчик на платежна услуга на получателя на плащането. В средата стои въпросната система рингс, която е за сетълмент в реално време. Това, което се вижда там, че от една банка отиват едни средства в друга банка. Това, което контролира Управление „Банково” с цел да осигури надеждност и стабилност на функционирането на системите, е всички банки да могат да изпълняват наредените към тях плащания и да поддържат съответни средства в своите си сметки. Когато те имат затруднение и не могат да изпълняват тези сметки, тогава има опцията за временно подпомагане при много ясно разписани правила. Срещу ценни книжа те могат да получават някакво краткосрочно финансиране. Когато вече нямат и ценни книжа, които да ги продадат и да си захранят сметките, тогава вече се включват другите режими на действие, както се случи с Корпоративна търговска банка. Така че в рамките на това, което се наблюдава и за което се носи отговорност в Управление „Банково” няма как да извадите заключение, че се вижда нещо, което да потвърждава по какъвто и да било начин, конкретните журналистически разследвания”...

Дали това е истината?

Ще покажем извадка от един от редовно изготвяните за Банково управление на БНБ вътрешни документи, изготвяни за г-н Д. Костов и Ко на базата на подадена от всяка банка информация и документи: „Динамика на основните парични, депозитни и кредитни показатели“, този от май 2013 г. /Приложение № 4/

......................................

І. Кредити на неправителствения сектор

През май 2013 г. кредитите, предоставени на неправителствения сектор, намаляват спрямо края на април 2013 г. с 0.1% (69.1 млн.лв.), като достигат 54.424 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.6% (338.1 млн.лв.).

 1. Сектор „Нефинансови предприятия” (S.11)3

През май 2013 г. размерът на кредитите намалява спрямо края на предходния месец с 0.2% (81.9 млн.лв.) като достига 34.918 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.9% (295.3 млн. лв.). Банките с основен принос за общото изменение са:

....

 1. Корпоративна търговска банка – увеличение със 134.5 млн. лв. – Частни нефинансови предприятия: увеличават се кредитите над 1 до 5 години в евро (26.8 млн. лв.), основно на Дивал 59 ЕООД (33 млн. лв.) и тези над 5 години в евро (98.5 млн. лв.), дължащо се на Акванада ЕООД (40.1 млн.лв.), Бургас мийт ЕООД (28 млн.лв.), Риск инженеринг АД (14.2 млн. лв.), Глас индъстри АД (9.4 млн. лв.) и Рубин инвест ЕАД (1 млн.лв.). През месеца е отпуснат кредит до 1 година в щатски долари (21.1 млн.лв.) на Нафтекс Петрол ЕООД, а е погасен краткосрочен кредит в левове (7.8 млн. лв.) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД;
 2. Първа инвестиционна банка – ръст с 59 млн. лв. – Частни нефинансови предприятия: нарастват овърдрафтът в левове (7 млн. лв.) и кредитите до 1 година в левове (38.6 млн. лв.).
 3. 2. Сектор „Финансови предприятия”

Депозитите на сектора нарастват с 2.1% (73.4 млн. лв.) през май 2013 г. спрямо април 2013 г. и са в размер на 3.620 млрд. лв. при 1.8% (78.1 млн.лв.) месечен спад през май 2012 г. Изменението основно се дължи на: /КТБ не фигурира сред споменатите банки/

....

3. Сектор „Домакинства и НТООД”

През май 2013 г. спрямо предходния месец, депозитите намаляват с 0.04% (12.4 млн. лв), като достигат 35.311 млрд. лв. През същия период на 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.7% (232 млн. лв). Изменението на депозитите през месеца се дължи основно на:

....

 1. Първа инвестиционна банка – намаление с 35.1 млн. лв. – понижават се депозитите с матуритет над 3 до 6 месеца в левове (12 млн. лв.) и в евро (9.1 млн. лв.) и депозитите с матуритет над 6 месеца до 1 година в левове (18.2 млн. лв.) и в евро (23.3 млн. лв.) в сектор Население. В същия сектор нарастват безсрочните депозити в евро (17.8 млн. лв.), както и депозитите над 2 години в левове (6.5 млн. лв.) и в евро (1.4 млн. лв.);

....

 1. Корпоративна търговска банка – повишение с 53.4 млн. лв. – сектор Население: увеличават се спестовните депозити в левове (63.7 млн. лв.) и в евро (27.6 млн. лв.). Намаляват депозитите в левове с матуритет над 1 ден до 1 месец (31.7 млн. лв.) и над 3 до 6 месеца (12.6 млн. лв.)...

Очевидна е неистината в отговора на Д. Костов, тъй като данните конкретно показват детайлна информация за размера на кредитите и дружествата кредитополучатели. Дружествата, споменати в раздел КТБ, са част от тези, които фигурират в доклада на Временната парламентарна комисия и в приложенията му като „Бушони”. За информация на незапознатите, такава информация всеки ден се подава от всички български банки.

С драстично нарушение на ЗБНБ, ЗКИ е свързано и предоставянето на ликвидна подкрепа и държавна помощ на ПИБ. Невярна информация е подадена от УС на БНБ и в Европейската комисия.

Както е известно през периода юни-ноември 2014 г. Първа инвестиционна банка получи временна финансова помощ от правителството на РБ чрез посредничеството на БНБ, предоставена със средства от търговските банки до одобряване на Споразумението за предоставяне на държавна помощ на банковата система от Европейската комисия и до разработването и одобряването на план за реструктуриране на ПИБ с ЕК, подписан на 31.10.2014 г.

В различни коментари, интервюта, а също и в хода на процедурата по изслушване на кандидатите за подуправители на БНБ през 2015 г. бяха зададени въпроси, свързани с обезпечението, предоставено от ПИБ АД срещу тази помощ от 1,28 млрд. лв. На тях са отговаряли както И. Искров – управител на БНБ, така и Д. Костов – подуправител на БНБ, пред Комисията по бюджет и финанси първо заседание от ноември 2015 г. и посоченото изслушване. Обществото, депутатите, политиците бяха информирани, че ПИБ АД, за разлика от КТБ, е разполагала с бързоликвидни активи под формата на ДЦК и злато на кюлчета, с които е обезпечила получената като държавна помощ сума.

Самото споразумение на ПИБ с ЕК (План за преструктуриране) обаче изрично описва вида и формата на обезпечението, предложено от ПИБ и прието от МФ и БНБ, а съответно, и от ЕК, а именно бъдещи вземания от клиенти с редовни кредитни експозиции на стойност 1,321 млрд. лв. Кредитният портфейл включва активи /вземания от големи, малки и средни предприятия/. /Приложение № 5/

С приемането на включеното и описано в Споразумението с ЕК обезпечение посочените лица са нарушили грубо ЗБНБ, а именно:

- Законовите изисквания за Договори за кредит между БНБ и български търговски банки, сключени на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за БНБ по реда на Наредба № 6 за кредитиране на банките в левове срещу обезпечение, сключени в периода по т. 2., която гласи: „При възникване на ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система, Българската народна банка може да предоставя кредити в левове на платежоспособна банка за срок не по-дълъг от 3 месеца, ако те са напълно обезпечени със залог на злато, чуждестранна валута или други подобни бързо ликвидни активи. Условията и редът за отпускане на тези кредити, както и критериите за установяване наличието на ликвиден риск се определят с наредба на Българската народна банка”

- Всъщност БНБ е вписала като залог бъдещи вземания от клиенти на ПИБ – кредитни експозиции, вместо безналични ДЦК, валути и ценни метали в полза на БНБ, в нарушение на Наредба № 6 на БНБ. Вероятно както заблудиха нас, така са заблудили и Европейската комисия по отношение на „бързоликвидните активи на ПИБ” в нарушение на собствената им нормативна уредба. Не изключваме вероятността подобен подход да е бил приложен и към още някои от споменатите от К. Христов други 14 банки с ликвидни проблеми в същия период на 2014 г.

Повдигнатият въпрос е особено важен в контекста на отговорите на управителя на БНБ И. Искров и Н. Кордовска на първото открито заседание на временната бюджет и финанси /Протокол 1 от 29.10.2014 г., Приложение № 6/

На въпрос на НПО „Ние, гражданите“ защо на КТБ не е отказана временна държавна помощ и какво по-различно е предложила ПИБ на МФ и БНБ Н. Кордовска отговаря:

„Що се отнася, споменахте за банки, които са обект на предоставена държавна подкрепа. Изключително е нездравословно и опасно да се спекулира с подобни внушения. Тъй като, ако сте запозната с комуникацията на Европейската комисия за отпускане на държавна помощ на кредитни институции, там има изключително строги изисквания, на които всяка банка, която кандидатства за такава подкрепа, трябва да отговаря. И задължителното условие е тя да докаже своята жизнеспособност, което означава, че има достатъчно способност да издължи, да възстанови тази дадена държавна подкрепа. И изпълнението при такава подкрепа се следи в продължение на три години от назначен, одобрен от Европейската комисия наблюдател, който през цялото това време докладва как се изпълняват ангажиментите поети от подобна банка към Комисията”.

В кулоарното продължение на разговора по тази тема И. Искров ни заяви, че ПИБ е притежавала бързоликвидни активи във вид на злато на кюлчета и ДЦК, за разлика от КТБ.

Самата Наредба № 6 за кредитиране на банките в левове срещу обезпечение е абсурдна, защото при ликвидни проблеми първият актив, който нормално банката продава, са притежаваните от нея ДЦК. От гледна точка на притежавания от КТБ кредитен портфейл, но наше мнение, евентуална държавна помощ би могла да бъде гарантирана от много по-качествени активи.

Възникват и още няколко въпроса:

 • С какви документи е разполагала Временната парламентарна комисия по казуса КТБ и действително ли тези документи са предоставени на следствието и прокуратурата?
 • От документите, с които разполагаме, а не само от посочените тук данни се вижда, че директорът на Управление „Банков надзор” Цв. Гунев и подчинените му специалисти добросъвестно са сигнализирали за потенциални рискове. С цел отстраняването на неудобен свидетел, сигнализирал за потенциален риск в банковата система, ли наложиха на подуправителя Гунев принудителната дълга отпуска и последвалото му освобождаване от поста подуправител на БНБ. Най-вероятно УС на БНБ се е отървал от единствения честен ръководител в БНБ, който е щял да провали плана им за срив на КТБ.
 • За обществото остава открит и въпросът за отговорността и вината на всички членове на предишния УС на БНБ, начело с неговия управител И. Искров. Защото от документите, които притежаваме, се налага все по-убедително изводът за вината на управителя на БНБ и на всички членове на УС на БНБ за срива на КТБ. Вината им за оказаната нелоялна от гл.т. на защитата на конкуренцията помощ на ПИБ, за дискриминирането и ограбването на десетки хиляди български и чуждестранни граждани поради неоказаната подкрепа, селективното отношение, неприлагането на оздравителна програма, назначаването на недеепособни квестори с цел изпълнение на поръчката за да се срине КТБ.

По всяка вероятност отговори на някои от посочените въпроси ще се намерят в укриваната от президента стенограма, чието разсекретяване ще поискаме от бъдещия президент г-н Р. Радев.

НПО „Ние, Гражданите” притежава достатъчно оригинални документи, които недвусмислено ще докажат вината на управителя и членовете на УС на БНБ и на други държавни институции за краха на КТБ и драстичното нарушаване на правата на собственост, правосъдие и защита на ограбените по вина на българските държавни институции граждани и фирми.

Но очевидно окончателните присъди ще може да вземе само независим съд, освободен от зависимостите си от настоящата олигархично-мафиотска политическа върхушка. Ще дочакаме виновните да не са на настоящите си длъжности и ще ги съдим когато нямат защитата на институцията си защото те са временно наемници, а ние, гражданите, сме държавата...

----------------------------------

Приложение № 1

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

-----------------------------------------------------------------------------

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

П Р О Т О К О Л

На 23 юли 2015 година /четвъртък / от 14.30 часа в зала 134 в сградата на пл.”Княз Александър І ” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Заседанието бе открито в 14.40 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията. Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

* * *

/ Начало 14 часа и 40 минути /

ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Искам да ви уведомя, че господин Имамов и господин Главчев са на Председателски съвет за Конституцията. Специално ми се обадиха, за да ги считам за нашия кворум. Те оторизираха своите колеги да гласуват за тях.

Предлагам заседанието да премине при следния дневен ред.

Д н е в е н р е д:

1. Изслушване на кандидатите за подуправители на

Българска народна банка.

2. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерския съвет на 12.06.2015 г. – второ четене.

3. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките,

№ 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18.12.2014 г. – второ четене.

/Напомням, че го бяхме спрели, за да влезе законопроекта за възстановяване и преструктуриране и да вървят в комплект. Затова ги гледаме заедно./

4. Законопроект за изменение и допълнение на

Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерския съвет на 05.06.2015 г. – второ четене.

Има ли становища и предложения? Няма. Който е за този дневен ред, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Дневният ред е приет.

Преминаваме към точка първа от дневния ред. Изслушване на кандидатите за подуправители на

Българска народна банка.

Процедура.

Приложение № 2

Комисия по бюджет и финанси

23/07/2015

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

------------------------------------------------------------
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
П Р О Т О К О Л


На 23 юли 2015 година /четвъртък / от 14.30 часа в зала 134 в сградата на пл.”Княз Александър І ” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.
Заседанието бе открито в 14.40 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията.

Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.
* * *
/ Начало 14 часа и 40 минути /

ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.
Искам да ви уведомя, че господин Имамов и господин Главчев са на Председателски съвет за Конституцията. Специално ми се обадиха, за да ги считам за нашия кворум. Те оторизираха своите колеги да гласуват за тях.
Предлагам заседанието да премине при следния дневен ред.

Д н е в е н р е д:

1. Изслушване на кандидатите за подуправители на Българска народна банка.
2. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерския съвет на 12.06.2015 г. – второ четене.
3. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18.12.2014 г. – второ четене.
/Напомням, че го бяхме спрели, за да влезе законопроекта за възстановяване и преструктуриране и да вървят в комплект. Затова ги гледаме заедно./
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерския съвет на 05.06.2015 г. – второ четене.
Има ли становища и предложения? Няма.
Който е за този дневен ред, моля да гласува.
Против? Няма. Въздържали се? Няма.
Дневният ред е приет.
Преминаваме към точка първа от дневния ред.
Изслушване на кандидатите за подуправители на Българска народна банка.
Процедура.

Приложение № 3

С Ъ С Т О Я Н И Е Н А Б А Н К О В А Т А С И С Т Е М А

( Ч Е Т В Ъ Р Т О Т Р И М Е С Е Ч И Е Н А 2 0 1 3 Г О Д . )

У П Р А В Л Е Н И Е „ Б А Н К О В Н А Д З О Р

Д И Р Е К Ц И Я „ Н А Д З О Р Н И М А К Р О А Н А Л И З И И С Т Р А Т Е Г И И

Доклад за състоянието на банковата система (четвърто тримесечие на 2013 г.)

I Бизнес модел и рисков профил ....................................................................................5

I.1 Структурни промени в баланса на системата ..........................................................5

I.2 Водещи рискове пред банките и системата ...........................................................14

II Динамика и развитие на основните рискове пред системата ...................................24

II.1 Качество на активите...........................................................................................24

II.2 Въздействие върху доходността (способност на системата и банките да генерират доход от органични източници) ...........................................................................34

II.3 Способност на капитала да абсорбира шокове..................................................43

II.4 Капацитет за посрещане на ликвиден натиск ...................................................51

III Лицензии, разрешения и коригиращи надзорни действия .......................................61

III.1 Лицензии и разрешения .....................................................................................61

III.2 Коригиращи надзорни действия ........................................................................61

IV Макро-пруденциална политика по линия на банковия надзор въз основа на резултатите към на банките към декември 2013......................................................................62

Приложение №4

Динамика на основните парични, депозитни и кредитни показатели
Май 2013 г.

 1. Депозити на неправителствения сектор

През май 2013 г. спрямо април 2013 г. депозитите на неправителствения сектор нарастват с 0.4% (227.8 млн.лв.) и достигат 53.074 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те се повишават с 0.4% (201.8 млн.лв).

Графика 1

  1. Сектор Нефинансови предприятия (S.11)

През май 2013 г. спрямо април 2013 г. депозитите нарастват с 1.2% (166.8 млн.лв.) и достигат 14.143 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те се повишават с 0.3% (47.9 млн.лв). По-значителни изменения през отчетния месец има в следните банки:

 1. Сосиете Женерал Експресбанк – увеличение със 72.3 млн.лв. – през месеца нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (61.9 млн.лв.) и в евро (14 млн.лв.);
 2. Уникредит Булбанк – ръст с 52.7 млн.лв. – увеличават се овърнайт депозитите в левове (43.1 млн.лв.), основно на фирма от отрасъл Производство и разпределение на електрическа енергия и средствата по разплащателни сметки в левове (81.8 млн.лв.) на фирма от отрасъл Търговия. Намаляват депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (32.4 млн.лв.). Открити са нови депозити с матуритет над 1 ден до 1 месец в евро (25.3 млн.лв.), основно на фирма от отрасъл Строителство. Понижават се средствата по разплащателни сметки в евро (60.7 млн.лв.) на държавно предприятие от отрасъл Добивна промишленост;
 3. Райфайзенбанк България – повишение с 43.6 млн.лв. – през месеца се увеличават безсрочните депозити в левове (42.2 млн.лв.) и евро (13.2 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия. Намаляват депозитите с договорен матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (15.6 млн.лв.), а нарастват тези в евро (18.4 млн.лв.).
 4. Юробанк България – ръст с 35.7 млн.лв. – нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (20.1 млн.лв.) и депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (21.1 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия;
 5. Обединена българска банка – повишение с 31.5 млн.лв. – в сектор Частни нефинансови предприятия нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (18.1 млн.лв.) и в евро (11.1 млн.лв.). Намаляват депозитите в левовете с матуритет над 1 ден до 1 месец (20 млн.лв.) и нарастват тези с матуритет над 3 до 6 месеца (18.4 млн.лв.). През месеца намаляват депозитите в евро с матуритет над 1 ден до 1 месец (8.1 млн.лв.), а нарастват тези с матуритет над 6 месеца до 1 година (16.8 млн.лева);
 6. Банка Пиреос България – увеличение с 27.7 млн.лв. – нарастват овърнайт депозитите в левове (9.1 млн.лв.) и в евро (11.4 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия;
 7. Първа инвестиционна банкаповишение с 27.6 млн.лв. – през месеца е приет депозит с матуритет над 1 до 2 години в евро (27.5 млн.лв.) на фирма от отрасъл Търговия;
 8. Корпоративна търговска банка – понижение със 149.1 млн.лв. – падежират депозити в левове с матуритет над 6 месеца до 1 година на Държавна консолидационна компания ЕАД (186 млн.лв.) и на Български енергиен холдинг ЕАД (60 млн.лв.). Намаляват депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в щатски долари (66 млн.лв.), основно на държавно предприятие от отрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и депозитите с матуритет над 1 до 3 месеца в щатски долари (37 млн.лв.) на фирма от отрасъл Транспорт. През месеца нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (99 млн.лв.) на Български енергиен холдинг ЕАД и в щатски долари (77 млн.лв.) на Булгаргаз ЕАД. В сектор Частни нефинансови предприятия нарастват средствата по разплащателни сметки в щатски долари (28.2 млн.лв.) на двама клиенти.

Приложение № 5

FIBANK RESTRUCTURING PLAN

EXECUTIVE SUMMARY

Difficulties faced by Fibank in 2014 result from external factors

Executive Summary

The difficulties encountered by Fibank were due to a number of external factors. These included the collapse and placement of Corporate Commercial Bank (CCB) under special supervision, which eroded trust in the Bulgarian banking sector, the subsequent criminal attacks against Fibank itself, and the unstable political situation in the country.

After the CCB collapse towards the end of June 2014, Fibank became the target of a criminally-organised attack triggered by false, malicious rumours spread through electronic media messages. Customers were manipulated to withdraw their money despite the fact that Fibank had good capital and liquidity positions. This development, combined with certain unreasonable public statements, created panic and loss of confidence among depositors, resulting in a run on the Bank on 27th June 2014. On that day alone Fibank paid out to customers an amount totalling BGN 788M. In the period of 20th June to 2nd July a total of BGN 1,416M was withdrawn.

The press release of the European Commission on 30th June 2014 IP/14/754 states that “the State aid provides the necessary and proportionate liquidity in the wake of external, non-bank related events.”

On 29th June 2014, The European Commission approved a liquidity support scheme for Bulgarian banks (incl. Fibank) as being compatible with EU State aid rules. The initial State support received by Fibank on 30th June 2014 amounted to BGN 1.2B with an annual interest rate of 2.2% and a maturity of five months. The support was collateralised by Fibank with a pledge of receivables from the Bank’s portfolio for the amount of BGN 1,321M. The receivables, all performing, are from Corporate, SME and Retail customers.

Fibank will repay BGN 300M by 28th November 2014, at which point the State aid facility will be extended for BGN

Приложение № 6

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 31 октомври 2014 г.

Открито в 9,01 ч.

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Юлиан Ангелов и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Процедура, господин Ципов.

КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера се проведе заседание на Временната комисия за изработване на Проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание и бе взето следното решение:

„Правилникът за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание става Проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

В срок до 5 ноември 2014 г., сряда, 18,00 ч. парламентарните групи и народните представители внасят предложения за изменение и допълнение по проекта по точка първа чрез Деловодството на Народното събрание до председателя на Временната комисия.

Граждани и организации могат да правят предложения за изменение и допълнение на проекта до Временната комисия в срока по точка втора.

Проектът с постъпилите предложения се публикува на сайта на Временната комисия на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока по точка втора.”

Уважаема госпожо Председател, правя процедура да поставите на гласуване срока за предложения за изменение и допълнение по Проекта за Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

Уважаеми колеги, искам да направя още една процедура.

Точка първа от днешния дневен ред да бъде предавана по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Ципов.

По същество правите две процедурни предложения. Първото, свързано със срока, в който народните представители могат да правят предложения в процедурата по изработване на новия Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

Подлагам на гласуване Вашето предложение този срок да бъде до 5 ноември 2014 г., 18,00 ч.

Моля режим на гласуване.

Гласували 197 народни представители: за 189, против 8, въздържали се няма.

Предложението е прието.

Сега поставям на гласуване второто процедурно предложение за пряко излъчване на дебата по точта първа от работата ни днес, а тя е обсъждане на:

ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПО ДОКЛАД НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНО БАНКА ОТНОСНО СЪБИТИЯТА И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД И ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ” ЕАД.

Гласували 186 народни представители: за 184, против 1, въздържал се 1.

 

Без този фалит нямаше да падне преждевременно правителството на „Пламен Орешарски”, нямаше служебен кабинет и този на Бойко Борисов да харчат и теглят заеми безогледно, нямаше да се намираме сега в „мъртва хватка” на синдикати, пишманполитици и други подобни

Сграда с офиси на КТБЩе започна с въпрос: "Ние ли ще сме поколението, което ще обяви закриването на държавата Република България?" Задавайте си и вие този въпрос по-често и така ще намерите обяснение на много събития, като „мигновеното” решение на правителството да сондира в „Хан Аспарух” с фракинг, продължаване на фракинга във Вранино, двата сондажа от времето на Даниела Бобева – също с фракинг.

Проекта за ВраниноЗадавайте си въпроса „Ние ли ще закрием държавата"? и когато чуете, че поамериканчените ни политици като Росен Плевнелиев, Даниел Митов, Меглена Кунева и сие са подписали Споразумението ТПТИ, което ще отвори широко вратите за проучване и добив на шистов газ с познатия и цитиран по-горе фракинг, с въвеждането на ГМО производството на храни, което също ще промени неблагоприятно почвата и подпочвените води, ще ни предлагат пилета обработени с хлор, за храна. Към тези европейски „ценности” се прибавя и правото на чужди компании, работещи на българска земя да ни съдят за каквото им скимне и нито една българска компания или съд да не може да се противопостави!

Фалираха КТБ, четвъртата банка в страната, докато в същия момент БНБ отпусна на друга банка 1 млрд и половина за осигуряване на ликвидност?! Фалитът протече като по сценарий, като в осъществяването му, със затваряне за 6 месеца на банката участваха не само цитираните от Бойко Борисов в Берлин Пламен Орешарски, Петър Чобанов и Иван Искров, но и главният прокурор Сотир Цацаров, доверени медии – печатни и електронни, участие взе и така нареченият ни президент, който скри Стенограмата за исканата банкова ваканция, за да потули имената на участниците в заседанието.

Защо Иван Искров още е на поста си, защо не е сменен Управителният съвет на БНБ, който вземаше решенията за КТБ след добре осъществения фалит – Борисов не отговаря и мълчи по въпроса, въпреки че сам се заканваше да махне Искров. А ние всички знаем, че ако поиска, Бойко Борисов може да направи на Искров предложение на което да не може да откаже, то главният гуверньор ще си вземе багажа и напусне БНБ, заедно с дружината си от УС.

Защо фалитът на КТБ бе полезен?

Защото осигури милиарди на неизвестни лица, свали правителството на Пламен Орешарски, върна ГЕРБ и Бойко Борисов на власт.

Ще припомня въпроса: "Ние ли ще бъдем поколението, което ще закрие държавата Република България?" Ние ли ще бъдем поколението, което ще осигури територия на ЕС и САЩ като плацдарм срещу Русия в бъдещите геополитически спорове?

Далеч съм от някаква конспиративна теория, но всичко сочи, че

фалитът на КТБ бе полезен за някои политици и бизнесмени

На първо място фалитът на четвъртата по големина банка в държавата бе „полезен” заради парите които преминаха от банката на други места и то с благословията на политици, действията на УС на БНБ и мълчаливото съгласие на правораздавателните органи като Главна прокуратура. Парите не се изпариха – наясно сме всички що годе грамотни българи.

Фалитът на КТБ бе полезен и заради свалянето от власт на кабинета „Орешарски”. Това осигури на Росен Плевнелиев възможност три месеца да управлява държавата чрез назначеното от него служебно правителство. А по време на тези три месеца се извършиха стотици безобразия, безотчетност на разходи и вземане на решения, за които този кабинет нямаше право за взема, истеризиране на исканията за милиарди за военни разходи и превъоръжаване.

Фалитът на КТБ бе много полезен защото върна Бойко Борисов и ГЕРБ на власт. С фалита на КТБ като причина кабинетът „Борисов” получи повод да тегли външни заеми – за какво никой не даде разяснения. На Фонда за гарантиране на влоговете бяха дадени малко над 2 млрд за изплащане на гарантираните влогове на вложителите.

Фалитът на КТБ отвърза ръцете един Бойко Борисов и други да сочат произволно удобно определени виновни и никой да не търси вина от всички останали, забъркани в съсипването на банката.

В Берлин Бойко Борисов спомена, че виновните за случилото се с КТБ са: Пламен Орешарски, Петър Чобанов и Иван Искров. Истината е, че виновните са повече и Борисов „ изпусна” имената на: така нареченият президент Росен Плевнелиев, Главният прокурор, премиерът и министъра на финансите – Близнашки и Румен Порожанов.

Фалитът на КТБ се оказа полезен като повод за непрекъснато теглене на външни заеми, които изобщо нямат нищо общо с рухването на банката.

Защо твърдя, че фалитът на КТБ бе умишлен – причина за това е, че в същото време на затваряне на банката, друга банка бе подкрепена от БНБ с 1 млрд и половина за осигуряване на ликвидност!

Това са общо взето "ползите" от фалита на КТБ.

След идването на ГЕРБ за втори път на власт, за министър на финансите в правителството на Бойко Борисов бе назначен човек, който бе дясната ръка на Симеон Дянков – финансов министър оставил мрачни следи в родната икономика и социални институции.

Така стигнахме и до осъществяване на кристалната мечта на Дянков: да се сложи ръка на Пенсионния фонд, за да се подсигури бюджетният дефицит!

Слага се ръка на пенсиите!

Пламен Димитров от КНСБ, много нервен та чак до истерияВ събота в Министерски съвет са били приети промени в КСО. Приел ги е кабинетът. След това при среща със синдикатите в понеделник, без да се канят други социални партньори приетото в събота става факт като Меморандум. На 16 декември, вторник промените са гласувани в парламентарна комисия от депутатите на ГЕРБ, ДПС и Патриотичния фронт. Театърът за конфронтация на ДПС с Патриотичния фронт се оказа най-пошъл фарс. Другите членове на управляващата коалиция с ГЕРБ са гласували "въздържал се". Как наричаха подобни събития от ГЕРБ - задкулисие и извиване на ръце?! В медиите тази хронология на събитията, наречена кой знае защо пенсионна реформа липсваше! В този мандат медиите в мнозинството си вървят след победителите от ГЕРБ!

Тихо и без шум ГЕРБ си върши своето!

С промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/ предстои да се пренасочат осигурителните вноски, които осигурените лица и работодателите понастоящем превеждат на универсалните /частните/ пенсионни фондове към НОИ. Ще се премахнат индивидуалните партиди на осигурените и на практика ще заличат модерния капиталов принцип на функциониране на пенсионната система, съответстващ на пазарния модел на националното стопанство. Така страната ще бъде върната към чисто солидарния модел на пенсионно осигуряване, който не може да реши сложните проблеми, с които системата за социално осигуряване се сблъсква.– това са решили синдикатите, премиерът Борисов и КРИБ, оглавена от Кирил Домусчиев.

Така няма да се решат проблемите, свързани с преодоляване на дефицитите в пенсионната система и решаване на другите проблеми, свързани с пенсионното осигуряване в България, категорични са експерти.

Под удар ще се окажат и публичните финанси, доколкото пенсионните фондове, като най-големи инвеститори в държавни ценни книжа (ДЦК), няма да имат достатъчен ресурс за инвестиране в инструменти, издадени от българската държава и то не само ДЦК, но и всякакви дългосрочни инвестиционни инструменти, които държавата в партньорство с частния бизнес би могла да издава за финансиране на крупни инфраструктурни проекти.

Такава стъпка за оздравяване на НОИ би ощетила и всички осигурени лица, чиито лични средства, натрупани по индивидуални партиди в пенсионните фондове, биха се влели в общата маса на средствата в НОИ, без при това да им се предоставя по-добра алтернатива за управление на средствата им.

Хасан Адемов, депутат"С прехвърлянето на пари към НОИ се цели намаляване на дефицита." Това е заявил пред БГНЕС бившият социален министър и депутат от ДПС Хасан Адемов.

Всички българи, родени след 31 декември 1959 г. ще имат една година, за да потвърдят избора си на частен пенсионен фонд или натрупаните им пари за втора пенсия ще отидат в НОИ, предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от депутати от ГЕРБ, припомни той.

Владимир Каролев, икономистНякой е хвърлил в огромна заблуда премиера Борисов – да отидат в НОИ парите, които внасяме като лична партида в частните пенсионни фондове, категоричен беше Владимир Каролев, в студиото на Нова телевизия.

Вярвам, че всеки разумен човек ще прави това, което правя аз – да не разчитам на НОИ. Системата взема пари от такива като мен и ги дава на такива, които не плащат. Ако ми се случи нещо, да не дава Господ, нито държавата, нито държавното здравеопазване ще ми помогне. Всяка година получавам докладче каква ми е партидата, каква ми е доходността, обясни Каролев.

Васил Велев от от Асоциацията на индустриалния капитал в БългарияВ студиото на Нова телевизия говори и Васил Велев, от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той трябваше да влезе в диалог с шефа на КНСБ, Пламен Димитров, който крещеше и се опитваше да заглуши казаното от Велев. Ето какво успя да обясни Васил Велев: „Осигурителната ни система е недофинансирана със 7 процента. Т. е. промените се правят, за да се балансира НОИ. Личните партиди на гражданите от частните фондове ще отидат в кюпа на НОИ, откъдето ще се плащат инвалидни пенсии, социални пенсии, на хора, които никога не са внасяли осигурителни вноски...

Шефът на КНБс непрекъснато крещеше на Васил Велев в студиотоВ България към трето тримесечие има наети на работа 2 млн и 250 000 души, които биват осигурявани. От тях 550 000 са на бюджетна издръжка, т. е. те повече вземат от бюджета отколкото внасят. Остават в икономиката 1 млн и 700 000. В България има 2 млн 181 000 пенсионери. Брой пенсии – 2 млн. 671 000, т. е. има хора, които получават две пенсии. Половин милион получават по две пенсии.

В България има пенсии за инвалидност 909 000 броя.

В последните години средната продължителност за получаване на пенсии е нараснала с пет години – затова има и повече пенсионери отколкото заети в икономиката.

56,2 години е средната възраст за пенсиониране. В ЕС средната възраст е 61, 5 години, т. е. пет години отгоре. При това положение няма как да има високи пенсии, защото няма заетост, защото икономиката е смачкана, защото няма кой да пълни тези фондове. И с всичките тези административни намеси в икономиката нещата ще стават по-зле.

Трябва да има минимална възраст за пенсиониране за всички, както е в Европа.

Говори се за свобода на избора, говори се за конкуренция – кой с кого ще се конкурира, солидарната с капиталовата система ли? Ако имаме право да изберем да се осигуряваме само в капиталовата система, а  не част от осигуряването да е в солидарната и част в капиталовата система. Тези 8 милиарда, които отиват в НОИ от частните фондове са един язовир, с отворени шлюзи ще се изтекат към НОИ и ще бъдат изхарчени.

Вземете независими анализатори и те ще обяснят, че никой не е спечелил срещу държавата. В конкуренцията на държавата с частен пенсионен фонд, държавата е хем играч, хем съдия. Тя прави законите – няма как някой да спечели срещу държавата. Винаги може да се направи така, че пенсията, която ще плаща държавата да е по-висока от тази, която ще плаща частният фонд. Как ще стане това – държавата ще увеличи данъците, ще промени правилата, ще промени коефициентите и тогава много хора, подлъгани ще си преместят партидите от частните фондове в НОИ...”

Какво е сега положението?

Голяма част от циганите не се осигуряват и по-късно, когато минат дадена възраст получават социална пенсия, която идва от НОИ.

Много българи се осигуряват на минимална заплата.

Парите по лична партида от частните пенсионни фондове в размер на 8 милиарда, внасяни с натрупване, ще отидат в НОИ.

Хората ще имат избор – дали да отидат в НОИ, или да отидат в частни фондове.

За да има достойни пенсии трябва да има политика по увеличаване на доходите, политика на икономическо развитие и реформа в образованието. Такива политики няма и скоро едва ли ще има.

С най-високите пенсии в света са японците, и то държавните служители. Затова хората, започнат ли работа, започват да пестят, каза по НТВ икономистът Вл. Каролев. Той призова да се види колко данъци се събират като процент от БВП в България.

Никой не е казал, че пенсиите трябва да се плащат от осигуровките; те трябва да се плащат от данъчните приходи на държавата. Косвените данъци не пречат на хората да инвестират, пречат преките, поясни той.

От догодина се криминализира умишленото неплащане на осигуровки.

Депутатите от бюджетната комисия приеха с мнозинство всеки да има право на свободен достъп до пенсионно осигуряване, което означава, че гражданите могат да избират дали да се осигуряват в системата на НОИ или в частно пенсионно дружество, но веднъж в живота.

От 1 януари се увеличава с 4 месеца стажът за пенсиониране, а възрастта се замразява. Минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводителите се увеличава от 240 на 300 лева. Увеличава се и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2400 на 2600 лева. От 1 юли се увеличава минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 154,50 лв. на 157,44 лв.

От догодина се криминализира умишленото неплащане на социални и здравни осигуровки, решиха още депутатите.

Радетелите на промените твърдят, че всеки ще има право на избор, но то се въвежда по начин, който поражда усещането, че така се заобикаля решението на Конституционния съд от 2011 г., касаещо парите от професионалните пенсионни фондове. Ако си спомняте Симеон Дянков беше прехвърлил 106 млн. лв. от тях във фонд "Пенсии" на ДОО на своя глава.

В предложените текстове на Кодекса за социално осигуряване се казва, че веднъж в живота човек има право на избор - да си прехвърли парите в НОИ или не. Но ако реши да ги прехвърли, те остават там, в обща партида, а не в индивидуална, каквато има в частното осигуряване. Да не забравяме също, че индивидуалната партида гарантира допълнителна доходност, каквато няма в НОИ.

Защо се твърди, че промените ще затруднят функционирането на капиталовия пазар? Защото частните пенсионни фондове не съхраняват набраните пари в банка, а използват  като ги влагат в различни инструменти за увеличаване на доходността. Част от парите са в държавни ценни книжа. И ако стане,  се приеме законовата промяна наистина ще се намали дефицита, но всеки следващ финансов министър ще има проблеми с плащането на пенсиите. Причина за затруднението е, че доходността от държавните ценни книжа ще трябва да се прибави към средствата, които са в солидарния стълб.

Пенсионният фонд от времето преди 10 ноември 1989 година изчезна. Независимо, че беше държавен и парите за пенсии бяха гарантирани. Естествено, никой не го потърси 25 години и така ще си остане загадка.

Как може да бъде спокоен човек с „даденото” право на избор от политиците на ПП ГЕРБ след като държавата си позволява да посегне на частните пенсионни фондове, видяхме  как изчезна държавен Пенсионен фонд без следа и търсене.

Симеон Дянков национализира 160 милиона от ДОО без каквито и да било последици. Дясната му ръка ни дава „право на избор”, но това в една държава като България е поемане на риск.

НОИ има ниска доходност, частните фондове имат висока доходност, но и висока цена на управление на парите.

Няма каквито и да било разчети за резултата от подобна промяна, правото на избор ще е еднократно в живота!

Ясно е, че пари от частните пенсионни фондове ще запълнят дупки в бюджета на НОИ. Финансовият министър разчита и да се намали бюджетният дефицит...

Това, което са приели синдикатите е една работодателска организация едва ли може да се нарече пенсионна реформа...

Задайте си въпроса "Ние ли ще имаме историческата отговорност да закрием държавата?" Задавайте си го непрекъснато когато чуете, че Даниел Митов и Меглена Кунева са подписали Споразумението ТПТИ в Брюксел и са отворили вратата за шистов газ и ГМО храни, за трайно отравяне на подпочвените води и земи. Задавайте си този въпрос когато започнем да се храним с пилета, обработени с хлор, а чужди компании станат недосегаеми от законите в страната ни.

Световната банка констатира, че българите живеят повече от колкото трябва след пенсиониране?!

1, 5 млн. живеят под прага на бедност. Безработицата е голяма, порои оставиха Югозападна България в тиня и стотици домове под вода.

На фона на тази мизерия 1 милион получава правителственият самолет за 20-те дни до Новата 2015 година, Икономическото министерство си купи самолетни билети за 1 милион, 1 милион получи и така нареченият президент.  Охраната и автомобила на премиера също клонят към милион... Всичко това са непоправими факти и трайни тенденции.

Правителството изтегли 8 милиарда, готви се да вземе още милиарди външни заеми – от кого, на каква лихва, за какви разходи – това ще знаят единствено премиерът и министърът на финансите.

А ние, редовите данъкоплатци трябва бързо да живеем и мрем след пенсия – територията ни е ценна, територията! Няма да мине много и Западът ще си я получи.

Кой казва, че КТБ я фалираха случайно – аз лично не вярвам в това.

 
д-р на ик. н. Вера АхундоваКато продължение на двете разследвания за товаГлавният прокурор Сотир Цацаров как и на каква цена държавата придоби "Авионамс", днес публикуваме два сигнала до Главния прокурор на Републиката, Сотир Цацаров, с обещанието, че получи ли се отговор, също ще му дадем трибуна.

До  Главния прокурор на

Република България

Г-н Сотир Цацаров

Сигнал от

НПО „Ние, Гражданите”,

представлявано от Вера Христова Ахундова съпредседател,

София 1202, ул. „Цар Самуил” № 119

Срещу:

1. Синдиците на КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД  /н/ , ЕИК 831184677, г-н АНТОН ДОНОВ и г-жа КРИСТИ МАРИНОВА,  Гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10

2. Радослав Миленков, Председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете

3.Владислав Горанов, Министър на  финансите  на Република България

Относно:

Нарушаване от посочените лица на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от ЗБН и увреждане на масата на несъстоятелността на КТБ /н/ във вреда на вложителите-кредитори на банката с надгарантирани вземания


Уважаеми ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

От публично известната информация и получените от нас документи, приложени към сигнала ни, става известно, че по молба на синдиците на КТБ /н/ на 10.05.2016 г. ще се състои публичен търг за продажба на акциите на дружество „Авионамс” АД.

Това би било обикновено действие на ЧСИ, ако собствениците на капитала на Дунарит и Авионамс не дължаха на КТБ /н/ 44 млн.евро, получени като кредити през 2011 г. Изпълнението на гласуваните решения на управителните органи на дружествата „Кемира” ЕООД  и „Хедж Инвестмънт България” АД  за увеличаване на капитала на Дунарит с 60 млн.лв. чрез продажбата на акции на нов акционер, които да бъдат използвани целево за погасяване на задължения към КТБ /н/  в размер на 44 млн.евро., срещу които са заложени акциите на друго структуроопределящо за отрасъла предприятие „Авионамс” АД не е било разрешено от Комисията за защита на конкуренцията без никакви сериозни икономически или политически причини.

През изминалата година и половина писахме неведнъж за загубите, които понесоха фирмите от военната промишленост в резултат на фалита на КТБ /н/, за реални загуби на пазари, поръчки, печалби, от платени неустойки и изтекли гаранции в размер между 800 млн.лв и 1 млрд.лв. Сега, с тези решения на КЗК, ФГВ и синдиците на КТБ /н/ се увреждат интересите не само на вложителите в КТБ /н/ с надгарантирани вземания, но и на хиляди заети в предприятието и техните семейства. Под въпрос най-вероятно ще бъде и очакваното сключването на договор между „Авионамс” АД и НАТО за над 150 млн.щ.дол.

В контекста на тесните ни интереси към максимално събиране на средства за погасяване на предоставени кредити от синдиците на КТБ /н/ по-голям интерес представлява какво ще получи банката при така развиващите се действия срещу собственика на „Авионамс” АД по повод на заложените от него акции на дружеството пред КТБ /н/. В края на март-началото на април 2016 г. в резултат на изпълнително дело срещу „Хедж Инвестмънт България” АД  и негативно решение на председателя на КЗК, не допуснал описаното по-горе увеличение на капитала, за което писаха и други медии,  синдиците на КТБ възлагат на частни съдебни изпълнители изпълнение на залога – продажба чрез публичен търг на акциите на „Авионамс” АД срещу задължение на собственика му от 35 млн.евро плюс лихви.

Незаконното определение на КЗК е отменено от ВАС, който със свое Определение № 4799/21.04.2016 г. по адм. д. № 4675/2016 възобновява производството пред КЗК за разрешаване целевото увеличение на капитала на „Дунарит“ АД, като средствата от увеличението на капитала на  „Дунарит“ АД да бъдат използвани за погасяване на кредитите на „Хедж Инвестмънт България” АД към КТБ /н/.

Елементарната съпоставка на заложените начални цени на търга  и неизвестни краен резултат срещу предложението за изплащане на дълга изглежда по следния начин:

Предложение  на                                 Действия на ЧСИ по указание на

кредитополучателя за                       синдиците на КТБ /н/

изплащане на кредити

към КТБ /н/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Твърда оферта-                                  Публичен търг с начална цена -

-44 млн.евро                                                   28,940 млн.лв

Изплащане на лихви-                    Крайна цена – неизвестна

въпрос на договореност

Разходи:

-юрисконсултско възнаграждение -1,175 млн.лв

-адвокатски хонорар – 1,973 млн.лв

-разноски по изп.дело – 1,213 млн.лв.

Собственост:

-неизвестна плюс български полит.лица

Регистрация

-най-вероятно в офшорна зона

-         Вероятни загуба за НАП от неплащане на данъци или плащане на по-малки данъци

- Загуби за физически и юридически лица – кредитори на КТБ /н/ на над 30 млн.евро плюс

разходи за ангажираните по казуса от синдиците 13 адвокати

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разходите, които са посочени по-горе са тези, които синдиците плащат за юридическите си упражнения – един от способите за ограбване на КТБ, а общият им размер за 1 година надхвърля 140-150 млн.лв, без ДДС.

Предвид гореизложеното, смятаме, че с действията на Синдиците на КТБ, посочени в този сигнал, които действия  са одобрени /явно и/или мълчаливо/ от Председателя на ФГВ и Министъра на Финансите на Република България, всички те нарушават основния принцип на ЗБН, закрепен в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от ЗБН, според който единствената легитимна цел на производството по ЗБН е да осигури във възможно най-кратък срок справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на банката, като в производството по несъстоятелност за банка /КТБ не би следвало да прави изключение/ се вземат предвид интересите на вложителите и на останалите кредитори на банката, както и общественият интерес, свързан със стабилността и доверието в банковата система.

Ето защо, ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР, Ви Моля, да разпоредите незабавна проверка и разследване на изложените в този сигнал данни, като с оглед защита обществения интерес, изрично закрепен в чл. 2 от ЗБН, да разпоредите незабавно спиране гореописаната публична продан до приключване на проверката на Прокуратурата по сигнала ни.

В противен случай, ще имаме основание да смятаме, че и Вие сте съучастник в разграбването на КТБ /н/, каквото междувременно публично-изразено обществено мнение съществува вече.

С уважение:

В.Ахундова

Прилагам:

1. Обявление за публична продан на акции на ЧСИ Стоян Якимов;

2. Доклад по чл. 194, ал. 4 от ТЗ на СД на „Дунарит“ АД и

3. Определение на ВАС № 4799/21.04.2016 г. по адм. д. № 4675/2016, с което се възобновява производството пред КЗК за разрешаване целевото увеличение на капитала на „Дунарит“ АД, като средствата от увеличението на капитала на  „Дунарит“ АД бъдат използвани за погасяване на кредитите на „Хедж Инвестмънт България” АД към КТБ /н/.

Бележка на "Хроники:

Входящият номер на този сигнал се пази в редакцията.

============================================

Втори сигнал

=================

До  Главния прокурор на

Република България

Г-н Сотир Цацаров

Сигнал от

НПО „Ние, Гражданите”,

представлявано от Вера Христова Ахундова съпредседател,

София 1202, ул. „Цар Самуил” № 119

Срещу:

1. Синдиците на КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД  /н/ , ЕИК 831184677, г-н АНТОН ДОНОВ и г-жа КРИСТИ МАРИНОВА,  Гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10

2. Радослав Миленков, председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете

3.Владислав Горанов, министър на  финансите  на Република България

Относно:

Нарушаване от посочените лица на ЗБН ........и увреждане на масата на несъстоятелността на банката във вреда на вложителите-кредитори на банката с надгарантирани вземания


Уважаеми ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

От публично известната информация и получените от нас документи, приложени към сигнала ни, става известно, че по молба на синдиците на КТБ /н/ на 10.05.2016 г. ще се състои публичен търг за продажба на акциите на дружество „Авионамс” АД.

Това би било обикновено действие на ЧСИ, ако собствениците на капитала на Дунарит и Авионамс не дължаха на КТБ 44 млн.евро, получени като кредити през 2011 г. Изпълнението на гласуваните решения на управителните органи на дружествата „Кемира” ЕООД  и „Хедж Инвестмънт България” АД  за увеличаване на капитала на Дунарит с 60 млн.лв. чрез продажбата на акции на нов акционер, които да бъдат използвани целево за погасяване на задължения към КТБ в размер на 44 млн.евро., срещу които са заложени акциите на друго структуроопределящо за отрасъла предприятие „Авионамс” АД не е било разрешено от Комисията за защита на конкуренцията без никакви сериозни икономически или политически причини.

През изминалата година и половина писахме неведнъж за загубите, които понесоха фирмите от военната промишленост в резултат на фалита на КТБ, за реални загуби на пазари, поръчки, печалби, от платени неустойки и изтекли гаранции в размер между 800 млн.лв и 1 млрд.лв. Сега, с тези решения на КЗК, ФГВ и синдиците на КТБ /н/ се увреждат интересите не само на вложителите в КТБ с надгарантирани вземания, но и на хиляди заети в предприятието и техните семейства. Под въпрос най-вероятно ще бъде и очакваното сключването на договор между „Авионамс” АД и НАТО за над 150 млн.щ.дол.

В контекста на тесните ни интереси към максимално събиране на средства за погасяване на предоставени кредити от синдиците на КТБ по-голям интерес представлява какво ще получи банката при така развиващите се действия срещу собственика на „Авионамс” АД по повод на заложените от него акции на дружеството пред КТБ. В края на март-началото на април 2016 г. в резултат на изпълнително дело срещу „Хедж Инвестмънт България” АД  и негативно решение на председателя на КЗК, не допуснал описаното по-горе увеличение на капитала, за което писаха и други медии,  синдиците на КТБ възлагат на частни съдебни изпълнители изпълнение на залога – продажба чрез публичен търг на акциите на „Авионамс” АД срещу задължение на собственика му от 35 млн.евро плюс лихви.

Елементарната съпоставка на заложените начални цени на търга  и неизвестни краен резултат срещу предложението за изплащане на дълга изглежда по следния начин:

Предложение  на                                        Действия на ЧСИ по указание на

кредитополучателя за                               синдиците на КТБ

изплащане на кредити

към КТБ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Твърда оферта-                                      Публичен търг с начална цева -

-44 млн.евро                                                                     28,940 млн.лв

 

Изплащане на лихви- Крайна цена – неизвестна

въпрос на договореност

Разходи:

-юрисконсултско възнаграждение -1,175 млн.лв

-адвокатски хонорар – 1,973 млн.лв

-разноски по изп.дело – 1,213 млн.лв.

 

Собственост:

-неизвестна плюс български полит.лица

Регистрация

-най-вероятно в офшорна зона

-         Вероятни загуба за НАП от неплащане на данъци или плащане на по-малки данъци

- Загуби за физически и юридически лица – кредитори на КТБ /н/ на над 30 млн.евро плюс

разходи за ангажираните по казуса от синдиците 13 адвокати

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разходите, които са посочени по-горе са тези, които синдиците плащат за юридическите си упражнения – един от способите за ограбване на КТБ, а общият им размер за 1 година надхвърля 140-150 млн.лв.

Моля, ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР, да разпоредите проверка и разследване на изложените в сигнала данни.

 

С уважение:

В.Ахундова

 

Прилагам:

Бележка на "Хроники". Входящият номер на този сигнал се пази в редакцията.

 
Явор Дачков, журналистПубликуваме втората част на интервюто с Илиан Зафиров, доскорошен изпълнителен директор на КТБ с любезното съдействие на сайта ГЛАСОВЕ
Първата част на интервюто можете да прочетете тук.

Каква беше реакцията на банковата общност по случая КТБ? Има ли развитие?

Още на 13 юни, в първите дни на интензивната атака, писмено уведомихме за нея Президента, Председателя на Народното събрание, Министър-председателя, Председателя на ДАНС, Главния прокурор, Управителя на БНБ и Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.

Илиан Зафиров, доскорошен изпълнителен директор на КТБИмаше някаква реакция, но едва три дни по-късно от БНБ – за това как КТБ и цялата система са стабилни и ликвидни (което не беше лъжа, но много скоро след това Иван Искров подмени мнението си). Реакцията на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България се забави още повече, благодарение основно на Левон Хампарцумян. Стилян Вътев от ОББ също не беше на мнение, че Асоциацията трябва да ни защити в този момент. По-късно се видя защо – специалисти от ОББ, под претекст че окомплектоват досиета, разгледаха в детайли кредитния портфейл на КТБ и набелязаха по-интересните сделки за закупуване.

Левон Хампарцумян е ключова фигура в атаката срещу КТБ, и то не отсега. Не е случайно, че основният атакуващ през последните пет години – Иво Прокопиев, се финансира главно от Булбанк. Левон беше първият, който повдигна въпроса за парите на държавните предприятия – още през есента на 2008 година, в самото начало на финансовата криза. УС на Асоциацията, чийто член бях и тогава, беше извикан на поредна среща с УС на БНБ по текущи проблеми. Левон също беше извикан, макар че тогава не беше член на УС на Асоциацията, а поради факта, че е шеф на най-голямата банка. Изведнъж, ни в клин, ни в ръкав, ме нападна пред всички защо парите на държавните дружества били концентрирани в КТБ. Дори Иван Искров тогава реагира и попита: „Левоне, ти от какво се оплакваш – при вас да не са малко!”. Дотогава този въпрос никой не го беше поставял. Едва няколко месеца по-късно изданията на „Икономедия” започнаха да тиражират въпроса и да облъчват обществото с формулата „пари-медии-власт”, докато я набият в главите на всички. Тази тактика на Гьобелс – една лъжа, повторена сто пъти, става истина, явно проработи и този път. Изпратиха даже сигнал до Европейската комисия за оказване на държавна помощ на КТБ. Доказа се, че и това е лъжа. Интересно е обаче, че Левон Хампарцумян беше първият, повдигнал този въпрос. Нищо странно няма в това, че Прокопиев стана Почетен консул на Канада веднага след него, придобивайки дипломатически имунитет, който към този момент явно му е бил необходим. Тогава течаха делата за незаконната концесия на „Каолин”.

Левон Хампарцумян беше и един от главните идеолози на прословутото постановление на правителството на Марин Райков за разпределението на парите на държавните предприятия. Тази концепция доведе до големи загуби за държавните предприятия и проблеми при управлението на средствата им. Те и без това бяха достатъчно декапитализирани благодарение на ходовете на Дянков да кърпи опоскания държавен бюджет на техен гръб.

Интересен е един факт, който се случи точно преди да се развихри с пълна сила атаката срещу КТБ. Както е известно, малко преди да влезе в ролята на палач на банката, БНБ даде разрешение да придобием клона на „Креди Агрикол” в България. Сделката беше финализирана на 12 юни 2014 година, ден преди началото на финала на координираната институционално-медийна атака срещу КТБ. „Уникредит” беше регистрационен агент на сделката, избран от „Креди Агрикол”, Париж. Поради това плащането на цената и прехвърлянето на акциите се състоя в Уникредит Булбанк, като бяхме настанени в заседателната зала на последния етаж. Цялата процедура се забави поради проблеми в счетоводната система на Булбанк. Към обяд пристигна Левон Хампарцумян (кабинетът му е до въпросната зала), видя ни и попита какво правим там. Беше забравил, че „Уникредит” е регистрационен агент по сделката. Пошегувах се, че сме купили току-що Булбанк и мисля да ребрандирам грозните им карти. Той не пое шегата, а предложи да се видим на кафе в кабинета му. Като седнахме, ме попита дали имаме нужда от помощ по отношение на Главна прокуратура. Тогава още нямаше индикации, че нещо ще се случи. Казах, че не разбирам за какво става въпрос, защото само са ни викали във връзка със сигнала на „Протестна мрежа”. Той отговори, че може да се влоши ситуацията, да се стигне до паника и големи тегления от клиенти на банката. Не виждах основание за подобни теории и му го казах. Левон сподели „съвет”: „Ако все пак се стигне до паника у вложителите, може да е по-добре БНБ да влезе в КТБ с квестори, за да се успокои обстановката”. На следващия ден започнаха атаките. Седмица по-късно влязоха квесторите. Техните действия не успокоиха обстановката и не оздравиха банката, но това е друга тема. Във всеки случай, Левон Хампарцумян е виден специалист по приватизационните процеси (все пак оглавяваше Агенцията по приватизация по време на най-големите им сделки) и сигурно са се допитали до него за съвет по проекта за „реприватизация” на активите, заложени в КТБ.

Що се отнася до отсъствието на реакция от останалите банки, по-голямата част от тях мълчат от страх да не им се случи същото, нещо като „мълчанието на агнетата”, а малката част мълчат в предвкусване на разпределението на благините – разпределение на кредитния портфейл и на гарантираните депозити в КТБ. Банките са единни само когато става въпрос за печалбата им.

Излезе информация за инвеститори в облигации на КТБ, които се готвят да съдят държавата. Какви ще бъдат последствията?

Банката издаде емисия облигации на стойност 150 милиона долара, които се търгуват на ирландската фондова борса в Дъблин. Те са закупени от големи инвестиционни банки и финансови дружества от САЩ, Великобритания, Швейцария, които не са свикнали с нашенските нрави и ще си търсят правата по съдебен ред. В нашата „кочинка” можем да бъдем мачкани от всеки, който държи бухалката, и никой да не реагира. В правовите държави не е така – частната собственост е свещена и неприкосновена. У нас това е само на хартия – в Конституцията. В една правова държава никой не би могъл даже да си помисли да атакува и най-малката финансова институция, още по-малко – банка от системно значение, клиентите на която формират над 10% от брутния вътрешен продукт.

Говори се за КТБ като за „банката на Василев”. Той е акционер, наистина голям акционер, но освен него има още стотици акционери, и то не само български физически и юридически лица. Имаме акционери от САЩ, Великобритания, Ирландия, Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург, прибалтийските държави, Гърция. Голяма част от тях са огромни инвестиционни банки и фондове, които няма да са съгласни акциите им просто да се „изпарят” в небитието само защото това е изгодно на някого.

Султанът на Оман, чийто глас се чува много ясно в световната общност на инвеститорите, също не е, меко казано, особено доволен от действията срещу собствеността на суверенния фонд на Оман и презрителното и преднамерено грубо отношение към неговите представители от страна на официални български институции – БНБ и правителството на Орешарски. Даже един бивш заместник-министър на финансите от екипа на Чобанов нарече фонда „офшорка”, което показва не само дълбоко невежество, но и други качества, които не мисля да квалифицирам.

Някои експерти определиха предстоящите събития след обявяването на КТБ в несъстоятелност като „кражбата на века”.

Тепърва ще наблюдаваме предстоящите действия на институциите и икономическите групи зад тях по отношение на заложените в банката активи. Интригите и споровете по отношение на личността на синдика и съдията по несъстоятелността тепърва ще се вихрят. Защото синдикът разпределя благата, а над него е само съдията.

Много по-страшна е друга кражба – в особено големи размери. Група хора, организирайки и провеждайки атаката срещу КТБ, откраднаха бъдещето на десетки предприятия и резултатите от няколкогодишен труд, откраднаха поминъка на десетки хиляди работници и служители, откраднаха резултата от труда на стотици хиляди депозанти, тяхната сигурност и спокойствие, ликвидираха малкото останало доверие в институциите и държавата.

 
д-р на ик. н. Вера АхундоваТова е продължение на разследването по темата "Авионамс" и придобиването му от държавата.

Има две верни твърдения в доклада на „Аликс Партнърс” за КТБ.

Първото е, че КТБ се намира в нестабилна ситуация. На пръв поглед звучи абсурдно, защото една фалирала банка може да е във всякаква друга ситуация, но при всички положения тя остава стабилно фалирала. Очевидно лошият превод и вероятно каламбурът, който се е получил, визират напълно реалната възможност КТБ и безобразията, които се вършат около и с нея за сметка на над 7000 хиляди български граждани и фирми да минират параванната стабилност на правителството и икономиката.

Второто се отнася до предвиждания от консултантите им размер на събираемата от активите на КТБ сума – около 750- млн.лв. По-всяка вероятност синдиците на КТБ няма да съберат и 750-800 млн.лв. в масата на несъстоятелността на банката.

Неверни ще се окажат и прогнозите на НПО ”Ние, Гражданите” банката да събере и върне на вложителите над 3 млрд.лв. Но не защото сме сгрешили в математиката – съгласно баланса на КТБ към 30.06.2014 г. припомняме:

- размерът на активите е съответно 6.896,2 млрд.лв, а на депозитите – 5,620 млрд.лв.

- размерът на обезценките – 4,222 млрд лв.

- при най-лошия сценарий разчитахме синдиците да възстановят около 2,7 млрд.лв. , т.е. да реализират добрата част на портфейла по реална цена и да съберат от лошите 4,22 млрд.лв. активи около 15 %, т.е. точно колкото е остатъчната им стойност или около 650 млн.лв.  Или общо около 3,3-3,4 млрд.лв.

Презумпцията да се достигнат тези реални резултати , обаче, бе кристална прозрачност на процесите и безукорна порядъчност и интегритет на всички участващи в процеса – политици, синдици, магистрати.

Противно на прогнозите ни казусът КТБ се превърна в символ на клептокрацията България, а поговорката за кервана и лаещите кучета придоби нови измерения с вандалското, безогледно и арогантно ограбване на активите на КТБ в ущърб на вложителите й с участието и/или съучастието на престъпни организирани групи от политици и магистрати.

Непрекъснатите ни сигнали за масови присвоявания на активи и огромни и неоправдани харчове на синдиците за юридически и консултантски услуги не прекъснаха процеса. Безнаказаността на престъпленията по високите етажи на властта по-скоро вдъхнови схемаджиите да разработят нови схеми за ограбване на КТБ и вложителите.

През последните месеци се разиграват сценарии, свързани с дружествата от военно-промишления комплекс.  Кинтекс и ВМЗ - Сопот бяха почти пред приватизация, Дунарит и Авионамс са на път да сменят собствениците си. Вероятно това не би направило впечатление, ако собствениците на капитала на Дунарит и Авионамс не дължаха на КТБ 44 млн.евро, получени като кредити през 2011 г. Изпълнението на гласуваните решения на управителните органи на дружествата „Кемира” ЕООД  и „Хедж Инвестмънт България” АД  за увеличаване на капитала на Дунарит с 60 млн.лв. чрез продажбата на акции на нов акционер, които да бъдат използвани целево за погасяване на задължения към КТБ в размер на 44 млн.евро., срещу които са заложени акциите на друго структуроопределящо за отрасъла предприятие „Авионамс” АД, обаче, бе спряно от необяснимо от икономическа гледна точка решение на Комисията за защита на конкуренцията.

Очевидно е, че казусът ще се решава в независимия съд. Но за нас са важни предприетите бързи действия на синдиците по отношение на „Авионамс” АД и какви розови перспективи очертават те за родната промишленост и събирането на средства в КТБ в името и в „интерес” на вложителите. При премахване на кавичките заменете понятието вложители с грабители.

През изминалата година и половина писахме неведнъж за загубите, които понесоха фирмите от военната промишленост в резултат на фалита на КТБ, за реални загуби на пазари, поръчки, печалби, от платени неустойки и изтекли гаранции в размер между 800 млн.лв и 1 млрд.лв.

Някои от тях понесоха и допълнителни „санкции”. Така, „Авионамс” АД бе лишена на два пъти от сериозни договори – за ремонт на изтребителите на българската армия и на хеликоптери без никакви сериозни основания освен въпроса за собствеността, т.е. по-важен от поминъка на работещите хора и евентуалните данъци към хазната и осигурителните организации явно се е оказал въпросът кой е собственикът на „Авионамс” АД!!! Независимо, че този въпрос очевидно е ирелевантен за НАТО, който договаря сключването на договор с това българско дружество за 120 млн.щ.дол., а ирелевантността на въпроса за собствеността се базира на фактите, че това, както и други дружества с корпоративни собственици работят, печелят и плащат работни заплати и данъчни задължения на българска територия.

В контекста на тесните ни интереси към максимално събиране на средства за погасяване на предоставени кредити от синдиците на КТБ по-голям интерес представлява какво ще получи банката при така развиващите се действия срещу собственика на „Авионамс” АД по повод на заложените от него акции на дружеството пред КТБ. В края на март-началото на април 2016 г. в резултат на изпълнително дело срещу „Хедж Инвестмънт България” АД  и негативно решение на председателя на КЗК, не допуснал описаното по-горе увеличение на капитала, за което писаха и други медии,  синдиците на КТБ възлагат на частни съдебни изпълнители изпълнение на залога – продажба чрез публичен търг на акциите на „Авионамс” АД срещу задължение на собственика му от 35 млн.евро плюс лихви.

Елементарната съпоставка на заложените начални цени на търга  и неизвестни краен резултат срещу предложението за изплащане на дълга изглежда по следния начин:

Предложение  на                                         Действия на ЧСИ по указание на

кредитополучателя за                                  синдиците на КТБ

изплащане на кредити

към КТБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Твърда оферта-                                          Публичен търг с начална цева -

-44 млн.евро                                                            28,940 млн.лв

Крайна цена – неизвестна

Изплащане на лихви-

въпрос на договореност

Разходи:

-юрисконсултско възнаграждение -1,175 млн.лв

-адвокатски хонорар – 1,973 млн.лв

-разноски по изп.дело – 1,213 млн.лв.

Собственост:

-неизвестна плюс български полит.лица

Регистрация

-най-вероятно в офшорна зона

Загуба за НАП от неплащане на данъци ????

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Загуба за вложителите на КТБ – над 30 млн.евро плюс

разходи за ангажираните по казуса от синдиците 13 адвокати

Разходите, които са посочени по-горе са тези, които синдиците плащат за юридическите си упражнения. А общият размер на тези разходи досега вероятно надхвърлят 140-150 млн.лв. Интересно е колко ли е процентът на обратните комисионни!? Дори не знаем какъв е общият размер на събраните от синдиците задължения от кредитополучатели, но едно е ясно – лесно се харчат готови пари – тези, заварените в банката около 600 млн.лв. в брой и още толкова в ценни книжа.

Този анализ и изнесените данни ще адресираме до главна прокуратура.

За нас, обаче, остава с пълна сила въпросът – докога властимащите ще решават подобни въпроси в свой личен интерес, а не в обществена полза и колко време според тях ще трае търпението на българския народ?

 
Бойко Борисов, премиерНа 27.06.2016 г. НПО „Ние, Гражданите” внесе в Министерския съвет писмо до премиера Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет с исканията на членовете на организацията, които те желаят да представят на някое от предстоящите открити заседания на Министерския съвет на Република България.

Основанията за изслушване членовете на организацията извеждат от двугодишното мълчание по казуса КТБ, липсата на прозрачност по казуса, пълното игнориране и дискриминацията спрямо тази голяма група от ограбени български и чуждестранни граждани.

В писмото НПО „Ние, Гражданите” подчертават, че управляващите политически партии, начело с ГЕРБ, досега не само не са съдействали за разкриването на пълната истина за фалита на КТБ, но по всички начини, включително чрез активното съучастие на прокуратурата и политически натиск над магистрати, цензура и автоцензура, са допринесли за обгръщането на казуса с плътна завеса от мълчание, полуистини и лъжи, замазване на фактите и данните чрез поръчкови доклади и укрити доказателства. Подчертава се, че недопустимата намеса на прокуратурата в управлението на банката, блокирането с политически и други непозволени средства на гледането на дела срещу отнемането на банковия лиценз по същество са обусловили нарушаването на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, гарантиращи по признанието на ЕСПЧ от 02.06.2016 г. правото на всеки мирно да ползва собствеността си и справедлив съдебен процес.

„Ние, Гражданите” обвиняват държавните институции и техните ръководители за подлагането на голяма група от граждани и фирми на дискриминация:

Поради това, че са набедили вложителите в КТБ за печалбари и далавераджии и фактически са прехвърлили вината за фалита на КТБ върху тях;

Затова, че са прехвърлили отговорността за парите на хората и фирмите на самите вложители и са освободили от отговорност управителя на БНБ и членовете на УС на БНБ;

Затова, че не са поискали разследване и предварително наказателно производство срещу обявените от премиера за виновни за фалита на банката И. Искров, подуправителите на БНБ и експремиера Орешарски;

Затова, че са съгласували и позволили преизбирането от НС на виновните подуправители на БНБ;

Затова, че съвместно и солидарно с БНБ са заблудили ЕК и обществото за причините за банково-финансовата криза, а на една от банките в затруднение са отпуснали временна и държавна помощ в нарушение на ЗБНБ;

Затова, че са предложили и НС е гласувало целево и в полза на олигархично-политическата група, ограбила българските граждани, а не КТБ, промени в „най-добрите банкови закони” в Европа, които противоконституционно действат със задна дата в полза на истинските грабители и престъпници.

Затова, че повече от две години МС съзнателно игнорира всеки призив за прозрачност и справедливост, а прокуратурата игнорира всеки сигнал за пореден грабеж, извършван пред очите й с явното или мълчаливо съдействие на министъра на финансите и ФГВ, назначените от него синдици, шляещите се в банката и фонда посредници адвокати

Заради огромните паразитни разходи на квестори и синдици и придворните им консултанти юристи, чрез които се доограбва всеки стойностен актив.

НПО „Ние, Гражданите” обявяват, че са готови на крайни действия и решения именно поради арогантното поведение на българските държавни институции и правораздавателната система и последователните им усилия да игнорират проблемите и исканията на многобройната група на вложителите в КТБ, техните семейства, служители, семейства.

В. Ахундова

Съпредседател на

НПО „Ние, Гражданите”

ИСКАНИЯ НА НПО „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ”

1. Пълна прозрачност и истината за КТБ чрез:

- Изпълнение на законовото задължение за одит на КТБ за 2014 и 2015 г.

- Предприемане на инициатива за обявяване и наказателно преследване на виновните за фалита на КТБ пред българското общество и подаване на сигнали от МС до прокуратурата срещу И. Искров и членовете на УС на БНБ до 2015 г., ексфинансовия министър П. Чобанов, КФН и Ст. Мавродиев и финансовото разузнаване на ДАНС, вкл. тогавашния директор Полина Кавръкова.

- Публикуване на пълния оригинален доклад на „Аликс Партнърс”, включително на български език и оригинал на английски език, включително възлагателния договор, техническото задание, ценовите параметри на договора и анексите към него.

2. Иницииране от МС на законодателни промени в ЗКИ, ЗБН, ЗБНБ и НК, гарантиращи:

- Въвеждането на възможност за съдебен контрол върху актовете по отнемане на лиценза на банка от пряко засегнатите лица. Към момента съгласно практиката, която силово са налага, такъв контрол няма, като формално съдебните инстанции твърдят, че само държавните органи в лицето на квестори и синдици могат да обжалват актовете на органите, които са ги назначили;

- Иницииране на наказателна бърза процедура за връщане на активите на КТБ в масата на несъстоятелността на банката, придобити при освобождаване на обезпечения, прехвърляния и т.н., независимо от броя прехвърляния към трети лица (разваляне на неизгодни прехвърлителни сделки);

- Изискване на наказателна и материална отговорност на квестори, синдици и ФГВ за виновната неефективна защита на интересите на кредиторите на банката поради невъзбрана на активи, допускане на придобивания и прехвърляния на активи на банката, вкл. и на длъжници на банката; за неправомерни и прекомерни разходи;

- Изискване на наказателна и материална отговорност за разходите по изплащане на гарантирани суми по преференциалните депозити, ограбването на 229 служители на КТБ, разрешението на БНБ по изключение ФГВ да извади от масата на несъстоятелността на банката над 59 млн. лв.;

- Прекратяване/недопускане на дискриминация на кредитори на банката от синдиците на банката и ФГВ и реално равно третиране на категориите длъжници, в т.ч. и чрез въвеждане на фигурата обществен съвет на кредиторите, който да наблюдава действията на синдиците в банките;

- Прецизиране (вкл. изменение) на законовите разпоредби, гарантиращи уеднаквяване на практиката по отношение на делата на кредитори по възражения относно статуса им на кредитори, реда на удовлетворяване и определяната държавна съдопроизводствена такса, т.е. законово гарантиране на прилагането на принципа на равенство на страните в гражданския процес.

НПО „Ние, Гражданите”

София

27.06.2016 г.

 
Премиерът Борисов в авиобазатаНа 2 август 2016 година първата новина в емисиите на телевизиите бе казаното от премиера Бойко Борисов в Специализирания учебен център „Црънча”. А то бе следното: "

Държавата си върна „Авионамс”.

На събраните репортери бе разказано как едва ли не държавата, т. е. Министерския съвет начело с Бойко Борисов са "спасили" предприятието, което било затънало! Тук е мястото да припомня, че в средата на януари т. г. премиерът Борисов обяви, че държавата има намерение да откупи обратно авиоремонтния завод на база "Граф Игнатиево".

За уреждането на собствеността са платени 29 млн. лева, съобщи Борисов. И допълни, че отсега нататък българските и натовските хеликоптери ще могат да се ремонтират у нас, а не в Полша.

"Авионамс" АД е един от най-големите частни заводи за ремонт и обслужване на летателна техника в Европа, като основната му част е разположена на Авиобаза Граф Игнатиево.

Той е приемник на бившето държавно предприятие "Терем - Георги Бенковски" Пловдив, което беше продадено през 2008 г. на "Телеком" - фирма, свързана с кръга от бизнеси около КТБ.

"Авионамс" беше едно от дружествата, върху които Цветан Василев успя да запази контрол след разпадането на банката.

Какво всъщност се бе случило, и кой е спечелил при вземането на "Авионамс" - сайтът "Хроники" публикува поредица от материали, подготвени от НПО "Ние, гражданите" и  д-р Вера Ахундова, човекът, в чиято експертиза едва ли някой може да се съмнява.

Авиоремонтният заводНа 3, 4 и 5 май бе организирана истинска офшорна атака срещу дружество Дунарит АД чрез механизма на Закона за особените залози. Доброволно или не крупният бизнесмен Едоардо Миролио, който има учреден в  негова полза особен залог над търговско предприятие Дунарит „уведоми” Агенцията по вписванията и ръководството на Дунарит за прехвърлянето на вземанията си към офшорна фирма.

За пореден път ПЕТЪКЪТ се оказа черен за българския бизнес. И за вложителите в КТБ, които очакват изплащане на кредити от и на свързани с Дунарит АД фирми, и за стотици работници и служители във военната фирма и семействата им , които, след краха на КТБ и загубите, претърпени поради анулирани гаранции, поръчки, плащания чрез КТБ, виждаха нови перспективи пред развитието на фирмата се.

Очевидно опитът на политици, магистрати и шефове на държавни регулатори именно в петък или в последния работен ден пред празници да взимат важни за съдбата на хората решения се оказа заразителен и бе творчески приложен от крупен бизнесмен. А обществото ни продължава да не е имунизирано след подобни преврати или опити за преврати на различни равнища и в областта на различни дейности. В петък повишават цените на електроенергията и горивата, в петък затвориха КТБ, за да не я отворят въобще, все в петък или предпразнично двукратно се опитват да сложат ръка върху средствата на пенсионните фондове.

За какво става въпрос:

Едоардо Миролио, както и всички членове на НПО „Ние, Гражданите” бе ограбен от българската държава в лицето на БНБ, Народното събрание и правителството. И той загуби десетки милиони както като физическото лице Едоардо Миролио, така и като собственик на Сливенската фирма „Е.МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

И ги загуби, защото стана български гражданин.

Ако си беше останал просто италиански гражданин сега можеше, също като Оманския фонд, да съди държавата не по ЗОДОВ, а по линия на Двустранното споразумение за стимулиране и защита на инвестициите между България и Италия. И да разчита на помощта на италианския посланик, каквато е практиката на западноевропейските и американския посланици в България – да помагат на бизнесмените си зад граница.

Едоардо Миролио има сключени 5 договора за прехвърляне на вземания /цесия/ с Дунарит АД в размер на 22 178 000 евро, 1 774 724,39 щатски долара и 400 000 лв. Поне в договора не се вижда клауза, уточняваща отстъпка от номинала на вземанията на Е.Миролио и „Е. Миролио България” ЕАД, което предполага, че договорите са предвиждали 100 % заплащане на загубените от него и едноличното му акционерно дружество вложения в КТБ.

За разлика от 99 % от десетките цеденти по такива договори към фирми и дружества – кредитополучатели от КТБ, инвеститорът клас А за 2014 г., а и за предишни години,  Е.Миролио, като голям инвеститор и личен приятел на премиера Б.Борисов, притежава определена сигурност за вземането си – учреден особен залог на търговско предприятие.

Особеният залог над търговско предприятие „Дунарит” АД се разпростира върху цялата съвкупност от права, задължения и фактически отношения , като се простира върху:

а/ правото на собственост върху недвижимите имоти и обектите в тях;

б/ правото на собственост върху активи /движими вещи, машини и съоръжения. Особеният залог се простира върху всички и всеки имот и/или движима вещ, включително и след отделянето им от търговското предприятие.  включващо ипотека над всички недвижими имоти на Дунарит АД, залог над всички машини и съоръжения на дружеството.

Залогът е от първи ред и осигурява висока защита на правата и интересите на цедента.

За разлика от 99,9 % от останалите български граждани с цесии, които не са получили и стотинка от парите си, нито имат сигурността на някакви залози или ипотеки, на името на Е.Миролио Дунарит АД е открил „ескроу” сметка /доверитерна сметка/, в която ежемесечно се изплащат суми, които ще му бъдат изплатени веднага щом прихващанията станат валидни или синдиците, ако са атакували прихващанията, загубят делата. Което е много вероятно, защото Дунарит АД не е учредявал залози и ипотеки в полза на банката.

До 14.03.2016 г. , когато по някакви причини Е.Миролио прехвълря вземанията си на никому неизвестната компания „ВИАФОТ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, регистрирана на 03.04.2014 г. в София, кв. Красно село, бул. „Цар Борис” III, № 159 с капитал 500 лв. Да припомним  - това е адресът на администраццията на КТБ и различни дружества на Цв.Василев, известен от прословутите обиски на прокуратурата.

Очевидно тази регистрация е подигравка с проблемите на ограбените впоследствие хора, но въпросът е дали прокуратурата е обискирала и този офис на 6-ия етаж и дали всеки в България може да си регистрира фирма на адреса, който му хрумне.

Като управител в АПВ е вписан Роман Витанов Венев, а предметът на дружеството е сделки с недвижима собственост – придобиване, продажба, отдаване под наем, лизинг и други, консултантски услуги, инвестиционна дейност, представителство или посредничество на трети лица и фирми в страната и чужбина, придобиване и продажба, внос и износ на всякакъв вид стоки, сделки с интелектуална собственост и др. разрешени дейности.

„ВИАФОТ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е клон на регистираната на Британските Вирджински острови офшорна компания „ВИАФОТ” ЛТД /VIAFOT LIMITED/.

На 3 май 2016 г. след официално уведомление на ръководството на „Дунарит” АД за сключения договор за прехвърляне на цесия от „Е.Миролио България” ЕАД на „”Виафот инвестмънт България” ЕООД , Е.Миролио дава съгласие за отписване на особения залог, а новият кредитор на „Дунарит” АД прави опит да впише статуса си на заложен кредитор с особен залог от 1-ви ред в Агенцията по вписванията.

Сагата продължава от 3 до 5 май 2016 г. , а в изясняването на обстоятелствата, жалбите на страните и дадените от тях обяснения са включени Сливенският окръжен съд и Софийският градски съд.

В крайна сметка вписване на нов заложен кредитор в Агенцията по вписванията и партидата на Дунарит АД не е осъществено, страните преминават от съгласието за отписване на залога, дадено от Е.Миролио до отказ от такова съгласие, а крайното решение ще се очаква очевидно след дълъг, скъп и оспорван процес в СГС и други съдебни инстанции.

Делата ще се водят на всяка инстанция срещу началните „скромни” 4 % държавна такса и минимум 3 % адвокатски хонорар” и за двете спорещи страни. Това означава, че „Дунарит” АД,, вместо да предвиди бонуси и премии за работниците и служителите си, трябва да плати минимум 3 млн.лв съдебни разходи върху сумата от около общо 44 млн.лв. Точно толкова ще плати и „Виафот Инвестмънт България” ЕООД, но откъде ли ще ги вземе при капитал ог 500 лв. ?! Най-вероятно е „Е.Миролио България” ЕАД да поеме този разход отново в ущърб на хиляди работници и служители.

Цялото развитие по казуса може да се види в приложените документи, но целта на опита за преврат, мотивите му и евентуално крайният резултат са на дневен ред

Подавани документи

Регистрация

Подадено чрез

Резултат

Акт на съда за спиране на рег. производство

20160505155138

Окръжен съд - Сливен

Дело номер 20/2016, Окръжен съд - Сливен
вписване 20160505162040

 

Акт на съда за спиране на рег. производство

20160505155059

Софийски градски съд

Дело номер 3453/2016, Софийски градски съд
вписване 20160505160356

 

Заявление Ж1

20160505150608

Интернет

прието

 

Заявление Ж1

20160505131029

Интернет

прието

 

Заявление Ж1

20160504140026

Интернет

прието

 

Заявление Б4

20160504123522

Интернет

Спиране на регистърно прозводство с Решение Акт номер 2492 от 05.05.2016 г., Дело номер 3453/2016 г., Софийски градски съд

 

Заявление Ж1

20160504122256

Интернет

прието

 

Заявление Ж1

20160504112941

Интернет

прието

 

Заявление Б4

20160503114112

Интернет

Спиране на регистърно прозводство с Решение Акт номер 106 от 05.05.2016 г., Дело номер 20/2016 г., Окръжен съд - Сливен Указания от дата 05.5.2016 г. 14:21:46

 

Каква би била целта на прехвърлянето на вземанията към трето дружество ? –

- Икономическата логика и възможностите, предвидени в Закона за особените залози, подсказват, че очевидно става въпрос за опит да се намери повод за изискуемост на дължимите от Дунарит АД суми и да бъде назначен управител на търговското прдприятие Дунарит АД. Новият управител на ТП би решавал какво, на кого и как да плаща. Защо все пак самото дружество „Е.Миролио България” ЕАД не е направило самостоетелен опит да намери повод за изискуемост и директно да назначи управител на търговското предприятие?

- Какъв смисъл има едно несигурно от гледна точка на промените в ЗБН бъдещо вземане от Дунарит АД,  генерирано от неизплатен кредит към КТБ /н/ , условно осигурено от цесионера Дунарит АД по най-добрия начин чрез особен залог върху търговско предприятие, да бъде прехвърлено срещу отстъпка от 20 %, срок на изплащане от 7 години, като първите две са гратисни и лихва от 3 % върху дължимата сума.? В документа за прехвърляне на цедираното на „Виафот инвестмънт България” ЕООД вземане не се съдържат и предвиждат никакви гаранции за „Е.Миролио България ЕАД.

-  Как точно са си представяли цедентът и новият цесионер, особено в контекста на Панамагейт, че ръководството на Дунарит АД и самото дружество със специална цел биха били ръководени от неизвестно лице и от офшорна територия?

Отговор на горните въпроси следва да дадат компетентните институции.

Както и на тези, които неволно се натрапват – доброволно и самостоятелно ли е решението на Е.Миролио да предприеме описаните действия? В последвалите пътния инцидент с Е.Миролио месеци сме свидетели на трето прехвърляне на вземания или собственост на Е.Миролио като цедент и акционер – става въпрос за продажбата на акциите му в Техномаркет и химически заводи Костенец и за спорния позитивен икономически ефект за самия Едоардо Миролио.

Открит, обаче, остава и най-острият въпрос, свързан с действия или бездействие на български държавни институции и регулатори относно собствеността, развитието и съхраняването на дружествата от военния комплекс – Авионамс АД, Дунарит АД и др. В СЪСТОЯНИЕ ЛИ Е БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА ОПАЗЯТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС, БИЗНЕС РЕПУТАЦИЯТА НА ДЪРЖАВАТА И НЕЙНИТЕ ВОДЕЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ?

За опазване на правата, собствеността и интересите на българските граждани е излишно да говорим – те напълно се игнорират от властимащите политици и държавните институции.
 

Кой дирижираше съсипването на банката и въведе в заблуждение политици и мнозинството от медиите?

Люба МаноловаДве правила съм запомнила в последните 25 години:

„Това, което не става с пари, става с много пари” и „Следвай парите!”

В нашата „земя като една човешка длан”, която се води и част от Европейския съюз в последните четири месеца се случиха събития, които са невъзможни за друга държава с действащо законодателство. Ето една малка част от тези събития, които осветиха следните факти:

 • Кредити към компании бяха обезценени на 100 процента, въпреки че в тях има заложени активи с висока стойност.
 • Със затварянето на банка КТБ и отнемането на лиценза й изчезнаха 5 на сто от Брутния вътрешен продукт на страната.
 • Съюзът на икономистите в България поиска пълния текст на така наречения одитен доклад, поръчан от БНБ на „правилните” одитори, но не го получи!
 • 4.2 милиарда "дупка" се оказаха поредния манипулативен прочит на казуса КТБ – коментираха десетки експерти финансисти.
 • Съдия Нели Куцкова предрече, че ще има лавина от дела срещу БНБ.  За сравнение при 292 000 вложители – само 50 000 да заведат дела срещу БНБ и държавата за щети и пропуснати ползи – съдебната система ще се запуши.
 • Икономистът Венцислав Димитров предложи три варианта за спасяване на КТБ – последва мълчание.
 • Националният омбудсман Константин Пенчев обяви, че не вярва на нито едно твърдение за КТБ. От БНБ се направиха, че не са чули.
 • Обявено бе, че престъпна група фалира КТБ, Главният прокурор Сотир Цацаров отмина с мълчание това твърдение.
 • Предходният премиер Пламен Орешарски заяви: „Затварянето на КТБ е най-скъпият вариант”, след това и той замълча, като безмълвно наблюдаваше какво се случва.
 • 42-то НС криминализира всяването на смут в банковата система, но смутът го докараха шефовете на БНБ, бизнесменът Иво Прокопиев, близък до така наречения президент Росен Плевнелиев, Делян Пеевски с недоказаното твърдение, че бившият мажоритарен собственик на КТБ е поръчал убийството му, политици, медии, близки до Пеевски и Прокопиев.
 • Татяна Дончева заяви: „Имало е организирано теглене на авоари за над 1 милиард от КТБ”. Никаква реакция.

Стана ясно че има сценарий за съдбата на банката от хора, които заблуждават обществото. Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България заради КТБ, докато управителят на БНБ говореше, че исканията на ЕК имат пожелателен характер, а не задължителен.

В медийното пространство се лансира тезата, че одитният доклад за състоянието на "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ) е бил върнат от БНБ, за да бъде увеличена обезценката на активите до 4,2 млрд. лева, т. е. докладът бе опорочен.

Нищо случайно под слънцето – особено пък за милата ни татковина.

След конституирането на 43-ят парламент, бе създадена Временна комисия по бюджет и финанси, пред която Иван Искров докладва за състоянието на КТБ. Присъстваха редица експерти, представителите на вложителите, политици.

Днес публикувам пълният текст на тази Стенограма, нередактирана, така, както е била разпечатана от разшифровката на стенографа, веднага след заседанието.

Коментарът и анализи по казаното в тази Комисия ще следват в близките дни.

{edocs}stenogama-ktb.doc,600,400,link{/edocs}

 

Финансовият министър Владислав Горанов знае много, но ще мълчиФалшиви и умишлено манипулирани данни на спецслужбите и МВР са предшествали удара срещу Корпоративна търговска банка. Те били изпратени на американските служби и Държавния департамент с уверението, че са автентични.

След задълбочени проверки американците установили по категоричен начин, че става дума за измама. Тя трябвало да аргументира атентата срещу КТБ. Това научи Фрог нюз от дипломатически източници, пожелали анонимност.

Основната теза във въпросните документи била посочване на източници от България, които уж финансирали терористични организации, включително и „Ислямска държава”. Под фалшивите данни и съчинени оперативни данни стояли подписите на високопоставени ченгета и дори на министър. Това заблудило първоначално американската страна, но силно разминаващите се твърдения с информацията на US службите събудили съмнения. Впоследствие те не само се доказали, но разкрили и пъкления замисъл по разбиването и последващото ограбване на активите на четвъртата банка у нас.

В заверата били ангажирани министри, висши прокурори, дансаджии и политици.

Очакват се в скоро време мащабни разкрития за колосалната измама, сравнима с национална измяна, рискуваща цялата финансова система на страната.

Фрог нюз разполага с имената на участниците в това огромно престъпление, както и на тези, които са подписали фалшивите „документи”.

Предполага се, че държавата ще започне задълбочено разследване на скандала. Известно е, че заговорът е реализиран по време на кабинета „Орешарски”, който бе съставен от ДПС и БСП. Това не е само национален, но и международен скандал, коментираха пред Фрог нюз дипломатическите източници, предоставили ни информация за наглото престъпление.

ВАЖНО! Фрог нюз ще ви държи в течение за развитието на скандала. Очаквайте смразяващи разкрития за задкулисни мръсни игри, в които са замесени  политици, магистрати и висши ченгета. Лятото наистина ще е горещо...

Бележка на Хроники. Да не забравяме и "светлата" диря, която остави така нареченият президент в ограбването на КТБ, като скри Стенограмата от среща на политически сили при него. На тази среща според Румен Гечев, депутат от БСП, е била поискана всеобща банкова гаранция, което е щяло да предшества повсеместен банков грабеж.

След време Гечев "загуби" интерес към Стенограмата и спря да пита за грабежа в КТБ, който бе улеснен от прокурори, депутати от ДПС, Управителния съвет на БНБ, начело с Иван Искров и прочие "герои" на тази афера.

 
Д-р Вера Ахундова, НПО Повод за тази публикация ми даде разследване на „Господари на ефира” от 10.05.2016 г., предмет на което беше Българската банка за развитие, предоставените от нея кредити на крупната фирма „Водстрой-98” АД, публично известна като фирма на Делян Пеевски. Тези кредити са незаконни и противоречат на Закона за ББР, ограничаващ дейността й до финансиране на малки и средни предприятия, дефинирани като такива по критерии, залегнали в закона, и на които „Водстрой-98” АД не отговаря. Тези изводи направиха поканените да коментират икономист, дилър и банкер /и Емил Хърсев/.
Публикувано в сайта Гласове

Темата не е нова. За „Водстрой-98” е писано в различни медии, обсъждани са финансовите му сделки и цесии с ПИБ и ББР във връзка с фалита на КТБ и на това, че дружеството е една от фирмите с рекордни обществени поръчки, гаранциите /и не само/ по които са били финансирани от КТБ.

За съжаление Нова телевизия не продължи темата за начина, по който незаконно е бил предоставен кредит на това дружество, обезпечението, предоставено на банката във вид на особен залог над търговско предприятие, включващо всички движими и недвижими активи, настоящи и бъдещи финансови приходи и т.н. Измамата е извършена в самия договор за особен залог, при който заемодателят – ББР, е поискала залог от първи ред, заемателят – „Водстрой-98” АД е гарантирал, че го е предоставил, а на 5-а страница от документа става ясно, че повечето активи, заложени в ББР, вече са били заложени пред КТБ и ПИБ.

Нещо повече, още през ноември 2014 г., след получаването на парите и подписването на договора за залог, дружеството е прехвърлило основния си актив, а именно дружеството „Промишлено строителство Холдинг” ЕАД на новосъздадена фирма. Фактически прехвърлена е фирмата „Промишлено строителство Холдинг” ЕАД, за приватизацията на която през 2011 г. „Водстрой-98” АД е получил 10 млн. лв. кредит от КТБ и която с машините, съоръженията си, базите си представлява по същество „Водстрой-98” АД.

В активите на последната понастоящем едва ли има нещо повече от няколко автомобила и апартамента. В ББР, значи, е останала една куха фирма, от продажбата на активите на която при непогасяване на кредита ББР няма да получи нищо. И тази сделка е извършена пред очите на финансовия министър, който е принципал на банката, УС и Надзорния съвет на ББР. Пак в същото разследване ексфинансовият министър Р. Порожанов, сменил борда на банката, декларира с треперещ глас, че не е знаел нищо...

Във връзка с повдигнатите въпроси българското общество трябва да получи отговор на следните въпроси:

1. Какво е съотношението на предоставените между 2014 и 2016 г. кредити на МСП и тези на „други” кредитополучатели? Въпросът е резонен във връзка с появили се информации, че кредитите от ББР за групата фирми – предполагаема собственост на Д. Пеевски, са надхвърлили 110 млн. лв. за година и половина? Тъй като размерът им надхвърля 5% от капитала на банката, това отразено ли е в годишните одитни доклади за дейността на ББР и евентуалното провизиране като високорискови кредити?

2. Отразени ли са в тези доклади и информиран ли е принципалът на банката за решенията по отношение предоставените кредити на „Водстрой-98”? При           това решенията за голяма експозиция се взимат от УС с единодушие, одобряват се от Надзорен съвет и Вътрешния одит на банката.

3. Заложният кредитор ББР разрешил ли е продажбата на акциите на „Промишлено строителство Холдинг” – основния актив по залога на търговско предприятие „Водстрой-98” АД към банката? Такова разрешение не е вписано в АПВ.

4. Тъй като в документа за залог става въпрос за издаване на гаранции, които се изискват при участие в търгове за обществени поръчки, наясно ли е БНБ и министърът на финансите, а също и Министерският съвет, че кредитирането на която и да е частна фирма от ББР, печелеща държавни обществени поръчки, създава предпоставки за пазарно предимство и нелоялна конкуренция? В допълнение реална възможност за корупция, каквато в случая е имало, както се разбра. Искано ли е специално разрешение от ЕК – Ген. дирекция 3, за предоставяне на държавна помощ на частна фирма?

5. Извърши ли Банков надзор на БНБ, оглавяван от финансиста на всички времена Димитър Костов, проверка по така изнесените данни с оглед спазването на регулациите и управление на кредитния и репутационен риск?

6. На какво се дължи това „толкова изгодно” /не и за ББР/ сътрудничество между голяма частна фирма и единствената българска държавна банка, създадена с отделен закон и устав, гарантиращ работата й с напълно различен тип бизнес партньори – малки и средни предприятия?

7. И най-важното: С какви пари е финансирана фирма „Водстрой-98” АД, като се знае, че ББР не извършва по устав влогонабиране и че основният ресурс на банката е от целеви чуждестранни инвеститори, предоставящи ресурси за различни програми и проекти за МСП? Информирани ли са тези инвеститори за какво се използват парите им?

 
Неправителствената организация „Ние, Гражданите” изпрати писмо до посолствата на 28-те страни от ЕС, Русия, САЩ, Канада, Австралия, Турция и Македония с молба за съдействие и оказване на помощ и логистична подкрепа за информирането на чуждестранните вложители в КТБ за публикувания от синдиците списък, за да бъдат защитени техните интереси. В писмото се отбелязва, че между 100 и 150 граждани и фирми от страните - адресати са сред надгарантираните вложители на КТБ и по силата на Закона за банковата несъстоятелност следва да бъдат официално признати за кредитори на банката, за да могат да получат определени суми от масата на несъстоятелността на банката.

Публикация на сайта ГЛАСОВЕ

Ето и пълното съдържание на писмото:

„НПО „Ние, Гражданите”, която защитава интересите на българските и чуждестранните вложигели с надгарантирани депозити, разполага с информация, показваща, че между 100 - 150 граждани и фирми от страните, към чиито мисии се обръщаме, са сред надгарантираните вложители на банката, които по силата на Закона за банковата несъстоятелност следва да бъдат официално признати за кредитори на банката, за да могат да получат определени суми от масата на несъстоятелността на банката.

Тъй като синдиците на КТБ /н/ публикуваха на 18.08.2015 г. в Търговския регистър на Република България списък на кредиторите, а той съдържа много грешки и неточности, е абсолютно наложително за Вашите граждани с влог в КТБ да проверят в списъка на кредиторите сумата, с която са кредитори, и реда на удовлетворяване. При пропуски, грешки, неточности следва да направят възражение в срок до 04.09.2015 г.

Организацията ни направи максимални усилия да разбере оповестен ли е този списък със съобщение и публикация в местния печат на всяка страна, но до настоящия момент нямаме отговор на запитванията ни.

С оглед защитата на интересите на Вашите граждани и фирми, моля, Дами и Господа, да предприемете възможните стъпки и мерки за своевременно информиране на чуждестранните вложители в КТБ /н/ и защита на техните интереси.“

НПО „Ние, Гражданите” посочва още, че при необходимост от страна на посолствата или отделни чуждестранни граждани може да им бъде оказано максимално съдействие и логистична подкрепа. Използваме възможността още веднъж да напомним, че предварително подготвени за различни ситуации формуляри за възражение са качени на нашия сайт www.niegrajdanite.com

Председател: д-р Вера Ахундова

 
д-р на ик. н. Вера АхундоваОбщо 19 те фирми на тандема Пеевски – Кръстева и депутатите от ДПС, които са били в КТБ, са изтеглили за 10 дни общо 113 млн. лв. от банката. Това обяви в предаването "СЪботаж" по БНР председателят на сдружение „Ние гражданите“ икономистът д-р Вера Ахундова.
Публикува се от сайта Гласове

"Към 31 май 2014 г. тези фирми са притежавали общо 87,5 млн. лв. Това е 20 дни преди затварянето на банката. На 20 юни те са притежавали по-малко от 800 000 лева. На практика, само една от фирмите е загубила 60 000 лева. Другите са оставили такива депозити, които са в рамките на минимално гарантираните", обясни Ахундова.

"Имало е неизвестни милионери, които ние осветихме със списъците, които извадихме преди няколко месеца на политически известните личности и свързаните с тях лица. Тази информация, която е използвана от базата данни на банката е абсолютно точна, защото показва техните суми към 31-ви май, буквално 20 дни преди да затворят банката и към 31-ви октомври, когато е направен балансът на банката. Нещата са наистина драстични. Те показват участието на политически лица, на лица от съдебната власт и на други обществени личности. Това, което е интересно е, че много малко висши кадри и магистрати са останали към 24.октомври 2014 г., което означава, че от големите цифри, които са публикувани в последните списъци, липсват тези хора, те си изтеглили парите", каза тя.

Икономистът не смята, че в банката да има „дупка“ от 4 млрд. лв. "Тези 4 милиарда са едни измислени счетоводни цифри, заяви тя и изтъкна, че в момента са обявени дела за около 3.6 млрд. лв. Дори една част от тези пари да съберат, веднага се събаря т.нар „експертиза“ на одитори, които според мен не трябва въобще да бъдат одитори", изтъкна Ахундова.

Според нея банката не е била пирамида, защото винаги е имала печалба по-висока от лихвените плащания. През банката е минавало финансирането на 10% от БВП на държавата, допълни тя.

КТБ, макар и опоскана, е все още доста богата, обобщи икономистът и допълни, че в момента от нея печели „юридическата мафия“, защото при обявяване на несъстоятелност или атакуване на цесия адвокатският хонорар е минимум 3% върху стойността. "Това означава че около 120 милиона от нашите пари отиват за едни формални хартийки, които буквално повтарят едно и също", посочи Ахундова. За "Гласове" от сдружението "Ние, гражданите" предоставиха и списък с имената от ДПС:

 

 

Не ми е приятно да го напиша, но походът срещу банка КТБ ще продължи до нейния фалит!

Люба Манолова, автор и собственик на сайта Това е една история, която се пише в момента. В нея Главният прокурор се прави на политик, управителят на Централна банка си измива ръцете с политици, президентът каза преди три месеца какво предстои да се случи, а един кандидат за депутат употребява прокуратура, съд, Управителен съвет на БНБ и добре платени медии за лични цели.

Омбудсманът на Републиката напразно даде интервюта в няколко телевизии, няколко от тях даже не бяха свалени и публикувани в една от най-големите информационни агенции, „Фокус”.

Експерти, синдикати, работодатели, учени, обявиха, че умишлено и незаконно се унищожава банка КТБ.

Законът в този случай няма никакво значение, той се нарушава открито и без око да мигне на сценаристите в заверата.

В пек и дъжд вложители стоят пред Централната банка в протест на случващото се и с някаква надежда да получат все пак парите си.

От Брюксел дадоха ясен знак, че случващото се с КТБ противоречи на европейското законодателство и че ще има санкции.

Политици от назначеното от президента правителство още в първия си работен ден запретнаха ръкави да изпълнят волята на президента и съсипят банката, като дадоха ясно да се разбере, че това ще е тяхното поведение до края на мандата им.

От днес сайтът „Хроники” започва поредица за етапите, действията, на които е подложена КТБ, за да бъде докарана до фалит. Ще се чуят всички лъжи, манипулации, всички истини, непубликувани факти.

Какво стои в дъното на тази история – за едни причината банката да бъде доведена насилствено до фалит е опитът да се прикрият големи кредити на едно известно лице, които никога няма да бъдат върнати.

За други запознати в подробности с проблема „КТБ” – случващото се е опит с политически протекции да бъде източена една банка, по-късно и дъщерната й, за да се вземат милиони, които да отидат в полза на различни партии и лица.

Съществува и версията, че най-показателният факт за злонамереното начинание да се извърши банкова кражба е фактът, че на 29 юни, при президента Росен Плевнелиев е била предложена банкова ваканция от различни високопоставени политици и други участници. Една банкова ваканция предполага да се затворят повече банки за неопределен срок от време и още по-неясни цели, като резултатът от подобно деяние би бил източване на милиони.

Това се разказва тихо и плахо от социалисти, присъствали на тази среща при Росен Плевнелиев, но ясно и категорично никой досега е е разказал за какво иде реч!

Пак социалисти плахо искат да бъде разсекретен Стенографския протокол от тази среща, но никой няма да го направи, тъй като много лица от висшите партийни ешелони са кюпа, во главе с президента.

Няма причина този Протокол да не бъде публикуван, тъй като в него не се съдържа никаква конфиденциална информация. Искането за банкова ваканция няма как да бъде прието за секретно, тъй като то е престъпление по смисъла на Закона и то когато такава ваканция не се налага поради някакви извънредни обстоятелства.

„Ако публикуват Стенограмата – няма да има за кого да гласуваме – всички са в кюпа” – пошегува се един мой приятел, който живее и работи в чужбина, но подробно запознат с тази среща и случилото се на нея от участници!

Та, ако някой тръгне да пита какво се случва и къде е заровено кучето, то моето обяснение е, от предложението за банкова ваканция, мярка, която щеше да разтърси силно финансово страната ни!

Така че разплитането на случая „КТБ” ще започнем именно от предложението за банкова ваканция и всяческите опити да бъде скрит Стенографския протокол от срещата при Плевнелиев.

Обръщението към вложителите

Днес, на 23 септември Цветан Василев, бивш председател на Надзорния съвет на КТБ изпрати, по-точно публикува на своя сайт следното обръщение:

{edocs}belgrad1.doc,600,400,link{/edocs}

Очаквайте следващата публикация – Банкова ваканция, поискана при президента

 

На 12-тия ден от стачката на железничарите ДСБ извадиха губещи сделки в БДЖ на Сакскобургготски и Станишев, според които едно място в купените при Царя мотриси струвало 26 000 евро, а при други оферти - 1 600 евро! Така според ДСБ, БДЖ е било принудено да плати цена 15 пъти по-висока от предлаганата от конкурентни фирми, заключи депутатът от ДСБ и и зам.-шеф на парламентарната комисия по транспорта, Иван Иванов.

На 12-тия ден 80 процента от железничарите стачкуват, съобщиха от двата синдиката в БДЖ - КНСБ и КТ „Подкрепа”.

Другият скандален факт, който лъсна на 12-тия ден от стачката бе, че 60 млн. лева на БДЖ били блокирани на 2-годишен депозит в Корпоративна търговска банка, съобщил високопоставен правителствен източник за в. „Труд”. Парите не можело да бъдат теглени, защото в договора имало наказателни клаузи за предсрочно прекратяване!

За първи път чувам за това, ще направя проверка в първия работен ден, коментира Владимир Владимиров, председател на управителния съвет на БДЖ. “Ако открием пари, ще ги изтеглим и ще се разплатим с кредитори”, добави той.

Кой се разпорежда с парите на държавните предприятия и как в Корпоративна търговска банка – кой решава да се слагат на влог и наказателните клаузи – едва ли е някой друг освен вездесъщият Симеон Дянков, който е готов и единия бъбрек на премиера си да продаде, само и само, за да си запълни бюджетния дефицит.

„Хайде спрете да стачкувате, стига сте стачкували – значи спирате стачката, какъв смисъл има да стачкувате щом водите компанията към фалит?” – това повтаряше непрекъснато Диана Найденова като водеща в предаването на 4 декември „Опасно близо”.

Адвокат на ГЕРБ или водеща го игра Найденова в последното си предаване – зрителите така и не разбраха, но за първи път ясно и отчетливо вече журналисти близки до властта, не крият пристрастеността си – защо? Не беше ли журналистиката опонент на властта, която и да е тя? Или това не се отнася за обслужващата журналистика?

Невероятно...

На единадесетия ден стачка в БДЖ, протестът премина в гладна стачка.

Софийският градски съд започна гражданското дело по жалбата на БДЖ "Пътнически превози" за законността на стачката. А синдикатите втвърдиха тона - спират преговорите с ръководството на железницата, защото отстъпвало от вече договореното.

Железничари минаха на глад

На 11-ия ден от ефективните протести двама железничари обявиха безсрочна гладна стачка. Пръв я започна кондуктор с 28-годишен стаж.

„Снощи го обмислих, не съм по емоциите. Просто ме възмути държанието на нашите ръководители. Или ще живеем достойно, но така повече под психически стрес да се живее няма смисъл”, сподели Недко Кертов.

Той е прекарал два инфаркта. Затова състоянието му проследи лекар от Спешна помощ, който настоя кондукторът да бъде под наблюдение в болница. В крайна сметка мъжът прекрати стачката по настояване на колеги, но остана категоричен, че преговорите трябва да се водят денонощно до постигане на споразумение.

Няколко часа след Недко неговата колежка Недялка Зоева също обяви, че минава в гладна стачка. Синдикатите и стачният комитет заявиха, че спират преговорите с ръководството на БДЖ и ще ги подновят, само ако в тях участва и транспортният министър.

„Явно като видят, че сме готови на отстъпки и на споразумение, те тенденциозно искат ново намаляване и орязване на доходите на хората. Само и само стачката да на спре”, зави председателят на Синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев.

Синдикатите заявиха, че ако приемат последните предложения на ръководството на БДЖ, то общият месечен доход на железничарите ще падне с още една трета.

Какво междувременно се случва в компанията

По силата на Споразумението със Световната банка е трябвало да бъдат съкратени 1000 души през 2011 г.

Освен това министър Ивайло Московски призна, че следващата, 2012 година ще останат на улицата още 500 души – т. е. това, което Световната банка е поставила условие, което даже не се изпълнява, а се действа на принципа – да изхвърлим повече работници, да съкратим повече влакове и линии, за да бъдем разтоварим един път завинаги бюджета от дотациите за БДЖ!

„Причината за това е, че Световната банка не ни отпуска дарение, а кредит, който държавата директно ще трябва да започне да изплаща” – обясни доста нелогично даже несъстоятелно министърът.

Истината е, че като цяло планът на СБ не дава жизнеспособност на железниците в дългосрочен период смята Европейската комисия – контрира министъра Петър Бунев.

Съкращаване на персонала, разреждане на сега пътуващите влакове, същото ще се повтори и следващата година – обясни Московски.

„Влаковете бяха 1 200, отидохме на 600, а сега са 450 обясни Бунев и попита: „Как се тези съкращения ще излезе дружеството на печалба, за да си връща дълговете и кредитите”!

Как ще се връщат тези кредити с една свита компания с по-малко приходи и съкратени 2000 души?  В момента се движат вагони, които не отговарят на европейските изисквания за сигурност.

„Това е ситуацията в цяла Европа” – изсили доста Московски, на когото е простено да говори на границата на лъжата, тъй като не разбира от жп транспорт. – Със свитите разходи от заплати , със съкращаването на хора и линии, с повишаване на билетите – щяло БДЖ да излезе на нула, а не на загуба – съобщи още Московски, което естествено няма как да се случи, тъй като в цял свят пътническите превози в жп транспорта се дотират!

„Държавата ще има такава железница, каквато може да си позволи! Железницата наистина е много скъпо нещо...Ние не можем да си позволим качествена транспортна услуга...” – изплю камъчето министърът, което на практика означава: държавата няма да има железница за пътнически превози.

„Инвестиции в инфраструктура за над 1, 200 млрд, двама комисари дали гаранции пред Московски, че ако БДЖ бъде напълно оздравена, и се превърне в една здрава и нормална компания със средно европейски мащаб, на 1 януари 2014 година ще има 600 млн свободни пари, т . е. от фондовете на ЕС, с които ще може да се закупят нови влакове – издекламира министър Московски в студиото на „Опасно близо”.

Петър Бунев: Когато се казва, че ще има някаква система бонусна, която ще се въвежда – тя трябва да бъде разработена и да се види, а не да се говори с някаква идея в неопределено бъдеще... Предлага ни се класът за прослужено време от 1 да намалее до 0,6.../Бунев не бе научил още, че класът за прослужено време за първа, втора и трета категория труд изоБщо ще отпадне по искане на Дянков – бел . Л. М./. Начинът, по който се водят преговорите ни води към мисълта, че те  умишлено искат да продължи стачката. Затова ...критиката ни към министъра е, че той назначава ръководството на железниците и поне един от тези трима души да разбира от железопътен транспорт. Поне един трябва да разбира от железници. Когато тръгваш да правиш променя и да оптимизираш процеси, не може да не познаваш процесите и да ги оптимизираш.

Затова първо казваме, че доверието между нас и ръководството на БДЖ вече го няма...

Московски: Хората, които работят в железницата имат най-малка вина за състоянието на дружеството... да има искания от една фалирала компания е най-малкото – нелогично.

Дянков коментира доста фриволно и невярно протестите на железничарите: „Загубите досега от стачките върви към милион половина, може би в скоро време никой няма да използва БДЖ, заяви в предаването "На четири очи" вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Вече обсъждаме възможността да бъде създадено нова дружество. Още не е тръгнала процедурата, но има интересни инвестиции, тъй като това е единствената връзка между Европа и Азия, каза министърът. Със загубите от стачката не само не могат да се изплатят дълговете, но вече не могат да се плащат и заплатите. В държавния бюджет няма пари да изплати дълговете на БДЖ, това са 800 милиона. Единият вариант е гражданите да платят от джоба си този дълг. За мен тази стачка няма алтернатива. Дружеството ще влезе в несъстоятелност, а пък те дължат и на държавата. Когато има възможност, когато може да се направи компромис, ние го правим, но в случая няма накъде, подчерта Дянков. „Аз пари на БДЖ няма да дам", категоричен бе министърът. Несъстоятелността на дружеството е въпрос на дни, заяви министърът.

И да стачкуват – няма пари, и да не стачкуват – пак няма – тогава, който събира две години и половина дългове, за да стигнат до 800 милиона?

Защо Дянков настоя преди месеци парламентът да приеме закон, с който да се отпуснат на БДЖ 140 млн, къде отидоха тези пари?

Тази година загубата на „Пътнически превози” била 25 милиона! За новите мотриси на Сименс се искаха 15 милиона – загубите се прибавиха към другите загуби, Дянков обяви че няма да прати мотрисите и ще трябва да се върнат…

Междувременно в Берлин транспортният министър Ивайло Московски успя да договори около половината от забавения дълг да бъде разсрочен. Дружеството обаче може да загуби 25 от най-новите си влакове, ако до края на месеца компанията не изплати останалите 15 милиона евро.

Схема за погасяване на 15 млн. евро до края на годината по забавените с година вноски по кредита за купуването на мотрисите "Дезиро" за БДЖ, а останалите 9 млн. евро да се разсрочат за 2012 г., договори в петък, на 2 декември в Германия министърът на транспорта Ивайло Московски. Той очакваше парите да дойдат от държавния бюджет, след като говори за това с премиера или с финансовия министър, но още преди да се върне от Берлин надеждите му бяха попарени.

Финансовият министър Симеон Данков определи договорката на Московски като "добра сделка", но заяви, че парите за изплащането на дълга няма да дойдат от държавата.

23 милиона за реклама на туризма може да се дадат, а 15 млн за вече закупени мотриси – не може!

Къде е камъчето в обувката на железничарите – в тайнствения инвеститор, който се е наточил да прилапа „Товарни превози” – едно от печеливщите звена в железниците ни.

За българите какво остава: да пътуват с рейсове, което е по-скъпо, тези които нямат пари – да не пътуват.

И тук липсва почтеност в правителството на ГЕРБ – да каже ясно и категорично: продаваме „Товарни превози”, продаваме печелившето НКЖИ – имоти инфраструктура. Хазната е изпразнена от Дянков – и се продава всичко, което може да носи приходи.

А дали ще остане държава – това е последна грижа на Дянков. Нали никой не вярва, че прокуратурата ще го извика да го разпита къде са парите от Резерва на здравната каса, къде се изпариха 120 млн от пенсионните фондове, парите от продадения на безценица Булгартабак, продадения държавен дял в Е ОН, продадения „Кремиковци”, къде се изпариха няколко милиарда от оставения излишък от Тройната коалиция… И прочие, и прочие подобни разпродажби.

Ще си останем с историята за БДЖ:

Първата железопътна линия в днешните български земи е линията Русе - Варна. Построена е от английска компания с главни акционери Уилям Гладстон и братя Баркли през 1865 г. Открита е за движение на 7 ноември 1866 г.; дължината ѝ е 223 км.

През 1874 г. английската компания прехвърля експлоатацията на дружеството на барон М. Хирш, а през 1888 г. дружеството е откупено от българската държава.

Поне имаме история – това Симеон Дянков няма как да продаде!

 
Публикацията е предоставена с любезното съдействие на сайта ГЛАСОВЕ
Илиян Зафиров Илиан Зафиров
"Цесии на влогове, с които се погасяват задължения, са не само законни, но и ще се отразят положително на икономиката. Предприятия, изчистили задълженията си към КТБ, могат да се финансират на чисто от друга банка и да продължат да функционират. Така ще бъдат запазени и бизнесът, и работните места. Само работещи предприятия могат да пълнят хазната. Анулирането на цесиите, с които тези предприятия са погасили задълженията си, ще ги обрече на ликвидация, а бюджета - на допълнителни социални плащания". Това коментира специално за "Гласове" Илиан Зафиров, доскорошен изпълнителен директор на КТБ.

Поводът за коментара му е днешното изявление на премиера Бойко Борисов, че правителството ще иска законодателна промяна, анулираща цесиите между клиенти на КТБ, тъй като ще ощетят бюджета с 800 млн. лева.

По принцип няма връзка между цесиите и бюджетния дефицит, обясни пред "Гласове" Илиан Зафиров.

"Някои медии, от определени медийни кръгове, "анатемосват" цесиите от доста време. Тази тяхна политика стои над обективността. Явно усещат, че целта на атаката срещу КТБ - далавера със заложените активи, се изплъзва. Продължаващите опити да се внуши на обществото, че трябва да се обявят за нищожни всички цесии, целят само едно - запазване на заложените активи във властта на синдика, който да се разпореди с тях, както намери за необходимо и в чиято полза е необходимо", подчерта Илиан Зафиров.

"Точните думи на финансовия министър, а предполагам и на премиера по тази тема, са: "Влоговете, придобити чрез цесия след поставянето на Корпоративна търговска банка под специален надзор, няма да се покриват от Фонда за гарантиране на влоговете". Това е изключение, при което един депозит се "разбива" на две или повече части, всяка от които се прехвърля на нов собственик. Така всяка една от тези части попадат под защитата на Закона за гарантиране на влоговете. Например, ако един вложител има 800 хил. лева на депозит и прехвърли вземането си по него на три лица - по 196 000 лева, той ще получи след 4 декември 2014 г. 196 000 лева и натрупаните лихви, както и останалите три лица - също по толкова всяко едно. В рамките на този конкретен пример интересите на Фонда за гарантиране на влоговете ще бъдат ощетени с 588 000 лева и натрупаните върху тях лихви. За да се защитят интересите на Фонда и на държавата като кредитор от последна инстанция, е достатъчно назначеният от Фонда синдик да обяви въпросните сделки за нищожни. Тогава ситуацията само при тези сделки ще се върне в изходно положение. Поради това не виждам нужда от изменения в закона - синдикът разполага с нужната власт да защити интересите на държавата", подчертава бившият изпълнителен директор на КТБ.

"Впрочем квесторите под диктовката на БНБ създадоха вече достатъчно хаос по въпроса, едностранно намалявайки лихвените проценти по всички депозити, влогове и разплащателни сметки. По този начин всички привлечени средства, дори и индивидуално договорените преди 20 юни 2014 г., вече са на стандартни условия и би трябвало средствата на всеки един клиент да са гарантирани в рамките на сумата от 196 хил. лв", коментира още Илиан Зафиров.

 

От два независими източника сайтът „Хроники” научи следните новини:

Делян Пеевски е поискал да закупи разпространителската мрежа на бившите ВАЦ-ови вестници, за което Любомир Павлов нямал нищо против. Изискването на Пеевски обаче било: да получи и част от акциите в двете издания „24 часа” и „Труд”

Ако тези искания на Пеевски бъдат осъществени, цялото национално разпространение щяло да се озове в ръцете на депутата от ДПС, което било цел и на управляващата партия ГЕРБ!

От ГЕРБ подсказали на Пеевски, че е желателно Любомир Павлов да отстъпи поста си в Съюза на издателите и длъжността да се поеме от съпругата му – Диляна Грозданова, нещо, за което Павлов не се дърпал особено, предвид щедрото финансово обезпечаване на цялата тази претенция на сегашния медиен монополист.

Така докато се очаква отговорът на въпроса на журналистката Илияна Беновска за медийния монопол в страната, отговор, който й бе обещан от самия премиер Бойко Борисов – проверка явно не се прави, а самият Пеевски използва благоразположението на управляващите и продължава да разпростира своя медиен монопол до национални мащаби.

Ще припомня въпросите на Илияна Беновска, зададени на следизборната пресконференция на ГЕРБ:

Втора пресконференция, след балотажа:

Бойко Борисов:... Беновска, дайте на Беновска, моля Ви се.

Илиана Беновска, К 2: Благодаря Ви, г-н министър-председателю. Поздравявам Ви сърдечно. Сега сте много силен. И, както казаха – много отговорен. Благодаря Ви, че проявихте кавалерство.

Бойко Борисов: Давай сега ...

Илиана Беновска, К 2: Г-н министър-председателю, сега внимавайте. Казахте, че са Ви убили 15-16 годишен, фигуративно, с тези списъци, БСП? И сигурно е било така. Сега ще ме чуете ли спокойно, като гражданин? В момента също Вие съдействате за убийствата на 15-16, на 20, на 30, на 50-годишни?

Бойко Борисов: Как?

Илиана Беновска, К 2: С този информационен и медиен монопол в ръцете на Делян Пеевски и Красимир Гергов, финансиран от държавата ...

Водеща: Колега, Вие имате думата да реагирате в момента, не ние.

Илиана Беновска, К 2: Г-н Борисов, имайте смелост да ме чуете.

Бойко Борисов: Не, аз го знам това, от Вас съм го чул ...

Илиана Беновска, К 2: Питам Ви, финансиран от държавата ...

Бойко Борисов: Не, не финансира. Има конкурси по различните министерства, където участват всички медии и всички медии вземат пари от там, те са европейски пари.

Повече от месец след изборите, никой не отговори на въпросите на Беновска за медиите, медийния монопол и други подобни проблеми....

В България чудесата не спират:

Мажоритарният собственик на Корпоративна търговска банка /КТБ/ Цветан Василев стана "Мистър Икономика" - част от журито ще иска ново преброяване на гласовете – под това заглавие в. Дневник пусна репортаж за „събитието”.

Поради големия читателски интерес публикуваме състава на журито на конкурса:

ЖУРИ НА КОНКУРСА

1. Славка Бозукова, председател - Изпълнителен директор на “Стандарт нюз” АД
2. Божидар Данев - Изпълнителен председател на Българска стопанска камара, носител
на наградата “Мистър Икономика 2004” за принос в развитието на
българската индустрия
3. Петър Кънев - Член на Съвета на директорите на “Демакс” АД, носител на наградата
“Мистър Икономика 2005” за принос в развитието на индустрията
4. Андрей Георгиев - Изпълнителен директор на финансова къща “Логос”
5. Камен Колчев - Председател на съвета на директорите и
Главен изпълнителен директор на Елана Финансов Холдинг
6. Доц. д-р Григорий Вазов - Ректор на Висше училище по застраховане и финанси
7. Левон Хампарцумян - Председател на Асоциацията на търговските банки и Главен
изпълнителен директор на УниКредит Булбанк
8. Асен Ягодин - Председател на Съвета на директорите на Българска фондова борса
и председател на Управителния съвет на Българска банка за развитие
9. д-р ик. н. Емил Хърсев - Управляващ директор на “Хърсев и Ко” КДА
10. Петко Николов - Председател на Комисия за защита на конкуренцията
11. д-р Йордан Войнов - Изпълнителен директор на
Българска агенция по безопасност на храните
12. Румен Порожанов - Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”
13. Константин Вълков - Програмен директор на Дарик радио
14. Тодор Белчев - Председател на Съвета на директорите на “Технополис България” ЕАД
15. Георги Ангелов - Главен икономист в Институт “Отворено общество”
16. Николай Генчев - Главен изпълнителен директор
на застрахователна компания “Уника” АД
17. Даниелa Петкова - Главен изпълнителен директор на ПОК “Доверие”
18. Михаела Калайджиева - Генерален секретар на "Виваком"
19. Александър Раков - Изпълнителен директор на IBM България
20. Ангел Джалъзов - Заместник-председател на Комисия за финансов надзор
21. Милен Велчев - Изпълнителен директор на "Делта кепитъл интернешънъл", носител
на наградата "Мистър Икономика 2003" за цялостен принос в развитието на
българската икономика
22. Иво Георгиев - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор в ТИ БИ АЙ ЕФ Файненшъл Сървисиз
23. Петър Андронов - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен
директор на СИБАНК
24. Вяра Анкова - Генерален директор на БНТ
25. Румен Янчев - Председател на управителния съвет и изпълнителен директор на
"Булстрад Виена иншурънс груп", носител на наградата "Мистър Икономика
2005" за принос в развитието на небанковия финансов сектор
26. Петко Димитров - Управляващ съдружник на "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД
27. Огнян Донев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
на "Софарма" АД и Председател на Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България
28. Димитър Абаджиев - Ръководител на департамент "Корпоративни отношения"
и член на Изпълнителния борд на международната компания "Набуко Газ
Пайплайн интернешънъл" - Виена
29. Атанас Фурнаджиев - Управител на "Мото-Пфое - България" ООД
30. Цветан Симеонов - Председател на Българска търговско-промишлена палата
31. Орлин Пенев - Главен оперативен директор и Изпълнителен вицепрезидент на
"Алианц България Холдинг" АД
32. Васил Велев - Председател на Управителния съвет на Асоциацията на
индустриалния капитал в България
33. Валентин Златев - Изпълнителен директор на "Лукойл България" АД, носител
на наградата "Мистър Икономика 2004" за цялостен принос в развитието на
българската икономика

Номинациите за конкурса са следните:

НОМИНАЦИИЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ - мажоритарен собственик на Корпоративна търговска банка и председател на надзорния й съвет
БОГОМИЛ МАНЧЕВ - изпълнителен директор и основен акционер на “Риск Инженеринг” АД
ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ - изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Минно-обогатителен комплекс “Асарел-Медет” АД - Панагюрище
ЦОЛО ВУТОВ - управител на “Геотехмин” ООД и председател на Съвета на директорите на “Елаците-мед” АД


ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ИНДУСТРИЯТА

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ - председател на Надзорния съвет на “Биовет” АД и изпълнителен директор на
“Хювефарма” АД
НИКОЛА ДОБРЕВ - главен изпълнителен директор на “КЦМ 2000 Груп” АД
ГРИША ГАНЧЕВ - основател и председател на надзорния съвет на компанията “Литекс Комерс” АД


ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР

СТОЯН МАВРОДИЕВ - председател на Комисията за финансов надзор
АНТЪНИ ХАСИОТИС - оглавява шестте дъщерни дружества на Юробанк И Еф Джи Груп в България
ЕМИЛ АНГЕЛОВ - заместник главен изпълнителен директор, член на Борда на директорите на Банка
Пиреос България и Банка Пиреос Украйна и управител на Пиреос Лизинг България, Пиреос Авто Лизинг и Пиреос Бест Лизинг

ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА УСЛУГИТЕ И ТЪРГОВИЯТА

ДАНЧО ДАНЧЕВ - председател на управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД “Виктория”
КРАСИМИР СТАНЕВ - изпълнителен директор на “Албена” АД
ЕМИЛИЯН АБАДЖИЕВ - генерален директор на “Метро България”

ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДИМИТЪР ЗОРОВ - собственик на фирма “Зоров 97” и производител на млечни продукти “Пършевица”
"ЛИДЛ" - част от немската “Шварц-група”, оперираща в областта на търговията с хранителни и нехранителни продукти
ИВАН АНГЕЛОВ - управител на най-голямата компания за производство на птиче месо в България - “Градус”

Събитието е било проведено под патронажа на премиера Бойко Борисов.

Какво прави впечатление от това събитие:

Изненадващо и без всякаква логика, министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов връчи статуетката, предназначена за "Мистър икономика", въпреки че другият вицепремиер в държавата Дянков е ресорен по икономическите и финансови въпроси.

Засега приемаме версията, че шефът на предизборния щаб на ГЕРБ и МВР-министър вероятно има основателна причина да награждава Цветан Василев, в чиято банка по-голямата част от парите са държавни и никой не казва колко са.

Припомням: защо шеф на предизборен щаб на управляващата партия в България връчва награда "Мистър Икономика" на банкер, в чиято банка се съхраняват държавни милиони и размерът им е строго пазена конфиденциална информация!

Както се казва - отговорът е във въпроса.

Какво се знае "за приноса на самия Цветан Василев в икономиката": не се знае нищо, защото такъв принос не е публично известен, освен, че е тайна.

Ще цитирам и изказването на премиера Бойко Борисов за КТБ: „Ако тръгнем да вадим държавните пари, ще фалираме банката и тя ще повлече всички останали”...

Една от най-строго пазените тайни в държавата е колко милиона от държавата са в КТБ – до този момент никой е дал отговор на въпроса.

В същото време, излезе информация, че Цветан Василев щял да вложи 20 млн. лева за стадион на "Ботев" /Пловдив/. Тук веднага изниква въпросът Цветан Василев или пари на държавата ще се вложат в този стадион...

Но да се върнем към медийния монопол, мащабното пазаруване на вестници и телевизии и държавните милиони в КТБ – неяснотата около размера на държавните милиони в банката размива ясният отговор - с чии пари беше извършено преди време пазаруването на медии от Пеевски.

Нямам представа / и не само аз/ за какъв точно цялостен принос Цветан Василев бе удостоен с тази награда. В същото време от в. „Дневник” научаваме, че около присъждането й са възникнали скандални ситуации.

Оказа се, че кандидатурата е на Цветан Василев е номинирана в конкурса неясно от кого и е за принос в икономиката вместо във финансовия сектор (друга категория) например, споделят мотивите си членове на журито пред capital.bg.

Част от 33-членното жури на конкурса "Мистър Икономика", организиран от списание "Икономика" /част от групата на вестник "Стандарт"/, обявила, че ще поиска повторно преброяване на гласовете, след като снощи бяха обявени резултатите, съобщи capital.bg.

"Не гласувах при втория тур. Какво точно е дал Цветан Василев на българската икономика, освен че е взел част от парите на държавата в неговата банка", коментира пожелал анонимност член на журито пред capital.bg.

Друг от 33-членното жури - главният икономист на институт "Отворено общество" каза: "Не виждам в журито нито един кейнсианец, всички са либерали, Цветан Василев говори против тях, не зная кой го е предложил и с какви основания. Сега остава да разберем кой е и гласувал за него. Аз самият не бях предложил никой за "Мистър Икономика", нямаше изявен такъв тази година и бях оставил празно това квадратче. Би ми било интересно кой е предложил тези кандидатури, за да се види кой как е гласувал. Просто ми пратиха някакво писмо, попълвам и връщам. Част от кандидатурите са странни. Малко е пресилено да се нарича жури, не знам колко души са попълнили и отговорили, това е допитване, а не точно жури. Ще се радвам резултатите да се публикуват."

Какво друго прави впечатление от този така наречен конкурс:

На събитието в Националния исторически музей са присъствали само част от членовете на журито.

Сред коментарите около голямата награда бяха и предположенията, че медиите организатори са част от медийната група около банката. През юни тази година 34.5 процента от акциите на дружеството, което издава  "Стандарт", бяха купени от "ГМ прес", която по-късно придоби и вестник "Шоу" и сайта blitz.bg. Официално между новият съсобственик и компаниите, свързани с името на Цветан Василев, няма връзка. През последните години обаче  Корпоративна банка финансира пазаруване на медии, концентрирани в групата на Ирена Кръстева /издател на "Монитор", "Телеграф" и други/ и сина й, депутата от ДПС Делян Пеевски.

На церемонията са липсвали министри, в чиито ресори е икономиката. Сред официалните гости е бил шефът на БНБ Иван Искров, чията кандидатура за този пост бе издигната от ДПС.

Наградата за принос в развитието на финансовия сектор е била връчена на председателя на Комисията за финансов надзор /КФН/ Стоян Мавродиев, който благодарил на Бойко Борисов и Цветан Цветанов за възможността да работи по икономическата програма на ГЕРБ преди изборите.

За принос в развитието на индустрията е бил отличен Кирил Домусчиев, председател на надзорния съвет на "Биовет" и собственик на любимия на Борисов футболен отбор „Лудогорец”. Да не забравяме и че на стадиона в Разград на партийно мероприятия на ГЕРБ бяха раздадени 12 000 кебапчета преди време и армията бе опъвала палатки. За тази партийна „привързаност” на министъра на отбраната и кебапчетата имаше парламентарно питане към Борисов, което предизвика скандал в парламента.

Как може да се оцени връчването на наградата „Мистър Икономика” – като поредното партийно мероприятие на управляващите от ГЕРБ и нищо повече?

Или благодарност за "подкрепа" за изборите? Нещо като с чужда пита - помен..

Що се отнася до медийния монопол – той полека-лека се превръща в партиен и национален.

С чий пари? Едва ли сегашните управляващи ще проверят. Те прекрасно знаят отговора и по тази причина не го казват.

 

Докато ни навират в лицата суетата на някакви политици, вкопчили във властта, докато Прокуратурата си прави оглушки за КТБ...

Новият шеф на Фонда за гарантиране на влоговете Радослав МиленковФондът за гарантиране на влоговете вече е с нов шеф, след като сегашният, Росен Николов подаде оставка. Подаде ли я или му я подадоха?

Тъкмо приближи денят хората, да си вземат влоговете и хоп! Смениха шефа на Фонда?! Досега той не им пречеше, сега явно му направиха предложение, което не можа да изпълни и затова се оттегли от поста си.

От прозрачно, по–прозрачно. На всичкото отгоре групата, действала досега единно за фалита на КТБ сега се разцепи. Бойко Борисов слуша Делян Пеевски, Левон Хампарцумян. От другата страна е Иво Прокопиев, когото медиите на Пеевски нападат. Тогава къде е така нареченият президент в тази конфигурация? Той и Иван Искров вървяха ръка за ръка в насилственото държане на КТБ затворена. Президентът и Прокопиев неведнъж са показвали близост в бизнеса. А сега къде са – източници, пожелали анонимност обясниха, че отношенията на Плевнелиев и Прокопиев са силно охладнели. Прокопиев не крие, че се опитва да отстрани Пеевски от събитията, свързани с банката, но нещо не му се урежда въпросът.

Хампарцумян по традиция е със силните на деня, телевизиите показаха как той стои като попечител до премиера Бойко Борисов когато той съобщи, че цесиите за КТБ ще бъдат отменени и то със задна дата.

Юридическо безумие, които няма как да се случи – пролича от думите на вицепремиера Ивайло Калфин: „Цесиите в КТБ трудно ще бъдат отменени... Не знам как може да стане това със задна дата".

Няма да съветваме премиера Борисов тутакси да уволни човекът, който го е убедил да направи изявлението за цесиите, защото сме наясно, че той не обича чуждото мнение.

Премиерът Борисов обяснява за отмяната на цесиите"Ще отменим всички прихващания в КТБ. Всички, които са се нагласили през цесиите, една вторична далавера... и са се нагласили вече. Ще отменим прихващанията в цесиите. На практика се надявам едно 800 милиона лева да си влязат обратно в държавата", заяви Борисов, докато от дясната му страна седеше Левон Хампарцумян.

"Ако правителството иска повече да не сме правова държава, то нека да прави каквото си поиска и да отмени цесиите в КТБ. Но като сме правова държава, това не може да се случи", заяви пред една агенция проф. Огнян Герджиков, който е признат за вещ в търговското право.

Дела и пак дела – сега се започва...

Фирма „Бромак”, Оманският фонд, облигационерите са спрели процедурата по несъстоятелност в съда с жалба срещу отнемането на лиценза на КТБ.

Процедурата по несъстоятелността на КТБ беше спряна от Софийския градски съд. Причината е жалба във Върховния административен съд /ВАС/ от мажоритарния собственик на банката – "Бромак" на Цветан Василев.

Според СГС, компанията се оплаква от отнемането на лиценза на банката от БНБ. Процесът беше насрочен за 24 ноември. От съда обявиха, че съгласно чл. 11, ал. 6 от Закона за банковата несъстоятелност в тези случаи производството подлежи на спиране до приключване на административно-правния спор.

На 06.11.2014 г., на основание чл. 36, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 25 и чл.151, ал.1, предл. първо от Закона за кредитните институции и чл. 16, т. 15 от Закона за Българската народна банка, Управителният съвет на БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност на „Корпоративна търговска банка“ АД.

Делото във ВАС е на две инстанции и ако се съди по практиката на съда вероятно ще отнеме месеци, а може и година. През този период банката се ще управлява от квестори.

Лицензът на КТБ беше отнет на 6 ноември както стана дума по-горе и това решение влезе в сила веднага. До окончателното произнасяне по спора между "Бромак" и БНБ обаче делото за фалита ще чака

Плащането на гарантираните депозити ще започне, тъй като според Закона за гарантиране на влоговете в банките, изплащането на гарантираните суми започва най-късно 20 работни дни след датата на отнемане на лиценза, докато влизането на синдици и разпродаването на имуществото ще се състои по-късно.

"Изплащането на гарантирани депозити ще продължи пет години и моля хората да не се струпват в първите дни", каза новоизбраният шеф на фонда, Радослав Миленков.

Депутатът Мартин Димитров е объркан и разочарованДепутатът от Реформаторския блок, Мартин Димитров призна: „Внесохме законопроект за Фонда за гарантиране на влогове, преди шефът му да бъде сменен. От блока недоумяваме как Радослав Миленков е бил избран за поста". Тук нещата са по-лесни – и да недоумяват – реформаторите трябва да са наясно, че те бяха необходими за подписване на Декларация за подкрепа на кабинета и някой и друг пост. Останалото ще го научават от новините.

За сведение на Мартин Димитров, Радослав Миленков е бил кадър на ПИБ, а след това един от шефовете на Общинска банка.

Оказва се, че Реформаторският блок е внесъл законопроект, засягащ дейността на Фонда за гарантиране на влоговете, преди председателят му да бъде сменен. Законопроектът предлага промени, според които Управителният съвет на фонда, а не неговият председател, да взема важните решения

Според проектозакона на реформаторите, синдиците в КТБ ще бъдат назначавани отново от Фонда за гарантиране на влоговете. Затова, по думите му, проектът трябва да се приеме бързо. Предвижда се в Управителния съвет на фонда да влизат представители на различни институции – на парламента, на Министерство на финансите и т.н.

„Кой е председател на фонда, кой взема решенията е изключително важно. Ние може би предусетихме промяната и затова предложихме УС да взема решенията“, допълни той. Според него, в момента правомощията на председателя на фонда са огромни.

Депутатът обясни още, че смяната на Росен Николов с Радослав Миленков не е била консултирана с РБ. „Нали сме коалиция?“, възкликна той. „Някак си докато се обърнем, изведнъж се появи г-н Миленков и се появи като шеф на Фонда за гарантиране на влоговете“, възмути се Димитров. „От нищото се появи“, добави той.

Появилият се от Нищото бе пратен от премиера да се запознае постфактум с коалиционните партньори така:

„Г-н Миленков сега с финансовия министър да отидете в парламента, да се представите на Радан Кънев, на коалиционните ни партньори. Кажете им, че имаме пълната подкрепа на Асоциацията на банките. Не сте анонимен човек. Направили сме го бързо, защото искам бързо да приберем парите на държавата”, заяви Борисов.

И това ако не беше подигравка – здраве му кажи!

Ще оставя настрана коалиционните драми и ще дам думата на Вера Ахундова от организацията "Ние, гражданите", тъй като тя съобщи скандални факти в предаването на news7 "Още нещо":

Вера Ахундова от неправителствената организация „Продължават престъпленията около КТБ. Аз по-мек израз от този не мога да намеря, защото ние констатирахме и ред нередности, те са заложени и в нашата жалба против отнемането на лиценза, но на това ще се върна по-късно.

Първо по одита - и трите фирми са с конфликт на интереси, като „Ърнст енд Янг одит“ ООД е бил одитор на банката 2012, 2013 година, т. е . няма право на одит.

„Те всички по един или друг начин са свързани с КТБ и с банка „Виктория”, поясни Даниел Божилов от КТБalive. – Не е било редно те да участват защото на практика излиза, че те са проверявали собствените си работи.”

„Един от съдружниците, Николай Гърнев е със закрити сметки, две в КТБ – на 18-ти юни, късно следобяд.

За „Делойт България“ ООД вече знаете, за Силвия Пенева, сигналът е подаден в „Делойт...” в централата, в Щатите, като това, което възнамеряват да направят колегите ни от Америка, е не само отнемане на лиценза, но и преследване за корупционни практики, което е по наказателното право, т. е. теоретично те могат да бъдат арестувани навсякъде по света, но и ако стъпят в Америка...”

Даниел Божилов от КТБaliveБожилов: „Сега идват много важни момента, като изплащане на гарантираните влогове е най-малкия, по-интересните са банките през които ще става това, назначаване на синдика и съдебното заседание за производството по несъстоятелност на банката на 24 ноември...”

Вера Ахундова: „В този смисъл има промени в листата на синдиците, има двама нови, имайте в предвид, че от 1996 година няма включвани нови лица. Сега пожарно са предложени от Нели Кордовска, изпълняващ правомощията на подуправител на БНБ, и са включени, и те са част от една група, която работи заедно с нашия квестор, Лютов, Иглика Логофетова – тя е била с него синдик в АК”Балкан”. Най-скъпата адвокатска фирма в България „Димитров, Петров и Ко” – ето тука плащанията, за три месеца само, забележете, юридически консултации за събиране на вземания, ние не сме чули някой да е събрал някой в банката, но те са получили 792 000 лева само за три месеца...

Божилов: „Реално това представлява попълване на една бланкетна молба, която ако отидете при секретарката на съдия-изпълнител – тя ще ви я попълни без пари...”

В. Ахундова: „... ако въобще са попълвани, защото ние сме в контакт с толкова предприятия, които са кредитополучатели, и никой не ни е казал още, че е получил изпълнителен лист. Но, забележете, информацията, която имаме от хора от нашата организация, /ще ви коригирам представянето ни в предаването – „Ние, гражданите” това вече е неправителствена организация.-бел. В. А./ние знаем, че са получили 6 милиона, като голямата част от плащанията са извършени на каса в КТБ, защото КТБ е пълна с пари. Там наличните средства са не по-малко от 5-6 милиона. Както въпросните квестори – те би трябвало да си получат като нас парите, да чакат да си ги изтеглят от Гаранционния фонд, ама са си ги вземали...”

"Защо смениха шефа на Фонда за гарантираните влогове – Росен Николов – две са причините, обясни Ахундова – едната е обслужващите банки и самодоволните усмивки на някои банкери, които виждаме всеки ден, а по-сладката част от упражнението е активите на банката. При така засекретени данни – ние, вложителите плащаме, всичко е засекретено, правят някакви абсурдни оценки по някаква методика, която дори няма регламент за приложение, и ще се прилага след 2018 година. Между другото това ще бъде и основен акцент на обжалванията. Всичко е секретно, ние нямаме достъп, те не подписват никакви документи, че това са счетоводни цифри, и наши колеги от Щатите ни подсетиха да прегледаме Доклада на KPMG – одиторския доклад. Там се споменава, 2013 година, че свързаните кредити на КТБ са за 4, 2 млрд лева, но съветват да не се променя баланса, тъй ако активите срещу тези 4,2 млрд лева са над 8 милиарда. Значи, представете си, синдикът ще разполага с всички тези активи и тази група, за която ви говоря, свързана с Нели Кордовска и с одиозните фигури в БНБ, си готвят мекия старт в живота. Както например .. така се произвеждат милионери...”

Фондът за гарантиране на влоговете, с новия си шеф, ще избира синдиците за КТБ, те ще имат своите правомощия за разпореждане с масата на несъстоятелността, ще имат право да продават активи, да продават банката като цяло или на части, да продават предприятията...

Две седмици преди датата за начало на изплащане на влоговете бе сменен шефът на Фонда за гарантиране на влоговете, друг човек ще се разпорежда с активите на банката, с продажбата на имуществото й, и прочие...

Кои банки ще обслужват вложителите за теглене на влоговете им – по закон е една банка, вероятно това ще се промени в парламента, кои банки е важно за самите тях, тъй като такса обслужване не се плащаше само в КТБ – т. е. сега други банки ще приберат тази такса и те няма да са случайно избрани.

Другото важно в случая с КТБ е продажбата на активите – трима нови синдици са попълнили листата, Вера Ахундова изрази съмнение, че поне един от тримата ще бъде избран за синдик на КТБ.

Обслужваща адвокатска кантора Ахундова очаква да бъде „Димитров, Петров и Ко”.  Най-скъпите тарифи за такова обслужване са: в Англия – 300 паунда, в Европа – 300 евра, и 300 швейцарски франка в Швейцария.

Според документите на В. Ахундова, банкови извлечения за плащане, парите на КТБ за консултациите на тази адвокатска кантора минават през сметка в Уникредит?!

„Въртят се едни мисли, тия 200 милона, които са изчезнали след особения надзор, дали не са онези 200 милиона дето липсват, дето отворили каса, пък ги имало, пък ги нямало, пък имало разписки, пък ги сложили в чували?! Шест банкови извлечения за плащания от КТБ имат следните дати, периода -  от 27 юли до 6 ноември, като общия размер е 792 000 лева, преведени за хонорар, за консултации в Уникредито... Сметка на КТБ в Уникредито. Това е във връзка с възлагателните писма от квесторите, по повод на които тази фирма е получила горецитираната сума.”

Има трима кандидати за бъдещото ръководство на БНБ

– Стоян Мавродиев, Калин Христов и Валери Димитров.

В. Ахундова: „Калин Христов как точно ще е промяна в ръководството, той е в конфликт на интереси – той няма право да е присъствал на обсъждането отнемане на лиценза, не е имал право да подписва решението за отнемане на лиценза...”

Водещите на предаването

Има едно дружество с по 20 на сто участие на БНБ, Уникредито, ОББ, ДСК – как тогава Калин Христов като участник в това дружество от страна на БНБ преценява на кого да отнема лицензи?

Божилов: „Наскоро излезе на страницата на Комисията за финансов надзор Отчетът за тримесечието. Там много голям интерес представлява Декларацията на квесторите на КТБ,  в която трябва да декларират, че финансовите операции са така, както са отразени, дали са спазени счетоводните стандарти, дали вярно и честно се отразява реалната картина... А квесторите са написали, че не знаят какво е положението в банката, поради което няма да попълнят такава Декларация. Реално излиза, че всичките тези обезценки, отчети не е ясно как са правени.  Квесторите не желаят да носят отговорност и казват, че не знаят каква е реалността, не гарантират, че това, което са проверили по част от документите е истина?!”

До Прокуратурата са подадени 10-15 сигнала, но все още не е извършена даже предварителната проверка по тях, за да се каже има ли основание да се открие наказателно производство или не. Вече пет месеца няма отговор, а срокът е 30 дни за отговор.

В. Ахундова: „Преди една седмица са внесени последните два сигнала в Главна прокуратура по повод конфликта на интереси в една от фирмите – тогава е било открито това обстоятелство в Делойт – България. Другият сигнал е до ИДЕС, с който се самосезира Дисциплинарната комисия за сертифициране на одитори... Но аз искам да ви кажа нещо друго, например Димитър Костов /от УС на БНБ – бел. Л. М./, също не е имал право да присъства, обсъжда и подписва каквото и да било, тъй като съпругата му работи в КТБ и, забележете, един редови директор на клон в тази банка получава между 2 200-2 500 лева, неговата съпруга получава 4000 лева. Аз мисля, че някой може да даде по-точно определение какво представлява тази заплата.
В нашата организация има хиляди хора, членове, които искат да ни помагат непрекъснато, защото се борим срещу нарушаването на нашите граждански права Обърнахме се към пет посолства: Великобритания Франция, Белгия, ЕС, Германия за среща – никаква реакция. И аз си задавам въпрос на френския посланик в София. Значи господин Ксавие Лапер дьо Кабан може да обсъжда дали си слага парите в КТБ или не, може да обсъжда офшорните плащания на френските фирми Тотал и други, но когато става въпрос за правата на ощетени хиляди граждани – те нямат време в посолството да се срещнат с нас, да ни изслушат. Както и нашите представители в ЕК.”

Излезе съобщение, че ТБ Виктория отваря врати на 12 декември. До тогава голяма част от кредитите й трябва да бъдат продадени на други банки, за да се съберат пари, за да се осигури ликвидност на трезора.

Да се продадат голяма част от кредитите й?! Схема за грабеж или какво е това?

Първоначално се говореше за продажба на 90 на сто от стойността на кредитите, но след това тези проценти спаднаха много – няма как тази банка да се продаде отделно, ако не се промени законът, защото тя е част от патримониума на КТБ. Другото, което се предполага, е че ще се осигури продажба на портфейла на тази банка на много ниски цени, ще се изплатят депозитите и най-накрая и тя ще затвори врати. Т. е. тя се обрича на фалит.

Приказките, че З млрд за КТБ е най-евтината цена всъщност визира само началото на процеса, непосредствения разход сега, веднага. Това, което следва е далеч по-скъпо и ще се изплаща с години. Вместо да рекапитализират банката или да я национализират с 1 млрд лева, /за сведение БНБ даде на ПИБ 1 млрд и 200 млн лева при паническото теглене – бел. Л. М./, които щяха да си получат заедно с лихвите след години, те сега ще потънат с 12-15 милиарда за следващите 10 години.

Защото искът, който се готви срещу тях /разбирай – БНБ и политиците, които я подкрепиха в тласкането към фалит на КТБ-бел. Л. М./, за законови нарушения по време на цялата процедура, е за над 7 млрд., само от акционерите.

Каква част от сумите от банката ще останат в България, каква част, в кои банки ще влезе. Има една банка, на която бе помогнато от БНБ след паническо теглене от вложители на големи суми от трезора. Анализът на банковата система за края на септември показва нетен отлив на депозити от тази банка за 400 308 млн лева. Та от този трезор, освен, че не могат да изплатят 1 млрд 280 млн, и въпреки, че Споразумението на преструктуриране са предвидени 18 месеца, им готвят нова инжекция естествено е вложителите от КТБ да се питат: с какво вложителите на тези банка са по-добри от тях? С какво държавата може да обясни разликата в отношението към едните и към другите вложители на две различни банки?

Това са въпроси на които никой не дава отговор, а най-малко Главна прокуратура, те просто мълчат.

Вера Ахундова: „Ние закупихме акции и обжалваме всички тези нарушения като акционери. Драстични са нарушенията... Ако има досега някакви криминални сделки, то е по отношение на свързаност, те са се случили – дано се разбере, но сега ще се извърши големият обир, от който десет души ще излязат свръхбогати, а средната класа в тази държава ще бъде ударена. Проблемът е, че системно се нанасят удари върху средната класа, средния и малък бизнес. Сега има 3000 души по-малко, бизнесмени от малки и средни фирми, които лични, фирмени пари са държали в банката. Това е класата, която не се продава, не си продава гласовете...”

Какво остава, къде е държавата, къде е прокуратурата, къде е законът,

който БНБ трябва да спазва, къде са политиците, какво остава на българите.

„Оттук нататък ще се намесим във всеки граждански проблеми в който има нарушени граждански права – поясни Ахундова. -  Няма повече въобще да мълчим! Няма доверие в нито една обществена институция, включително и в БНТ. БНТ е обществена телевизия, от нашите данъци се издържа, нашата организация, която наброява хиляди членове в момента – няма трибуна. И когато гледам коментарните предавания, не зная дали са външни продукции или не, те са режисирани, режисирани са въпросите, насочени са само в една посока, ако беше частна търговска телевизия – да, имат определено поведение, но това е обществена медия и нямат право да ни налагат мнение, ако не са дали трибуна на различните страни. Това го считам за крайно нелоялно и не зная дали можем да сезираме СЕМ, това е безобразие, Начинът, по който са им подготвени въпросите – в ухо ли им ги диктуват или пишат – не знам...

Голяма част от активите се знаят къде са, нищо, че са заложени в банката, квесторите не направиха опит да ги открият, пътят на парите е белязан от плащания, тези пари в голямата си част са инвестирани в България, има и един завод в Сърбия, да кажем. Можеха да ги намерят, можеха голяма част да бъдат идентифицирани и посочени, KPMG го посочва в одита, че към момента на одита, знаете, те го правят към 31 март, всички кредитни досиета са били налични, всички обезпечения са били налични, е как така стана, че като влязоха другите квестори – обезпеченията изчезнаха? Не ви ли прилича на нещо много подготвено? И то сигурно най-добрите обезпечения изчезнаха?!”

Първо влезе Прокуратурата на два пъти – след това досиетата изчезнаха. 393 000 вложители – ако някой мисли, че него няма да го сполети подобна нещо – много се лъже. В една държава като България ни много работещи институции ни показаха, че всичко е възможно!

Най-големият обир с участието на държавата, представена от институциите си – всекиго може да сполети... В каква държава живеем, в държава ли живеем?

Разговорът на Вера Ахундова и Данаил Божилов с водещите Лара Златарева и Владислав Прелезов може да чуете тук.

Чуйте, слушайте и мислете!

 
Цветан Василев пред репортериНямах намерение да влизам в задочна полемика с членовете на Извънредната парламентарна комисия по случая „КТБ“. Предпочитах да дискутирам казуса с тях и затова направих предложение да бъда изслушан чрез моя адвокат. Страховете на комисията (особено на някои от членовете й!) от този директен сблъсък обаче не позволиха това да се случи.
Представям си какво щеше да ми отговори Йордан Цонев на въпроса дали е идвал при мене само да обсъжда закони? Дали пък не е искал от мен да назнача сина му в „пирамидалната“ си структура? Или пък – плати ли му Пеевски бленуваните 3 млн. лева, след като прехвърли на фирмата Вили Вист скритото си участие чрез офшорката в Трансстрой Бургас? А на новоизлюпения борец за етнически мир от тежка категория Чобанов – още ли обикаля като гладно куче гаража на „Берлин“ и вдигнаха ли му количеството и качеството на съдържанието на пликовете? Шегувам се, разбира се! Разговорът трябваше да е сериозен, но с извинение – при този състав на комисията и при политическата поръчка, която тя изпълняваше, едва ли щеше да се получи.

Очевидно е, че командитното дружество „Пеевски, Цацаров & Сие“ съвсем го е закъсало, след като е прибягнало до услугите на „авторитетната“ парламентарна комисия да му оправдава умишлените действия тип „деветосептемврийска експроприация“ при атаката срещу банката и срещу мене лично. Къса май е паметта на Главния прокурор и за това нека само да му напомня, че той като един истински политкомисар защитаваше скалъпените тези на своя партньор и ментор за престъпника Василев, както и за онези митични 206 млн. лева, отмъкнати от държавата и вложителите.

Точно заради тези неадекватни действия на органите на властта, сега на ход са Европейският съд за правата на човека и Европейските институции. Банката беше съборена с помощта на следствието и прокуратурата при престъпното бездействие на Централната банка и правителството на Орешарски. И колкото и да се опитвате да потулите истината, господин Главен прокурор и господин, надявам се, бивш Гуверньор на БНБ, тя ще изплува на повърхността!

I. По същество за „Пирамидата КТБ“

1. Преди всичко за неосведомените, банката съществува в този си вид от 2000 година. Не съм чувал досега нежизнеспособна структура да е просъществувала толкова време. За този период банката увеличи капитала си от 11 млн. лева на около 650 млн. лева. Около 190 млн. лева са от директни увеличения – цялата останала част от капитала е капитализирана печалба. Всъщност, искам да напомня, че банката в продължение на дълги години е имала най-добри резултати по показателя „възвръщаемост на капитала“, а само платеният данък печалба от банката „пирамида“ надхвърля 50 млн. лева. Очевидно това не интересува никого!

2. Дали е забравен фактът, че акционери в „пирамидата КТБ“ с над 40% кумулативно участие са Държавният Резервен Фонд на Султаната на Оман, инвестиционното подразделение ВТБ Капитал на втората по големина руска банка и застрахователният гигант Дженерали? Дали някой сериозно мислещ човек би допуснал, че тези институции са инвестирали в пирамида? За незапознатите ще кажа само, че процесът на дю дилиджънс на Оманския фонд продължи почти една година. Освен това, КТБ е единствената българска банка, емитирала успешно свои облигации на международния пазар. Опростенческо е да се мисли, че облигационерите са изкупили книжата на банката, без да прегледат обстойно надлежно подготвения проспект на КТБ, който отразява реалното й финансово състояние.

3. Не разбрах как точно съм източвал банката, след като тя за целия период е капитализирана с над 640 млн. лева и над 200 млн. подчинен срочен дълг. Разпределеният дивидент е в размер на 30 млн. лева. Практиката на пирамидите е съвсем различна. Очевидно е, че и тази „желязна“ логика на комисията куца. Между другото, тук е мястото да вметна, че платените данък печалба и данък дивидент от едноличната ми фирма „Бромак“ и от мен като физическо лице са близо 40 млн. лева. За разлика от някои депутати с данъчни декларации за 14 хил. лева годишен доход, които не отразяват реалното им благосъстояние, аз си плащам данъците. За сметка на това, аз и семейството ми сме обект на проверки, репресии и публично унижение от подчинените на г-н Пеевски НАП и КОНПИ, които не се свенят да надскачат закона. Трябва да се отбележи, че и двамата видни ръководители на тези институции – Бойко Атанасов и Пламен Георгиев – са лично назначени от „най-успелия“ млад мъж в държавата.

4. Когато говорим за фирми-бушони, секретарки и охранители (между другото всичките те „управлявани“ от доверените лица на командитно дружество „Пеевски, Цацаров & Сие“, а именно – събирателно дружество „Лазов, Кражби & Кo“), нека само да изредя част от активите, финансирани чрез това, което комисията нарича „фирми-бушони“:

77% от Виваком – по реални пазарни оценки и оферти преди 20.06.2014 година, а дори и след това, този дял от компанията е на стойност от около 500 млн. евро;
100% от НУРТС – съгласно оферти и реализирана печалба на година компанията е с минимална стойност 150 млн. евро;
97% от Петрол АД – по оценки и оферти минималната пазарна стойност на компанията е 300 млн. евро;
100% от Дунарит АД – при налични договори, годишната реализирана печалба и оборотния капитал на компанията, нейната минимална стойност е 100 млн. евро;
100% от Авионамс – придобиването на неработещата компания от държавата е струвало над 30 млн. евро. Благодарение на преструктурирането, получаването на необходимите лицензи и включването в международни консорциуми, компанията е жизнеспособна и цената й не е по-ниска от 35 млн. евро;
80% от Рубин Плевен – независимо от тежкото наследство след преструктурирането и постигнатите финансови резултати – минималната цена на този пакет би била 35 млн. евро, а заедно с оборотния капитал, предоставен като кредит – 50 млн. евро;
100% СФС Парачин – подобна ситуация, но при завършване на инвестиционния проект и реализиране на планираната годишна печалба, цена не по-малка от 120 млн. евро;
100% Корабостроителница Русе – налични оферти за 60 млн. евро;
Винарни Телиш и Кастра Рубра – изцяло финансирани от банката, с минимална пазарна стойност 50 млн. евро (плюс наличното вино на стойност 25 млн. евро);
Завод за хартия Костенец – инвестиции от страна на банката на стойност 50 млн. евро. Независимо от неадекватната политика на КЕВР, при планирана печалба от 6 млн. евро на година, реалната цена не би била по-ниска от 60 млн. евро;
Газоразпреносни и газоразпределителни компании CNG Марица и Метамодул – при инвестирани над 15 млн. евро и наличния потенциал, оценката не е по-ниска от вложените инвестиции;
Газова централа Хасково с участие на американски инвеститор – инвестирани над 20 млн. евро;
Недвижими имоти (в т.ч. хотели, хотелски комплекси, търговски паркове, имоти, вкл. ИПК „Родина“) – на стойност не по-малка от 350 млн. евро.

Сигурно бих могъл да продължа с този списък, но едва ли е необходимо. Само дотук стойността на активите, контролирани от КТБ е над 1,8 млрд. евро. Покриват ли те онези „бушони“, или не? Оставям отговора на този въпрос на непредубедените читатели!

II. Герои или престъпници на нашето време?

Бездействието на всички институции по време на специалния надзор и несъстоятелността на КТБ нагледно ни показа какво е планирано да се случи с изброените по-горе активи:

1. Под носа на квесторите и окуражаващото мълчание на дружеството по интереси „Пеевски, Цацаров & Сие“ тяхната марионетка и главно „острие“ Бисер Лазов окраде чрез фиктивни цесии и офшорки имущество на стойност над 50 млн. евро – например, сградата на Централата на КТБ на стойност минимум 20 млн. евро, имот между Равда и Обзор от 160 дка на първа линия с минимална цена 10 млн. евро, бившата сграда на София прес за минимум 10 млн. евро, други по-малки – за още почти толкова. Да не говорим за източването на инфраструктурна компания чрез фиктивни задължения.

Колко сигнала трябва да получите, господа от Прокуратурата, за да се задействате?

2. Аналогични са действията на един друг „велик“ инвеститор Александър Сталийски. Той получи пари от продажбата на студията си, изградени с европейски средства след дълго изнудване, организирано съвместно с неговите бизнес партньори Пеевски и Бареков (Дали не е време експертите от съответната програма да се задействат?). Квесторите обаче му позволиха да си ползва безвъзмездно заложените в банката студия. В същото време въпросните „герои-партньори“ крадат заложената техника като мародери.

Със „заслужено“ заработените пари (не му е за първи път в практиките с мене и въобще не става въпрос за изнудване) Александър Сталийски „овладя“ Рубин Плевен с помощта на крадеца Лазов и директора на компанията. Представете си – срещу изплащане на оборотния й капитал – и източи всички активи в контролирана от негови подставени лица фирма. Всичко това с мълчаливото съгласие на цялата описана дотук компания от блюстители на обществения интерес.

3. Да описвам ли как в името на обществения интерес се управлява Виваком от братя Велчеви? Или е необходимо да изяснявам защо компанията смени спонсорирания отбор с новия фаворит на тандема Пеевски-Сталийски? Да, трудно му е на безхарактерния Атанас Добрев, генерален директор на Виваком, да откаже исканото спонсорство от 6 млн. лева, така необходими за бюджета на синия отбор. В същото време същият този син отбор дължи на приписваната ми фирма „Билдинг ризорт“ повече от 1 милион лева чрез фирма, регистрирана от адвоката със съмнителна репутация, а вече и „собственик“ на Левски, Александър Ангелов. Не изключвам услужливият и крадлив доносник Лазов вече да ги е обезпечил с някоя цесия и да са чисти като ангели. Какъв им е проблемът, след като дружество „Пеевски, Цацаров & Сие“ бди за тяхното спокойствие? Както бди за комфорта на „собствениците“ на вестниците, дължащи над 40 млн. лева на „фирмите-бушони“ (тук пак можем да говорим за „перфектно“ защитения интерес на банката и компаниите от лицето Лазов). Случаят с вестник „Преса“ само доказва моята теза. Ще видим и как ще бди за спокойствието на Красимир Гергов, който лично и чрез свои фирми дължи над 30 милиона долара, пак надлежно необезпечени от Лазов и Александър Ангелов!

И понеже не виждам начин да се промени тази ситуация, призовавам г-н Премиера да се намеси решително за спиране на този безобразен пладнешки обир! След като пропусна да се запише в историята със спасяването на банката (ако е имал такива намерения), поне на практика да защити думите си, че целта му е да бъдат съхранени активите й. Дори и крадците да са негови бивши и настоящи приятели!

III. За двойните и тройните стандарти и късата памет

Не мога да не взема отношение и по темата за националната сигурност и активите, контролирани от банката. Всъщност, в тази част от прословутия доклад прозира и основният мотив за атаката срещу банката и мене – ня#КОЙ не е могъл да се примири със съществуването на силен и независим национален капитал.

Когато продаваха БТК на никому неизвестната Вива венчърс (публична тайна е кой стоеше зад нея), проблем за националната сигурност не съществуваше. Когато с некомпетентно управление Вива венчърс влоши състоянието на БТК и натрупа международни дългове, също нямаше проблем. Когато аз извадих БТК от ръцете на кредиторите като преструктурирах дълговете, възникна голям проблем! Когато акционерите на Петрол източваха компанията и тя системно дължеше на бюджета десетки милиони – проблем нямаше. Но когато компании, финансирани от КТБ, я придобиха, за да се спаси финансирането дотогава, проблем възникна веднага! Не беше проблем държавната фирма Дунарит да дължи пари, които никога не можеше да изплати. Но когато беше преструктурирана и обезпечена с поръчки за години напред – това вече стана проблем!

Да продължавам ли с примерите? Не смятам, защото нормално мислещите хора вече са разбрали. Реалният проблем наистина възникна след безумната атака и умишлено съсипване на КТБ! Атака, поръчана от тези, които ме рекетираха години наред! Същите тези, чиято наглост стигна връх през април-май 2014 година. Разбира се, засега следствието и прокуратурата замитат следите на рекетьора! Мислят, че са успели, но се лъжат! И те, и рекетьорът! И техните „асистенти“!

Интересен факт за широката публика е, че турският холдинг, направил официално предложение за откупуване на задълженията на КТБ към Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите преди няколко месеца, е получил странна „контраоферта“. Поискана му е била „комисиона“ в размер, който странно съвпада със сумата, за която ме рекетираха преди това. Може пък и прокуратурата да се заинтересува от случая? Холдингът беше умишлено отказан, защото никой май е нямал интерес от откупуване на задълженията на КТБ. Видимо е, че сценарият е друг и се следва методично.

Никой не бива да се заблуждава – КТБ е жертва на политическо съзаклятие, диктувано от низки комерсиални цели! И страх, неистов страх, че силен и неподвластен национален капитал би бил пречка за продажната политика на българските държавници. Въпреки че Станишев и Орешарски се правят на умрели лисици, те предоставиха цялата власт на Пеевски и ДПС на тепсия. И знаеха от начало докрай сценария за ликвидиране на банката и мен самия! Паметта на Искров вероятно е изтрила срещата му с Пеевски и лица от следствието и прокуратурата в офис, близо до известен столичен хотел, на която е обсъждана атаката срещу банката! Говори се, че още в началото на 2014 г. Йордан Цонев, известен като Ментата, е разработил сценарий, основан на данни от клиентската база на КТБ, с екип от експерти, включващ и хора от Централната банка, които са начертали прословутия план, предложен след това от Искров през юли 2014 година. Същият план, който, виждате ли, не се бил състоял поради отсъствие на политическа воля.

Каква, мислите, воля е липсвала? Не е било ясно как и кой ще дели „баницата“ КТБ! Какво от това, че законът, на който толкова много се позовават всички, е бил погазен?!

IV. Малко уроци по банкиране

За да изчерпя виждането си по изкривените и предубедени „изводи“ на комисията за „пирамидата КТБ“, ще взема отношение и по лихвената политика на банката. Преди всичко трябва да подчертая, че продуктът „Преференциален депозит“ работи повече от 10 години, при това перфектно. И той е разработен от специалистите в КТБ в резултат на задълбочено изследване на продуктите на конкуренцията, условията на пазара и психологическите особености на клиентите. Преференциалният депозит не е персонифициран депозит и затова опитите да бъдат търсени корупционни практики при определянето на лихвите на депозитите е само хвърляне на прах в очите на обществото.

Що се отнася до големите депозанти, не познавам нито една банка по света, която да не прилага персонален подход към клиентите си като им предлага комплекс от най-благоприятни условия при тяхното обслужване. В крайна сметка обаче, за управлението на една банка не е важен лихвеният процент по депозита на „Х“ или „У“, а „средната цена на олихвяващите се пасиви“ и в крайна сметка „нетният лихвен марж“. По тези показатели „пирамидата КТБ“ почти не се различава от останалите на пазара. Да не говорим за сериозното предимство от близо 1,5 лева (в някои случаи до 3 лева) по-ниски разходи на 100 лева обслужени активи в сравнение с тези на конкурентите, които прехвърлят разходите за своята неефективност на своите клиенти. Това може да не се връзва с тезата на ликвидаторите за пирамидата, но е факт. Иначе, едва ли през май 2014 година Moody’s щеше да потвърди дългосрочния инвестиционен рейтинг на банката!

При отварянето на „завесите“ на банката лъсна и една друга, повтаряна до втръсване лъжа от години – за така наречените държавни пари в КТБ. Независимо че Мартин Димитров продължава да ръси несъстоятелности, че средната цена на пасивите била балансирана от държавните пари! Така наречените държавни пари са в крайна сметка под 5% от активите на банката! Ако някой от тези „критици“ можеше да борави поне с простичкия показател „среднопретеглена аритметична“, щеше да разбере елементарната манипулация.

Завършвайки това свое излoжение, бих искал още веднъж да подчертая, че ще продължа да отстоявам истината за КТБ докрай заедно с моите незаслужено обвинени колеги! Няма да ме спрат нито репресиите, нито заканите, нито докладите на странно съюзилите се крепители на статуквото. Историята ще изобличи всички сценаристи на очернянето и умишленото съсипване на КТБ, както и лъжците, продали съвестта си (съмнително е, че имат такава!), за да им осигурят параван и пасаван!?

Цветан Василев
www.vassilev.bg

Публикувано от сайта Афера.бг

 

Десетки нарушения на закона съпътстват затварянето на банката и обявяването й в несъстоятелност, но никой не обръща внимание на това

43-ят парламент започна своите заседанияНа 31 октомври в парламента се случват няколко събития, в дъното на които е КТБ. Обсъден е ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПО ДОКЛАД НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОТНОСНО СЪБИТИЯТА И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД И ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ” ЕАД.

Стенограма от това заседание може да проследите тук.

Заседанието на парламента се провежда след заседание на Временната комисия по бюджет и финанси, Стенограмата от което "Хроники публикува единствен.

След това заседание, на което Искров говори несъстоятелни неща и откровени неистини, няма време да му се зададат всички въпроси, на които той дължи отговор.

В парламента, на 31 октомври, се чуват предложения да бъде поканен Иван Искров, управител на БНБ, министър-председателя Бойко Борисов да дойде на работа, тъй като по време на неговия първи мандат банката е набрала скорост и активи.

Започват дебати по време на които нито един депутат, даже Румен Гечев не пита: А кога президентът ще даде Стенографския протокол от консултациите с политическите партии, по време на които е направено предложение за банкова ваканция /затваряне на всички или известен брой банки за неопределено време/.

Междувременно се е появил Иван Искров, който казва следното:

Иван Искров от времето, когато беше царски депутат"... очаквахме от Временната комисия по бюджет и финанси и от Народното събрание да чуем Вашата воля – на върховния представител на народа, дали считате, че Българската народна банка трябва да продължи в съответствие със сега действащото законодателство, така както беше решението пред държавния глава на 14 юли 2014 г. от тогавашните парламентарни лидери – премиер, финансов министър, управител, подуправители, и разбира се, самия господин президент, или считате, че е необходимо въпреки Закона за БНБ, въпреки европейското законодателство да се променя нещо в него и съответно да се даде някаква друга възможност за продължаване на този вече доста дълъг – не е шест месеца, но четири месеца, срок, в който тези две банки са поставени под особен надзор.
Ние не дискутираме никога банка „Виктория”, тъй като това ни е най-малкият проблем, но е важно да отбележа, че решението за „Виктория” следва решението за Корпоративна търговска банка. Няма как докато преговаряме с инвеститори и не знаем какво се прави с КТБ, да взимаме решения по отношение на техен актив, 100% актив на КТБ.
Ако ние отнемем лиценза на КТБ, след малко ще кажа стъпките, вероятно веднага ще започнем и по-активно да се занимаваме с решаване на въпроса с Търговска банка „Виктория”.

Във Временната комисия по бюджет и финанси това бе проблемът, че се превърна в разпит в продължение на четири часа и не можахме да стигнем до това, което казвате точно сега – до същностните въпроси, и бяхме изненадани с един проект на решение през последните пет минути, на което знаете как с основание, мисля, реагирахме.
Уважаеми дами и господа народни представители, няма да маркирам отново какво се е случило. Ще кажа само, че БНБ никога не е бягала от отговорност, никога не е искала да прехвърля проблемите от БНБ на нечия друга глава. БНБ е търсила съдействието. Там, където не е имала мандат за някакви действия, е търсила съдействие на правителство, търсила е съдействие на парламентарно представени сили, за да се реши въпросът. Там, повтарям още веднъж, където не е имала такъв мандат!

Тук Искров разчита на незнанието на законите за банките и мнозинството депутати като говори за някакъв мандат, който нямало кой да му даде, за да реши въпроса с КТБ?! Пълна манипулация и гонене на вятъра!

В следващите минути Искров прави точно обратното изявление:

Българската народна банка, Европейската централна банка, никоя централна банка на Европейския съюз не може да иска и да получава инструкции от който и да е орган на Общността, в това число и от правителствата и националните парламенти! (Оживление, провикване: „Тогава какво правиш тук?!“)
Така че Ви моля, каквото и да се реши, тъй като не сме изпълнителна власт, а ние сме изключително предвидим партньор на държавата, ще участваме, разбира се, ако трябва нещо да се пише, ако трябва нещо да се дискутира, но не е редно да се записва: „препоръчва на Централната банка“, „задължава Централната банка“ и така нататък, тъй като ние това не можем да го изпълним независимо, че е решение на Народното събрание. /Шум и реплики./

БОЙКО БОРИСОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, господин Министър, дами и господа!
Всъщност бездействието на БНБ Банка, ако четем определението за вина, законът – той или действа, или бездейства, но все си виновен!
От сутринта разговарях с доста експерти и всъщност вникнах в това решение, което предлага Временната бюджетна комисия.
Спорната точка трета – тя много ясно е записана в чл. 121 на Закона за кредитните институции.
И, господин Искров, при този крехък мир, който има между политическите партии за нормална работа в Парламента, Вие искате да ни вмените отговорности, които изобщо не са наши.
Член 121 казва:
„Чл. 121а. (1) Българската народна банка изготвя план за контролирано преструктуриране на всяка банка, лицензирана в Република България, който може да бъде приложен, ако банката изпадне във финансови затруднения“.
Шест месеца – къде е този план, как го приложихте, това трябва да ни кажете?!...

....................................

Всъщност ние, гарантирайки вложителите, правим един суперкомфортен живот на банкерите, които да си карат яхтите, да си строят къщите и като, да не използвам нецензурни думи, ние да извадим от бюджета парите и да спасяваме банките. А Вие от 1996 г. знаете какво значи като се повлекат банките! Огромен проблем!

.............................................................

И всичко това обаче е вследствие на това бездействие, виновно, месеци наред, абсолютно виновно! Защото, ако БНБ Банка си беше на местото, нейният надзор, това нямаше да се случи.
И понеже министър Чобанов беше добър. Ако беше Дянков, това нямаше да стане. (Смях и оживление. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Дянков нямаше да ги пусне да направят това нещо, бъди сигурен! Нито Цветанов щеше да пусне жандармерийските коли пред банките. Но финансовата стабилност виждате каква е сега – над 3% дефицит. Експериментът не беше успешен!

Борисов не знае, че във Виена Дянков се е хвалил, че една банка ще рухне, и двамата с Милен Велчев говорели за това наляво и надясно... Информацията за тези събития е на "Хроники" от собствени източници.

Искров е прочел писмото на инвеститори, но с "лош" "погрешен" превод. Това става повод Борисов да реагира така:

Бойко Борисов обявява, че няма да бъде спасена КТБ!Аз до сутринта имах някаква надежда, че има шанс и да се оздрави банката. От това, което прочете сега господин Искров, и то неслучайно събуди смеха не само на лявата, но и на дясната част на залата, те всъщност ни предлагат да си извадим от бюджета 2,5 милиарда, но ние и сега ги имаме във Фонда за гарантиране. Можем да започнем да изплащаме, така както е по закон. Да спазим сега действащия закон, виновните да си понесат отговорност и съответно после, ако иска някой да дойде, да купува активи – има куп мероприятия, които позволяват това. Така че нашите добри намерения всъщност може да създадат по-голяма угроза за в бъдеще. Това мога да кажа към колегите от ГЕРБ.
След почивката ще излезем с решение, все пак искам да Ви чуя и аз.

Гневът на Рашидов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: ... Господин Рашидов, заповядайте за изказване.
Вежди Рашидов пред парламента, все още не знае, че банката няма да бъде спасенаВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Господин Председател, господин Министър, колеги! Нямах намерение да се изказвам, по-скоро исках да изгледам целия този панаир.
Само искам да Ви благодаря, че явно добре разделяме данъкоплатците от вложителите. Вие искате да кажете, че вложителите не са данъкоплатци. Благодаря Ви за това. По-скоро вложителите са тези, които плащат данъци за хазната, защото това не са само тези, които плащат данък „смет”.
Аз благодаря, че разделяте държавата от българския народ. Че държавата сме целият български народ! Как така в един момент парите на държавата стават държавни, а хората, които пълнят банките, заради които има БНБ дори, те са „някакви” вложители?!
Второ, благодаря, че 6-7 милиона активи седят за крадене и сте готови да напълним с парите на българския данъкоплатец, както Вие казвате – да напълним 2 милиарда, за да си платим, за да може някой да прибере 6 милиарда. Това ли правите сега?
А останалите пари на честните български данъкоплатци?! Защото аз другия път ще Ви донеса и договорите си с Банката – ще видите, много е интересно. Като наивен човек и художник разбрах, че нямаше никъде клауза в договора за гарантираните влогове, дори банките трудно предупреждават, то трябва да има в договора клауза, че са до 100 хиляди. И това не съм го знаел. Научих го, че в България просто човек трябва да си държи парите някъде по Сейшелите. Научихте ме! Днес ни дадохте урок!
Е, къде отиват парите на останалите честни данъкоплатци след 100 хил. евра?! И какво ми казвате, господа: „Дайте по 100 хил. евра!” – пито-платено, останалите берекет версин – кой крал, крал! По-нататък вече за урок да ми е! Че на нас ни е за урок от Анжел, който от Чикаго поздрави ми пращаше. Па, 10 банки – от Първа частна банка, като я започнахте, все ни е за урок!
Днес тази банка не само, че е за урок, хак да ми е, както българският народ... – научихме ги да мразят тези, които могат да произвеждат пари, за да слагат пари в бюджета да има за пенсии, здравни, защото няма кой да ги слага.
Мога да Ви кажа, че много хора тук, на които може да завиждаме на костюмите, в сайтовете на Сметната палата не са от добрите данъкоплатци, те нямат спестявания. Вчера гледах едни хора, които с охота обясняват, богати банкери, че аз съм най-богатият между тях.
Колеги, да уважаваме народа, който всеки ден си плаща данъците, да уважаваме техните средства, защото това са парите на българската държава, де факто българският народ е българската държава. Как така в един момент то е държава, а другото е вложител?
Аз Ви благодаря от името на ощетените българи – те са около 500 хиляди с тази Банка, благодаря, че съдействаме наистина десет човека да ни окрадат. Благодаря за кражбата. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Рашидов.

В навечерието на обявяване на КТБ в несъстоятелност, политици от различни цветове  узакониха едно продължаващо престъпление, включващо действията на редица лица и институции, за което в повечето медии услужливо мълчаха.

Отнемането на лиценза на финансовата институция завъртя в спирала събития, които ще доведат и до рецесия у нас, предупредиха анализатори. Ако се стигне до фалит на банката, а нещата вече бяха на път, много общини, болници, училища и частни предприятия щяха да останат без парите си, което неминуемо ще доведе и до ръст на безработицата и увеличаване на сивия сектор.

Приносът на Прокуратурата

Прокуратурата, която е оторизирана да се бори с престъпността съобщи на 12 юни 2014 пред медии за извършен обиск на офиси във връзка със сигнал на три субект: пропрезидентската „Протестна мрежа”, Делян Пеевски и Николай Бареков.

Разпитани бяха и 12 служители от КТБ.

На следващия ден Националното радио съобщи, че мажоритарният собственик на КТБ АД е проверяван за поръчано убийство на депутата от ДПС Д. Пеевски, а в офисите на КТБ АД текат обиски. Логично последва паническо теглене от банката на 1,5 млрд лева за няколко дена – Главният прокурор си изми ръцете с едно „Сгреших”, обвинените за „убийство” на Дерян Пеевски бяха пуснати поради липса на доказателства. КТБ поиска помощ от поне 500 милиона лева, но БНБ отказа да даде парите. По същия повод, една друга банка получи от БНБ 1,5 млрд лева.

КТБ бе затворена, а БНБ обяви, че банката няма никакви сериозни проблеми. Това бе в началото на драмата, която бе на път да се разрасне в трагедия, в драма за стотици хиляди вложители.

Последва предупреждение от изпълнителните директори на банката, че слуховете, и разпространяваните лъжи за КТБ могат да се окажат пагубни за нея, но БНБ не реагира...

Така Главен прокурор, медии с принадлежност към интересите на Д. Пеевски и Иво Прокопиев, гуверньорът на БНБ поставиха началото на една атака, която доведе  банката до фалит...

Повече от четири месеца банката е затворена, нагнетяваше се напрежение у гражданството, че банката е била много зле, трябва да стои затворена още неизвестно колко време. Президентът заяви, че трезорът може да бъде отворен след изборите на 5 октомври, въпреки че това изобщо не е негова работа.

В президентството се проведе заседание с представители на различни политически сили и гуверньорът на БНБ Иван Искров, на което е направено предложение за банкова ваканция – т. е. затваряне на няколко банки за неопределено време!

Депутатът Румен Гечев неизвестно защо спря да говори за банковата ваканция, колко скандална е тя и даиска Стенограмата от заседанието при президентаСамо случайната закана на Румен Гечев, че ще извести европейски лидери за това престъпление спира останалите от осъществяване на плана за банкова ваканция! До ден-днешен така нареченият президент не желае да предостави Стенограмата от това заседание, защото ще лъснат имената на днешни политици, фактори в политическия живот!

Прокуратурата остана безмълвна към съобщението и свидетелствата на участници в това съвещание и не направи опит да изземе въпросната Стенограма.

В действие бе пуснато българското правило: липсата на разследване на дадено престъпление го превръща в несъществуващо в правния мир!

Към днешна дата редица експерти са на мнение, че именно след смяната от страна на БНБ на методиката  за оценяване на състоянието на банката под особен надзор се е стигнало до тази умопомрачителна цифра от 4,2 млрд. лева обезценки. Това е била причината специалистите по банково дело да се съмняват в достоверността на представените от БНБ данни, които доведоха нещата до отнемане на лиценза на КТБ.

Методиката не е утвърдена, няма указания за използването й, и ще се утвърди през 2018 година. Въпреки това Иван Искров приемат тя да бъде приложена?

Докато банката бе затворена, висши служители от временно отстраненото ръководство на КТБ обявиха, че изготвеният доклад е манипулация. Цифрата от 4,2 млрд. лева не е била избрана случайно – като се извади от нея капиталът, който е в размер на 700 млн. лв., се получава нетен отрицателен капитал в размер на 3,5 милиарда лева. Именно това бе общата сума на средствата, за които преди време управителят на Централната банка Иван Искров обяви, че липсва.

Ако изнесените данни са верни, то дори и по тази нова методика на БНБ цифрата е направена изкуствено да стане 4,2 млрд. лева, заяви икономистът проф. Христина Вучева. Според нея и направената смяна на начина за определяне на обезценките също е тенденциозна. До момента от Централната банка не са дали логично обяснение какво наложи промяната на методиката именно докато течеше процеса на особен надзор върху КТБ.

"Мит е, че гуверньорът Иван Искров не е виновен, а е виновен зам.-управителят Цветан Гунев. БНБ има достатъчно правомощия да се справи с кризата в КТБ. След десет дни ще свърши одита и, помнете ми думата, че ако изобщо има капиталова дупка, тя ще е под 1 млрд. лева. Но заради това, че толкова време КТБ не работи, дупката се увеличава естествено", коментира бившият финансов министър Муравей Радев в предаването „Лице в лице” на бТВ.

"Факт е, че една група хора и институции искаха да фалират КТБ. Едната част от тези хора ще спечели, защото се обезценяват активите на банката, които ще могат да вземат – знаете сега къде е досегашният финансов министър Петър Чобанов (бел. ред. – депутат от ДПС с мандат от Монтана). По време на кризата той не си мръдна пръста, за да успокои изкуствено създадената криза, а сега „негов” синдик определя нещата", коментира Радев.

Отстранените изпълнителни директори на КТБ АД обвиниха в поредна лъжа БНБ заради доклада на така наречените одитори

„След като БНБ държа в кома КТБ АД в продължение на четири месеца, вчера представи на българската общественост безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ. БНБ демонстрира или потресаващо незнание на закона, или неприкрита форма за откровено манипулиране на общественото мнение”.

Така започва поредното Писмо на изпълнителните директори на КТБ, ден след като БНБ оповести резултатите от одита на поставената под специален надзор банка. В писмото, цитирано от bTV, се уточняваше, че текстът е част от становище, което предстои да излезе в цялост.

Отстраненото ръководство на банката определи документа на „одиторите” като „безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ".

„БНБ демонстрира или потресаващо незнание на закона, или неприкрита форма за манипулиране на общественото мнение", се казва още в Писмото до медиите. Отстранените директори на банката обвиниха БНБ, че налага позиция върху Доклада на одиторите. Бившите директори оспориха и данните, които БНБ изнесе за дефицит в КТБ от повече от 4.2 милиарда лева.

„Банката все още е в добро състояние и не може да бъде срината в кратки срокове, въпреки всичките усилия на БНБ и квесторите да я ликвидират поръчково", се казваше още в писмото до медиите.

Според отстранените дирeктори, от БНБ са приложили допълнителна обезценка на кредитите при прилагане на нова методика за анализ и изчисления, приета през август. „Само така загубата може да нарасне със сума, която е достатъчна за постигане на крайната цел - отнемане на лиценза и ликвидиране на КТБ АД", допълваха бившите директори в документа.

Няма яснота и дали одитният доклад на трите одиторски фирми е достоверен и всеобхватен – той не бе предаден на прокуратурата. Временно отстраненото ръководство на банката обяви на всеослушание, че одиторските фирми са имали само консултантски договори с БНБ при започването на одитите в оставената под специален надзор банка.

В същото време БНБ нямаше сигурни доказателства за реалното състояние на КТБ, тъй като одитните доклади се оказаха незаверени. Това бе и една от предпоставките синдикати и неправителствени организации да внесат сигнали в прокуратурата за съмнения за верността на данните от докладите. До момента синдикати и работодатели много пъти бяха алармирали, че отнемането на лиценза на КТБ ще бъде пагубно за редица бизнеси и общини в страната. Според синдикатите, от подобна стъпка се очаква да бъдат засегнати близо половин милион души.

Минаха много искания и предложения на инвеститори, като БНБ отхвърли едни, а други кандидати за инвеститори изобщо не приемаше и пренебрегна. Мотивът на БНБ да отхвърли поредната възможност за оздравяване на банката бе, че предложенията на акционерите изискват сериозна подкрепа от страна на държавата и прехвърлиха топката към Народното събрание. По-късно се оказа, че писмото на кандидат инвеститорите е било в некоректен превод.

След заседание на набързо съставена Временна комисия за бюджет и финанси, народните представители приеха план от четири точки за оздравяването на банките с отрицателен капитал.

БНБ потвърди, че за КТБ няма одиторски доклад и служебно смъкна капиталовата адекватност в банката с отмяна на вече одобрено решение за увеличение на капитала й.

В разтегливия документ, който Централна банка издаде нямаше и ред категорични изводи защо и как банката е достигнала до това положение. Това, което се очакваше от края на юни тази година, се случи - Иван Искров успя да доведе казуса с КТБ до отнемане на лиценза!

Според официалното съобщение на БНБ, квесторите са вкарали в централната банка „финансови и надзорни отчети на КТБ към 30.09.2014 г., но никой от назначените одитори „Делойт България”, „Ърнст енд Янг Одит” и „АФА“ не се е съгласил да се подпише под счетоводните документи с обезценките.

Съвсем умишлено бе пренебрегнат варианта банката да бъде оздравена без намесата на външни инвеститори и без данъкоплатците да платят за това.

Имаше възможност да бъде избегната загубата за вложителите и за държавата с негарантирани кредити при предстоящата ликвидация.

Тези два варианта бяха пренебрегнати също умишлено, за да не се пречи рано или късно банката да бъде обявена в несъстоятелност и доведена до фалит.

С времето и приближаването на срока за обявяване на банката в несъстоятелност, започнаха да излизат на светло интересите на все още неназованата група политици, които тласнаха трезора към фалит

Прави впечатление, че преди Искров да обяви, че отнема лиценза на КТБ, ръководството на БНБ, а и политиците не обърнаха внимание на определено тревожни сигнали като различни факти и обстоятелства.

 • Пренебрегнато бе обстоятелството, че Международната рейтингова агенция Moody`s, която едва ли може да бъде заподозряна в субективно позитивно отношение към КТБ АД бе извела в началото на доклада си от 30.05.2014 г. /20 дни преди поставянето на банката под специален надзор/ следната констатация:
 • "... рейтингът… отразява солидните ликвидни буфери на КТБ АД и нейната нарастваща и все по-диверсифицирана депозитна база в България. Също така, Корпоративна търговска банка АД досега е успявала да поддържа по-стабилно качество на кредитния си портфейл в сравнение с конкурентите си, с необслужвани кредити (общо класифицирани като загуба и такива с 90 дни просрочие) 1,4% от общия размер на кредитите през м. декември 2013 г.".

Около очакваното обявяване на отнемане на лиценза на КТБ, предизвестено още от края на месец юни, вложителите в банката заявиха на всеослушание, че от две седмици водели разговори с компанията CCI /служителите на която са бивши служители на Мосад и ЦРУ – бел. Л. М./, известна с проследяване на финансови потоци и активи в световен мащаб.

Несъответствията, на които Главна прокуратура не пожела да обърне внимание и да ги разследва

 • Одиторите нямаха отношение към оценката на кредитите, тъй като те не са извършвали одит;
 • Колко ни струваха  възнагражденията на така наречените одитори от Делойт ООД, които се оказаха правни консултанти, а документът, който те предадоха на БНБ не е Одиторски доклад, а консултация?!
 • Оказа се, че активите в последния Консултантски доклад, са обезценени според указанията на БНБ и на квесторите, с цел капиталът на банката задължително да стане отрицателен. Това щеше да позволи на БНБ да отнеме лиценза на банката и да подготви определени апетитни активи–вземания за изгодна някому продажба на нищожна цена.
 • Обезценени бяха активи на работещи предприятия с дълга кредитна история, като в същото време не са били признати съществуващи обезпечения. В списъка с работещи предприятия с обезценени кредити попадат: един от най-големите винопроизводители, водеща верига магазини за бяла и черна техника, авиоремонтен завод, завод за производство на хартия, дружество, притежаващо лицензии за газификация на няколко общини в Централна България, включително и газов терминал, изграден до централна газопреносна мрежа, най-големият стъкларски завод на Балканите, търговски и развлекателен център в Бургас с РЗП 65 000 квадратни метра, една от водещите корабостроителници, водещи оранжерии, лизингови компании, жилищни сгради с акт 16 в атрактивните южни и източни райони на София /кв. Бояна, сградата на "София прес" и др. подобни/, както и в централните части на Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново, 7 първокласни хотелски комплекса в най-популярните ни курорти, имоти на първа линия на черноморското крайбрежие и др.
 • Осчетоводени са били обезценки и на сградите, притежавани от КТБ АД. Не е ясно кой е оценителят и как е бил избиран. Резултатът се оказва отново драстичен – обезценка с една трета част от стойността им.
 • Редица кредити със съществуващи обезпечения в полза на банката са обезценени на 100%. Тези кредити възлизат на близо 1 млрд. лева, а сред ипотекираните в полза на банката обезпечения са една от най-големите спортни зали в София, най-големият стъкларски завод на Балканите, седем първокласни хотелски комплекса, 55 декара и административна сграда на Цариградско шосе и т.н.

Под предлог, че ще сезира обвинението, Централната банка не публикува очакваните доклади от квестори и одиторите от АФА, "Делойт одит" ООД и "Ърнст енд Янг одит", а само извадки от документите, придружени с разяснения за масовата публика.

От преразказа на БНБ се разбра, че огромните обезценки по кредитите в КТБ са били направени по нова методика. По старата, прилагана от отстранените директори, обезценките били само 146 млн. лева. Голяма част от заемите всъщност са били обслужвани и просрочията са натрупани след затварянето на КТБ.

„Докладът за състоянието на активите на Корпоративна търговска банка няма счетоводна или правна стойност“, заяви в ефира на БНТ един от доскорошните изпълнителни директори на кредитора Илиан Зафиров. Той посочи, че това е записано, както в него, така и в договора между квесторите и одиторските компания. Поради тази причина той не може да бъде окачествен като одит и резултатите от него не могат да се използват за счетоводни цели.

По думите му, одит на кредитния портфейл на банката реално не е правен, а са били зададени определени критерии. Работата на одиторите е била само да изведат определени стойности на тяхна база. В тези критерии не са били включени 80% от фирмите за обезпечения, като например залози на вземания и дялови участия.

В края на така нареченият втори одиторски Доклад е записано, че документът е изготвен въз основа единствено на документите, които са им били предоставени, т. е. така наречените проверяващи не са имали достъп до цялата документация на КТБ!

Другото, което е записано в края на този така наречен Доклад, според хора, които са го чели е, че проверяващите не носят отговорност за реалното състояние на банката?!

Това криеше Иван Искров, това не искаше да се разчува, защото реално със записаното накрая става ясно, че така нареченият одит не е одит, тъй като даже в договорите на тези фирми не е имало изискване да правят одит, потвърдиха запознати с поредната, но немаловажна манипулация на БНБ. Документът, с който излязоха вторите „одитори” няма как да послужи за счетоводна експертиза обясниха десетки финансисти.

Всички гореизброени факти /а вероятно има и още много – бел. Л. М./ не попречиха на Иван Искров да заблуди цялото общество със съдействието и подкрепата на близки до групата за фалиране на КТБ, медии и политици.

На всеки що годе интелигентен българин е ясно, че без политическа протекция, без бездействието  на прокуратурата и странните действия, необясними бездействия  и обяснения на Главния прокурор, без умишленото държане от БНБ тази банка да бъде затворена от БНБ,  обявяването на КТБ в несъстоятелност нямаше как да се случи.

Нямаше как прокуратурата „да греши” с показни показни обиски в сградата на банката, нямаше как да извършва арести за някаква виртуална заплаха за убийство, нямаше да се нагнетява напрежение у гражданството да си теглят в паника парите.

Според специалисти по банково дело, на панически тегления никоя банка не издържа и рано или късно те се отразяват на ликвидността й.

Българската народна банка /БНБ/ отхвърли като обяви за несериозен поредния кандидат-спасител на затворената "Корпоративна търговска банка" /КТБ/. Стана ясно, че кандидатът за инвеститор е внесъл на 3 ноември в Централната банка предложение за реструктуриране на КТБ и дъщерната й Търговска банка "Виктория", която също бе затворена заради проблеми с ликвидността.

В края на седмицата преди да бъде обявена банката в несъстоятелност и да й се отнеме лиценза бе отхвърлена поредната оферта на консорциума между австрийския фонд ЕПИК, Оманския фонд, който има миноритарен дял в КТБ, и базираната в Лондон компания "Джемп Корп". Тяхното предложение бе определено от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов като "нагло писъмце" от трибуната на парламента, с което инвеститорите искали да вкарат държавата с кеш в спасяването на КТБ. Това отказа депутатите от желанието им да задължат БНБ да спасява КТБ. "Наглото писъмце" след време се оказа лош превод от английски.

Оказа се, че предложението от кандидатите за инвеститори е преведено некоректно, за да бъде представено от Иван Искров – никой не реагира.

Вложители в затворената "Корпоративна търговска банка" /КТБ/ обявиха, че ще наемат международна фирма, която да разследва активите на банката, за които така нареченият втори „одиторски” доклад твърди, че липсват 4.2 млрд. лв. и са дупка в банката.

В същото време международни кредитори на КТБ чрез облигационния заем, предоставен на банката, заявиха, че фалитът й ще струва по-скъпо от оздравяването заради редицата съдебни дела, които ще бъдат заведени от кредитори и вложители, и ще се водят с години. Те призоваха българските власти да преразгледат офертата на консорциума между австрийската ЕПИК, Оманския фонд и лондонската компания "Джемп Корп". Никой не пожела да чуе тези международни кредитори и въпросната оферта бе отхвърлена от парламента като несъстоятелна, точно преди БНБ да обяви, че се отнема лицензът й.

В Декларация от неправителственото обединение „Ние, гражданите” постави искане Главният прокурор Сотир Цацаров да се самосезира и да започне най-после разследване на дейността на Иван Искров като гуверньор на БНБ както и на целия Управителен съвет на БНБ по случая с КТБ и Търговска банка „Виктория”.

Това не се случи и едва ли ще се случи.

Иван Искров обяви, че ще се оттегли когато види стабилно правителство?! Правителство бе съставено, но Искров не се оттегли - даже се срещна с премиера Бойко Борисов, който според няколко издания му предложил работа, която обидила Искров?!

 
Главният прокурор Сотир Цацаров и премиерът Бойко Борисов твърдят, че имат воля да извършат реформите в съдебната система. Като съвестни граждани искаме да помогнем това да се случи и затова предоставяме на вниманието им някои факти, получени във Фрог нюз.
Главният свидетел на обвинението за КТБ, Бисер Лазов и депутата Делян Пеевски
Публикува се със съдействието на сайта Фрог нюз. Автор: Екип - Фрогнюз

Зашеметяваща сделка на път да взриви магистратурата и общественото мнение. Главният свидетел по делото срещу Корпоративна търговска банка Бисер Лазов е продал имоти на Делян Пеевски, считан от мнозина за основен подбудител на атаката срещу КТБ и един от мажоритарните собственици Цветан Василев.

Сделката е скандална минимум заради две неща: като какъв главният свидетел (странно защо не обвиняем...) продава скъпарски имоти, откъде притежава такива и какъв е произходът на парите му, превръщащи го в изключително богат човек?

И как така точно фирма, свързвана с депутатът Пеевски, е купувач. Съвпадение ли е това или задкулисна закономерност, потвърждаваща всички съмнения за организиран, предумишлен удар срещу КТБ?

Друг въпрос е, защо прокуратурата "пропуска" да види какво се случва, което си е екзистенциално питане.

Главният прокурор Сотир Цацаров и премиерът Бойко Борисов твърдят, че имат воля да извършат реформите в съдебната система. Като съвестни граждани искаме да помогнем това да се случи и затова предоставяме на вниманието им някои факти, получени във Фрог нюз.

Част от схемата за продължаващия умишлен погром на КТБ

На 11.02.2015 г. фирмата ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, с ЕИК 131062652,  собственост на Бисер Лазов, продава на АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД с ЕИК 202822555 бившата осеметажна сграда на „София прес” на бул. Цариградско шосе 113 – с РЗП от около 8 000 кв.м.

Сградата на София прес

· Извадка от имотния регистър:

Пореден № по справката 1

№ от входящ рег 6459

Дата от входящ рег 11/02/2015

№ от дв. вх. рег 6266

Дата от дв. вх. рег 11/02/2015
Книга    ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт
Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Акт Том
13
Акт номер
39
Година
2015
Условие    
№ от описна книга
4185 от 11/02/2015
Свързани актове    
Страни    Продавач -
ЕИК / БУЛСТАТ 131062652 ЕВРОБИЛД 2003
Купувач (частна собственост) -
ЕИК / БУЛСТАТ 202822555 АСТЪН ОПТИМУМ  

Кой е купувачът на сградата - АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД с ЕГН .................... – извадка от Търговския регистър:

РЕГИСТРИРАН ПО ДДС    Данъчен номер: BG202822555 Дата на регистрация: 16.03.2015 г. Данъчен адрес : област СОФИЯ, община СТОЛИЧНА, гр.СОФИЯ, жк Сердика, ул.Камен Андреев №24 ап.5

СТАТУТ    Име:    АСТЪН ОПТИМУМ Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност Транслитерация: :„Aston Optimum” Ltd Събитие:Време: 18.02.2015г. 15:12
АДРЕСИ Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н Възраждане, Пощенски код: 1303кв. Сердика, ул."Камен Андреев" № 24, ап. 5
ЗА КОНТАКТИ Електронна поща:  @gmail.com
КАПИТАЛ Размер на капитала: 100 лв. Внесен капитал: 100 лв.
СОБСТВЕНИЦИ
Едноличен собственик на капитала ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ  егн

Едноличния собственик на капитала на дружеството – Ивайло Йорданов Николов е изпълнителен директор на свързаното с Делян Пеевски дружество „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД.

Това е видно от факта, че АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД и „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД са регистрирани на един и същ адрес – гр. София, ул. "Камен Андреев" 24.

•    Извадка от Търговски регистър за „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД:

•   РЕГИСТРИРАН ПО ДДС Данъчен номер : BG831648572 Дата на регистрация : 01.04.1994 г.Данъчен адрес : област СОФИЯ, община СТОЛИЧНА, гр.СОФИЯ, ул. КАМЕН АНДРЕЕВ № 24 ет.5

•   СТАТУТ Име: ПРОМИШЛЕНОСТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ
Вид: Еднолично акционерно дружество Транслитерация: PROMISHLENO STROITELSTVO-NOLDING
Събитие:Време: 09.02.2015г. 12:27

•    АДРЕСИ Седалище и адрес на управление:БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н Възраждане Пощенски код: 1606кв. СЕРДИКА, КАМЕН АНДРЕЕВ № 24

•    ЗА КОНТАКТИ тел.:  0факс: 9 Електронна поща: @abv.bg

•    КАПИТАЛ Размер на капитала: 2619982 лв. Внесен капитал: 2619982 лв.

•    АКЦИИ

•    УПРАВЛЯВАЩИ
Представители    Ивайло Йорданов Николов    ЕГН    ...................
Представители    Петър Бобев Мирчев    ЕГН    ...................

•    Към 31.12.2013 г. купувачът АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД не осъществява дейност. Отчетени са 0 лв. приходи, както и 0 лв. активи. С какви средства е закупило горепосочения имот?

Отчет на купувача АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД не осъществява дейност. Отчетени са 0 лв. приходи, както и 0 лв. активи.

2 Извадка от Търговския регистър с решението на Окръжен съд – Кюстендил.:

Определение от 12.02.2015 по т. д. № 76/2014 на Окръжен съд – Кюстендил
ДОПУСКА предварителни обезпечителни мерки по отношение „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД ЕИК 131062652, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500 ул. „Бузлуджа” № 55, както следва:
НАЛАГА ОБЩ ЗАПОР И ВЪЗБРАНА върху имуществото на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД ЕИК 131062652, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500 ул. „Бузлуджа” № 55.

Забележителното е, че това решение излиза един ден след датата на продажбата на бившата сграда на „София прес”.

Въпреки това решение към момента все още няма вписани възбрани върху имоти на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД. Защо?!

Допълнителна информация за други подмолни действия на защитения свидетел Лазов:

•    Кратко описание на извършени предишни продажби от Бисер Лазов чрез ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД:
- През периода м. октомври - м. декември 2014 г. ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД продава много на брой имоти в цялата страна.

- Всичките имоти се продават само на едно и също лице – Балкан ерма ЕООД /с ЕИК 200501554/. Това дружество е под контрола на Ангел Христов, близък на Бисер Лазов.

- ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е кредитополучател в КТБ АД. С тези действия Бисер Лазов целенасочено продава активи на кредитополучател на банката, с цел нейното ощетяване при бъдещи изпълнителни действия срещу ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД.

Нито един контролен орган в държавата не реагира. това е доста странно, при положение, че премиерът Борисов апелира и дори разпореди да се пресекат всякакви действия, които биха ощетили държавата и данъкоплатците. Очевидно някои институции не са чули неговите думи или не ги интересува мнението на министър-председателя.

Кратко описание на инициираното от Бисер Лазов производство по несъстоятелност на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД:

- ДИВАЛ 59 ЕООД е собственост на Емил Галов, който е от съзаклятниците на Бисер Лазов.

- В началото на 2015 г. ДИВАЛ 59 ЕООД /с ЕИК 131093950/ пуска молба за обявяване на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД в несъстоятелност.

- Датата на неплатежоспособност, която се иска, е 8-ми декември 2014 г., т.е. дата след всички осъществени продажби на имоти.

- Неслучайно преди молбата за несъстоятелност седалището на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е преместено от София в родния град на Бисер Лазов - Кюстендил, където той има силно влияние. На новия адрес на регистрация на фирмата в Кюстендил - ул. Бузлуджа 55 не се намира офис на дружеството, а жилищен имот на близки на Бисер Лазов,

- Целта на Бисер Лазов е да изпревари банката и да не може извършените продажби да се обявят за нищожни.

- КТБ АД успява да се присъедини към производството по несъстоятелност на неизрядния си кредитополучател ЕВРОБИЛД 2003 в последния момент, благодарение на настоятелното алармиране на квесторите от адвокат. Ако квесторите на банката бяха наложили по-рано възбрана върху имуществото на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, щяха да се предотвратят всички продажби на имоти извършени от БЛ и банката нямаше да бъде ощетена.  Сега е ощетена не само банката, но и всички българи.

3    Сградата на ул. "Граф Игнатиев" 10, където е централата на КТБ, е собственост на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, като между банката и дружеството има сключен договор за наем от м. февруари 2014 г.

Сградата на КТБ на площад


•   На 31.10.2014 г. ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД учредява в полза на НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД договорна ипотека върху сградата на централата на банката на пл. "Гарибалди" при следните параметри:

- Материален интерес – 39 974 971 лева.
- Основание: споразумение от 01.09.2014 г., което урежда взаимоотношенията между двете страни, във връзка със сключен договор за цесия, съгласно който  Ню кооп инвест ЕАД е купило вземане на Кастамо Трейдинг Лимитид, Лимасол, Кипър от ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД. По този начин НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД става кредитор на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД.
- Срок за изплащане на задължението – 10 години.
- Целта на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е сградата да се ипотекира, като се изпревари банката, и после да я продаде или оформи като дълг срещу собственост.
- Представляващ НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД е Ненчо Ангелов Трифонов. Едноличен собственик на НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД е ЕКО ПАЗАРИ ЕООД с управител и собственик  Лъчезар Христов – син на горецитирания Ангел Христов /близък на Лазов/

· Извлечение от имотния регистър за учредената ипотека върху сградата на централата на КТБ:

справката 4
№ от входящ рег 55473  
Дата от входящ рег 31/10/2014  
№ от дв. вх. рег 54992  
Дата от дв. вх. рег 31/10/2014  
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ  
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека  
Акт Том 21  
Акт номер 50  
Година 2014  
Условие
№ от описна книга 42168 от 31/10/2014   
Свързани актове
Страни    Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 201794003 НЮ КООП ИНВЕСТ   
Ипотекарен длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131062652 ЕВРОБИЛД 2003

4 Извлечение от имотния регистър за учредената ипотека върху бившата сграда на „София прес” в полза на ПИБ:

Пореден № по справката    1
№ от входящ рег
24468
Дата от входящ рег
30/04/2015
№ от дв. вх. рег
24026
Дата от дв. вх. рег
30/04/2015
Книга    ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт
Учредяване на договорна ипотека
Акт Том
11
Акт номер
40
Година
2015
Условие    
№ от описна книга
17480 от 30/04/2015
Свързани актове    
Страни    Кредитор -
ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА  
Ипотекарен длъжник -
ЕИК / БУЛСТАТ 202822555 АСТЪН ОПТИМУМ  

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО Е, КАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОБЕЗПЕЧАВА УЧРЕДЕНАТА ИПОТЕКА В ПОЛЗА НА ПИБ:

Учредената ипотека в полза на ПИБ - какво задължение обезпечава

· От горепосочения нотариален акт става ясно, че недвижимият имот служи за обезпечаване на евентуалните вземания на ПИБ АД по издадени банкови гаранции на консорциуми /ДЗЗД-та/, в които участва дружеството на Делян Пеевски – "Водстрой 98" АД. (Връзките на депутата с фирмата са описвани многократно в медиите, но прокурорска проверка или такава от НАП не е последвала.)

·  Банковите гаранции, които ПИБ АД е издала, обезпечават доброто изпълнение на сключени договори между фирми на Делян Пеевски и Държавния резерв на Република България за изграждане и ремонт на петролни и зърнени бази. За тези прелюбопитни и съмнителни сделки ще стане дума в следващи публикации.

С ДВЕ ДУМИ – ЗАЩИТЕНИЯТ СВИДЕТЕЛ ПРОДАВА АКТИВИ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ НА КТБ АД - СТРУКТУРИ ОКОЛО ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ. ТОЙ ОТ СВОЯ СТРАНА ГИ ИПОТЕКИРА В ПОЛЗА НА ПОЛУЧИЛАТА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПИБ АД.

ВСИЧКО ТОВА СЕ СЛУЧВА ПОД НОСА НА ПРОКУРАТУРА, СЪД, ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ, КВЕСТОРИ И СИНДИЦИ НА КТБ АД.

Изложените факти биха предизвикали чудовищен скандал във всяка правова държава. България такава ли е? Или живеем в страна на сенките...

 
Веска Волева, адвокат„На българското общество му трябва малко смелост. Заблудите с американските фондации и разни други, които имитират псевдодемокрация, всъщност замъгляват картината. Това общество не може по някакъв начин да покаже волята си пред тези, които са на сто метра от вашето студио - в Народното събрание. Те трябва да бъдат ометени.“
В своето интервю адвокат Волева отговаря на редица въпроси за правата на гражданите-клиенти на банките. Подробно е разгледан и един казус с хипотетичен гражданин-длъжник на банка, който не може да изплати ипотеката си и остава на улицата. Оттук са правят и важни изводи за българската демокрация и функционирането на гражданското общество.
Публикувано в сайта ГЛАСОВЕ

Студия Трансмедия: Адвокат Волева, какво е държавното устройство на Република България – бананова република или банкова република?

Веска Волева: Бананова и банкова република е едно и също. В нормалните държави чак така не доминират банките. Те са клон от икономиката, от общественото устройство и т. н. В България всичко, включително и законодателството се върти около банките.

С. Т.: Да влезем малко повече в конкретика! Банките в България над закона ли са?

В. В.: Банките в България са над закона. Неведнъж съм го повтаряла, че ние сме предоставили на банките държавния си суверенитет. Законите не се подготвят в Министерския съвет, за да минат после в Народното събрание, а се пишат от банките, от банкерите и се предоставят след това да минат по съответния ред. И практики, отхвърлени практики, като например начисляването на лихва върху лихвата, първо чрез законодателството и второ чрез подзаконовите актове бяха възстановени. Говорим за наредби и постановления, които не се подписват от банките, но аз казвам, че те се подготвят от тях. Материята е сложна и никому не се занимава, а нашето законотворчество се изроди безобразно. Пише се на коляно, пишат се текстове, които противоречат на други текстове. Няма синхронизация и не само това. Когато видоизмениш един закон, бъркаш в устройството на обществото. Трябва да има предварително проучване как това би се отразило, оттук нататък! Имаше Съвет по законотворчество, в който участваха много признати умове в България. Сега няма такова нещо. И като знаете нивото на парламента ни; не говоря дори за интелектуалното ниво, говоря за случайниците, които чакат само да изкарат някой лев. Каквото и да се даде е добре дошло, без никаква мисъл за това какво ще стане оттук нататък.

С. Т.: Може ли да се каже, че съдът се превръща в един разсилен на банката?

В. В.: Съдът се превръща в разсилен, в секретарка на банката, в подчинен на банката... В каквото щете! Съдът само вкарва волята на банката в един съдебен акт. Веднага следва изпълнителен лист. Изпълнителният лист е ценна книга. Ако става дума за сто и петдесет хиляди, както предположихме, значи това е една купюра за 150 000 лева.

С. Т.: Ако трябва да бъда „адвокат на дявола“, ще цитирам банкерите, които твърдят, че защитават интересите на своите вложители.

В. В.: Оставете тези глупости абсолютни. Първо видяхте как ни защитиха в КТБ. Второ, няма нужда да ни увличат в техните глупости. Ако съм клиент на банката, не ме интересува нейната вътрешна политика. Не ме интересуват вътрешните ѝ разпределения. Френският посланик скочи тук срещу нещо в България. Аз посочих съвсем скорошен договор, готова съм да го предоставя. Сосиете Женерал във Франция - 2,5% лихва. Сосиете Женерал България – 14,6%.

Адвокат Веска Волева завършва акушерство и започва работа в Работническа болница гр. Бобов дол като едновременно следва в Софийски университет "Св. Кл. Охридски", специалност "Право". 1979-1980 г. е стажант-съдия в Софийски окръжен съд. От 1990 г. до края на 1992 г. е експерт по социалните въпроси и юридически съветник на Председателя на КНСБ. Оттогава упражнява адвокатска професия. Стана популярна, благодарение на твърдата си позиция срещу монополите в защита на потребителските права. Ще успее ли момичето от народа да акушира гражданското неподчинение срещу произволите на монополите?

Виж пълния текст на интервюто в сайта Студия Трансмедия и видеофайла

{youtube}X4kVzRq6Drw{/youtube}

 

Нова адска машина цъка в прокуратурата. Зам.-главният прокурор Борислав Сарафов и главният свидетел срещу КТБ и Цветан Василев - Бисер Лазов отмаряли като първи дружки в луксозен хотел във Велинград. Това съобщиха за Фрог нюз изумени магистрати, станали свидетели на абсурдната гледка в началото на годината.

Според тях появата на виден обвинител в компанията на основен свидетел по дело с огромен обществен интерес е недопустимо и непростимо. Най-малкото заради възникване на съмнения, че свидетелят ще бъде манипулиран, агитиран и склоняван да каже или да не каже определени неща в полза на едната страна. Това подлага на съмнение самата обективност на съдебния процес. В белите държави за такава наглост хвърчат глави, а не просто оставки, коментират юристи.

Според разказа на магистратите, засекли приятелската двойка, Сарафов и Лазов изкарали в хотела цял уикенд. Те купонясвали и се разхождали като близки приятели или роднини. Не станало ясно кой на кого е плащал или всеки си е финансирал почивката сам, но така или иначе ситуацията била повече от необяснима.

Висшият съдебен съвет трябва моментално да се самосезира за случката и да поиска обяснение от прокурор Борислав Сарафов. Негов колега дори предположил, че Сарафов има двойник и именно той се е подвизавал във Велинград с Бисер Лазов, защото оригиналният Сарафов не би трябвало да се забърка в такава каша, ако здравият разум не го е напуснал. Ако обаче е вярно, това може да провали целия процес срещу КТБ и Цветан Василев, защото ще бъдат оспорени всички показания на Лазов.

Масло в огъня наливат и разкритията в някои медии за сделка на Лазов, който продал имоти на фирма, считана за собственост на депутата от ДПС Делян Пеевски, но управлявана от подставени лица. Става дума за това, че на 11.02.2015 г. фирмата ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, с ЕИК 131062652,  собственост на Бисер Лазов, продава на АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД с ЕИК 202822555 бившата осеметажна сграда на „София прес” на бул. Цариградско шосе 113 – с РЗП от около 8 000 кв.м. Едноличния собственик на капитала на дружеството – Ивайло Йорданов Николов е изпълнителен директор на свързаното с Делян Пеевски дружество „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД. това пък е видно от факта, че АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД и „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД са регистрирани на един и същ адрес – гр. София, ул. "Камен Андреев" 24.

Сделката е повече от скандална, но най-скандалното е, че е извършена под носа на прокуратурата, която дори не си мръднала пръста да провери като какъв Лазов продава "София прес", как се е оказал собственик, с какви пари и какъв е произходът на финансите му. След разкриването обаче с кого Лазов прекарва уикендите си - става ясно, защо се ползва с "чадър" от прокуратурата.

 
Люба Манолова, автор и собственик на сайта Уважаеми читатели, тук ще прочетете цялата документално доказана истина за случилото се и случващото се в КТБ. Публикувам тези документи, в навечерието на гласуването на промени в Закона, за да бъде улеснено доразграбването на КТБ. Нито една медия освен тв7 и news7 не покани засегнатите от поредицата престъпления извършени и извършващите с трезора.
Сайтът "Хроники" вече публикува разговори и свидетелства на членове на НПО "Ние, гражданите" . Никой не реагира. В парламента бързат да приемат ултимативно предложените експресни промени в законодателството и то след като българският съд отхвърли искания, които противоречат на Закона. Това означава, че винаги, когато държавата поиска, парламентът ще променя удобно на политиците законите, за да вършат някои лица от политиката и съдопроизводството спокойно своите деяния.
Прадаването на телевизия news7,

Политици източват КТБ, но крият как, защо и кои са?

КТБ се граби сега и ще се източи пак сега

Френският посланик Негово превъзходителство г-н Ксавие Лапер дьо Кабан проглуши ушите на гражданството, за да защити някакви френски бизнесмени и направи всичко възможно да бъде сменен съдия по дело на заинтересовани бизнесмени от Франция! Прецедент, който няма равен в практиката на Европейския съюз - посланик на чужда държава да се меси в съдопроизводство! Да бъде назидаван и квалифициран с обидни определения български магистрат!
Цялата държавна машина, во главе с прислужващите медии се вдигна на крак и съдията бе прогонена и наказана.
Нейно превъзходителство посланика на Обединеното Кралство Великобритания Сара Райли, която е изпълняващ длъжността в София, Негово превъзходителство Детлеф Лингеман, посланик на Германия, и съответно техни превъзходителства посланиците на Италия - Марио Контичелли, на Кралство Белгия Аник Ван Калстер, на Кралство Холандия, Том Ван Ооршот са получили писмо от Неправителствената организация "Ние, гражданите", придружително писмо и Доклад до представителството на Европейската комисия в София относно поставянето на България под специално наблюдение от страна на Европейската комисия във връзка с увеличаването на макроикономическите дисбаланси и финансовата нестабилност.
Не става дума за лобиране в полза на интересите на някакви френски бизнесмени, не става дума за прехвалената "стабилност", за която непрекъснато ни уверяват правителството на Бойко Борисов и еврокомисарят Кристалина Георгиева. Проблемът е случващото се с банка КТБ и опитите тя окончателно да бъде ограбена чрез промени в законодателството, със задна дата, извършва се и чрез антидатирани документи на Министерския съвет и министъра на финансите с цел, източване на затворения трезор в полза на определени по Списък юридически субекти.
Предстои България да бъда поставена под наблюдение за наличие на лоши и недопустими практики във финансово-банковата сфера, но затова почти не се пише или говори в медиите. Пише се и се дават пространни интервюта за усилията на членове на правителството и депутати затвореният трезор да бъде още изпразнен. Още - поне с 1,5 млрд, но ако може и до 3 милиарда!
Трезорът е ликвиден - за това не се пише. По Списък, който се намира на бюрото на министъра на финансите Владислав Горанов, пари все още се плащат. Самата и. д. Банков надзор, Нели Кордовска е изтеглила свои пари от вече затворения трезор и все още е на поста си и никой от Прокуратурата не я търси за обяснения!
Никой не даде да се обнародват и как бяха обезценени активите на банката на стойност над 4 милиарда от така наречените одитори, крият се документи и начина на обезценката, както и поводът за тази обезценка. Те са строго пазена тайна.
Строго пазена тайна е и на какво основание на 3 декември 2014 година Министерския съвет приема решение за изплащане на парите от въпросния Списък от бюрото на министър Горанов. За това Решение за изплащане писмото на Горанов е от 5 декември, но се оказва, че три дена по-рано МС решава?! Преди да е получил искането?!
Документ за внасянето на Доклада до представителството на Европейската комисия
Ето придружителното писмо, което се публикува за първи път в печата:

На вниманието на: /To the attention of:

ГЕНЕРАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

- „Икономически и финансови въпроси " ECFIN H.3

Head of Unit : Mr Joost KUHLMANN joost.kuhlmann@ec.europa.eu

Desk-officer Bulgaria: Mr Cvetan KYULANOV cvetan.kyulanov@ec.europa.eu

Desk-officer Bulgaria: Mr Ventsislav PETROV ventsislav.petrov@ec.europa.eu

-  „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП"

-  „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капитталовите пазари"

-  "Правосъдие и потребители"

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В СОФИЯ

Г-н Огнян ЗЛАТЕВ com-rep-sof@ec.europa.eu

Ref. Commission Staff Working Document Country Report Bulgaria 2015 (COM /2015/85final); 26.02.2015 ECFINH.3 Mission inBulgaria -March 17, 2015

Отн.Поставянето на България под специално наблюдение от страна на ЕК във връзка с увеличаването на макроикономическите дисбаланси и финансовата нестабилност

Неправителствена организация „Ние, Гражданите", представлявано от Вера Ахундова, Председател, адрес: гр. София, бул. „Витоша" № 68 тел. за контакт: 0888 416 770

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В периода от 20.06.2014 г., когато четвъртата по големина системна българска банка

Корпоративна търговска банка /КТБ/ бе поставена под специален надзор, до настоящия момент към Вас са се обръщали с писма и жалби множество ощетени български и чуждестранни физически и юридически лица. Неправителствената организация „Ние, гражданите", която с анализи и документи вече за трети път се обръща към Вас по казуса „КТБ", представлява и защитава правата и интересите на големи обществени групи, каквато понастоящем е групата на ощетените вложители, драстично нарушени от действията, бездействието и неспазването на законите от страна на държавните органи.

Членовете ни не само са пострадали от затварянето на Копроративна търговска банка, не само са загубили личните и фирмените си средства като вложители в банката, не само са претърпели значителни морални и материални щети от забавянето на изплащането на минималните гарантирани влогове, но са лишени от правото си на правосъдие.

В контекста на основния акцент, който поставяте при предстоящото специално наблюдение на България, а именно наличието на лоши и недопустими практики във финансово-банковата сфера, бихме желали да привлечем вниманието Ви върху следните въпроси:

-  незаконните действия и намеси на държавните органи - БНБ, правителството, парламента, при развитието на цялостния казус КТБ;

-  ненадеждността, манипулирането и пълното изкривяване на официалната информация, която българското общество и Европейската комисия, получават от официалните български институции върху цялостното финансово-икономическо състояние на страната и, в частност, за състоянието на КТБ преди процедурата по специален надзор, по време на прилагането й, оценката на активите и пасивите на банката и т.н., които дирижирано водят до неправилни изводи, констатации и решения както на институционално равнище в България, така и в бъдеще ще повлияят на равнище ЕК решенията на комисията относно мониторинга върху страната;

-  пълния отказ до настоящия момент от право на защита и правосъдие за хиляди български и чуждестранни граждани - вложители, поради непризнаване на правен интерес, въпреки релевантни решения по аналогични казуси на европейски съдилища;

-  непрозрачност относно състоянието на активите на банката, корупционните практики, случаите на конфликт на интереси, ад хок приеманите законодателни решения, извършваните тайни банкови операции, инкриминирането на хиляди невинни вложители и служители на банката;

-  особената роля на българските банки като икономически агент в България, позволила съз законови средства нарушаването на закона за защита от дискриминация и закона за защита на конкуренцията.

По тези въпроси сме сезирали всички български институции /Народно събрание, Главна прокуратура, КЗК, Омбудсмана на България и др./, но досега не е последвало никакво действие от тяхна страна за изясняване на случаите, посочени в нашите доклади и сигнали. Два от анализите ни бяха изпратени до ЕК, последният е с дата 02.02.2015 г.

Във връзка с горепосочените причини, поради факта, че представляваме голяма група от ощетени и онеправдани граждани и фирми, а също така и поради огромния обем на доказателствени материали, които сме събрали, задълбочения макроикономически анализ, който сме предоставили на обществото и експертизата,

която притежаваме, бихме искали на среща с мисията на ЕК в България да обсъдим повдигнатите въпроси и лично да ви връчим доказателствата по тях, които са в обем, който не ни позволява напълно да ги прикачим към настоящото писмо.

Оставаме на разположение и очакваме да се срещнем с вас в рамките на визитата ви в България.

С уважение

Съпредседатели:

Д-р ик. н. Вера Ахундова                        Даниел К. Божилов


Това писмо бе придружаващо Доклад с над 200 документа до Европейската комисия и посланици на страни-членки на ЕС. Ето и самият Доклад:
{edocs}pismoto-2.doc,600,400,link{/edocs}
Уважаеми читатели, очаквайте анализа: "КТБ-крахът на българската правова държава".
 
д-р на и. к. Вера Ахундова„НПО „Ние, Гражданите” отдавна прогнозира и очакваше завеждането на иск от страна на Оманския резервен фонд, което нееднократно е коментирано от нас в медиите и от екраните на новинарските блокове.“ Това казва в интервю за ТV7 съпредседателят на организацията Вера Ахундова и уточнява: „За първи път през август 2014 г. сме представили на обществото и на Министерството на финансите прогнозата си за очакваните краткосрочни и дългосрочни последици от фалита на КТБ, и в частност от съдебен спор със Султаната на Оман, особено като се има предвид, че през целия период на специален надзор над КТБ Оманският резервен фонд полагаше усилия да бъде допуснат да предприеме предвидените по ЗБН действия и като акционер да оздрави банката. Което не стана.“
Публикувано в сайта ГЛАСОВЕ

Въпросите:

 • Как ще коментирате изказването на министър Горанов, според което Оманският фонд е осъществил търговска инвестиция, изгубил е парите си и поради това няма никакви основания да съди държавата, за да си ги получи.

 • Какви действия са предприели членовете на „Ние, Гражданите” за защита на правата си и какво предстои да направите?

 • Забравиха ли политиците казуса КТБ, или считат, че всичко е отминало?

 • Как ще се движи бюджетният дефицит на България през следващите няколко години, след като Евростат включи предоставената на ПИБ държавна помощ във вид на заем и на ДФГВ кредитна гаранция за 2 млрд. лв., с което размерът му достигна 5,8% от БВП?

Отговорите:

През изминалите два-три дни медии, журналисти и политически лица коментират факта и евентуалните последствия от изхода на дело на Оманския фонд срещу България. Като цяло медиите съобщават без подробности за факта на завеждането на такъв иск в Международния арбитраж във Вашингтон, в чиято компетенция са дела, свързани с изпълнението или нарушаването на двустранни междудържавни споразумения за взаимно стимулиране и защита на чуждестранните инвестиции.

Чух и съвет към Горанов да се консултира с адвокатите на МФ какво да говори или не, тъй като държавни лица не би следвало да се произнасят или коментират дело срещу държавата им. Пак вчера (27. 10. 15 г.) с мнение излезе и Кольо Парамов, според когото Оманският фонд е водил няколко такива дела, подхожда изключително отговорно и професионално към подготовката им и не е губил нито едно от тях, т.е. максимално е защитил инвестициите и парите на оманските граждани.

Че това е така, подсказва, по наше мнение, и доста скромният размер на иска, посочван от различни източници – 150 млн. евро, което индикира за реалистичния подход на оманците при оценката на загубите им и липсата на апетит за „незаслужени” пари.

Очевидно е и това, че тази сума покрива инвестицията и част от загубите в чисто материален аспект. Как би решил арбитражът за моралните щети и как би ги квалифицирал, е отделен въпрос.

Само днес сутринта (28. 10. 15 г. – бел. ред.) чух мнението на двама икономисти в сутрешния блок на ТВ7. Румен Гечев изрази дълбоки съмнения относно аргументите и оптимизма на министър Горанов, но заяви, че като българин естествено би искал държавата ни да спечели такова дело.

Емил Хърсев заяви, че поддържа становището на Горанов, тъй като според него Оманският фонд е направил рискова инвестиция и е претърпял загуба на цялата инвестиция. Което по време на финансовата криза през 2007–2008 г. се било случило на хиляди инвеститори.

НПО „Ние, Гражданите” отдавна прогнозира и очакваше завеждането на иск от страна на Оманския резервен фонд, което нееднократно е коментирано от нас в медиите и от екраните на новинарските блокове. За първи път през август 2014 г. сме представили на обществото и на Министерството на финансите прогнозата си за очакваните краткосрочни и дългосрочни последици от фалита на КТБ, и в частност от съдебен спор със Султаната на Оман, особено като се има предвид, че през целия период на специален надзор над КТБ Оманският резервен фонд полагаше усилия да бъде допуснат да предприеме предвидените по ЗБН действия и като акционер да оздрави банката. Което не стана.

Като част от непосредствените щети за България още през 2014 г. сме посочили безвъзвратната загуба на 3,3–3,5 млрд.лв, изплатени като минимални гарантирани влогове плюс още не по-малко от 2,5 млрд. лв. плюс лихви за вложителите плюс още сумите за покриване на загубите на акционерите в размер най-малко на капитала им (около 650 млн. лв.) плюс загуби за 5–10 години от нереализирана печалба (дивиденти), плюс други щети, вреди и т.н., като сумата, която България ще плати като компенсации и обезщетение само на акционерите ще надхвърли 1 млрд. лв.

Директните загуби за България, т.е. за всички нас – българите, ще бъде от порядъка на 7 млрд. лв. Отделно перо са непреките загуби и ограбените досега от БНБ, квесторите, ФГВ, синдиците около 300 млн. лв. като трансформирани преференциални депозити, незаконни тегления на пари от КТБ от ФГВ, разходи по несъстоятелността на квестори и синдици...., чист грабеж на активи на банката, които чрез различни юридически техники значително са намалили масата на несъстоятелността, която би следвало да удовлетвори ФГВ и кредиторите на банката.

Като директни потърпевши и жертви на вина и бездействие на държавните институции членовете на НПО „Ние, Гражданите” наблюдаваме действията на Оманския фонд, чиито основания за завеждане на исковете за различни от нашите. Като българи не би трябвало да искаме Фондът да спечели, защото не сме врагове на себе си и България. Но като граждани, които търсят справедливост и защита на гарантираните ни по Конституция и Европейската харта човешки права, проявяваме пълно разбиране за действията и усилията им.

Още повече като се има предвид, че самият премиер на България заяви неколкократно, че за фалита на КТБ има конкретни виновници – пред А. Меркел в Германия, пред български медии, в интервю пред Нова ТВ преди няколко дни Б. Борисов нееднократно и директно назова Пл. Орешарски и П. Чобанов като преки виновници. Многократни са обвиненията му към И. Искров и УС на БНБ, чието освобождаване бе обещал на електората си веднага след изборите. Не че от това последваха действия на прокуратурата, не че ние можем да се възползваме от тези изявления на премиера на държавата ни. Но извън България всяка негова дума е пряко доказателство и може да се използва в съдебни процеси.

На въпроса ви кой какво е забравил мога да ви отговоря, че политиците се правят, че казус КТБ няма, че случаят е закрит. Но не и за нас. Което ми напомня, че при срещата на нашите членове с Бойко Борисов, Владислав Горанов, Стоян Мавродиев, при подписването на споразумение от четири точки за оздравяването на КТБ, Борисов е връчил изпълнението и документите, в т.ч. и нашите анализи и прогнози за цената на загубите от фалита и цената на оздравяването на банката, на Стоян Мавродиев, но още по време на течащата среща Владислав Горанов буквално е иззел (от ръцете и „пълномощията”) документите и решенията по КТБ от Борисов и Мавродиев.

А иначе нашите членове подадоха искове пред Съда на Европейския съюз в Люксембург и пред Европейския съд за човешки права в Страсбург около месец преди Оманският фонд да внесе своята искова жалба. Нашите аргументи са свързани с отказа на българската правозащитна система (ВАС, СГС) да ни допуснат да защитим правата си, с кухата формулировка „липса на правен интерес” и несъобразяване с европейски прецеденти по аналогични казуси, като по този начин изпълниха поръчката да не дадат ход на дело по същество, в което да стане ясно законно ли е отнет лицензът на КТБ.

Засега няма да обсъждаме в подробности мотивите и стъпките си за завеждане на иск срещу Европейската комисия и други инициативи, свързани с дискриминационното отношение на българските и европейските държавни институции спрямо вложителите на КТБ в сравнение с вложителите в 13 други банки и в други европейски страни, и за вината им за ненавременното, закъсняло транспониране в България на директивите за гарантиране на влогове и за оздравяване и преструктуриране на банки.

Що се отнася до Оманския фонд, Владислав Горанов сигурно би бил прав в преценката си за неоснователност на иска на Оманския фонд, ако беше третирал равностойно банките, и следователно чуждестранните инвеститори в КТБ, ПИБ и останалите 12 банки по информация на подуправителя К. Христов, на които в същия период на 2014 г. БНБ и държавата са оказали помощ. И ако към тези банки, и по-специално ПИБ, която в същата седмица беше неплатежоспособна, беше приложена същата, макар и незаконна методология за обезценяване на активите.

По отношение на държавния бюджет на България, в нашата прогноза за последиците от фалита на КТБ, направена през 2014 г., се позовахме на следните емпирично достигнати изводи и корелации:

 • посочихме, при положение че кредитният потфейл на КТБ представлява 7,75% от предоставените в страната банкови кредити, спадът на БВП би бил минимуум 1,8–2% през първите 12 месеца, -2,5% ще бъде през следващите 24 месеца при реални, а не фалшифицирани статистически данни и отчитане на включения в ръста на БВП реален размер на сивата икономика. Ефектът на банков фалит на системна банка и спадът на БВП траят поне две години.

Тъй като взаимовръзката между БВП и държавния бюджет е много тясна, може да се очаква, че бюджетът ще остане в доста продължителен период от време с дефицит над 3% от БВП – равнище над максималните допустими 3% съгласно Маастрихтските критерии. Като се има предвид, че с ускорените темпове на пряк грабеж и придобивания на наличните в КТБ средства и активи с псевдозаконни юридически похвати, с което масата на несъстоятелността се уврежда в огромни размери и с размах, то едва ли от 5 до 10% от задълженията на банката към кредиторите ще бъдат покрити.

А това означава, че ФГВ няма да върне в следващата година заетите от държавата средства или ако го направи, ще трябва да емитира ценни книжа за продажба или да вземе пряк заем от търговските банки, за да се издължи към държавата и това да доведе до подобряване на бюджетния дефицит. Планираните в проектобюджета на България за 2015 г. 2% бюджетен дефицит изглеждат нереално ниски, защото предполагат пълно изплащане на 2 млрд. лв. от ФГВ и 900 млн. лв. от ПИБ, но те не са заложени в този проект. И това е положението, без да обсъждам очакваното актуализиране на бюджета с 800 млн. нови разходи.

Механизмът на взаимовръзката „БВП – бюджетен дефицит” е много прост – при ръст на БВП се наблюдава ръст на заетостта, ръст на потреблението, ръст на платените данъци и следователно много по-малки средства за социални програми, здравно осигуряване и пособия за безработица. При декларирания ръст на икономиката на България за 2015 г. би следвало всичко това да е вярно и държавата да няма дефицит.

Обратно, при спад на потреблението фирмите започват да освобождават служители, увеличава се безработицата и тогава се включват автоматичните стабилизатори – намаляват приходите от данъци на фирми и лица и се увеличават средствата за социалните програми.

Бюджетният дефицит, естествено, е отрицателен. Горната формула сама ще насочи дори неикономистите в условията на кой сценарий се намира България и предизборни ли са посочените данни за ръст на БВП. А най-показателен е измереният спад на инвестициите – между 6% на чуждите инвестиции и 9% за вътрешните инвестиции към деветмесечието на 2015 спрямо същия период на 2014 г. Аналитично е доказано, че при спад от 1% на потреблението спадът в инвестициите варира между 6 и 8% на година.

 
Изпълняващата длъжността подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, Нели Кордовска е изтеглила спестяванията си от Корпоративна търговска банка ден преди да постави банката под специален надзор. Документи от банката показват, че Кордовска е изтеглила на каса над 64 хил. евро на 19 юни 2014 г. Това е само ден преди БНБ да постави банката под специален надзор.
Публикува се от сайта ГЛАСОВЕ
Изпълняващата длъжността подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, Нели Кордовска

По това време Кордовска вече е изпълняваща длъжността подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, тъй като титулярът по това време Цветан Гунев е отстранен от длъжност.

С други думи, един ден преди да реши да спре всички операции в КТБ, Кордовска се е наредила на опашка на касата на банката и е изтеглила всичките си спестявания.

При това е доста спорно да се каже дали операцията се е случила в рамките на обичайното работно време на банката, или специално за Кордовска касата е била приключена с удължено работно време.

Ако това не е пример за конфликт на интереси и за използване на служебно положение за търговия с вътрешна информация, какво ли трябва да е?

Кордовска, която в продължение на шест месеца отхвърля като несериозни всички предложения за спасяване на КТБ от акционери, инвеститори и държава.Същата Кордовска, след като е спасила собствените си спестявания от банката, в продължение на шест месеца остави хиляди депозанти в КТБ без достъп до личните им сметки.

Същата Кордовска, която е и член на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете и като такъв ще има правото да определи синдик в КТБ.

А това значи, че веднъж спасила собствените си спестявания, тя ще може косвено да повлияе на изпълнението на активите на банката.

Ето как Кордовска изтегля парите си от застрашаващата я КТБ

Всъщност поведението на Кордовска показва нагледно прогнилата система за банков надзор в България. Система, която се влияе единствено от собствената си „добавената стойност“.

Но това поведение на Кордовска някак си е логично да доведе до интерес от прокуратурата. Звучи утопично, но все пак да попитам:

- Ще прояви ли прокуратурата интерес към Нели Кордовска в поне същия обем, както към предшественика й Цветан Гунев?

- Започнало ли е някакво разследване на дейността на Кордовска в посока на конфликт на интереси?

- Ако не е, планират ли подизпълнителите на Цацаров някакви действия в тази посока?

 

Сградата на КТБ, която бе фалирана като по учебникСъдът в Страсбург, където съдия е представител на Хелзинкския комитет също разтакава вложители и жалбите им...

Какво не знае Европейската комисия за случващото се във финансовия свят в България? Какво не знае за КТБ? Оказва се, че ЕК е наясно със случилото се с КТБ, но близостта на управниците ни с партия ЕНП и председателя на ЕК, Жан-Клод Юнкер са издигнали стена пред опитите на вложителите да сигнализират и намерят адекватен отговор в рамките на законността по казуса с умишлено фалираната банка.

В създадената парламентарна комисия по случая с КТБ информациите потъваха и нищо не се случи освен един формален, нищо не казващ доклад.

Не за първи път телевизия "News7" в предаването си "Още нещо" с водеща Лара Златарева разговаря откровено по скандала "КТБ".

В студиото на

Отстранените директори на КТБ пуснаха Отворено писмо, по повод изтекла информация на Комисията в парламента „Атанасова”.

Отвореното писмо на Освободените изпълнителни директори на скандално фалирания трезор, се обърнаха към гражданите и попитаха компетентните институции - кой и защо фалира банката. Ето пълния текст на това Отворено писмо:

{edocs}ktb-ek-2.doc,600,400,link{/edocs}

д-р на ик. н. Вера Ахундова, съпредседател на НПО Вера Ахундова: България е една от страните в ЕС, в която евроскептиците са по-малко от 50 процента, т. е. българинът продължава да вяра, че ЕС или Европейската комисия ще защити в крайна сметка някакви негови права, или искания. За съжаление ние като организация също стъпихме на този постулат, тъй като в България, както се видя всички комисии, всички институции работят само в една посока – да закрият, замажат и трансформират по такъв начин истината, че тя просто никога да не излезе. Първият Доклад, който беше свързан с мониторинговата процедура на ЕК срещу България и то от пета степен, по повод дебалансите от финансовата система от 17 март индикира проблем, и той беше, че анализът поставяше едно към едно това, което БНБ беше посочила, просто нямаше друг вариант, тъй като единствената цифрова информация, с която разполагаха беше точно тази, получена от БНБ. Тогава се договорихме да подадем всички възможни информации и документи защото твърдяха, поне в устните ни разговори, че знаят истинското състояние на КТБ. И вчера /на 1 юли 2015 г. – бел. Л. М./излезе окончателен Доклад за страната/, Доклад по тази процедура, който

представлява формално абсолютно безмислено писание от над 100 страници, в което не се променя по никакъв начин дори първоначалния анализ подаден през март, стъпва се на същата информация, дори си представяме, че не е четен никакъв друг документ, не е правена никаква друга среща, не е идвала мисия в България, която да се срещне с различните регулатори, институции, за да може да стигнем наистина до истината. И стигаме до извода, че при този отказ от правосъдие в България, подобна стена срещаме и в ЕС, което евентуално не би могло да бъде нищо друго освен политическа договореност да се действа точно така по казуса „КТБ”. И това е огромното ни разочарование защото така както разочарованието от действията на Комисията /ЕК-бел. Л. М./, формалния й характер и пренебрежение към обикнования човек нарасна във всички останали страни, така ще се случи и у нас.

Даниел Божилов, съпредседател на НПО Даниел Божилов: Европейският съюз като замисъл на практика има едни доста сериозни правила, които дават добри гаранции за извеждане на истината, така или иначе, било по-лесно или по-трудно. Но в случая е доста озадачаваща тази позиция на ЕК, защото реално, информацията, която я имат тя, освен от нас, са им представени официални документи и от други държавни институции. Реално тук ЕК знае какво става, сериозният проблем обаче е, че те не желаят да ползват тези констатации. И неприятното в случая е, че обществото е било, е гледало по начин, че тя ще бъде някакъв коректив на управляващите, а за съжаление в конкретния случай не виждаме това. Те знаят, но за сметка на това премълчават, което вече е една доста опасна тенденция. Но всъщност очевидно това е някакъв подход на самата ЕК, защото ние виждаме какво става в Гърция. Защото там държавата е пред фалит, но всички тези дългове са трупани пред затворените очи на ЕК, по някакъв подобен начин, но в един момент те идват, просто дават сметката и искат обикновените хора да я платят, а това не е добър атестат.

Вера Ахундова: Шокиращото в този Доклад е буквално след заглавието му, на първата страница, едно правно предупреждение, което казва, колкото и абсурдно да звучи, ЕК и нейните служители не носят правна отговорност, за анализа, който предоставят, факти, данни и т. н. И това ни послужи като повод, та вчера сме изпратили по мейл, а днес /2 юли 2015 г. – бел. Л. М./  официално ще заведем един анализ, който се направили на този Доклад до Пиер Московиси и други отговорни за България европейски чиновници, защото има нещо абсурдно -  Докладът е в резултат на мониторингова процедура, от него трябва да се вземат решения да има ли санкции, да се премине ли към наказателна процедура! Тези хора не поемали отговорност!? И ние просто реагираме. В случай, че те са ползвали, да допуснем наши документи,  информация от трета страна, въпреки че ние предоставяме копия на оригинални документи, да кажат, че не се доверяват на тези документи и анализи е да, добре, приемливо. Но да се направи един анализ без да се стигне до държавните регулатори от които имаме писмо, това е Комисията за надзор на публичните одитори, които посочват, че извършващите одит така наречени консултантски фирми, са правили само консултантски услуги, и че Делойт България, която е посочена като основание за отнемане на лиценза в Протокола на БНБ от 6 ноември, няма лиценз на регистриран одитор. Т. е. не е вписана въобще в Регистъра! И стигаме до един пълен абсурд, в който ние посочваме, че ако Комисията, правейки този Доклад не се е съобразила с изказаното Становище, всъщност Позиция или Решение на тази Комисия, която е независим орган, ние наистина ще се обърнем към независимите институции на Евросъюза срещу Европейската комисия. Защото ЕК повтаря едно към едно твърденията на Централната ни банка, която казва, че има два одита – десетдневния през юни и още няколко месечни на три одиторски фирми. Ето погледнете: Делойт България, който е подменил  Делойт одит, няма качествата на регистриран одитор и не може въз основа на тези консултантски услуги както ги определя нашия Борд да се вземе решение, че има валиден, законово извършен одит на КТБ! И оттам нататък следва всичко, което е незаконно.

Даниел Божилов: Те нямат годишни заверени отчети, което е задължително за всички фирми в страната, защото няма одитор, който да си сложи подписа под нещо такова!

Вера Ахундова: Ние допускаме, че тази процедура и тази Комисия, която работи по казуса „България” – финансови дебаланси, дори не е стъпила в България. Не е провела една среща, едва ли се е срещала с парламентарната Комисия „Атанасова”, едва ли е потърсила някаква друга информация. Те просто, буквално повтарят анализа на БНБ! Те не само посочват Анализа на БНБ, те посочват абсурда, че към 31 май, има необслужени кредити 1, 09 процента, на 30 юни стават 96 процента. Дори са сбъркали запетайката – 9,6 става 96 процента! И цялото писание /на ЕК – бел. Л. М./ е безкрайно формално, непрофесионално и надявам се да не изпълняват политическа поръчка.

Това е плашещо – натъкваме се на неглижиране на един сериозен проблем от страна на Европейската комисия, проблем, свързан с изкуствено предизвикания фалит на банка в страна-членка на Европейския съюз!

Оказва се, че чиновниците в ЕК са същите като в България – обвързани политически с партийни интереси, което прави спазването на законите невъзможно?

Даниел Божилов: Това може да се обясни в два аспекта – единият е, че Брюксел до такава степен се е бюрократизирал, че в този си вид е абсолютно безполезен. А другото обяснение е, че зад проблема с КТБ и изобщо той засяга цялата ни финансова система, стоят някакви политически пазарлъци, които нито българското общество, нито европейското от другите страни-членки имат представа какви договорки се водят. Защото нарушенията са сериозни, в края на краищата и по отношение на България тези суми за които се говори, че липсват, тези вреди, които са нанесени са огромни, съпоставени с Брутния вътрешен продукт и някак си такова неглижиране някак си не може да бъде прието като нещо нормално. Сега във всички случаи се говори България е най-бедната страна, след тия констатации от Доклада на Еврокомисията от миналата година, че тук де факто регулаторите не работят, и банковата система и банковият надзор имат огромни проблеми – едно подобно Становище и Заключение, което се излага в този Доклад е странно!?

Никой от институции и медии не обърна внимание на обявената и доказана от движението „Ние, гражданите” поръчкова, умишлена обезценка на активите на банката, която стигга дотам, че кредити на стойност 2, 5 милиарда лева са обезценени почти напълно – от 80 до 100 процента, като е предопределена и бъдещата ниска оценка при едни последващи продажби. Никой не реагира – нито от медии, нито от институции?!

Даниел Божилов: Активите действително са подготвени с тази обезценка, точно с с цел продажба на безценица. Ако това, което се твърдеше бе действително така, то нямаше да го има този напън с непрекъснати промени в Закона тази банка да се овладее изцяло и някой да дърпа лостовете – от една празна каса, никой няма интерес.

Самата банка е собственик на значителна част от сградите, в които се помещават клоновете й, клоновете се намират на изключително атрактивни места в централните части на най-големите български градове.  Между тях има и паметници на културата, дори и тези сгради са обезценени...

Вера Ахундова: Миналата седмица, Горанов даде едно интервю, в което без да иска вероятно даде сценария за фалиране на банката, даде картината за сценария за фалиране на банката. При наличие на 1, 200 млрд средства, налични в банката, водещата Илияна Беновска му зададе въпрос какви суми очакват да получат обратно от продажбата на активите. И той каза – няколкостотин милиона, до милиард. Забележете – става дума за продажба на активи от 8 милиарда! Т. е. те ще бъдат продавани на някакви цени на около 10 процента от стойността им! Какво обаче означава това – 1 милиард и 200 милиона налични, и още 800 милиона до милиард да се получат – това е сумата, която ще се разпределя между кредиторите с времето. Но като съберете 4, 22 млрд и тези 2 милиарда, за каквито говорим – ние стигаме до сценария. 6, 2 милиарда са депозитите на фирми и физически лица, които са загубени, които ги няма. Значи някой предварително е задал цифрата 4 милиарда обезценка, за да се стигне до една цена на активите, атрактивни активи, не само сгради, това са работещи предприятия със съвършено ново оборудване, с инвестиции пряко от банката, или през специални дружества, които просто ще бъдат присвоени за една стойност от 8 до 10 процента от цената им!

Макар и затворена, КТБ продължава да изхранва над 500 души служители, както и назначените на петцифрени заплати десетки помощник квестори. Милиони левове бяха похарчени за адвокатски и консултантски хонорари, които трябваше да оправдаят затварянето на банката. Милиони за прикриване на всичко, което се върши в банката, на всички безобразия!

В Отвореното писмо на бившите изпълнителни директори на КТБ пише, че под безучастния поглед на квестори и синдици се разпродадени активи на кредитополучатели за близо 1 милиард лева.

От друга страна, десетки милиони лева са похарчени за изграждане на фалшиви доказателства, за вина на бившето ръководство на банката.

Вера Ахундова: В. „Уолстрийт джърнал” написа по казуса „КТБ” за едно от направленията по които държавата България ще бъде съдена, облигационерите, които завеждат делата си срещу България, следвайки примера на Оманския фонд. Оманският фанд, който е един от облигационерите, е завел дело във Вашингтон – Международен арбитраж за минимална изискуема сума от 1 милиард. Това е една начална сума, и не се знае какви би била компенсацията, която ще присъди този арбитраж.

Втора поредица от дела започват облигационерите, като например за морални и други щети сумата може да надхвърли неколкократно основния иск. И сме наред ние. За нас тези процедури са твърде скъпи защото Международния арбитраж, той е бърз, сигурен и гарантира връщането на парите, защото той блокира – сгради, сметки. Той гарантира връщането на парите на тези хора, тъй като те ще докажат вина на държавата, квесторите, на БНБ – въпросът е за нас, тъй като ние не можем да си позволим да платим 10 процента от сумите, които са ни ограбили,  - какви дела, как ще ги водим, тепърва ще се преценява. И в този контекст, понеже ние осъждаме позицията на Еврокомисията, получаваме доста сигнали от наши членове, че заведени от тях дела в Страсбург се бавят, неоснователно се връщат и се предполага някаква корупционна схема, в която не дай си Боже, хората споменават, че участват наши и други народни представители.  Говорим за Страсбург, съда, където се извършва прием на документи по искове. И при това положение картината става твърде мрачна, ние наистина няма вече от къде да търсим правосъдие ако това се окаже последната инстанция, която би могла да ни го осигури! Ние не спираме, както виждате създават се максимално пречки навсякъде, както виждате. Очаква се да излезе Доклада на парламентарната Комисия „Атанасова”, но в него няма да видите абсолютно нищо ново. Всичко ще бъде премълчано, укрито или интерпретирано по удобен за виновниците начин.

Милиарди от четвъртата по големина банка потънаха и ще потънат в нечии джобове. Европейската комисия е наясно с всички абсурдни нарушения по умишленото фалиране на КТБ, но чиновниците й, витиевато се позовават на одити, които не са извършени, защото така наречените одитиращи фирми не са правили одити , а консултации?!

Въз основа на консултациите, които бяха наречени одити бе отнет лиценза на банката! ЕК е наясно с тези арогантни законови нарушения, но мълчи, шикалкави и преписва изводи на БНБ?!

В Страсбург бе изпратен за съдия Йонко Грозев от Хелзинкския комитет, който не е съдия и никога не е бил такъв!

Оказва се, че зли гении, чийто имена рано или късно ще лъснат, са написали пъкления сценарий за фалирането на една банка, и то под протекциите на високопоставени политици от българския политически пейзаж!

Какво ли не бе изнесено – то не бяха тегления на депозити в извънработно време от член на УС на БНБ, то не беше указание на президента Плевнелиев банката да не се отваря до 6 ноември!

То не бе искане на банкова ваканция по време на Консултативен съвет при Плевнелиев, Протоколът, от който така и не видя бял свят – без да е класифицирана информация!

 • Кого скри президентът? Защо се променяха закони за банките на коляно и в спешен порядък?
 • Защо Главна прокуратура даде старт на съсипването на тази банка с фалшив сигнал за поръчано убийство?
 • Къде са частите от кредитните досиета на банката?
 • Как бе сменен сървърът на банката тихомълком и защо?
 • Защо „водеща” журналистка заплаши една от съпредседателите на движение „Ние, гражданите” с Главния прокурор?
 • В чий джобове ще влязат няколкото милиарда от обезценката на активите на КТБ?

Сайтът „Хроники” продължава да разнищва темата, която напомня сценария с закриването на АК „Балкан” от Иван Костов и европейския натиск върху Гърция около дълга й.

Президентът Росен Плевнелиев, който указа до 6 ноември банка КТБ да остане затворена в прегръдка с председателя на ЕК Жан-Клод ЮнкерЗадавайте си въпроси, четете, внимавайте, защото имаме ли гаранция, че утре същият сценарий няма да фалира друга българска банка?

Зли езици говорят, че сред сценаристите по фалирането на КТБ били двама министри – един от правителството на Бойко Борисов от първия му мандат и друг – от правителството на Симеон Сакскобургготски. Министрите се хвалели във Виена, че знаят какво ще се случи с „една банка” точно преди една година!

 

Лъжи в парламента, лъжи в медиите, манипулираха гражданството, за да не се върнат взетите милиарди от трезора

Иван Искров, гуверньор на БНБКТБ е с отнет лиценз!? Вложителите ще си получат парите чак през декември – засега. Това се случи след като квесторите на КТБ /едните квестори са консултанти – бел. Л. М./ са вкарали вчера след 16.30 ч. незаверен отчет на банката в БНБ. Скандалното в случая е, че на базата на този отчет на Управителния съвет на БНБ ще бъде предложено да бъде отнет лиценза на Корпоративна търговска банка, поради отрицателния капитал на банката.

Според два независими източника обаче деветмесечния отчет на КТБ за 2014 г., в който квесторите в банката са отразили обезценки на кредитния портфейл за 4.2 млрд. лв., не е заверен от одитор – отбеляза Мирослав Иванов /miroivanov.com/, а такива са нормативните изисквания. Причината е, че нито една от трите компании, които БНБ представяше упорито като новите одитори на КТТ – „Делойт Одит“, „АФА“ и „Ърнст и Янг България“ не е пожелала да разпише доклада.

Заседание на Управителния съвет на БНБПричината е, че техните мнения по обезценката на кредити, за които БНБ нагло излъга, че документите от Кей Пи Ем Джи и „Делойт Одит“, „АФА“ и „Ърнст и Янг България“ са одиторски доклади, не могат да бъдат използвани под никаква форма като „одит“. Това твърдение на БНБ бе десетки пъти опровергано от редица финансисти и експерти.

От друга страна, въпреки огромния институционален натиск над Кей Пи Ем Джи /така наречения първи одитор – бел. Л. М./ България да се откаже от доклада си за КТБ, компанията не е оттеглила мнението си.

Наглостта на ръководството на БНБ стигна дотам да потвърди, че за КТБ няма одиторски доклад и служебно смъкна капиталовата адекватност в банката с отмяна на вече одобрено решение за увеличение на капитала й.

„Обосновано заключение“, „биха били“, „биха могли“, „може да повлияят“.

Ако се чудите какво е това – това са аналитичните обосновки за отнемането на лиценза на КТБ, обявени от БНБ – пише Мирослав Иванов. В разтегливият документ няма и ред категорични изводи защо и как банката достигна до това положение. Но пък има цитирани десетки нищо незначещи европейски регламенти и директиви.

Стигна се дотам – Централна банка да отнеме лиценз на работеща банка след затваряне на трезора за четири месеца без да е налице коректен, заверен одит на банката!

Никой от назначените одитори „Делойт България”, „Ърнст енд Янг Одит” и „АФА“ не е пожелал да се подпише под счетоводните документи с обезценките.

На практика днес, на 6 ноември БНБ отнема лиценза, базирайки се на очаквания на квесторите в КТБ?!

За да изглежда картината по-драматична и убедителна и за да бъде хвърлена всичката вина за случващото се в КТБ на подуправителя на БНБ отговарящ за „Банков надзор“ Цветан Гунев, Иван Искров пробута в последния момент решение за служебно понижение на капитала на банкта. Това действие направи така, че капиталовата адекватност на трезора да замине в канала - един вид в банката не е имало нищо. Всичко е изнесено, изтекло, преточено и източено и прочие.

С писмо от 5 ноември 2014 г. квесторите на КТБ са уведомили БНБ, че след датата на поставянето на банката под специален надзор до 31.10.2014 г. включително, в КТБ са постъпили уведомления за цесии на вземания, сключени между клиенти на банката, и волеизявления за прихващане на задължения към банката с вземания към нея, придобити по договори за цесия на обща стойност 1.2 млрд. лв., а волеизявленията за прихващане са на стойност 779 млн.  лева.

Така цифрата на общите вътрешни операции в банката достига умопомрачителната цифра от близо 2 млрд. лв. Но тя НЕ Е ОТРАЗЕНА в предадените в БНБ отчети на квесторите – обръща внимание на скандалното положение журналистът Иванов.

Документите на Искров биха могли да станат обвинение на Главна прокуратура за умишлено действие или бездействие с цел да бъде срината една банка.

Уви, в цялата страна не се намери политик, експерти, който да надигне глас по престъплението, което извършиха членовете на УС на БНБ! Що за страна сме,къде в друга заковона държава може да се допусне подобно престъпно поведение?

Сега, когато БНБ обяви, че отнема лиценза, ще запитам:

Къде е смелият Иван Костов, който щеше да обяви скандални данни и факти, свързани с КТБ в случай, че нещата тръгнат към фалиране на трезора?

Къде е гневът на Бойко Борисов, който се заканваше да уволни в още първия ден на парламента Иван Искров?

 • Някой зададе ли си въпроса с пари от КТБ дали не бе оздравена друга банка, близка до хората от ГЕРБ?
 • Някой зададе ли въпроса как БНБ помогна на друга банка, която бе обсадена от вложители, които теглеха парите си?
 • Някой попита ли какво накара Делян Пеевски да замине за Катар – дали искаше да носи куфарите на Метин Казак, когото скоростно назначиха за посланик в тази държава, или?

Катар е държава, в която Интерпол трудно би проверила банкови сметки на висши български политици...

Задачата да бъде фалирана КТБ се изпълняваше стриктно...

Имаше проблем и с друга банка, но БНБ постъпи с нея по друг начин – подкрепи я. Затова сега сме пред този резултат – първият одитен доклад не свърши работа и БНБ назначи втори одит, за крайните заключения на който специалисти смятат, че „одитът” е излязъл с съответните заключения, за да може да оправдае заявената още през юни месец дупка от 3 млрд и половина,

Група от хора имаха интерес да фалират КТБ – но имената им не може да се споменават, защото това може да предизвика съдебни процеси за клевета.

Делян Пеевски внесе с Йордан Цонев някакъв смешен проектозакон за разкриване на банковата тайна. Как щеше да помогне това за КТБ?

Банковата тайна се разкрива с решение на съда, нима цял парламент от 240 законодатели не бе наясно с това, та гласуваха и във Временната комисия по бюджет и финанси проекта на Пеевски-Цонев, а след това  повториха гласуването и в зала?

 • Как така 240 депутати гласуваха дружно и слушаха с трепет лъжите на Иван Искров, изречени от трибуната на парламента?
 • Как така след като българското законодателство не допуска политици да се месят в банкови дела, новоизбраните народни представители си позволиха дебатът в петъчния ден?
 • Защо изобщо се стигна до заседание на Временната комисия по бюджет и финанси на 29 октомври т. г. с Иван Искров, на която дневния ред включваше:

1. Разглеждане доклад на Българска народна банка, относно събитията и предприетите действия, свързани с „Корпоративна търговска банка“ АД и ТБ „Виктория“ ЕАД.

2. Представяне, обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 454-01-25, внесен от Лютви Местан, Йордан Цонев и Делян Пеевски на 27.10.2014 г.

Продължението четете утре

-----------------------------------------------------------------

Бел. „Хроники”. От днес започваме да публикуваме Стенограмата от заседанието на Временната комисия по бюджет и финанси, която ясно показва увъртанията на Искров и как той и Йордан Цонев, некомпетентният Корман Исмаилов и прочие отбор юнациправят всичко възможно, давйки всичко от себе си, за да докарат банката до фалит.

Публикуването на Стенограмата ще стане в отделна публикация – бел. Л. М./

Стенограмата е нередактирана, експресна, дадена веднага след заседанието.

 
Явор Дачков, журналистНяма международен одит на КТБ. Платени са 22 млн. долара на американска детективска фирма, която проследява плащания. Същото можеше да свърши НАП безплатно. Държавата нехае за съдбата на предприятия, финансирани от КТБ – предпочете да даде на ремонт нашите изтребители на полски заводи при наличието в Пловдив на наше предприятие, лицензирано както за ремонт на руските изтребители, така и отговарящо на всички изисквания на НАТО. Интересен е фактът, че в момента на атаката срещу КТБ е имало още 14 банки с проблеми, на които е оказана помощ. Фалитът на КТБ даде мотив на останалите банки в България да намалят агресивно лихвите по депозитите на граждани и фирми, а потребителските кредити станаха най-скъпите в Европа. В момента в КТБ се извършват криминални престъпления за стотици милиони, но прокуратурата не взема отношение. Банка „Виктория“ се пази също за избрани, защото е ценен актив. Според решение на Върховният административен съд БНБ не е държавна институция. Това е отвратително, а не просто правен абсурд. Държавата със сигурност ще бъде осъдена, но ние открихме начин да съдим и Европейската комисия за нейното бездействие по случая КТБ.

д-р на ик. н. Вера Ахундова, съпредседател на движението - Госпожо Ахундова, пуснахме поредица от публикации, от които става ясно, че във „фалиралата, изкорубена пирамида“ КТБ има наличност от около 1 милиард и 200 милиона лева. Непрекъснато има новини за разпродаване на активи, на хотели, на молове, които са с много сериозна стойност, а от друга страна чуваме, че тази банка е била разграбена. Какъв е вашият коментар за това?

- По принцип банката може и сега да се отвори и да заработи, ако се покрият плащанията към Фонда за гарантиране на влоговете в размер, който те обещават на нас, кредиторите.

- Какъв е този размер?

- Има няколко изказвания на министъра на финансите, че до края на несъстоятелността на банката осребрените активи ще стигнат за изплащане на влоговете до 30 процента от техния номинален размер. Моят коментар е, че отчитайки скоростта на разграбването на активите на банката, този процент на бъдещо изплащане никога няма да надхвърли 8-10. Вие задавате въпрос за продажби, но продажбите се броят на пръсти, ако въобще има такива, а придобиванията – незаконните и неправомерните, както и живото разграбване на банката, текат всеки божи ден.

- Как ще го опишете това „живо разграбване на банката”?

- Например аз съм фирма, длъжник към банката, и имам заложени активи или други обезпечения – поръчителство на трети лица, ипотека върху недвижими имоти, бъдещи вземания от партньор, гарантирани от договор. Квесторите поради липса на компетентност и квалификация или напълно съзнателно са пропуснали да наложат възбрана върху тези имоти и вземания или да учредят залог над тези активи. Така те са ми дали пълната възможност свободно да разполагам с тези активи – да ги продам фиктивно или да ги прехвърля към друга фирма, да продам първата фирма на втора, трета… която ще бъде добросъвестен купувач и т.н. Това са напълно законни операции, които обаче увреждат интересите на кредиторите. Те са станали възможни по силата на бездействието на квесторите и БНБ, виновно или поради нехайство. На редица кредитополучатели е дадена възможността да изпразнят от съдържание (активи) фирмите си. Тези дружества сега вече са една куха черупка, която е длъжник на КТБ и от която никога няма да съберат никакви пари освен размера на регистрирания капитал – 5000 лв. или 5 лв. или 50 лв. Това е, което се случва.

Съществено в случая е отношението на тези, които претендират, че защитават интересите на държавата и кредиторите – синдиците, Фонда за гарантиране на влоговете, Министерствотоо на финансите, НАП, държавната прокуратура и съдебната система.

За БНБ и квесторите е излишно да се говори – те не само не опазиха имуществото на банката, но и създадоха възможностите за присвояването му от трети лица. На въпроса дали са били само наблюдатели, ще потърсим отговорите сами... Всемогъщата НАП, която притисна фирмите, загубили парите си, можеше да назначи ревизии и насрещни проверки и да попречи на разбойническите схеми. Но не, вместо това ние, ограбените, плащаме на американска фирма 22 млн. долара за три месеца работа, за да получим описание кой на кого и колко е превел при функционирането на дружествата със специално предназначение.

Нали не мислите, че по сметката на КТБ ще се появят „мистериозно” изчезнали и появили се в резултат на дейността на детективите пари?! Колкото и еретично да звучи, никакви пари от КТБ не са изчезвали – били са раздадени като кредити на единични дружества или дружества с инвестиционна цел. Добри, лоши, но кредити. Както кредитите, предоставени под политически натиск и без обезпечения на държавни фирми – Мини „Марица-Изток“, ТЕЦ „Марица-Изток” и др., за които априори се е знаело, че са невъзвръщаеми. Знаели са го политиците от първото правителство на ГЕРБ, както и тези от коалицията БСП-ДПС, които по този начин са си осигурявали спокойствие и изборни гласове. Разбира се, че го е знаел и Цветан Василев!

Да не говорим за „ролята” на прокуратурата в опазването на имуществото на банката в интерес на кредиторите! Би следвало, в изпълнение на молбата на Бойко Борисов до главния прокурор Цацаров още в края на юли 2014 г., активите на банката да бъдат възбранени. Нищо такова няма. С активи на банката, придобити с нашите вложения, се разпореждат безпрепятствено разбойници. В отговор на всеки наш сигнал за придобивания и прехвърляния на активи през няколко фирми, при които водещ е кръгът „Бисер Лазов-Пеевски”, получаваме съобщения от Върховната касационна прокуратура за прекратени разследвания. Отговорът на съответния прокурор, с който ни уведомява за прекратяване на предварителното производство по последния ни сигнал, просто повтаря обясненията на разследвания субект.

Банките, които са рефинансирали бизнеса на тези фирми – предимно ПИБ и ББР, сигурно си мислят, че имат някакво обезпечение. Лошата новина за тях е, че тези фирми вече са „кухи” и техните активи са вече прехвърлени към трети лица.

- А какво е състоянието на КТБ в момента?

- КТБ в момента има активи в трезора си във вид на ценни книги и живи пари за около 1,1 млрд. лв., като към 31.03.2015 г. парите в брой са 517 млн. лв., за 370 млн. лв. са ценните книжа и за 131 млн. лв. са вземанията от банки. Има дълготрайни материални активи и други активи още за 109 млн. лв. Друг актив са и кредитите за събиране. Банката непрекъснато генерира приход, защото има хора, които съзнателно си плащат задълженията. Има и други длъжници, които си плащат принудително – под заплаха от несъстоятелност или след намеса на частни съдебни изпълнители.

- Тоест има пари в оборот?

- В оборот не, в трезора са. Имаме информация от наши членове, които работят там, че Горанов е ходил вече няколко пъти в банката да ги наглежда. Той явно ги смята за своя собственост по принцип.

- Това нали е частна банка?

- Това е частна банка, но в момента е в ръцете на Фонда за гарантиране, с който ние, останалите 7 хиляди и 200 души кредитори, имаме равни права, но само на книга. Защото нас ни игнорират, ние за тях не съществуваме. За тях проблемът КТБ е приключен. Държавните чиновници не се интересуват от ефекта на този проблем върху средната класа на България – най-живия бизнес. Може би ще се заинтересуват в момента, в който тази класа изчезне окончателно и няма да има кой да генерира приходите в бюджета.

- Значи има над 500 млн. лв. пари в брой и активи общо за над 1,1 млрд. лв.?

- Ценните книжа и вземанията от банки допълват сумата до над 1,1 млрд. лв. Другите активи са отделно – това са кредитите, които трябва да се съберат, като получателите ги платят или се осребрят залозите по тях. Недвижимата собственост е третият вид активи. От тази гледна точка банката е доста богата дори след като отчетем кражби за около 400–500 милиона след затварянето й миналото лято. За това говори и И. Искров, но главният прокурор не се самосезира. Искров говореше за придобивания отляво, отдясно и от помощниците им. Както посочих по-рано, това е като една отворена сергия и всеки си взима каквото му харесва. Така излиза. Въпреки че „всеки” е неправилно – само определени хора с висша благословия могат да се самообслужват на тази сергия.

- Образно казано, като голям магазин с много стока, който е отворил вратите си и едни избрани хора могат да влязат в него и да си вземат каквото им харесва, без да плащат. Става дума и за недвижими имоти, и за бизнеси, за цесии, за всичко останало.

- Цесиите са отделен случай и са за 950 милиона лв. По думи на министъра на финансите В. Горанов в отговор на питане по време на парламентарен контрол през миналата седмица, синдиците на КТБ досега са оспорили прихващания за 187,5 милиона лв. и ще оспорят тези дни нови прихващания за още 70 милиона лв., тоест около 30 процента от прихващанията по цесиите. Най-вероятно българският съд ще приеме оспорването, защото няма съдебна институция, която да е взела независимо, справедливо и обективно решение по казуса КТБ. Всичко е дирижирано и всичко е направено под капака и в името на държавата. Ощетяват се фирми, физически лица, ощетява се разбирането за закон, за спазване на закон, за прилагането на закон.

Така понятията „справедливост” и „законност” са анихилирали и са изчезнали от съзнанието на българите. Това говори не само за предварителен план за унищожаването на КТБ, но и за зависимост на съдебната система, за спуснати указания до ръководителите на съдебните институции и определени съдии под благовидния апел „да спасят българската държава” от нас – нейните граждани. Ние, представителите на средната класа, гръбнакът на същата тази държава, сме принудени да я съдим в международни съдилища поради отказ от правосъдие у нас.

- Тоест в банката има достатъчно средства утре да отвори врати, да бъде оздравена, каквото е желанието на всички, защото при обратната хипотеза делата срещу нея ще надвишат 10 млрд. лв., доколкото знам, и ще ги плаща всеки български данъкоплатец.

- В момента „оздравена“ не е точното понятие, но „реструктурирана“ – да, като се има предвид, че в нея има жива част, Търговска банка „Виктория”, която също е актив и която е банка с лиценз.

- Това не е малко.

- Това е много.

- Много известни хора напоследък се бориха за банка с лиценз и не го получиха.

- Банка „Виктория“ се пази също за избрани – банката е ценен актив. При това изобилие от банки и намаляващи приходи и бизнеси в тази държава те са твърде много. Но всъщност ние нямаме банки, имаме лихвари. Щом като анализът на финансовите им резултати показва, че над 50 процента от приходите на повечето от тях се формират от такси и комисиони, не може да говорим за банки.

- В сравнение с румънските банки, които са на загуба, нашите банки са на печалба.

- Да, така е. Става дума за доста комплексни процеси. Фалитът на КТБ даде мотив на останалите банки в България да намалят агресивно и рязко лихвите по депозитите на граждани и фирми. Това се извърши в комбинация с намаляване на обемите на инвестиционното кредитиране и въобще финансирането на промишлеността. Продължи зарибяването на все повече хора с най-скъпите в Европа потребителски кредити. Това е възможно, защото банковото кредитиране у нас няма алтернатива – фондовата борса е полумъртва, няма инвестиционни фондове, няма фондове за рисков капитал... Една година след затварянето на КТБ лихвите по депозитите в България достигнаха равнището на средноевропейските (около 1 %), докато по предоставените кредити те са до 3 пъти по-високи от средноевропейските (5,5–6,5%). Всеки месец официално се съобщава за намаляване както на предоставените кредити за инвестиционни цели, така и на преките чуждестранни инвестиции (с 6 % в края на септември спрямо същия период на миналата година). Това също са последици от фалита на КТБ, и то в дългосрочен план.

Ръстът на инвестиционните кредити в периода 2011–2014 г. (между 20 и 25% на годишна база) фактически се е дължал изцяло на кредитите, предоставяни от КТБ, ПИБ и ЦКБ. С пълна отговорност мога да кажа, че в момента практически единствен инвеститор в България е държавата – най-вече със средства от еврофондове и европрограми. Мижавите кредити, предоставяни от банките, основно дофинансират проектите на български фирми по европейски програми. Върви ускорен процес на деиндустриализация на страната.

На този фон печалбите на българските банки нарастват с всеки месец, като за шестмесечието на 2015 г. печалбата им е значително по-голяма от тази в края на юни 2014 г. (332 млн. лв. към 30.06.2014 г. срещу 503 млн.лв. към 30.06.2015 г., или с 34% повече). Неминуемо възниква въпросът дали с осъществяването на сценария със счетоводното убийство на КТБ не се е целял този ефект – огромно отваряне на ножицата на лихвения диференциал (лихви по кредити – лихви по депозити). Целта на този процес не е толкова износ на печалба, колкото заделяне на провизии за нарастващия обем на лошите кредити. Съгласно официалната статистика процентът на лошите кредити намалява с няколко десетки пункта, но според различни публикации той варира между 20 и 25% от всички банкови кредити, а броят на служителите, заетите със събиране на лошите кредити, постоянно нараства.

По наша информация от около 3500 души персонал на „Уникредит Булбанк“ АД с непосредствено обслужване на клиенти са ангажирани над 2300 души. От останалите 1200 служители с лоши кредити се занимават 480 души. Няма никакво съмнение, че ако и към останалите български банки бяха приложили методологията за обезценка на активите AQR (Assets Quality Review), щяхме да останем без нито една банка. Ръководството на БНБ, в лицето на Димитър Костов и Нели Кордовска, съзнателно ликвидира КТБ, прилагайки тази методика. Вероятно в очакване на определени последици от това незаконно решение, Н. Кордовска вече е извън Банковия надзор на БНБ.

- При затварянето на КТБ в капана попаднаха множество малки, средни и големи бизнеси, които съставляват гръбнака на икономиката. Само припомням, защото вече сме го писали – оръжеен бизнес, енергетика, винопроизводство, телекомуникации и т. н.

- Специализирането на банката в три-четири ключови за икономиката ни сектора е било една от причините тя да бъде ударена. Оставям настрана причините от политически характер, както и чисто финансовите подбуди на други банки – това е една по-различна тема. КТБ се е ориентирала към стратегически отрасли. При тази опустошена икономика банката е създавала възможности за развитие на индустриални проекти и за увеличаването на приходите от тях в редица отрасли и сектори като: строителна инфраструктура, отбранителна индустрия, телекомуникации, енергетика и енергийни източници, селскостопанско и индустриално производство на суровини и храни и др. Особен акцент е поставян върху производството на специална военна продукция. Финансирано е преоборудването на заводите от отбранителната промишленост, инвестирано е в тяхната модернизация. Кредитирана е и търговската дейност на тези предприятия. След ликвидирането на КТБ нямаше кой да я замести равностойно като банка на отбранителната индустрия.

За съжаление при изключително благоприятен пазар за тази продукция в момента износът на тези стоки през 2015 г. драстично намалява. Прекратен е и процесът на модернизацията им. Има замразени проекти, при които е извършена доставка само на част от поръчаното оборудване и производствени линии. Държавата нехае за съдбата на тези предприятия – предпочете да даде на ремонт нашите изтребители на полски заводи при наличието в Пловдив на наше предприятие, лицензирано както за ремонт на руските изтребители, така и отговарящо на всички изисквания на НАТО. Спрени са и финансираните от банката проекти в областта на енергетиката и телекомуникациите. Явно стратегическото значение на обектите, които са били обслужвани от КТБ, е било една от причините да бъде ударена банката. А дребният и средният бизнес, обслужван от тази банка, независимо дали става въпрос за кредитополучатели или вложители, се явява collateral damage – странична жертва на големия удар.

Дребните и средните фирми кредитополучатели са получили кредит с определен срок на усвояване и на изплащане. След като не могат да усвоят договорените кредити, те не могат да върнат изискуемите на 100% суми. Ударът срещу банката доведе и до тяхното унищожение и те обявяват доброволно фалит или са обект на искове за несъстоятелност и са предадени на съдия-изпълнител. За вложителите – фирми и физически лица, последствията са същите. Тези пари бяха буфер, който им беше необходим, за да съществуват. Фирмите нямат вече резерв и не могат да финансират производството си, да инвестират, да наемат работници и служители...

- Интересува ли се държавата изобщо от малкия бизнес?

- Не. С удара по КТБ финансово бе ликвидирана около 10% от и без това малобройната средна класа в България. Хора и фирми са съсипани.

- 10 процента? Как ги изчислихте?

- 9,8 процента – толкова е бил делът на банката в обслужването на бизнеса, който формира БВП (брутния вътрешен продукт) на страната. Затова казваме, че по-просташко и нецивилизовано решение от това да удариш системна банка няма. Съвсем скоро излезе доклад на главния икономист на Световната банка за периода от 2007 до 2014г., който описва много образно, че при удар срещу системна банка няма негубещи – губи икономиката, държавата, хората, всички. Необходими са 10 години, за да се възстанови икономиката след удар по системна банка.

- Какви са стъпките оттук нататък? Има много заведени дела. Какво може да се очаква като развитие?

- С много голямо внимание изчетох официалната стенограма от изслушването на „новите-стари” кандидати за подуправители на банката на 23 юли тази година. От стенограмата разбрах, че срещу държавата нямало заведени никакви дела. Казва го с увереност Нина Стоянова, която доскоро беше главен юрисконсулт на БНБ. За нейно съжаление ще я опровергая. Заведени дела има. „Ние, гражданите“ – организацията на вложителите, които са жертви на политическото решение за затваряне на КТБ – приключва подаването на два вида жалби. Едната ни жалба е пред Съда за правата на човека в Страсбург – нито един от тези хора не е имал съдилище, инстанция, пред която да защити интересите си. Поне 500 иска ще бъдат заведени, защото решенията на петчленките по делата, заведени от акционери и вложители, са лишили тези хора от правото на защита.

Втора група искови жалби са изпратени в Люксембург, защото има явни и груби нарушения по прилагането на европейското законодателство. Минималната цена, посочена във всеки иск, е сумата на главницата по депозита.

Съществени за развитието на делата в международните съдилища са две решения на българския съд.

Едното решение се отнася до клиенти на КТБ, които са наредили преводи на суми на 19 и 20.06.2014 г. (преди поставянето на банката под специален надзор). По неизвестни причини тези суми са върнати по сметките им, операциите са сторнирани. Връщането на суми по вече наредени преводи, без основание, нарушава европейския регламент за платежните операции и платежните системи. Тези суми трябва да се изплатят на хората изцяло, и то извън масата на несъстоятелността, според европейското законодателство. Едно от тези дела вече има решение от български съд за недопустимост и липса на правен интерес. „Липса на правен интерес“ – ще ни убие тази държава!

Второто решение засяга групата дела срещу държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). В определението си (Определение № 5083 от 23.09.2015 г. на 42 състав на Административен съд – гр. София, предоставено ни от адв. Янчо Янков, който оказва юридическа помощ на организацията ни)

съдът постановява, че ищците нямат правен интерес, жалбите им не са допустими поради това, че... БНБ не е административен орган.

От това следва изводът, че БНБ не е държавна институция! Респективно не е част от администрацията! Това е поредният правен и съдебен абсурд, защото на страница 3-та от Протокола от съдебното заседание по адм. дело № 14782 по описа за 2014 година на ВАС, проведено на 15.12.2014 г. (делото за оспорване от акционерите на отмяната от УС на БНБ на лиценза на КТБ),

ВАС изрично в свое определение е постановил, че Управителният съвет на БНБ е административен орган.

Е, тогава, щом УС на БНБ е административен орган и действа като такъв, тогава как БНБ не е част от администрацията и не може БНБ и членовете на УС на БНБ да носят отговорност за вреди по ЗОДОВ. Какво излиза – българският съд чете, тълкува и прилага закона като дявола евангелието.

- Как така? Има го записано?

- Да, колкото и да е невероятно. То е и отвратително, не знам просто как да го охарактеризирам. Тези дни си дадох труда да прочета отново Конституцията. Според нея има три форми на собственост – частна, държавна и общинска. Точно към коя от тези форми на собственост принадлежи БНБ? БНБ е независима, но държавна институция. Такова е и разбирането на европейските органи.

В Регламент 36 на Европейския парламент и на Европейския съюз, приет през 2013 г., се казва, че държавите поемат отговорност националните банки на съответните страни да изпълнят определени задължения. Единственото недържавно в тази банка, създадена със закон и оперираща с държавните средства, е, че нейните служители не са държавни служители. Вероятно това е пропуск на закона. Те обаче оперират с държавните средства и ръководството на БНБ се назначава от изпълнителната и законодателната власт.

Аз не виждам каква междинна или нова форма на собственост трябва да изобретим. И това е скандал! Това е изключително скандално решение. Ако има омбудсман в тази държава, в което аз много се съмнявам, той би трябвало да поиска тълкуване по това определение. Та той има повече права от 40 народни представители, взети заедно! Някой трябва да ни каже какво животно е Българската народна банка. Освен ако тя наистина не е частна – на няколко души, които я ползват за собствени цели и за незаконно обогатяване.

Интересно, когато обжалвахме пред Върховния административен съд административния акт на БНБ, с който бе отнет лицензът за банкова дейност на КТБ, този абсурд го нямаше в определенията. Там имаше други абсурди, но вече сме говорили за тях.

- Какво става с големите вложители, с облигационерите? Имаше информация от „Ройтерс“, че ще съдят България, Оманският фонд например.

- Имам информация, че облигационерите са подали исковете си. Държавният резервен фонд на Оман също няма да се забави. Във въпросната стенограма от изслушването се чува още нещо много любопитно. Юристът Нина Стоянова казва, че Оманският фонд няма основания да завежда иск срещу България, защото не е третиран неравностойно, не е ограбен и не е приватизиран. За сведение Оманският фонд е опитал помирителна процедура. През февруари тази година представители на Фонда са се срещали с главния юрисконсулт на Министерството на финансите, за да решат доброволно проблема. До 5 май не са получили абсолютно никакъв отговор. Това е тримесечен срок, в който не се завеждат искове, защото се очаква постигане на извънсъдебна договореност. Изчакана е някаква реакция от Министерството на финансите. Не е имало такава три месеца – до 5 май 2014 г., така че скоро Оманският фонд ще заведе иск срещу България за неравностойно третиране, ограбване и експроприация.

- Тоест взели са им нещо?

- Насилствено. Интересен е фактът, че в момента на атаката срещу КТБ е имало още 14 банки с проблеми, на които е оказана помощ. Това също е посочено в споменатото изслушване – казват го членове на стария и на новия УС на БНБ. Помогнали са на всичките 13 – независимо дали чрез временна помощ от БНБ или чрез държавна помощ. Съгласно Закона за взаимна защита на инвестициите между всеки две страни, неравностойното, неравноправното третиране е основание за всякакви дела. Чуждестранните инвеститори в ПИБ, чуждестранните инвеститори в останалите банки са получили държавна помощ. Вие ми кажете дали има неравностойно третиране на Оманския фонд като чуждестранен инвеститор или не.

Цялото заседание може да видите тук:

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/steno/ID/3862

- Това, което казвате, също е новина, защото аз си спомням много добре, че през лятото на миналата година се твърдеше, че е необходима помощ само за КТБ, след това – за ПИБ. Имаше принципно одобрение от Европейския съюз за оказване на държавна помощ, но тя отиде само за определена банка.

- Одобрението беше за оказване на помощ за цялата банкова система. И изискваше като предварително условие за предоставянето й определяне на проблема на съответната банка – ликвиден или капиталов, като помощ се разрешава при установяването на ликвиден проблем. Проблемът на ПИБ беше определен като ликвиден, за което бяха достатъчни два дни през уикенда. За КТБ беше поставена задачата първо да се обяви, а след това – да се докаже капиталова недостатъчност. За това бяха необходими шест месеца. Шест месеца, достатъчни да се съсипе банката. Време, достатъчно за съсипване на която и да е банка.

- Но сега вие казвате нещо ново, което излиза от стенограмата на Народното събрание. Че самото ръководство на БНБ признава, че са имали преди година проблеми с 14 банки.

- 14 банки заедно с КТБ. Въпреки че, ако четете текста, излиза, че банките са 14 извън КТБ, тоест би трябвало да са 15. Това го казва подуправителят Калин Христов.

- Значи БНБ и държавата са имали проблем с още 14 български банки?

- Точно така. Които са спасили.

- Това е новина. Как са ги спасили? Ние знаем само за ПИБ.

- Ние знаем, че е имало секретно споразумение за държавна помощ за ПИБ.

- Какво означава „секретно споразумение“?

- Ние нямаме достъп до него. Знаем, че ПИБ трябва да изпълнява определени условия, които тя не изпълнява, но това е друг въпрос. Обществеността трябва да е уведомена за предоставянето на държавна помощ на която и да е банка. Но държавата твърди, че са ползвани само 1,2 млрд. лв. от тези 3,3 млрд. Това явно означава, че подкрепата за останалите банки е оказвана през БНБ посредством тримесечна временна финансова помощ. Тук има нещо много любопитно. На едно от заседанията на бюджетната комисия, на които бяхме с моите колеги, присъстваха всички членове на Управителния съвет на БНБ.

Ние зададохме два въпроса. Първият беше: как успя ръководството на БНБ да разбере за два дни през уикенда, че ПИБ има ликвидна недостатъчност? Вторият въпрос беше: срещу какво са оказали помощ и защо не са оказали на КТБ. Отговориха ни, че ПИБ е имал бързо ликвидни залози – ценни книжа и кюлчета злато. Това беше отговорът на Костов или на Искров, в момента не помня, но го има в стенограмата. Вижте баланса на КТБ – там има над 500 млн. живи пари и 370 млн. лв. в ценни книжа. И аз питам: тези ценни книжа дали са били налични тогава, или квесторите са ги купили по време на квестурата? Ако са били активи на банката, защо тогава не са били приети от БНБ за ликвиден залог? Това е интересен въпрос, който никой не задава. Просто не искат да им бъде задаван.

- Вие се позовавате на твърдения на Калин Христов по време на изслушването за нов подуправител, който казва, че 14 банки тогава са имали проблем и той е бил решен.

- Винаги коментирам факти, базирани на реална информация или на документ, с който разполагаме. Не знам въз основа на какви анализи или принципи са подпомогнали тогава всички други банки освен КТБ.

Нещо повече, на 22.08.2015 г. в интервю пред Нова телевизия премиерът Борисов каза, че в момента подпомагат Х банки, за да не паднат, за да са стабилни и за да е стабилна банковата система. Не знам въз основа на какъв точно анализ им се помага. Любопитно ми е също така какви ликвидни залози предлагат тези банки, които по всяка вероятност са много по-малки от КТБ, на БНБ,.

- Чухме тези дни от прокуратурата и от други компетентни органи, че се очаква да приключи скоро международният одит за това какво се е случило с КТБ. Ние и преди сме коментирали, че няма нито един документ, който може да се използва в съда за реалното състояние на банката преди година, пък и сега.

- Това е друга сага. Няма такова животно като „международна експертиза“. Съгласно закона за счетоводството одит в България може да прави само регистриран в България одитор. Те са известни, списъкът им е публикуван. Известно е, че лицензът на КТБ бе отнет, без да е направен одитиран баланс на банката. Решението за обявяване на банката в несъстоятелност бе взето от СГС също без такъв баланс. Не ни е известно има ли банката ликвидационен баланс.

Известно ни е, обаче, че синдиците на КТБ са поискали от КФН разрешение да не предават одитиран баланс за 2014 г. Крайният срок за публикуване на финансовите отчети за 2014 г. настъпи (30 юни 2015 г.). КТБ е публична компания и е длъжна да публикува одитирани отчети. Буквално тези дни Комисията за финансов надзор спечели във ВАС иск срещу синдиците на КТБ. Решението на съда изисква в 30-дневен срок синдиците да изберат одитор и да публикуват одитирания баланс на КТБ за 2014 г. Самото обжалване от синдиците на заповедта на КФН е нарушение на редица закони, защото КТБ е публично дружество и по закон е задължена да предостави и публикува одитиран баланс.

Главният прокурор Сотир Цацаров беше обявил преди няколко месеца, че съвсем скоро ще завърши международната експертиза, международният одит на активите на КТБ. Това е абсолютно невъзможно, „международна експертиза”, „международен одит” няма. Одит може да извърши само одитор, регистриран в България, казвам го напълно отговорно. Спомняте си, че при стартирането на наказателната процедура Европейската комисия препоръча международна експертиза. Дори чрез ЕЦБ да беше изискан такъв тип проверка на банката, тя щеше да остане без финансови и юридически последствия. Публичното говорене за „международен одит” се използва за спекулации. Спекулира се и в „кънтри рипорта“ на Европейската комисия, че КТБ е имала два официални одита, което не е вярно. Има една консултация и една обезценка на активи по методология, която не е оповестявана, да не говорим, че в България тя е незаконна, меко казано.

Освен това се спекулира в медиите, че всеки момент се очаква одит на активи, която се извършва от „Аликс партнърс“. Това е детективска фирма, която проследява плащания. Там работят юристи, следователи, вероятно и банкови служители, но в никакъв случай – регистрирани в България одитори. Всеки ревизор на НАП, който би влязъл в съответното дружество кредитополучател, би седнал над счетоводните книжа и би констатирал накъде са се движили парите. При извършване на насрещна проверка картината би била сглобена веднага, включително и по отношение на това какви активи има заложени като обезпечение. Но те решиха, че по-евтино ще им излезе да дадат 22 млн. долара начална сума на някого да дойде да разследва.

- Платили са 22 млн. долара за разследване, което няма никакви юридически последствия

- Нито има юридически последствия, нито ще върне пари. Парите се връщат през съдебни процеси, през осребряване на заложени имоти.

- Тук има малко геополитика – това е американска фирма все пак?

- Изглежда има много геополитика, защото някои части от бизнеса – в енергетиката и военното производство, са пречели наляво и надясно, както каза г-н Искров. И на Изток, и на Запад. Това е конкурентна игра, която се играе по правилата може би там, но не и тук.

- Да се върнем на първия въпрос. Бях изумен от това, че една „куха пирамида” продължава да произвежда пари и стопански новини – непрекъснато се купуват и продават сгради, бизнеси. А какво правят синдиците в тази банка? Те не трябваше ли да защитават интереса първо на вложителите и след това на държавата, която гарантира техните влогове?

- Ще ви коригирам – държавата няма нищо общо. Държавата е дала заем от 1,1 млрд. или 1,2 млрд. лв. на Фонда за гарантиране на влоговете. Фондът е частна структура и е длъжен да върне тези пари, дори да не ги събере от банката. Това е едното. А какво правят синдиците? Първо, произвеждат криминални новини, които минават между другото. Явно нямаме прокуратура и други органи, защото за тези кражби и придобивания сме подали не по-малко от 7–8 сигнала с конкретно описание. И даже неотдавна бях в следствения отдел, срещнах се с прокурор и жената поиска допълнителна информация. Допълнителна информация, извън официалната, ние не можем да имаме, защото не сме вътре в банката. Там всичко е така засекретено, че все едно пазят атомни подводници. Никаква прозрачност няма, явно и за прокуратурата, след като искат информация от нас, а не от банката.

Второ, „в защита на интересите на кредиторите” синдиците оспорват прихващания по цесии по указание свише в зависимост от конкретните интереси на „купувачите”, защото те ще вземат без пари или срещу малки суми активи (бизнеси) на кредитополучатели в банката, които са си набелязали. Ако обаче кредитополучателят има цесия , придобиването на актива или бизнеса от потенциалния купувач може да стане само след оспорване на прихващанията по цесията. Затова прихващанията по цесии не бяха отменени наведнъж и всички, а се оспорват избирателно. В момента са атакувани прихващания за 187,5 лв., цитирам Горанов, и още 70 щели да бъдат оспорвани в съда. Това в общи линии значи, че прихващания по цесии за общо около 250 млн. лв. са били оспорени до края на миналата седмица. Нямам никакво съмнение, че съдът ще реши в полза на синдиците, те са си купени. Аз предложих на Радослав Миленков, шефа на УС на Фонда за гарантиране на влоговете, да имаме съвместна позиция по отношение на цесиите. Неговото мнение бе, че следва да работим заедно, тъй като интересите ни били еднопосочни.

Досега обаче ми се отказва всякаква среща, получавам някакви невзрачни отговори онлайн – явно има забрана да се срещат с мен като представител на толкова много хора. Сигналите за увреждане на масата на несъстоятелността изпращам както на прокуратурата, така и на тях. В последно време от ФГВБ престанаха въобще да ми отговарят, а в писмо ме посъветваха да отнасям сигналите за увреждане на масата на несъстоятелността само до синдиците. Все пак държа да подчертая, че за опазване на имуществото на банката отговаря фондът. Ние нямаме никакви права по някакъв начин да участваме в това опазване или да наблюдаваме работата на синдиците. Остава ни само да сигнализираме по отношение на промяната на собствеността върху активите и залозите. Само че тези сигнали потъват в пустото и празното.

- Може ли да обясните какво означава „маса на несъстоятелността“ и в какво се изразява това увреждане?

- „Масата на несъстоятелността“ е имуществото на длъжника, в случая – КТБ. Тя включва всичко, което може да се осребри, за да се върнат колкото се може повече пари на кредиторите. Означава да се изплатят кредитите, ако има имущества – да се продадат и сумата да влезе в тази обща каса.

- Тук влизат и наличните пари в банката?

- Разбира се, наличните пари са част от тази маса, тук влизат и залозите. Ако някой не си плати кредита, тръгват да продават залога и тези пари влизат в тази обща каса, за да може 14 месеца след несъстоятелността по решене на съда да се извърши първо раздаване на някаква сума на хората.

- А „увреждането“ вероятно означава, че тези суми не се раздават на хората.

- Масата се уврежда, когато стойността на имуществото намалява и след осребряването му ще се покрият по-малко задължения на банката към нейните кредитори. Ние бяхме ощетени от Фонда за гарантиране на влоговете, и по-точно от назначените от него синдици. Всички вложители, сключили договори за цесии, бяха „класирани” в седма група кредитори на банката – в „седма глуха”, докато Фондът като кредитор е в четвърта група. Това подреждане на кредиторите се прави въз основа на голи хипотези за евентуално бъдещо оспорване на тези договори. Всъщност банката също беше фалирана въз основата на голи счетоводни хипотези, за които на т.нар. „одиторски” фирми бяха платени огромни суми. След плащането на повече от 2,5 милиона лева банката все още не разполага с одитирани финансови данни, в разрез със закона, и ние не знаем реалното състояние на активите й.

Първо, Фондът поставя наравно всички цесии, включително и незаконно сключените след 6 ноември 2014 г., т.е. след отнемането на лиценза й. Второ, по този начин Фондът ще се удовлетвори много преди нас. Тоест интимната цел на тези хорица е, ако може, Фондът веднага да прибере събраното, да върнат парите на държавата, а за нас просто няма да остане нищо.

- Все едно да те класират в края на листата за кандидат за депутат.

- Синдиците незаконно извършват пренареждане на реда на удовлетворяване. И няма държавна институция, и няма омбудсман, и няма никой, който да защити едни невинни хора, които са държали парите си в КТБ, плащали са данъци върху тях и накрая са били ограбени ей така, пладнешки.

В момента синдиците са ангажирали две фирми, които оценяват (не одитират, а оценяват) стойността на всеки завод, залог, сграда, кредит, за да видят колко може да се събере. Разбираме го неофициално, защото всичко, свързано с КТБ, е строго секретно, работи се „на тъмно”. По наша информация банка „Виктория“ се оценява от фирма „Афа“ – същата фирма, която играеше основна роля в „одитирането” на КТБ. Активите на КТБ – кредити, предприятията кредитополучатели, залозите и т.н., се оценяват от „Прайс Уотърхаус Купърс“, като

имаме точна информация, че съдружник в тази фирма е Гинка Искрова, съпруга на Иван Искров. Получихме сигнали от наши членове, че той е просто един комисионер в тази сделка.

Това е не само конфликт на интереси, това е престъпление. Вярно е, че той вече не работи в БНБ, но това не означава че няма конфликт на интереси. След освобождаване на който и да е член на УС на БНБ той получава една година същата заплата, която е получавал преди това в БНБ. Тази заплата му се плаща, за да не се намесва в конкурентни дейности, в други банкови проекти. Ако искате, за да се съхрани държавната тайна. Няма органи, няма кой да реагира, да се самосезира. Интересното е, че ако влезете в Агенцията по вписванията, за да проверите регистрацията на „Прайс Уотърхаус Купърс”, ще видите, че името на един от съдружниците е заличено. Очевидно това е направено специално за да се прикрие г-жа Гинка Искрова. Но в официалния сайт на „Прайс Уотър Хаус“ Гинка Искрова фигурира като важен съдружник на фирмата. Много интересно – съпругите и съпрузите на подуправителите също са свързани с банки.

- Съпругата на Костов нали работеше в КТБ?

- Тя работеше в КТБ и най-нагло стоя там, докато не й изровихме името.

- След това къде отиде?

- Ами трябваше да остане безработна, както изхвърлиха останалите служители на банката, като че ли те са виновни. Но тя веднага беше пласирана в друга банка, в ОББ. Те скачат от цвят на цвят, и все медоносен. Същото се отнася и до съпругата на Искров.

- Вие имахте план за оздравяване на тази банка, за да се съхрани останалата в нея жизнеспособна част. Как ще стане това?

- Ние, вложителите, нямаме друг полезен ход, освен да се опитаме да намерим инвеститор, който да закупи банката и търговско предприятие „КТБ“ и да се опита от живата част да направи нова банка, да събере и да осребри каквото е останало, да поддържа и финансира добрите бизнеси.

- За да не се разпродава на свои хора…

- То не се разпродава, то се раздава, подарява. И затова сме във връзка с няколко големи западноевропейски банки, направили сме анализ на баланси, на ситуация, на стойности – реалистичен, песимистичен, и очакваме да проявят интерес и да ни отговорят.

Искам да ви кажа нещо – вярно е, че сме далеч като сравнение, вярно е, че в Америка капитализмът е много по-див и несоциален, вярно е, че няма гарантирано здравеопазване и много други неща, няма социални фондове и т.н. Но имат гаранционна депозитна схема за кредитори на фалирали банки от 77 години.

- Какво означава 77 години?

- 77 години те изплащат на хората…Анализът на всички извършени несъстоятелности, ликвидации и осребрявания показва, че средно за всичките фалити, които са стотици за тези години, хората са получили 72 цента за долар, т.е. 72% от парите са им върнати. В резултат на какво, мислите, става това? На добро менажиране! В резултат на честност, на некорумпираност.

- При тази безскрупулност, която познаваме от Уолстрийт и от „Лемън Брадърс“?

- Точно затова направих предисловието за типа капитализъм в Америка.

- А тук се прави всичко възможно хората да не получат парите си.

- Цял роман може да се напише за списъка на кредиторите. Хората, управляващи КТБ в момента, са далеч от каквито и да било финансови и счетоводни операции. Списъкът е неточен, непълен. Те дори може би не носят пълна вина за това. Вината е основно на министъра на финансите, на УС на БНБ, на квесторите – с тези „ръчни“ операции, които са правени – откриване на нови сметки, увеличаване сумите по депозитите, изплащане на „наши“ хора на целите гарантирани суми. Така например сумата на един депозит се коригира на ръка от 1000 лева на 1 000 000 лева, за да се вземат 196 хиляди лева вместо реалните 1000 лева. В резултат на такива груби намеси в софтуерния продукт се получава поредица от грешки.

Един от резултатите и доказателствата за тази ръчна намеса е появата в списъка на кредиторите на 100–150 кредитори на банката с по 1 стотинка. Това е пълен абсурд! Ние анализирахме редица извлечения на „кредитори” с една стотинка. Например, ако сте имали 100 лева на влог в КТБ и 100 лева са подадени от квесторите към Фонда за гарантиране, за да ви бъдат върнати, софтуерът е подал информация за 99 лева и 99 стотинки. Аз не съм специалист, но явно софтуерът е запълнил празни полета и въпреки това с тази една стотинка пак не може да участвате в списъка, защото не ви е надгарантиран кредитът. Ето защо тази стотинка се появява в списъка на вложителите с надгарантирани депозити. Освен това остатъкът от манипулираните суми се появява в списъка на кредиторите с цел някои от вложителите да получат суми, които не са притежавали. Ще ви информираме за резултатите от проверката ни, когато сме готови. Факт е, че при изплащането на гарантираните влогове много хора получиха суми, различни от това, което трябваше да получат.

- Хайде да го обясним по-просто. Аз не съм имал нищо общо с КТБ, но изведнъж се явявам като неин кредитор с Х лева и ми дават според Закона за гарантиране на влоговете 196 000 лева. Или ми изплащат, да речем, 1499,99 лева вместо 1500,00 лева, а в списъка на кредиторите се появявам с 0,01 лв.

- Манипулациите, които се правят, са няколко вида. Твърди се, че в банката е имало пари на трафиканти, които са получили изцяло сумите си. Това са пари от някакви стоки, които нито знам, нито мога да коментирам с подробности. Има хора (квесторите и техните ръководители), които са решили просто да спечелят и са избрали от списъка на вложителите депозанти със суми, примерно, 1000, 3000, 10 000 лв. Сумите са променени ръчно, като от 3000 лв. са станали 300 000 лв. Вместо 3000 лв. лицето е получило 196 000 лв. и примерно, половината са отишли в нечий друг джоб.

Това е едната част от манипулациите и всичко това е правено ръчно. Ръчно са правени операциите по цесиите – вписва се на ръка, открива се нова сметка, кредиторът се премества от този ред на онзи... Всичко това е смутило до такава степен софтуера на банката, че в никакъв случай не може да се разчита на точността на цифрите – нито в списъците на кредиторите, нито по отношение на активите в момента. Просто никой не знае какво става с банката и какво вършат синдиците. Второ, никой не може да си обясни ролята на САЩ и намесата на американски посланик по казуса КТБ. Известно ни е, че бившият посланик на САЩ у нас е лобирал в интерес на собственика на групата „Делойт” в България Силвия Пенева.

- Нали сме европейска страна, няма ли контрол на европейски институции?

- С казаното дотук илюстрирам, че в България има закони, но те са направени така, че да не работят. Между другото, обръщам се към нашите политици, понеже чух, че щели да пренаписват закона „на коляно”. Нека да прочетат Закона за банковата несъстоятелност на Сърбия, за да видят какво значи работещ, добър закон. Това е само един съвет към тях.

А по повод на законите и спазването им – знаете, че БНБ обяви конкурс за сключване на договор с фирми, които да оценят качеството на активите на българските банки. Става въпрос за методологията AQR (Assets Quality Review). Искам да напомня, че същата тази методология бе приложена експериментално за ликвидирането на КТБ в нарушение на Закона за кредитните институции. По нея работиха като КОНСУЛТАНТИ „Ърнст енд Янг” и „Афа” (двете фирми по принцип са регистрирани като одиторски) и „Делойт България” – фирма, която има право само на консултантски услуги. В обявата за обществената поръчка БНБ е пояснила, че не търси да наеме одитори, а фирма, която е лицензирана да обучи българските одиторски предприятия да работят с методологията AQR. По последна информация БНБ е приела офертите на три фирми – „Оливър Уаймън”, която е автор и разработчик на въпросната методология, „Мазарс ЛЛП”, за която не знаем нищо, и забележете, консултантската „Делойт България” ЕООД, чийто управител е Силвия Пенева.

Силвия Пенева стана скандално известна с това, че спаси собствените си пари с една от първите цесии, изплатени на 100%, срещу изготвяне на доклада, послужил за ликвидирането на КТБ. Според българските институции тя не била в конфликт на интереси, когато спасявала собствените си пари! Какво безочие – да приемеш поръчка за ликвидиране на банка, погазвайки етичните стандарти на гилдията и професионалната си съвест, но срещу добро заплащане с нашите пари; да не възразиш срещу незаконността на методологията, която БНБ и назначените от тях квестори те карат да приложиш с някаква заповед и под диктовка; да кандидатстваш след това в конкурс, изтъквайки експериментите по оценката, пардон, обезценката на активите на КТБ, като „натрупан опит”. И да обучаваш други фирми и оценители как се прави това. Интересно ще бъде да видим ще се намеси ли отново някое посолство или посланик, за да осигури поръчката на незаменимата Силвия Пенева!

- Какво смятате да направите по-нататък?

- Ще заведем дело срещу Европейската комисия, защото, изготвяйки окончателния си доклад по мониторинга за България, тя не е изпратила мисия на място, не е проучила реалната ситуация на банковия и финансовия пазар, не е изискала международна експертиза, за каквато говорим. Такава експертиза би могла да бъде изготвена по разпореждане на Европейската централна банка.

- Тоест Европейската комисия е написала доклад, без да проучи нищо?

- В доклада има превод на два-три абзаца от доклада на квесторите, в който пише, че КТБ има два одита. А одити няма и ние имаме официални документи от националния регулатор по одитната дейност, че одит не е осъществяван.

- Вие го доказахте с документи и мисля, че имаше и решение на съда, че в КТБ не е извършван одит?

- Становището е на независимия регулатор – Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Ние предупредихме Европейската комисия да коригира доклада си, разчитайки на осведомеността им по казуса КТБ. Все пак сме във връзка с тях повече от половин година и изпращаме всеки наш документ и материал, всяко разкритие и анализ, които правим. Отговорът от кабинета на комисар Пиер Московиси беше светкавичен и съдържаше обяснение, че комисията може да работи само с официална информация. Казахме им, че точно тези писма на официални институции и независими регулатори, които ние им изпращаме, са официална информация. Те не ги взеха под внимание. Няма дори и препратка към тях. Затова имаме две възможности за действие спрямо Европейската комисия – едната е отправянето на извънсъдебен иск Formal Protest – срещу комисията.

Открихме и кратък път – директно да ги съдим в Люксембург. Това, което правят в случая, е същото, което се е случвало с информацията за гръцката икономика. Тук пише „одит“ – значи наистина е одит, пише „1 милиард“ – значи наистина е 1 милиард. Явно отношението на ЕК към информацията за КТБ не е прецедент. Този формализъм и бюрократичен подход на скъпоплатените чиновници, на които ние плащаме заплатите, води до катастрофални икономически последствия. Както възникна „случаят Гърция”, така може да стане и „случаят България”! Увеличаващият се европесимизъм показва, че гражданите на Европа, и в частност на България, все по-добре разбират формалното и небрежно отношение на ЕК към проблемите на гражданското общество и икономиката на периферните за ЕС страни, каквато е България. Европейците все по-ясно си дават сметка за пълното дезинтересиране към реалните проблеми на хиляди, десетки хиляди граждани на Европа. Затова, колкото и парадоксално да звучи в контекста на темата на докторската ми дисертация, анализираща дезинтеграционните процеси в бившия СИВ, ускорени от развитието на финансовата зависимост на Изтока от Запада, напълно споделям все по-актуалните и обосновани прогнози за задълбочаването на дезинтеграционните процеси в Европейския съюз.

- Нека припомним – банката „Голдман Сакс“ даде неверни данни за гръцката икономика и надцени приноса на Гърция, когато трябваше да влезе в еврозоната. И благодарение на тези измами Гърция беше приета в еврозоната с нереални параметри.

- Ако отидем към същността на нещата, първо тежестта на гръцката драхма в европейската валутна кошница (еврото) е силно завишена. Това поставя въпроса за стойността на еврото като покупателна сила и въобще като сериозна парична единица. Не по-маловажно е, че бюджетът на всяка страна всяка година се наблюдава и анализира от същите тези хора, които ни пишат, че работят само с официални данни. И те просто регистрират с входящ номер жизненоважни за всяка страна документи и показатели. Разбирате ли, те не правят никакъв критичен анализ, проучване, препоръки. По тази логика, щом всичко се урежда с двата „одита” на КТБ, нека да прекратят мониторинговата процедура за дисбалансите в банковата и финансовата системи на България.

- Има процедура да съдите Европейската комисия, така ли?

- Да, в Люксембург, и това са екстремно бързи дела.

- Какви последствия ще има това?

- Не познавам прецедентите. От делата, които завеждаме в Страсбург, е известно какъв може да бъде резултатът. След като са ни нарушени правата и не ни е дадена възможността да се защитим пред българския съд, всички решения на българските съдилища по казуса КТБ трябва да паднат. Всички решения за отнемане на лиценз, за вкарване на банката в несъстоятелност и т.н. Случаят с Люксембург е по-специален – ние ще пледираме в зала, но дали ще дадат ход по същество, не знам, защото този съд се занимава обикновено с европейски институции, които не са приложили законодателство.

- В случая Европейската комисия.

- В случая – да, ние ще свържем точно така нещата. В Люксембург са предявени искове за неспазване на тези регламенти и жалбоподателите са посочили точната сума на загубата си с конкретни цифри. Ако спечелим делата, тези суми ще бъдат изплатени от европейския бюджет. После ще си ги вземат от държавицата ни. За успокоение на г-жа Стоянова го казвам, че ще се забави малко плащането, но все пак бюджетът ще плати. Дори и да не тръгне делото „КТБ” в Люксембург, търсеният от нас ефект ще се произведе.

 
д-р на ик. н. Вера АхундоваКакто е известно на нашите членове, с поредица от възражения възразихме срещу списъка на кредиторите, публикуван през септември 2015 г. По този въпрос преди два дни дадох интервю на Медиапул, но тълкуването на действията ни, естествено, е било определено от духа на общата политика на медията и личното разбиране на журналиста.

Ще изясним позициите на организацията и членовете ни в това наше изявление по повод въпросите на редица журналисти:

 • Какви са били аргументите ни да оспорим всички вземания на кредиторите от № 1 до № 7998?
 • Какво обяснение ще дадем за Фонда за гарантиране на влоговете?
 • Какво е било възражението ни по повод десетки кредитори с 0,01 лв. в списъка на кредиторите?
 • Какво очакваме да се случи и какви биха били действията ни, ако синдиците ги отхвърлят, смятаме ли да ги оспорим и в съда?

Защо оспорихме всички вземания?

Защото считаме, че в твърде много случаи сумите, записани като задължение на банката към кредиторите, не са точни и увреждат интересите ни поради следните причини:

Първо, съставен и подписан от квесторите е годишен баланс на КТБ (неодитиран) за 2014 г., без квесторите да имат необходимата квалификация за това, а самият неодитиран баланс не е счетоводният документ, който да гарантира надеждността на сумата, обявена като задължения на банката към кредиторите;

Второ, с поредица от „странни” заповеди за ненужна подмяна на софтуера на банката, антидатиране на документи, осигуряване на няколкомесечен последен счетоводен работен ден на КТБ с дата 06.11.2015 г. след отнемането на лиценза й са осигурени условия за фалшифициране и изчезване на данни, досиета, сметки и фалшиво увеличаване на влоговете на избрани кредитори. Какви са следствията от този ход:

 • Подготвените и подадени на Фонда за гарантиране на влоговете списъци с получатели на минимално гарантираните суми са непълни, съдържат фалшиви депозанти, пълни са с примери на неточно и непълно изчисляване на изплатените от ФГВ суми по гаранционната схема. Още на 4–5.12.2014 г. наши членове ни съобщиха, че са получили по-големи от собствените им гарантирани суми;
 • Подготвеният въз основа на предния списък нов списък на негарантираните кредитори на банката е фалшив, неточен, непълен и неработещ, тъй като ръчното манипулиране на софтуера е предизвикало масовата грешка да се появят кредитори с 1 стотинка. На практика „кредиторите” с 1 стотинка дори не са имали надгарантирани влогове. Каква е гаранцията следователно, че ако списъкът, подаден на ФГВ за минималните гарантирани суми, и списъкът на кредиторите са неверни и фалшиви, не са такива почти всички данни в последния списък? Дори на някои от нашите членове изнасиленият с ръчни операции софтуер на КТБ да е „изчислил” по-голяма от истинската сума на задължението на КТБ към тях, за което те, естествено, няма да възразят, броят на ощетените остава доста по-голям.
 • Незаконно според нас е пренареждането на кредиторите, чиито договори за цесии и прихващания по силата на променения ЗБН и определената дата на несъстоятелността стават невалидни. Самите промени в закона изискват служебно анулиране на всички прихващания и връщане на средствата по сметките на цедентите и конституирането им като кредитори от четвърти, а не от седми ред.

Трето, възразяваме срещу обявената сума на Фонда за гарантиране на влоговете по следните причини:

 • Самата обявена от синдиците на КТБ сума на вземанията на Фонда за гарантиране на влоговете от 3,703 млрд. лв. е с около 60 млн. лв. по-висока от сумата, обявена на сайта им в деня на публикуване на списъка на кредиторите;
 • Напълно неясна според нас е картината по отношение на правото на вземане на ФГВБ от КТБ по силата на изплатените гарантирани средства. Фондът получава правото да встъпи в дълга в момента, в който сумите са изтеглени от сметките на вложителите, а не с факта на превода на сумите в определените за изплащането им банки. По наша информация немалки суми, преди всичко на небългарските вложители и на българите със сметки в КТБ, но работещи и живеещи в трети страни, не са получили средствата си;
 • Претендираме за връщането в патримониума на банката на сума от над 56 млн. лв., изтеглена от ФГВ в деня на затваряне на банката, което е престъпно използване на вътрешна информация за реализиране на изгоди, и за преведените по техни сметки нови над 30 млн. лв. на 26.06.2014 г. с разрешение „по изключение” на Димитър Костов и Нели Кордовска. Спомнете си, че по изключение отказаха 157 лв. на болно дете.
 • Особено увреждащо е неадекватното и престъпно решение на квесторите, съгласувано или инспирирано от работодателя им БНБ (Д.Костов и Н. Кордовска), да се уеднаквят лихвите, с което се оказа, че в банката не са останали привилегировани депозанти. Над 100 млн. лв. за „непреференциалните” ни членове е загубата от недължимите, но изплатени минимални гарантирани средства на вложителите с привилегирован депозит. А буквалното четене на ЗБН изисква квесторите да са се съобразили с типа на договора им на 20.06.2014 г.;
 • Неадекватното и престъпно решение на квесторите, в което няма никаква икономическа логика, да се дерегистрира КТБ по ДДС доведе до загуба на над 7 млн. лв. и насила направи НАП кредитор на банката.

Споменатите дотук причини и последствия далеч не изчерпват причините за възражението ни срещу списъка на кредиторите като цяло и срещу претендираното вземане на ФГВ. Но само от изброените дотук произтича загуба за нас, кредиторите, от над 425 млн. лв.

Поради това да се интерпретират позицията и възраженията ни като начин за удължаване на процеса на несъстоятелност, което било от полза за мажоритарния собственик Цв. Василев, е опростенческо и невярно.

Единствената засега цел на организацията ни е членовете ни да получат максимален размер на компенсация на вложенията си, които се формират от масата на несъстоятелността. Защото посочената сума от претендирани, но не дължими към ФГВ пари от над 425 млн. лв. представлява около 7–8 % от вложенията ни, които потънаха в нечии джобове от фалита на КТБ.

И да, разбира се, ще оспорваме всяка престъпна сделка и схема пред съда. Ако не получим в България справедливост, което е почти сигурно, ще се обърнем към международните съдилища.

 
В Народното събрание се заклеха поредните 240 депутати. Всички лидери се изказаха – смелост и мъжество не се забелязаха

Люба Манолова, автор и собственик на сайта На тържественото заседание при откриване на 43 парламент, всеки лидер на партия произнесе Слово. Пръв в изявленията бе така нареченият президент...

Този текст е Словото, което никой не посмя да произнесе от трибуната на парламента, въпреки че хората имаха нужда да чуят точно това:

Уважаеми господин Председателстващ първото заседание на 43-тото Народно събрание,

Господин министър-председател на поредното служебно правителство,

Уважаема госпожо Вицепрезидент,

Ваше Светейшество,

Уважаеми господин Председател на Конституционния съд,

Госпожи и господа, членове на служебния кабинет,

Уважаеми ръководители на религиозните общности в България,

Ваши Превъзходителства, госпожи и господа посланици,

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Уважаеми гости,

Изстрадали, оцелели в природни бедствия и криза сънародници,

Да почетем с минута мълчание паметта на загиналите в бедствията от последните месеци наши сънародници!

Да почетем паметта на знайни и незнайни българи, които загубиха без време живота си по пътищата, които измряха от мизерия!

Парламентарния звънец даде старт на 43-ото НСДнес се открива 43-я парламент и избирателите, хората, които ни изпратиха тук желаят и очакват да работим единствено с грижата за съдбата на им, за да спрем потока, който изтича от границите ни към Европа в търсене на работа.

Всички сме наясно, че на тези избори гласуваха по-малко от половината избиратели, а в чужбина бяха похарчени грешни пари на данъкоплатците, за да се осигурят гласове на правилни партии.

Подготовката за тези избори бе много лоша, това са изборите, при които се купуваха най-много гласове.

Още при регистрацията на политическите партии и движения стана ясно, че подписките съдържат лични данни за граждани, които никога бяха полагали своя подпис в подкрепа на една или друга партия.

С тази фалшификация се тръгна към избори, което сериозно ги бламира!

Така този парламент изначално тръгна с нарушения на законодателството.

Никой не разследва подписките за партиите, въпреки огромното недоволство на стотици граждани и сигналите за неправомерно използване на личните им данни. Никой не намери за нужно да установи как, по какъв начин и кои са хората, замесени в скандалното използване на лични данни на гражданите.

Тук чухме слово на така наречения държавен глава, който бе в основата на идеологията за събарянето на правителството на Пламен Орешарски. Как бе осъществено това:

Веднага след конституирането на миналия 42-ри парламент бяха организирани протести, които услужливо се предаваха по електронните медии и отразяваха в печатните издания и сайтове.  Голяма част от хората, които свиреха под прозорците на парламента, мятаха домати по сградата му и окупираха университета по-късно и лишиха противозаконно десетки хиляди студенти от занятия, изпити и учебен процес.

Делян Пеевски, отново депутат от ДПСПривидно протестите започнаха след като депутатът от ДПС Делян Пеевски бе избран с нечуван натиск за шеф на ДАНС. Мина седмица и Пеевски оттегли кандидатурата си, но днес е отново в парламента като редови депутат от ДПС.

Въпреки това протести вече няма...

След цяла година на брожения и скандали, ДПС, партията, подкрепила правителството на Пламен Орешарски го свали и то със съдействието на отделни членове от ръководството на БСП.

След като бе свалено правителството на Пламен Орешарски, протестиращи, и чиновници, и чиновнички от президентството влязоха в служебно правителство, назначено от президента. Белите, които направи това правителство са големи и те задълбочиха кризата:

 • За министър на правосъдието бе взет от площада човек, който е лишен от адвокатски права и наказван многократно от адвокатската колегия заради дисциплинарни нарушения. Даде допълнително един милион на президента, без да е получило отчет къде са отишли парите му, които бюджетът му е отпуснал.
 • Служебното правителство на президента изхарчи 286 милиона неизвестно за какво;
 • За служебен министър на икономиката и енергетиката бе назначен един служител на компания за кабелна телевизия!
 • Външният министър покани американската посланичка и й обеща България да подпише Споразумението САЩ-ЕС за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, което предполага използване на ГМО продукти, проучване и добив на шистов газ. В резултат на това ТПТИ в Европа ще нахлуят генномодифицирани продукти, свинско месо, натъпкано с ректапамин /понастоящем забранен почти в целия свят/. Ще бъдат узаконени определени хормони на растежа в животновъдството, обработката на пилетата с хлор и т.н.;
 • Министърът на отбраната, под давление на президента си позволи да обещава увеличаване на българската вноска за НАТО, закупуване на самолети втора ръка, и излезе с документ, в който едва ли не обяви война на Русия!
 • Премиерът имаше над 10 съветника, всеки министър и заместниците му също си назначаваха поголовно съветници, чиновническия апарат бе увеличен в пъти!
 • Със знанието и съгласието на президента през месец юни бе затворена една банка, като г-н Плевнелиев си позволи да каже, че тя ще бъде отворена след изборите на 5 октомври?!

Ще спра дотук с бедите, в които въвлече страната така наречения държавен глава, за да попитам с какво право днес, след проведените предсрочни избори същият този президент обявява, че за него нямало вариант нови избори?!

С какви очи същият този президент говори за смирение и работа, за широко политическо съгласие за неотложни антикризисни действия и жизненоважни структурни реформи на следващия кабинет?

Пороите заляха домове и хората останаха на улицатаС какви очи Плевнелиев говори, че българският народ припознал демократическите европейски ценности, след като повече от половината селища в страната бяха залети от порои, издавиха се хора, разрушени бяха домове, оцелелите са без покрив над главата си, в тинята, смрадта, студа и с една риза на гърба си! Това ли са припознатите европейски ценности?

Или европейските ценности е да си поиска президентът един милион допълнително за бюджета на фона на човешки стотици хиляди драми и трагедии?

Тук от тази трибуна чухме държавният ни глава да поиска справяне с кризата с КТБ, но това справяне трябва да започне с изваждане на Стенографския протокол за банкова ваканция, от консултациите при Росен Плевнелиев – нещо, което едва ли ще се случи.

В момент когато бежанци от Близкия Изток искат дом, а терористи проникват в страната -  Плевнелиев ни говори: „Нека се разграничим от криворазбрания национализъм”.

Така нареченият президент Росен ПлевнелиевВярно е, че Конституцията е отредила българският държавен глава да е недосегаем, но също така е важно в думите и действията на даже недосегаемия президент да има морал.

„България няма нужда от месии, които еднолично решават кое е правилно и кое не” ни каза Росен Плевнелиев, а кой, ако не той самият решаваше еднолично, безотговорно съдбата на страната ни?


Уважаеми, господа посланици,

Днес на откриването на 43-я парламент е важно да се заяви, че истината трябва да е водеща в действията и думите на българските политици оттук нататък. Не клишета за вярност към Европа и САЩ ще спасят страната ни, а почтеност, достойнство, родолюбие и усилия за промяна на съдбата на живота на българите трябва да са водещи при политиците ни, независимо от коя партия са.

За разлика от други държави, където устройството поставя президента начело на управлението на страната, българският държавен глава има представителни функции, които за съжаление той пренебрегна като си позволи да диктува на политиците и депутатите какво да вършат!

Институциите трябва да заработят за интереса на редовия българин. Съдът трябва да заработи за редовия българин.

Стига сме се взирали в Европа и САЩ – нашата родина е тук, тя е важна, важно е повишаването на качеството на живот, за да не се палят вече хора по площадите, за да не измират от глад, студ и невъзможност да се лекуват. Основна задача на всеки един политик и партия трябва да бъде промяна в инфраструктурата, контрол по изсичането на горите, контрол на язовири и водоеми, за да не пише един ден в историята, че заради дъжд, при потопи са гинали българи.

Българите са нашата грижа, а не личното благоденствие на отделни политици.

Нека покажем, че можем да изпълним клетвата, да работим в интерес на хората!

Ние, депутатите от новия парламент сме тук, за да служим на избирателите си и работим за всички българи.

Нека бъдем различни и по-отговорни!

Коментар на "Хроники". Това бе нужно да се чуе от трибуната на парламента. Фактът, че чухме поредните лустросани слова говори, че отново сме избрали депутати, които не са готови за смели действия и изричане на истини на висок глас.

Лидерът на ГЕРБ не го направи, защото му се падна тежката задача да преговаря за нов кабинет. Лидерът на БСП не е политик, който е склонен на смели стъпки и предпочита поведението "Со кротце, со благо".

Лидерът на ДПС избра теснопартийни интереси и противопоставянето с провокации, насочени към историята на българите.

Лидерите на реформаторите се държаха като сиамски близнаци - двойно повече говориха и нещо съществено не казаха.

"Патриотичният" лидер Валери Симеонов прочете партийната програма, пълна със закани и рестриктивни мерки към различните етноси.

Лидерът на Атака говори разумно, достойно и смислено.

Лидерът на АБВ бе диалогичен и леко критичен към поведението на ДПС, че са "незаобиколим фактор за властта".

Нито един лидер не спомена деструктивното поведение на президента с инспирираните протести и затворената за месеци насилствено банка КТБ с негово задкулисно съдействие.

Забравени бяха несполуките от бламирането на кабинета Орешарски, които доведоха до предсрочни парламентарни избори и невъзможност да се състави правителство.

От трибуната се говореше в стил "Да не се излагаме пред гостите!"

Това ще доведе до сериозни катаклизми и последици...

 
Начало Предишна 3 2 1 .. Следваща Край
Powered by Tags for Joomla