Tag:плевнелиев

Сградата на КТБДве години след отнемането на лиценза за банкова дейност на КТБ действията на държавните институции и регулатори, ролята им за фалита на банката и вината им старателно се укриват от обществото.
Публикация на сайта ГЛАСОВЕ

Отказват ни достъп до истинските документи, в т.ч. до стенограмите, старателно прикривани (засекретени) от президента Плевнелиев.

Няма одит и нито едно дело по същество. Т.е. прокуратурата и магистратите изпълниха поръчката „да спасят България” от най-големите й врагове – нейните граждани.

Затова виновни няма. За да няма кого да съдим и Законът за отговорността на държавата да остане извън обсега на исковете ни.

Няма и анализ за претърпените досега загуби, нито прогноза за бъдещите загуби на цялото общество от делата, които се водят зад граница.

В замяна на това с избора на новите „стари” подуправители управителят на БНБ Д. Радев вероятно под въздействието на заинтересовани политически лица и олигарси /?/ даде индулгенции на лицата от БНБ, виновни за банковата криза в средата на 2014 г. и за фалирането на КТБ.

А единият от главните екзекутори на КТБ – Вл. Горанов, в интервю пред в-к „Капитал” от 11 ноември 2016 г. арогантно прехвърля вината за вторичното ограбване на кредиторите чрез целевото придобиване и прехвърляне на активи на банката, които биха формирали масата на несъстоятелността, първо на квесторите. На квесторите, които и крачка не правеха без санкцията на централните банкери. И на синдиците: „Първите синдици, които назначихме, ги търсехме да са с опит. Но те движеха процесите много бавно. Затова решихме да сложим хора, които не са с толкова връзки в София и толкова зависимости, за да може натискът и изкушението да бъдат намалени.

Всички необходими действия за защита, а тя може да бъде само съдебна, на масата на несъстоятелността са направени. Но докато траят тези решения, една група хора се опитват да вземат активите...”.

Междувременно прогнозата му за събраните от несъстоятелността средства пада от 30 % преди година до 10 % понастоящем. „...Ще стигнат евентуално 10%. За съжаление прогнозите, че в хода на несъстоятелността голяма част от реалните активи, свързани или придобити със средства на банката, ще бъдат отдалечени от нея и по този начин допълнително ще се затрудни да се допълни масата на несъстоятелността, се оказват реални. Къде виждам причината за това – първо, доста късно стартиралата несъстоятелност на банката. И второ – самите съдебни спорове са фактически сложни, а и знаем с каква скорост по принцип върви правораздаването при решаването на търговски спорове,” уточнява В.Горанов.

И освен това твърди, че не са му известни „... твърдения и факти, които да поставят под съмнение действията на синдика...”, с които да се запознае и да може да сезира управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете, чийто председател е избран по негово предложение.

Каквото могъл, това направил, казва В. Горанов. Браво, Влади, браво Горанов!

Не бил знаел... Десетки са сигналите на НПО „Ние, Гражданите” до прокуратурата, Р. Миленков, председател на ФГВ, НАП. Останали без отговор и реакция.

На питанията по въпроси, свързани с ограбването на активите на КТБ, разходите на синдиците и т.н. получаваме отказ да ни се предостави информация поради това, че поставените интереси не представлявали обществен интерес.

А дали придворният адвокат на В. Горанов, следващ го при всяко ново назначение – МФ, Общинска банка, Г. Събев, понастоящем консултиращ ФГВ, не го е информирал?

Да видим какви са фактите:

 1. Факт е, че с преизбирането им на поста подуправители Д. Костов и К. Христов и получиха индулгенции за вината си за състоянието на банковата система в България и за фалита на КТБ., вместо да понесат отговорността за умишленото бездействие или вредните им действия по отношение на банковата система, не само спрямо КТБ.
 1. Факт е, че новият подуправител на БНБ Д. Костов излъга Народното събрание и обществото, че не е знаел за състоянието на банковата система през 2013 и 2014 г., и в частност тенденциите на развитие на българските банки, в т.ч. КТБ и ПИБ.
 1. Факт е, че непотърсената отговорност от управителя на БНБ и членовете на УС на БНБ, както и забавената оставка на И. Искров позволиха на „сплотения” екип на БНБ да укрие или фалшифицира документи, потвърждаващи обвиненията на премиера в оставка Б. Борисов, на редица граждани, организации, между които е и НПО „Ние, Гражданите” за вината на И. Искров, П. Чобанов и Пламен Орешарски за умишления фалит на КТБ.
 1. Факт е, че предоставянето на ликвидна подкрепа и държавна помощ на ПИБ е извършена в драстично нарушение на Закона за Българска народна банка и Закона за кредитните институции (ЗБНБ и ЗКИ). Невярна информация е подадена от УС на БНБ и в Европейската комисия.

Привеждаме последователно доказателства за всеки един от тези факти, които сме извели от различни документи и публикации.

Относно отговорността и вината на Д. Костов

В стенограмата и протокола от изслушването в Комисията по бюджет и финанси на НС на подуправителите на БНБ на 23.07.2015 г. и в последвалия доклад на Комисията по бюджет и финанси на Д. Костов заявява следното: /Приложения №№ 1 и 2 след текста/

На двата въпросите на Менда Стоянова

 • /1/ С кои от цитираните констатации на Временната парламентарна комисия за Корпоративна търговска банка, че събраните данни за необезпечени кредити доказват, че „не става дума за липса на професионализъм от страна на Надзора на Българската народна банка, а за пълна безотговорност и бездействие, улесняващо източване на банката“... Д Костов е съгласен...”,
и
 • /2/ По отношение представяне на надзорна информация в Управителния съвет на Българската народна банка – дали през последните години е имало доклади и анализи в Българската народна банка, предоставени на управителния съвет, показващи опасност от ликвидна криза и/или капиталови проблеми в Корпоративна търговска банка или в други банки; ако е имало такива, дали те са били взети под внимание от Управителния съвет и дали по отношение на тях са предприети мерки; дали досега управителят и подуправителите на Българската народна банка са имали достъп до надзорните данни от проверките на банките...

Д. Костов отговаря: „... По отношение на докладите и анализите, които се разглеждат в Управителния съвет на БНБ, това не е формално законово изискване, но е установена практика в Централната банка. Подуправителят ръководещ Управление „Банков надзор” да внася в Управителния съвет на БНБ за информация доклад за състоянието на банковата система. В тези доклади не се е съдържала каквато и да е негативна информация свързана с КТБ. Според тези доклади КТБ е отчитала нормални капиталови, ликвидни и финансови показатели в рамките на 12 надзорни регулации. Тези доклади за състоянието на банковата система внасяни в Управителния съвет на БНБ в предходните години са предоставени, както на органите на прокуратурата, така и на Сметната палата”...

В противоречие с това, което казва Костов, ще посочим само някои от изводите, направени от Управление „Банков надзор” под ръководството на Ц. Гунев за състоянието на банковата система към 31.12.2013 г. Докладът, с който разполагаме е разгледан от УС на БНБ на 07.03.2014 г. /Приложение № 3 след текста/

Извадки от доклада:

В раздел II.4 КАПАЦИТЕТ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ЛИКВИДЕН НАТИСК на доклада се правят следните изводи:

„...В края на декември 2013 г. ликвидната позиция на банковата система и на повечето кредитни институции се запази на добро ниво.

- Последното тримесечие на 2013 г. се характеризираше със следните процеси: В структурата на активите и пасивите на банковия сектор продължи наблюдаваната от началото на годината тенденция към увеличение на относителния дял на пласментите (в актива) и намаление на привлечените средства от кредитни институции. В същото време бе отчетено поредното повишаване на ресурса от резиденти.

- Растежът на привлечените средства бе съпроводен с увеличение на ликвидните активи, при които обаче бе налице вътрешно преструктуриране. Спрямо предходното тримесечие нарасна приносът на местните институции за увеличението на основните депозити. Всички банки (с изключение на ..........) продължиха да спазват изискването за поне 20% покритие във всеки един момент на привлечените средства от институции, различни от кредитни, граждани и домакинства с ликвидни активи.

- Ликвидните активи през тримесечието нараснаха със 773 млн. лв. (4.0%). Намалението на паричните средства със 782 млн. лв. бе компенсирано от увеличение при всички останали компоненти. Значимият растеж на ликвидните активи под формата на средства по разплащателни сметки и междубанкови депозити до 7 дни доведе до промяна в структурата на активите за ликвидни цели. През четвъртото тримесечие депозитите от населението се увеличиха с 1.5 млрд. лв. спрямо 1.2 млрд. лв. за същия период на 2012 г. и средно около 1.3 млрд. лв. за четвъртите тримесечия през периода 2009 г. – 2011 г....

- ... Традиционно банките с преобладаващо българско участие поддържат съществено по-висок относителен дял на паричните средства в структурата на ликвидните си активи (61.5%) спрямо този на субсидиарите на банки от ЕС и гръцките банки. Делът на държаните от местните банки търгуеми ценни книжа, които отговарят на изискването за ликвидност, през настоящото тримесечие намаля за сметка на средствата по разплащателни сметки в банки и междубанковите депозити до 7 дни. ...

- Сумата на пасивите (изходящ поток) нарасна с по-нисък темп от периода юли-септември, с растеж от 1.0 млрд. лв. (1.4%) за четвъртото тримесечие. Спрямо края на септември 2013 г. близо половината от кредитните институции отчетоха намаление на изходящия поток по пасивите, от които най-съществено бе при ...... В годишен план сумата на пасивите нарасна с 3.1 млрд. лв. (4.4%) при растеж на ликвидните активи с 1.6 млрд. лв. (8.7%).

- Коефициентът на ликвидните активи се повиши до 27.07%, като това бе най-високата му стойност за последните 12 месеца. Стойностите на показателите на отделните банки за периода 2012–2013 г. разкриват, че уязвимостта на банките към ликвиден риск при част от тях се е изострила, нещо, което остава скрито на системно ниво: Най-съществено свиване на показателя за покритие на пасивите с ликвидни активи бе отчетено при местните банки – от 29.17% към 31.12.2012г. на 26.82% към 31.12.2013 г.

- Тревожно е, че КТБ и ПИБ, отличаващи се с експанзивна кредитна и депозитна политика, поддържат трайно най-ниските стойности на коефициентите за ликвидност в системата. Рискът при тях, а и при други банки от групата, произтича, от една страна, по линия на стабилността на привлечените средства (основно на тези от населението) при евентуална промяна на ценовата им политика, а от друга – какъв е потенциалът им за по-нататъшна експанзия на кредитния портфейл. Освен това размерът на ликвидните активи и на двете банки се сви в годишен план (по-чувствително при ПИБ), а в същото време сумата на пасивите (изходящ поток) нарасна съществено.“

На изслушването на кандидатите за подуправители на 23.07.2015 г. пред Комисията на НС по бюджет и финанси на въпроса на депутата Д. Търновалийски:

„... Господин Костов, казахте, че медийните публикации не са били насочвани към вас. Това не е ваш ресор. И вие няма как да знаете какво се случва в КТБ, защото не сте отговаряли за надзора. В крайна сметка Комисията, която проверява, излезе с доклад и там е записано, че доста сериозни суми са били прехвърляни, а това е във вашия ресор, банково управление. Не е ли било ясно за вас и от това не можеше ли да се направят изводи, че се случва нещо нередно. В крайна сметка като Управителен съвет и като член на този Управителен съвет да искате и повече информация, включително и в докладите от проверката в тази банка”.

Отговорът на Д. Костов е: „Това, което прави Управление „Банково”, оперира платежната система. Това, че в платежната система се виждат конкретните получатели и поводите, основанията за плащането, това не е вярно. Платежната система функционира, за да осигури сетълментът, това е техническият термин между институциите, доставчиците на платежни услуги, което те извършват в полза и за сметка на своите клиенти. Едната банка е доставчик на платежна услуга на наредителя на плащането, другата банка е доставчик на платежна услуга на получателя на плащането. В средата стои въпросната система рингс, която е за сетълмент в реално време. Това, което се вижда там, че от една банка отиват едни средства в друга банка. Това, което контролира Управление „Банково” с цел да осигури надеждност и стабилност на функционирането на системите, е всички банки да могат да изпълняват наредените към тях плащания и да поддържат съответни средства в своите си сметки. Когато те имат затруднение и не могат да изпълняват тези сметки, тогава има опцията за временно подпомагане при много ясно разписани правила. Срещу ценни книжа те могат да получават някакво краткосрочно финансиране. Когато вече нямат и ценни книжа, които да ги продадат и да си захранят сметките, тогава вече се включват другите режими на действие, както се случи с Корпоративна търговска банка. Така че в рамките на това, което се наблюдава и за което се носи отговорност в Управление „Банково” няма как да извадите заключение, че се вижда нещо, което да потвърждава по какъвто и да било начин, конкретните журналистически разследвания”...

Дали това е истината?

Ще покажем извадка от един от редовно изготвяните за Банково управление на БНБ вътрешни документи, изготвяни за г-н Д. Костов и Ко на базата на подадена от всяка банка информация и документи: „Динамика на основните парични, депозитни и кредитни показатели“, този от май 2013 г. /Приложение № 4/

......................................

І. Кредити на неправителствения сектор

През май 2013 г. кредитите, предоставени на неправителствения сектор, намаляват спрямо края на април 2013 г. с 0.1% (69.1 млн.лв.), като достигат 54.424 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.6% (338.1 млн.лв.).

 1. Сектор „Нефинансови предприятия” (S.11)3

През май 2013 г. размерът на кредитите намалява спрямо края на предходния месец с 0.2% (81.9 млн.лв.) като достига 34.918 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.9% (295.3 млн. лв.). Банките с основен принос за общото изменение са:

....

 1. Корпоративна търговска банка – увеличение със 134.5 млн. лв. – Частни нефинансови предприятия: увеличават се кредитите над 1 до 5 години в евро (26.8 млн. лв.), основно на Дивал 59 ЕООД (33 млн. лв.) и тези над 5 години в евро (98.5 млн. лв.), дължащо се на Акванада ЕООД (40.1 млн.лв.), Бургас мийт ЕООД (28 млн.лв.), Риск инженеринг АД (14.2 млн. лв.), Глас индъстри АД (9.4 млн. лв.) и Рубин инвест ЕАД (1 млн.лв.). През месеца е отпуснат кредит до 1 година в щатски долари (21.1 млн.лв.) на Нафтекс Петрол ЕООД, а е погасен краткосрочен кредит в левове (7.8 млн. лв.) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД;
 2. Първа инвестиционна банка – ръст с 59 млн. лв. – Частни нефинансови предприятия: нарастват овърдрафтът в левове (7 млн. лв.) и кредитите до 1 година в левове (38.6 млн. лв.).
 3. 2. Сектор „Финансови предприятия”

Депозитите на сектора нарастват с 2.1% (73.4 млн. лв.) през май 2013 г. спрямо април 2013 г. и са в размер на 3.620 млрд. лв. при 1.8% (78.1 млн.лв.) месечен спад през май 2012 г. Изменението основно се дължи на: /КТБ не фигурира сред споменатите банки/

....

3. Сектор „Домакинства и НТООД”

През май 2013 г. спрямо предходния месец, депозитите намаляват с 0.04% (12.4 млн. лв), като достигат 35.311 млрд. лв. През същия период на 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.7% (232 млн. лв). Изменението на депозитите през месеца се дължи основно на:

....

 1. Първа инвестиционна банка – намаление с 35.1 млн. лв. – понижават се депозитите с матуритет над 3 до 6 месеца в левове (12 млн. лв.) и в евро (9.1 млн. лв.) и депозитите с матуритет над 6 месеца до 1 година в левове (18.2 млн. лв.) и в евро (23.3 млн. лв.) в сектор Население. В същия сектор нарастват безсрочните депозити в евро (17.8 млн. лв.), както и депозитите над 2 години в левове (6.5 млн. лв.) и в евро (1.4 млн. лв.);

....

 1. Корпоративна търговска банка – повишение с 53.4 млн. лв. – сектор Население: увеличават се спестовните депозити в левове (63.7 млн. лв.) и в евро (27.6 млн. лв.). Намаляват депозитите в левове с матуритет над 1 ден до 1 месец (31.7 млн. лв.) и над 3 до 6 месеца (12.6 млн. лв.)...

Очевидна е неистината в отговора на Д. Костов, тъй като данните конкретно показват детайлна информация за размера на кредитите и дружествата кредитополучатели. Дружествата, споменати в раздел КТБ, са част от тези, които фигурират в доклада на Временната парламентарна комисия и в приложенията му като „Бушони”. За информация на незапознатите, такава информация всеки ден се подава от всички български банки.

С драстично нарушение на ЗБНБ, ЗКИ е свързано и предоставянето на ликвидна подкрепа и държавна помощ на ПИБ. Невярна информация е подадена от УС на БНБ и в Европейската комисия.

Както е известно през периода юни-ноември 2014 г. Първа инвестиционна банка получи временна финансова помощ от правителството на РБ чрез посредничеството на БНБ, предоставена със средства от търговските банки до одобряване на Споразумението за предоставяне на държавна помощ на банковата система от Европейската комисия и до разработването и одобряването на план за реструктуриране на ПИБ с ЕК, подписан на 31.10.2014 г.

В различни коментари, интервюта, а също и в хода на процедурата по изслушване на кандидатите за подуправители на БНБ през 2015 г. бяха зададени въпроси, свързани с обезпечението, предоставено от ПИБ АД срещу тази помощ от 1,28 млрд. лв. На тях са отговаряли както И. Искров – управител на БНБ, така и Д. Костов – подуправител на БНБ, пред Комисията по бюджет и финанси първо заседание от ноември 2015 г. и посоченото изслушване. Обществото, депутатите, политиците бяха информирани, че ПИБ АД, за разлика от КТБ, е разполагала с бързоликвидни активи под формата на ДЦК и злато на кюлчета, с които е обезпечила получената като държавна помощ сума.

Самото споразумение на ПИБ с ЕК (План за преструктуриране) обаче изрично описва вида и формата на обезпечението, предложено от ПИБ и прието от МФ и БНБ, а съответно, и от ЕК, а именно бъдещи вземания от клиенти с редовни кредитни експозиции на стойност 1,321 млрд. лв. Кредитният портфейл включва активи /вземания от големи, малки и средни предприятия/. /Приложение № 5/

С приемането на включеното и описано в Споразумението с ЕК обезпечение посочените лица са нарушили грубо ЗБНБ, а именно:

- Законовите изисквания за Договори за кредит между БНБ и български търговски банки, сключени на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за БНБ по реда на Наредба № 6 за кредитиране на банките в левове срещу обезпечение, сключени в периода по т. 2., която гласи: „При възникване на ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система, Българската народна банка може да предоставя кредити в левове на платежоспособна банка за срок не по-дълъг от 3 месеца, ако те са напълно обезпечени със залог на злато, чуждестранна валута или други подобни бързо ликвидни активи. Условията и редът за отпускане на тези кредити, както и критериите за установяване наличието на ликвиден риск се определят с наредба на Българската народна банка”

- Всъщност БНБ е вписала като залог бъдещи вземания от клиенти на ПИБ – кредитни експозиции, вместо безналични ДЦК, валути и ценни метали в полза на БНБ, в нарушение на Наредба № 6 на БНБ. Вероятно както заблудиха нас, така са заблудили и Европейската комисия по отношение на „бързоликвидните активи на ПИБ” в нарушение на собствената им нормативна уредба. Не изключваме вероятността подобен подход да е бил приложен и към още някои от споменатите от К. Христов други 14 банки с ликвидни проблеми в същия период на 2014 г.

Повдигнатият въпрос е особено важен в контекста на отговорите на управителя на БНБ И. Искров и Н. Кордовска на първото открито заседание на временната бюджет и финанси /Протокол 1 от 29.10.2014 г., Приложение № 6/

На въпрос на НПО „Ние, гражданите“ защо на КТБ не е отказана временна държавна помощ и какво по-различно е предложила ПИБ на МФ и БНБ Н. Кордовска отговаря:

„Що се отнася, споменахте за банки, които са обект на предоставена държавна подкрепа. Изключително е нездравословно и опасно да се спекулира с подобни внушения. Тъй като, ако сте запозната с комуникацията на Европейската комисия за отпускане на държавна помощ на кредитни институции, там има изключително строги изисквания, на които всяка банка, която кандидатства за такава подкрепа, трябва да отговаря. И задължителното условие е тя да докаже своята жизнеспособност, което означава, че има достатъчно способност да издължи, да възстанови тази дадена държавна подкрепа. И изпълнението при такава подкрепа се следи в продължение на три години от назначен, одобрен от Европейската комисия наблюдател, който през цялото това време докладва как се изпълняват ангажиментите поети от подобна банка към Комисията”.

В кулоарното продължение на разговора по тази тема И. Искров ни заяви, че ПИБ е притежавала бързоликвидни активи във вид на злато на кюлчета и ДЦК, за разлика от КТБ.

Самата Наредба № 6 за кредитиране на банките в левове срещу обезпечение е абсурдна, защото при ликвидни проблеми първият актив, който нормално банката продава, са притежаваните от нея ДЦК. От гледна точка на притежавания от КТБ кредитен портфейл, но наше мнение, евентуална държавна помощ би могла да бъде гарантирана от много по-качествени активи.

Възникват и още няколко въпроса:

 • С какви документи е разполагала Временната парламентарна комисия по казуса КТБ и действително ли тези документи са предоставени на следствието и прокуратурата?
 • От документите, с които разполагаме, а не само от посочените тук данни се вижда, че директорът на Управление „Банков надзор” Цв. Гунев и подчинените му специалисти добросъвестно са сигнализирали за потенциални рискове. С цел отстраняването на неудобен свидетел, сигнализирал за потенциален риск в банковата система, ли наложиха на подуправителя Гунев принудителната дълга отпуска и последвалото му освобождаване от поста подуправител на БНБ. Най-вероятно УС на БНБ се е отървал от единствения честен ръководител в БНБ, който е щял да провали плана им за срив на КТБ.
 • За обществото остава открит и въпросът за отговорността и вината на всички членове на предишния УС на БНБ, начело с неговия управител И. Искров. Защото от документите, които притежаваме, се налага все по-убедително изводът за вината на управителя на БНБ и на всички членове на УС на БНБ за срива на КТБ. Вината им за оказаната нелоялна от гл.т. на защитата на конкуренцията помощ на ПИБ, за дискриминирането и ограбването на десетки хиляди български и чуждестранни граждани поради неоказаната подкрепа, селективното отношение, неприлагането на оздравителна програма, назначаването на недеепособни квестори с цел изпълнение на поръчката за да се срине КТБ.

По всяка вероятност отговори на някои от посочените въпроси ще се намерят в укриваната от президента стенограма, чието разсекретяване ще поискаме от бъдещия президент г-н Р. Радев.

НПО „Ние, Гражданите” притежава достатъчно оригинални документи, които недвусмислено ще докажат вината на управителя и членовете на УС на БНБ и на други държавни институции за краха на КТБ и драстичното нарушаване на правата на собственост, правосъдие и защита на ограбените по вина на българските държавни институции граждани и фирми.

Но очевидно окончателните присъди ще може да вземе само независим съд, освободен от зависимостите си от настоящата олигархично-мафиотска политическа върхушка. Ще дочакаме виновните да не са на настоящите си длъжности и ще ги съдим когато нямат защитата на институцията си защото те са временно наемници, а ние, гражданите, сме държавата...

----------------------------------

Приложение № 1

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

-----------------------------------------------------------------------------

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

П Р О Т О К О Л

На 23 юли 2015 година /четвъртък / от 14.30 часа в зала 134 в сградата на пл.”Княз Александър І ” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Заседанието бе открито в 14.40 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията. Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

* * *

/ Начало 14 часа и 40 минути /

ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Искам да ви уведомя, че господин Имамов и господин Главчев са на Председателски съвет за Конституцията. Специално ми се обадиха, за да ги считам за нашия кворум. Те оторизираха своите колеги да гласуват за тях.

Предлагам заседанието да премине при следния дневен ред.

Д н е в е н р е д:

1. Изслушване на кандидатите за подуправители на

Българска народна банка.

2. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерския съвет на 12.06.2015 г. – второ четене.

3. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките,

№ 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18.12.2014 г. – второ четене.

/Напомням, че го бяхме спрели, за да влезе законопроекта за възстановяване и преструктуриране и да вървят в комплект. Затова ги гледаме заедно./

4. Законопроект за изменение и допълнение на

Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерския съвет на 05.06.2015 г. – второ четене.

Има ли становища и предложения? Няма. Който е за този дневен ред, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Дневният ред е приет.

Преминаваме към точка първа от дневния ред. Изслушване на кандидатите за подуправители на

Българска народна банка.

Процедура.

Приложение № 2

Комисия по бюджет и финанси

23/07/2015

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

------------------------------------------------------------
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
П Р О Т О К О Л


На 23 юли 2015 година /четвъртък / от 14.30 часа в зала 134 в сградата на пл.”Княз Александър І ” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.
Заседанието бе открито в 14.40 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията.

Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.
* * *
/ Начало 14 часа и 40 минути /

ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.
Искам да ви уведомя, че господин Имамов и господин Главчев са на Председателски съвет за Конституцията. Специално ми се обадиха, за да ги считам за нашия кворум. Те оторизираха своите колеги да гласуват за тях.
Предлагам заседанието да премине при следния дневен ред.

Д н е в е н р е д:

1. Изслушване на кандидатите за подуправители на Българска народна банка.
2. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерския съвет на 12.06.2015 г. – второ четене.
3. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18.12.2014 г. – второ четене.
/Напомням, че го бяхме спрели, за да влезе законопроекта за възстановяване и преструктуриране и да вървят в комплект. Затова ги гледаме заедно./
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерския съвет на 05.06.2015 г. – второ четене.
Има ли становища и предложения? Няма.
Който е за този дневен ред, моля да гласува.
Против? Няма. Въздържали се? Няма.
Дневният ред е приет.
Преминаваме към точка първа от дневния ред.
Изслушване на кандидатите за подуправители на Българска народна банка.
Процедура.

Приложение № 3

С Ъ С Т О Я Н И Е Н А Б А Н К О В А Т А С И С Т Е М А

( Ч Е Т В Ъ Р Т О Т Р И М Е С Е Ч И Е Н А 2 0 1 3 Г О Д . )

У П Р А В Л Е Н И Е „ Б А Н К О В Н А Д З О Р

Д И Р Е К Ц И Я „ Н А Д З О Р Н И М А К Р О А Н А Л И З И И С Т Р А Т Е Г И И

Доклад за състоянието на банковата система (четвърто тримесечие на 2013 г.)

I Бизнес модел и рисков профил ....................................................................................5

I.1 Структурни промени в баланса на системата ..........................................................5

I.2 Водещи рискове пред банките и системата ...........................................................14

II Динамика и развитие на основните рискове пред системата ...................................24

II.1 Качество на активите...........................................................................................24

II.2 Въздействие върху доходността (способност на системата и банките да генерират доход от органични източници) ...........................................................................34

II.3 Способност на капитала да абсорбира шокове..................................................43

II.4 Капацитет за посрещане на ликвиден натиск ...................................................51

III Лицензии, разрешения и коригиращи надзорни действия .......................................61

III.1 Лицензии и разрешения .....................................................................................61

III.2 Коригиращи надзорни действия ........................................................................61

IV Макро-пруденциална политика по линия на банковия надзор въз основа на резултатите към на банките към декември 2013......................................................................62

Приложение №4

Динамика на основните парични, депозитни и кредитни показатели
Май 2013 г.

 1. Депозити на неправителствения сектор

През май 2013 г. спрямо април 2013 г. депозитите на неправителствения сектор нарастват с 0.4% (227.8 млн.лв.) и достигат 53.074 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те се повишават с 0.4% (201.8 млн.лв).

Графика 1

  1. Сектор Нефинансови предприятия (S.11)

През май 2013 г. спрямо април 2013 г. депозитите нарастват с 1.2% (166.8 млн.лв.) и достигат 14.143 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те се повишават с 0.3% (47.9 млн.лв). По-значителни изменения през отчетния месец има в следните банки:

 1. Сосиете Женерал Експресбанк – увеличение със 72.3 млн.лв. – през месеца нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (61.9 млн.лв.) и в евро (14 млн.лв.);
 2. Уникредит Булбанк – ръст с 52.7 млн.лв. – увеличават се овърнайт депозитите в левове (43.1 млн.лв.), основно на фирма от отрасъл Производство и разпределение на електрическа енергия и средствата по разплащателни сметки в левове (81.8 млн.лв.) на фирма от отрасъл Търговия. Намаляват депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (32.4 млн.лв.). Открити са нови депозити с матуритет над 1 ден до 1 месец в евро (25.3 млн.лв.), основно на фирма от отрасъл Строителство. Понижават се средствата по разплащателни сметки в евро (60.7 млн.лв.) на държавно предприятие от отрасъл Добивна промишленост;
 3. Райфайзенбанк България – повишение с 43.6 млн.лв. – през месеца се увеличават безсрочните депозити в левове (42.2 млн.лв.) и евро (13.2 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия. Намаляват депозитите с договорен матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (15.6 млн.лв.), а нарастват тези в евро (18.4 млн.лв.).
 4. Юробанк България – ръст с 35.7 млн.лв. – нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (20.1 млн.лв.) и депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (21.1 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия;
 5. Обединена българска банка – повишение с 31.5 млн.лв. – в сектор Частни нефинансови предприятия нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (18.1 млн.лв.) и в евро (11.1 млн.лв.). Намаляват депозитите в левовете с матуритет над 1 ден до 1 месец (20 млн.лв.) и нарастват тези с матуритет над 3 до 6 месеца (18.4 млн.лв.). През месеца намаляват депозитите в евро с матуритет над 1 ден до 1 месец (8.1 млн.лв.), а нарастват тези с матуритет над 6 месеца до 1 година (16.8 млн.лева);
 6. Банка Пиреос България – увеличение с 27.7 млн.лв. – нарастват овърнайт депозитите в левове (9.1 млн.лв.) и в евро (11.4 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия;
 7. Първа инвестиционна банкаповишение с 27.6 млн.лв. – през месеца е приет депозит с матуритет над 1 до 2 години в евро (27.5 млн.лв.) на фирма от отрасъл Търговия;
 8. Корпоративна търговска банка – понижение със 149.1 млн.лв. – падежират депозити в левове с матуритет над 6 месеца до 1 година на Държавна консолидационна компания ЕАД (186 млн.лв.) и на Български енергиен холдинг ЕАД (60 млн.лв.). Намаляват депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в щатски долари (66 млн.лв.), основно на държавно предприятие от отрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и депозитите с матуритет над 1 до 3 месеца в щатски долари (37 млн.лв.) на фирма от отрасъл Транспорт. През месеца нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (99 млн.лв.) на Български енергиен холдинг ЕАД и в щатски долари (77 млн.лв.) на Булгаргаз ЕАД. В сектор Частни нефинансови предприятия нарастват средствата по разплащателни сметки в щатски долари (28.2 млн.лв.) на двама клиенти.

Приложение № 5

FIBANK RESTRUCTURING PLAN

EXECUTIVE SUMMARY

Difficulties faced by Fibank in 2014 result from external factors

Executive Summary

The difficulties encountered by Fibank were due to a number of external factors. These included the collapse and placement of Corporate Commercial Bank (CCB) under special supervision, which eroded trust in the Bulgarian banking sector, the subsequent criminal attacks against Fibank itself, and the unstable political situation in the country.

After the CCB collapse towards the end of June 2014, Fibank became the target of a criminally-organised attack triggered by false, malicious rumours spread through electronic media messages. Customers were manipulated to withdraw their money despite the fact that Fibank had good capital and liquidity positions. This development, combined with certain unreasonable public statements, created panic and loss of confidence among depositors, resulting in a run on the Bank on 27th June 2014. On that day alone Fibank paid out to customers an amount totalling BGN 788M. In the period of 20th June to 2nd July a total of BGN 1,416M was withdrawn.

The press release of the European Commission on 30th June 2014 IP/14/754 states that “the State aid provides the necessary and proportionate liquidity in the wake of external, non-bank related events.”

On 29th June 2014, The European Commission approved a liquidity support scheme for Bulgarian banks (incl. Fibank) as being compatible with EU State aid rules. The initial State support received by Fibank on 30th June 2014 amounted to BGN 1.2B with an annual interest rate of 2.2% and a maturity of five months. The support was collateralised by Fibank with a pledge of receivables from the Bank’s portfolio for the amount of BGN 1,321M. The receivables, all performing, are from Corporate, SME and Retail customers.

Fibank will repay BGN 300M by 28th November 2014, at which point the State aid facility will be extended for BGN

Приложение № 6

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 31 октомври 2014 г.

Открито в 9,01 ч.

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Юлиан Ангелов и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Процедура, господин Ципов.

КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера се проведе заседание на Временната комисия за изработване на Проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание и бе взето следното решение:

„Правилникът за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание става Проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

В срок до 5 ноември 2014 г., сряда, 18,00 ч. парламентарните групи и народните представители внасят предложения за изменение и допълнение по проекта по точка първа чрез Деловодството на Народното събрание до председателя на Временната комисия.

Граждани и организации могат да правят предложения за изменение и допълнение на проекта до Временната комисия в срока по точка втора.

Проектът с постъпилите предложения се публикува на сайта на Временната комисия на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока по точка втора.”

Уважаема госпожо Председател, правя процедура да поставите на гласуване срока за предложения за изменение и допълнение по Проекта за Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

Уважаеми колеги, искам да направя още една процедура.

Точка първа от днешния дневен ред да бъде предавана по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Ципов.

По същество правите две процедурни предложения. Първото, свързано със срока, в който народните представители могат да правят предложения в процедурата по изработване на новия Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

Подлагам на гласуване Вашето предложение този срок да бъде до 5 ноември 2014 г., 18,00 ч.

Моля режим на гласуване.

Гласували 197 народни представители: за 189, против 8, въздържали се няма.

Предложението е прието.

Сега поставям на гласуване второто процедурно предложение за пряко излъчване на дебата по точта първа от работата ни днес, а тя е обсъждане на:

ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПО ДОКЛАД НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНО БАНКА ОТНОСНО СЪБИТИЯТА И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД И ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ” ЕАД.

Гласували 186 народни представители: за 184, против 1, въздържал се 1.

 

Финансовият министър Владислав Горанов знае много, но ще мълчиФалшиви и умишлено манипулирани данни на спецслужбите и МВР са предшествали удара срещу Корпоративна търговска банка. Те били изпратени на американските служби и Държавния департамент с уверението, че са автентични.

След задълбочени проверки американците установили по категоричен начин, че става дума за измама. Тя трябвало да аргументира атентата срещу КТБ. Това научи Фрог нюз от дипломатически източници, пожелали анонимност.

Основната теза във въпросните документи била посочване на източници от България, които уж финансирали терористични организации, включително и „Ислямска държава”. Под фалшивите данни и съчинени оперативни данни стояли подписите на високопоставени ченгета и дори на министър. Това заблудило първоначално американската страна, но силно разминаващите се твърдения с информацията на US службите събудили съмнения. Впоследствие те не само се доказали, но разкрили и пъкления замисъл по разбиването и последващото ограбване на активите на четвъртата банка у нас.

В заверата били ангажирани министри, висши прокурори, дансаджии и политици.

Очакват се в скоро време мащабни разкрития за колосалната измама, сравнима с национална измяна, рискуваща цялата финансова система на страната.

Фрог нюз разполага с имената на участниците в това огромно престъпление, както и на тези, които са подписали фалшивите „документи”.

Предполага се, че държавата ще започне задълбочено разследване на скандала. Известно е, че заговорът е реализиран по време на кабинета „Орешарски”, който бе съставен от ДПС и БСП. Това не е само национален, но и международен скандал, коментираха пред Фрог нюз дипломатическите източници, предоставили ни информация за наглото престъпление.

ВАЖНО! Фрог нюз ще ви държи в течение за развитието на скандала. Очаквайте смразяващи разкрития за задкулисни мръсни игри, в които са замесени  политици, магистрати и висши ченгета. Лятото наистина ще е горещо...

Бележка на Хроники. Да не забравяме и "светлата" диря, която остави така нареченият президент в ограбването на КТБ, като скри Стенограмата от среща на политически сили при него. На тази среща според Румен Гечев, депутат от БСП, е била поискана всеобща банкова гаранция, което е щяло да предшества повсеместен банков грабеж.

След време Гечев "загуби" интерес към Стенограмата и спря да пита за грабежа в КТБ, който бе улеснен от прокурори, депутати от ДПС, Управителния съвет на БНБ, начело с Иван Искров и прочие "герои" на тази афера.

 
Спука се балонът на версиите Плевнелиеви

Президентът Росен ПлевнелиевКакво ли не се изписа и изговори срещу мен от определена медийна група и политици, в какви ли не схеми и скандали бях замесен. Ще взема за пример скандала с къщата ми в Гърция. Наглостта и задкулисието на самозвани популисти е безгранично. Тиражираше се, че съм разхождал куфарче с пари из границата. Това не е вярно. Платил съм имота по банков път, къщата е декларирана пред данъчните власти. Парите са преведени на два транша. Къщата е закупена на 8 октомври 2007 г., като съм заплатил с чекове на продавачите, издадени от Националната банка на Гърция”, обясни Плевнелиев.

Наглост, задкулисие, самозвани популисти – така започна Росен Асенов, който пребивава в институцията президент, своята защита от разследването на журналистката Моника Гаджанова.

На пресконференцията за плащането на имота си в Халкидики - той е намръщенПлатил съм имота по банков път, къщата е декларирана пред данъчните власти. Парите са преведени на два транша. Къщата е закупена на 8 октомври 2007 г., като съм заплатил с чекове на продавачите, издадени от Националната банка на Гърция.

През последните няколко месеца сме свидетели на безпрецедентни опити за дискредитиране на президентската институция. Кой печели от тази дискредитираща кампания? – запита Росен Плевнелиев намръщен на специалната пресконференция, която даде след като разследването излезе.

По повод цената на къщата си в Гърция, той обясни следното:

Имотът на Плевнелиев в ХалкидикиЦената, която е посочена, е три пъти по-висока от данъчната оценка, защото като предприемач и политик уважавам законите. Кой счита, че сметките в Дойче Банк, Националната гръцка банка са офшорни? Измисля се скандал след скандал, за да се дезориентират хората и накрая в общественото мнение да остане само президент – скандал. Ако президентът мълчи, това се използва за манипулациите – щом мълчи, значи е вярно. Ако не се отговаря ежедневно на лъжите и манипулациите по мой адрес, тогава колкото повече повторя, че нямам офшорни сметки, че няма да правя партии, коалиции, кръгове, че всичко, което притежавам, може да бъде проверено в данъчни декларации, колко пъти да повтарям? За разлика от много личности аз живея в къща, която е на мое име, а не е собственост на фирма или някой друг. Не съм влязъл в политиката, за да си оправям живота, добави президентът Росен Плевнелиев.

Седмица по-късно ежедневникът "Телеграф" излезе със свое разследване, което се оказа категорично опровержение на твърденията на така наречения президент, а и естествено продължение на разследването на журналистката Моника Гаджанова. Ето какво научихме от това разследване:

Президентът Росен Плевнелиев заяви, че е платил палата си по банков път. Факсимиле от банковата книжка на държавния глава обаче показва, че парите за имота са изтеглени в чекове и кеш.

Президентът Росен Плевнелиев е занижил през 2010 г. данъчната оценка на палата си в Халкидики, за да не плаща налози. Така в момента той няма каквито и да било данъци за иначе колосалния по размери имот. Това разказаха от подразделение на гръцката данъчна агенция в Солун.

Проверката на вестника в Националната банка на Гърция пък доказа, че държавният глава категорично е излъгал с твърдението си, че е изплатил по банков пък сумата от 700 000 евро, за която е купил имота, както и дължимите данъци по прехвърлянето. Служители на трезора издадоха, че парите, които са преведени по сметката му там, са били изтеглени в чекове и кеш – т.е. няма никаква гаранция че именно тези средства са отишли при продавачите. Именно затова според законодателството в южната ни съседка разплащането с чекове се води за равностойно на плащането в брой.

...през 2010 г. тогавашният регионален министър в кабинета „Борисов” и настоящ държавен глава подава декларация при данъчните в южната ни съседка, с която оценката на имота му е занижена под 200 000 евро. Така налозите, които дължи за палата, са свалени до нула, обясни  служителка на едно от териториалните звена на данъчната агенция в Солун. Тя разясни, че според гръцкото законодателство гражданите, притежаващи имот там – независимо дали са местни или чужденци, трябва всяка година да подават декларация за имуществото си. Налози обаче се дължат само при две положения – ако съответният човек дава под наем собствеността си или ако данъчната оценка надвишава 200 000 евро.

„От декларацията, която този човек е подал през 2010 г., излиза, че оценката е под тази сума и той не трябва да плаща нищо”, е обяснила данъчната, като направила уговорката, че не може да каже какво точно е декларирало лицето през следващите три години. Причината била, че вече всичко се подава по интернет и тези данни в момента се обработват от финансовото министерство. „Базирано на тази оценка обаче най-вероятно отново не дължи нищо”,е казала служителката, като специално подчертала, че оценката се прави въз основа на данни, подавани от собственика.

Веднага след гръмването на скандала с начина, по който е купил имота, Плевнелиев се пробва да замаже положението, като обяви, че всичко е било разплатено по банков път. За да докаже твърдението си, той публикува на сайта си и копия от потвърждения за трансфери, направени от сметките му в „Дойче банк Австрия” и Райфайзен към сметката му в Националната банка на Гърция. Според платежните от „Дойче банк” към Гърция са отпътували 460 000 евро, а от Райфайзен - 350 000 евро. Приложи и копие от една от страниците във влоговата си книжка в Националната банка на Гърция, според която въпросните средства са били изтеглени на 8 октомври 2007 г. Според версията на президента това доказвало, че парите за покупката са преминали изцяло по банков път, но в същото време той не предостави каквито и да било данни за трансфери от неговата сметка към тези на купувачите. Оказва се, че няма и как да предостави такива доказателства, защото всичките пари са били изтеглени на ръка. Това става ясно от банковите кодове срещу сумите. Така например срещу сумата от 705 000 евро, изтеглена на 8 октомври, стои код 021. „Това означава, че е била изтеглена в чекове”, разясни служител на банката. В същия ден по код 068 са изтеглени и 83 200 евро.

Кодът означава, че са изтеглени в брой посочил още служителят.

За какво са отишли въпросните пари от банката служителите не са могли да кажат. Не е станало ясно и от документите, защото според акта за покупко-продажба Плевнелиев дължал 64 581 евро данък за прехвърляне на имота. На нотариуса пък е платил 8592 евро, което означава, че над 10 000 евро от изтеглената сума се губят, разсъждават от ежедневика в собственот си разследване в Гърция.

Сравнението от банката и публикуваните от Росен Плевнелиев документи показва, че има разминаване – т. е. по тази сделка не е платено по банков път.

Никой не може да докаже и че банковите преводи от Райфайзенбанк и Дойче банк са използвани за покупката на имота в Халкидики.

Че разплащането с чекове се води разплащане в брой бе потвърдено пред екипа на вестника и от нотариуса, изповядал сделката – Виргиния Хасапи, която открихме в кантората й в Йерисос. Тя уточнила пред журналистите, че това се позволява от гръцкото законодателство. В същото време обаче плащането с чекове отваря огромния въпрос защо Плевнелиев твърди, че е платил по банков път и дали това не се дължи на използването на пари с неясен произход за сключване на сделката.

Екип на вестника е направил опит да се свърже и с продавачите на въпросния имот, но се оказало, че те са неоткриваеми. Според договора за покупко-продажбата Плевнелиев е взел имота от трима души, двама от които са жени, живеещи в Солун – Евангелия Вениери и Елени Цаси. На адреса, даден от Вениери, се оказа, че не живее такова лице. Адресът, даден от Цаси, пък изобщо не фигурирал в картата на града. Вестникът опитал да се свърже и с пълномощниците, които са ги представлявали при изповядването на сделката по покупко-продажбата, но също не успял. Единият от тях бил адвокатът Михаил Золас, който се оказал неоткриваем в кантората си. Другият – лице на име Димитриос Вениерис, не живеел на посочения в договора адрес и не фигурирал в телефонния указател на града.

Госпожи Никоя и Никоя от никъде продали имот, но данните за самите тях не водят доникъде?

Единият адвокат по сделката го хванала липсата – бил неоткриваем. Другият адвокат не живеел на посочения адрес и не фигурирал в телефонния указател на града?!

Човек не сменя адреса си като носни кърпички - все остава спомен в обитателите за неговото пребиваване. И в такъв случай, когато се каже, че някой не живее на посочен адрес - все има следа живял ли е там в близките няколко години назад.

В случай, че един адрес не фигурира в карта на даден град, то няма как никой да не знае имало ли е такъв адрес в близките няколко години назад.

Ледът се пука - ако някой ме разбира какво казвам...

Тогава верни ли са вписаните данни в документа наречен Нотариален акт? Или по друг начин да попитам:

Ако в даден документ има вписани неверни данни – то приема ли се той за достоверен?

 

Хиляди бежанци напират да преминат през турско-българската границаХиляди напират на границата! 91 процента от българите са твърдо да затваряне на границата за прииждащите от Турция така наречени бежанци!

„Страхувам се и затова положих огромни усилия, за да ме чуят в Европа, че ни е страх, че взимаме всички мерки, харчим милиони и ни е страх, и молим те да се разберат. Положих всички усилия и самият факт, че европейските лидери са чули за нашия проблем. – заяви в интервю по Би Ти Ви на 25 септември в предаването „Тази сутрин” премиерът Бойко Борисов.

Премиерът Борисов в студиото на

Щом един премиер се страхува от това, което се случва и предстои да се случи в държавата и на Стария континент, какво остава за редовите данъкоплатци, които са му поверили на избори държавата?

За този момент народът е казал: „Късно е, либе, за китка!”

С какви местни избори ни занимавате, господа управляващи?

Така нареченият президент Росен Плевнелиев, който се държи като чиновник на Белия домС такъв като министъра на отбраната, с такъв като министъра на външните работи, с такава като вицепремиера Меглена Кунева, с такъв президент като Росен Плевнелиев, с такъв вътрешен министър като Румяна Бъчварова и люшкащият се в мнението си премиер Бойко Борисов – ние сме загазили и то сериозно!

В коя държава от днешния ЕС премиерът ще каже, че го е страх от това, което се случва?

В коя държава от ЕС в парламента ще се занимават със Закона за образованието, след като ни е подпалена чергата и пуши?

Депутатът от БСп Атанас Мерджанов чете Декларация за бежанската криза пред трима души в залата!В коя държава опозицията в лицето на социалистите пред двама души в залата ще се изчете една предпазлива Декларация за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност и след като е липсвала публиката от народни представители, социалистите няма да отидат в кулоарите и да повторят прочетеното през репортерите?

В една държава, в която министърът на отбраната твърди, че „Разузнавачите ни действат като терористите в Париж.”

В една държава, в която някакъв генерал заявява: „Щабът на НАТО у нас е отговор на това, че Русия струпва армия по границата”, а премиер и президент си мълчат!

България тръгна да променя закони, за да преминават войски на НАТО. Същото НАТО, което сипеше бомби над съседна Сърбия и убиваше мирно население, рушеше домове и църкви. Управляващите ни учеха: „Не настройвайте хората против НАТО!”

3 млн българи живеят в тотална мизерия.

"Уолстрийт джърнъл" написа: България е слабо място по пътя на джихадистите.

Коя от медиите с национален обхват съобщи или коментира думите на ген. Уесли Кларк: „Нашите съюзници създадоха „Ислямска Държава“.

Южна Корея каза "не" на американска ПРО система, но не и Европа, не и ние!

България се оказа сред основателите на нова коалиция срещу “Ислямска държава“! Някой от премиера и президента е да коментирал това?

САЩ ни помагат да модернизираме армията със стари изтребители, т. е. ще си късаме от залъка, за старите бракми на Щатите!

В. "Велт ам зонтаг" написа: Халифатът е проникнал на Западните Балкани!

Мълчание.

Унгария направи Закон срещу емиграцията, а ние? Променяме Конституцията заради съдебната система и нищим образованието.

Какво можем да очакваме, след като така нареченият ни президент ни Р. Плевнелиев заяви : Следим процеса на вземане на решения във Вашингтон! Т. Е. Каквото кажат от Белия дом, това ще правим!

Скоро в Турция ще има 20 милиона араби, африканци и азиатци мюсюлмани готови да щурмуват българската граница по суша и море, някой от управниците да го е коментирал?

Германия търсела решения как да спре потока от мигранти от Балканите.

Сръбският външен министър Ивича Дачич обяви, че Сърбия ще изпраща бежанците в България!

ЕП съобщи: Бежанският натиск по българо-турската граница е безпрецедентно висок!

Стотици сирийци тръгнаха пеша от Истанбул към България.

Френският президент Франсоа Оланд предложи страните, които се съпротивляват на квотната система за разпределение на мигрантите, да бъдат изправени пред санкции, съобщи „Европейская Правда“?!

Срещу България има три процедури за нарушения в прилагането на директивите за предоставянето на убежище, за условията в центровете за приемане на бежанци и за признаване на квалификациите, съобщи пресслужбата на представителството на Комисията в България.

Премиерът Борисов заговори за опасността милиони да преминат турско-българската граница!

Цифрите за бежанци, които мигрират към ЕС всяка минута скачат десетократно и стократно!

200 бежанци са се опитали в нощта на 15 срещу 16 септември да преминат границата на България с Турция. 32 са арестувани!

Това са стари цифри, макар и появили се преди 10 дни!

По думите на бившият външен министър Мевлют Чавушоглу бежанците от Сирия и Ирак надхвърлят вече 12 милиона души, като два милиона от тях се намират на територията на Турция.

Необходимо уточнение

Идващите от Турция към Гърция и България не са бежанци, тъй като в тази държава не се води война. Т. е. по всички международни правила няма как тези хора да получават статут на бежанци, както щедро им дават българските власти и то без да се замислят и за миг.

Млади мъже от 18 до 35-40 години, без семейства, със скъпи телефони и банкови сметки няма как да са бежанци. Тези млади мъже ярко се открояват в тълпите, за които трябва да сме състрадателни...

Телевизионни репортажи показват как въпросните млади мъже изхвърлят водата и храната, дрехите и одеялата, които им дават в различните държави като Македония, Сърбия, Унгария.

На 14 септември в предаването на Димитър Цонев „Още от деня” на тема „Трябва ли Европа да затвори границите си за бежанците”, 91 процента от зрителите отговори положително!

О. з. полковник Славчо Велков, експерт по национална сигурностО. з. полковник Славчо Велков, експерт по национална сигурност опита да сложи ред в понятията и реалността по темата с така наречените бежанци в предаването „Още нещо от деня” по БНТ каза съществени факти, които други медии отбягват:

„Кога започна тази криза – нека да ги наричаме мигранти. 2001 година когато започна военната инвазия на САЩ в Афганистан, беше първата голяма вълна, около три милиона, главно мюсюлмани сунити, по-голямата част отидоха в съседен Пакистан, другите през западните провинции на Афганистан, в Иран, оттам в Сирия, Турция, и от Турция в България. Някои от тях принадлежат към общността на афганците в България, може да се приеме, че те са със статут на бежанци, те са се заселили.

Убийството на Муамар КадафиСлед това 2003 година се проведе операцията „Шок и ужас”, в Ирак, тогава генералният секретар на Арабската лига Амр Муса каза: „Не нападайте Садам, ще отворите вратите на Ада в Близкия изток!” Те ги отвориха – тогава сунитските маси започнаха също да бягат, през Сирия, Турция, пак в България под страх, че ще има доминация на шиитско правителство и присъствие както стана. Впоследствие в Близкия изток се създаде един вакуум на сигурност, малко по-късно един политик, който ни сложи в периферията на Европа, онова политическо джудже в политически и физически смисъл на думата Никола Саркози. Той пък беше инициатор да се удари Либия. Знаем, че Кадафи не беше свален с революция, а с резолюция...

Е, всъщност, трите страни: Великобритания, САЩ и Франция допринесоха за създаване на вакуум на сигурността и са производители на мигрантски вълни!

Тези, които не са ходили в района - нищо не знаят. Аз се удивлявам на куража на госпожа Меркел и на сметките на г-н Юнкер. В съседен Ливан, в Йордания и в Турция има лагери с бежанци. В Йордания има 800 000, които мигрират, в Ливан се въртят някъде милион и половина та до два, в Турция почти толкова. Тази маса предстои да върви по Балканския маршрут на миграция, засега те използват западния път: Гърция, Македония, Сърбия, но тази маса предстоеше и вече тръгна към Европа. Особено силно тръгнаха тези маси, когато г-жа Меркел каза: „Ние ще дадем убежище на всеки, всеки е добре дошъл.”

Защо тези три държави – Великобритания, САЩ и Франция, които станаха първопричина за тази ситуация, това не е арабски проблем. Онзи ден слушах бивш министър-председател, български, да казва: „Това е арабски проблем, а се оправят!”

Та, защо тези три държави – Великобритания, САЩ и Франция, които станаха първопричина за тази ситуация, не поемат основната тежест. Например – САЩ имат достатъчно големи кораби – поемат 150 – 200 000, те между другото взеха бежанци, но християни. Тепърва Европа я очакват проблемите с така наречените бежанци.”

„Тепърва Европа я очакват проблемите с така наречените бежанци – коментира Велков. -

Какво трябва да направят САЩ, Русия и Европа, за да приключи тази сага? – запита Цонев гостите си. Истината е, че е твърде късно да се направи каквото и да било.

Николай РадуловТези, които са в основата на сегашните вълни от мигранти – сега си правят пас – заяви Николай Радулов. – Германия ще е най-силният потърпевш, защото мигрантите са се насочили към тази обетована земя...”

Германците бяха против войната в Ирак, французите също бяха против – 2003 година – репликира Цонев.

„Към Щатите винаги е имало играчи от тези държави в Близкия изток. В големите американски банки, големият пакет акции и на тези държави, от Саудитска Арабия и така нататък. Част от президентските администрации са ръководители на такива хора, на предния президент на Щатите, шефът на кабинета му бе ръководител на фирмата на брата на Осама бин Ладен. Той сега не се казва така, смени си името... Виждате какво се случва Саудитска Арабия дава 1,5 за построяване на джамии, може би следващия ход ще е да даде два милиарда за сриване на църквите...

Какво се случва с нас - както ни заобикалят сега, имаме два пъти повече влезли през зелена граница мигранти от миналата година. Има едно неразбиране, което ловко се ползва от политиците, те казват – „Ние отваряме границите за бежанци”. Нито бежанците са бежанци, нито така се отваря граница! Това е заличаване на граница, което се реализира в България. Граници се отварят когато освен на няколкото КПП-та, които реално съществуват, още на три се определят пунктове, през които да минават хората, за да няма каналджии, да не ги ограбват тия хора. Тези хора, които минават през тия пунктове трябва да имат документи. Тука минаващите границата на страната нарушават 5-6 закона на страната, включая това, че идващи без документи ние не знаем реално кой кой е. Дълго време на знаем кой кой е. При нас всички сигнали за причастност към терористични организации  се получават отвън, предимно от Щатите и Израел. Това е една заплаха за националната сигурност. Толкова сили и средства се отделят в момента за тази мигрантска вълна, че това което е налице в България в момента – безкрайно висока битова престъпност и корупция – няма кой да работи по тях. Не са законите виновни – че не бил приет закона на г-жа Кунева... Просто не се работи по корупцията, няма с какво.

Има ли шанс да се направи нещо в България във връзка с вълните от мигранти?

Славчо Велков: „Аз бих искал да допълня казаното от г-н Радулов със следното: Допреди един месец можеше просто като се спре кранчето на тези които воюват, на противопоставящите се страни, защото това е война на спонсорите в региона. Там, за съжаление ще кажа, че и българи участват в наливане на масло в огъня, имам предвид, не че продават оръжие, а че продават огромни количества оръжие, които отиват и в едната и в другата страна, тези сделки са със всички сервитути, оформени, но те са на български и предимно български частни фирми. Държавата горе-долу не печели от това, но това не е важното. Важното е, че ние сме страна в конфликта. Можеше ако се спре кранчето. Сега обаче, когато Русия заяви сериозно намерение да стане играч в този конфликт, или да укрепи влиянието си в Източното Средиземноморие, включително с бази, това се страхувам, г-н Цонев, че е почти невъзможно!  Сега вече на друго ниво трябва да се решават нещата. Ние сме Никой. Сега трябва, както г-н Борисов сполучливо се изрази: „Да се разберат началниците!”

Абу Бакр ал БагдадиЗа България: дали може да проникват, или не може да проникват, ние видяхме, че в единствения терористичен акт, който се случи на територията на България – онези, които проникват си проникнаха по съвсем друг начин – не с бежански вълни, не с мигрантски вълни, а с паспорти, издадени в Европейския съюз! И си излязоха по същия начин, т. е. предполагаме, че това са хора, подготвени, въпреки че не изключвам възможността, както г-н Радулов каза, че в тези потоци могат да бъдат имплантирани хора. Вече не е нужно защото самият Абу Бакр ал Багдади /командир на групировката "Ислямска държава в Ирак и Леванта" (ИДИЛ), обявен за халиф на всички мюсюлмани от групировката "Ислямска държава" – Л. М./ и вчера Айман ал Зауахири – лидерът на Ал Кайда призоваха точно  и ясно: „Не е нужно да идвате при нас! Там където се намирате, удряйте ги – в техните домове, в техните учреждения щом споделяте нашата идея и идеология!” Така че това е опасността. Аз се опасявам от друго. Вчера бе убит един млад сириец от други двама сирийци. Дали е разчистване на сметки, дали е скандал за контрабанда или пари – отделен въпрос. Въпросът е, че тука реално може да се повиши нивото на криминогенната престъпност, и такива случаи да зачестят, защото тия хора, които идват оттам вече са накървавени. За тях едно убийство е нищо, защото нещата там се решават с автомат, с пушка или с нож. Така че в това отношение ние би трябвало да се безпокоим. И аз още един път ще кажа – възможно е правителството да осмисли, но ако няма единен и адекватен отговор на Европа, която се готви да приеме 140 000 души до края на годината и после още малко и така нататъка – ама ние говорим, че пет милиона чакат, бе г-н Цонев! И за какво става дума тогава – възникна и този въпрос на Ваши колеги: „Защо богатите страни в Близкия изток не приемат бежанци?”

Айман ал Зауахири – лидер на Ал КайдаПърво, в Близкия изток няма богати страни, ако някой говори така – не познава района. Кои са в Близкия изток страните: Египет, Ливан, Палестина, Сирия, и да кажем една малка част от Ирак и Йордания. Кой от тях е богата? Явно става въпрос за Саудитска Арабия. Да де, ама Саудитска Арабия е един от спонсорите, ако не държавата, то поне отделни групи на ислямистите в Сирия. След това, тези шиити, които бягат от Ислямска държава, няма да отидат в сунитска Саудитска Арабия при ислямистите...”

Ислямска държава непрекъснато увеличава територията си, тя вече е по-голяма от една Великобритания, и на нейна територия има залежи от петрол, природен газ, с които се купува оръжие.

Как и дали ще изчезне Ислямска държава? – едва ли ще се намери днес някой, който да каже как и дали. Вече е късно, много късно, въпреки че Меркел, Оланд, Юнкер, Могерини, Камерън нямат намерение да изрекат истината на своите граждани. Поне не в близките месеци – ясно е, че това, което са надробили – ще го сърбаме ние и всички останали жители на територията на ЕС. От това блато излизането ще е трудно, дълго във времето и ще има жертви. Вече няма значение дали някой от българите отива в друга европейска държава – бежанската вълна ще приравни социално и икономически рано или късно всички страни-членки на този съюз. Така, както приравни жителите на Европа Втората световна война. И днес не е известен срокът на края, на създадената криза от „мъдрите” лидери в Брюксел. Този край няма да е скоро. Ето защо и Ангела Меркел, и Франсоа Оланд, и Дейвид Камерън са пътници, които собствените им избиратели ще прогонят. Не че това ще реши проблема, нито че следващите лидери на Германия, Франция и Великобритания ще се справят с нахлуващите бежанци.

БНТ показа територията от Ирак и Сирия, която вече е заета от Ислямска държава

Те, бежанците, мигрантите или както и да ги наречем нямат намерение да се върнат защото родните им места са превърнати в пустош от сбърканата геополитика на Щатите. Това е истината.

Тези от така наречените бежанци, които отиват към Германия едва ли ще се върнат някога към родните си места в Сирия и Ирак. Те нямат надежда, че нещата ще се оправят в родните им места. Те вече са се пречупили, че път назад няма. А оттам и озлоблението им, когато на пътя им се изправи стена, преграда. Те са убедени, че имат право да отидат в държавата, която е най-добре уредена, и там да бъдат приети добре.

„Онзи ден чухме как американското военно командване, че са нанесени 5 100 удара върху ИД, и ако бяха унищожавани по техни сметки по десет души на удар трябваше досега Ислямска държава да я няма. – заяви експертът по национална сигурност Славчо Велков. – Там действат около 200 00 човека!

Ще има ли сухопътна операция срещу ИД на Европа, САЩ и Русия? – запита водещият Димитър Цонев.

Славчо Велков: Дайте да говорим сериозно! В Ирак загинаха 5 000 американски войници и президентът Обама почти се закле повече да няма война. Вие представяте ли си тази подготвена Ислямска държава, ако се вкопчи в сухопътен бой, с тоя опит и с повече от 100 000 човека, с американските сили, и руските? Ами те командирите им 90 процента са чеченци и господин Путин си дава ясна сметка какво ги чака! Пак посредници ще бъде тази война!

Борисов даде сигнал, че ако кризата с бежанците не се реши...

Какво би се случило? Както обикновено – познаваме премиера, той се сдаде властта, но този път връщането в нея ще е невъзможно.

 
Плевнелиев с нелегитимния Главен мюфтия

Партии и политици се дискредитираха необратимо в последните години

Необходим ли е на малка България президент? Необходима ли е институцията на държавен глава, след като тя е колкото “на всички българи”, толкова и неуправляема и скъпа.

Един от президентите ни одобри бомбардировките над Югославия, втори отиде по-далеч и работеше и се изживяваше по-скоро като чиновник на Белия дом, отколкото на избирателите му, български граждани. Трети спечели два мандата, но от тогава в България подобна избирателна активност няма и е немислима.

Последният президент си позволяваше да говори, обещава и взема решения, без да ги е съгласувал с българския парламент. Той действа “независимо” спрямо националните интереси на държавата ни и в полза на интересите на САЩ, НАТО и някои държави от ЕС.

За този президент, изкарващ мандата си като недосегаем, моралните норми за отчет са непознати. Неговите офшорни сметки и имоти се оказаха недосегаеми за законите в страната.

За първи път в България имахме самозапалвания на живи хора в знак на протест, президентът ни се скри от тези трагедии, като че ли изгорените живи мъченици, не са българи.

Ограмното яйце, което така нареченият президент дотътри във ВатиканаНастоящият ни президент си позволи да ни излага, и то неведнъж извън граница, но никога не се извини за срама, който брахме от гафовете му.

На фона на отчайващата мизерия и бедност, сегашният държавен глава, Росен Плевнелиев харчеше и харчи като невидял. Заведе сина си в Лондон за олимпиадата, отсядаше в най-скъпия хотел, поиска си увеличение на бюджета.

Една от големите му прегрешения от мандата му засега, ще остане скритият протокол от заседанието на на тема “КТБ” – Плевнелиев “съдейства” за съсипването на тази банка, за ограбването й чрез обезценяване на активите, независимо, че зад засегнатите вложители имаше болни, социално слаби, хора, нуждаещи се от лечение.

Така нареченият ни президент обеща на среща за НАТО в Чикаго два милиарда за отбраната ни, а след това се върна и поиска от управляващите да ги заложат в бюджета?!

Той се опита неведнъж да ни вкара във война с Русия с непремерени изявления. Негова заслуга е на българска територия днес да има разположени танкове, тежка военна техника, американски бази.

Един посредствен интелектуално чиновник от правителство, който бе избран по инерция за държавен глава, с годините се превърна в поредния служител на американските и пронатовските интереси.

Той позволи взривоопасно да се смесят религия и политика

Турският вицепремиер Боздаг, Плевнелиев и нелегитимният Главен мютфия, кадър от ТВ7Той стана домакин на вечерята ифтар по случай Рамазан Байрям, на която говори за състрадание и солидарност. На същата вечеря той разказа как мюсюлмани възстановявали български православни храмове, но истината бе, че Главното мюфтийство, което е на издръжка на турската държава, води дела за 13 джамии, паметници на културата!

На вечерята ифтар Плевнелиев допусна да присъстват турски, но не и български журналисти. На тази религиозна вечеря, Плевнелиев разговаря с вицепремиера на Турция Бекир Боздаг, нещо което от пресцентъра му отрекоха?!

На вечерята Росен Плевнелиев публично благодари на Турция, че е осигурила втора родина на българските турци. Той не обели дума за имотите на тракийските преселници, както и за милиардите, които им дължи Турция като държава.

Явно Плевнелиев не е чул, че бившият турски премиер Тургут Йозал наричаше българските изселници в лагера им “свине”, а президентът Сюлейман Демирел пък призоваваше за война в късното лято на 1989 година.

Книга може да се напише за провала на Росен Плевнелиев като държавен глава, стотици страници може да илюстрират как не трябва да се държи един президент на суверенна държава спрямо народа си, и спрямо националните интереси.

Кой да бъде президент? Има ли избираема личност за този пост?

Годините на прехода девалвираха политическите партии като субект в едни предстоящи избори, всичко, което те нанесоха на страната ни като разрушена икономика, разрушено земеделие, разрушена отбрана, разруха в националната сигурност водят към дезинтересиране на избирателите и все по-малко българи гласуват.

Елементарно е да се издигат за президент бивши министри, кмета на София, учени, хора, популярни. Толкова ли е паднал критерият на българските избиратели, та да се хващат на тази въдица?

Да се избират личности също ще е трудно, защото интелектуалците ни странят от случващото се в страната ни, и политическа обвързаност.

Българинът иска достоен държавен глава, който да не е чужд на болките и тревогите му, да не обръща глава пред мизерията, бедността и липсата на бъдеще.

Българинът иска сигурност, спокоен живот пред нахлуващите тълпи мигранти.

Българинът отдавна се прости със спокойния живот – без кражби, нападения, насилие и убийства.

Българинът умира от глад, мизерия и липса на лечение.

Пред глада, мизерията, бедността, безработицата, насилието – партии, политици избледняват в устрема си да организират отново избори, този път за държавен глава.

В България десетки хиляди се хранят от кофите за боклук, по църкви и от помени – други, неуспели да осигурят прехраната си гладуват. Властимащите въведоха 1000 лева глоба за ровещите в боклука.

В България за мнозинството български граждани няма държава – няма защита, няма спазване на законите.

И как в тази реалност партии и политици очакват да издигнат печеливши кандидати за президент? Колцина отговарят на критериите за избираемост?

Президентските избори са особени – партийността и политическата обвързаност са водещи, но изборът е по-скоро за личност, на която българите да повярват.

Съмнявам се, че има политическа сила, която самостоятелно да успее да спечели изборите за президент – даже и управляващите от ГЕРБ няма как да успеят. А с кого биха се коалирали – кой би се коалирал с тях, за да ги подкрепи?

Обединените отломъци от бивши партии в реформаторския блок ли са печеливщи и с доверие сред българите?

Вялата опозиция на социалистите ли е печеливша, патриотите от различните политически формации ли ще спечелят сами, защото обединението им е невъзможно – засега.

Най-добре е да се избере Велико народно събрание, което да премахне президентската институция, като промени Конституцията – така ще се спестят милиони, толкова необходими на редовите българи.

Крайно наложително е да се обмислят без отлагане и други промени в основния закон, които биха внесли промени политическия живот, партийно строителство и всички бутафории дневния ред на държавата да се диктува от партии без идеология, но с апетити към властта, недосегаемостта и бързото забогатяване.

 
Току що назначеният за правосъден министър от президента Росен Плевнелиев в служебното правителство и неизвестен на юридическите кръгове, Христо Иванов, едва започнал работа на високия пост разтресе министерството от скандали. Последният е, че си взе отпуска и замина в неизвестна посока!
На снимката: Даниел Смилов (Отворено общество), Боряна Димитрова (Алфа рисърч), Христо Иванов, програмен директор на БИПИ, Румяна Коларова, настоящ министър на образованието
Скандалният произвол в правосъдното ведомство се разраства. Броени часове след като Хаштаг-BG разкри, че фондацията на служебния вицепремиер и правосъден министър Христо Иванов "Български институт за правни инициативи" системно е нарушавала законовите изисквания за прозрачност във финансирането, назначенецът на президента Плевнелиев уволни главния секретар на ведомството Тодор Керански.

Според източници от МП, причина за уволнението е категоричният отказ на Тодор Керански да фалшифицира Публичния регистър на НПО в обществена полза и да впише със задна дата отчетите на министерската фондация.

Преди това Христо Иванов беше заплашил директорката на Публичния регистър с уволнение, ако не се съгласи да подправи документацията и не вкара в нея със задна дата отчетите на фондацията на Иванов за последните три години.

Главният секретар на МП, уволнен от министър Христо Иванов, заради това, че отказал да впише със задна дата отчетите на БИПИ в Публичния регистърНазначеният и характеризиран като „широко скроен юрист” от президента Плевнелиев за служебен вицепремиер и правосъден министър Христо Иванов е нарушавал системно основни законови изисквания за прозрачността в неправителствения сектор, регламентирани в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Иванов е програмен директор на фондация "Български институт за правни инициативи" и активист на гравитиращата около олигарха Иво Прокопиев и президента Плевнелиев организация "Протестна мрежа".

Последната рязко смени курса и от "коректив на всяка власт", какъвто се кълняха, че ще бъдат, внезапно заеха яростна проправителствена позиция в подкрепа на служебното правителството и формиралите го политически кръгове.

Скандалното е, че "Български институт за правни инициативи" е определен за осъществяване на обществено полезна дейност, но системно не изпълнява основното си законово задължение - да осигурява прозрачност на финансирането си като депозира в публичния регистър при Министерството на правосъдието отчет на дейността и финансов отчет.

Справка в регистъра сочи, че в последните три години - 2011, 2012 и 2013 г., в нарушение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел фондацията, чийто програмен директор е Христо Иванов, не е представила тези задължителни отчети.

Справката от Публичния регистър на НПО в България, който доказва, че през последните ти години БИПИ, в нарушение на закона не е публикувала отчетите си

Непознатият на широката правна общественост Христо Иванов е дежурен експерт в проектите на мрежа от свързани лица - неправителствени организации, финансирани със стотици хиляди долари от Фондация "Америка за България" и структурите около Сорос.

Само от "Америка за България" организацията на Иванов е получила няколко тлъсти транша за дейности, чийто ефект до момента е неизвестен на гражданското общество:

- 150 483 долара за периода 5 февруари 2010 г. - 4 август 2011 г. за да бъде изготвен "Индекс на съдебната реформа";

- 697,600 лв. за периода май 2012 - май 2015 г. за дейност, озаглавена "Инициатива за прозрачни съдебни назначения".

Отчетите на организацията, публикувани в нейния интернет сайт, са твърде общи и оскъдни - на извършената дейност са отделени по 4-5 странички с едър шрифт.

Както може да се очаква, в състава на Фондация "Български институт за правни инициативи" участват няколко познати лица, които са клонирани и в останалите "независими" организации, финансирани от Сорос и "Америка за България", които от години благодарение на многомилионното си финансиране се опитват да монополизират гражданското общество.

В настоятелството са Йонко Грозев от „Центъра за либерални стратегии”, както и щатната юристка на фондация "Отворено общество" Иванка Иванова. 
Самият Христо Иванов е програмен директор на организацията.

В същото време проверка на glasove.com в регистрите на адвокатската колегия показва, че Христо Любомиров Иванов е с отнети адвокатски права.

От справката, публикувана в glasove.com, става ясно, че новият вицепремиер е бил наказан с порицание през 2009 г., а след това в продължение на четири години са му налагани всички наказания, предвидени в чл. 133, ал. 1 от Закона за адвокатурата за случаите на дисциплинарно нарушение от страна на адвокат, а именно - лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатската колегия и различни по размер парични глоби.

Справка за актуално състояние от Адвокатската колегия - правосъдният министър Христо Иванов е лишен от адвокатски права

Още по-скандалното е, че Христо Иванов е лишен от правото да упражнява адвокатска професия за периода от 28 март 2014 г. до 28 септември 2014 г.

От справката лъсва също, че адвокатският статут на Иванов в момента е "лишен неизбираем".

След изнасянето на тази информация, правосъдният министър се оправда в съобщение до медиите, че бил упражнявал адвокатска дейност и е готов да плати глобите, които са му наложени.

Тази сутрин министър Иванов заяви, че не е член на „Протестна мрежа”, а само познава някои от хората в нея.

Той обясни, че не е плащал членски внос в САБ, защото през последните две години се занимавал с друга дейност и не е практикувал адвокатска професия.

Междувременно от Министерството на правосъдието излязоха с обширен пресрелийз, в който обвиниха медиите и, по-специално, ГЛАСОВЕ във фабрикуването на компромати.

Отчетът на БИПИ писан след публикацията на ГЛАСОВЕ

„Първо бе разпространена информация, че той е със спрени адвокатски права, както стана ясно - заради неплатен членски внос. Малко след това, почти едновременно на няколко места излезе твърдението, че фондация"Български институт за правни инициативи" (БИПИ), чийто програмен директор е бил Христо Иванов през последните години, не си е внасяла годишните отчети в Министерството на правосъдието, което обаче веднага бе опровергано”, пише в съобщението.

„БИПИ е внасяла своите отчети в срок и едновременно с това ги е публикувала на сайта си, проблемът е в министерството, което бави качването им на сайта си”, каза за "Правен свят" директорът на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер.

„По повод информацията на ГЛАСОВЕ, че министърът е с отнети адвокатски права, пресцентърът на правосъдното министерство съобщава: фактът, че Христо Иванов не е плащал членския си внос в адвокатурата няма отношение към заемания пост в правителството, Иванов не е нарушавал професионалната адвокатска етика и достойнството на професията, през последните години той не е упражнявал адвокатската професия, защото е бил ангажиран с други дейности”, казват от Министерството.

„Министърът ще плати наложената глоба, както и изискуемите членски вноски, за да бъдат възстановени адвокатските му права", пише в съобщението на министерството.

Нещо повече, в приложена таблица, от Министерството се опитват да докажат, че „всъщност, проблемът с неплатения членски внос на Христо Иванов въобще не е уникален за столичната адвокатура, точно обратното.

Години наред поради специфичната дисциплинарна практика на софийския адвокатски съвет масово адвокатите бяха наказвани за неплатени вноски, включително и лишавани от право да гласуват на общо събрание.

„Фондация "Български институт за правни инициативи" редовно си е депозирала годишния отчет в Министерството на правосъдието, твърди директорът на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер.

Фондацията разполага с документи, че редовно е депозирала годишните си отчети в МП.

"Годишните отчети на фондацията са представяни в срок всяка година. Те са качени на сайта на БИПИ. Проблемът не е в нас, а в Министерството на правосъдието, тъй като, макар и представени в срок, те не са качени на сайта на министерството.

Проверка в сайта на БИПИ показва, че действително там са публикувани доклади, но не и отчети за дейността на фондацията.

Те са общо описание на дейностите на фондацията през съответната година, но в тях няма посочени получени и разходвани суми, както и предназначението им.

Читател пък пише под текста:

„Възползвах се от линк-а за „отчетите” на фондацията "БИПИ" който редакцията публикува за да се осведомя наистина ли е така както твърди директорът на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер. Цитирам нейните думи:

"Това не е вярно, заяви за "Правен свят" . Фондацията разполага с документи, че редовно е депозирала годишните си отчети в МП."

Какво виждам аз от Document Properties на файловете който са публикувани там от самата фондацията:

Годишен доклад 2013 г.
File: BIPI_-_report_for_MoJ_for_2013.pdf
Autor: Biliana
Created: 7.8.2014 г. 15:39:31 ч.
Modified:7.8.2014 г. 15:39:31 ч.

Годишен доклад 2012 г.
File: BIPI_-_report_for_MoJ_for_2012.pdf
Title: ФОНДАЦИЯ
Autor: Biliana
Created: 18.7.2013 г. 15:33:59 ч.
Modified:18.7.2013 г. 15:33:59 ч.

Годишен доклад 2011 г.
File: BIPI_-_report_for_MoJ_for_2011.pdf
Title: ФОНДАЦИЯ
Autor: Biliana
Created: 8.1.2013 г. 15:01:28 ч.
Modified:8.1.2013 г. 15:01:28 ч.

Въпросът ми е, как така този файл с годишният доклад за дейността на фондация „Български институт за правни инициативи" е създаден в четвъртък, (7.8.2014 г. 15:39:31 ч.), след публикацията в ГЛАСОВЕ и същевременно по думите на директорът на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер:

Обяснението на директора на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер

"Годишните отчети на фондацията са представяни в срок всяка година. Те са качени на сайта на БИПИ. Проблемът не е в нас, а в Министерството на правосъдието, тъй като, макар и представени в срок, те не са качени на сайта на министерството"

Та уважаема редакция къде е "компроматът" или просто някои тук лъже?”

Драгомир Стефанов твърди в пост под публикацията, че Христо Иванов е пряко свързан с офшорните фирми на Прокопиев и Плевнелиев.

„Ангел Стефанов Гяуров и Биляна Стефанова Гяурова-Вегертседер са брат и сестра с юридическо образование. Христо Иванов според системата „Дакси” е съдружник с Биляна във фирмата „Били консултинг“ с предмет на дейност „Консултантска дейност, закупуване на предприятия или части от тях”.

Освен това заедно с нея управляват БИПИ – Българския институт за правни инициативи.

Братът на Биляна – Ангел – е съдружник с нея и съпруга й Александър Вегерстедер в консултантското дружество „Обержин“.

Същевременно Ангел управлява офшорката БАЛТО-СЛАВИК ВЕНЧЪРС ЛИМИТИД, собственик на дружеството за недвижими имоти на Иво Прокопиев „Алфа център“ и на 50% от акциите на „Софстрой“.

Освен това Ангел Гяуров е управител на „Бизнес парк София“ – тоест, заема предишната длъжност на Росен Плевнелиев, преди да стане министър в правителството на ГЕРБ.

Христо Иванов, който е в пряка връзка с тази групичка около Прокопиев и Плевнелиев, е най-удобната фигура поради сравнителната си отдалеченост от преки участия във фирмите на двамата олигарси, но същевременно е проверен в битка – той е човекът, написал като юрист сигнала на „Протестна мрежа” срещу Василев, Пеевски и Бареков, благодарение на който беше съборена КТБ.

Христо Иванов и Биляна Гяурова-ВегертседерВ „Протестна мрежа“ той се занимаваше с прокарването на юридически обосновани предложения, свързани с интересите на Прокопиев.

Юрист, изключен от адвокатската колегия, наказан с всички възможни наказания, подвизаващ се в НПО, финансирани от западни тръстове, който в момента заема пост, несъвместим нито с опита му, нито с икономическите интереси на близкото му обкръжение.

Пристрастността му е извън всякакво съмнение – той има пряко отношение към определени събития в областта на правосъдието. Присъствието му на този пост не може да гарантира нито компетентно, нито безпристрастно реформиране на съдебната система.

Просто сменихме едни олигархични интереси с други.

Да ни е честито!”

Драгомир Стефанов

 

 

 

Доживяхме взелия се насериозно държавен глава да демонстрира еманципация пред бъдещия премиер?!

Плевнелиев взема папката със състава на новия кабинет от Бойко БорисовЛидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов отиде на до президентството, за да връчи състава на новия кабинет, придружен от представители на партии, които го подкрепиха. Процедурата се предаваше на живо.

Взелият се насериозно като президент Росен Плевнелиев унижи публично Борисов, като заяви, че ще подпише указа, но след като отидат в една стая за кратка дискусия и дебат при държавния глава, за да могат да дебатират по проектосъстава на правителството и неговата структура?!

Т. е. я, да видя дали си си написал домашното правилно и чак тогава ще ти се разпиша?!

Плевнелиев държи реч, в която заблуждава за правомощията сиЯвно Плевнелиев не е вдянал, че той НЯМА правомощия да се меси в изпълнителната власт по какъвто и да било начин, нещо, за което Михаил Миков веднъж на висок глас го предупреди.

Доживяхме взетият пътем, за да се преоблече и го представят за кандидатпрезидент на ГЕРБ да се качи на главата на лидера Борисов като го унижи публично и то в разрез с каквито и да било законови правомощия!

Унизително беше да се гледа на живо как Борисов и придружаващите го послушно тръгнаха след така нареченият президент, за проверка и мнение по проектокабинета. Унизително и позорно, но те го направиха.

За състава на кабинета тепърва ще стане дума...

Надявам се поне вътре, където е нямало камери някой да е обяснил на Плевнелиев, че така не се прави и това не влиза в правата му, но едва ли се е случило!

Малко ли викаше така нареченият ни държавен глава политически лидери на партиите от парламента за консултации? Малко ли му беше да се споменава в агенциите и печатни и електронни медии това твърде протоколно и не толкова работещо упражнение, та стигна дотам да привиква като слаби ученици Бойко Борисов и другите партийни лидери вътре в някаква стая, за да дискутира и дебатира състава на бъдещото правителство?

Позорът се предаваше на живо и Плевнелиев отлично си даваше сметка за това.

България е република с парламентарно управление, е не с президентско, както се е „заблудил” съпругът на Юлиана Плевнелиева. Така гласи поне член първи на Конституцията.

Член втори: Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.

А член трети гласи: Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

Какво си позволява тогава гоцеделчевската комсомолска издънка?

Росен Плевнелиев е държавен глава, но той отдавна не олицетворява единството на нацията, както гласи член 92, алинея първа.

Когато представлява Република България в международните отношения Плевнелиев говори от свое име, но прави непрекъснато скандални изявления, да не говорим, че е крайно време някой да му каже, когато срещне американски чиновник да се се разстила пред него като килимче.

В предаването на живо чухме: „Вчера бе връчен мандат за съставяне на правителство на г-н Бойко Борисов. Днес получавам от г-н Борисов документ за успешно завършен мандат за съставяне на правителство. Искам да уверя, че в рамките на своите правомощия още днес по най-бързия начин като държавен глава ще издам указ с който ще предложа на НС да произведе дебат и гласуване за избор на ново редовно избрано правителство от току-що учреденото 43-то НС. В рамките на конституционната процедура ще поканя кандидата за министър-председател Бойко Борисов, коалиционните партньори, лидерите на партии на кратка дискусия и дебат при държавния глава, за да можем да дебатираме по проектосъстава на правителството и неговата структура, след което ще издам съответния указ”, каза Плевнелиев.

Според член 98, алинея четвърта, свързан с правомощията му, Плевнелиев има право когато проучвателният мандат е приключил успешно, да предложи на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.

Толкова са конституционните му правомощия по повод процедурата, която той днес провали умишлено. Това и нищо друго – няма и дума за дебат или дискусия на тъмно преди той да подпише указа! Тогава как той си позволи подобно поведение пред цялата нация и пред бъдещия министър-председател?

Друг проблем е дали Борисов има някаква зависимост от Плевнелиев около заседанието за КТБ и предложената банкова ваканция. Ако има зависимост и тази зависимост се държи от Плевнелиев – тежко ни и горко за предстоящите дни!

Не съм вярвала, че ще имам повод да защитя достойнството на Борисов някога, тъй като съм от основните му критици, но не мога да приема, че един случайно попаднал в президентството човек може да унижава публично бъдещия премиер!

Аз, като българка се почувствах унизена от поведението и думите на Плевнелиев, а дали Борисов и някой от придружаващите го разбраха, че ги унижават – едва ли ще научим.

„Не ме е яд да ме ритне чепик, ами съдран цървул” казваше моят професор Николай Генчев за ситуации като днешната, разиграла се в президентството. Нямам какво да добавя.

 

От кетъринга до вноса на природен газ, от поклони в Анкара, до изхвърляне за постове в ЕК и доноси– съпругът на Юлиана Плевнелиева се превърна в човека Всичкомога

Росен Плевнелиев - президентБългарският президент Росен Плевнелиев ще посети Азербайджан през третата седмица на септември (на 23-ти и 24-ти септември), за да участва в тържествата по случай 20-годишнината на т.нар. "Договор на века" - Трансадриатическия тръбопровод, съобщава азербайджанската агенция APA. На събитието в Баку ще присъстват и президентите на Турция, Гърция и Албания съобщи и сайтът Моney.bg.

Газовик ще стана аз...

По време на посещението се очаква Плевнелиев да обсъди въпросите за енергийно сътрудничество с Азербайджан, заявиха дипломатически източници, цитирани от азербейджанската агенция "Тренд".

По-рано днес българският президент заяви за турската  агенция "Анадол", че нашата страна възнамерява да купува азербайджански газ. Той подчерта значението на Трансанадолския (TANAP) и Трансадриатическия (TAP) газопроводни проекти за България и добави, че тези проекти са стратегически важни за всички европейски страни.

Набуко отпадна, Южен поток е замразен от ЕК...Азербайджан стана газов износител сравнително скоро. До 2007 страната е вносител на природен газ от Русия. Още през 1999, когато е открито голямото морско находище Шах Дениз обаче става ясно, че Азербайджан скоро ще се появи на световната карта на газовите износители. Тази перспектива провокира планирането и изграждането на първия голям азербайджански експортен газопровод Баку – Тбилиси - Ерзурум (Южнокавказки газопровод).

Съседните държави на Азербайджан – Русия и Иран са големи производители на газ и затова посоката на азербайджанския газ ще бъде на запад, през Грузия, и след това на юг, към Турция.

Стартирането на газопреносна система между Турция и България ще позволи получаването на природен газ както от Азербайджан, така и от Иран, Катар и други страни от Близкия Изток.

Двата горепосочени газопроводни проекти биха позволили доставка на природен газ от важното находище Шах Дениз в Азербайджан за Европа, в т.ч. и за България.

Преди отпътуването си за Баку, така нареченият президент Росен Плевнелиев заяви за турската  агенция "Анадол", че българската страна възнамерява да купува азербайджански газ. Той подчерта значението на Трансанадолския (TANAP) и Трансадриатическия (TAP) газопроводни проекти за България и добави, че стартирането на газопреносна система между Турция и България ще позволи получаването на природен газ както от Азербайджан, така и от Иран, Катар и други страни от Близкия Изток.

Газ от Азербайджан – добре, но на каква цена, мисли ли за това Плевнелиев. Наясно ли е колко ще иска страна като Турция за транзита на газа?

Може да доставяме газ и от Иран и Катар – бърза да заяви Плевнелиев, но кога, на какви цени, как след като в тези райони бушуват военни конфликти – това Плевнелиев изобщо не го мисли. Важното за него е да не транзитираме за Европа газ по проекта „Южен поток”, тъй като е свързан с Русия!

Друг въпрос е, че на „големите” тържества в Баку Плевнелиев ще бъда само с президентите на Турция, Гърция и Албания! От това по-"европейско" присъствие, здраве му кажи!

Ето какво коментира по възможността да заработи тръбопровод с азербайджански газ и Пламен Димитров в списание „Геополитика”:

Проектът за добив на газ от Шах Дениз предвижда находището да бъде разработвано на два етапа. Началният капацитет на Южнокавказкия тръбопровод е напълно достатъчен, за да поеме суровината от първия от тези етапи. Тя е предназначена за Грузия и най-вече за Турция. По време на строителството на газопровода се смята, че договарянето между Азербайджан и Турция за цената и условията за покупка на газа няма да бъде проблем, тъй като двете страни са естествени политически съюзници. В действителност нещата се оказват много по-сложни и енергийните връзки между Баку и Анкара преминават през доста обрати, повлияни и от зигзазите на политическите отношения между двете етнически и културно много близки държави.

Според турско-азербайджанското споразумение, сключено още през 2001, когато Южнокавказкия тръбопровод е само проект, първоначалната цена на газа от Шах Дениз, продаван на Турция, ще бъде 120 долара за 1000 куб. м. Реално обаче суровината започва да постъпва на турска територия едва в средата на 2007 като се предвижда от април 2008 цената да бъде предоговорена. Това предоговаряне обаче се оказва много труден процес, който продължава повече от три години. Успоредно с това Баку и Анкара преговарят и за условията за доставка на газ от втория етап от разработката на Шах Дениз, както и за транзитно споразумение, което ще позволи азербайджанският газ да преминава през турска територия и да бъде продаван в Европа. Само за периода от април 2008 до ноември 2009 са проведени тринайсет тура от преговорите. За да заличат конфузното впечатление от липсата на споразумение, двете страни периодично съобщават, че договореността вече е готова „на 95%” и остава да се уточнят само някои дребни детайли. През 2011 пък, на няколко пъти се появяваше съобщение, че азербайджанско-турското газово споразумение ще бъде подписано „всеки момент”. Сред основните причини за затягане на преговорите е нежеланието на турската страна да плаща за азербайджанския газ по регионалните пазарни цени. Към края на първото десетилетие на века Турция вече е успяла да си осигури внос на газ от няколко източника (Русия, Иран, Азербайджан, плюс втечнен газ от морски терминали) и има добра основа за маневри в преговорите с Баку. През ноември 2009 министърът на енергетиката Танер Йълдъз заявява пред бюджетната комисия на парламента в Анкара: „Братството си е братство, но съм принуден да мисля за интересите на своята страна. Винаги сме били рамо до рамо с азербайджанските си братя и сега те не бива да ни продават своя газ както на другите страни, трябва да има разлика между Турция и другите страни, за да може отношенията ни да укрепнат още повече. Надявам се, че цените на газа няма да са толкова високи”.

Именно проблемите (до голяма степен неочаквани) в преговорите с Турция тласнаха Азербайджан към търсенето на други експортни маршрути за газа от Шах Дениз или, най-малкото, към договарянето на такива възможности с цел да се окаже натиск върху преговорните позиции на Анкара. Основен конкурент на турското направление в азербайджанския газов износ бе Русия. Това се дължи на два фактора: наличието, още от съветско време, на тръбопровод, свързващ Азербайджан и Русия, и желанието на Москва да отклони каспийския газ от пряк достъп до европейския пазар като осуети реализацията на проекта „Набуко”. Руско-азербайджанските газови преговори започват още през 2008 като в края на юни 2009 Газпром и Сокар подписват споразумение, уреждащо условията за износ на азербайджански газ в Русия.

В допълнение към парадокса, че изнася газ за Русия, оглавяваща световната класация на държавите с най-големи газови запаси, Азербайджан има подписано споразумение за продажба на газ и в Иран, заемащ второ място в тази класация. Газопроводът, свързващ Иран и Азербайджан, е построен още през 1971 и до 1979 пренася ирански газ до кавказките републики на СССР. Доставките са прекратени след ислямската революция, свалила шаха на Иран.

Тук спирам с описанието на сложния пъзел, който представлява уреждането на внос на природен газ от Азербайджан и Иран...

Прегръдките на Росен Плевнелиев в Анкара...

Плевнелиев при ЕрдоганНякак мимоходом мина факта, че на инагурацията на турския президент Ердоган нямаше други представители на страни-членки на Европейския съюз освен Плевнелиев, въпреки, че Турция се стреми към Брюксел!

Да е чувал или чел Плевнелиев, че турският неоосманизъм САЩ притеснява и това бе признато от бившият американски посланик в Анкара в секретна стенограма?

Толкова ли нямаше кой да спре съпруга на Плевнелиева и да му обясни, че в настоящата международна ситуация и купищата неизяснени отношения със съседна Турция.

Ето какво написа Георги Коларов в сайта news.bg за това посещение след подробен анализ на външнополитическите връзки на Анкара с близки и далечни страни: „На този фон изпъква слугинското поведение на българския президент Росен Плевнелиев, който лично отиде да поздрави Реджеп Тайип Ердоган с новия му ключов пост. По този начин, нашият държавен глава с лека ръка зачеркна всички противоречия в между-държавните отношения и обоснованите претенции на българската страна към турската: за компенсациите на тракийските бежанци; за екзархийските имоти; за насилственото насочване на сирийските бежанци към българската граница и т. н. Особенно, на фона на назначението на идеолога на „неоосманизма" Ахмет Давутоглу на министър-председателския пост!

Можеше например да изпрати неопитния външен министър Даниел Митов да „отбие номера". Вместо това, Росен Плевнелиев нарече Република Турция „добър съсед и стратегически партньор"! И това при положение, че именно доктрината на „неоосманизма" засяга пряко българската национална безопасност и териториална цялост, а не действията на Путин в Донбас! По този начин разочарова някои от потенциалните избиратели на ГЕРБ и е съмнително, че Бойко Борисов ще му прости този грях!”

Къде ще чуе и прочете преродената Ирландска пастирка какво се случва във върховете на международната дипломация, като се е награбил с една дузина дини да ги влачи на наша сметка – пък каквото ще да става?!

Няма как хем да се хвалиш със симпатии от страна на германския канцлер Ангела Меркел, хем да си затваряш очите и ушите, че консерваторите на Меркел отхвърлят членството на Турция в ЕС в своята избирателна програма!

Нима Плевнелиев е пропуснал колко недоволен бе Обама за това, че Ердоган подкрепя джихадисти в Сирия?

Той се завърна от Анкара и се размечта за двойно по-висок стокообмен, за общи туристически пакети, за съвместни инвестиции...

Вероятно Плевнелиев забрави набързо как ни извиваха ръцете от Анкара със спрените ТИР-ове и един куп изисквания и такси!?

Припомням, че официалната церемония по встъпване в длъжност на Реджеп Тайип Ердоган като президент на Република Турция се състоя в президентския дворец „Чанкая" в Анкара и на нея присъства и българският държавен глава Росен Плевнелиев.

Най-малкото, което Плевнелиев дължеше, бе бойкот на въпросното коронясване на новия османски султан.

Реджеп Тайип Ердоган демонстрира връщане към османското и ислямското минало на Турция. Той промени политическата система в страната така, че да може да бъде избран за президент.

Само за последния месец дейци на неговата партия направиха няколко скандални изказвания, като например препоръка към жените да не се смеят на публични места.

Нито един друг държавен глава на страна от ЕС не присъства на церемонията на турския президент, но за Росен Плевнелиев това явно е без значение!

Вероятно той не е чувал за задължително достойно поведение когато си държавен глава, гостуващ в друга страна...

Тогава за какво обитава президентската институция този човек, за да разхожда из Европа необяснимата си усмивка, гарнирана със зализания перчем?

Излагация в Брюксел

Изпровизиращият дилетант, заемащ поста на държавен главаПлевнелиев се изложи и в Брюксел с приказките си за кандидатурата на Кристалина Георгиева за еврокомисар по външната политика.

Комисар Кристалина Георгиева ще получи силен икономически ресор и сериозна позиция в следващата Европейска комисия. Това обяви президентът Росен Плевнелиев в Брюксел, след като държавните и правителствени ръководители на 28-те очаквано избраха за върховен представител за външната политика италианският първи дипломат Федерика Могерини, която е от средите на европейските социалисти.

Мога категорично да заявя, че г-жа Кристалина Георгиева ще получи много силен пост в новата ЕК, силен икономически ресор и много високостояща и сериозна позиция в ЕК.

Плевнелиев твърдеше наляво и надясно, че е разговарял с повечето европейски лидери, за да се стигне до единна позиция за избора на нови комисари. "Ние имахме безспорно най-добрата кандидатура. Няма държавен глава, няма министър-председател, който да не е стиснал моята ръка на този европейски съвет с поздравления за кандидатурата, която България посочи" не спираше да приказва той.

Плевнелиев твърдеше, че в последните няколко дни е водил интензивни разговори, включително и с германския канцлер Ангела Меркел, с председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой и други, за да се създадат възможности българската кандидатура да получи дипломатическа и институционална подкрепа.

Плевнелиев казваше, че със сигурност кандидатурата на Кристалина Георгиева ще има успех, защото тя е "изключителен европеец и лидер със световна репутация". "Този успех ще бъде не само неин, но и на българската дипломация и на българските институции, които имаха амбицията да пожелаят най-високото", каза той.

Да е чул Плевнелиев, че Кристалина Георгиева не направи

НИЩО за подпомагане на бедстващите райони от порои?

Да е чел, че според нея, нахлуването на нелегални емигранти щяло да подобри генофонда ни?!

Или този гоцеделчевчанин си живее в някакъв свой си, измислен свят?

След избора на италианката Федерика Могерини за поста на Катрин Аштън какво трябва да си мислим за този така наречен български президент?

Социалистката Могерини зае поста на марксистката баронеса Катрин Аштън

 • Че ще си остане със стиснатата ръка от разни европейски чиновници?
 • Че ще си остане с проведените напразно интензивни разговори с Ангела Меркел и Херман ван Ромпой?
 • Че Кристалина Георгиева е "изключителен европеец и лидер със световна репутация" единствено в неговите объркани външнополитически представи за световно лидерство и репутация?
 • Че българската дипломация е доста западнала, по причина на това, че се озова в ръцете на дилетанти и безхаберници като министри и президент?

„През последните няколко месеца свършихме много работа - българската външна политика, както и всички институции положиха немалко усилия и се радвам, че вдигнахме толкова високо летвата, че днес г-жа Георгиева е една от трите кандидатури за Върховен представител на ЕС по външните работи и политиката за сигурност“, заяви президентът и допълни, че само по себе си това е огромен успех.

Да се смее ли да плаче ли човек?!

Президентът на България Росен Плевнелиев разкритикува остро българските политици и крупните олигарси за това, че разчитат твърде много на държавните пари, и обеща да внесе повече прозрачност в обществените поръчки по енергийни и инфраструктурни проекти, написа вестник Financial times.

Това интервю беше от поредицата уредени за така наречения държавен глава.

„Нашите олигарси са пристрастени към държавните пари. Като президент чувствам разочарование, че много решения при обществените поръчки, особено по големи инфраструктурни проекти, са взимани без достатъчно прозрачност и при затворени врати”, заяви Плевнелиев в интервю за вестника.

„Хората искат да видят повече прозрачност в тези сектори. Ето защо служебното правителство ще направи свой приоритет изготвянето на ново законодателство за дейността на електронното правителство, което ще предаде на следващата администрация”, посочи още президентът на България.

Ако журналистът бе помолил Плевнелиев да спомене поименно олигарси и да каже за конкретни случаи за „пристрастяване” към държавни пари – Плевнелиев щеше да се препъне в общите фрази и нищо неозначаващи клишета, но уви, това не се случи.

Затова пък „Хроники” припомня, че само безнаказаността на поста на държавен глава възпрепятства прокуратурата да провери доходите на Росен Плевнелиев в наши и чужди банки, както и произхода на имотите му и офшорните му сметки.

Именно тази конституционна безнаказаност осигури на Плевнелиев един милион повече от отпуснатото в бюджета, за да харчи както му душа иска. Това даде възможност на роденият в Гоце Делчев президент да отиде два пъти до Лондон със сина си и да отседнат с охраната в най-скъпия хотел на столицата на Великобритания.

Българи се палиха и горяха като живи факли от отчаяние и мизерия, Български градове се удавиха в порои – обитателят на президентството остана на сухо, топло и сигурно в столицата и не си направи труда да отиде поне, за да види с очите си какво е човешко страдание и болка.

На 2 септември стана ясно, че военно-полевите кухни ще се прибират в средата на септември и вече няма да хранят пострадалите в Мизия хора. Все още няма терени за бъдещи постройки на останалите без покрив, храна, вода, лекарства, дрехи, покъщнина жители на Мизия.

„Дотогава най-пострадалите къщи няма да бъдат възстановени и хората няма как в домашни условия да си приготвят храна. Обмисляме вариант за сключване на договор с фирма за кетъринг“, каза за в. „Преса“ зам.-кметът на Мизия Николай Нековски. Идеята е обсъждана на съвместно заседание на кризисния щаб и общинското ръководство, но засега няма набелязана конкретна фирма, твърди той.  „Общината няма кухня с капацитет за 600 порции дневно. Кетърингът най-вероятно ще е от Козлодуй, който е само на 7-8 км от Мизия. Пак ще се гарантира само топъл обяд, както досега. Ястията няма да са луксозни, а като тези от военнополевата кухня. Ще се разплащаме с кетъринговата фирма със средства от дарителската сметка, в която досега има 40 хил. лв., но се надявам на още постъпления“, допълва Нековски.

Служебният премиер Близнашки в шоуто Слави„Дотук беше направено немалко – каза премиерът Близнашки за бедствието в Мизия. - ...помагаме да си оправят апликационните форми, призовахме за кампанията „Национална солидарност”, преведохме 1 млн за текущите разплащания, истината е, че хората искат трайни решения не искат да живеят във фургони в навечерието на зимата, имат си своите много сериозни опасения, там се налага много сериозна инвестиция, нещо, за което ние нямаме средства, но ние ще осигурим, утре ще видим на заседанието на правителството отделните министерства какво могат да предоставят, мисля, че ще има добри новини за нашите сънародници от този регион, но това е както се казва – преко сили... Те искат някой да построи къщите, но в най-добрия случай, това, което ще можем да направим за тях е да предоставим евентуално част от строителните материали...”

С отмяната на бедственото положение в Мизия в средата на септември т.г. ще си тръгнат и военните, които сега обслужват полевата кухня. „Дотогава най-пострадалите къщи няма да бъдат възстановени и хората няма как в домашни условия да си приготвят храна. Обмисляме вариант за сключване на договор с фирма за кетъринг“, каза за „Преса“ зам.-кметът на Мизия Николай Нековски. Идеята е обсъждана на съвместно заседание на кризисния щаб и общинското ръководство, но засега няма набелязана конкретна фирма, твърди той.  „Общината няма кухня с капацитет за 600 порции дневно. Кетърингът най-вероятно ще е от Козлодуй, който е само на 7-8 км от Мизия. Пак ще се гарантира само топъл обяд, както досега. Ястията няма да са луксозни, а като тези от военнополевата кухня. Ще се разплащаме с кетъринговата фирма със средства от дарителската сметка, в която досега има 40 хил. лв., но се надявам на още постъпления“, допълва Нековски.

В същото време, пак на 2 септември се появи съобщение, че сьомгата и морските дарове са табу за приемите, коктейлите и работните обеди и вечери в президентството. Причината е презастраховка от токсични вещества, които често се откриват в екзотичните риби. В обществената поръчка за кетъринг за ВИП гости на „Дондуков“ 2 изрично е записано, че не може да се предлага сьомга. От заявката става ясно, че в президентството залагат на българското. Поставено е условие ястията да са предимно от националната ни кухня. Стойността на поръчката е 79 200 лв. Посочени са и примерни менюта. Обедните гурме порции включват традиционна българска салата (на основа на домати и краставици), зеленчуково предястие на основата на тиквички, филе от риба пъстърва с картофи и зеленчуци и торта за десерт.

За вечеря на ВИП гостите на „Дондуков“ 2 ще сервират зелена салата, рибно предястие, телешко със зеленчуци, български сирена и печени плодове. За традиционните приеми - за ръководителите на дипломатически мисии (през януари), по случай 3 март и 24 май - фирмата, която спечели поръчката, ще трябва да осигурява коктейлни хапки - 10 вида солени и 5 сладки.

Кетъринг и кетъринг...

Месец след деня на пороя и удавения град Мизия е ясно, че нито премиер, нито президент работят, за да могат хората в потопения град да се сдобият с покрив, покъщнина, топлина, храна, средства.

Мизия бе потопена и хората няма как да дочакат прокурорската проверка за това, кой е виновен за придошлите води, които издавиха къщи, домашни животни, зимнина, градини, дрехи, покъщнина.

Докато от Прокуратурата се произнесат за вината – десетки ще гладуват, ще им липсват лекарства, ще чакат дарения за дрехи, спално бельо, покъщнина.

На този фон кетъринга на президента, който забранявал сьомгата, но затова пък осигурявал от пиле – мляко е подигравка и гавра със страданието на мизийци...

Какви приеми, какви пътувания в чужбина, какви харчове, когато там на северозапад цял град е на улиците, полуоблечен, бос, гладуващ?

За какво ни е този президент, за какво са ни тези политици?

 

Социалистите клекнаха и подмолно преговарят с ГЕРБ?!

Сергей СтанишевВсеки ден БСП показва, че не стават вече за нищо! Информацията, че социалистите се договарят с ГЕРБ, не е нова. Новото е, че от тяхна страна това не го върши Георги Първанов!

Миналата седмица самият Сергей Станишев обяви:

„Вътрешното министерство е отговорно за безпрецедентните мерки за достъп до сградата на Народното събрание за журналисти и разширението на зоната за сигурност, предаде Дарик радио. На въпрос дали такива мерки не са били предприемани и при управлението на Жан Виденов, Станишев отрече да има общо с определянето на зоната за сигурност около парламента.

„Това е решение на Министерство на вътрешните работи", каза Станишев и уточни, че няма нищо общо с него.

Глупав ли е Сергей Дмитриевич, или му иде отвътре да говори небивалици? А може би са го изпускали като малък и си е удрял главата?

Какво иска той – полицията да бие, както разпореждаше Цветан Цветанов? Че ако не бяха тези безпрецедентни мерки, той как щеше да влиза в парламента?

Лидер на партия, взела управленски мандат да хули министъра на вътрешните работи?! Къде се е чуло и видяло това?

Или Станишев вече се е врекъл на ГЕРБ в обич и изпълнява желанията им, като това да хули вътрешния министър?

Човек не може да се ориентира в подобна лудница.

Веднъж орезили партията си като остана след седма изборна загуба.

Втори път пробута кандидатурата на Делян Пеевски и даде повод за протести.

След това нямаше ден без гаф.

Михаил МиковЕто днес, на 8 юли самият председател на Народното събрание Михаил Миков дал интервю във в. „Преса”, че не всички мостове с ГЕРБ са скъсани?!

Президентът Росен Плевнелиев обяви, че е за предсрочни избори, т. е.той изрече, че правителството трябва да си ходи?!

Петър МутафчиевИ днес, на 8 юли четем, че депутатът Петър Мутафчиев заявява следното: „БСП няма да подкрепи искането на "Атака" за импийчмънт на президента, въпреки неумерените и неуместни изказвания на Плевнелиев напоследък”.

Да им е честито на социалистите – плюят ги, а те обичат ли обичат ГЕРБ?!

За какво изпратиха Антон Кутев да говори против изявлението на Плевнелиев в предаването „Лице в лице”, след като няколко дни по-късно те вече обичаха държавния глава?!

Нито променят хора в правителството на Орешарски, каквито възможности има, нито назначават подходящи хора в него?!

Здравеопазването не е терен за лаици

Таня Андреева, министър на здравеопазванетоНяма ли кой да й обясни на министъра на здравеопазването, че не е нужна Стратегия на здравеопазването, а нов Закон, според който здравеопазването вече няма да се регистрира по Търговския закон?!

Няма ли кой да обясни на въпросната гинеколожка, че Симеон Дянков облагаше болниците два пъти, като вторият път им вземаше 80 на сто от печалбата?!

Че как няма болниците да трупат дългове?

Да беше прочела поне отчета на служебния министър на здравеопазването, уважавания проф. Никола Петров, за да не се налага да слушаме глупости и небивалици!

Сайтът „Хроники” единствен обърна внимание на този пладнешки грабеж, който узакони правителството на Борисов!

Т. е. вместо Стратегия, министърката е крайно време да запретне ръкави и поръча да променят закона за здравеопазването, тъй като той показа ясно, че е вреден! Да не говорим, че много държави се отказаха от този модел?!

Кандидати за шеф на НЗОК

По стар обичай кандидатурите са две, едната за този, който ще бъде избран и и другата, кандидат за парлама!

д-р Румяна ТодороваТа на 8 юли обявиха, че кандидат за НЗОК са един лекар от Харманли, д-р Динчо Генев, председател на Национална асоциация на лекарите в болничната помощ и бившата шеф на Здравната каса, д-р Румяна Тодорова, сестра на евродепутата Илияна Йотова!

Толкова ли свършиха умните и почтени хора в държавата, та ни предлагат само тези кандидати?

Нима в Българския лекарски съюз няма достатъчно умни хора за този пост таотново ще ни пробутат партийно назначение?

Нима нямаме успешни шефове на болници, като генерал Стоян Тонев, та стигнаха точно до Румяна Тодорова?!

Уважавам позицията на Илияна Йотова в Европарламента, изключително много уважавам съпруга й д-р Андрей Йотов като хирург, но точно Румяна Тодорова?!

Нима социалистите са забравили как онкоболни протестираха за липса на животоспасяващи лекарства пред НЗОК, когато Тодорова беше шеф там, и тя бе наредила най-арогантно да не ги пускат?!

По същия повод протестираха и болни от Паркинсон, които също арогантно не бяха пуснати при д-р Тодорова?!

По същия повод протестираха и бъбречно болни, които Румяна Тодорова не пожела да приеме?!

Само някой да намери време да разгърне стенографските протоколи на парламента и ще види какви въпроси са й задавани на д-р Тодорова и как е отговаряла тя.

Че каква е разликата между махнатия Пламен Цеков и въпросната Румяна Тодорова? Има ли разлика изобщо?

Емил Райнов, този провален зам.-министър на здравеопазването, при управлението на Тройната коалиция, днешен депутат от Коалиция за България представи д-р Тодорова като изключителна кандидатура?

Пламен Цеков беше злонамерен като управител на НЗОК, по негово време Симеон Дянков изтегли парите за здраве и днес никой не знае къде са те.

Но какво смятат да правят социалистите: да заменят един злонамерен чиновник, с една безпардонна в поведението си кандидатура?

Протестите, защо продължават

В началото бе нахалството на столичния кмет по отношение на протестите...

В Наказателния кодекс е записано черно на бяло:

Глава първа

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА

Раздел I

Измяна

Чл. 95. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) Който, с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат за насилствено завземане на властта в центъра или по места, или в бунт, или във въоръжено въстание, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

Който с цел да бъде съборена, подровена или отслабена властта в републиката, участвува в извършването на опит за преврат – кой прави това, да подронва и отслабва властта?

На първо място Йорданка Фандъкова с разрешението, което дава за тези протести.

На второ място виновна е пак Фандъкова с това, че не е съобщила имат ли разрешение протестиращите,у за кое място и за колко часа!

На трето място е виновен самият Михаил Миков, който трябва да е чел Наказателния кодекс и да знае, че за да работи парламента нормално не трябва да бъдеобсаден и замерян с домати и черен хайвер!

Поиска ли Миком обяснение от Фандъкова за това на какво основание се извършват протести всеки ден с неопределено в часове време? Не, Не е поискал, защото е страхлив!

На четвърто място е виновен Сергей Станишев, който като лидер на партия, взела управленски мандат е длъжен да потърси отговорност от кмета Йорданка Фандъкова, а не от министъра на вътрешните работи, който проявява неистови усилия да държи протестиращите далеч от парламента.

„Поисках от министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев да не се допуска блокиране на възлови транспортни артерии през работния ден. Това каза в интервю за Агенция "Фокус" столичният кмет Йорданка Фандъкова. По думите й - трябва да се осигури редът в града и сигурността на гражданите. "София е град, в който живеят над милион и половина души, с различни политически пристрастия. Голяма част от тях споделят исканията на протеста, но в същото време имат ангажименти и градът трябва да функционира. Като кмет не мога да приема малки групи от хора да блокират през активната част на деня градския транспорт и да пречат на други граждани да стигат до там, закъдето са тръгнали. Нека не забравяме, че олигарсите не се возят с автобусите на градския транспорт; в обществения транспорт се придвижват обикновени хора, които трябва да стигнат до своите работни места. Не бива обикновените граждани да са потърпевши заради политиците. Тази сутрин например беше блокиран за кратко достъпът до храм-паметника „Св. Александър Невски”, като намирам това за излишна мярка. Помолих да се гарантира достъпът на гражданите до храма и движението беше пуснато", каза Йорданка Фандъкова.

Да обвиняваш друг човек за своите прегрешения – не е ли това наглост, не е ли това арогантност?

Да не би Фандъкова да бърка министъра на вътрешните работи със себе си?

Ако има блокиране на възлови кръстовища, то тя, като столичен кмет, незабавно следва да убедоми МВР на какво основание се извършват тези блокади!

Ако нямат разрешение за това – редът е официално оплакване до Прокуратурата, разпореждане и чак тогава МВР влиза във функциите си да разпръсва хората, полежали да блокират кръстовища!

Фандъкова не е уведомила никого на какво основание се намират из цяла София часове наред протестиращи.

Фандъкова не е сезирала прокуратурата, ако тези протестиращи нямат разрешителни за блокиране на града и нарушаване на обществения ред.

Фандъкова прехвърля най-нагло собственото си бездействие или съдействие в столицата да не може да се пътува и работи нормално на МВР?!

И като капак на всичко, Сергей Станишев обяви, че МВР е виновно за безпрецедентните мерки за достъп до сградата на Народното събрание за журналисти и разширението на зоната за сигурност?!

Тези, които осигуряват ред и възможност на депутатите да работят, тези, които запазват протестите от провокации и се стараят да протичат мирно се оказаха виновни за това?!

„Както не забраних протестите на недоволните граждани в столицата през зимата, така няма да си позволява да забраня и сегашните протести”, заяви в интервю за Агенция „Фокус” кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, по отношение на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски през последните седмици.

Като не ги е забранила, дала ли е разрешение за тези протести Йорданка Фандъкова? По този въпрос Фандъкова мълчи, защото ще трябва да обясни за кое място е фиксирано разрешението и за колко часа!

А това няма как да се случи, тъй като с мълчаливото си съдействие тя помага на ГЕРБ!

Избори във Варна – втори дубъл

Защо загуби кандидатът Христо Бозов, подкрепян от Коалиция за България и Меглена Кунева?

Загуби точно заради тази подкрепа и заради добрата „организация” на ГЕРБ за техния кандидат, която както знаем включва знайни и незнайни методи за печелене на избори...

Дипломацията – реваншизъм със скелетите от гардероба

Министърът на външните работи Кристиан ВигенинПосланици, за които е доказано, че са принадлежали към Държавна сигурност, няма да бъдат предлагани и назначавани, заяви пред журналисти министърът на външните работи Кристиан Вигенин.

Приемам позицията на президента, нямаме различие по този въпрос, каза Вигенин.

Да е чул Вигенин, че в САЩ, след Втората световна война са работили бивши офицери от Абвера, избягали от Европа за дипломацията им?

Или да припомня на Вигенин скандалното назначение на Марин Райков – да е чул Вигенин, че по Закон за дипломацията той трябва да работи две години в МВнР, и тогава да бъде изпращан за посланик?

Това Вигенин се прави на глух и не чува.

Като теглим чертата на гореизброените издънки на социалистите какво остава: една положена на дръвника партия, управляваща на всяка цена заради желанието на лидера й месец май 2014 да се кандидатира за евродепутат!

Бюджета – къде са гафовете на Симеон Дянков?

 • Защо не са дадени още в Прокуратурата?
 • Нима Дянков не актуализираше Бюджета?

За четири години от Резерва на Здравната каса бяха източени за Дянков:

2010 година – 1,400 млрд лева

2011 – 313 милиона лева

2012 – 90 милиона лева, пари, които отдиха във Фискалния резерв според Дянков, но каква е истината не е ясно.

Счетоводителят от Щатите, който никога не беше правил държавен бюджетДянков се оправда с изменение на Закона за здравното осигуряване, според който Закон Надзорния съвет на НЗОК нареждал да се извършват тези трансфери!

За да се хвали един министър на финансите, че спазвал бюджетна дисциплина докато от Резерва на Здравната каса бяха взети 2 млрд за покриване на бюджетния дефицит - типично нахалство за политик на ГЕРБ!

Защо Дянков не е извикан все още от САЩ, за да обясни защо взе от бюджета около 60 милиона за „Бургас-Александруполис” и накара и Министерския съвет на 10 март 2010 година да гласува това, след като бе наясно, че този проект няма да го бъде!

Помним как Симеон Дянков си измисли, че е избран и назначен за председател в Надзорния съвет на Европейската банка за възстановяване и развитие, след като стана ясно, че въпросната банка няма орган Надзорен съвет?!

Оставката на Дянков бе подадена докато той беше в Щатите. Борисов така и не обясни ясно мотивите за тази оставка. Телевизия припомни в новинарската си емисия как на питане на депутата Георги Пирински, премиерът Борисов обясни от трибуната на парламента, че отиде ли си финансовия министър - пада правителството. Дянков си отиде – правителството не падна.

Нито стотинка от приватизация и продадени държавни дялове от фирми не влезе в Сребърния фонд както го изисква Законът? Да е чул някой, че Дянков вече е викан в Прокуратурата? Няма да чуем.

Дянков не бе платил на съдебната власт от декември 2012 година, удържаше 80 на сто от печалбата на болниците, облагаше двукратно държавни предприятия, три години не увеличи пенсиите, както го изисква Законът. Някой от правителството на Пламен Орешарски да е дал документи на Прокуратурата с искане за екстрадиция на въпросното лице от САЩ и разследване?

И това няма да се случи.

Пресцентърът на ГЕРБ спусна странна директива до медиите, когато на Дянков му подадоха оставката. Директивата беше с указания как да се говорело по темата с министерските промените и протестите.

На мейла с имената на Севделина Арнаудова и Никола Николов е написан следният текст:

"Колеги, изпращаме ви тези за говорене по темата с персоналните промени в МС и протестите срещу ЕРП-тата. Моля, ползвайте ги!"

Ето и самите тези, които БГНЕС публикува без редакторски намеси:

"- Право на премиера Бойко Борисов е да прави персонални и структурни промени в състава на Министерския съвет. Той е човекът, който решава с кого да работи. Вече разбрахте, че след подадената оставка от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, премиерът Борисов предлага на Народното събрание за финансов министър и министър по еврофондовете Томислав Дончев, а за вицепремиер регионалният министър Лиляна Павлова.

- ПГ на ПП ГЕРБ ще приеме и двете предложенията на премиера Борисов. Ние ще подкрепим номинацията на Томислав Дончев за финансов министър, защото в момента сме убедени, че най-важната задача пред България е да усвоява най-ефективно и бързо средствата от европейските фондове. Само по този начин българската икономика може да бъде модернизирана и да се развият всички нейни сфери, което ще доведе до нови работни места, повишение на доходите на хората.

- ПГ на ПП ГЕРБ ще подкрепи и предложението регионалният министър Лиляна Павлова да поеме вицепремиерския пост. За никого в България не е тайна, че Павлова е един от най-добрите министри, с много добри резултати в работата си. Убедени сме, че от поста на вицепремиер тя ще има всички механизми още по-скоростно да реализира инфраструктурните проекти, които са приоритет на правителството на ГЕРБ.

- Не очаквайте сега да чуете от нас обвинения за Симеон Дянков. Ние му благодарим за перфектната работа, защото Дянков направи изключително много неща за стабилизирането на България в годините на кризата, поддържаше фискалната стабилност на държавата и подреди България сред отличниците в ЕС. Благодарим на Симеон Дянков за всички усилия, които положи за изграждането на днешния образ на България в Европа и света.

- По повод оставката на г-н Дянков, разбрахме, че от известно време той е обмислял идеята да се оттегли от поста си на финансов министър. Освен това още в петък се заговори за оставката на Дянков точно от ваши колеги журналисти заради създалото се напрежение около изплащането на субсидиите на зърнопроизводителите.

- По повод протестите срещу високите сметки за ток: искаме да уверим всички, че ние също получаваме и плащаме високи сметки. За това ние разбираме протестите на хората и ги приемаме като справедливи. Но искаме категорично да заявим, че не подкрепяме популистките призиви за национализиране на ЕРП-тата. Защото подобни сигнали биха оказали пагубно влияние върху чуждестранните инвеститори. Подобни призиви за национализация могат да се окажат пагубни за българската икономика.

- Проблемът не може да бъде решен, както предлагат от БСП да си сложим розовите очила и да национализираме дружествата. Правителството и ПГ на ГЕРБ вече предложиха спешни мерки за контролиране на ценообразуването на тока. Още в петък внесохме предложения за промени в Закона за енергетиката, според които целият състав и председателят на ДКЕВР да се избират от 2/3 квалифицирано мнозинство от Народното събрание. Освен това високите сметки и ценообразуването вече са проверяват от всички възможни органи – Прокуратурата, Агенцията за държавна финансова инспекция, ДКЕВР, Сметната палата", гласяха тезите.

С какъв ГЕРБ не били изгорени мостовете, г-н Миков?

С този ГЕРБ, за чиито лидер журналистът Анди Грийнбърг, водещ репортер в списание „Форбс” написа в своята книга „Машината, която убива тайни”: „България е пленник на корупцията и мафията, а Борисов е сенчест квартален здравеняк, замесен в съмнителни дейности”.

В продължение на десетина страници, Грийнбърг отделя място за миналото на премиера Борисов и в каква страна е превърнал България.

Още отсега мога да кажа на Станишев следното:

Пътят, по който е поел е гибелен за тази партия.

Той вярва, че ще удържи правителството заради собствения си каприз да води 2014 година листата на евродепутатите?

На кое отгоре социалистите приемат изявлението на президента за предсрочни избори?

Какво чакат, защо, в името на непротивопоставянето на институциите не отидат на предсрочни избори като толкова харесват Росен Плевнелиев?

На кое отгоре са готови да седнат с партия като ГЕРБ на една маса? И то след като Борисов заяви, че тази партия е окървавена в миналото със смъртта на невинни хора?

Тази партия БСП онази БКП ли е?

Хората се умориха да очакват нормално поведение на социалистите в този управленски мандат.

С кадровици като Димитър Дъбов, Георги Гергов и впилата поглед в Станишев Корнелия Нинова те са обречени...

Въпрос на време е.

 

Лидерът на социалистите пожертва правителството, депутатите, партията и държавата, за да не орезили себе си като председател на ПЕС! Но това вече е факт...

Станишев ще напусне поста си, само ако го изнесат на ръце от Време е да вземат Сергей Дмитриевич на ръце и да го изнесат от централата на „Позитано”!

Сам няма да си тръгне!

След седмата загуба на изборите – БСП се класира след ГЕРБ и бе съставено правителство, за да излезе държавата от нестабилността, хаоса и безредиците! Другата причина за съставянето на това правителство бе, че Станишев се беше изсилил преди изборите, че ще има кабинет с премиер Пламен Орешарски!

Дотук със припомнянето!

След гафа с избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, Станишев извърши поредица от глупости и нелоялни действия спрямо Орешарски, спрямо депутатите си, които бяха гласували против и на инат заяви, че няма да си подаде оставката!

Президентът Росен Плевнелиев, който е наясно как го ръкоположихаВ деня на избора на Пеевски, президентът Росен Плевнелиев заяви, че изборът на Делян Пеевски не е бил прозрачен и е нямало дебат. И с право. Въпреки че и Плевнелиев има доста трески за дялане!

Изборът на Делян Пеевски бе скандално светкавичен, ГЕРБ избягаха от дебата, за да могат да обвиняват другите депутати, че е липсвал дебат и така вкараха недостатъчно интелигентния лидер на БСП в капан!

Имаше ли дебат за избора на шефа на разузнаването Драгомир Димитров

– категорично не. Правителството на Марин Райков го предложи за този пост и той бе избран!

Президентът издаде указ за този кандидат - без дебат, без прозрачност! След това стана известно, че той е бил офицер от Държавна сигурност!

Правителството, което предложи този генерал за шеф на разузнаването бе служебното, на Марин Райков! Правителство, което предложи не друг, а президентът Плевнелиев, и което се водеше „Б” отбор на ГЕРБ!

Драгомир Димитров бе назначен за зам.-шеф на Разузнаването след свалянето на Кирчо Киров, който оглавяваше Външното разузнаване до този момент! Т.е. ГЕРБ започна издигането на Димитров, а Марин Райков го завърши!

Нима Плевнелиев, Райков и прочие стороници на НАТО, партньорски служби и сие не бяха наясно, че Димитров е бил в Държавна сигурност?

Сергей Станишев мълча за начина на това назначение и сега ще плащат всички – той, партията, която съсипа, правителството, което състави и държавата!

Малцина помнят, че Драгомир Димитров и Цветанов отидоха в един ден на разпит в прокуратурата по прокурорската проверка за подслушването. И за това Сергей Станишев мълча!

Драгомир Димитров беизбран за шеф на Външното разузнаване като близък до Борисов и Цветанов и със съдействието на президента!Да не забравяме, че същият Драгомир Димитров бе шеф на полицията във Велико Търново още в далечната 2002 година, когато Бойко Борисов беше Главен секретар на МВР!

Иди кажи, че Драгомир Димитров не е бил близък и в отлични отношения с Бойко Борисов и Цветанов!

Същото упражнение с издигането на човек на Борисов и Цветанов бе и с оглавяването на Националната служба за охрана!

Седмица преди Борисов да подаде оставка, Тодор Коджейков бе назначен за зам.-началник на службата! Тодор Коджейков бе личният бодигард на Бойко Борисов.

Опитът за покушение над ДоганСлед огромния гаф с опита за покушение над лидера на ДПС Ахмед Доган, Коджейков бе издигнат за шеф на службата и лично президентът Плевнелиев издаде указа!

Тук нещата бяха скандално прозрачни, защото всички знаехме кой е Тодор Коджейков и как избяга от отговорност след случая с Доган като натопи свой подчинен?! Но тогава управляваше ГЕРБ и той предлагаше, а президентът по-късно назначаваше!

Със свои укази от 26 април 2013 г. /времето на управлението на служебния кабинет „Райков”/ президентът Росен Плевнелиев освободи бригаден генерал Тодор Коджейков от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана и го назначи на длъжност началник на Службата.

От прозрачно – по-прозрачно, та няма накъде!

Нима не знаем всички как Плевнелиев го облякоха в някакъв хотел, казаха му по пътя, че ще го правят държавен глава и след това при спорни изборни резултати той стана президент на ГЕРБ?!

И това бе доста прозрачно, даже прозрачно-унизително!

Къде бяха при това назначение Лютви Местан, и Сергей Станишев като лидери на опозицията при режима на ГЕРБ?

Тук си бяха, в страната и си мълчаха.

Е, тогава кой казва, че в нашата родина нямало прозрачност? Има, че и остава щом мълчат като риби лидери на партии!

Сдобихме се с един президент, с когото трудно бихме се гордели, тъй като непосредствено след „избора” му тогавашният премиер Борисов каза на всеослушание, че избраният ще му пази местото за следващ президентски мандат!

Къде бе Станишев по времето на тези политически гротески? Мълчеше отново. След „заслугата му” да орезили своя съпартиец и президент два мандата Георги Първанов, той бе „награден” с мълчание от страна и на ГЕРБ! Режимът на Борисов спря да изобличава Моника!

Цветанов призна, че Георги Първанов бил държавник?!Чак когато вече няма смисъл, Цветан Цветанов се изцепи от трибуната на парламента и обяви, че Георги Първанов бил държавник!

Как по друг начин да уязви Станишев?

В петък, на 14 юни, бе избран Пеевски за шеф на ДАНС. Веднъж депутатите от БСП са били събрани и принудени да гласуват за избора на Пеевски с изнудване, че ако се противопоставят правителството ще падне?!!

Втори път парламентарната група на БСП е взела повторно решение, че няма да бъде преосмисляно и прегласувано това решение!

Къде отива самочувствието и достойнството на тези депутати? Станишев го смачка като празна хартийка от бонбон!

Къде отиде самочувствието на хората, които гласуваха за БСП, за да не се върне ГЕРБ на власт?

Това също бе поругано от Станишев най-безочливо!

Орешарски, когото Станишев орезили с лъжливи инсинуации?!Третото, което орезили Станишев бе премиера на неговата си партия – Пламен Орешарски, като го постави в скандално конфузно положение!

20 дни заради Станишев и Лютви Местан в правителството няма областни управители и зам.-министри!

В същото време бе назначена за зам.-министър на образованието Мукадес Налбант, която по време на управлението на Тройната коалиция – същата, която преди време определи Левски като закононарушител и предложи отпадане на произведения на Ботев и Вазов от учебниците!?

В Пловдив и Благоевград полиция въведе новите областни управители и те излизат от задния вход за по-сигурно!

Протестиращите отказаха да се срещнат с премиера Пламен Орешарски!? Започна се с 10 000 души, сега броят им в цялата страна е над 70 000 души!

Станишев и Местан си позволиха налудничав експеримент – другата версия е, че не разбираха какво правят? Толкова ли далеч са от реалността в България, че да се самозабравят и предложат и изберат Делян Пеевски за шеф на ДАНС?!

Политиците ни нямат представа колко може да разочароват, обидят и отвратят хората!

Две неща ще припомня на Станишев:

Aкo cъщecтвувa вepoятнocт някoлкo нeщa дa тpъгнaт злe, тo щe ce cлучи тoвa oт тяx, кoeтo щe пpичини нaй-мнoгo щети.

и

Paнo или къcнo нaй-лoшaтa кoмбинaция oт oбcтoятeлcтвa ce cлучвa.

По друг начин казано: каквото си направи човек, никой не може да му го причини!

Затова вместо да чакаме агонията на „мъжеството”, скудоумието и желанието да се измъкне сух на Станишев – по-добре го изнесете от „Позитано”!

 

Един провален бунт на материята против духа, една недоносена трагикомедия блокира опитите за себеуважение на безброй българи...

Не ми казвайте какво трябва да правя и аз
няма да ви казвам къде точно да се заврете!

Михаил Жванецки

Росен Плевнелиев на конференцията в Мюнхен с бадж, кой е и как се казваМоже ако си куче и се явяваш на конкурс да ти сложат етикет с името. Може ако си заек или котка – също да ти закачат етикета, най-малкото защото не си известен, а и не можеш да говориш..

Ако си Дядо Коледа няма необходимост от етикет с името или както го наричат напоследък бадж. Все пак белобрадият старец присъства на подаръци, опаковки, анимационни филмчета, даже и като обвивка на шоколади.

Плевнелиев, на неприемливо близко разстояние до Обама, а са го викнали само за протоколна снимкаНо да имаме човек, избран и назначен за президент, който вече четвърта година обикаля на наша сметка света, целува се с Обама и разни други лидери за снимка, налита да прегръща кого ли не – този човек да отиде на международна конференция и да се закачи името на ревера – това ми идва в повече!

Толкова канцеларистки направи министри, вицепремиери и прочие, а не се намери някой да му обясни на комсомолеца от Благоевград, дето уж лежал по пейките в Германия, за да спечели милионите си – та как се намери някой да обясни на въпросния гражданин, че на участващите във важно международно събитие им се дават предварителни данни със снимки, имена и звания, за да не стават грешки.

Майтап ли си направи някой да сътвори табелка/бадж и да я закачи на ревера на така наречения ни президент – едва ли ще научим..., но да се бе намерил някой, който да го светне как стават тези работи, та да не се излага и да не излага и нас!

Все пак взе един милион допълнително към бюджета си и тази година!

Плевнелиев с 200 килограмовото яйце при папатаБългарите в мнозинството си са добронамерени: забравиха за 200 двестакилограмовото яйцето, което дотътри при папата, забравиха за това как бъркаше родните планини с американски, забравиха как се мяташе на гърба на Обама, когато го пратиха за бърза, протоколна снимка. Ако тръгна да изреждам колко гафове на Плевнелиев забравихме – ще излезе сериал със скечове. Още се пазят снимките как го подхвърлят във въздуха след избора му, още помним как крепеше на главата си малката кипа или ярмулка преди да седне в Синагогата за молитва, още помним как не допусна български журналисти на традиционната вечеря ифтар, още помним как го избра и заведе за кандидат за президент Бойко Борисов... та чак до лъжите му за спането по пейките в Германия, криеницата около къщите и парите му в банки, измисленото му присъствие на митинг на 10 ноември 1989 г., митинг, какъвто не е имало...

Плевнелиев с президента на Чехия Вацлав КлаусПо време на първото си официално домакинство като държавен глава, на което прие чешкия президент Вацлав Клаус, Плевнелиев отново „нахрани“ журналистите, този път с лапсус. “Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа от Полша…”, обърка се родният президент, след което веднага тръгна да се поправя: „Дами и господа от Чехословакия…, от Чехия. Извинявайте, извинявайте, още веднъж извинявайте.“

Но поведението на Плевнелиев вече не е смешно. След като Росен Плевнелиев се запозна с годишния анализ на резултатите от подготовката на Въоръжените сили /ВС/, войсковия ред и дисциплината отбеляза, че е недопустимо разходите за отбрана в България да намаляват, а рисковете да се увеличават.

По думите му, ненамаляването на парите за отбрана било важно, както за нашата армия, така и за нейните способности и мотивация. Той каза, че парите за отбрана не трябва да бъдат намалявани и заради международния авторитет на България, за нейното добро име, и репутацията й на надежден партньор в Алианса.

Стоп!

Пороите удавиха много българи, потопиха и разрушиха къщи и оставиха десетки хиляди на улицатаЛесно е да имаш четири къщи, банкове сметки в банки за милиони и да ти е играе на войници! В момент, когато България се дави, къщите на десетки хиляди са под водата, в тинята и фекалиите, в момент когато къщи и цели махали се срутват от свлачища, когато мнозинството живее под прага на бедността, оцелява в мизерия, нелекуван – ти да искаш с императивен тон милиони за оръжие и вярност към НАТО – какво може да е това освен безочие и наглост!

Но когато наглостта и безочието минат всякакви разумни морални граници, идват лъжите:

„Очаквам, военният бюджет да бъде актуализиран в хода на изпълнението на финансовата 2015 година”... "Инвестициите в отбранителни способности означават и повече работни места. Моят апел е да се намери резерв от правителството и в рамките на текущата година, да се изпълни поетият ангажимент за ненамаляване на парите за отбрана.Инвестициите в отбрана гарантират и много възвръщаемост"...

Нещо като лъжите на Паси, че щял да върне Иракския дълг и влизането в НАТО щяло да ни донесе работни места и инвестиции...

Голяма част от проблемите, които ние виждаме в нашата армия се сблъскват с политическа неустойчивост на решенията и негарантиране на ресурс, който е обещан, разумен, в който няма един лев излишен, но е крайно необходими, за да изпълняваме функциите и задачите", посочи президентът.

Да мрат ли хората, които загубиха всичко в тинята и пороите?

Да стават ли курбан заради тренировки на военни формирования, закупуване на оръжие, само, защото в Уелс някакъв си, избран за президент обещавал, обещавал, та се скъсал да обещава!

Да ти гине народът, за да те харесат някакви чиновници от Алианса и Вашингтон – хайде холан, в какъв филм на ужасите сме се набутали с избора и ентусиазма на автоматично гласували?!

„Очаквам, военният бюджет да бъде актуализиран в хода на изпълнението на финансовата 2015 година”, заяви Плевнелиев. А не е ли чувал, че затънахме в заеми и отново вземат 8млрд евро заем?

"Решението в Уелс е категорично - за ненамаляване на парите за отбрана с постепенно, плавно за 10 години напред увеличаване, за да постигнем 2% от Брутния вътрешен продукт (БВП). Това решение е политически обвързващо. Отговорност на ръководството на държавата е да гарантира неговото изпълнение".

Два процента от брутния вътрешен продукт – в Уелс, Германия се противопостави на исканото увеличаване на разходите за отбрана, а Плевнелиев – обещал, че и приел?!

Той обещава – правителството да изпълнява, той  обещава – народът да мре от глад и мизерия.

Сигурността струва пари, но свободата и мирът са безценни. Безценни на приказки, а наглото искане за увеличаване на парите за отбрана – дали ще даде сигурност. И каква ще бъде тя: сигурност да гладуват, да са бездомни, да стоят отчаяни в тинята, гледайки потъналите си или съборени от свлачища домове. Свободата и мирът в подобна ситуация – са отчаяние, безнадежност... до смърт.

Към кого развява заплахи Плевнелиев?

„Считам, че е недопустимо да търсим каквито и да са тяснопартийни или политически изгоди на гърба на най-естествените страхове на българския народ и с ясното съзнание, че говорим неща, които са много далеч от истината... Това не е поведение на отговорни политици, затова е учудващо с каква лекота към подобни лъжливи тези се прикрепят и политически сили, които съвсем доскоро непоколебимо заявяваха евроатлантическата си ориентация. Това е много опасно поведение и държавата трябва да вземе мерки със силата на всички свои институции и контролни органи да разсее и да противостои на насаждането на опасните спекулации и на страх в обществото.

С какви институции, с какви контролни органи Плевнелиев иска да запуши устите на инакомислещите, по-точно казано – на трезво мислещите? Как точно ще противостои с какви действия?

Ако толкова иска Плевнелиев да наказват институции и контролни органи, ще му дам един случай - предаване на bTV:

„...от приемането ни, на 2 април 2004 година всяка военна база в България е база на НАТО и цялата държава е в НАТО.” Каза го Габриела Наплатанова, от bTV.

Това означава ли, че Бойко Борисов не е премиер на България, а е премиер в НАТО?! Държавата може да е член на НАТО, но българската територия, базите – не са територия и бази на НАТО!

- Генерал Събев, тъй като казахте обстановка, като казахте, че се тревожат /...не се разбира/ в близките страни, а и Полша, наистина, това което аз виждам и показвам на нашите зрители се вижда, че министерство на отбраната на Литва печата наръчници за оцеляване в случай на война...

- ... Русия милитаризира Крим, Русия провежда мащабни учения, между другото ще има всеобхватни мобилизационни мероприятия в руската армия, във вътрешни войски и може да се зададе въпросът: с каква цел те се провеждат? Може ли НАТО да остане безучастно към тези демонстрации и, то явни, на военна сила, и струпване по границата, очевидно. НАТО е изправено и се тества като че ли готовността на НАТО в тези ситуации, което не е приемливо за мирновременни условия. Т. е. такава повишена агресивност на Русия не може да остави без някаква реакция такъв военен съюз като НАТО. Освен, че някои държави почват да готвят някакви наръчници – това е нормална реакция...

- Ген. Съби Събев: Нека всъщност да уточним. Аз бих казал, че ако я нямаше тази ситуация между Русия и Украйна, най-вероятно такава реакция на НАТО, с изграждане на допълнителна командна структура, в Източния регион нямаше да има. Ислямска държава, колкото и да е предизвикателство в сигурността в този регион нямаше да изисква разгръщането на такива командни центрове. Разбира се, че тия командни центрове в мирновременна обстановка имат важна роля по отношение на планирането и провеждането на многонационални учения. Включително учения за борба с тероризма, учения, които могат да подготвят определени контингенти от националните армии, преди всичко силите за специални операции, а защо не и формирования на МВР за справяне с такива вътрешни заплахи. Така че те имат важна роля това трябва да се подчертае, т. е. не само чисто военно насочено, но и да подготвят военен отговор от страна на НАТО. Разбира се, едното предназначение е това. Така че трябва да подчертаем, че основната причина това конфликтът Русия-НАТО и втората, както Габи подчерта, това е тероризмът и Ислямска държава и нестабилната обстановка в Северна Африка. Всичко това създава проблеми, на тях трябва да бъде отговорено и НАТО преценява, че един такъв отговор е напълно адекватен на такава ситуация... Те ще следят ситуацията, ще я преценяват, ще дават препоръки, по планирането на учения, по подготовката на силите, и разбира се, в най-тежките сценарии – препоръки за развръщане на сили, защото трябва да знаят нашите зрители, че развръщането на многонационалните сили на територията на нашата страна или някоя друга държава не е така леко мероприятие. То изисква огромна координация. То изисква, тука ако се наложи ще пристигнат сили по въздух, по море, по суша. Те трябва да бъдат приети, те трябва да бъдат развърнати, и съответно осигурени.

Развръщане на войски, развръщане на многонационални сили на територията на нашата страна, ако се наложело тук щели да пристигнат сили по въздух, по море, по суша...

Това заплахи ли са, лъжливи тези, опасно поведение ли е или какво? И то от верни на Алианса хора – Наплатанова и Събев?

Те мислят като Плевнелиев, мислят като министъра на отбраната, като служебния министър на отбраната В. Шаламанов – внушават страх, но едва ли ще ги накажат...

За тези манипулации и лъжи ли ни проглуши ушите да говори външният министър Даниел Митов, бивш американски чиновник?

И как точно ще гарантират 40 души чиновници на НАТО, настанени в огромна сграда сигурността ни? Никой не обяснява.

И това ли са лъжи?

Да се създаде правна възможност НАТО да се комплектова с български военнослужещи и цивилен състав на територията на България, реши правителството в сряда. Това ще стане със спешни промени в Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС). Според сегашните разпоредби на ЗОВС военна служба у нас може да се изпълнява само в Министерството на отбраната, в Българската армия, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и в други държавни органи и ведомства, но не съществува хипотеза това да става в състава на многонационални формирования.

С новите текстове се определя как български военни да бъдат командвани на българска територия от натовски офицери и генерали.

По повод изявлението на Волен Сидеров в Народното събрание за мобилизация на резервисти от МО съобщили, че „Централното военно окръжие и неговите структури в страната извършват периодично актуализация на списъците за окомплектоване и това е причината да са изпращани повиквателни заповеди до български граждани, които имат военна подготовка”. Мобилизацията ставала съгласно Наредба за военния отчет на българските граждани и техника за мирно и военно време, приета с ПМС №167/30.07.2012 г. , и в сила от 7.08.2012 г. От министерството не обяснили защо започват да изпълняват наредбата едва след визитата на Джон Кери и Йенс Столтенберг и близо две години и половина след влизането й в сила.

Ще перефразирам философа Любиша Георгиевски: „Човечеството се храни безкрайно досадно. Глупостта реже тънки филийки от красотата и истината – сякаш са салами. Сервира ги на насилието като ордьовър, украсени с малко зеленийка наивност. Насилието пие руйно вино и уригва идеологии. Или жестоки дела. В зависимост от благоприятните или неблагоприятните исторически обстоятелства за запазване на властта”.

Нищо лично...

Припомних си още една безценна мисъл на одеския мъдрец Жванецки: "Не трябва да бягаш от снайпериста, само ще умреш по-уморен!" .

 
Смяната на караула премина в знак за толерантност, добър тон и януарски студ

Бойко БорисовДългата реч на вече официално встъпилия в длъжност президент Росен Плевнелиев сякаш провокира логореята на премиера Бойко Борисов и той се включи по своему в говоренето.

В две напоително дълги интервюта Борисов говори за актуални въпроси от деня:
•    за умората си,
•    за глобата, която му наложи Комисията за защита от дискриминация,
•    за отиващия си от поста Георги Първанов,
•    за встъпващия в длъжност президент Росен Плевнелиев,
•    за Костов и Първанов като тандем, за журналистите,
•    за мача, който е играл с издирвано от Интерпол руснак, за журналистите и контактите му с тях,
•    за срещнатия шофьор на пътя, когото е нарекъл „дебил”;
•    и за това, колко непреходно управлява той самият...

Борисов говори за посещението си в Германия и оправда своята позорна реплика: „Когато Меркел говори – аз слушам и после изпълнявам” с оправданието, че нямал навика да прекъсва дами?!
Защо се спирам на тези интервюта на премиера Борисов в деня на окончателното встъпване на президента Росен Плевнелиев в длъжност – причината за това е, че Сянката на Борисов

Радио „Дарик” с Кеворк Кеворкян – словесният поток на Борисов не спира...

Умората и раздразнението

Бойко Борисов: ... в личен план, ако ме питаш просто приятелски, съм ..., просто се уморявам. Защото действително полагам огромни усилия ... ... и се изнервям ... Ами, то няма вечни хора, така, че това е нормално да се остарява...
... Да, има моменти и умората ...
... прави повече раздразнителност, човек изпуска думи...
... Вижте, аз толкова, толкова несправедливи упреци съм чувал от тях, че те толкова се засягат, толкова са докачливи ... Все пак, ако си спомняте, аз бях осъден от БСП, че накърнявам достойнството им. На тази партия, която е взривявала църкви, избивала е хора по лагерите, аз съм им накърнил достойнството, за което ме глобиха и си платих ... 2 500 лева...
/Тук Борисов обърква понятията – глобен е от Комисията за защита от дискриминация и това е е осъждане – бел. Л. М./

Първанов - Иван Костов

Георги Първанов... много по-обидно е да излезе Първанов, като действащ президент, той ..., последните месеци, действащ президент, той се държи като лидер на партия. Но на него, близките му медии му прощават всичко. Както и да е ... На другите по един или друг начин не ...
... От другата страна неговият партньор Костов: Ама ние тука, това е арогантно. Значи, просто забележете ги тези, които се наричат десница и левица, те си действат като сестри Аджови или сестри Кушлеви...


Плевнелиев и речта му

... Важното е България, както новият президент Плевнелиев изнесе една изключителна реч в парламента... Никой не му я е писал. И то знаеш ли защо никой не му я е писал? Защото аз, когато взех решението да го номинирам пред партията, аз бях слушал тази реч стотици, хайде да не е стотици, много пъти в колата, когато съм пътувал да откривам или да правим обекти с него. Той стоеше, аз мисля, че съм го споделял, но сега след тази реч мога да го кажа, той стоеше и ми говореше на ухото, пътувайки така, с часове как трябва да изглежда България 2020 г., че трябва да спрем да мислим детайла, днеска това, което се случва...

Борисов и журналистите

Борисов е ядосан от журналисти... На всеки журналист, като дойде, казвам – а, Вие нали сте на Първанов? И те застават гузно. Ама, дали са, дали ..., няма значение...
... вчера в парламента запитали за някакъв, който бил играл срещу мен футбол. И после съм го изгонил от България. Нито му знам името, нито си го спомням. Просто виждаш докъде им стига падението, нещастието и желанието, нещо да говорят, да уязвяват, ама не знаят какво, ама ето така да го говорят. Смешни са дори...
... Вземам душ, защото има такива водещи, които като говорят плюват... И аз съм гнуслив, и след това отивам да се изкъпя... Аз мразя някой като говори да фъфли и да ми плюва в лицето, и съм гнуслив...


Шофьорът на ТИР

… Просто ето днеска спрях при един тираджия, заради който имаше три километра опашка. Въпреки огромните усилия, знаят, че и аз ще мина там, а и по всички, да чукна на дърво, в този момент това, което ми донасят, магистрали ситуацията е добра. Но въпреки огромните усилия на хората гледам три километра опашка. Подминах я, спрях, от първия тир, без вериги. Питам: защо,бе, човек, защо?
… Гледаме като дебил, мълчи и ме гледа. Викам добре, слез, слез. Слез от камиона, погледни назад. Всичките тези хора сега, като мина, ще ме напсуват мене. Ще мислят, че заради мене са ви спрели, ще мислят, че не сме изчистили пътя, а всъщност заради тебе, дебил ниеден. Заради тебе, заради твоя мързел, че те мързи да слезеш и да си вържеш веригите, висат ти на камиона, защо не го направи?
... Е това е, за този трябва да се смени чипът. Този, ако не смени чипът, ако ще златна магистрала да направя, пак тя няма да върши работа...


„Непреходността” на Борисов

... знам, че всички други приказки, на Първанов, на тези, пенсии, заплати...
... ... те ще заминат. А това ще остане. 30, 50, 100 години може би, живот и здраве, ще го ползват хората това метро, ще се разширява, но това му е гръбнакът...


Розовият облак, който отминава бързо

Няма политик, който да е могъл повече да навреди на новия президент, колкото това стори премиерът Бойко Борисов с поредните си дебелашки изрази в интервютата, които даде след клетвата.

Встъпването в длъжност - единственият ядосан бе Борисов!

Встъпването в длъжност на ПлевнелиевОт президента Росен Плевнелиев се очаква да излезеОтиващият си от президентството Първанов бързо от розовия облак на церемониални почести и салюти и да направи нещо, което не е ясно дали ще е в състояние да направи: а именно, да излезе от Сянката на Бойко Борисов, Сянка, която премиерът хвърли върху му още с номинацията и продължи в дните след полагането на клетва.
Много се коментира речта при полагане на клетва на Плевнелиев – за едни тя беше слаба, за други съдържанието и дължината й предизвикаха смях и недоумение.
Дискредитира ли го тази реч, или бе на място и точно премерена по дължина – това тепърва ще се анализира.
Факт, е че в нея имаше по-скоро изхвърляния, и то при положение, че България е на дъното на много важни класации.
Друг немаловажен факт е и че Плевнелиев говори за програма и платформа до 2020, а България и състоянието, в което се намира се нуждае от средносрочни и краткосрочни програми.

Борисов нямаше настроение на встъпването в длъжностКолкото и да се опитваха клакьорите на Борисов и ГЕРБ да омаловажат двата успешни мандата на вече бившия президент Георги Първанов – той бе един президент, със слабостите и грешките си, които бяха неизбежни, предвид конюнктурата и времето, в което живеем.

Първанов бе политик, който тежеше на мястото си и това си пролича най вече когато Сергей Станишев и Бойко Борисов спряха да крият колко се изнервят даже от споменаването на името му.

Стигна се дотам, Станишев да подмине отчитането на двата успешни мандата на държавния глава и да избърза да се конфронтира открито с Георги Първанов...
И ако Плевнелиев прибързано обеща да помогне на ГЕРБ с присъствието и действията си в Президентството в рамките на своя мандат, като наблегна на антикомунистическите си позиции, някои политолози видяха в позициите, отстоявани от Първанов единствено посткомунизъм.
Плевнелиев обеща да е прагматичен, Първанов бе обвинен, че се меси в трите власти с кадруване – обвинение, което така и не се доказа.

След полагането на клетва от новия президент
ДПС и БСП - Станишев и Местан го удариха на брутално словоблудство що се касае до него, но не пожелаха да говорят и коментират, дали ГЕРБ си отваря още една врата в тоталната власт в страната.
ДПС и БСП не пожелаха и да коментират преяждането с власт на ГЕРБ, вместо да покажат качество във властта.

Рано или по-късно балонът на харизмата около Росен Плевнелиев ще се спука
и негативите от правителството на Бойко Борисов ще рикошират в него.

Плевнелиев изпраща стария екипНа 22 януари президентът Първанов предаде властта на приемника си Росен Плевнелиев, предаде му и поста главнокомандващ.
Официозната телевизия тв7 сравни отсъствието от церемонията по смяната на караула на вицепрезидента генерал Марин с отсъствието на съпругата на новия президент Росен Плевнелиев – но нека да не кажем ясно, че вицепрезидентът не е съпруга на президента все пак.

Политиците натовариха Плевнелиев с отговорности от лошите си действияПолитиците натовариха новия държавен глава сПлевнелиев при смяната на караула огромни очаквания, но да видим и чуем дали ще ги изпълни, защото първото, което трябва да направи Плевнелиев е да излезе от Сянката на премиера Бойко Борисов.
При смяната на караула единственият намръщен бе Бойко Борисов, за разлика от деня на клетвата си, Плевнелиев бе сериозен и съсредоточен в действията и думите си.
В знак на добрия тон, на излизане от сградата на Президентството, Плевнелиев изпрати своя предшественик и съпругата му, а вицепрезидентът Маргарита Попова изпрати бившия вече вицепрезидент генерал Ангел Марин.

Журналисти попитаха Георги Първанов какво е посъветвал новия държавен глава. Отговорът бе:
„Не тълкувайте думите ми като напътствия – президентът Плевнелиев има характера, има волята, има знанията, за да може сам да формира своята политика”.
Освен тежестите и отговорностите като политик, които пое Плевнелиев за управниците от ГЕРБ, той ще трябва от една страна да носи пасивите на Самотния бегач, тъй като съпругата му открито бламира и показа, че няма да се съобрази с неговия избор.

Самотният бегач на президентския мандат

"За един политик е по-добре да се замеси в секс скандал, отколкото да бъде без жена до себе си. Световният опит показва, че секс скандалите с политици не са попречили почти на никого. Когато говорим за големи политически фигури, около тях винаги има някой, който посвещава силата, характера си, времето и живота си на това заедно да постигнат много...
- коментира политологът Татяна Буруджиева. - Около новия президент започнаха доста неприятни слухове, свързани с изявлението на съпругата му, че няма да бъде до него. Тези слухове обаче ще се засилват и няма как да не навредят на имиджа му. Абсолютно задължително е първата дама да бъде до президента. Това присъствие има няколко функции. Едната е символична, а другата – ритуална. Символичната функция е свързана с това, че хората се интересуват от семейството на политика. И когато те не го виждат, естествената реакция е да си кажат – след като най-близките не подкрепят един политик, тогава защо аз трябва да го подкрепям и да съм с него, след като те не му вярват в най-важното нещо, което прави...
... Няма друг политически пост освен президентския, който да изисква задължително такъв церемониал – навсякъде по света, включително и в България. И този, който не демонстрира присъствие, показва, че не разбира за какво става дума..."
Тази липса е другата тежест, която предстои да носи в мандата си Плевнелиев, нещо, което ще пречи на изпълнението на амбициозните му програми.
 
генерал Леонид РешетниковДиректорът на Института за стратегически изследвания при администрацията на президента на Руската федерация ген. Решетников дискутира отношенията между България и Русия от Освобождението до приемането ни в НАТО в интервю с главния редактор на сп. „Руски дом“ А.Крутов в ефира на телевизия „Риси“ .
Интервюто е публикувано в електронното издание на Агенция КРОСС

Според известния генерал България не е предала Русия, а по-скоро Русия я е изоставила след разпада на СССР. Той разглежда българо-руските отношения още от времето след Освобождението, минавайки през Берлинския конгрес, когато Запада не позволява създаването на голяма българска държава на Балканите, през двете глобални войни до приемането ни в НАТО и ЕС.

Леонид Петрович Решетников е роден на 06.02.1947г. и е руски историк и генерал от външното разузнаване.През 1970г. завършва Харковския държавен университет, а след аспирантура в Софийския университет (1971-1974) е Кандидат на науките.След това работи в Академията на науките на СССР до 1976г. До 2009 г. служи във външното разузнаване на Русия. От 2009 г. с указ на президента на Руската Федерация оглавява Института за стратегически изследвания на Русия. Почетен професор на Приднестровския държавен университет Т.Г.Шевченко, носител на Орден за Мъжество, ордена на княз Димитри Донски (IIст.) и др

-Крутов: Тези дни прочетох статията на някакъв Владимир Дервеньов, жител на Санкт Петербург, д-р на естонското благотворително дружество „East and West Brigde” – той се представя за благотворител на руския народ, а с благотворителна дейност се занимава само в Естония, а и названието на фондацията му не звучи особено по руски. Той твърди, че чрез фондацията си прокарва мостове между Запада и Изтока, интересни неща се случват с такива «борци за руският народ», които «прехвърлят мостове между Запада и Изтока», а мостове между славянските и православните страни рушат усилено. В статията си Дервеньов, описващ себе си като „блогър“ започва: «Прочетох днес интервюто на ген.Решетников» – днес прочел интервю, което сте дал преди четири години. И той, прочитайки това интервю, взима думите ви оттогава, без да отчита санкциите и въобще ситуацията днес. Не Ви питам за отношението Ви към този бързописец, един офицер никога не би предизвикал подобна еднодневка на дуел. Това, което искам да попитам е: често такива хора преповтарят тезата, че българския народ ни бил предал. Дават за пример как са «воювали против нас и в двете световни войни». Така ли е?

– Решетников: Това е едно доста популярно мнение, което аз обикновено наричам «кухненско» мнение, които или са невежи или по дълга и естеството на своята работа не са се интересували от дълбочината на проблемите, а са се плъзнали по повърхността. Популярна е фразата, която смятам, че дори не се е появила в Русия, а е била подхвърлена: «България винаги е воювала срещу нас». През Първата световна война – това е така. България се оказва на страната на Тройния съюз от 1915г.

И във Втората световна война България е била на страната на нашите опоненти. Но не е воювала против Съветския съюз. Има ли сме дипломатически отношения през войната, има ли сме и наше посолство в София със всички произтичащи от този факт последствия, включително и резидентура на наши агенти в България, която е била все пак на страната на Германия. Под натиска на Хитлер цар Борис създава два доброволчески корпуса, които да се сражават срещу Русия на Източния фронт. Записват се 76 души…това е направо смешно.

Когато войските ни влизат в България не е имало никакво съпротивления, на много места дори ги посрещат с цветя и оркестри. В края на октомври, 1944 г. Българската Първа армия взима участие в освобождаването на Западна Югославия, Словения в Австрия при Щурма на Виена – като цяло е взела голямо участие в разгрома на противниковите войски в състава на Съветската армия. Затова – да, България е била в състояние на война със Съединените щати, Великобритания – нашите съюзници. Те са им обявявали война, до преки стълкновения с тях не се се стигнало. Освен бомбардировките. Американците са бомбандирали София, разрушавайки всичко наред – това е всеизвестен факт от Втората световна.

Ще приведа няколко факта, за да онагледя защо тъй трудно се развиват българо-руските отношения в някои моменти. Всичко е по-просто, отколкото изглежда. България е била важна страна. Както за Руската империя, така и за Съветския съюз. И сега също и примерът с «Южен поток» само го доказа. Ние се убедихме, че не не можем без България. И когато нашите предци освободиха България от Турско робство граф Игнатиев е предложил една карта на нова България – една огромна територия, в която всички населявали я са говорели български. Те са имали и изход на Егейско море, както и значителна част от днешна Македония. Защо той е направил това? Той е бил поданик на руският император – със сигурност преди всичко е следял нашия интерес. Без дружески настроена към нас и голяма България на нас ще ни е изключително тежко да си свършим работата. Без България с излаз на Егейско море на нас ще ни е изключително трудно да защитим интересите си и политиката ни в този важен регион, каквито са Балканите. Това е било разбираемо за всички и още от първия ден започва борбата за България. Българите, както знаете, са искали за свой княз Дондуков Корсаков, Черкаски и кой ли още не. Под натиска на Запада, под натиска на Берлинския конгрес, обаче, се съгласяваме да се даде независимост само на една малка част от България, както и Батенберг – един далеч не типичен представител на Славянския свят да стане владетел. Доста скоро след свалянето на Батенберг на престола се възкачва Фердинанд Сакскобурготски. Веднага започва много яростна борба за България. Изгубвайки Берлинския конгрес ние позволяваме на власт да се укрепят не много дружелюбно настроени към нас политически сили и правителства, които се сформират. Цялата история между Първата и Втората световна война е борба между русофилските и русофобските партии в България. Русофобските партии са създадени на базата на малки групи българи, които са били търговци още по времето на Османската империя между Истанбул и Европа. Най-вече между Истанбул и Германия. От друга страна – русофилските партии, които са били поддържани от по-голямата част от народа. Доста често русофилите идват на власт, като с помощта на Запада и управляващата династия периодично са ги сваляли от управлението на страната. Българският народ действително е ориентиран към Русия. Те са русофили. И са такива не заради това, че сме ги освободили от Турско иго, а от само себе си. Нито един паметник, а те са над 400, на наши офицери или войници, загинали за свободата на страната не е повреден, даже всяка следваща година техния брой се увеличава. Спрямо съветските паметници се случват ексцесии – боядисват се, опитват се да ги разрушават, но има и друга страна и за това трябва да се говори: поливат ги с боя, но има хора, които «дежурят» и ги пазят, стоят на «вахта» и ги почистват и ги пазят.

- Крутов: По този начин те защитават паметниците…

- Решетников: И какво успяха да развалят? Имаше свалени в началото на 1990-те – във времената на пълна бъркотия. Срещу Паметника на Съветската армия има сили, които искат да го махнат, но има и такива, които не са съгласни. И желаещите да го махнат по никакъв начин не могат да го направят.

Тук трябва да търсим и своята отговорност.

Нали ние освободихме България? Донесохме им свободата. Погледнете какво се случи след това. Българския народ естествено обича Русия, обичал ни е и преди Освобождението, когато от нас и помен не е имало от нас. Обичат ни още от това време, когато княз Светослав е казал на майка си – Олга Киевска, когато го е питала «Какво толкова търсиш там, на Дунава?!» – «Майко! Та това е нашата родина!». Тук искам да за това русофилство, което обхваща 70-75% от българският народ

- Крутов: Последните данни дори са за 82%…

Тук ще добавя нещо: днешният западно-ориентиран президент Плевнелиев заяви, че «българите си остават русофили, но трябва да следват ЕС и НАТО».

- Решетников: Да видим това русофилство. Те обичат Русия, ценят я, уважават я, паметник на императора Александър II-ри стои на площада им пред Парламента.

Изведнъж се случва 1917 година и ние им казваме: «Вие сте обичали не тези руснаци, които е трябвало». «Добре.» – българите се съгласили и започват да обичат само съветските руснаци. Минава време, идва 1991 година и ние казваме: «Не, не трябва да обичате съветските руснаци, трябва да обичате новите руснаци.».

Вие разбирате, че малко преувеличавам, но излиза, че ние носим отговорност. И то голяма. Ние сами загърбваме всичко, карайки ги и те да го загърбват.

- Крутов: След Втората световна България се развива в тесни връзки със Съветския съюз, почти 90% от промишлеността е била насочена към СССР. Тук Вие говорите за отговорността. Екзюпери, в „Малкият принц” има една хубава мисъл: «Ние винаги трябва да отговаряме за тези, които сме привлекли». Ако ние сме ги привлекли – то те са ни били нужни. Не може просто да го изхвърлиш и да кажеш «Върви, където искаш!». Това се отнася не само за хората, но и за народите и държавите.

- Решетников: През 1991-1994 работех в България. За повечето българи това си беше трагедия, които, повтарям, в болшинството си са проруски настроени. Когато ние ясно им казахме фразата, която използвахте: „Вървете, където искате!”. „Искате в НАТО – добре, искате в ЕС – добре.” Повече ние няма да Ви помагаме, а Запада. Това им казахме и ги оставихме! И до ден днешен не сме се върнали. Ако американците влагат в „демокрацията” в България десетки, дори стотици милиони долари за година, то нашите симпатизанти там са на суха храна. Братята се оказаха в ръцете на тяхната сила и сега ние се опитваме да прокараме „Южен поток”. Там вече управляват Съединените щати, НАТО и Европейския съюз – те командват. В коя друга страна има национално движение на русофилите?!

- Крутов: Да, наистина. Знаете ли, бях направо поразен, когато пътувах из България и видях тези хора. В нито една друга страна по света няма такова движение! Бях поразен!

- Решетников: Това лято се събраха между 18 и 20 хил. души…

И все пак има политически и народни сили, които не се предават, отбиват атаките. А ние, някак си, не им помагаме…а в друга страна просто няма такова нещо.

Как можем да казваме, че българите са „предатели” и „сами си избират хората”. А ние кого избрахме през 1990-те години?!

- Крутов: Елцин…всички гласуваха! 90% подкрепа за него…

- Решетников: Всеки един сърбин, българин или черногорец ще ни каже – „Вие ни предадохте”. Е, как да наречем българите „предатели”? Какви предатели са те? Трябва да разбираме как се случват процесите, от какво са породени и какво във действителност се случва, най-вече у нас. В нашите политически кръгове не се оценява достатъчно значението на България за Русия. Ние трябва да се поучим от граф Игнатиев.

 

Борисов ръкоположи Росен Плевнелиев за президентПрезидентът Плевнелиев за пореден път показа, че се държи, като политическо недоразумение. Той сътвори поредния си позорен гаф, с който показа политическа неграмотност! Плевнелиев заяви: „Идеята за участието на българската армия в опазването на границата с Турция е меко казано недобра, да не кажа, че тя може да се превърне в много сериозен външно-политически проблем за България. Аз не бих допуснал българската армия да застане на границата, а от другата страна да няма армия, това не е добре…„.

Така той надмина дори гафа с новогодишно му обръщение  за 2013 на фона на снимки на планини в Колорадо – САЩ, вместо на родните ни планини. Президентът за пореден път доказа, че е отчайващо неинформиран.

Всеизвестно е, че турската армия охранява турските граници. Дълбоко неуважаваният от голяма част от народа господин президент е добре да научи, че границата от турска страна се охранява на първо място от турскaта жандармерия, която за разлика от нашата жандармерия, е част от турската армия!

Ако Плевнелиев не е запознат с това, то поне е длъжен да бъде ориентиран какво се случва в страната ни и като президент да следи българските медии, които подробно описаха скорошната критична ситуация от края на декември 2014г., когато 118 иракчани опитаха да нахлуят през Капитан Андреевo и бяха заловени и върнати на турска територия от турския Ааскер ( жандармерия).

Тъй като изглежда Росен Плевнелив не е особено наясно какво се случва по света и у нас и не следи водещите електронни издания, може, за да се ограмоти, да види линка от публикация в електронното издание на вестник Преса от 30 октомври 2013 г. с ясната снимка на турските патрули от наборни войници във военни униформи, въоръжени с автоматично оръжие и придружавани от  куче, по българо – турската граница.

Tursko voinici granicaНепростимо и скандално е един президент да се изказва по толкова важен въпрос, като този за опазване на неприкосновеността не само на българската, но и на европейската граница, абсолютно неподготвен, хвърляйки неверни твърдения. Още повече, че той не само се изказва, а предприема политическо действие, като по този начин саботира идеята на вътрешния министър и желанията на голяма част от българския народ армията да подпомогне граничната охрана! Това става в момент в който българското обществено мнение е крайно негативно настроено спрямо политиката, наложена от управляващите в ЕС и други външни фактори, за приемане на незаконно нахлуващите нелегални имигранти, на които се раздават бежански статути. Това  поражда задължението за издръжката им от държавния ни бюджет, както и задължението да им се даде българско гражданство след 3 години, докато бесарабските българи не получават никаква материална помощ от държавата и преминават през изключително сложна и трудна многогодишна процедура, за да  получат българско гражданство! Повечето българи са крайно отрицателно настроени към настояването на Кристалина Георгиева да се решават демографските проблеми на страната, чрез заселване на нелегални имигранти.

Всичко това Плевнелиев прави, когато България на практика е във фалит, взима многомилиардни кредити, заради скандалните процеси в КТБ и вместо да подпомага доведените до отчаяние и самозапалвания бедстващи бедни, безработни и бездомни българи, харчи стотици милиони за издръжката, настаняването и отглеждането на незаконно нахлулите у нас десетки хиляди нелегални имигранти, повечето умишлено оставили в Турция документите си за самоличност, идващи от различни континенти и държави, много от които нямат нищо общо със сирийската война. Страната ни изпълнява ролята и на пералня за идентичности и това може да се използва от кръвожадната Ислямска държава за изпълнение на плановете й България да влезе в зоната на нейния контрол.

Каналджия разказа подробно как терористичната групировка вкарва в Европа свои бойци със сирийските бежанци.

Ислямска държава обучава и използва деца и жени за военни и терористични дейности, така че няма как да се разбере според пола и възрастта дали дадено лице принадлежи към групировката. Предположенията, въплътени в рeторичните въпроси на Плевнелиев от 2013 година, че жените и децата не могат да представляват риск за сигурността ни, на фона на фактите звучат несериозно.

На всичкото отгоре тепърва предстои, поради подписания от безотговорни български политици Дъблинския, регламент да ни се връщат от Западна Европа отишлите там, но получили незаслужено у нас бежански статут!

Очаква се бумеранг от върнати от Европа „бежанци” да удари България.

Протестите срещу ислямизацията на Европа рано или късно ще принудят властите в Западна Европа да връщат у нас тези, на които сме дали бежански статут.

След като показва за пореден път поведение на политически неграмотен, неадекватен и тотално неинформиран човек, е логично, че Плевнелиев трябва незабавно да бъде отстранен от поста, който заема, с процедура по импийчмънт. Защото с некомпетентното си поведение доказва, че няма качества да бъде президент и върховен главнокомандващ на армията ни и е логично да се мисли, че застрашава сериозно националната ни сигурност! Какво би се случило на България, ако не дай Боже ни се стовари вонен конфликт и толкова неинформиран човек е главнокомандващ на армията!

Не трябва да се забравя, че членувалият, според разкритията на Антон Тодоров, още като студент в Българската комунистическа партия и особено активен по комунистическа линия Росен Плевнелив, след рухването на комунистическата система изведнъж става антикомунист и демократ, както и частен предприемач с много големи доходи, който прави сделки с офшорни компании. В момента е президент на България, който методично заема позиции, според много хора, различни от националните ни интереси и в съзвучие най – вече с чуждестранни глобализаторски позиции.

Остава висящ въпросът, дали неяснотите околко финансовите дела на Плевнелиев не го правят уязвим за въздействие от страна на чуждестранни служби и дали той не се страхува да не сполети съдбата на Христо Бисеров, ако се отклони от определени сценарии, писани в чужбина.

Трябва да се обръща внимание и на факта, че според квалифицирани юристи, тъй като в Турция няма война, да приемаме нарушителите на граничното ни пространство като военни бежанци, а не като закононарушители, е всъщност престъпление срещу българския народ с далекосрочни последици, застрашаващи етническия и религиозен баланс. Това което от своя страна застрашава конституционния ред, според който България е унитарна държава в която традионната религия е източноправославното християнство. Според Конститутцията: „Чл. 13. (3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.“

Не трябва да се забравя скорошната историческа поука от това, какво се случи на сърбите и македонците, след като в техни земи се населиха албанци, които станаха бързо мнозинство и после подеха въоръжена борба.

Всеки политик, който участва в това и съдейства на фактическата промяна на държавното ни устройство, чрез съдействие за смяна на състава на населението е логично да се превръща и в човек, работещ срещу собствения си народ!

За все повече хора Росен Плевнелиев се превръща в политически труп с опасно за България поведение! Изглежда женската интуиция не е излъгала съпругата на Плевнелиев, която всячески избягва да го придружава на публични мероприятия.

Става все по – ясно, че всеки ден, в който президента, все още стои на поста, който очевидно не заслужава, води до огромни рискове на България и колкото по – рано бъде проведена юридическата процедура за отстраняването му от длъжност, толкова по – малки ще са пораженията за страната ни.

(текстовете в червено са активни линкове към материали в интернет по засегнатите в текста теми)

Възмутеният гражданин

07.01.2014 г.

 
Избраният за президент се закле и обеща да не пречи

Цецка ЦачеваС невиждана досега помпозност ГЕРБ организира мероприятието по клетвата на избрания за президент Росен Плевнелиев, само и само, за да го представи като значим!
Клетвата трябваше да отклони вниманието на гражданството след унизително "хитрото" поведение на премиера Бойко Борисов в Германия, както и от неспособността на властта да реагира адекватно на убийството на 17-годишната Мирослава, което бе разкрито от предполагаем заподозрян, „самопрострелял се” часове по-късно в присъствието на полицаи.
С изтъняло гласче, като че ли бе издишал часове наред балони за детски рожден ден с хелий, с пъргава подвижност, Плевнелиев излезе на трибуната на парламента и положи клетва, след което се наведе и целуна кръста като един Бенковски.


Кой отсъстваше от президентската клетва

Новият президент Росен ПлевнелиевНа клетвата липсваше вицепрезидентът Ангел Марин, обиден най-брутално от премиера Борисов.

Липсваше лидерът на ДПС Ахмед Доган и най-впечатляващо – липсваше съпругата на прясно избрания за президент!

Последната липсваше не по болест или други обективни причини. Така нареченият Протокол цяла сутрин обясняваше под път и над път, че не било задължително съпругата на избрания за президент да присъства на клетвата му! Обяснения, които в която и  държава по света биха предизвикали единствено смях...
Липсата на съпругата на Плевнелиев от деня, в който той положи клетва обезсмисли всичко, което той се напъна да обещае преди клетвата и след нея!
Как може да повярваме на един избран за президент на държавата, че ще изпълни какво ли не, след като показа, че не е в състояние да мотивира и убеди собствената си съпруга да присъства на клетвата му за държавен глава!
Как може да вярваме, че един избран за президент ще бъде в състояние да изпълни каквото и да било, след като собствената му съпруга и майка на децата му не уважи един от значимите дни в неговата биография?

Логореята, която убива всичко детско

Росен ПлевнелиевСамият Плевнелиев в началото на първата си речПоклон пред Патриарха след клетвата обеща „да не пречи”, след което наруши обещанието си и дръпна една 40-минутна реч, с която отегчи до смърт присъстващите в залата на парламента, някои от които не издържаха и напуснаха.

Публиката в залата се опитваше всячески да спре логореята на Плевнелиев с ръкопляскания, но той бе неудържим и нищо не бе в състояние да го накара да млъкне!
Според казаното от бившия министър на регионалното развитие на ГЕРБ вече в качеството му на вече заклел се президент, научихме, че от президентския си пост той щял да бъде: и министър на икономиката и енергетиката,  и министър на регионалното развитие, и министър на транспорта, и социален министър, и министър на земеделието, и министър на образованието, и министър на здравеопазването и какво ли още не...

Премиерът БорисовНеизвестно по какви причини Плевнелиев повтори няколко пъти за краен срок на политиката, която ще води в президентския си мандат – 2020 година?!

Ако приемем, че Плевнелиев прочете в речта си Платформата си за бъдещия мандат, то се надявам да се намери някой да му обясни, че такава Платформа трябваше да изчете Бойко Борисов след изборите 2009, а не той.
Някой спешно трябва да обясни на Плевнелиев, че той е вече държавен глава, а не фигура в изпълнителната власт.
Разликата в дългата тягостна реч, напомняща по-скоро на Платформа за управление на изпълнителна власт се съдържа в една дума
ПРА-ВО-МО-ЩИ-Я.


А това, че Плевнелиев избра да се представи в реч, напомняща по времетраене трите тома на „Война и мир” даде ясен знак, че в екипа му липсва човек за писане на речи, човек с нормално чувство за мярка.

От речта на Плевнелиев разбрахме, че

явно избраникът на ГЕРБ все още не се е справил с Конституцията и текстовете за правомощията на президент, където ясно е указано, че мандатът на държавния глава трае 5 години?
Явно новият български държавен глава е опериран от чувство за мярка, колчем му дадат думата.
Премиерът стоеше намръщен, защото на него поста на държавен глава му се размина.

На клетвата - Борисов е ядосан

Ще припомня как ГЕРБ реши да издигне Росен Плевнелиев

за президент, за да стане ясно, че всичко, което се случи в деня на клетвата му е логично, закономерно и твърде поучително.

5 септември, bTV, предаването „Тази сутрин”

- само ден след като Росен Плевнелиев и Маргарита Попова са представени за президентска двойка в разговор с водещите Анна Цолова и Виктор Николаев кандидатът за президент на ГЕРБ обяснява:
Росен Плевнелиев:... Аз имах разговор с премиера преди два месеца в колата, когато пътувахме...
... Премиерът беше много ясен и категоричен - идват избори, ние трябва да направим така, че всичко, което е започнато, да бъде продължено и разширено. Ти свърши много работа, ти си много полезен, но помисли, можеш още повече.
Водещ: И? Думата „президент” не я ли спомена?
Росен Плевнелиев: В този разговор ние имахме различни варианти. Имаше вариант кмет, имаше вариант премиер, имаше вариант президент. Самият премиер знаете, че умуваше много на тази тема.
Водещ: Може ли да ги уточните тези варианти? Какво значи „Имаше вариант премиер”?
Росен Плевнелиев: Не, не. Никога по никакъв начин ние не сме дискутирали в подробности. Но просто към този момент – преди два месеца, разбира се премиерът, партията и всички, които носят отговорност, в демокрацията все пак партиите са водещи. Те носят отговорността...
...................
Водеща: Включително в това време са обмисляли и Цветанов, обмисляли са и вариант кандидат-президент Бойко Борисов.
Росен Плевнелиев: И нека да кажа много ясно и категорично, че всъщност най-честен и най-почтен към вас е и самият премиер, който винаги ви разказва тези варианти – до последния момент мислех това, мислех онова. В крайна сметка това, което е важно, е, че самите ние с Маргарита Попова не само, че се чувстваме много добре подготвени, но и дълбоко вярваме, че това, което ще правим оттук нататък, е това, което вече правихме. За нас няма изненади.
..................
... Знаете, че аз никога не съм бил част и няма да бъда част от тези механизми на вземане на решение...
..................
Водеща: Кажете ни, след като дойде тази оферта там някъде на път за Перник, в която става ясно, че премиерът има намерение да променя позицията ви и то все нагоре и нагоре, какво каза съпругата ви, която в момента е в сянка? Ние не сме я виждали, не сме я чували, не сме виждали децата ви. Много въпроси натрупах, включително и този дали по време на кампанията ще ги видим и ще допуснете публиката до личния си живот. Но какво каза съпругата ви? Това означава край на бизнеса ви и основно занимание с политика.
Росен Плевнелиев: Моят личен живот ще остане настрани така, както в последните две години успях и съм благодарен на медиите за това. Моите деца трябва да продължават да тичат боси по тревата, а не да бъдат обградени от бодигардове.
Водещ: Обаче е стрес за всяко едно семейство, когато някой се впуска в такава надпревара. Това е факт. Затова Ани като съпруга ви пита за вашата съпруга. Тя беше ли против, колебаеше ли се дали няма да си счупите главата, образно казано, да имате време за семейството, да имате време свободно някакво?
Росен Плевнелиев: Така е. Стресът е голям. Но все пак ние минахме вече две години през това нещо. Работата за държавата поставя хората по един различен начин, разбира се под светлината на прожекторите. Съпругата ми ми гласува доверие досега поне три пъти. Тя ми роди три прекрасни деца. Надявам се да ми го гласува и за четвърти път...

Булка или кандидат за президент?

Месец и половина преди изборите все още не бе сигурна кандидатурата на ГЕРБ за бъдещ държавен глава.
Депутатът от ДПС Юнал Тасим каза в предаването "Неделя 150": „... Плевнелиев има сериозни лични качества, но в този състав, той просто е пета–шеста-осма цигулка. Той е просто функция на личните желания на правителството, така че е малко трудничко да се оцени този човек.”

Пресконференцията на ГЕРБЧак на 4 септември ГЕРБ реши да оповести името на своя кандидат. Обяснението на Борисов бе, че чакал ремонта на офиса на ГЕРБ да свърши, - въпреки че той не стъпи на откриването му.
Обяснението на Цветан Цветанов бе, че точно на 4 септември преди 10 години той се запознал с Бойко Борисов и затова на тази дата обявявали кандидатите си за държавен глава!
Два часа преди самото обявяване на кандидатурата на Плевнелиев, Борисов и Цветанов се съгласили той да е кандидатът им.
Минути преди пресконференцията по представянето, Борисов и Плевнелиев говорили на 4 очи, след което гардове на НСО отпрашили до дома на министъра, взели му костюм, риза, обувки и вратовръзка и ги отнесли светкавично в Бояна. Там, според в. „24 часа” Плевнелиев се облякъл и двамата се запътили към НДК.
До последния момент Борисов обяснявал, че все още се колебае между Плевнелиев и Цветан Цветанов, който също заслужавал много. В крайна сметка Борисов заключил, че вицето му е по-нужен в правителството, и така Плевнелиев се оказал кандидатът за президент, резервният вариант на ГЕРБ, нещо от рода на "Дупки пълним всякакви"! 

Бурна радост в прегръдките на Цветанов

Разказчето напомняше скрита камера или слаба комедия за булка, която в последния момент разбира, че ще се венчае за избраника си!
В пътуване по пътя за Перник Плевнелиев чул за първи път, че ще става президент, два часа преди пресконференцията му занесли дрехи и се преоблякъл – какво бе това? Компромис, унижение, резервен вариант, в който осмата цигулка внезапно се оказа първа?

Още за представянето на Росен Плевнелиев като кандидат на ГЕРБ

Борисов съжалява, че му се е разминало президентствотоНа 5 септември 2011 г. Борисов не пропусна да демонстрира самохвално-суетното и втръснало на всички обяснение: „Няма да крия, че много се дразнех, години наред, на ваште въпроси, щот на какъвто и пост да съм бил сте ме питали кога ще се кандидатирам за президент. И искам да ми върнете сега жеста – нареди на събралите се журналисти Борисов - и от днес нататъка да започнете да питате лидерите на другите партии за следващия президентски мандат, коя ще е тяхната кандидатура. Щот следващите президентски избори ГЕРБ ще има кандидат и това съм аз. И сега, всички вие ми го дължите, всички вие, които поне по 100 пъти всяка медия ми е задавала въпроса, да задавате на сини, червени, зелени виолетови... кой ще е кандидат президент!

Оказа се, че до последно ГЕРБ е обмислял решението:

„...Днеска в два часа, независимо, че имахме готовност, водихме последния разговор с Росен, за да му кажа окончателно, че той ще е нашия кандидат. Защото няма по-естествено, няма по-естествено от това, аз и днес да съм кандидат за президент. Главен секретар, кмет, премиер, лидер на партията, която е постигнала тези успехи, побеждавала е на тези избори...”
– изброи Борисов част от работните си места, като пропусна времето, когато беше охрана на Тодор Живков и Симеон Борисов.
Много мъка се усещаше в гласа и очите на премиера, че не той е кандидатът, но категоричната забрана, която дошла отвън и отвисоко, за която „Хроники” писа преди време, се оказала решаваща...
на полагането на клетва ядът и разочарованието на Борисов бяха изписани на лицето му.

Неизвестно защо Цветанов, при представянето на Плевнелиев за кандидат за президент, изнесе биографични данни не за кандидатите, които предстоеше да бъдат представени, а за...премиера Борисов и неговите успехи в познатия стил с демонстрация на неясен изказ и непознаване на значението на думите в българския език. Предавам думите на Цв. Цветанов дословно:

„Искам да благодаря на всички български граждани в това, което правеше премиера Борисов като Главен секретар и всъщност беше най-одобрявания български политик, въпреки че поста, който заемаше не беше политически.
2005 година напусна Главния секретар като длъжност, и от 2005 година кандидатства на частичните избори на местен вот в София. Това, което успя да направи безапелационно на балотажа, резултат 70 на 30 срещу кандидат на БСП.
Всички тези, които повярваха, че нещо можем да направим е благодарение на авторитета, който имаше премиера Борисов. Всички слагаха името на премиера Борисов, че ще потърси израстване като президент, но той е отговорен човек и винаги го е заявявал, че когато е започнал даден мандат, той иска да го изкара, за да може да свърши това, за което хората са го избрали...”


В родния град на Плевнелиев също се намериха хора, които го помнят.

"Тука всички се гордеят с него, защото от малък е бил за пример момчето, в целия град каквото да се говори за него са все хубави неща... – заяви съгражданин на Плевнелиев - Бил е винаги за пример – винаги подстриган, ноктите – изчистени хубаво. После се вдигнаха в Благоевград. Татко му стана там инспектор в Благоевград и там завърши"
, разказа той.
"Никога не е правил бели!", категоричен бе Вангел Илчев, който е бил съученик на Плевнелиев и с нескрита гордост се похвали, че са седели на един чин в училище. "Винаги за пример са го давали! Винаги спретнат с изрязани нокти", спомни си той и побърза да ни обясни, че в онези години на това се е държало много.
„Винаги подстриган, с изчистени, изрязани нокти... никога не правил бели...” – за това ли избират някого за президент?
В родния град на Плевнелиев, ГЕРБ загуби изборите – все пак Цветан Цветанов не е слънце да огрее навсякъде!

Добър мениджър, брокер, или юрист, дипломат, международник?

altБаща на нацията, обединител, лице на нацията, лидер – Той е много нервеннито едно от тези понятия за поведение Плевнелиев НЕ Е. По това едва ли има спор. Засега.

Тихото, продължително говорене с клишета – не е качество на лидер, а само отегчава публиката.

Гледах как носят от двете страни и едвам крепят на церемонията на президентската клетва Патриарх Максим – поне към него Плевнелиев трябваше да прояви малко жал и да не рискува с протяжна реч да видим как Светейшеството се срутва! Слава Богу, разминахме се с нещастен случай на косъм!

Тепърва ще се наложи да пишем за избрания и вече заклел се президент Росен Плевнелиев. Едно не може да му се отрече – той знае чужди езици и няма да стои като премиера си в европейските институции самотен и мълчалив, сред държавници и еврочиновници.
Но познанието на чужди езици е характерно за много българи, далеч по-ерудирани от Плевнелиев, с далеч по-голяма компетентност в международната политика и дипломацията.
Или и той ще бъде поредният български политик от висок ранг, на когото задачите по поведението му да се спускат в готови решения от горе и от вън?

Плевнелиев започва със силен фалстарт, но поне ще имаме цял мандат да се веселим...

 
Powered by Tags for Joomla