Tag:синдици

Сградата на КТБДве години след отнемането на лиценза за банкова дейност на КТБ действията на държавните институции и регулатори, ролята им за фалита на банката и вината им старателно се укриват от обществото.
Публикация на сайта ГЛАСОВЕ

Отказват ни достъп до истинските документи, в т.ч. до стенограмите, старателно прикривани (засекретени) от президента Плевнелиев.

Няма одит и нито едно дело по същество. Т.е. прокуратурата и магистратите изпълниха поръчката „да спасят България” от най-големите й врагове – нейните граждани.

Затова виновни няма. За да няма кого да съдим и Законът за отговорността на държавата да остане извън обсега на исковете ни.

Няма и анализ за претърпените досега загуби, нито прогноза за бъдещите загуби на цялото общество от делата, които се водят зад граница.

В замяна на това с избора на новите „стари” подуправители управителят на БНБ Д. Радев вероятно под въздействието на заинтересовани политически лица и олигарси /?/ даде индулгенции на лицата от БНБ, виновни за банковата криза в средата на 2014 г. и за фалирането на КТБ.

А единият от главните екзекутори на КТБ – Вл. Горанов, в интервю пред в-к „Капитал” от 11 ноември 2016 г. арогантно прехвърля вината за вторичното ограбване на кредиторите чрез целевото придобиване и прехвърляне на активи на банката, които биха формирали масата на несъстоятелността, първо на квесторите. На квесторите, които и крачка не правеха без санкцията на централните банкери. И на синдиците: „Първите синдици, които назначихме, ги търсехме да са с опит. Но те движеха процесите много бавно. Затова решихме да сложим хора, които не са с толкова връзки в София и толкова зависимости, за да може натискът и изкушението да бъдат намалени.

Всички необходими действия за защита, а тя може да бъде само съдебна, на масата на несъстоятелността са направени. Но докато траят тези решения, една група хора се опитват да вземат активите...”.

Междувременно прогнозата му за събраните от несъстоятелността средства пада от 30 % преди година до 10 % понастоящем. „...Ще стигнат евентуално 10%. За съжаление прогнозите, че в хода на несъстоятелността голяма част от реалните активи, свързани или придобити със средства на банката, ще бъдат отдалечени от нея и по този начин допълнително ще се затрудни да се допълни масата на несъстоятелността, се оказват реални. Къде виждам причината за това – първо, доста късно стартиралата несъстоятелност на банката. И второ – самите съдебни спорове са фактически сложни, а и знаем с каква скорост по принцип върви правораздаването при решаването на търговски спорове,” уточнява В.Горанов.

И освен това твърди, че не са му известни „... твърдения и факти, които да поставят под съмнение действията на синдика...”, с които да се запознае и да може да сезира управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете, чийто председател е избран по негово предложение.

Каквото могъл, това направил, казва В. Горанов. Браво, Влади, браво Горанов!

Не бил знаел... Десетки са сигналите на НПО „Ние, Гражданите” до прокуратурата, Р. Миленков, председател на ФГВ, НАП. Останали без отговор и реакция.

На питанията по въпроси, свързани с ограбването на активите на КТБ, разходите на синдиците и т.н. получаваме отказ да ни се предостави информация поради това, че поставените интереси не представлявали обществен интерес.

А дали придворният адвокат на В. Горанов, следващ го при всяко ново назначение – МФ, Общинска банка, Г. Събев, понастоящем консултиращ ФГВ, не го е информирал?

Да видим какви са фактите:

 1. Факт е, че с преизбирането им на поста подуправители Д. Костов и К. Христов и получиха индулгенции за вината си за състоянието на банковата система в България и за фалита на КТБ., вместо да понесат отговорността за умишленото бездействие или вредните им действия по отношение на банковата система, не само спрямо КТБ.
 1. Факт е, че новият подуправител на БНБ Д. Костов излъга Народното събрание и обществото, че не е знаел за състоянието на банковата система през 2013 и 2014 г., и в частност тенденциите на развитие на българските банки, в т.ч. КТБ и ПИБ.
 1. Факт е, че непотърсената отговорност от управителя на БНБ и членовете на УС на БНБ, както и забавената оставка на И. Искров позволиха на „сплотения” екип на БНБ да укрие или фалшифицира документи, потвърждаващи обвиненията на премиера в оставка Б. Борисов, на редица граждани, организации, между които е и НПО „Ние, Гражданите” за вината на И. Искров, П. Чобанов и Пламен Орешарски за умишления фалит на КТБ.
 1. Факт е, че предоставянето на ликвидна подкрепа и държавна помощ на ПИБ е извършена в драстично нарушение на Закона за Българска народна банка и Закона за кредитните институции (ЗБНБ и ЗКИ). Невярна информация е подадена от УС на БНБ и в Европейската комисия.

Привеждаме последователно доказателства за всеки един от тези факти, които сме извели от различни документи и публикации.

Относно отговорността и вината на Д. Костов

В стенограмата и протокола от изслушването в Комисията по бюджет и финанси на НС на подуправителите на БНБ на 23.07.2015 г. и в последвалия доклад на Комисията по бюджет и финанси на Д. Костов заявява следното: /Приложения №№ 1 и 2 след текста/

На двата въпросите на Менда Стоянова

 • /1/ С кои от цитираните констатации на Временната парламентарна комисия за Корпоративна търговска банка, че събраните данни за необезпечени кредити доказват, че „не става дума за липса на професионализъм от страна на Надзора на Българската народна банка, а за пълна безотговорност и бездействие, улесняващо източване на банката“... Д Костов е съгласен...”,
и
 • /2/ По отношение представяне на надзорна информация в Управителния съвет на Българската народна банка – дали през последните години е имало доклади и анализи в Българската народна банка, предоставени на управителния съвет, показващи опасност от ликвидна криза и/или капиталови проблеми в Корпоративна търговска банка или в други банки; ако е имало такива, дали те са били взети под внимание от Управителния съвет и дали по отношение на тях са предприети мерки; дали досега управителят и подуправителите на Българската народна банка са имали достъп до надзорните данни от проверките на банките...

Д. Костов отговаря: „... По отношение на докладите и анализите, които се разглеждат в Управителния съвет на БНБ, това не е формално законово изискване, но е установена практика в Централната банка. Подуправителят ръководещ Управление „Банков надзор” да внася в Управителния съвет на БНБ за информация доклад за състоянието на банковата система. В тези доклади не се е съдържала каквато и да е негативна информация свързана с КТБ. Според тези доклади КТБ е отчитала нормални капиталови, ликвидни и финансови показатели в рамките на 12 надзорни регулации. Тези доклади за състоянието на банковата система внасяни в Управителния съвет на БНБ в предходните години са предоставени, както на органите на прокуратурата, така и на Сметната палата”...

В противоречие с това, което казва Костов, ще посочим само някои от изводите, направени от Управление „Банков надзор” под ръководството на Ц. Гунев за състоянието на банковата система към 31.12.2013 г. Докладът, с който разполагаме е разгледан от УС на БНБ на 07.03.2014 г. /Приложение № 3 след текста/

Извадки от доклада:

В раздел II.4 КАПАЦИТЕТ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ЛИКВИДЕН НАТИСК на доклада се правят следните изводи:

„...В края на декември 2013 г. ликвидната позиция на банковата система и на повечето кредитни институции се запази на добро ниво.

- Последното тримесечие на 2013 г. се характеризираше със следните процеси: В структурата на активите и пасивите на банковия сектор продължи наблюдаваната от началото на годината тенденция към увеличение на относителния дял на пласментите (в актива) и намаление на привлечените средства от кредитни институции. В същото време бе отчетено поредното повишаване на ресурса от резиденти.

- Растежът на привлечените средства бе съпроводен с увеличение на ликвидните активи, при които обаче бе налице вътрешно преструктуриране. Спрямо предходното тримесечие нарасна приносът на местните институции за увеличението на основните депозити. Всички банки (с изключение на ..........) продължиха да спазват изискването за поне 20% покритие във всеки един момент на привлечените средства от институции, различни от кредитни, граждани и домакинства с ликвидни активи.

- Ликвидните активи през тримесечието нараснаха със 773 млн. лв. (4.0%). Намалението на паричните средства със 782 млн. лв. бе компенсирано от увеличение при всички останали компоненти. Значимият растеж на ликвидните активи под формата на средства по разплащателни сметки и междубанкови депозити до 7 дни доведе до промяна в структурата на активите за ликвидни цели. През четвъртото тримесечие депозитите от населението се увеличиха с 1.5 млрд. лв. спрямо 1.2 млрд. лв. за същия период на 2012 г. и средно около 1.3 млрд. лв. за четвъртите тримесечия през периода 2009 г. – 2011 г....

- ... Традиционно банките с преобладаващо българско участие поддържат съществено по-висок относителен дял на паричните средства в структурата на ликвидните си активи (61.5%) спрямо този на субсидиарите на банки от ЕС и гръцките банки. Делът на държаните от местните банки търгуеми ценни книжа, които отговарят на изискването за ликвидност, през настоящото тримесечие намаля за сметка на средствата по разплащателни сметки в банки и междубанковите депозити до 7 дни. ...

- Сумата на пасивите (изходящ поток) нарасна с по-нисък темп от периода юли-септември, с растеж от 1.0 млрд. лв. (1.4%) за четвъртото тримесечие. Спрямо края на септември 2013 г. близо половината от кредитните институции отчетоха намаление на изходящия поток по пасивите, от които най-съществено бе при ...... В годишен план сумата на пасивите нарасна с 3.1 млрд. лв. (4.4%) при растеж на ликвидните активи с 1.6 млрд. лв. (8.7%).

- Коефициентът на ликвидните активи се повиши до 27.07%, като това бе най-високата му стойност за последните 12 месеца. Стойностите на показателите на отделните банки за периода 2012–2013 г. разкриват, че уязвимостта на банките към ликвиден риск при част от тях се е изострила, нещо, което остава скрито на системно ниво: Най-съществено свиване на показателя за покритие на пасивите с ликвидни активи бе отчетено при местните банки – от 29.17% към 31.12.2012г. на 26.82% към 31.12.2013 г.

- Тревожно е, че КТБ и ПИБ, отличаващи се с експанзивна кредитна и депозитна политика, поддържат трайно най-ниските стойности на коефициентите за ликвидност в системата. Рискът при тях, а и при други банки от групата, произтича, от една страна, по линия на стабилността на привлечените средства (основно на тези от населението) при евентуална промяна на ценовата им политика, а от друга – какъв е потенциалът им за по-нататъшна експанзия на кредитния портфейл. Освен това размерът на ликвидните активи и на двете банки се сви в годишен план (по-чувствително при ПИБ), а в същото време сумата на пасивите (изходящ поток) нарасна съществено.“

На изслушването на кандидатите за подуправители на 23.07.2015 г. пред Комисията на НС по бюджет и финанси на въпроса на депутата Д. Търновалийски:

„... Господин Костов, казахте, че медийните публикации не са били насочвани към вас. Това не е ваш ресор. И вие няма как да знаете какво се случва в КТБ, защото не сте отговаряли за надзора. В крайна сметка Комисията, която проверява, излезе с доклад и там е записано, че доста сериозни суми са били прехвърляни, а това е във вашия ресор, банково управление. Не е ли било ясно за вас и от това не можеше ли да се направят изводи, че се случва нещо нередно. В крайна сметка като Управителен съвет и като член на този Управителен съвет да искате и повече информация, включително и в докладите от проверката в тази банка”.

Отговорът на Д. Костов е: „Това, което прави Управление „Банково”, оперира платежната система. Това, че в платежната система се виждат конкретните получатели и поводите, основанията за плащането, това не е вярно. Платежната система функционира, за да осигури сетълментът, това е техническият термин между институциите, доставчиците на платежни услуги, което те извършват в полза и за сметка на своите клиенти. Едната банка е доставчик на платежна услуга на наредителя на плащането, другата банка е доставчик на платежна услуга на получателя на плащането. В средата стои въпросната система рингс, която е за сетълмент в реално време. Това, което се вижда там, че от една банка отиват едни средства в друга банка. Това, което контролира Управление „Банково” с цел да осигури надеждност и стабилност на функционирането на системите, е всички банки да могат да изпълняват наредените към тях плащания и да поддържат съответни средства в своите си сметки. Когато те имат затруднение и не могат да изпълняват тези сметки, тогава има опцията за временно подпомагане при много ясно разписани правила. Срещу ценни книжа те могат да получават някакво краткосрочно финансиране. Когато вече нямат и ценни книжа, които да ги продадат и да си захранят сметките, тогава вече се включват другите режими на действие, както се случи с Корпоративна търговска банка. Така че в рамките на това, което се наблюдава и за което се носи отговорност в Управление „Банково” няма как да извадите заключение, че се вижда нещо, което да потвърждава по какъвто и да било начин, конкретните журналистически разследвания”...

Дали това е истината?

Ще покажем извадка от един от редовно изготвяните за Банково управление на БНБ вътрешни документи, изготвяни за г-н Д. Костов и Ко на базата на подадена от всяка банка информация и документи: „Динамика на основните парични, депозитни и кредитни показатели“, този от май 2013 г. /Приложение № 4/

......................................

І. Кредити на неправителствения сектор

През май 2013 г. кредитите, предоставени на неправителствения сектор, намаляват спрямо края на април 2013 г. с 0.1% (69.1 млн.лв.), като достигат 54.424 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.6% (338.1 млн.лв.).

 1. Сектор „Нефинансови предприятия” (S.11)3

През май 2013 г. размерът на кредитите намалява спрямо края на предходния месец с 0.2% (81.9 млн.лв.) като достига 34.918 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.9% (295.3 млн. лв.). Банките с основен принос за общото изменение са:

....

 1. Корпоративна търговска банка – увеличение със 134.5 млн. лв. – Частни нефинансови предприятия: увеличават се кредитите над 1 до 5 години в евро (26.8 млн. лв.), основно на Дивал 59 ЕООД (33 млн. лв.) и тези над 5 години в евро (98.5 млн. лв.), дължащо се на Акванада ЕООД (40.1 млн.лв.), Бургас мийт ЕООД (28 млн.лв.), Риск инженеринг АД (14.2 млн. лв.), Глас индъстри АД (9.4 млн. лв.) и Рубин инвест ЕАД (1 млн.лв.). През месеца е отпуснат кредит до 1 година в щатски долари (21.1 млн.лв.) на Нафтекс Петрол ЕООД, а е погасен краткосрочен кредит в левове (7.8 млн. лв.) на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД;
 2. Първа инвестиционна банка – ръст с 59 млн. лв. – Частни нефинансови предприятия: нарастват овърдрафтът в левове (7 млн. лв.) и кредитите до 1 година в левове (38.6 млн. лв.).
 3. 2. Сектор „Финансови предприятия”

Депозитите на сектора нарастват с 2.1% (73.4 млн. лв.) през май 2013 г. спрямо април 2013 г. и са в размер на 3.620 млрд. лв. при 1.8% (78.1 млн.лв.) месечен спад през май 2012 г. Изменението основно се дължи на: /КТБ не фигурира сред споменатите банки/

....

3. Сектор „Домакинства и НТООД”

През май 2013 г. спрямо предходния месец, депозитите намаляват с 0.04% (12.4 млн. лв), като достигат 35.311 млрд. лв. През същия период на 2012 г. на месечна база те нарастват с 0.7% (232 млн. лв). Изменението на депозитите през месеца се дължи основно на:

....

 1. Първа инвестиционна банка – намаление с 35.1 млн. лв. – понижават се депозитите с матуритет над 3 до 6 месеца в левове (12 млн. лв.) и в евро (9.1 млн. лв.) и депозитите с матуритет над 6 месеца до 1 година в левове (18.2 млн. лв.) и в евро (23.3 млн. лв.) в сектор Население. В същия сектор нарастват безсрочните депозити в евро (17.8 млн. лв.), както и депозитите над 2 години в левове (6.5 млн. лв.) и в евро (1.4 млн. лв.);

....

 1. Корпоративна търговска банка – повишение с 53.4 млн. лв. – сектор Население: увеличават се спестовните депозити в левове (63.7 млн. лв.) и в евро (27.6 млн. лв.). Намаляват депозитите в левове с матуритет над 1 ден до 1 месец (31.7 млн. лв.) и над 3 до 6 месеца (12.6 млн. лв.)...

Очевидна е неистината в отговора на Д. Костов, тъй като данните конкретно показват детайлна информация за размера на кредитите и дружествата кредитополучатели. Дружествата, споменати в раздел КТБ, са част от тези, които фигурират в доклада на Временната парламентарна комисия и в приложенията му като „Бушони”. За информация на незапознатите, такава информация всеки ден се подава от всички български банки.

С драстично нарушение на ЗБНБ, ЗКИ е свързано и предоставянето на ликвидна подкрепа и държавна помощ на ПИБ. Невярна информация е подадена от УС на БНБ и в Европейската комисия.

Както е известно през периода юни-ноември 2014 г. Първа инвестиционна банка получи временна финансова помощ от правителството на РБ чрез посредничеството на БНБ, предоставена със средства от търговските банки до одобряване на Споразумението за предоставяне на държавна помощ на банковата система от Европейската комисия и до разработването и одобряването на план за реструктуриране на ПИБ с ЕК, подписан на 31.10.2014 г.

В различни коментари, интервюта, а също и в хода на процедурата по изслушване на кандидатите за подуправители на БНБ през 2015 г. бяха зададени въпроси, свързани с обезпечението, предоставено от ПИБ АД срещу тази помощ от 1,28 млрд. лв. На тях са отговаряли както И. Искров – управител на БНБ, така и Д. Костов – подуправител на БНБ, пред Комисията по бюджет и финанси първо заседание от ноември 2015 г. и посоченото изслушване. Обществото, депутатите, политиците бяха информирани, че ПИБ АД, за разлика от КТБ, е разполагала с бързоликвидни активи под формата на ДЦК и злато на кюлчета, с които е обезпечила получената като държавна помощ сума.

Самото споразумение на ПИБ с ЕК (План за преструктуриране) обаче изрично описва вида и формата на обезпечението, предложено от ПИБ и прието от МФ и БНБ, а съответно, и от ЕК, а именно бъдещи вземания от клиенти с редовни кредитни експозиции на стойност 1,321 млрд. лв. Кредитният портфейл включва активи /вземания от големи, малки и средни предприятия/. /Приложение № 5/

С приемането на включеното и описано в Споразумението с ЕК обезпечение посочените лица са нарушили грубо ЗБНБ, а именно:

- Законовите изисквания за Договори за кредит между БНБ и български търговски банки, сключени на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за БНБ по реда на Наредба № 6 за кредитиране на банките в левове срещу обезпечение, сключени в периода по т. 2., която гласи: „При възникване на ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система, Българската народна банка може да предоставя кредити в левове на платежоспособна банка за срок не по-дълъг от 3 месеца, ако те са напълно обезпечени със залог на злато, чуждестранна валута или други подобни бързо ликвидни активи. Условията и редът за отпускане на тези кредити, както и критериите за установяване наличието на ликвиден риск се определят с наредба на Българската народна банка”

- Всъщност БНБ е вписала като залог бъдещи вземания от клиенти на ПИБ – кредитни експозиции, вместо безналични ДЦК, валути и ценни метали в полза на БНБ, в нарушение на Наредба № 6 на БНБ. Вероятно както заблудиха нас, така са заблудили и Европейската комисия по отношение на „бързоликвидните активи на ПИБ” в нарушение на собствената им нормативна уредба. Не изключваме вероятността подобен подход да е бил приложен и към още някои от споменатите от К. Христов други 14 банки с ликвидни проблеми в същия период на 2014 г.

Повдигнатият въпрос е особено важен в контекста на отговорите на управителя на БНБ И. Искров и Н. Кордовска на първото открито заседание на временната бюджет и финанси /Протокол 1 от 29.10.2014 г., Приложение № 6/

На въпрос на НПО „Ние, гражданите“ защо на КТБ не е отказана временна държавна помощ и какво по-различно е предложила ПИБ на МФ и БНБ Н. Кордовска отговаря:

„Що се отнася, споменахте за банки, които са обект на предоставена държавна подкрепа. Изключително е нездравословно и опасно да се спекулира с подобни внушения. Тъй като, ако сте запозната с комуникацията на Европейската комисия за отпускане на държавна помощ на кредитни институции, там има изключително строги изисквания, на които всяка банка, която кандидатства за такава подкрепа, трябва да отговаря. И задължителното условие е тя да докаже своята жизнеспособност, което означава, че има достатъчно способност да издължи, да възстанови тази дадена държавна подкрепа. И изпълнението при такава подкрепа се следи в продължение на три години от назначен, одобрен от Европейската комисия наблюдател, който през цялото това време докладва как се изпълняват ангажиментите поети от подобна банка към Комисията”.

В кулоарното продължение на разговора по тази тема И. Искров ни заяви, че ПИБ е притежавала бързоликвидни активи във вид на злато на кюлчета и ДЦК, за разлика от КТБ.

Самата Наредба № 6 за кредитиране на банките в левове срещу обезпечение е абсурдна, защото при ликвидни проблеми първият актив, който нормално банката продава, са притежаваните от нея ДЦК. От гледна точка на притежавания от КТБ кредитен портфейл, но наше мнение, евентуална държавна помощ би могла да бъде гарантирана от много по-качествени активи.

Възникват и още няколко въпроса:

 • С какви документи е разполагала Временната парламентарна комисия по казуса КТБ и действително ли тези документи са предоставени на следствието и прокуратурата?
 • От документите, с които разполагаме, а не само от посочените тук данни се вижда, че директорът на Управление „Банков надзор” Цв. Гунев и подчинените му специалисти добросъвестно са сигнализирали за потенциални рискове. С цел отстраняването на неудобен свидетел, сигнализирал за потенциален риск в банковата система, ли наложиха на подуправителя Гунев принудителната дълга отпуска и последвалото му освобождаване от поста подуправител на БНБ. Най-вероятно УС на БНБ се е отървал от единствения честен ръководител в БНБ, който е щял да провали плана им за срив на КТБ.
 • За обществото остава открит и въпросът за отговорността и вината на всички членове на предишния УС на БНБ, начело с неговия управител И. Искров. Защото от документите, които притежаваме, се налага все по-убедително изводът за вината на управителя на БНБ и на всички членове на УС на БНБ за срива на КТБ. Вината им за оказаната нелоялна от гл.т. на защитата на конкуренцията помощ на ПИБ, за дискриминирането и ограбването на десетки хиляди български и чуждестранни граждани поради неоказаната подкрепа, селективното отношение, неприлагането на оздравителна програма, назначаването на недеепособни квестори с цел изпълнение на поръчката за да се срине КТБ.

По всяка вероятност отговори на някои от посочените въпроси ще се намерят в укриваната от президента стенограма, чието разсекретяване ще поискаме от бъдещия президент г-н Р. Радев.

НПО „Ние, Гражданите” притежава достатъчно оригинални документи, които недвусмислено ще докажат вината на управителя и членовете на УС на БНБ и на други държавни институции за краха на КТБ и драстичното нарушаване на правата на собственост, правосъдие и защита на ограбените по вина на българските държавни институции граждани и фирми.

Но очевидно окончателните присъди ще може да вземе само независим съд, освободен от зависимостите си от настоящата олигархично-мафиотска политическа върхушка. Ще дочакаме виновните да не са на настоящите си длъжности и ще ги съдим когато нямат защитата на институцията си защото те са временно наемници, а ние, гражданите, сме държавата...

----------------------------------

Приложение № 1

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

-----------------------------------------------------------------------------

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

П Р О Т О К О Л

На 23 юли 2015 година /четвъртък / от 14.30 часа в зала 134 в сградата на пл.”Княз Александър І ” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Заседанието бе открито в 14.40 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията. Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

* * *

/ Начало 14 часа и 40 минути /

ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Искам да ви уведомя, че господин Имамов и господин Главчев са на Председателски съвет за Конституцията. Специално ми се обадиха, за да ги считам за нашия кворум. Те оторизираха своите колеги да гласуват за тях.

Предлагам заседанието да премине при следния дневен ред.

Д н е в е н р е д:

1. Изслушване на кандидатите за подуправители на

Българска народна банка.

2. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерския съвет на 12.06.2015 г. – второ четене.

3. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките,

№ 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18.12.2014 г. – второ четене.

/Напомням, че го бяхме спрели, за да влезе законопроекта за възстановяване и преструктуриране и да вървят в комплект. Затова ги гледаме заедно./

4. Законопроект за изменение и допълнение на

Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерския съвет на 05.06.2015 г. – второ четене.

Има ли становища и предложения? Няма. Който е за този дневен ред, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Дневният ред е приет.

Преминаваме към точка първа от дневния ред. Изслушване на кандидатите за подуправители на

Българска народна банка.

Процедура.

Приложение № 2

Комисия по бюджет и финанси

23/07/2015

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

------------------------------------------------------------
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
П Р О Т О К О Л


На 23 юли 2015 година /четвъртък / от 14.30 часа в зала 134 в сградата на пл.”Княз Александър І ” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.
Заседанието бе открито в 14.40 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията.

Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.
* * *
/ Начало 14 часа и 40 минути /

ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.
Искам да ви уведомя, че господин Имамов и господин Главчев са на Председателски съвет за Конституцията. Специално ми се обадиха, за да ги считам за нашия кворум. Те оторизираха своите колеги да гласуват за тях.
Предлагам заседанието да премине при следния дневен ред.

Д н е в е н р е д:

1. Изслушване на кандидатите за подуправители на Българска народна банка.
2. Законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, № 502-01-49, внесен от Министерския съвет на 12.06.2015 г. – второ четене.
3. Законопроект за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-13, внесен от Министерския съвет на 18.12.2014 г. – второ четене.
/Напомням, че го бяхме спрели, за да влезе законопроекта за възстановяване и преструктуриране и да вървят в комплект. Затова ги гледаме заедно./
4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерския съвет на 05.06.2015 г. – второ четене.
Има ли становища и предложения? Няма.
Който е за този дневен ред, моля да гласува.
Против? Няма. Въздържали се? Няма.
Дневният ред е приет.
Преминаваме към точка първа от дневния ред.
Изслушване на кандидатите за подуправители на Българска народна банка.
Процедура.

Приложение № 3

С Ъ С Т О Я Н И Е Н А Б А Н К О В А Т А С И С Т Е М А

( Ч Е Т В Ъ Р Т О Т Р И М Е С Е Ч И Е Н А 2 0 1 3 Г О Д . )

У П Р А В Л Е Н И Е „ Б А Н К О В Н А Д З О Р

Д И Р Е К Ц И Я „ Н А Д З О Р Н И М А К Р О А Н А Л И З И И С Т Р А Т Е Г И И

Доклад за състоянието на банковата система (четвърто тримесечие на 2013 г.)

I Бизнес модел и рисков профил ....................................................................................5

I.1 Структурни промени в баланса на системата ..........................................................5

I.2 Водещи рискове пред банките и системата ...........................................................14

II Динамика и развитие на основните рискове пред системата ...................................24

II.1 Качество на активите...........................................................................................24

II.2 Въздействие върху доходността (способност на системата и банките да генерират доход от органични източници) ...........................................................................34

II.3 Способност на капитала да абсорбира шокове..................................................43

II.4 Капацитет за посрещане на ликвиден натиск ...................................................51

III Лицензии, разрешения и коригиращи надзорни действия .......................................61

III.1 Лицензии и разрешения .....................................................................................61

III.2 Коригиращи надзорни действия ........................................................................61

IV Макро-пруденциална политика по линия на банковия надзор въз основа на резултатите към на банките към декември 2013......................................................................62

Приложение №4

Динамика на основните парични, депозитни и кредитни показатели
Май 2013 г.

 1. Депозити на неправителствения сектор

През май 2013 г. спрямо април 2013 г. депозитите на неправителствения сектор нарастват с 0.4% (227.8 млн.лв.) и достигат 53.074 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те се повишават с 0.4% (201.8 млн.лв).

Графика 1

  1. Сектор Нефинансови предприятия (S.11)

През май 2013 г. спрямо април 2013 г. депозитите нарастват с 1.2% (166.8 млн.лв.) и достигат 14.143 млрд.лв. През май 2012 г. на месечна база те се повишават с 0.3% (47.9 млн.лв). По-значителни изменения през отчетния месец има в следните банки:

 1. Сосиете Женерал Експресбанк – увеличение със 72.3 млн.лв. – през месеца нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (61.9 млн.лв.) и в евро (14 млн.лв.);
 2. Уникредит Булбанк – ръст с 52.7 млн.лв. – увеличават се овърнайт депозитите в левове (43.1 млн.лв.), основно на фирма от отрасъл Производство и разпределение на електрическа енергия и средствата по разплащателни сметки в левове (81.8 млн.лв.) на фирма от отрасъл Търговия. Намаляват депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (32.4 млн.лв.). Открити са нови депозити с матуритет над 1 ден до 1 месец в евро (25.3 млн.лв.), основно на фирма от отрасъл Строителство. Понижават се средствата по разплащателни сметки в евро (60.7 млн.лв.) на държавно предприятие от отрасъл Добивна промишленост;
 3. Райфайзенбанк България – повишение с 43.6 млн.лв. – през месеца се увеличават безсрочните депозити в левове (42.2 млн.лв.) и евро (13.2 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия. Намаляват депозитите с договорен матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (15.6 млн.лв.), а нарастват тези в евро (18.4 млн.лв.).
 4. Юробанк България – ръст с 35.7 млн.лв. – нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (20.1 млн.лв.) и депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в левове (21.1 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия;
 5. Обединена българска банка – повишение с 31.5 млн.лв. – в сектор Частни нефинансови предприятия нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (18.1 млн.лв.) и в евро (11.1 млн.лв.). Намаляват депозитите в левовете с матуритет над 1 ден до 1 месец (20 млн.лв.) и нарастват тези с матуритет над 3 до 6 месеца (18.4 млн.лв.). През месеца намаляват депозитите в евро с матуритет над 1 ден до 1 месец (8.1 млн.лв.), а нарастват тези с матуритет над 6 месеца до 1 година (16.8 млн.лева);
 6. Банка Пиреос България – увеличение с 27.7 млн.лв. – нарастват овърнайт депозитите в левове (9.1 млн.лв.) и в евро (11.4 млн.лв.) на частни нефинансови предприятия;
 7. Първа инвестиционна банкаповишение с 27.6 млн.лв. – през месеца е приет депозит с матуритет над 1 до 2 години в евро (27.5 млн.лв.) на фирма от отрасъл Търговия;
 8. Корпоративна търговска банка – понижение със 149.1 млн.лв. – падежират депозити в левове с матуритет над 6 месеца до 1 година на Държавна консолидационна компания ЕАД (186 млн.лв.) и на Български енергиен холдинг ЕАД (60 млн.лв.). Намаляват депозитите с матуритет над 1 ден до 1 месец в щатски долари (66 млн.лв.), основно на държавно предприятие от отрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и депозитите с матуритет над 1 до 3 месеца в щатски долари (37 млн.лв.) на фирма от отрасъл Транспорт. През месеца нарастват средствата по разплащателни сметки в левове (99 млн.лв.) на Български енергиен холдинг ЕАД и в щатски долари (77 млн.лв.) на Булгаргаз ЕАД. В сектор Частни нефинансови предприятия нарастват средствата по разплащателни сметки в щатски долари (28.2 млн.лв.) на двама клиенти.

Приложение № 5

FIBANK RESTRUCTURING PLAN

EXECUTIVE SUMMARY

Difficulties faced by Fibank in 2014 result from external factors

Executive Summary

The difficulties encountered by Fibank were due to a number of external factors. These included the collapse and placement of Corporate Commercial Bank (CCB) under special supervision, which eroded trust in the Bulgarian banking sector, the subsequent criminal attacks against Fibank itself, and the unstable political situation in the country.

After the CCB collapse towards the end of June 2014, Fibank became the target of a criminally-organised attack triggered by false, malicious rumours spread through electronic media messages. Customers were manipulated to withdraw their money despite the fact that Fibank had good capital and liquidity positions. This development, combined with certain unreasonable public statements, created panic and loss of confidence among depositors, resulting in a run on the Bank on 27th June 2014. On that day alone Fibank paid out to customers an amount totalling BGN 788M. In the period of 20th June to 2nd July a total of BGN 1,416M was withdrawn.

The press release of the European Commission on 30th June 2014 IP/14/754 states that “the State aid provides the necessary and proportionate liquidity in the wake of external, non-bank related events.”

On 29th June 2014, The European Commission approved a liquidity support scheme for Bulgarian banks (incl. Fibank) as being compatible with EU State aid rules. The initial State support received by Fibank on 30th June 2014 amounted to BGN 1.2B with an annual interest rate of 2.2% and a maturity of five months. The support was collateralised by Fibank with a pledge of receivables from the Bank’s portfolio for the amount of BGN 1,321M. The receivables, all performing, are from Corporate, SME and Retail customers.

Fibank will repay BGN 300M by 28th November 2014, at which point the State aid facility will be extended for BGN

Приложение № 6

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 31 октомври 2014 г.

Открито в 9,01 ч.

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Юлиан Ангелов и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Процедура, господин Ципов.

КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вчера се проведе заседание на Временната комисия за изработване на Проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание и бе взето следното решение:

„Правилникът за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание става Проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

В срок до 5 ноември 2014 г., сряда, 18,00 ч. парламентарните групи и народните представители внасят предложения за изменение и допълнение по проекта по точка първа чрез Деловодството на Народното събрание до председателя на Временната комисия.

Граждани и организации могат да правят предложения за изменение и допълнение на проекта до Временната комисия в срока по точка втора.

Проектът с постъпилите предложения се публикува на сайта на Временната комисия на интернет страницата на Народното събрание в еднодневен срок след изтичане на срока по точка втора.”

Уважаема госпожо Председател, правя процедура да поставите на гласуване срока за предложения за изменение и допълнение по Проекта за Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

Уважаеми колеги, искам да направя още една процедура.

Точка първа от днешния дневен ред да бъде предавана по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Ципов.

По същество правите две процедурни предложения. Първото, свързано със срока, в който народните представители могат да правят предложения в процедурата по изработване на новия Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и третото Народно събрание.

Подлагам на гласуване Вашето предложение този срок да бъде до 5 ноември 2014 г., 18,00 ч.

Моля режим на гласуване.

Гласували 197 народни представители: за 189, против 8, въздържали се няма.

Предложението е прието.

Сега поставям на гласуване второто процедурно предложение за пряко излъчване на дебата по точта първа от работата ни днес, а тя е обсъждане на:

ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПО ДОКЛАД НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНО БАНКА ОТНОСНО СЪБИТИЯТА И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД И ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ” ЕАД.

Гласували 186 народни представители: за 184, против 1, въздържал се 1.

 
д-р на ик. н. Вера АхундоваТова е продължение на разследването по темата "Авионамс" и придобиването му от държавата.

Има две верни твърдения в доклада на „Аликс Партнърс” за КТБ.

Първото е, че КТБ се намира в нестабилна ситуация. На пръв поглед звучи абсурдно, защото една фалирала банка може да е във всякаква друга ситуация, но при всички положения тя остава стабилно фалирала. Очевидно лошият превод и вероятно каламбурът, който се е получил, визират напълно реалната възможност КТБ и безобразията, които се вършат около и с нея за сметка на над 7000 хиляди български граждани и фирми да минират параванната стабилност на правителството и икономиката.

Второто се отнася до предвиждания от консултантите им размер на събираемата от активите на КТБ сума – около 750- млн.лв. По-всяка вероятност синдиците на КТБ няма да съберат и 750-800 млн.лв. в масата на несъстоятелността на банката.

Неверни ще се окажат и прогнозите на НПО ”Ние, Гражданите” банката да събере и върне на вложителите над 3 млрд.лв. Но не защото сме сгрешили в математиката – съгласно баланса на КТБ към 30.06.2014 г. припомняме:

- размерът на активите е съответно 6.896,2 млрд.лв, а на депозитите – 5,620 млрд.лв.

- размерът на обезценките – 4,222 млрд лв.

- при най-лошия сценарий разчитахме синдиците да възстановят около 2,7 млрд.лв. , т.е. да реализират добрата част на портфейла по реална цена и да съберат от лошите 4,22 млрд.лв. активи около 15 %, т.е. точно колкото е остатъчната им стойност или около 650 млн.лв.  Или общо около 3,3-3,4 млрд.лв.

Презумпцията да се достигнат тези реални резултати , обаче, бе кристална прозрачност на процесите и безукорна порядъчност и интегритет на всички участващи в процеса – политици, синдици, магистрати.

Противно на прогнозите ни казусът КТБ се превърна в символ на клептокрацията България, а поговорката за кервана и лаещите кучета придоби нови измерения с вандалското, безогледно и арогантно ограбване на активите на КТБ в ущърб на вложителите й с участието и/или съучастието на престъпни организирани групи от политици и магистрати.

Непрекъснатите ни сигнали за масови присвоявания на активи и огромни и неоправдани харчове на синдиците за юридически и консултантски услуги не прекъснаха процеса. Безнаказаността на престъпленията по високите етажи на властта по-скоро вдъхнови схемаджиите да разработят нови схеми за ограбване на КТБ и вложителите.

През последните месеци се разиграват сценарии, свързани с дружествата от военно-промишления комплекс.  Кинтекс и ВМЗ - Сопот бяха почти пред приватизация, Дунарит и Авионамс са на път да сменят собствениците си. Вероятно това не би направило впечатление, ако собствениците на капитала на Дунарит и Авионамс не дължаха на КТБ 44 млн.евро, получени като кредити през 2011 г. Изпълнението на гласуваните решения на управителните органи на дружествата „Кемира” ЕООД  и „Хедж Инвестмънт България” АД  за увеличаване на капитала на Дунарит с 60 млн.лв. чрез продажбата на акции на нов акционер, които да бъдат използвани целево за погасяване на задължения към КТБ в размер на 44 млн.евро., срещу които са заложени акциите на друго структуроопределящо за отрасъла предприятие „Авионамс” АД, обаче, бе спряно от необяснимо от икономическа гледна точка решение на Комисията за защита на конкуренцията.

Очевидно е, че казусът ще се решава в независимия съд. Но за нас са важни предприетите бързи действия на синдиците по отношение на „Авионамс” АД и какви розови перспективи очертават те за родната промишленост и събирането на средства в КТБ в името и в „интерес” на вложителите. При премахване на кавичките заменете понятието вложители с грабители.

През изминалата година и половина писахме неведнъж за загубите, които понесоха фирмите от военната промишленост в резултат на фалита на КТБ, за реални загуби на пазари, поръчки, печалби, от платени неустойки и изтекли гаранции в размер между 800 млн.лв и 1 млрд.лв.

Някои от тях понесоха и допълнителни „санкции”. Така, „Авионамс” АД бе лишена на два пъти от сериозни договори – за ремонт на изтребителите на българската армия и на хеликоптери без никакви сериозни основания освен въпроса за собствеността, т.е. по-важен от поминъка на работещите хора и евентуалните данъци към хазната и осигурителните организации явно се е оказал въпросът кой е собственикът на „Авионамс” АД!!! Независимо, че този въпрос очевидно е ирелевантен за НАТО, който договаря сключването на договор с това българско дружество за 120 млн.щ.дол., а ирелевантността на въпроса за собствеността се базира на фактите, че това, както и други дружества с корпоративни собственици работят, печелят и плащат работни заплати и данъчни задължения на българска територия.

В контекста на тесните ни интереси към максимално събиране на средства за погасяване на предоставени кредити от синдиците на КТБ по-голям интерес представлява какво ще получи банката при така развиващите се действия срещу собственика на „Авионамс” АД по повод на заложените от него акции на дружеството пред КТБ. В края на март-началото на април 2016 г. в резултат на изпълнително дело срещу „Хедж Инвестмънт България” АД  и негативно решение на председателя на КЗК, не допуснал описаното по-горе увеличение на капитала, за което писаха и други медии,  синдиците на КТБ възлагат на частни съдебни изпълнители изпълнение на залога – продажба чрез публичен търг на акциите на „Авионамс” АД срещу задължение на собственика му от 35 млн.евро плюс лихви.

Елементарната съпоставка на заложените начални цени на търга  и неизвестни краен резултат срещу предложението за изплащане на дълга изглежда по следния начин:

Предложение  на                                         Действия на ЧСИ по указание на

кредитополучателя за                                  синдиците на КТБ

изплащане на кредити

към КТБ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Твърда оферта-                                          Публичен търг с начална цева -

-44 млн.евро                                                            28,940 млн.лв

Крайна цена – неизвестна

Изплащане на лихви-

въпрос на договореност

Разходи:

-юрисконсултско възнаграждение -1,175 млн.лв

-адвокатски хонорар – 1,973 млн.лв

-разноски по изп.дело – 1,213 млн.лв.

Собственост:

-неизвестна плюс български полит.лица

Регистрация

-най-вероятно в офшорна зона

Загуба за НАП от неплащане на данъци ????

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Загуба за вложителите на КТБ – над 30 млн.евро плюс

разходи за ангажираните по казуса от синдиците 13 адвокати

Разходите, които са посочени по-горе са тези, които синдиците плащат за юридическите си упражнения. А общият размер на тези разходи досега вероятно надхвърлят 140-150 млн.лв. Интересно е колко ли е процентът на обратните комисионни!? Дори не знаем какъв е общият размер на събраните от синдиците задължения от кредитополучатели, но едно е ясно – лесно се харчат готови пари – тези, заварените в банката около 600 млн.лв. в брой и още толкова в ценни книжа.

Този анализ и изнесените данни ще адресираме до главна прокуратура.

За нас, обаче, остава с пълна сила въпросът – докога властимащите ще решават подобни въпроси в свой личен интерес, а не в обществена полза и колко време според тях ще трае търпението на българския народ?

 
Главният прокурор Сотир Цацаров и премиерът Бойко Борисов твърдят, че имат воля да извършат реформите в съдебната система. Като съвестни граждани искаме да помогнем това да се случи и затова предоставяме на вниманието им някои факти, получени във Фрог нюз.
Главният свидетел на обвинението за КТБ, Бисер Лазов и депутата Делян Пеевски
Публикува се със съдействието на сайта Фрог нюз. Автор: Екип - Фрогнюз

Зашеметяваща сделка на път да взриви магистратурата и общественото мнение. Главният свидетел по делото срещу Корпоративна търговска банка Бисер Лазов е продал имоти на Делян Пеевски, считан от мнозина за основен подбудител на атаката срещу КТБ и един от мажоритарните собственици Цветан Василев.

Сделката е скандална минимум заради две неща: като какъв главният свидетел (странно защо не обвиняем...) продава скъпарски имоти, откъде притежава такива и какъв е произходът на парите му, превръщащи го в изключително богат човек?

И как така точно фирма, свързвана с депутатът Пеевски, е купувач. Съвпадение ли е това или задкулисна закономерност, потвърждаваща всички съмнения за организиран, предумишлен удар срещу КТБ?

Друг въпрос е, защо прокуратурата "пропуска" да види какво се случва, което си е екзистенциално питане.

Главният прокурор Сотир Цацаров и премиерът Бойко Борисов твърдят, че имат воля да извършат реформите в съдебната система. Като съвестни граждани искаме да помогнем това да се случи и затова предоставяме на вниманието им някои факти, получени във Фрог нюз.

Част от схемата за продължаващия умишлен погром на КТБ

На 11.02.2015 г. фирмата ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, с ЕИК 131062652,  собственост на Бисер Лазов, продава на АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД с ЕИК 202822555 бившата осеметажна сграда на „София прес” на бул. Цариградско шосе 113 – с РЗП от около 8 000 кв.м.

Сградата на София прес

· Извадка от имотния регистър:

Пореден № по справката 1

№ от входящ рег 6459

Дата от входящ рег 11/02/2015

№ от дв. вх. рег 6266

Дата от дв. вх. рег 11/02/2015
Книга    ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт
Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Акт Том
13
Акт номер
39
Година
2015
Условие    
№ от описна книга
4185 от 11/02/2015
Свързани актове    
Страни    Продавач -
ЕИК / БУЛСТАТ 131062652 ЕВРОБИЛД 2003
Купувач (частна собственост) -
ЕИК / БУЛСТАТ 202822555 АСТЪН ОПТИМУМ  

Кой е купувачът на сградата - АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД с ЕГН .................... – извадка от Търговския регистър:

РЕГИСТРИРАН ПО ДДС    Данъчен номер: BG202822555 Дата на регистрация: 16.03.2015 г. Данъчен адрес : област СОФИЯ, община СТОЛИЧНА, гр.СОФИЯ, жк Сердика, ул.Камен Андреев №24 ап.5

СТАТУТ    Име:    АСТЪН ОПТИМУМ Вид: Еднолично дружество с ограничена отговорност Транслитерация: :„Aston Optimum” Ltd Събитие:Време: 18.02.2015г. 15:12
АДРЕСИ Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н Възраждане, Пощенски код: 1303кв. Сердика, ул."Камен Андреев" № 24, ап. 5
ЗА КОНТАКТИ Електронна поща:  @gmail.com
КАПИТАЛ Размер на капитала: 100 лв. Внесен капитал: 100 лв.
СОБСТВЕНИЦИ
Едноличен собственик на капитала ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ  егн

Едноличния собственик на капитала на дружеството – Ивайло Йорданов Николов е изпълнителен директор на свързаното с Делян Пеевски дружество „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД.

Това е видно от факта, че АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД и „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД са регистрирани на един и същ адрес – гр. София, ул. "Камен Андреев" 24.

•    Извадка от Търговски регистър за „ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ” ЕАД:

•   РЕГИСТРИРАН ПО ДДС Данъчен номер : BG831648572 Дата на регистрация : 01.04.1994 г.Данъчен адрес : област СОФИЯ, община СТОЛИЧНА, гр.СОФИЯ, ул. КАМЕН АНДРЕЕВ № 24 ет.5

•   СТАТУТ Име: ПРОМИШЛЕНОСТРОИТЕЛСТВО-ХОЛДИНГ
Вид: Еднолично акционерно дружество Транслитерация: PROMISHLENO STROITELSTVO-NOLDING
Събитие:Време: 09.02.2015г. 12:27

•    АДРЕСИ Седалище и адрес на управление:БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, град София , р-н Възраждане Пощенски код: 1606кв. СЕРДИКА, КАМЕН АНДРЕЕВ № 24

•    ЗА КОНТАКТИ тел.:  0факс: 9 Електронна поща: @abv.bg

•    КАПИТАЛ Размер на капитала: 2619982 лв. Внесен капитал: 2619982 лв.

•    АКЦИИ

•    УПРАВЛЯВАЩИ
Представители    Ивайло Йорданов Николов    ЕГН    ...................
Представители    Петър Бобев Мирчев    ЕГН    ...................

•    Към 31.12.2013 г. купувачът АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД не осъществява дейност. Отчетени са 0 лв. приходи, както и 0 лв. активи. С какви средства е закупило горепосочения имот?

Отчет на купувача АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД не осъществява дейност. Отчетени са 0 лв. приходи, както и 0 лв. активи.

2 Извадка от Търговския регистър с решението на Окръжен съд – Кюстендил.:

Определение от 12.02.2015 по т. д. № 76/2014 на Окръжен съд – Кюстендил
ДОПУСКА предварителни обезпечителни мерки по отношение „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД ЕИК 131062652, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500 ул. „Бузлуджа” № 55, както следва:
НАЛАГА ОБЩ ЗАПОР И ВЪЗБРАНА върху имуществото на „ЕВРОБИЛД 2003” ЕООД ЕИК 131062652, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил 2500 ул. „Бузлуджа” № 55.

Забележителното е, че това решение излиза един ден след датата на продажбата на бившата сграда на „София прес”.

Въпреки това решение към момента все още няма вписани възбрани върху имоти на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД. Защо?!

Допълнителна информация за други подмолни действия на защитения свидетел Лазов:

•    Кратко описание на извършени предишни продажби от Бисер Лазов чрез ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД:
- През периода м. октомври - м. декември 2014 г. ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД продава много на брой имоти в цялата страна.

- Всичките имоти се продават само на едно и също лице – Балкан ерма ЕООД /с ЕИК 200501554/. Това дружество е под контрола на Ангел Христов, близък на Бисер Лазов.

- ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е кредитополучател в КТБ АД. С тези действия Бисер Лазов целенасочено продава активи на кредитополучател на банката, с цел нейното ощетяване при бъдещи изпълнителни действия срещу ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД.

Нито един контролен орган в държавата не реагира. това е доста странно, при положение, че премиерът Борисов апелира и дори разпореди да се пресекат всякакви действия, които биха ощетили държавата и данъкоплатците. Очевидно някои институции не са чули неговите думи или не ги интересува мнението на министър-председателя.

Кратко описание на инициираното от Бисер Лазов производство по несъстоятелност на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД:

- ДИВАЛ 59 ЕООД е собственост на Емил Галов, който е от съзаклятниците на Бисер Лазов.

- В началото на 2015 г. ДИВАЛ 59 ЕООД /с ЕИК 131093950/ пуска молба за обявяване на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД в несъстоятелност.

- Датата на неплатежоспособност, която се иска, е 8-ми декември 2014 г., т.е. дата след всички осъществени продажби на имоти.

- Неслучайно преди молбата за несъстоятелност седалището на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е преместено от София в родния град на Бисер Лазов - Кюстендил, където той има силно влияние. На новия адрес на регистрация на фирмата в Кюстендил - ул. Бузлуджа 55 не се намира офис на дружеството, а жилищен имот на близки на Бисер Лазов,

- Целта на Бисер Лазов е да изпревари банката и да не може извършените продажби да се обявят за нищожни.

- КТБ АД успява да се присъедини към производството по несъстоятелност на неизрядния си кредитополучател ЕВРОБИЛД 2003 в последния момент, благодарение на настоятелното алармиране на квесторите от адвокат. Ако квесторите на банката бяха наложили по-рано възбрана върху имуществото на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, щяха да се предотвратят всички продажби на имоти извършени от БЛ и банката нямаше да бъде ощетена.  Сега е ощетена не само банката, но и всички българи.

3    Сградата на ул. "Граф Игнатиев" 10, където е централата на КТБ, е собственост на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД, като между банката и дружеството има сключен договор за наем от м. февруари 2014 г.

Сградата на КТБ на площад


•   На 31.10.2014 г. ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД учредява в полза на НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД договорна ипотека върху сградата на централата на банката на пл. "Гарибалди" при следните параметри:

- Материален интерес – 39 974 971 лева.
- Основание: споразумение от 01.09.2014 г., което урежда взаимоотношенията между двете страни, във връзка със сключен договор за цесия, съгласно който  Ню кооп инвест ЕАД е купило вземане на Кастамо Трейдинг Лимитид, Лимасол, Кипър от ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД. По този начин НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД става кредитор на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД.
- Срок за изплащане на задължението – 10 години.
- Целта на ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД е сградата да се ипотекира, като се изпревари банката, и после да я продаде или оформи като дълг срещу собственост.
- Представляващ НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД е Ненчо Ангелов Трифонов. Едноличен собственик на НЮ КООП ИНВЕСТ ЕАД е ЕКО ПАЗАРИ ЕООД с управител и собственик  Лъчезар Христов – син на горецитирания Ангел Христов /близък на Лазов/

· Извлечение от имотния регистър за учредената ипотека върху сградата на централата на КТБ:

справката 4
№ от входящ рег 55473  
Дата от входящ рег 31/10/2014  
№ от дв. вх. рег 54992  
Дата от дв. вх. рег 31/10/2014  
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ  
Тип Акт Учредяване на договорна ипотека  
Акт Том 21  
Акт номер 50  
Година 2014  
Условие
№ от описна книга 42168 от 31/10/2014   
Свързани актове
Страни    Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 201794003 НЮ КООП ИНВЕСТ   
Ипотекарен длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 131062652 ЕВРОБИЛД 2003

4 Извлечение от имотния регистър за учредената ипотека върху бившата сграда на „София прес” в полза на ПИБ:

Пореден № по справката    1
№ от входящ рег
24468
Дата от входящ рег
30/04/2015
№ от дв. вх. рег
24026
Дата от дв. вх. рег
30/04/2015
Книга    ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
Тип Акт
Учредяване на договорна ипотека
Акт Том
11
Акт номер
40
Година
2015
Условие    
№ от описна книга
17480 от 30/04/2015
Свързани актове    
Страни    Кредитор -
ЕИК / БУЛСТАТ 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА  
Ипотекарен длъжник -
ЕИК / БУЛСТАТ 202822555 АСТЪН ОПТИМУМ  

НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО Е, КАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОБЕЗПЕЧАВА УЧРЕДЕНАТА ИПОТЕКА В ПОЛЗА НА ПИБ:

Учредената ипотека в полза на ПИБ - какво задължение обезпечава

· От горепосочения нотариален акт става ясно, че недвижимият имот служи за обезпечаване на евентуалните вземания на ПИБ АД по издадени банкови гаранции на консорциуми /ДЗЗД-та/, в които участва дружеството на Делян Пеевски – "Водстрой 98" АД. (Връзките на депутата с фирмата са описвани многократно в медиите, но прокурорска проверка или такава от НАП не е последвала.)

·  Банковите гаранции, които ПИБ АД е издала, обезпечават доброто изпълнение на сключени договори между фирми на Делян Пеевски и Държавния резерв на Република България за изграждане и ремонт на петролни и зърнени бази. За тези прелюбопитни и съмнителни сделки ще стане дума в следващи публикации.

С ДВЕ ДУМИ – ЗАЩИТЕНИЯТ СВИДЕТЕЛ ПРОДАВА АКТИВИ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ НА КТБ АД - СТРУКТУРИ ОКОЛО ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ. ТОЙ ОТ СВОЯ СТРАНА ГИ ИПОТЕКИРА В ПОЛЗА НА ПОЛУЧИЛАТА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПИБ АД.

ВСИЧКО ТОВА СЕ СЛУЧВА ПОД НОСА НА ПРОКУРАТУРА, СЪД, ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ, КВЕСТОРИ И СИНДИЦИ НА КТБ АД.

Изложените факти биха предизвикали чудовищен скандал във всяка правова държава. България такава ли е? Или живеем в страна на сенките...

 
Изпълнителният директор на тв7 и бивш шофьор на Емил Кошлуков, Кирил БлагоевКанал 3 „ се обзавежда” с кадрите на телевизията

Месеци наред служителите на тв7 чакат със седмици, за да им се изплатят трудовите възнаграждения. Ръководството, в лицето на изпълнителния директор Кирил Благоев /бивш шофьор на Емил Кошлуков – бел. Л. М./ разиграва оператори, журналисти, редактори като обещава непрекъснато, че парите ще се получат в понеделник, след това в петък и после отново в понеделник. Много от работещите в телевизията отидоха в Канал 3, за която се говори, че работи за интересите на депутата от ДПС Делян Пеевски. Там се отправиха Миляна Велева, бивш шеф в тв7, Мая Костадинова, водещият Емил Кошлуков барабар с кола на тв7 – тъмнокафява „Кия”, която заедно с останалите автомобили на телевизията се изплаща всеки месец, тъй като е взета на лизинг. Т. е. тв7 плаща, Кошлуков кара колата за Канал3, в който има предаване в момента. Това научихме от хора в Канал3, където Благоев често е бил забелязван.

Емил Кошлуков, бивш водещ в тв7, в момента водещ в Канал3, но кара кола на тв7Решението за този творчески „подарък” от тв7 към Канал 3 би следвало да е на бившия шофьор на Кошлуков, който е начело на телевизията.

В първите дни на септември голяма група оператори са подали молби за прекратяване на трудовия договор и напускане по член 327, ал.1, т.2 - работникът или служителят има право да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по Кодекса на труда. Парите неизвестно защо не са дадени на служителите, въпреки че синдиците са разписали това да се извърши съобщиха наши два източника.

Когато работодателят да не изплаща в срок дължимото на работниците и служителите трудово възнаграждение, в такива случаи имат възможност както да търсят трудовото си възнаграждение по съдебен ред, така и да прекратят трудовия договор без предизвестие, което им дава и някои допълнителни права.

След дълги разговори и убеждения, на продуцента Асен Иванов с операторите, някои от тях са се съгласили да отложат с броени дни напускането. Напускане на операторите от една телевизия би я превърнало в радио, в което се четат новини с една картинка на водещите новинарските емисии.

В разговор с мене, спрягания за шеф на тв7 Николай Малинов заяви, че той е никой за тази телевизия, тъй като регистрацията й се бави в съда /регистрирана е само Нюз7 – бел. Л.М./. Малинов поясни че няма връзка и с неизплатените заплати на хората, работещи в тв7.

За разлика от него бившият шофьор, днес изпълнителен директор на телевизията, Кирил Благоев, не коментира държаните умишлено без заплати телевизионни служители, но заяви, че заплатите им са изплатени, нещо, което е на границата на лъжата. Истината е, че за август на хората от тв7 са били дадени едва по 1000 лева и за другите нищо не е било казано от ръководството.

Благоев, недоволен от въпросите на „Хроники” за неразбориите в телевизията, така и не обясни как така, след като синдиците са разписали да се платят заплатите, на хората от тв7 се били подхвърлени едва по 1000 лева на човек и то със закъснение.

В историята на българските телевизионни канали няма друг случай шофьор на водещ предаване да ръководи електронна медия след неговото напускане.

Ярък пример за „вещото” ръководство на Кирил Благоев е изращането на Иван Гарелов в Гърция за изборите, в които спечели СИРИЗА и Алексис Ципрас.

Служители на телевизията, а и колеги в Атина потвърдиха, че Гарелов е заминал за Атина със съпругата си, а какво е предал оттам – може да видите от следния видеозапис, който от „Хроники” записахме.

{youtube}7VldL8eghXU{/youtube}

Застанал до един латернаджия, Гарелов разказва известни факти за предизборната ситуация в Гърция, които може да се съобщят и от София. По време на изложението си, той бърка на два пъти името на лидера на СИРИЗА, като веднъж го нарича Алексис Зорбас, а втори път го нарича Антонис Ципрас. В двете минути репортаж Гарелов прибягва и до латернаджията, който пуска латерната си и чуваме: „Това беше от Гърция”.

Гарелов говори докато тече смяна на караула, което няма нищо общо с изборите

Запазили сме и част от другия репортаж от Атина, където докато се сменя караула Гарелов ни съобщава, че за първи път има вероятност да бъде избрана радикална партия, като тази на Ципрас. Кадри от митинга на СИРИЗА също снима операторът с Гарелов, като на тях той зададе на дошли на митинга въпроси на гръцки, който език той владее.

Гарелов интервюира жена от Атина за изборите

На улиците на Атина бившият водещ на „Панорама” Иван Гарелов успя да спре една жена, която попита за СИРИЗА и очакванията от тази партия.

Кадри от няколко изречения лидера на СИРИЗА ЦИПРАС, които присъстваха и в международния обмен.

Нито един разговор с човек от ръководство на партия, участваща в изборите Гарелов не проведе.

И тук възниква въпросът – разходката до Гърция на Гарелов и съпругата му по време на изборите струваше ли си и колко, след като репортажите му бяха с хора от улицата, вместо с политик, анализатор или икономист от която и да е партия, участваща в изборите. За шофьора- изпълнителен директор Гарелов е име, но със стара слава. Той може да разказва спомени от Гърция, от срещите си Мелина Меркури, спомени от Близкия изток, където също снимаше когато беше млад и работещ в единствената телевизия от преди 10 ноември – БНТ. Явно миналите години са оказали своето влияние и днешните познанства и връзки в сегашната гръцка държава липсват за бившия водещ на „Панорама”.

Защо се захванах с темата „тв7” и кой иска да я закрие като държи работещите без заплати или им ги плаща нередовно и не изцяло. Отговорът е прост: вижте къде отиват хора от тв7, помислете защо напускат работещите в тази телевизия и ще лъсне отговорът на въпроса за закриването й.

Вярно е, че телевизията взема плащанията си след като синдиците разрешат, но също така е вярно, че има длъжници в милиони на тази електронна медия, които синдиците не безпокоят за връщане на дължимите суми.

Всички колеги гледаме какво се върши с работещите с една телевизия и то с национален обхват – повечето мълчат и неискат да си навличат неприятности с властимащите, които явно влияят на прокуратурата и съда, но нали Кунева и измислената й партия тръбят за съдебна реформа? Ще отпадне ли влиянието на политици върху уж независимите Прокуратура и съд след тази реформа? Всички сме наясно, че не. Тогава защо трябва да слушаме този популистки шум, защо плащаме да ходят пишман депутати и хора от правителството в Брюксел, за да рапортуват колко е неповторима съдебната им реформа?

Ясно е защо, защото трябва да оправдаят грешните пари, които им плащаме за заплати и бонуси като данъкоплатци...

Един бивш шофьор „ ръководи” телевизия – всъщност ръководи ли я или я тласка към закриване и кадровата банка на друга телевизия.

Времето ще покаже кой крив кой прав, а аз и други зрители на тв7 се надяваме медията да оцелее и тези които обичат Делян Пеевски да си отидат да се трудят при него.

 
д-р на ик. н. Вера АхундоваКакто е известно на нашите членове, с поредица от възражения възразихме срещу списъка на кредиторите, публикуван през септември 2015 г. По този въпрос преди два дни дадох интервю на Медиапул, но тълкуването на действията ни, естествено, е било определено от духа на общата политика на медията и личното разбиране на журналиста.

Ще изясним позициите на организацията и членовете ни в това наше изявление по повод въпросите на редица журналисти:

 • Какви са били аргументите ни да оспорим всички вземания на кредиторите от № 1 до № 7998?
 • Какво обяснение ще дадем за Фонда за гарантиране на влоговете?
 • Какво е било възражението ни по повод десетки кредитори с 0,01 лв. в списъка на кредиторите?
 • Какво очакваме да се случи и какви биха били действията ни, ако синдиците ги отхвърлят, смятаме ли да ги оспорим и в съда?

Защо оспорихме всички вземания?

Защото считаме, че в твърде много случаи сумите, записани като задължение на банката към кредиторите, не са точни и увреждат интересите ни поради следните причини:

Първо, съставен и подписан от квесторите е годишен баланс на КТБ (неодитиран) за 2014 г., без квесторите да имат необходимата квалификация за това, а самият неодитиран баланс не е счетоводният документ, който да гарантира надеждността на сумата, обявена като задължения на банката към кредиторите;

Второ, с поредица от „странни” заповеди за ненужна подмяна на софтуера на банката, антидатиране на документи, осигуряване на няколкомесечен последен счетоводен работен ден на КТБ с дата 06.11.2015 г. след отнемането на лиценза й са осигурени условия за фалшифициране и изчезване на данни, досиета, сметки и фалшиво увеличаване на влоговете на избрани кредитори. Какви са следствията от този ход:

 • Подготвените и подадени на Фонда за гарантиране на влоговете списъци с получатели на минимално гарантираните суми са непълни, съдържат фалшиви депозанти, пълни са с примери на неточно и непълно изчисляване на изплатените от ФГВ суми по гаранционната схема. Още на 4–5.12.2014 г. наши членове ни съобщиха, че са получили по-големи от собствените им гарантирани суми;
 • Подготвеният въз основа на предния списък нов списък на негарантираните кредитори на банката е фалшив, неточен, непълен и неработещ, тъй като ръчното манипулиране на софтуера е предизвикало масовата грешка да се появят кредитори с 1 стотинка. На практика „кредиторите” с 1 стотинка дори не са имали надгарантирани влогове. Каква е гаранцията следователно, че ако списъкът, подаден на ФГВ за минималните гарантирани суми, и списъкът на кредиторите са неверни и фалшиви, не са такива почти всички данни в последния списък? Дори на някои от нашите членове изнасиленият с ръчни операции софтуер на КТБ да е „изчислил” по-голяма от истинската сума на задължението на КТБ към тях, за което те, естествено, няма да възразят, броят на ощетените остава доста по-голям.
 • Незаконно според нас е пренареждането на кредиторите, чиито договори за цесии и прихващания по силата на променения ЗБН и определената дата на несъстоятелността стават невалидни. Самите промени в закона изискват служебно анулиране на всички прихващания и връщане на средствата по сметките на цедентите и конституирането им като кредитори от четвърти, а не от седми ред.

Трето, възразяваме срещу обявената сума на Фонда за гарантиране на влоговете по следните причини:

 • Самата обявена от синдиците на КТБ сума на вземанията на Фонда за гарантиране на влоговете от 3,703 млрд. лв. е с около 60 млн. лв. по-висока от сумата, обявена на сайта им в деня на публикуване на списъка на кредиторите;
 • Напълно неясна според нас е картината по отношение на правото на вземане на ФГВБ от КТБ по силата на изплатените гарантирани средства. Фондът получава правото да встъпи в дълга в момента, в който сумите са изтеглени от сметките на вложителите, а не с факта на превода на сумите в определените за изплащането им банки. По наша информация немалки суми, преди всичко на небългарските вложители и на българите със сметки в КТБ, но работещи и живеещи в трети страни, не са получили средствата си;
 • Претендираме за връщането в патримониума на банката на сума от над 56 млн. лв., изтеглена от ФГВ в деня на затваряне на банката, което е престъпно използване на вътрешна информация за реализиране на изгоди, и за преведените по техни сметки нови над 30 млн. лв. на 26.06.2014 г. с разрешение „по изключение” на Димитър Костов и Нели Кордовска. Спомнете си, че по изключение отказаха 157 лв. на болно дете.
 • Особено увреждащо е неадекватното и престъпно решение на квесторите, съгласувано или инспирирано от работодателя им БНБ (Д.Костов и Н. Кордовска), да се уеднаквят лихвите, с което се оказа, че в банката не са останали привилегировани депозанти. Над 100 млн. лв. за „непреференциалните” ни членове е загубата от недължимите, но изплатени минимални гарантирани средства на вложителите с привилегирован депозит. А буквалното четене на ЗБН изисква квесторите да са се съобразили с типа на договора им на 20.06.2014 г.;
 • Неадекватното и престъпно решение на квесторите, в което няма никаква икономическа логика, да се дерегистрира КТБ по ДДС доведе до загуба на над 7 млн. лв. и насила направи НАП кредитор на банката.

Споменатите дотук причини и последствия далеч не изчерпват причините за възражението ни срещу списъка на кредиторите като цяло и срещу претендираното вземане на ФГВ. Но само от изброените дотук произтича загуба за нас, кредиторите, от над 425 млн. лв.

Поради това да се интерпретират позицията и възраженията ни като начин за удължаване на процеса на несъстоятелност, което било от полза за мажоритарния собственик Цв. Василев, е опростенческо и невярно.

Единствената засега цел на организацията ни е членовете ни да получат максимален размер на компенсация на вложенията си, които се формират от масата на несъстоятелността. Защото посочената сума от претендирани, но не дължими към ФГВ пари от над 425 млн. лв. представлява около 7–8 % от вложенията ни, които потънаха в нечии джобове от фалита на КТБ.

И да, разбира се, ще оспорваме всяка престъпна сделка и схема пред съда. Ако не получим в България справедливост, което е почти сигурно, ще се обърнем към международните съдилища.

 

Фалшива самоличност на частен съдебен изпълнител, инструкции по телефона, неизвестно от кого – това съпътстваше акцията на Столичната полиция в тв7, която бе ангажирала около 100 служители на полицията

Тълпи полицаи бяха струпани пред сградата на двете телевизииОще от 6 часа сутринта момчета по анцузи са се появили, за да изнасят имущество на двете телевизии – тв7 и нюз7, разказаха журналисти, работещи там. Към обяд акцията започна... В същото време започна и прякото излъчване на случващото се в двете медии. Отвън пред сградата на двете медии, бяха паркирани 40 полицейски автомобила и джипове с полицейски кучета. Отпред бяха изведени журналисти и служители на двете медии, които направиха жива верига, за да попречат на изнасянето на движимото имущество на телевизиите.

Ето събитията в двете телевизии в хронологичен ред:

Тълпи полицаи бяха струпани пред сградата на двете телевизии

Посред бял ден полиция и частен съдебен изпълнител с помощници, в центъра на европейската столица София, нахлуха, за да спрат излъчването на две телевизии - тв7 и нюз7.

Изпълнителният директор Кирил Благоев, съдейства на фалшивата съдия-изпълнител. По-късно стана ясно, че той е знаел, че предстои скандално изземване в телевизиите и е крил от журналистите на двете медии

Над 20 полицаи с бронежилетки и каски, частен съдебен изпълнител, представил се като Кристина Димитрова, влязоха в сградата на медиите, в опит да спрат излъчването на двете телевизии.

Реакции на адвокат, политици и

Тази атака не е срещу TV7, а срещу илюзорната свобода у нас  - коментира адвокат Николай Хаджигенов в пряко предаване на медията. - По същия безпрецедентен начин държавата затвори и воюваше с КТБ. Докато траеше интервюто, хамали нахлуха в нюзрума, за да извършат изземването на всичко, което е в телевизията.

"Това, което се случва е пълен абсурд, няма нищо общо с морала и правните действия! Опитват да затворят телевизията, ясно е, че да изпълнят някакви правни действия. Самият факт, че присъстват над 20-30 униформени, е показателен. Това не е наркоманско сборище, а телевизия. Там най-опасните хора са журналисти с микрофони и камери, допълни адвокатът.

Междувременно председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев потвърди, че там не фигурира лице с името Кристина Димитрова. Вероятно става дума за грешка, каза той. Очакваше се от Камарата да излязат и с официална позиция по-късно.

Фалшивата съдия изпълнител, която се оказа юрист в КТБ, изпратена от синдиците за спиране на излъчването на двете телевизии

В живо предаване, екип от редакцията на телевизията показа как някаква самозвана частен съдебен изпълнител и полицаи са в офисите на медията. Показано бе и как униформени от обикалят по сървърните помещения и етажите на телевизията. Безпрецедентен опит за спиране на излъчването на медията, коментираха журналисти от други медии, дошли на мястото на акцията.

"Изпълняваме разпореждане на ръководството", заяви униформен, запитан от журналист. На друг въпрос от журналисти на медията, униформеният отговори: „Обадете се в пресцентъра на МВР”.

Кой съдия, от кой съд и на какво основание се бе разпоредил за акцията,

да се спре медията, нито един от служебните лица не отговори в живото излъчване на тв7.

Днес работещите в телевизията трябваше да получат забавените си с месец заплати, научи "Хроники". Това е споделил шефът на тв7 Кирил Благоев - бивш шофьор на Емил Кошлуков. Благоев бе поставен да ръководи телевизията след напускането на Кошлуков.

На мястото на акцията бяха извикани хамали още сутринта, неизвестно от кого, които да изнесат техниката от сградата на телевизията, съобщиха служители на тв7. Ако е имало изпълнително дело, защо ръководството на телевизията не е било уведомено за предстоящите действия на съда и полицията?

Началникът на Шесто РПУ, Иван Пепелджийски заплашиха живо в ефир, журналистите да освободят коридора, за да може хамалите да изнесат техниката спокойно!

"КТБ искат да изземат техника на тв7

- поясни изпълнителният директор Кирил Благоев пред микрофона на репортер по време на живото излъчване. - Заповедта е да се изземат сървърите на телевизията. Имало опис по който трябвало да се изземва движимо имущество от телевизията, описът бил със 130 позиции за изземване.

Обяснението на Благоев бе, че вероятно синдиците /новоназначените от ГЕРБ/ на КТБ са тези, които са разпоредили да се спре излъчването на телевизията.

Журналистите от двете медии бяха навън и часове наред не можеха да влязат в служебните си помещения. Де факто програмата бе спряна от действията на специализираната полиция и частния съдебен изпълнител.

Празното студио, в което новинарската емисия започна със закъснение. Полицай се разхожда в студиотоЧастният съдебен изпълнител може да има охрана, но две телевизии не са наркоманско сборище или складове с контрабандно внесено оръжие, та около 30 полицаи да охраняват частния съдебен изпълнител... С течение на акцията полицейските коли бяха около 40, а броят на полицаите около сто. Кому бе изгодно това преиграване?

Камерата показа как десетки полицаи са окупирали новинарското студио на тв7 и не позволяват на екипа да започне емисията в 15.30 часа. Камерата на живото предаване показа как униформените говорят по телефоните си и мълчаливо подминават въпроса, дали ще оставят журналистите да си свършат работата.

Как реагираха МВР и Камарата на частните съдебни изпълнители

Намиращият се на място зам.-шеф на СДВР Радослав Сотиров не предприе нищо, за да може новинарският екип да излъчи новините. Въпреки отказа на униформените да напуснат, водещите предприеха безпрецедентен ход да излъчат новините, макар и с малко закъснение. Те стартираха на живо емисията новини, с пълно студио с ченгета.

Журналисти от тв 7, които бяха извън сградата на телевизията се възмутиха, че Сотиров не знае дори пред коя медия е дошъл, защото сбърка и заяви, че е дошъл в телевизия 7 ДНИ, защото е разбрал, че има голямо струпване на хора. Полицейският началник предложи да влезе да говори сам със съдия-изпълнителя и след това да информира журналистите за разговора, но въпреки това не бе допуснат до сградата, като журналистите се мотивираха, че това е грубо нарушаване на свободата на словото и на много български закони.

По-късно, по повод процедура по предаване на заложени вещи в офис-сграда на тв7, Камарата на частните съдебни изпълнители информира, че производството е по молба на синдиците на Корпоративна търговска банка, съгласно чл. 35 от Закона за особените залози.

А ето и съобщението на МВР, което излезе след повече от два-три часа от началото на акцията в двете телевизии:

Във връзка с въпроси за присъствието на служители на МВР в и около офиса на телевизия в София уточняваме: Полицията оказва съдействие на частен съдебен изпълнител по изпълнително дело.

Всички действия на служителите са нормативно обосновани /чл. 431 от ГПК и чл. 6, т. 1 от ИНСТРУКЦИЯ № Iз-849 от 14.05.2007 г. за условията и реда, при които органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия/, съобщи пресцентърът на МВР.

Първоначално са били предвидени минимален брой полицейски служители, които да осигурят непосредствено съдействие. Впоследствие са изпратени допълнителни сили, за да се обезпечи общественият ред с оглед струпването на множество хора и предотвратяването на евентуални самоуправни действия.

Потърсеният от тв7, Георги Лозанов, председател на СЕМ заяви: Скандален сюжет!

Аз не мога да разбера какво се случва. Страшно много неизвестни има в цялата тази история. Като че ли става за нещо, което спешно трябва да се случи. Медията не е само предприятие. Тя е свързана и с правото на свободно изразяване. Във всички случаи това е един скандален сюжет. Има едни търговски отношения, но заедно с тях има едно обществено значение тази медия.

Ситуацията бе коментирана и от Владо Береану, журналист:

„Частният съдебен изпълнител е абсолютно безхаберен. Той не знаеше какво да прави. Не изземаше нещата по списък, а целта явно му бе да се спре сървърът и така да се спре сигналът. Целта на ЧСИ е да спре излъчването. Но той явно не знае как става това. Дори и да спрат сървъра, може да се излъчва по други начини. Просто явно целта е да се спре. При нормалния начин на действие на частния изпълнител той се среща с изпълнителния директор и се разбират какво трябва да се изземе по опис. Това е нормалният начин, но него виждаме в случая”, сподели Береану.

Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър коментира за тв7: „Става въпрос за брутални действия, които нямат нищо общо със закона. Не виждам как може съдебен изпълнител да се появява без изпращане на съответните призовки, още по-малко да води със себе си полиция. Не си представям, че журналистите от тв7 ще упражнят физическо насилие! Случващото е потресаващо” коментира бившият вътрешен министър.

Противоречиви действия в сградата на тв7 и нюз7

„Започваме от сървърите – това са инструкциите – каза представилата се първоначално за частен съдебен изпълнител Кристина Димитрова, която впоследствие се оказа юристка на КТБ, изпратена от синдиците.

Сървърите са точка 130 в Списъка, опонира й изпълнителният директор на тв7, Кирил Благоев, Димитрова, говореше по телефона, и оттам получаваше устни инструкции, тя непрекъснато бягаше от камерите и коментираше, че никой не може да я снима без нейно съгласие. Изземване на сървърите означава спиране на излъчванията на двете електронни медии – коментираха запознати.

По искане на синдиците на КТБ, съдия-изпълнителят, Неделчо Митрев, който също криеше лицето си започна да изнася техника от сървърното помещение на тв7. Акцията бе подсигурена от няколко дузини полицаи, водени от началника на 6 РПУ Иван Пепелджийски. Хамали в анцузи изнасяха техника на медиите, докато журналистите бяха пред сградата показа прякото няколко часово излъчване на всичко случващо се в двете телевизии.

Телевизията ще продължи да излъчва въпреки всичко, увериха от ръководството й.

"Информацията на сървърите е с лицензионни права. Тя струва милиони. Ако я изнесат, значи крадат", обясниха програмният директор на телевизията.

„Една телевизия не е техниката, че да я изземаш. това е откровен опит да се спре телевизията, да се направи невъзможно излъчването”, категоричен бе Иван Бакалов.

"Питам всички, които се вълнуваха от тв7, че попадала под влияние на БСП или под руско влияние или каквото там им е в главите - така ли мислите, че трябва да се третира една телевизия в цивилизована държава?" - коментира Иван Бакалов във Фейсбук.

„Интересите на Борисов-Пеевски съвпадат с интересите на изтрещели антикомунисти. По кой закон ще спрат излъчване на телевизия?

Ами като се обърне утре палачинката и по същия начин спрат друга телевизия?

Демокрацията не е лява или дясна, тя е демокрация, коментира Бакалов в поста си.

„В тв7 наблюдаваме рейдърство в директен ефир. Целта е да се спре излъчването, за да загуби медията тв лиценза си и да стане непродаваема, коментира в социалната мрежа и Иво Христов от "Солидарна България". Тв7 не бе преследвана и затворена, когато бе употребена за ракета-носител на един лабораторен политически проект, но стана неудобна напоследък, когато наистина беше свободна трибуна, с много добри професионалисти”, написа той.

„Опрели са до двата милиона лева кредит на телевизията. Инструкциите им (интересно от кого) е не да действат по списък, а да спрат първо сървърите, т. е. предаването. Интересно... и зловещо. Зловеща демонстрация на сила. - коментира скандала и един от бившите изпълнителни директори на КТБ, Илиян Зафиров.

За мен е нормално, ако има някакви финансови претенции, те да бъдат решени, но начинът със сигурност не е този.

Удобните медии на властта разпространяваха факти на границата на лъжата

Тв7 дължи 200 милиона лева – съобщи близката до Делян Пеевски Агенция ПИК, без да поясни на какво се позовава за тази информация и цифра.

Истината е, че тв7 е взела кредит от 5 милиона за излъчване на реалити формата „Къртицата”, но за 200 милиона изобщо не става дума, опонираха от медията.

„Спират излъчването на телевизия "Тв 7" - излезе със заглавие Агенция „Фокус по повод случилото се в двете телевизии. - Очаква се всеки момент спирането на сървърите на телевизията и спирането на излъчването й. поясни „Фокус”.

Началникът на 6-о РПУ Иван Пепелджийски отказваше да отговаря на въпроси на струпалите се пред сградата на двете медии журналисти.

„Аз не давам интервюта, тук съм само по служба. Има съдия-изпълнител”, каза само той и помоли журналистите да разчистят коридорите.

Съдия-изпълнителят не излезе пред журналистите, въпреки опитите да даде обяснение за случващото се.

Официалната власт коментира скандала така

„Разпоредих на министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова служителите на МВР да напуснат незабавно офисите и студията на News7 и TV7. Призовавам за спазване на законността и обществения ред – написа във фейсбук премиерът Борисов.

Призовавам частния съдебен изпълнител да излезе и да обясни действията си, които са в следствие на съдебно решение, за което, доколкото съм запознат, ръководството на телевизията е било информирано.

Очаквам Радослав Миленков, председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, да даде повече информация относно процедурата по възбрана, която е наложена от миналата година на телевизията, за това че дейността й се управлява от синдик, а НАП наложи запор заради очаквано публично задължение. Винаги съм подкрепял правото на журналистите да упражняват своята професия и конституционното право на гражданите да бъдат информирани. Само законът ще ни даде свобода, нека го спазваме всички!”

Министър-председателят се включи и на живо по телефона в тв7:

„Този панаир нито е в синхрон с моето управление, нито със стабилността, спокойствието, което царува в държавата. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов в ефира на TV7 във връзка с опита да се спре излъчването на телевизията.

На въпрос защо при влизането в сградата частните съдебни изпълнители са се насочили към сървърите, за да бъде спряно излъчването на телевизията, Борисов отговори: „Аз знам, че когато някой нещо дължи, трябва да го върне. Като държава отговаряме за фонда, който като държава дадохме за безумните кредити и неща, правени в КТБ. Виновниците съм ги назовал, за съжаление, сега това ни дойде на главата. Държавата няма нищо общо с подобни процеси. Има Фонда за гарантиране и частни съдебни изпълнители”, посочи той.

Борисов допълни, че е говорил с вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова да остави един полицай пред сградата на телевизията.

„Най-мразя подобни неща – да се струпва полиция по един подобен начин", коментира Борисов. По думите му по никакъв начин нито държавата, нито някоя друга институция трябва да бъдат замесвани в частен съдебен спор. "Аз не съм се обаждал и не съм идвал в тв7 от момента, в който направихте всички глупости по Костинброд, нали? В никакъв случай не бих позволил МВР и която и да е друга институция да бъде използвана за подобно нещо", каза още премиерът.

„Ще изискам от министър Бъчварова да накаже или да изиска, който е изпратил толкова полицаи, да бъде отстранен от работа. Пращаш двама полицаи, които да призоват двете страни да изпълняват закона”, каза още Борисов.

Вътрешният министър Румяна Бъчварова не знаеше какво да каже на журналистите за скандалното нахлуване

„Има някакво разминаване в цифрите. Главният секретар на МВР е в течение на всичко още от началото на събитията. Преди 14 дни е имало уведомление за изземване на имуществото. Опитваме се да решим един много съществен проблем - обясни пред струпалите се журналисти, пристигналата на място вътрешен министър Румяна Бъчварова. – Ако има повече от необходимото полицаи, ще разпоредя те да бъдат оттеглени каза Бъчварова и поясни: В началото е имало 5-има полицаи, но впоследствие са били извикани и други.

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти призовава за спазване на законността и реда, във връзка с безпрецедентния опит да бъде спрян ефирът на тв7 и Нюз 7.

Ето какво казаха от СБЖ по повод безпрецедентното нахлуване в две електронни медии:

"Заставаме категорично в подкрепа на правото на журналистите да упражняват свободно своята професия и конституционното право на гражданите да бъдат информирани. Според нас, силови действия в публична медия са недопустими. Независимостта и свободата на словото в България са сред основните демократични ценности на съвременната държава, които трябва да бъдат защитени".

Как продължи екшъна и въпросите, които породи скандалът

„Хамалите са успели да изнесат няколко компютъра и друга техника” – поясниха пред камерата на БНТ журналисти от тв7. – Повече няма да позволим това да се случи.

След няколкочасов скандал, председателят на Фонда за гарантиране на влоговете, Радослав Миленков каза по БНТ, че повече от 10 месеца двете телевизии не отговорил на призива да изплатят незабавно дълга си, нещо.

Запознати поясниха пред "Хроники", че се е очаквало телевизията официално да бъде купена от гръцкия бизнесмен Янис Карагиоргис. Членът на Националния съвет на БСП и председател на националното движение "Русофили" Николай Малинов пък съобщи преди дни, че поема управлението на телевизията.

Успял ли е новият собственик да се регистрира, за да влезе в правомощията си, това също не стана ясно. Засега единственото сигурно нещо е, че се задават избори и определена, известна с агресията си политическа сила реши да се сдобие с електронна медия.

Обяснението на синдиците, които както стана ясно са предизвикали скандала

„С оглед продължаващото десет месеца забавяне в издължаването на отпуснатия от „Корпоративна търговска банка” АД – в несъстоятелност на “ТВ Седем” EАД кредит и след множество проведени срещи, отправени покани за доброволно изпълнение и неизпълнени от страна на длъжника обещания за плащане, „Корпоративна търговска банка” АД – в несъстоятелност предприе законови действия за събиране на своите вземания по реда на Закона за особените залози, заявиха синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД - в несъстоятелност.

По-конкретно на 14 април на “ТВ Седем” АД от ангажирания от банката частен съдебен изпълнител, Неделчо Митрев беше изпратена покана за доброволно предаване на заложеното в полза на банката оборудване, за да може същото да бъде продадено и с приходите да бъде погасен кредита. С поканата бе предоставен пореден допълнителен срок от 14 дни за доброволно изпълнение и предаване на вещите, предмет на залога.

Доколкото от длъжника не бяха предприети каквито и да е ефективни мерки в тази насока единственият възможен начин за защита интересите на „Корпоративна търговска банка” АД – в несъстоятелност и нейните кредитори бе да се пристъпи към принудително изземване на заложеното оборудване, което е и задължение на синдиците.

След като пристигна в тв7 с охранителите си и се срещна с изпълнителния директор на медията, вътрешният министър Румяна Бъчварова заяви следното във връзка с проведената акция в сградата на тв7: „Мога да ви уверя, че ще има много обстойна проверка след днешната акция. Ако има превишаване на права или прекомерни действия, затова ще има последици... Съжалявам за цялото неудобство и затова, че не може да си вършите работата. Много е драстично така да се пречи на работата на една медия. Първоначалното ни намерение е било да изпълним задълженията си по закон”, посочи Бъчварова. Тя посочи, че тази ситуация не й харесва и че е имало възможност за друг начин. „Мисля, че има прекалени превишени мерки, които са създали напрежение. Поздравявам журналистите на медията, че са продължили да работят в тази ситуация. На въпрос, как трябва да се реши един такъв проблем, Бъчварова отговори, че първо трябва всички да се успокоят”, каза Бъчварова. Тя призова всички политици да не спекулират с този случай. „Нашето добронамерено желание е от една страна да защитим интересите на държавата по отношение на скандалния случай с КТБ, а от друга – правата на журналистите и на гражданите. МВР е изпълнявало своите задължения по закон и увеличаването на присъствието тук е единствено мотивирано от желанието и намерението да предотврати някакви по-големи усложнения и да гарантира сигурността”, обясни Бъчварова. По думите й, много от полицаите вече са изтеглени. Попитана, какво ще бъде наказанието за началника на 6-то РУ, Бъчварова заяви, че не може да каже към момента и не желае да спекулира, както правят всички останали с тези възможности и добави, че ще се отправи към Министерството на вътрешните работи, за да обсъди цялата ситуация.

Иван Пепелджийски каза, че той не е уведомявал за акцията днес главния секретар на МВР. За това, посочи той, с имал хора на по-горно стъпало в йерархията.

Органите на реда препратиха журналистите към изпълнителния директор на медията за отговор на въпросите им.

Скандалното нахлуване и обиск били извършен на основание на съдебен спор, потвърди Кирил Благоев, изпълнителен директор на тв7 и Нюз7.

Квесторите на КТБ са поискали от СГС да бъде иззето имуществото на тв 7, но СГС се произнесъл, че това е национална медия и не може да бъде конфискувано имущество.

Преди дни синдиците на КТБ обжалвали решението на СГС и правното основание за днешната акция в медията е периодът именно на това обжалване стана ясно часове след нахлуването на полиция и хамали в медията.

По-късно през деня, шефът на Фонда за гарантиране а влоговете, Миленков призна, че кредитът на тв7 не е най-големият към КТБ и че има много по-големи длъжници.

Момчета с анцузи, десетки полицаи, десетки полицейски автомобили, джипове с полицейски кучета, лъжи при представянето кой влиза в сградата на тв7, за да изземва имущество. Оказа се, че телевизията далеч не е най-големият длъжник на КТБ.

Блокирани акции и сметки, изпращане на скандалния Панайот Велков с охранители по искане на Николай Бареков – какво ли не бе направено срещу тази медия и другата телевизия нюз7.

Служители от ръководството на телевизията поясниха, че предложили да платят дълга си, но дошлите на 29 април заявили: „Ние сме тук, за да спрем телевизията!”

Кой организира акцията на 29 април в сградата на тв7 и Нюз7, кой стои зад акцията на полиция и синдик на силово фалираната банка – това тепърва ще стане ясно.

Вярно е, че преди избори се пазаруват медии, вярно е, че някои политически сили имат интерес да вземат насилствено две електронни медии преди местните избори в държавата.

Телевизиите тв7 и Нюз 7 ли са най-големите длъжници на КТБ, за силово изискване на кредита да изпрати в медиите безпрецедентно полицаи?

Въпросът е дали безпрецедентното нахлуване в двете телевизии се е случило със съгласието на премиера Бойко Борисов и вътрешния министър Румяна Бъчварова или те не са знаели какво се готви. Ако не са знаели, което е малко вероятно, то това означава, че държавата е без контрол.

Времето ще покаже кой стои в дъното на срамния няколкочасов екшън.

Докато тази публикация се готвеше излезе следното съобщение:

„С оглед на големия медиен отзвук и за да се избегнат всякакви спекулации, че това е целенасочен акт срещу медия, сме указали на частния съдебен изпълнител да отложи с една седмица изпълнението, свързано с активи, заложени в полза на КТБ АД - в несъстоятелност, съобщиха синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД - в несъстоятелност. Това едноседмично отлагане е по изключение. Надяваме се в този срок длъжникът на банката да предприеме необходимите действия, свързани с отдавна необслужвания от него кредит и да уреди взаимоотношенията си с „Корпоративна търговска банка” АД - в несъстоятелност. След изтичането на едноседмичния срок, ще продължим всички позволени от закона действия, да защитаваме имуществото и кредиторите на КТБ АД - в несъстоятелност, на които се дължат милиарди. На първо място сред тях е Фондът за гарантиране на влоговете, т.е. българският данъкоплатец.”

Задават се избори – някой си е пожелал да си напазарува за без пари две телевизии? Полиция нахлу, за да спре излъчването на две телевизии с национален обхват – типично за България, но дали отново сме полицейска държава, както беше по време на първия управленски мандат на ГЕРБ?

 

"Синдиците ще тръгнат, за да отговорим на обществото, именно по тези цесии, сделки, за които научаваме от медиите, каза премиерът

У нас какво ли не може да не бъде.

У нас всичко може да не бъде.

У нас каквото и да си поискаш,

може да не бъде.

Михаил Жванецки

Премиерът Бойко Борисов пред репортери в парламентаА това, че има Решение на Министерския съвет от 3 декември миналата година, че има писмо от 5 декември на министъра на финансите за искане на въпросното Решение. А че Решението на МС е за за откриване на набирателна сметка на КТБ и по Списък от 29 страници, който е на бюрото на министъра на финансите се осчетоводяват и връщат пари от затворения трезор - за това премиерът не казва и дума.

Международният валутен фонд предупреди, че рисковете за перспективите пред България са се увеличили след фалита на КТБ. Той призова правителството да продължи реформите и да предприеме спешни мерки за възстановяването на доверието в банковия надзор след банковата криза, предаде Reuters.

Ударът срещу четвъртия най-голям кредитор, Корпоративна търговска банка, миналата година утежни финансовото положение на страната, бореща се със слабия икономически растеж и оредяващите чуждестранни инвестиции.

„Коалиционното правителство може да се сблъска с предизвикателства в прилагането на трудните мерки, нужни за понижаване на макрофинансовите рискове и увеличаването на растежа“, заключи в изявление на МВФ след 10-дневна визита на негови представители в България. „За решаването на проблема с институционалната слабост, включително банковия надзор, са нужни действия, осигурени от широка политическа подкрепа“, се добавя в текста.

Това предупреждение на МВФ бе криво разбрано от управляващите. Три дни по-рано от парламентарната трибуна Бойко Борисов заяви:

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители,

... Мислех, че има един проблем, но всъщност от това, което слушах днес в парламента, те са два, и то много сериозни. На втория, ако ми позволите, ще се спра накрая.

Премиерът Борисов на трибуната в парламентаВодих доста разговори с господин Миков и нашите юристи, с Министерството на финансите. Ден след ден полагахме огромни усилия, но знаете, че и независимостта на съдебната система е такава, че дори не бих искал да разговарям с тях по тази тема. Но се нуждаем от една подкрепа, от един общ фронт, защото съм убеден, че всички политически партии ще подкрепят това, което искаме, или ще спомогнат за неговото решаване. Въпросът е да го сложим днес веднага на масата, да помолим следобед Министерството на финансите, Комисията по бюджет и финанси, разпратили сме на лидерите на всички парламентарни групи това, което искаме, може би някъде да има допълнения, забележки.

Тъй като казусът е изключително важен, има все пак и специфични термини, не бих искал след това някой да се упражни по моята финансова компетентност, за няколко минути ще се опитам бързичко да го прочета и след това ще кажа какво Ви моля.

С Решение на Управителния съвет на Българската народна банка от 20 юни 2014 г. Корпоративна търговска банка беше поставена под специален надзор за срок от три месеца. Със същото решение в КТБ бяха назначени квестори, спря се изпълнението на всички задължения на КТБ и се ограничи дейността на банката, като й се забрани да извършва всички дейности. Отстранени от длъжности бяха членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на КТБ, от право на глас бяха лишени акционерите, притежаващи над 10% от акциите на КТБ.

На 16 септември 2014 г. Управителният съвет на БНБ взе решение за удължаване срока на специален надзор на КТБ с още два месеца – до 20 ноември.

На 20 октомври 2014 г. квестори на КТБ внесоха в БНБ доклади за извършени от три одиторски фирми анализ и оценка на основните балансови позиции и издадени банкови гаранции на клиенти на КТБ. На основа на данните от анализа, оценката и заключението на одиторските фирми за размера на необходимите обезценки КТБ отчете пред БНБ отрицателен собствен капитал. В резултат на това и на основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции с Решение № 138 от 6 ноември 2014 г. на Управителния съвет на БНБ, лицензът на КТБ беше отнет.

На 4 декември 2014 г. Фондът за гарантиране на влоговете в банките започна изплащане на гарантираните депозити за депозантите в КТБ. Към момента са изплатени над 3,5 млрд. лв. За тази цел фондът изразходва набраните до момента средства от вноски на банките и ползва заем, предоставен от държавния бюджет, в размер на 1 млрд. 650 млн. лв. досега.

Междувременно след отнемане на лиценза на КТБ с Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България бяха направени промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките – чл. 4, ал. 3, целящи преустановяване на злоупотребите с разпоредителни действия по влог, извършени по време на специалния надзор, които имат за цел заобикаляне на Закона и увеличаване нивото на гаранцията по влоговете.

В допълнение, по предложение на народни представители беше направена промяна в чл. 59, алинеи 5 и 6 от Закона за банковата несъстоятелност, с която се обявяват за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността, освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, прихващанията, независимо от това кога са възникнали двете насрещни задължения, извършени от кредитор или от банката след началната дата на неплатежоспособността или след датата на поставянето на банката под специален надзор, ако тази дата е по-ранна. Действието на тези прихващания се отлага до изпълнението на окончателната сметка за разпределение на събраните суми между кредиторите – малко терминология.

С господин Миков няколко пъти разговаряме – юридически термини, няколко закона, между които се провират юристите, и най-вече нямаме решение на съда. Ще стигна накрая до него. Сиреч материята не е никак за подценяване, но съм длъжен от тази трибуна – на всички Вас, за което настоявам да ни подкрепите.

Посочените промени целят гарантиране на интересите на кредиторите и запазване на масата на несъстоятелността, като се защити съразмерното удовлетворяване на кредиторите, особено при масови прихващания, които съществено намаляват имуществото на банката длъжник и обезсмислят практически самото производство по несъстоятелност. Сиреч докато се бави назначаването на синдик, имуществото на банката се разграбва, казано на достъпен език.

Тези промени обаче се оказват недостатъчни, за да се гарантират практически в пълнота интересите на кредиторите. След отнемането на лиценза от страна на БНБ своевременно е направено искане до Софийския градски съд за откриване на производство по несъстоятелност на КТБ. Съдът е образувал дело за обявяване на Банката в несъстоятелност и е наложил обезпечителните мерки, предвидени в Закона – обща възбрана и запор, спиране на изпълнителните, съдебните, арбитражните дела срещу имущество на КТБ. Същевременно решението за отнемане на лиценза е обжалвано от акционерите на Банката по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

В резултат на оспорването на отнемането на лиценза на 24 ноември 2014 г. делото за обявяване на КТБ в несъстоятелност в Софийския градски съд е спряно до окончателното решаване на административния спор.

На първа инстанция тричленен състав на ВАС с определение от 13 януари 2015 г. оставя получените жалби без разглеждане и прекратява производството. Това определение също е обжалвано пред петчленния състав на ВАС и вече повече от месец второинстанционното производство не може да стартира.

Всички много се упражняваме по темата „Съдебна реформа”. Съдебна реформа не значи само да сменим този или онзи. Съдебна реформа означава точно това да се гарантира – че не може да се случва!

Същевременно производството по искането за обявяване на КТБ в несъстоятелност, което с оглед запазването на интересите на кредиторите би следвало да се развие бързо, е спряно и може да продължи едва след окончателното произнасяне на ВАС. Назначените от БНБ квестори продължават да упражняват правомощията си до назначаването от Фонда на синдик, което ще стане възможно едва след обявяване на Банката в несъстоятелност.

Днес ще предложим един служебен синдик – да видим как ще реагира.

През това време, видно от последните публикувани отчети на КТБ към 31 декември 2014 г., активите на Банката са намалени до милиард 834 милиона. Съответно намалява и размерът на средствата, които ще бъдат възстановени на Фонда, на негарантираните вложители и на останалите кредитори. Наред с намаляването на стойността на активите в периода на специалния надзор, след отнемането на лиценза са вдигнати част от обезпеченията, например залози на предприятия и ипотеки, в полза на КТБ по отпуснати кредити.

Преди обявяването на КТБ в несъстоятелност не могат да започнат предвидените в Закона действия по запазване и попълване на масата на несъстоятелността, осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, а най-големият кредитор вече е държавата!

Всички ние дадохме милиарди и в един момент ще се окаже, че другите кредитори са се овъзмездили, а там няма да има нищо, когато отиде държавата. Затова днешното решение – подкрепа, по най-бързия начин решаването на този въпрос, гарантира, че можем да си съберем парите. Ако някой от квесторите си е позволил до този момент това да бъде сторено, още днес финансовият министър ще сезира прокуратурата по тази тема.

Практиката показва, че законовата уредба и начинът, по който се прилага, все още не предоставят достатъчно гаранции за запазване имуществото на банка с отнет лиценз и за защита на интересите на добросъвестните кредитори, които трябва да бъдат удовлетворени от имуществото на КТБ, останало в масата на несъстоятелността.

Въпреки че Фондът за гарантиране на влоговете в банките носи отговорност за защита на интересите на всички кредитори в производството по банкова несъстоятелност и е натоварен да следи за запазването на имуществото в банката и оптималното му осребряване и разпределение, той не разполага с каквито и да е контролни правомощия по отношение дейността на квесторите и имуществото на банката в периода от отнемането на лиценза до обявяването на банката в несъстоятелност – период, който на практика може да продължи толкова дълго, колкото решението за отнемане на лиценз бъде оспорено пред съда.

Наложителни са спешни законодателни мерки за защита на обществения интерес, като се доразвие уредбата на банковата несъстоятелност. Необходимо е да се обмисли възможността по предложение на Фонда след отнемането на лиценза съдът да назначи временен синдик под контрола на Фонда. Това ще представлява предварителна обезпечителна мярка в случаите, когато квесторите са назначени от БНБ като надзорна мярка или мярка на специалния надзор. Подобна възможност съществува в процедурата по търговската несъстоятелност. Следва да се преразгледат и допълнят и правомощията на синдика, и на Фонда във връзка с проследяване и връщане масата на несъстоятелността на неправомерните отклонени вече имущества.

Друг важен проблем, който следва да намери законово решение, е създаване на ефективни гаранции за бързина на процеса както в административното, така и в гражданското съдопроизводство. Тъй като ние предлагаме ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност със съответните мотиви – те са разпратени на всички парламентарни групи, надявам се бързичко, колкото е възможно – в рамките на седмица, всичко това да се направи и да е със стара дата. Тези, които са си позволили...

Вижте, когато става въпрос за стотици милиони, някой квестор може да си сложи главата в торбата, нали? Кога и как ще го осъдят...

Всъщност ние очакваме поне милиард и половина, казвам „поне”, да можем да върнем от онова, което сме дали като държава. Да не кажем, че би трябвало абсолютно всичко да си върнем.

Много съм притеснен, затова одеве разговарях с господин Миков – не искам да влизам в никакви пререкания, пази Боже, със съдебната система: ако може, да изготвите едно писмо до Висшия съдебен съвет от името на парламента – и Радан Кънев, и Вие, има юристи, които могат да го напишат. Да ги запознаем, че когато става въпрос за над три и половина милиарда, забавянето на едни съдебни решения – както се казва, ние не им се бъркаме в съдебните решения, това са чисто административни актове, с три-четири месеца означава през това време квесторите и всички останали там да разпродадат имуществото. И ние нямаме никакви възможности, виждате, да отреагираме.

Това е проблемът, по който се надявам да ни подкрепите. Надявам се Комисията по бюджет и финанси, заедно с финансовия министър днес да направят веднага бързо заседание. Ако има предложения, въпроси или нещо, което би могло да се направи повече към момента, веднага ще го направим, но не бива да оставим да разграбят Банката. Наложително е бързо това да бъде направено. Разчитам на Вас...

... Много Ви уважавам, много Ви обичам. Много хубави работи прави правителството, повярвайте – много, и ще станат добре.

Винаги с БСП съм се отнасял с огромно уважение – и вчера пред външния министър, и многократно съм казвал за всичко, което сте ни подкрепили и което работим заедно – и по Шенген, и по други теми. Държавата е много крехка, ако нещо може да я съсипе, така че за КТБ съм сигурен, че ще ми помогнете. За КТБ съм сигурен, че ще спасим парите. Това, което се губи като пари, хората казват: пари са, ще ги наваксаме. ..

... Колеги, истински разчитам за КТБ – юристите, които са тук, тези, които разбират от финанси, без да се делим и да си търсим вина, сега е моментът да си спасим парите и имуществото на КТБ, та след това да може да се възмезди.

Моля парламентът да изпрати до Висшия съдебен съвет едно писмо, за да няма декларации, с което да им каже колко време ние се мъчим да си вкараме синдика, който да пази банката, да управлява.

Благодаря за вниманието. Дано сте ме разбрали! С уважение към всички – благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ, РБ, БДЦ и ПФ, частични ръкопляскания от ДПС.)

Същият ден, парламентът прие и гласува ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ДЕЙСТВИЯТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ, КОИТО Е СЛЕДВАЛО ДА УПРАЖНЯТ КОНТРОЛ И ПРОТИВОДЕЙСТВАТ НА ИЗТОЧВАНЕТО НА КТБ В ПЕРИОДА 2009 – 2014 г.

Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители.

"Законовите промени се оказват недостатъчни, за да се гарантира масата на несъстоятелността (от която трябва да се плаща на кредиторите- б.а.)", обясни Борисов на депутатите. Според него проблемът допълнително се задълбочава от това, че делото за обявяване на КТБ в несъстоятелност се бави. То е спряно, тъй като акционерите в затворената банка атакуваха в съда решението на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ. Борисов припомни, че на първа инстанция тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави получените жалби без разглеждане и прекрати производството на 13 януари. "Това определение също е обжалвано пред петчленния състав на ВАС и вече повече от месец второинстанционното производство не може да стартира", заяви Бойко Борисов и добави: "Понеже всички много се упражняваме по съдебна реформа, съдебна реформа не значи само да сменим този или онзи, а да се гарантира, че това не може да се случва".

Премиерът Бойко Борисов се обяви за закони със задна дата, които да направят възможно спешното назначаване на служебен синдик в Корпоративна търговска банка (КТБ), за да се предотвратят злоупотреби с активите й.

А как се обезцениха активите на банката, по каква технология, от кого – това е тайна.

Няма откраднати 4,22 милиарда. Към края на март активите на КТБ са 8 милиарда, те са във вид на инвестиции. Сега, дали имат обезпечение тези инвестиции, или не – прокуратурата трябваше да отговори, но оттам чуваме единствено мълчание!

Сумата от 4, 22 беше сервирана удобно от БНБ, но това не са липси или дупка в активите на КТБ! 4, 2 милрд е размерът на обезценките, които са направени по някаква дяволска технология, неизвестна на света, от така наречените „одитори! Няма такива суми, които да са изнесени с куфарчета с пари!

„Няколко закона се бият помежду си и дават възможност да направят квесторите чисти пред закона” – каза Борисов, но това е неговото разбиране за законодателство.

Квесторите не били добри – квестори се сменят, а не се променя законодателство за назначаване на временни синдици, щом на някой политик му прошепнат кометираха юристи пред "Хроники".

Най-голямата кражба беше на 26 юни, за над 30 млн-лв. по сметка на ДФГВ /Държавен фонд за гарантиране на влоговете/, които  БНБ, респ. квесторите, върнаха на  Фонда. А е известно, че  те не са гарантирани.

Никой няма право да вменява вина на вложителите, които бяха арогантно ограбени с участието на БНБ , прокуратурата и държавните институции, че търсят законови варианти и решения да намалят загубите си. Цесии са направени с около 30 процента от надгарантираните.суми, т.е. за  800 милиона лева. Като една огромна част от тях са сключени от държавните фирми - от държавните фирми в енергетиката и други отрасли и от добре работещи български частни фирми! Второ,  30 процента не могат в никакъв случай да засегнат масата на несъстоятелност, защото те подобряват баланса на банката, като намаляват задълженията й. Т. е., при едно нормално определяне на стойността на обезпеченията в банката и реалния риск за непогасяване на всеки кредит  тези две суми практически се уравновесяват.

30 000 лева на месец е възнаграждението на месец на един квестор, но затова никой не говори. Два милиона досега, над два милиона са дадени за някакви абсолютно безсмислени юридически експертизи! И за това никой не обелва дума. Банката е формално затворена, защото си има сметка в Уникредитбанк, много парични операции се извършват с ръчна обработка – за това също се мълчи.

За осъществяването на някои от цесиите, категорично го казвам, има открити сметки в края на ноември за един ден и закрити – същия ден! Спасени са всички държавни пари, спасени са мини, тецове, Булгаргаз, но не и вложителите.

В момента върви усилена дейност в КТБ, дори са назначени директор инвестиции в банка, не е ясно къде се готвят да инвестират. В момента банката се управлява де факто от министъра на финансите.

Абсурдът е, че една банка е затворена, но по списък, с двойно антидатиране са преведени на дадени субекти милиони, докато другите не могат да си получат парите и ги губят?! Над 300 милиона са в трезорите на банката, несъбрани дори в централния трезор. Продължават операции, плащат се някакви юридически разходи.

Борисов: „Надявам се бързичко колкото, в рамките на седмица да може всичко това да се направи и да е със стара дата. Тези, които са си позволили...вижте какво, когато става въпрос да стотици милиони, някой квестор може да си сложи главата в торбата, кога ще го осъдят, как ще го осъдят, всъщност ние очакваме поне милиард и половина поне да върнеме това, което сме дали като държава. Да не кажеме, че би трябвало всичко да си върнеме.” От това ще последват дела, дела и пак дела.

Пак Борисов обобщи: Синдикът брани имуществото, квесторът – не.

"Мисълта на Мао е необходима, за да "насочва" цялостната работа на партията." Устав на китайските комунисти от 1945 година.
 

д-р Вера Ахундова, един от дребните акционери в Корпоративна търговска банка и вложител с блокирани пари на фирмата си в нея. Лице е на Сдружението на дребните вложители в КТБ „Ние, гражданите/КРОСС/ - Г-жо Ахундова, делото по несъстоятелност на КТБ беше разпределено в Софийския апелативен съд в присъствието на медиите. И последва сигнал за бомба в Съдебната палата. Докога ще гърми бомбата КТБ?

- Няма готов модел, който да използваме, за да изчислим точно финансовите, икономическите и социалните последици. По простата причина, че никоя държава не допуска краха на системна банка, каквато е КТБ. Но емпиричните данни сочат, че последиците от фалита на системна банка се изживяват в период, не по-кратък от десет години. През втората и третата година от фалита негативният ефект се мултиплицира. Пак емпирично е доказано, че един процент спад в потреблението заради загубени пари води до спад в инвестициите от 6 до 8% на годишна база. Такъв спад следва да очакваме в България за тази година. Всъщност единственият фалит на системна банка е допуснат през 2009 г. в Нигерия. Но става дума за тежка криза в цялата им банкова система, която държавата овладява с радикални действия. Единствено Африбанк не е спасена в същия й вид, но не е и унищожена, както става с КТБ. Активите на нигерийската банка са прехвърлени в създадената още същия ден „Мейнстрийтбанк", за да се запазят интересите на всички вложители. А лошите кредити са прехвърлени към компанията - банка за лоши кредити „Асет Мениджмънт Ко". И въпреки че спестяванията са спасени, ефектът от фалити се чувства силно до 2015 година. БВП на региона, в който е била съсредоточена дейността й, не може да достигне средния за страната.
Схемата, за която говоря, беше приложена още по-успешно в кризата с португалската „Ешпириту Санту". Там над 4 млрд. евро бяха ползвани от акционерите за лични вложения и още толкова бяха ролвани през анголския клон на банката. Португалското правителство реши определените като лоши кредити да останат за сметка на акционерите, извади добрата част от активите и те работят безпроблемно до момента. Ангола на свой ред също реши да оздрави клона на своя територия, за да не пострадат клиентите й. Така че да повторя - възможно най-нерационалното решение е да се фалира системна банка. Допуска се фалит на малки банки, от които нищо не зависи - имаше такъв случай в Холандия преди десетина години, а сега наблюдаваме подобен подход и в Русия. Миналата година ЮАР реши да не допусне фалит на малка банка, защото реши, че психологически и пазарно е по-добре хората да вярват в банковата система и да продължат да потребяват. При това помощта не беше държавна, а я предоставиха другите банки. А по отношение на КТБ беше приложен типично българският подход - да биеш падналия и да ласкаеш онзи, който се възкачва. И още - няма значение, че се унищожава средната класа, нито че БВП на страната се срива с 10 процента.

- Какво ни казват всъщност списъците „КТБ" - били те „портиерски", или VIP?
- „Портиерските" дори не бих ги коментирала, защото те са средство за отклоняване на вниманието. Кой бил в банката, кой не бил - очевидно всички тези хора са ходили там за пари. Без да познавам в детайли дейността на КТБ - моята фирма е там обикновен вложител - очевидно Цветан Василев е давал пари не само на специални инвестиционни дружества. Давани са и пари за благородни каузи като спорт, църкви и други, от които е трудно да получиш директна облага. Всъщност списъци излизат поне от две години. Но след удара срещу КТБ ние се опитвахме да намерим кой е всъщност не VIP, a PIP - Political Important Persons. Това са хора от политиката, депутати, министри, участници в общинската власт, техни съпруги, деца, майки, бащи, любовници, снахи, зетьове. Тук е разликата между тези списъци и портиерските. Ако, да речем, Бойко Борисов отиде в КТБ, всички служители ще знаят кой е той. Но ако в банката отиде дъщерята, съпругата или майката на децата на такова лице, те едва ли ще бъдат разпознати като свързани с него по роднинска линия, ако не са пратени там с уговорката да си открият специална сметка. Поясненията в оповестения от нас списък за това кой кой е и на кого е роднина, са автентични.
Важните дати в този списък са две - 31 май и 20 юни 2014 година. Данните, свързани с последната, идват от предоставената на Фонда за гарантиране на влоговете информация в края на октомври. Тя е показателна. От 44 сметки на лица, свързани с ДПС, 19 са на фирми на Ирена Кръстева. Лицето Делян Пеевски има няколко сметки с по няколко хиляди лева, но не защото е беден. А защото целият този кръг е изтеглил планово и организирано 114 млн. лв. от общо 118 млн. лв. само за 20 дни. А от регистъра на обществените поръчки се вижда, че от 2012 до 2014 г. фирмите, свързвани с тези лица, са получили договори за 780 млн. лева. Дължимите от тях кредити към КТБ пък са над 700 млн. лева. Необслужването им, съчетано с масовото изтегляне на средства, е блокирало банката тотално. Де факто банката е управлявана не толкова от Цветан Василев, колкото от кръга „Пеевски", за чиято принадлежност към ДПС всеки интелигентен човек си прави изводи. Работила съм с много финансови експерти в последните години, предимно в чужбина. Всички те си имат мото - съдбата на една банка се решава не от вложителите, а от големите й кредитополучатели. Ако решат да не плащат, банката е обречена.

- Всички се питаме какво се случи с банката след затварянето й.
- Ние в нашето сдружение искаме да знаем защо прокуратурата мълчи, след като сме я сезирали примерно за абсолютно безпричинната смяна през август миналата година на основната операционна система на банката. Преди това старата система не е показала никакви проблеми и не е давала дефекти. Но БНБ е дала съгласие за инсталиране на друга. Наши членове ни дадоха информация от Централната банка за т. нар. „отворени прозорци" в затворената КТБ. Това значи, че от нея всеки месец се извършват плащания. Това продължава и в момента. Банката разполага с голяма ликвидност. Тя има повече от 400 млн. лв. кеш в трезорите й и държи над 800 млн. лв. в ДЦК - общо към 1,300 млрд. лева. В сигнала си до прокуратурата поискахме да бъде проверено извършват ли се плащания към облигационерите и одържавен ли е облигационният дълг на КТБ? Засега нямаме доказателства за това, но предполагаме, че се е случило, за да не възникнат репутационни затруднения при турнето на финансовия министър Владислав Горанов в Лондон за представяне на емисията от 3,1 млрд. евро. Това е направено според нас заради заканата на облигационерите в КТБ да създадат много проблеми за всяка следваща емисия на България. Притежаваме тяхна кореспонденция с Бойко Борисов и с Петър Чобанов, в която те негодуват, че са били излъгани. Още когато Чобанов е предлагал българските облигации в лондонското Сити, той им е обещал облигациите им в КТБ да бъдат изплатени до стотинка. Имаме и информация за извършени много на брой едновременни плащания в евро от КТБ преди великденските празници. А тази техника обичайно се прилага само при плащания по купони на облигации, защото всичките им притежатели трябва да си получат едновременно парите на падежа.

- Възможно ли е такова одържавяване да стане без изричен управленски акт и да не остави следи?
- Не, разбира се, стига управляващите да искат или поне да осигурят достъп до информацията. Трябва да се провери какво е положението с външния дълг и дали той не е нараснал с размера на платеното по облигациите. Тъй като ние нямаме достъп, а и трябва да пазим членовете си, поискахме от прокуратурата да провери операциите чрез системите за плащания SWIFT и TARGET 2. Искаме такава проверка и по друг повод - подсказват ни, че много от политически важните лица и бизнесмени са получили парите си от затворената банка в брой или по сметки в други банки. И вероятно при някоя от тези операции е допусната грешката средствата да са в евро. И понеже другата система за разплащания - RINGS, е под наблюдението на БНБ, системата, която преминава през Централната европейска банка, ще подскаже кой се е излъгал да си получи парите по еврова сметка, включително и в чужбина. При разговора ни с представители на Европейската комисия те почти се изпуснаха, че са открили такива данни.
Увереността и настойчивостта, с която ДПС настоява за разкриване на банковата тайна, за нас е показател, че този кръг е получил парите си и е извършена пълна корекция на кредитната или депозитната им история. Те не казват откога искат да бъде свалена банковата тайна. Но ако се окаже, че имат предвид датата на отнемане на лиценза - 6 ноември, за какво сваляне говорим? Масово са били манипулирани ръчно сумите по сметките, свързани с минимално гарантираните средства. Показахме на публиката заповед за създаване на специална комисия в КТБ, която да се занимава с преференциалните депозити, за които излезе информация, че са около 1000, и то след като БНБ намали служебно лихвите по тях до средните пазарни размери. Разминаването между нашите и на държавата суми за размера на гарантираните депозити и на реално изплатените за тях средства показва, че са изплатени големи суми на „кухи" депозанти. Това са реални лица, на които с подмяната на операционната система е създадена фалшива депозитна история с цел източване на банката. Отделно в затворената вече банка са сключвани граждански договори, по които са плащани баснословни хонорари - по 250 хил. лв. на месец, или 1000 лв. на час. Въз основа на консултантски договори са назначени 120 души, които да помагат на одиторските фирми, в които всъщност са работели. Тези хора са получавали само парите, без да вършат нищо. Работата е вършил персоналът на КТБ, без обаче да получава хонорари. Сред „консултантите" има лица с ЕГН от 1940 и 1941 г. с по 12 хил. лв. възнаграждение. Тъкмо работа за Владислав Горанов, който в предишния парламент като депутат каза, че не може да си издържа семейството. До края на декември бяха похарчени повече от 2 млн. лв. само за адвокати, без да е свършено нищо съществено. Куп лица и фирми са получавали пари за юридически услуги, без да се вясват в банката. Работят със синдиците по схемата „един синдик - един юрист" и обратното.

- Очаквате ли да се потвърдят прогнозите за избирателно атакуване на вражески прихващания и да бъдат подминавани "приятелските"?
- Някои странни обстоятелства ни накараха да се обърнем към председателя на гаранционния фонд Радослав Миленков с искане за тълкуване. Цесиите на държавните предприятия са около 25% от общата сума, или близо 250 млн. лева. И всички тези цесии са правени в затворен кръг между тях. А Горанов обяви, че ще бъдат атакувани 180 цесии на стойност няколко милиона лева. В тях са събрали вероятно някакви дребни суми, които само пречат и създават бюрократична работа. Това, което уврежда кардинално масата на несъстоятелността, са освободените въз основа на осчетоводените прихващания обезпечения. Но забележете, въпросните държавни кредитополучатели пък изобщо не са предоставяли обезпечения. Това за мен означава без капка съмнение, че става въпрос за кредити, отпускани под натиск, пък бил той и „приятелски". Коя нормална банка, в случая - КТБ, би дала необезпечени средства на „Мини Марица-изток - 2", ако някой не е звъннал на Цветан Василев, за да му обяснява колко е важно миньорите да слязат под земята? В случая не става въпрос за т. нар. проектно финансиране чрез SPV-дружества, което беше раздухано като основен способ за източване на банката. Защото при тях дори да има посредник, свързан с главния акционер, парите отиват за инвестиция в реална и печеливша дейност. А неоправданото наливане на средства в губещи държавни предприятия, които са отдавна в технически фалит и би трябвало да бъдат закрити, е чиста загуба за банката.
Да се върнем обаче на действията на прокуратурата при обиска в офисите на 20 дружества в сградата на КТБ. Взети са не копия, а оригинали на кредитни договори. Което се прави само при нужда от изготвяне на експертиза. В общия случай се изземват копия от документи. И какво се получава? Всяка една банка може да възстанови съдържанието на кредитните досиета - баланси, ревизии и прочее документи. Но не може да възстанови оригиналния договор за банков кредит. Представете си, че сте длъжник и банка ви каже: „Абе, знаеш ли, че сме изгубили договора за кредит - би ли ни донесъл твоя, за да му направим едно нотариално заверено копие за нас?" Е, кой длъжник ще изпусне такъв златен шанс да не плати, особено ако банката е фапирана! А помните ли как гуверньорът Иван Искров раздуха тезата на прокуратурата за липсата на кредитни досиета, което е и най-голямата му вина. Наливани са, значи някакви си пари, които мажоритарният собственик си е ползвал, както си иска. Всъщност всяка от SPV-веригите води до поне един или два реални и модерни обекта, повечето във високодоходни отрасли. Да, вярно е, че за обезпечения на тези кредити масово са заложени първите кредитополучатели по веригата. Но пък в тази връзка питаме: за какво ще ни е международна детективска компания? Всеки ревизор в НАП, който влезе в такава фирма - кредитополучател, и прегледа платежните нареждания и оборотните й ведомости, ще види къде са инвестирани парите. Оттам насетне е само въпрос на юридически процедури дължимото да бъде поискано и събрано.

- Не смятате ли, че много от цедентите вероятно ще бъдат измамени, или просто няма да вземат парите си от цесионерите? Масовото условие по договорите за цесии е за отложено плащане. И цесионерите, дори да не са недобросъвестни, имат право, защото не са сигурни, че прихващането ще бъде реализирано.
- Абсолютно сте прав, това е вторичният грабеж. По принцип нито един от цедентите не е получил досега нито стотинка, въпреки че има схеми и графици за осчетоводени прихващания. И най-вероятно нищо няма да бъде платено заради продължилото месеци наред нищоправене и след дозабърканата със спешно законодателство юридическа каша. Цесионерът има едно генерално правило, което е и първото му условие в договора за цесия: „Не искам да плащам два пъти." И точно заради това отказва да обезпечи по какъвто и да било начин цедента. Но тук пак стигаме до темата за „приятелските" и „вражеските" цесии. Сега много вложители в КТБ се отказват от договорите за цесии по изброените причини, защото прихващанията по тях са забавени и осчетоводени след отнемането на лиценза.
Но научихме, че от 22 април е започнало масово осчетоводяване на цесии със задна дата. И това продължава всекидневно и сега, въпреки че някои от договорите за цесия не са валидни - в тях има прекратително условие, че действието им изтича, ако не бъдат реализирани до определена дата. Вероятно затова ги осчетоводяват с вальор 6 ноември, което обаче е напълно антизаконно антидатиране. Всичко това обяснява отговора на министър Горанов на парламентарен въпрос тази седмица. От него става ясно, че Горанов изведнъж е станал голям привърженик на цисиите и прихващанията, държейки на тяхната необратимост.

- Ще бъдат ли показани консултантските доклади на одиторските фирми, въз основа на които беше направена 4-милиардната обезценка на активите?
- Явно нямат намерение да ги покажат. Комисията „Атанасова" е успяла да си издейства копие от докладите, но дори не знаем дали са им ги дали целите, или като сдъвкано резюме. Вероятно - не, защото самата комисия си поиска именно резюме. Може главният прокурор да разполага с докладите, но мълчи. Е, защо са му тогава тези доклади, които при това не може да бъдат използвани като доказателства съгласно клаузите в консултантските договори за изготвянето им. Та нали тези доклади са платени с нашите пари - имаме право да видим какво пише вътре. Как договарят от името на вложителите секретна клауза, щом като обещаха пълна прозрачност? И що за унижение е депутати от парламентарна анкетна комисия да четат докладите в стаичка с двама пазванти на вратата, без да имат поне лист и химикалка, за да си водят бележки?
Да не говорим за методиката, ползвана за обезценките - тя е в тестов период и може да влезе в сила едва от 2018 година. Прилагането й от БНБ, без да е ратифицирана и без да има правилник за приложението й, не би трябвало да има правна сила и правни последици. Но тя всъщност унищожи КТБ. При това оригиналната методика предвижда кредитният портфейл да бъде разпределен в шест групи, а те са ги свели до четири, като в трета и четвърта група са вкарали повечето фирми, и обезценката е пълна. Вземете завода „Рубин". Той е бил в трайно предфалитно състояние и „Булбанк" е продължавала девет пъти договора му за кредит, преди да го цедира на КТБ. Ами, вижте го сега след направената в него инвестиция. Предприятие - витрина, а те са му сложили тотална обезценка.
Извършеното граничи дори с абсурда, защото в договорите с одиторските фирми има изрична клауза, че те не правят оценка на активите. Но са направили обезценка! Върху списък от 40 фирми, които са им били спуснати, и им е казано точно какво се иска от тях. Апетитните предприятия са били предварително „напазарувани". Грабежът е заради спирането на големите енергийни проекти и заради относителното затягане на контрола по еврофондовете. Свежите пари намаляха и се прибягва до големи удари срещу банки, пенсионни фондове и до игри с бюджета.

- Вярвате ли в ползата от ангажиране на международна разследваща фирма, която да издири парите на КТБ?
- В работния доклад на Европейската комисия по мониторинга за дисбалансите във финансовата и банковата система се изисква независим международен одит на активите на КТБ. Това е нещо, от което те бягат като дявол от тамян, защото само така можем да разберем законно ли беше отнет лицензът й. Съдът отказа да го направи. Да, НАП може да направи много, но вместо това ревизира и тормози неудобни лица и фирми, които са загубили пари.
Тези международни издирвачи, които ще бъдат ангажирани, ще открият на книга пари, повечето от които може да открие и НАП. И какво от това, ако те не може или не трябва да бъдат събрани? Да речем, че стигнат до инвестиция от 100 млн. лв., която е в работещо предприятие. Какво ще спечели държавата, ако то печели и си плаща кредитите по утвърден погасителен план - ще търси начин да го съсипе ли? Но издирвачите ще кажат: открихме инвестиция за 100 милиона, дайте ни 10 милиона за свършеното. С такива и доста по-високи тарифи работят - спомнете си „Краун Ейджънтс". Но преговорите и договорите са поверителни. И ако бъде уговорено плащане върху намерените, а не върху върнатите средства, а те реално ще намерят 7 милиарда, това ще е подигравка с цялото общество. И трябва просто да затворим държавата.

- Реална и изпълнима ли беше офертата за спасяване на КТБ на консорциума между Оманския фонд, ЕПИК и „Джем Корп"?
- Да. Офертата предвиждаше очертаващата се капиталова дупка от 4,6 млрд. лв. да бъде покрита наполовина от консорциума и наполовина от държавата. А след шест месеца капиталът да бъде намален и всеки от акционерите да получи по-голямата част от вложеното. Идеята беше консорциумът да създаде свое собствено SPV, което да използва активите на предприятия като „Виваком", НУРТС, „Авионамс". Уговорката е била вероятно те да бъдат заложени, за да бъде набран кешовият капитал. А ключовата реплика на Искров във връзка с офертата беше: „А, ние ще дадем свежите пари, а те ще апортират активи, които са в патримониума на банката!"
Освен че това не е вярно, защото тези активи са извън нейния патримониум, той дори не коментира другите предложения - за разплащане с кредиторите и вложителите в банката от самата нея, без да бъде ангажиран Гаранционният фонд. А ето какво ни казаха от ЕПИК в прав текст: „Ние можем да минем и без участието на държавата, но искаме тя да участва като гаранция за оздравяване на банката.
И да вложи достатъчно сериозна сума, за да сме сигурни, че няма да ни удари след два-три месеца." Дори не беше необходимо държавата да дава парите кеш, достатъчно беше да даде банкова гаранция, за да спрат вложителите да теглят. А не беше необходимо и консорциумът да дава 2,3 милиарда, защото при държавна гаранция банката щеше да бъде стабилизирана с не повече от 1 млрд. лева.
Реакцията на Искров е измама на милиони българи в особено големи размери. И странното е, че до този момент никой не му вярваше, а изведнъж всички в управлението му повярваха. Хората от консорциума споделяха, че през цялото време са ги обвинявали за липсата на повече конкретика в офертата. Но БНБ така и не им е предоставила реални доклади и данни за състоянието на КТБ. Най-актуалното, което са им дали, е одиторският й доклад за 2013 г., а този за 2014 г. и досега не е показан. Бяха им отрязани всякакви възможности за дюдилиджънс, въз основа на който да направят реална икономическа оферта. Искров отсече, че ще разговаря с тях само ако сложат всичките 4,6 млрд. на масата. При това положение възможното обяснение е, че всичко е било предрешено.

- Не смятате ли, че сценарият се е развил донякъде в движение. В началото имаше и подозрения, че искат да вземат банката от Цветан Василев, а не да я съсипят.
- Не, защото можеха да я придобият чрез друга банка. БНБ можеше да използва законовата възможност да обезсили акциите на мажоритарните собственици и да продаде банката на друга финансова институция с банков лиценз. Целта е била придобиване на свързаните с КТБ активи и „амнистия" за някои едри кредитополучатели. Имам и своя, друга гледна точка защо се случи това. Защото банковият надзор у нас хал хабер си няма какво става в банките. И имам усещането, че това е трайна политика на държавата. Иван Искров и Нели Кордовска признаха, че реално в Управление „Банков надзор" работят 30 човека на щат при 1000 души персонал в БНБ. За мен е шокиращо, че обвиниха Славияна Данаилова, която е влязла на 8 юни, 2014 г. в КТБ, за да упражнява на място надзор, и е подавала всеки ден онлайн информация за операциите до Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции". Излиза, че са знаели какво става, но запушват устата на свидетели, като ги трансформират в обвиняеми. А като са знаели какво става, защо не разрешиха КТБ да ползва дори собствените си над 300 млн. лв. минимални резерви, които щяха да успокоят вложителите? В този период, който никак не е малък, банката се изправи три пъти срещу кризата, без да й бъде оказана помощ, и се справя два пъти сама. Последният удар е анонимката за разследването срещу шефа на надзора Цветан Гунев.

---------------------------------------------------------

Вера Ахундова е един от дребните акционери в Корпоративна търговска банка и вложител с блокирани пари на фирмата си в нея. Лице е на Сдружението на дребните вложители в КТБ „Ние, гражданите", обединяващо хора с депозити над гарантираните. Преди това Ахундова беше активен член на движението „КТБ alive". Преди дни тя и нейни сподвижници внесоха в Европейската комисия списък с 281 физически и юридически лица - вложители в банката. Общото между тях е, че са посочени в тези списъци като роднини на обвързани с властта и управлението представители на основните политически сили.

 
Адвокат Людмил Ангелов„6 ноември 2014 г., датата, която беше обявена от съда, че тогава КТБ е станала неплатежоспособна, е доста странна, това е възможно най-късната дата. Било е дадено твърде дълго време на квесторите, вместо да оздравят банката, да я погребат. Защото те са действали като погребални агенти.“ Това каза в интервю за „Гласове“ адвокат Людмил Ангелов, който заедно с адвокат Менко Менков защитава правата на един от най-големите акционери в КТБ - фирма „Бромак“ веднага след като съдът официално обяви фалита ѝ в сряда, 22 април.
Публикува се от сайта ГЛАСОВЕ

- Какво точно, на граждански език, означава обявяването в несъстоятелност на КТБ? Какво се случи днес, адвокат Ангелов?

- Това, което се случи днес, е, че без да се прави съдебен контрол – било пряко чрез Върховния административен съд, било косвено – банката бе обявена в несъстоятелност и оттук натам предстои осребряване на имуществото на банката.

Другото, което стана, е, че беше обявена дата на неплатежоспособността на банката - 6 ноември 2014 година. Това е доста странна дата, при положение че всички отчети, доклади, молбата на БНБ са към 30 септември. Но така. Първоначално, без да сме запознати с мотивите на цялото решение, тази най-късна възможна дата поражда следните първоначални коментари:

Първо, че оттук натам се дава възможност на синдиците да решават всичко. И вие ще видите какво имам предвид. Приятелските, „добрите“ ще бъдат оставени на мира. Неприятелските, лошите ще бъдат вкарани в съда.

Другият извод, който се налага, е, че излиза, че банката е била платежоспособна до тази дата и на тази дата е станала неплатежоспособна. От 20 юни 2014 г. до 6 ноември там действат квестори – първоначално едни, после идват други, техни екипи.

- Каква точно е ролята на тези квестори?

- По Закона за кредитните институции те имат предписани известни оздравителни мерки. Те са вкарани там като оздравители, не са вкарани там като погребални агенти.

Квесторите са действали там като погребални агенти и резултатът е този: 6 ноември като дата за обявяване на неплатежоспособност на банката.

- Тоест може да се каже, че действието или недействието на квесторите е предизвикало неплатежоспособността на КТБ?

- Може и така да се каже, да. След като никъде не видяхме в докладите на т. нар. консултантски фирми – които са правили частни счетоводни експертизи – нищо повече, не са годни за водене на счетоводни операции. Не се дават и на анкетна комисия в парламента, защото били строго секретни.

Общо взето излезе, че съдът постави БНБ извън над закона – българския и европейския, тъй като Законът за банковата несъстоятелност бил толкова специален, че изключвал приложението и на българските, и на европейските правни норми. В това число е предвидено, че право на жалба на това решение имат КТБ, БНБ и Прокуратурата. Другите, общо взето, седим на първия ред и ръкопляскаме.

- Значи оттук нататък вашият клиент  и вие, неговата защита, сте с вързани ръце?

- Да, в момента според действащото законодателство, прието, когато Иван Искров беше депутат, акционерите на банката не могат да направят нищо. Законът е направен така, че БНБ да бъде оставена извън всякакъв съдебен контрол.

- Някакъв неконтролиран от съда оазис…

- Именно. Оазис в траурната ни държава, доколкото има такава.

-  След като съдът обяви решението си, вие го нарекохте „изцяло неправилно, изцяло незаконосъобразно и противоконституционно“. Казахте, че то противоречи на българските закони и европейските регламенти. Бихте ли пояснили още малко?

- Това, което се случи днес (22 април – бел. авт.), показа не само съдебен, но и косвен контрол върху акта за вземане на решение за банката. И общо взето, по този начин се нанася силен удар върху градената през годините на прехода, с всичките ѝ условности и противоречия, правова държава в България.

Правовата държава беше срината из основи. Според нас отзвукът ще бъде негативен – международният, в европейската общност, юридически – навсякъде.

В крайна сметка това решение ни трасира ускорената магистрала към жалването на актовете пред европейските съдилища.

Отзвукът ще бъде много силен и това дава абсолютна несигурност за всяка една банкова инвестиция у нас, в България. Това дава и много лош знак за мисията на независимост и обективност на българския съд.

Налице е абсолютна липса на върховенство на закона. Тук видяхме, че законът не се спазва. Въртим се в омагьосан кръг. В крайна сметка съдът казва, че той не може да ревизира. Ние не искахме това от него, искахме да констатира нищожността или незаконосъобразността за отнемане на лиценза на КТБ. Ако съдът беше сторил това и беше приел нашите жалби, може би изводите щяха да бъдат други.

Излиза, че ако актът е нищожен, БНБ в момента черпи права по един нищожен акт.

- Казахте, че за вас се отваря магистрала да подавате жалби пред европейските съдилища. Това предстои непосредствено, така ли?

- Е, обмисляме го. Нека първо видим как ще се развият нещата. Може пък КТБ, БНБ или прокуратурата да решат да обжалват решението…

 
Powered by Tags for Joomla