Tag:трайчо трайков

Договор с "Шеврон" за проучване и добив на шистов газ засега не е подписван, но преговорите за това текат. Това каза премиерът Бойко Борисов от парламентарната трибуна на 18 ноември т.г., в отговор на въпрос от депутата от "Атака" Волен Сидеров. Борисов допълни, че обсъжданите характеристики и клаузи на потенциалния договор са изцяло в защита на националните интереси. Причина за това свое твърдение Борисов не намери за необходимо да изтъкне.

Премиерът каза и че ако "Атака" вече е внесла в Народното събрание предложение за мораториум върху такива проучвания в страната, парламентът ще го разгледа и ГЕРБ ще го подкрепи.

Няколко седмици последователно министърът на околната среда Нона Караджова и на икономиката Трайчо Трайков отричаха да е давано разрешение на "Шеврон" да прави проучването си.

Ето стенограма от питането на на Сидеров и отговорът на Борисов.

{edocs}6ist-gas-1.doc,600,400,link{/edocs}

Всъщност на 16 юни Министерския съвет в точка 51 от заседанието си взема Решение да даване на Разрешение за търсене и проучване на шистов газ!

Няма друга истина! Ето стенограмата от това заседание:

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!

 

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

16 юни 2011 г.

 

Заседанието започна в 10.15 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

..............................................................................

Точка 51

Проект на Решение за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газа, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства в площ „Блок 1 Нови пазар”, разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, тъй като темата е изключително важна и вече започна да става обект на интензивен дебат, кога добронамерен, кога не толкова, разрешете ми да ви дам малко повече информация за процеса по тези проучвания и може би и за самата същност.

Нека да започнем с това, че в България предоставянето на права за търсене, проучване и добив на нефт и природен газ се извършва задължително след провеждане на конкурс или търг в съответствие със Закона за подземните богатства по предложение на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Конкурсите се обявяват в „Държавен вестник” и задължително в Официалния вестник на Европейския съюз, като по този начин стават международни.

С Решение №717 от 4 октомври 2010 година на Министерския съвет е открито производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1 – Нови пазар”, разположена на територията на области Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна, с размер 4398 квадратни километра. Решението е обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 10 от 1 февруари 2011 година, а в Официалния вестник на Европейския съюз под №2010 С-352-15 от 23 декември 2010 година. Това е важно да се повтори заради тези представители на БСП, които в момента твърдят, че всичко е било станало скрито и те не са успели да се запознаят с него.

Всички конкурси се откриват след като се поиска задължително становище от Министерството на околната среда и водите, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на културата. Тези органи са оторизирани да се произнесат относно наличието на опасност за националната сигурност, обществения ред и околната среда.

Положителните им становища означават, че няма заплаха за компонентите на околната среда, човешкото здраве, отбраната на страната, националната сигурност и паметниците на културата. Едва тогава се открива самата процедура по предоставянето на права за търсене и проучване. За откритите досега процедури в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по решение на Министерския съвет за проучване на нефт и газ няма получени възражения от горецитираните органи.

Проектите за конкретните полеви работи в „Блок 1 Нови пазар” ще бъдат подложени на предварителна екологична оценка съгласно действащото законодателство. По този начин повторно се гарантира опазването на околната среда.

По време на проучването се предвиждат конкретни дейности, свързани с опазването на околната среда, и постоянно наблюдение на състоянието на водите. Компанията „Шеврон” предлага значителни средства за мероприятия за опазване на околната среда – 4 милиона евро, като това е само по време на проучването, и гаранция за изпълнение на дейностите по договор за проучване от 35 милиона евро.

В случай, че се достигне до регистриране на находище съгласно действащото законодателство – Законът за опазване на околната среда, се прави оценка за въздействието на добива върху околната среда. При условие, че тази оценка е отрицателна, дейността се спира и концесия за добив няма да бъде предоставена.

Въпреки това, ползата за държавата от предоставеното разрешение за търсене и проучване остава, тъй като цялата новопридобита в резултат от дейността на инвеститора геоложка информация се предава безвъзмездно на държавата.

Ползите за държавата, също така, се изразяват и в това, че получава в този случай безвъзмездно бонус от 30 милиона евро при подписването на договора, както и такси за площта, която проучва, данъци съгласно българските закони и новооткрити работни места от страна на инвеститора. При условие, че се предостави концесия, разбира се, „Шеврон” ще заплаща на държавата и концесионни възнаграждения, т. е. ще се увеличат приходите в държавния бюджет – както преките от концесията, така и косвено от данъци и такси.

За сравнение само ще кажа, че блок е предоставен за търсене и проучване на „Дерек петролиум България” ООД на 10 февруари 2000 година без абсолютно никакъв паричен бонус при подписването на договора.

Следва да се има предвид, че всички тези дейности инвеститорът ги извършва на свой риск, тъй като, ако не намери газ, въпреки вложените в България инвестиции няма да получи право да добива и ще трябва да освободи площта.

Проучвателните сондажи в блок „Нови пазар” ще са на дълбочина повече от 3500 метра. Това е възможно в резултат на новите технологии, които се развиха в последните две години, като в района на Североизточна България, водоносния хоризонт е до 1250 метра. Хоризонтът ще се изолира от сондажа чрез технически средства, колонки, метални тръби и циментов разтвор, така че да не настъпва замърсяване на водата, каквато е добрата световна практика.

В световен мащаб към промишлен добив на шистов газ се приема за нормално да се пристъпи най-рано 10 години след датата на сключването на съответния договор за търсене и проучване. Работната програма в случая е 5-годишна, след което може да започне подготовка за добив. Тя предвижда извършването на 600 километра сеизмични проучвания и пробиване на четири проучвателни кладенеца. Технологиите за добив на шистов газ в последните няколко години драстично промениха този пазар. Като илюстрация на това само ще ви кажа, че САЩ в момента са най-големият производител на природен газ, като миналата година изпревариха Русия благодарение на тази технология.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, искам да поздравя министър Трайков за това, че с това решение днес Министерски съвет предприема една от може би най-важните в историята на страната ни стъпки към енергийната независимост на България.

До този момент дебатът винаги при нас е бил за това дали по различни тръби ще получаваме газ от един източник или по нови тръби ще получаваме газ от нов източник. Тук говорим за разработване на находище в наша територия, което, ако бъде успешно, ще осигури част от енергийната зависимост на българската държава, което ще бъде едно много голямо постижение за последните двадесет години и всички, които смятат да се противопоставя на този процес, да си дават сметка, че застават срещу интересите на цялото общество.

НОНА КОРАДЖОВА: Искам да добавя нещо, което министър Трайков каза и да допълня, тъй като и към мен има много запитвания по отношение на този добив. Това, което каза министър Младенов, е много важно и подчертавам многократно и навсякъде, че ако се докаже такова откритие задължително впоследствие се извършва не само оценка на въздействие върху околната среда на конкретния проект, но и на въздействието върху биологичното разнообразие по Закона за биологичното разнообразие. Т. е. при всички положения ще има огромна полза ние да знаем имаме ли, нямаме ли находища, дай Боже да имаме, а оттам нататък се провеждат съответните процедури, ако се стигне до решение за добив. Те са публични обсъждания, с участието на учени.

БОЙКО БОРИСОВ: За утре да ми бъде подготвен отговор, тъй като имам питане в парламента по тази тема, с всички тези фактологични данни.

НОНА КАРАДЖОВА: Включително и когато бях в Бургас, непрекъснато задават въпроса за проучването, което е в района на Силистар. Непрекъснато повтарям, че самото разрешение за търсене и проучване не означава веднага след това на добив. Това означава, че ние знаем имаме ли залежи, може след 100, 200 или 300 година да са безценното злато на България. Ако се докаже находище, самото проучване няма никаква опасност, което съм обяснявала и на хората в Бургас, като дейност и като проучване. Ако се стигне в някакъв момент до решение да се стартира процедура за добив, преди това преминават всички процедури по оценка на въздействие върху околната среда.

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожо Караджова, съответно и министерството, и стратегията за металите, която ни представихте вчера с министър Трайков и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и Прегьов, за това за което сме говорили да ви подкрепят в новия проектозакон по екологията за управление на отпадъците. Така че ги информирайте какво решихме снощи и съответно двамата министри да я подкрепят.

Приема се точка 51.

Има ли още някой съмнения, че ГЕРБ ще отрови златна Добруджа с това Разрешение? Едва ли. Както се казва – те даже вече са започнали!

Като вървим по темата ми се ще да попитам и защо и на какво основание Борисов заплаши българските граждани, протестиращи срещу проучванията за шистов газ, след като вече бе изрекъл заветното: „Приема се точка 51”.

А сега по същество:

В. „Дневник” пусна следната публикация:

която започва така:

В землището на генералтошевското село Къпиново ще се правят проучвания за шистов газ. Това съобщава сайтът на добруджанската община Генерал Тошево, в който е цитирано правителствено решение от 16 юни. Министерският съвет е разрешил на компанията "Шеврон България експлорейшън енд продъкшън" ЕООД, специализирана в добив на шистов газ, да търси и проучва за нефт и природен газ в площта на "Блок 1 Нови пазар", се казва още в съобщението. Този блок обхваща областите Разград, Силистра, Шумен, Добрич и Варна. В него влиза и землището на генералтошевското село Къпиново.

Срокът на разрешението е за 5 години с право на продължение. Решението на правителството допуска предварително изпълнение на договора. Приема се, че "отлагането му би довело до блокиране проучването и добива на природен газ, което е в разрез с националните приоритети и стремежа на енергийна независимост на България и е необходимо да се защити като особено важен държавен интерес".

.................................................................

Американската компания планира да извърши общо четири сондажа - първите два ще са през 2015 г., а другите два - през 2016 г. Това уверили от "Шеврон" на вчерашната среща с областните управители във Варна, съобщи областният управител на Добрич Желязко Желязков. От фирмата планират информационни срещи в селищата, които попадат в зоната на проучване. Областната администрация в Добрич също подготвя разяснителна кампания. До края на годината или началото на следващата, експерти от Минно-геоложкия университет в София ще запознават добруджанци с позитивите и негативите от проучването за шистов газ.”

Явно в „националните” интереси е водата от чешмите да гори, 592 отрови да проникнат в земята завинаги, населението да се разболее от злокачествени заболявания, и златна Добруджа да се превърне в пустиня, защото никой няма да сее и жъни златно жито!

Има ли смисъл да казвам, че Трайчо Трайков си измисли, да не казвам излъга, че филмът за вредата от шистов газ бил фалшификат, и авторът му си признал!

На настойчивото ми питане и настояване пред една от сътрудничките на Трайков да научи къде е гледал министърът това "признание" получих отговор, че все още не й е обяснил!

На това място гражданството казва: „Каква я мислехме, каква стана!”

 

В началото на Пътя към Ада бяха Симеон Борисов, Трайчо Трайков и Сиемон Дянков!

Протестриращи пред министерството на Делян ДобревДочакахме българинът да се разгневи! Получили си сметките за електроенергия и парно, хората от над 15 града излязоха по улиците, изгориха фактурите си и поискаха държавата да се върне ЕРП-тата и постави контрол над „Топлофикациите!

Горят фактури за токКак се случи така, че няколко месеца преди изборите, абонати на трите ЕРП-та получиха по-високи сметки, с увеличение между два до три ПЪТИ?!

Защо и как се стигна дотам 40 на сто от сметките да са за изразходван ток, а 60 на сто за други разходи?!

Как хора с по 190 лева пенсии ще платят сметки от по 600-700 лева за ток?

Как ще платят тези космически сметки безработните, семействата с малки деца?

Да си купят храна и лекарства, или да платят тока си – в студа и снега, хора от цяла България стояха отчаяни с фактурите си, прозрели докъде ни докараха политиците от СДС, НДСВ, Тройната коалиция и ГЕРБ!

Горяща фактура за токС всяка една изминала година, всяко едно правителство след това на Симеон Сакскобургготски дават възможност с ползването на вода и ток монополисти да грабят българските граждани данъкоплатци с непрекъснато повишаване на цените!

Преди време Симеон Дянков призна, че си плащал ток и вода от заплатата, но ние питаме: кой е топлинният счетоводител на къщите в Бояна, как се нарича и кога отчита електроенергията, ако изобщо се отчита!

А как се отопляват тези къщи, обитавани от премиера Бойко Борисов и министъра на финансите Симеон Дянков – колко плащат за отопление двамата, ако изобщо плащат за парно?

Президентът ПлевнелиевВ деня на национални протести, близкият до Иво Прокопиев чрез съпругата си, президент на страната Росен Плевнелиев заяви – никаква национализация, енергийна ефективност!

Ситият на гладния не вярва е казал народният мъдрец. Да имаш пет къщи, да живееш на държавна сметка и едновременно с това – удома си – колко ли ни излиза тази „раздвоеност” на държавния глава на, нас – данъкоплатците?!

Когато проверяваха откъде и как се е сдобил с апартаменти вътрешният министър Цветан Цветанов, депутатът Антон Кутев съобщи от парламентарната трибуна, че „борецът” срещу организираната престъпност имал в брой от 44 000 до 66 000 лева?!

Е, няма да го мислим Цветанов например – училия за даскал по физическо многодетен баща, дали му стигат парите...

Дали е прав Делян Добрев като ни казва, че министрите в България не вземали най-високите заплати?

Министър Делян ДобревА Плевнелиев не е ли чул, че българската практика  за енергийна ефективност е: сваляш радиаторите, загасваш уредите, излизаш на улицата, защото според министър Делян Добрев присъствието в къщи вдигало потреблението на ток?!

По време на протестите за скъпия ток, граждани замеряха със снежни топки министър Делян Добрев.

На другата сутрин той даде показателно интервю, от което стана ясно, че повтаря заучени фрази, нищо не разбира и е постигнал... разсрочено плащане на два-три пъти по-високите сметки за ток!

{edocs}erp-djan-3.doc,600,400,link{/edocs}

Добрев дава интервю пред Анна Цолова и Виктор НиколаевДали има значение, че ще платиш сметка разсрочено, сред като първоначално трябва да извадиш три-четирицифрени суми, за да си платиш декемврийската сметка и чак тогава ще получиш правото да подадеш молба да ти разсрочат парите, които едва ли ще са по-малки от трицифрени?!

Това си заслужава да се прочете!

В предишния парламент, на 27 юни 2008 година, депутатът Минчо Христов направи питане в дните за парламентарен контрол по темата за цените на електроенергията и водата.

Отговорът дойде от вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин. Арогантността на Калфин ме кара да запитам днес – защо неговата партия сега, в 2013 година изведнъж се сети за национализира монополите?

{edocs}erp-djan-2.doc,600,400,link{/edocs}

Съществува Директива № 32 от 2006 г. на Европейския съюз, която има задължителен характер за България. Там е записано, че сметките се изготвят от електроразпределителните дружества въз основа на реалното енергийно потребление?!

Реалното, а не прогнозното!

Едно от големите нарушения на Закона от министър Симеон Дянков в мандата на ГЕРБ е свързано с продажбата на държавния дял в трите ЕРП-та

Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финанситеТой приватизираше, приватизираше и приватизираше, подобно на Иван Костов – за жълти стотинки ценни държавни активи. Най-скъпите и доходоносни държавни предприятия бяха продадени на безценица и парите от тях не отидоха в Сребърния фонд, както го изисква Законът, а за запълване на дупките в Бюджета! Няма постъпления от данъци, акцизи, работещи предприятия в една работеща икономика,

21 януари 2011 година. Парламентарен контрол. На питане на депутат Корнелия Нинова отговаря Симеон Дянков. От отговора му става ясно, че той разпродава държавата, и в тази масова разпродажба на тезгяха са държавните дялове на ЕПР-тата, както и ВМЗ Сопот!? Преди две години Дянков е заложил бомбите скъп ток и това, 3 200 оръжейници да бъдат изхвърлени на улицата, а те избухнаха в началото на 2013 година, няколко месеца преди изборите!

21 януари 2011 година. Едва ли помни някой днес как Дянков обяви в парламента, че до края на годината би трябвало да приключи приватизацията на "Булгартабак холдинг", "Вазовски машиностроителни заводи" - Сопот, строителните предприятия "Монтажи" и "Промишлено строителство холдинг", свободните зони в Бургас и Свиленград, както и остатъчните държавни дялове в електроразпределителните дружества (ЕРП). Това стана ясно от думите на финансовия министър Дянков по време на парламентарния контрол в петък.

{edocs}erp-djan-1.doc,600,400,link{/edocs}

Според казаното от финансовия министър тези дружества са били заложени в Плана на Агенцията за приватизация и след приватизационен контрол за 2011 г.

От приватизацията на Дянков държавата понесе огромни щети: в стотици милиони, а Сребърният фонд не бе запълнен с парите от продажбата на гореспоменатите предприятия!

Няма държава, която би търпяла министър да си прави каквото му скимне и да убие икономиката, да остави държавата в положение на бананова република и това да остане без последствия!

Как токът стана скъп – действие последно

От около две години една от най-обсъжданите теми на капиталовия пазар беше продажбата на остатъчните дялове от ЕРП-тата. Първоначално заявеното намерение на правителството беше да ги направи публични компании и да продаде държавните акции през фондовата борса.

В интервю за в. "Дневник", икономическият министър Трайчо Трайков посочи, че продажбата на пакета с акции на E.ОН се е забавила заради смяната на ръководството на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и спорът на ЕРП-тата с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за цената на тока.

Към 23 януари 2011 година – от мандата на ГЕРБ, данните за измислените начини за пълнене на фискалния резерв които намерих бяха:

Остатъчни пакети от ЕР-та

Държавни дялове: 33 на сто в Е.ОН, ЕВН и ЧЕЗ

Състояние: чака се избор на посредник за продажбата на акциите в Е.ОН, за останалите не е ясно

Оценка на дела: не е известна

ВМЗ - Сопот

Държавен дял: 100 на сто.

Състояние: чака се приемане на Стратегия за раздържавяване

Оценка на дела: не е известна

Как се раздържавяваха държавните предприятия -парламента

КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

... Има няколко противоречия. В петък миналата седмица имах питане към господин Дянков за политиката на правителството за приватизация. Той изложи пред нас списък от предприятия, които влизат в плана за приватизация на Министерския съвет за 2011 г.

Нито едно от предприятията, които днес изваждаме от списъка и за които гласуваме, не фигурираше в списъка на Министерския съвет. Следователно тук има някакво противоречие – Министерският съвет има едни планове, а ние в парламента гласуваме нещо друго.

Второ противоречие: в Закона за държавния бюджет са предвидени приходи от приватизация за 2011 г. в размер на 450 млн. лв., а в плана на Агенцията за приватизация за 2011 г. са предвидени приходи от 250 млн. лв. Кое е вярно и къде е истината?! Значи, че знаем точно кои предприятия ще се приватизират и не знаем точно какви приходи очакваме и за точно колко пари ще ги продава държавата!

И третият аргумент, според мен изключително важен, моля да му обърнете внимание, е следният: с такива решения нарушаваме Закона за Сребърния фонд. Там изрично е записано, че всички приходи от приватизация отиват в Сребърния фонд и служат за гарантиране на пенсионната система. В Закона за бюджета за 2011 г. вие сте приели и записали, че всички приходи от приватизация ще отидат за запълване на дефицита, на дупката в бюджета. Това е пряко нарушение на Закона за Сребърния фонд и не прави чест на парламента, ако допуска точно законодателният орган на България да нарушава други закони на България. Благодаря ви.”

За два месеца в средата на 2011 година, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви старта на процедурата по продажба на държавния дял на Е.он, ЧЕЗ и ЕВН. Веднага след това бяха обявени конкурсите за инвестиционен посредник.

Министърът на енергетика Трайчо Трайков се опита бързо и евтино да разпродаде дяловете на държавата в електроразпределителните дружества ЧЕЗ, Е.он и ЕВН през Българска фондова борса. Очакванията му бяха от сделката в бюджета да влязат около 400 млн. лв. Изчисленията показваха, че сумата трябва да е поне със 700 млн. лв. повече!

Ще припомня, че Симеон Сакскобургготски продаде 67 на сто от всички доставчици на ток на ЧЕЗ, Е.он и ЕВН, тройната коалиция доразви идеята енергоразпределението тотално да се предаде в частни ръце.

На 20 август 2007 г. в интервю за вестник "Стандарт" министърът от БСП Петър Димитров обясни, че "най-простият вариант е държавата да се освободи от тази собственост" (ЕРП-тата - бел. ред.), като продаде дяловете си въпреки че месеци по-рано, сваленият от Сергей Станишев негов предшественик - Румен Овчаров, заявява, че държавата не бива да се лишава от контрола над тази важна дейност и акциите в трите ЕРП-та трябва да станат собственост на създаващия се тогава Български енергиен холдинг. И така до 5 април 2011 г., когато Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) обявява конкурс за избор на инвестиционен посредник за продажбата на 33% от "Е. он България Продажби" АД и 33% от "Е.он България Мрежи" АД.

Нищо случайно няма под слънцето!

"Борсовата приватизация ще се случи през пролетта, като цъфнат дърветата", заяви през януари 2011 г. вицепремиерът Симеон Дянков.

"Работи се по привличането на стратегически инвеститор в БФБ-София. Следващата стъпка е листване на държавни дружества, а оттам атрактивността на БФБ да се повиши", обясни и Асен Ягодин, шеф на борда на директорите на БФБ-София през март.

И действително на 30 март АПСК обяви, че ще продаде дяловете от Е.он на БФБ, а веднага след това и конкурс за избор на инвестиционен посредник за предлагането на два пакета акции. Това са 33 на сто от капитала на "Е. он България Продажби" АД и на "Е.он България Мрежи" АД.

"Методът, по който ще се приватизират акциите на дружествата е публично предлагане на "Българската фондова борса" АД. Акциите ще се листват на "Приватизационен пазар" на "БФБ - София", бе записано в съобщението на АПСК.

Интерес заявиха 14 кандидати. До крайния срок 27 май т. г. оферти подадоха 9:  "Булброкърс" ЕАД, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Централна кооперативна банка" АД, "Бенч Марк Финанс" АД, "Първа финансова брокерска къща" ООД,"Юг маркет" АД, "Капман" АД, "Обединена българска банка" АД, "Елана Трейдинг" АД. Документи купуват, но оферти не подават "УниКредит Булбанк", "Юробанк EFG България", "Карол", "Ню Юръп Корпорит Адвайзъри" и "Евро Финанс".

Две имена правят впечатление в групата на участващите и на неиграещите. Първо, присъствието на "Булброкърс" на Иво Прокопиев...

Когато министър Трайчо Трайков за пръв път заговори, че ще приватизира дела на държавата в Е.он, той обяви, че това се прави, за да се изпробва дали методът е работещ.

На 4 май Агенцията за приватизация "взе решение за метода на продажбата на 33 на сто от капитала на "ЕВН България Електроразпределение" АД и продажбата на 33 на сто от капитала на "ЕВН България Електроснабдяване" АД," - през БФБ. На същата дата АПСК през борсата да продаде и "33 на сто от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, и продажбата на 33 на сто от капитала на "ЧЕЗ Електро България" АД.

Тринадесет дни по-късно - на 17 май, Агенцията за приватизация обяви конкурс за избор на инвестиционен посредник за продажбата на миноритарните пакети на ЧЕЗ и ЕВН. За първата се явиха десет кандидата, за втората - девет. Играчите са същите - "Булброкърс" ЕАД, "Капман" АД; "Първа финансова брокерска къща" ООД, "Обединена българска банка" АД,"Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Бенч Марк Финанс" АД, "Централна кооперативна банка" АД,  "Елана Трейдинг" АД, "Юг Маркет" АД, "Уникредит Булбанк" АД.

Трайков опита да продаде и мрежата за високо напрежение

На 30 май в медиите излиза съобщение, от което би трябвало да светнат всички червени лампи на български държавници - Електроенергийния системен оператор. На практика това е кръвоносната система на българската икономика. ЕСО притежава кабелите високо и средно напрежение. Точно за това дружество никой дори и не смее да помисли, че може да се приватизира.

"Сред компаниите, които може да се пуснат частично за приватизация през борсата, е "Електроенергийният системен оператор" (ЕСО), който стопанисва мрежата високо напрежение. До края на годината дружеството трябва да излезе от активите на НЕК и да стане самостоятелно", съобщава министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков пред електронното издание "Медияпул". Това става след тежка среща със синдикатите. В нея участват тежката артилерия на правителството на ГЕРБ - премиерът Бойко Борисов и финансовият министър Симеон Дянков.

Поне 1,080 млрд. лв. трябваше да получи държавата от продажбата на трите електроразпределителни дружества. Това показваха сметките, които лесно могат да бъдат направени от балансите на ЕРП-тата към края на 2009 г.

Собственият капитал на ЧЕЗ е 710,685 млн. лв. От тях 33 на сто - делът на принципала, е 234,5 млн. лв.

ЕВН притежава капитал 538,227 млн. лв. Държавата държи от тях 177,6 млн. лв. Капиталът на Е.он е 339,315 млн. лв. Правителството държи 111,79 млн. лв. Общият размер са собствения капитал на дружествата е 1,588 млрд. лв., а 33 на сто правят 524 млн. лв.

Към тази сметка трябва да се прибавят и дълготрайните материални активи (ДМА). В ЧЕЗ те са 557,746 млн. лв. Следователно държавата притежава 184 млн. лв. ЕВН разполага с 646,493 млн. лв. ДМА. А принципалът - 213 млн. лв. Дълготрайните активи на Е.он са 368,801 млн. лв. От тях 33 на сто правят 121,7 млн. Общият размер на ДМА в електроразпределителните дружества бе 1,573 млн. лв. Собственост на държавата бяха 519 млн. лв.

Трябва обаче да бъде направена една корекция, която става неизбежна, като се има предвид как бяха приватизирани 67 на сто от ЕРП-та - те бяха продадени по балансова стойност. Разпределителните дружества трябваше да се приватизират по нетната им стойност, но тъй като кабинетът на НДСВ инвестира точно преди раздържавяването им около 280 млн. лв. и не остави никакви кратко - и дългосрочни задължения на дружествата, затова специалистите твърдят, че са продадени 620 млн., т. е. по балансова стойност, поясниха запознати.

Съгласно Националния счетоводен стандарт 13, нетната стойност на активите бе равна на балансовата стойност минус краткосрочните задължения. Ако се изчислят 33-те процента от балансовата стойност на трите дружества към 2009 г., ще стане ясно, че държавата държи 566 млн. лв. Към тях трябва да се прибави  делът й от собствения капитал на ЕРП-та. В резултат на тази проста аритметика става ясно, че акциите на принципала не трябва да се продават за по-малко 1,080 млрд. лв.

Енергийният министър Трайчо Трайков обаче никога не бе правил прогноза за повече от 400 млн. лв. Така за пореден път държавата хариза една толкова важна, стратегическа собственост за едва 37 на сто от стойността й. Разликата от близо 700 млн. лв. се очакваше да влезе право в джобовете на новите собственици на акциите на държавата!

В бюджетната прогноза за приходите от приватизация бяха заложени около 300 млн. лв., съобщи вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, след като Министерският съвет одобри проекта на Закона за националния бюджет през 2012 г. И така бе поставено началото на Големия грабеж!

При продаден държавен дял се случи очакваното: новата ситуация развърза ръцете на монополистите и цените за електроенергия за населението и икономиката хвръкнаха нагоре неудържими! И това ще продължава и за напред.

 

Британската банка HSBC води преговори за продажба на бизнеса си в САЩ, за да се съсредоточи върху по-бързо разрастващите се нововъзникващи пазари и върху банкирането на дребно във Великобритания, предаде "Блумбърг" на 9 август.

Планът на банка HSBC, обявен на 31 юли бе, да продаде почти половината от обектите си в САЩ за около 1 млрд. долара.

Наскоро стана известно и че най-голямата банка в Европа планира да съкрати 30 хиляди работни места до края на 2013 г. и да ореже разходите си. Миналия месец бяха продадени нейни активи в Русия и бе съобщено, че ще се затварят клонове в Полша.

Блумбърг съобщи още, че банка HSBC се опитва да продаде американското си звено за кредитни карти, което бе придобито през 2003 г. като част от сделка за $ 15.5 млрд. за закупуване на американската банка International. Припомня се, че тази компания се занимаваше с високорискови ипотеки и кредитиране на домакинствата, а след покупката й бе преименувана на HSBC Finance.

„Все още не е взето крайното решение за сделка” са коментирали от ръководството на банка HSBC, американското подразделение е печеливше, но не се определя  сред стратегическите за банката и поради тази причина - не се включва в стратегията на HSBC.

Из интервю на репортерката Ина Гълъбова със Симеон Дянков:

Симеон Дянков: Да, бях в течение малко повече от месец по всички теми, свързани с проекта, както и по консултанта HSBC, който ще ни помогне с икономическия и финансов анализ, така и конкретно за подписването на този меморандум, който ни е необходим, за да имаме повече време за анализи по сигурността темата и темата по цената. Темата, по която има някои различия, е по-скоро въпрос фактът, че всички са заинтересовани – интересите на България да се запазят и дали по този начин, с това подписване, отлагане за 3 месеца, някак си България си налага допълнителни тежести. Отговорът за мен е определено не. Няма нищо, което да ни задължава в този меморандум да строим „Белене”. Напротив, допълнителният анализ може да покаже нужда от много допълнителни теми за развитие и дава възможност също на консултанта HSBC да влезе и да помага на България. Бях в течение на разговорите и между другото всеки ден бях в течение и разговарях и с министър Трайков, така че няма ден, в който да не сме били информирани какво и как става и съм на твърдото мнение, че това е от полза за българската страна. Просто ни дава възможността за анализ и от наша страна допълнителен и от друга страна консултантът HSBC – фирма, която е известна по целия свят, банка, да влезе и да започне да ни помага.

Според Стенографския запис от заседание на правителството от 6 април 2011 г, и заявеното на него от премиера Бойко Борисов научихме, че:

БОЙКО БОРИСОВ: Няколко неща, които трябва да знаете. По финансовата програма и рамка бях възложил на вицепремиера Дянков да участва пряко в преговорите, и с наемането на консултанта от Ейч Ес Би Си банк и по разговорите, свързани с тази тема. В събота и неделя вицепремиерът Дянков е участвал пряко в преговорите. Снощи при мен водихме конферентен разговор с министър Трайков и с Дянков и мненията са различни между вицепремиера и министъра. Затова съм ги помолил и двамата до връщането на Дянков от чужбина този разговор да се отложи и като си дойдат всеки да поеме своята част и тежест от отговорностите от преговорите.

Идеята ми е била, че финансово-икономически проектът „Белене” трябва да бъде защитен - именно затова дали е изгоден или не, да се произнесе консултант, който е избран с конкурс.

Защо Борисов ще плати един процент върху крайната цена на “Белене” на лондонската банка плюс 2 млн за услугата й, след като в същото време се подписва Меморандум с друг , втори експерт – известната „Арева” така и не стана ясно.

Фактът, че българският премиер не е наясно кой против какво е е фактът, че след подписването на Меморандума Борисов изрече една сензационна неистина, той благодари на Франция за това, че ни е подкрепяла в борбата да спасим АЕЦ “Козлодуй”, въпреки че беше точно обратното! Именно Франция бе държавата ЗА спирането на атомната централа в “Козлодуй”, за да тръгне румънската Черна вода, построена с френска поддръжка от канадската фирма “Канду”!

“Искам да благодаря на “Арева” и френската страна да благодаря, за това, че бяха от най-големите противници на затварянето на първите четири блока на “Козлодуй” – каза Борисов.

Какво може да се добави тук?

Кой внуши тази лъжа на премиера? Предполагам, че българският посланик във Франция, Марин Райков, който по време на затварянето на “Козлодуй” не направи нищо за спасяването на “Козлодуй” и за защита на националните интереси на България!

Ще припомня в. “Сега” от 22 февруари 2002 година, когато под заглавие “Франция вече пита кога ще затваряме 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”? публикува следното:

“Председателят на международната организация на ядрените оператори WENRA и на френския регулаторен орган Пиер Ла Кост задал въпроса кога България смята да затвори 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй", тъй като за останалите реактори било вече ясно. След известно дебатиране присъстващите на обсъжданията стигнали до заключението, че са се събрали да обсъждат технически аспекти на безопасността на ядрената централа, а не експлоатацията й. Становището на френския представител било подкрепено единствено от турския.”

Да се върна към консултантския договор с HSBC за проекта "АЕЦ Белене". Преди дни стана ясно, че за консултантската си услуга банка HSBC ще получи твърд хонорар от 2 млн. евро и отделно комисиона от 0.95 процента от привлеченото външно финансиране.

Това ни съобщи на 13 април лично премиерът Бойко Борисов.

“Ние даваме легален подкуп, за да може фирмата консултант, банка HSBC, за да каже, че АЕЦ “Белене” е изгоден. Въпросната банка трябва да докаже, че проектът е икономически обоснован, тя ще получи 1 процент от крайната цена на атомната централа. Това прави 65-70 млн евро за консултанта, която освен това е и заинтересована да даде крайна по-висока цена на централата, защото ще получи по-висок процент” – коментира скандала журналистът Велизар Енчев в предаването си “Дискусионно студио” от 13 април.

Какво означава Симеон Дянков да казва следното: “...най-после имаме консултантът HSBC, банка /The Hongkong and Shanghai Banking Corporation/, една от най-големите банки в света. Финансисти са хората, добри финансисти, на които една от най-големите задачи в този договор е....” и тук Дянков спира, защото няма как да продължи!

Избраната, с двегодишно закъснение, от Дянков банка, ще получи доста солена сума от 0,95 на сто от крайната цена+два милиона евро за самата услуга - да консултира?!

И тук му е мястото да запитам: а кой ще вземе процентът комисионна от уредения за банката договор? Договор от 65-70 млн евро, което би следвало да е 0,95 от крайната цена и още 2 милиона евро отгоре?

Пълният анализ на проекта за АЕЦ "Белене" от британските консултанти HSBC може да отнеме 18 месеца, написа на 20 април в. "Комерсант", като се позова на думите на министър Трайчо Трайков за продължителността на консултацията по рентабилността и цената на Атомната централа.

Но за коя и каква банка става дума по оценката на „Белене” след като й правим такъв подарък?

Банката е HSBC и за нея се чу за последно, покрай някакви скандали:

Първи скандал

Бунт в банка HSBC назря около възнагражденията на управителите на годишното общо събрание, след като нейният нов директор призна, че представянето на банката не е добро, написа в. „Индипендънт”.

Почти 20 на сто от акционерите гласуваха срещу доклада за възнагражденията в HSBC. Акционерите засипаха директора Дъглас Флинт с въпроси относно заплатите на високопоставените служители, финансовото представяне и връзките на банката с Либия.

В рамките на събранието Флинт призна, че общата акционерна доходност на банката през последните години е била не само разочароваща, но и неадекватна.

През последните 5 години банката почти не е генерирала доходност, като в същото време акциите й са спаднали с 25%, обяснява изданието.

Оттук следва един-единствен извод: най-бедната страна в Европейския съюз ще спонсорира банка, която за последните пет години не е генерирала никакви доходи?

Въпросът е: кой лобира за тази банка и взе комисионната от договора? Спрягаше се името на царедвореца Владимир Каролев – ако е така, прокуратурата следва час по-скоро да се самосезира!

Втори скандал

Изданието The Ecologist написа на 14 юни във вторник:

HSBC замесена в “мръсно финансиране“ на енергийни проекти

В “неетични, неекологични и разрушителни“ проекти са инвестирали и вложили средства три банки: “Барклис“, HSBC и “Роял банк ъф Скотланд“ разкри изданието.

Трите финансови институции са едни от най-големите банки във Великобритания с общ капитал около 200 млрд. паунда и 190 млн. клиенти по целия свят. Банките са остро критикувани в изданието за участието им в едни от най-унищожителните за природата енергийни проекти в най-различни държави през последните 10 години.

Когато става въпрос за финансово участие, е определено трудно да се проследи спецификата на паричните инвестиции на банката.

Енергийният бизнес е един от най-печелившите в света и съответно – надежден и атрактивен предпочитан клиент от банките. Проектите в тази област, вариращи от извличане на петрол от катранените пясъци в Канада до хидроенергойни каскади в Чилийски Патагония – разчитат предимно на банково финансиране. Банките обаче не се афишират като кредитори на конкретен проект, а по-скоро помощта им е прикрита под формата на синдикирани и корпоративни заеми, отпускани от банков консорциум и други, посочва изданието.

HSBC беше избрана през 2010 г. за консултант на българската държава в оценката на проекта за строеж за АЕЦ “Белене“, припомня The Ecologist. Има твърдения за корупция в тръжната процедура по проекта пише изданието.

АЕЦ “Белене“ се свързва със съмнения за корупция при провеждането на обществените поръчки, а неназовани източници – противници на централата и развитието на атомната енергия, твърдят, че са получавали смъртни заплахи и са били принудени да се оттеглят.

HSBC е банката, която е издала облигации на петролната компания “Тотал“, добила печална известност със строителството на газопровод от южния бряг на Бирма до Тайланд, чието изграждане е охранявано от бирманското правителство и е свързано с унищожаването на земите и погазването на човешките права на една от най-големите малцинствени групи – карените. HSBC финансира и “Архипелаго Рисорсес“, оператор на индонезийската златна мина Тока Тиндунг, чиято дейност замърсява подпочвените води в региона, наврежда на рибарската и туристическата индустрия и заплашва близките природни резервати и застрашени видове. Във финансирането на мината участва също и банка “Барклис“.

“Роял банк ъф Скотланд“ (РБС) доскоро бе известна като “петролната и газова банка“, но в последните години гледа да се дистанцира от сектора на конвенционалните горива, поне на повърхността. Директни заеми за проекти за възобновяеми енергийни източници й дават основание да напише на сайта си “От 2006 насам осигуряваме повече финансиране за ветроенергийни проекти, отколкото за всеки друг тип енергийни проекти“. Въпреки това чрез корпоративни заеми банката е въвлечена в проекти за въглищни централи на стойност милиарди лири, в това число 13 млрд. паунда след като получи държавна помощ от 45.5 млрд. паунда от английското правителство през 2008 г. Британските данъкоплатци сега притежават 80% от банката.

HSBC

Европейската енергийна компания Endesa и чилийското дружество Colbún са в основата на осъществяването  за постигане на съвместен проект за изграждане на пет водноелектрически язовири в чилийска Патагония от 2008 г. насам. Язовирите ще изместят семейства, да нарушат средства за препитание и разрушат туризма, заливайки също така развъдник и земеделски земи.

На 2450 километра от мястото на проекта остава само линия от 12 метра широк коридор през гори и общности, които поддържат висока степен на биологично разнообразие, включително застрашен вид елен.

HSBC е гарантирала, а също така участва с управлявани акции или облигации на стойност £ 122 240 през 2010 г. по експлоатацията на златна мина в Индонезия. Хвостохранилища от шест открити рудника са отговорни за замърсяване на подпочвените води, като разрушават и обричат на унищожение местните риболов и туризъм. Те представляват опасност за близките природни резервати и защитени видове.

През 2009 г. HSBC даде корпоративни заеми на консорциум от четири индийски и южнокорейски енергийни компании, воден от южнокорейския индустриален гигант Daewoo International за серия от природни платформи за добив на газ в Бенгалския залив край бреговете Бирма.

Друг проект на банка HSBC е свързан с газопровод в Бирма и дружество PetroChina, дъщерно на китайската National Petroleum Corporation /CNPC/. Банката има акции в китайскака петролно-банкова корпорация на стойност £ 162 000 000. Експерти са съобщили за изданието The Ecologist, че ОВОЗ на проекта е спорна, тъй като тръбите на газопровода минават пресичат деликатни екологично райони и спорната откъм сигурност област Мианмар, където се е прибягнало към използване на военни на Бирма за защита, което пък довело до принудително преместване на хора и селища от района, използване на сексуално насилие над местното население, и най-скандалното: конфискация на земята, за проекта.

И точно на тази банка бедна България изсипва един кош милиони евро.

Точно тази банка е причината на 17 юни 2011 г. министър Трайчо Трайков да съобщи, че България ще поиска ново замразяване на преговорите за три месеца, за да има време консултантът - британската банка HSBС, да приключи с експертизите си.

Точно банка HSBC, световно известната според министър Дянков „влезе да ни помага за „Белене”!

И как така Дянков или подопечният му Трайчо Трайков не обелиха и дума за съкращенията, скандалите, които напоследък се свързват с името на въпросния консултант?

Как премиерът Бойко Борисов мълчи и също не казва и дума за напразно загубеното време и още по-напразно изхарчените немалко пари,у които ще отидат за хонорар и процент на консултанта HSBC?

 

Докато аз съм финансов министър нито стотинка няма да се даде за АЕЦ „Белене” – каза го на живо министърът на финансите и с това забърка голяма каша. Така логично възниква въпросът: До 13 ноември ли ще е финансов министър Симеон Дянков? До деня на идването на руския премиер Владимир Путин у нас.

Днес премиерът на България Бойко Борисов се обърна с официално предложение към Сърбия и Хърватия да вземат участие в проекта за строителството на АЕЦ „Белене” с дялово участие в размер на 1 на сто, 1,5 на сто или 2 на сто, предаде агенция Регнум.

До края на седмицата Сърбия и Хърватия трябва да отговорят официално дали ще участват в проекта АЕЦ „Белене”. Това заяви премиерът Бойко Борисов на 8 ноември в Букурещ. Премиерът Борисов допълни, че до идването на руския премиер Владимир Путин, България трябва да е наясно с квотното разпределение на строежа на централата.

„Хърватия няма да участва в проекта за изграждане на АЕЦ „Белене”. Това заяви премиерът на страната Ядранка Косор, предаде хърватското електронно издание Дневник. - Ние не искаме да участваме в този проект. Ние имаме собствена енергийна стратегия, по която работим. Имаме и енергийни проекти, които представихме неотдавна”, изтъкнала Косор. Тя е подчертала още, че страната й ще продължи приятелските си отношения с България и е благодарила за българската подкрепа за членство на Хърватия в ЕС.

Компенсациите за спрян блок на АЕЦ „Козлодуй”

Близо четири пъти повече електроенергия от обичайните нива произвеждаше ТЕЦ „Варна” през последните три седмици, докато шести блок на АЕЦ ”Козлодуй” беше спрян, съобщиха от ЧЕЗ България. През по-голяма част от периода 18 септември - 4 ноември 2010 г. във варненската електроцентрала на пълна мощност работеха четири от блоковете, а произведената електроенергия достигна общо 699 535 МВтч.

С активирането на студения резерв, варненската електроцентрала компенсира значителна част от производството на спрения шести блок на АЕЦ ”Козлодуй” и осигури резервни мощности за гарантиране на енергийния баланс на страната.

Министър Трайчо Трайков е в час с енергетиката

"Моят приятел, посланикът Уорлик вече шест месеца не може да разбере какво точно се случва с шистовия газ и защо трябва да се спазват българските закони и българския национален интерес, когато се прави най-хубавото нещо – каза министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков пред студенти в УНСС днес, на 9 ноември. - Защо когато се дава право за проучване и добив, затова се провежда конкурс. Конкурсът се провежда като се вземе решение на Министерския съвет, което ние сме направили и след това се публикува в официалния вестник на Европейския съюз, което е на път да се случи. И защо "Шеврон" въобще дойдоха? Защото когато аз бях в Щатите, отидох и говорих с тях, въпреки че американското посолство каза: не говорете с тях, те са много голяма компания, не се интересуват от България. Но приемам, че всеки има право да интерпретира фактите както намери за добре", каза икономическият министър.

„България” се нуждае от проекта „Белене” написа агенция Регнум

„Смятам, че да се инвестира е хубаво нещо, но е много трудно за организиране - коментира заместник-директорът на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН Павлин Грудев. – Интересно ще е нашите съседи да инвестират, защото този пазар вече е общ, обяснява Грудев. Всичко е свързано и другите държави ще са заинтересовани от съвместно организиране на производството на енергия. Нашата страна се нуждае от проекта „Белене”. Няма на къде. На нас атомната енергетика ни е нужна, както и на Франция. Ние нямаме въглища, газ и енергийна независимост получаваме само от атомната енергетика”.

Сърбия ще поиска по-голям дял в АЕЦ „Белене” от предложените 2 процента, написа вестник ”Блиц”. Според изданието, официален Белград щял да поиска петпроцентово участие в атомната електроцентрала. Сърбия има на разположение няколко дни да убеди българите, които предложиха Сърбия и Хърватия да участват с по 1-2 на сто.

Повечето сръбски експерти изтъкнаха, че България е дала  твърде кратък срок за решаване за участие в инвестиция, която е на стойност между четири и седем милиарда евро. Министърът на енергетиката Петър Шкундрич е заявил, че страната му е заинтересована да участва в АЕЦ „Белене”, но за взимането на подобно решение е необходимо време. Срокът до 13 ноември се свързва с посещението на руския премиер Владимир Путин, когато той, заедно с българския министър-председател Бойко Борисов трябва да решат дилемите около „Белене”, пише вестникът.

На 21 октомври изтече информация, че руският премиер Владимир Путин е разговарял по телефона с българския си колега Бойко Борисов по въпроси от двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Това  съобщи пресслужбата на руското правителство, цитирана от ИТАР-ТАСС.

Българските медии съобщиха, че двамата премиери са разменили мнения за хода на изпълнението на междуправителственото руско-българско споразумение по проекта "Южен поток", което бе сключено през януари 2008 година. Те са се договорили, че до 15 ноември тази година ще бъде създадено руско-българско смесено дружество, което ще се заеме с разработката на техническо-икономическата обосновка на българския участък на този газопровод.

Борисов и Путин са констатирали и положителния ход на изпълнението на споразуменията, свързани с изграждането на АЕЦ "Белене".

„С цяло сърце подкрепям АЕЦ “Белене”, защото, ако не я изградим, през 2020 г. България ще срещне сериозни проблеми с производството на електроенергия – изнесе в. „24 часа” на 1 ноември.

- А тогава Турция ще има вече 4 атомни реактора, е заявил българският премиер, цитиран от ИТАР-ТАСС. Той потвърдил, че преговорите с инвеститори от Германия са във финална фаза.”

„Докато аз съм финансов министър, държавата няма да даде, нито пари за АЕЦ “Белене”, нито държавни гаранции за неговото изграждане” – рече Симеон Дянков, който го играе министър на финансите в момента.

Само че...

 • Парите за „Белене” не са от бюджета на държавата, а от НЕК;
 • Държавните гаранции за заеми се гласуват в парламента, а не ги решава Дянков от Монтана;
 • Освен ако Дянков е сложил ръка и на парите на НЕК, както чуваме, че е сложил вече ръка на пари от Европейския съоюз по различни неправителствени проекти в държавата.

Стане ли дума за АЕЦ „Белене” – министърът на финансите Симеон Дянков е последователен:

В началото на мандата Дянков каза: „Ако ще да ми коства поста, аз пари за АЕЦ „Белене” няма да дам!

... От бюджета – нито пари, нито гаранции. Дори да дойде немския известитор,  той няма да вземе повече от 20-30 процента от централата...

... Няма да дойдат нито от бюджета, нито пък ще има гаранции от бюджета...

На руснаците ще кажа: „Няма държавни гаранции за този проект!”

А ето и Стенограмата от заседанието на Министерския съвет, от която става ясно, че ние не разбираме какво казва Симеон Дянков когато заявява, че няма да се дават пари за „Белене”.

На това заседание премиерът пояснява как трябва да разбираме правилно казаното от Дянков:

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!

 

ЗАСЕДАНИЕ

на

Министерския съвет

3 ноември 2010 г.

Заседанието започна в 10.20 часа и беше открито и ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 30

Проект на Решение за изменение на Решение № 771 на Министерския съвет от 2010 г. за освобождаване и избиране на членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми колеги, миналата седмица приехме решение за подновяване на състава на ДКЕВР. По лично желание един от членовете на тази комисия се оттегли и на негово място предлагаме нов член, който е дългогодишен служител в агенцията, препоръчан от много експерти, които работят по тази тематика и ще влезе в квотата на комисията, която се занимава с енергетиката, във ВиК имаме пълен набор. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 30.

Колеги, относно посещението на премиера на Русия – Путин, имаме да подпишем едно споразумение, което е именно, че между Българския енергиен холдинг (БЕХ) и „Газпром” в изпълнение на договора за „Южен поток” се създава смесено предприятие, което да построи „Южен поток” на територията на България. Това има да се подписва.

За ИТАР-ТАСС интервю не съм давал. Цитиран съм по незнайни какви източници за нещо, което не съм казвал, че с цялото си сърце подкрепям АЕЦ „Белене”.

В случая, ако трябва да направя изказване по този въпрос с прагматизма си подкрепям проекта АЕЦ „Белене”, защото от едната страна имаме Турция, която ни чака да види какво ще правим  за да направи своите четири реактора. Освен това и вчера разговарях с президента на Сърбия господин Тадич и на него и на премиера на Хърватия – Ядранка Косор съм изпратил писма, надявам се до 13-ти да върнат отговор дали те също желаят като миноритарни участници в този проект да участват в АЕЦ „Белене” около 1 %, 1.5 % до 2 %, което ще направи този проект още по-прагматичен защото гарантира пазарите на тази централа, когато бъде изградена.

По някакъв начин ми се слагат думи, които не съм изрекъл, и които съвсем по различен начин се тълкуват от различни среди. Това явно се налага като практика, защото се прецитира нещо, което не е казано и след това се транслира и се публикува и се обсъжда като реално случено.

Така, че да използваме идването на премиера Путин и сутринта разговарях с министъра на икономиката и енергетиката за възможността нашия бизнес, говорим за всякакъв, но там където сме били най-силни през годините, хранително-вкусовата промишленост, вина, полуфабрикати. Сутринта чух от министър Младенов какво сме направили за облекчаване на визовия режим за облекчаване на руските туристи, които идват в България. Да използваме тази среща и да избягаме от всякакви възможности за спекулации и политика с нея, и да поставим точно на прагматични нива взаимоотношенията си с Руската федерация, те нито са бившият Съветски съюз, нито ние както Младенов каза сме бившата Народна република или 16-тия сателит в бившия Съветски съюз, а да използваме добрите си взаимоотношения и да се опитаме, ето това е политика, на политическо ниво да облекчим условията и възможностите да приемат руснаците наши инвестиции и стоки, защото повтарям във всичките ни срещи, които сме имали досега на различни нива с представители на Руската федерация, всички казват: „Още помним коняка „Слънчев бряг”, още помним цигарите „БТ”, още помним цигарите „Ту-134”, които години наред са правени и още ги има във филмите.

Възложил съм на министър Трайков, да се подготви по тези задачи, за да използваме времето.

Знаете, че имах официална покана за подписване на договор между БЕХ и „Газпром” в мое присъствие и на господин Путин в Москва, поради куп съображения, за което му благодарих, че ги прие, той ще дойде в събота в неговия почивен ден и наш, но това, че е събота и почивен ден, вие знаете, че за нас винаги е бил работен и това не променя по никакъв начин сериозността на визитата и надеждите, които възлагаме. Повтарям по „Южен поток” и „Белене” имаме подписани договори, които трябва да се изпълняват. Разбира се, по АЕЦ „Белене” ще поставим много от въпросите, които ни интересуват, защото пак предишното правителство продължава да тръби и говори, че договорът е 3 милиарда 970 милиона евро, но никога не казва, или по-точно умишлено пропуска да каже, че в този договор има около 500 милиона евро за консултантски услуги плюс 250 милиона евро теглен кредит от БНП „Париба”, който с по 20 милиона евро на година ние плащаме лихвите. Има 780 милиона евро по инфраструктура и има едно изречение, което е изключително важно, а пък „Цанков камък” ни показа, че всъщност в него се корени ябълката обикновено на раздора и всъщност големите пари, които се плащат в последствие, това е т.нар. инфлационен индекс. По начина, по който е подписан този договор той не е фиксиран, а той може да достигне до плюс 2,5 милиарда евро допълнително. Тези, които могат бързо да смятат, когато натрупат това върху тези 3 милиарда 970 милиона евро, а и още едно нещо – лихвите по тези заемни пари, които ще се вземат, цената на този проект съвсем не е 3 милиарда 970 милиона евро. Навремето така са направили и с „Цанков камък”. Когато се каже 120 милиона евро, разбира се прекрасен проект, защо да не се направи, но когато той след това достигне до 1 милиард лева, разбира се, не само, че не е прекрасен, а е изключително неизгоден. За това с министър Трайков ще се подготвим на чернова по всички тези теми и също така ще проведем разговор какво мисли руската страна по всичко това.

Спекулира се и с това, че аз съм прагматично за построяването на този проект, както и министър Трайков, а Дянков е казал и го казва, ето точно спекулацията, че няма да се даде нито лев повече от държавния бюджет за тази централа, това е точно така. Ние сме казали, че двата милиарда, които сме вложили до този момент в тази централа трябва да бъдат включени в активите и ние от бюджета и за това до ден днешен нищо не правим, не можем да дадем и един лев отгоре. С една дума правителството има пълно единство по този проект и няма никакво противопоставяне в случая на господин Дянков с изпълнението на този договор. Това е и нашата позиция.

......................................................................

И така, като теглим чертата премиерът Борисов иска да се осъществи проектът „Белене”, ресорният министър Трайчо Трайков – също, даже бе въодушевен от проявен германски инвеститорски интерес към централата.

В същото време ресорният вицепремиер и министър на финансите се взе много насериозно и се изживява едва ли не като последна инстанция по тази тема, като оставя зад себе си позициите на Борисов и Трайков! Ето в прав текст какво казва министър Симеон Дянков за АЕЦ „Белене” на среща с бизнесмени точно преди една година:

„Няма външен интерес към АЕЦ „Белене”... В момента се прави пълен икономически анализ на проекта за АЕЦ „Белене...”

Според него държавата изобщо не трябва да се меси като гаранция или като заеми около атомната електроцентрала.

Дянков изтъкна преди година, а и сега е на същото мнение, че дори да има икономически смисъл от изграждането на АЕЦ „Белене”, остава въпросът кой ще финансира този проект. По думите му не е сериозно да се построи съоръжение с такива мащаби и  продукцията му след това да бъде изнасяна зад граница.

А спирането на 5-и 6-и енергоблок на АЕЦ „Козлодуй”?

А парите дадени дотук и парите, които ще платим като наустойки?

Цяла година вече слушаме същото това лице, как самоотвержено се бори за това да се спре проекта „Белене” като не се интересува кой и каква цена ще плати!

Покрай сегашното подновяване на енергийните теми стана ясно и че позицията на министър-председателя Бойко Борисов за Русия вече е различна:

„България имаше най-добрият пазар в Русия - на вино, цигари, хранителна промишленост, кетчуп, домати, майонези, лека промишленост. Сега те пият френски вина и забравиха нашите продукти”. Това каза премиерът Бойко Борисов след като направи проверка как протича изграждането на строителството на АМ „Люлин”, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Министър-председателят каза, че руският премиер Владимир Путин ще посети България на 13 ноември, за да се проведат разговори.

„На 13 в събота е неработен ден и той ще дойде, за да си поговорим хубаво – за „Белене”, за „Южен поток” и всички теми, които са важни. Русия е естествен пазар за България. Защо сме го забравили? Вие знаете ли колко минерална вода харчи Москва за година – милиони бутилки. Защо да не пият наша вода?”, запита Борисов. Той обясни, че иска да вдигне стокообменът на България и Русия до нива от годините, когато двете страни са работили добре. „Това е чист бизнес и чиста икономика, свежи пари за държавата. Саркози и Меркел се срещат с Путин и си правят бизнес, а ние сме си подарили пазара”, каза Борисов.

След изборната победа на републиканците миналата седмица, американският президент Барак Обама като че ли загуби тотално интерес към Балканите и случващото се на тях...

За нас остана утешителната награда Джордж Сорос да намери време в промеждутъка докато легализира марихуаната да отскочи в България и дададе едно рамо на силно клатещите си негови хора в правителството.

 

* Ще премахне ли отнемането на лиценза монопола на рафинерията? * Какво остана зад кулисите * Кой се държа некоректно в спора на рафинерията с държавата и си игра игрички * Каква е вината на Валентин Златев пред Вагит Алекперов

Тангото с рафинерията Лукойл-Нефтохим започна! Две напред – една назад. Единственото, което не се чува е възпламеняващата музика на Карлос Гардел – един от най- популярните композитори, изпълнители и създатели на енигматичния танц.

Как се стигна до тангото с рафинерията и какво предстои да се случи:

 • Софийският административен съд спря на 1 август предварителното изпълнение на решенията на шефа на Агенция „Митници" Ваньо Танов, с които бе отнет лицензът на "Лукойл Нефотхим", съобщиха от съда. Двете определения по жалби на „Лукойл" подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването им на страните, съобщиха от съда.

{edocs}sad.doc,600,400,link{/edocs}

Съдът е преценил, че са налице достатъчно доказателства, че предварителното изпълнение ще причини на компанията значителна или трудно поправима вреда. Този извод съдът е направил, след като е съобразил обстоятелството, че жалбоподателят е лицензиран складодържател и по отношение на него е приложим режимът на отложено плащане на акциз. Съобразил е също така и обстоятелството, че са сключени договори с „Холдинг БДЖ" ЕАД и „Столичен транспорт" ЕАД, по силата на които „Лукойл" е доставчик на дизелово гориво. Представено е и писмо от „Бългериан Авиейшън Груп", от което е видно, че не съществуват алтернативни източници за доставка на авиационни горива.

{edocs}sad1.doc,600,400,link{/edocs}

От „Лукойл” коментираха пред в. „Класа”, че решението на съда дава пълно право рафинерията да възстанови работата си незабавно.

„Лукойл” е в положение, каквото е било и преди съдебното решение, бе тезата на Ваньо Танов от 1 август. Има отмяна на решение от съда, което не е влязло в сила, тъй като производството е двуинстанционно и ще влезе в сила, когато се произнесе Върховният административен съд, твърди Танов.

 • Агенция Митници от своя страна съобщи, че ще обжалва решението на Софийския административен съд по казуса „Лукойл". Това каза пред Дарик няколко часа по-късно директорът й Ваньо Танов.
 • Очаква се спорът по казуса „Лукойл-Нефтохим окончателно да бъде решен в края на август!

Тук ще припомня, че Софийският административен съд спря предварителното изпълнение на решението на шефа на митниците Ваньо Танов за отнемане на лиценза на „Лукойл Нефтохим Бургас". Агенция „Митници" отне лицензите за управление на данъчни складове на бургаската рафинерия и пристанище Росенец на 26 юли. Рафинерията спря работа.

 • На 2 август, на следващия ден, Танов явно „преспал” и „премислил” бе обърнал позицията си на 180 градуса и в интервю за bTV заяви: „Днес може би към 9 часа на нас ще ни бъде връчено официално решението на Софийски градски съд. И при това положение от „Лукойл” може да излизат горива по начина, по който са излизали и преди това...” Т. е., както запита водещият Виктор Николаев: „Връща се старото положение, така ли е?... Вчера може би прибързано сте коментирали. Казахте, че не се отпечатва складът и че се продължава блокираната работа на рафинерията. Значи към тази сутрин избистряме тезата. Всичко се връща, както си е било преди?

Ваньо Танов: Да. Вчера коментирах, че ние ще обжалваме това решение и още днес ще внесем в по-горната инстанция нашата жалба.

Водещ: Как си го обяснявате, ген. Танов? Дали имаше някакви пропуски, били те от юридическо естество, или съдът, според вас, играе някаква игра, различна от интересите на хазната?

Ваньо Танов: Моето мнение е, че няма никакви пропуски по отношение на законността на акта, който съм издал. В случая по-скоро съдът взема решение, според мен, по целесъобразност или политическо решение, не по законосъобразност. Но все пак има и горна инстанция, така че нека да изчакаме.

Водещ: Политическо решение и решение по целесъобразност, а не по законосъобразност – това означава, че...

Ваньо Танов: Да. Поне от това, което четем в определението на съда.

Водещ: Притеснявате ли се, че заради това решение е възможно министър-председателят да се отдръпне по някакъв начин, съхранявайки своята репутация и най-грубо казано да си позамие ръцете с това, че е послушал вас? Петте срещи, за които спомена – че е послушал министър Дянков, включително и министър Трайков и да останете самотни в тази битка, която си позволихте да започнете.

Ваньо Танов: Какво значи сме си позволили да започнем битка?

Водещ: Никой не смееше да направи това, което сторихте вие с „Лукойл”. Това значи.

Да повторим най-важното, казано от Танов на 2 август: От момента, в който ние получим официално решението на съда и тече обжалването на предварителното решение до гледането на делото по същество, „Лукойл" ще работи все едно, че има лиценз.

"Аз мисля, че държавата ще победи. На "Лукойл им е ясно, че няма как да спечелят това дело, ако не са изпълнили закона", допълни Ваньо Танов.

Бързам да цитирам Ваньо Танов, за да не чуем утре обратното – пак от неговите уста и след това да се мине на варианта: „Бият Паниковски!”, най-малкото, защото все някой ще го отнесе...

Шефът на Националната агенция по приходите, Красимир Стефанов също бе предпазлив на 2 август сутринта – досущ като колегата си Танов. Ето какво сподели той по Нова телевизия в разговор в предаването „Здравей, България!” с водещия Евгени Генчев:

Водещ: Чухте разговора с шефа на „Митниците” – Ваньо Танов. Да Ви питам, как според Вас, след като няма измервателни уреди, те нали са затова там тези измервателни уреди – за да мерят. Ей така ръчно седят митничари на входа и на изхода и мерят.

Красимир Стефанов: Аз не смятам, че трябва да коментирам теми, които са извън моята компетенция. Това изцяло е в компетенцията на Агенция „Митници”, така че и аз следя развоя.

Водещ: Но все пак, от работата на Агенция „Митници”, от работата на „Лукойл” зависи и Вашата дейност, нали така? Какво влиза и какво не влиза?

Красимир Стефанов: Да. Това, което мога да кажа е, че безспорно групата „Лукойл” е най-големият данъкоплатец в България, но това не ги поставя над закона, така че мисля, че...

Водещ: Как така е най-големият данъкоплатец в България „Лукойл”?

Красимир Стефанов: Групата „Лукойл” е най-големият данъкоплатец. След като стана проблемът с лиценза, аз възложих на моите анализатори да направят една бърза сметка за първите шест месеца какво е внесла цялата група. Това, което ми казаха е, че 13 на сто от общите приходи на НАП и Агенция „Митници” ги внася групата „Лукойл”. Затова казвам, че безспорно е най-големият данъкоплатец, но...

Водещ: Това като сума каква е?

Красимир Стефанов: Това със сигурност е над милиард. Но пак искам да кажа, че това в никакъв случай не ги поставя над закона, така че мисля, че държавата в момента е в правото си.

Водещ: Т.е. законът, от една страна, и да се лишим от един милиард за следващите шест месеца от друга страна, според Вас трябва да изберем закона, така ли?

Красимир Стефанов: Аз не смятам, че ще бъдем лишени от тези приходи, защото по принцип пазарната ниша не търпи празноти, така че нека да видим, нека да мине поне един месец и да видим.

Танов – Стефанов, Стефанов – Танов – редуването продължава в стъпките на танго – лошата рафинерия се оказва най-големия данъкоплатец и рафинерията, която ще продължи да работи, все едно, че има лиценз!

Самият Танов се „разходи” в трите телевизии с национален обхват – едва ли по лична инициатива и казаното на 1 август бе изтрито от паметта му, а именно, че  Лукойл няма да може да работи поне докато не мине обжалването в съда.

След 10 часа позицията на Танов беше:

„Може да излиза гориво от "Лукойл" по начина, по който е излизало преди.”

"Може би съдът е взел решението си по целесъобразност или това е политическо решение", коментира шефът на Агенция "Митници".

Но да запитаме: кой е този, който отстоява да се спазват законите в България – не е ли съдът?

В утрото на 2 август, в картинката липсваше единствено Симеон Дянков – основният виновник на ситуацията с Лукойл-Нефтохим, този, който подложи динената кора на летища, други министри от кабинета, на премиера и на постъпленията в бюджета. Същият, който твърдеше, че рафинерията няма да заработи скоро!

Океан от лъжи и глупости...

"Надявам се, че рафинерията ще постъпи отговорно, особено за авиогоривото, защото с другите продукти, мисля, че ще се оправим, защото рано или късно те пак ще си имат лиценз - това е най-голямото българско предприятие и се надявам да не тръгнат на война с държавата, истински ги съветвам", каза в едно от интервютата си премиерът, който все още не е разбрал, че рафинерията е холандска и руска компания, която руският „Лукойл” от Москва контролира. И още, че рафинерията Лукойл Нефтохим в Бургас е с много акционери, но не и българска!

Тогава кой и как да му се сърди на Бойко Борисов, че макар и на този висок пост не разбира, че поамериканченото българче Дянков си играе свои игрички, като където седне и стане говори на границата на лъжата!

На 27 юли премиерът Бойко Борисов заяви, че финансовият министър Симеон Дянков ще има среща с ръководството на „Лукойл", където ще бъде дадена последна възможност за евентуален график, за да може в следващите два месеца рафинерията да изпълни изискванията на закона. Срещата, насрочена за 10 часа, не се състоя.

Това бе същата среща, на която, както научихме впоследствие, Дянков броеше мухите и поиска пак да се видят на следващата сутрин, с ясното съзнание, че той няма да отиде!

Въпросът е: знаел ли е Борисов, че Дянков няма никакво намерение да се оправят нещата с хората от рафинерията според резултатите от предишни разговори с водена стенограма, протокол, график, или не.

Ако Борисов е знаел, че Дянков ще се държи арогантно – то това означава, че Борисов го подкрепя или най-малкото няма нищо против подобно поведение.

Ако Борисов не е знаел какви игри върти Дянков – никой не чу той да му е вдигнал не жълт картон, а мерника...

Тук свидетелите мълчат.

Агенция "Митници" констатирала, че износът на "Лукойл Нефтохим" и "Лукойл България" е нараснал с 50 на сто – съобщи агенция „Фокус” малко преди отнемането на лиценза.

Отново въпрос: как Агенция „Митници” е изчислила нарастването на износа, ако не го е измерила – не е ясно.

Както не е ясно и как са внасяни данъци и акцизи от „Лукойл”, след като според Дянков липсват уреди за измерване.

Големи търговци отвън могат да покрият евентуален недостиг на горива в България – заяви пред за Агенция „Фокус” Димитър Минчев, член на Управителния съвет на Националната асоциация по биогорива в България.

Остава да научим и кой ще прибере част от комисионните за увеличения внос на чужди компании в България, сред които е и румънската Ромпетрол.

Ще запитам както  го прави Трайчо Трайков: не ходи ли в Румъния Дянков с премиера Борисов да „откриват” някакво предприятие, което се оказа, че работело два месеца преди „откриването”!?

Това ли е сигурността на бизнесклимата в България, която осигуряват Борисов и Дянков?

„Не отговаря на истината, че „Лукойл” нарушава закона в България, че умишлено и осъзнато не е направил нищо, за да приведе производствените площадки според изискванията” - заяви генералният директор на „Лукойл България” Валентин Златев на пресконференция, предаде репортер на Агенция „Фокус”. По думите на Златев – компанията е поставена в невъзможност да изпълни изискванията на Наредба номер 3 в едногодишен срок. Около 400 точки за отчет трябва да има само в завода.

„Извършена е огромна част от дейностите по привеждане по площадките съгласно изискванията на наредбата.

На днешна дата „Лукойл” е оборудван с всички необходими измервателни уреди и системи за отчет, така досега митниците са контролирали всеки грам, който влиза и излиза от завода”, каза Златев.

За почти 11-те години пребиваване в България групата компании „Лукойл” са били най-големият данъкоплатец в страната, най-големият експортьор и най-големият инвеститор, заяви още Златев. За този период групата компании е внесла в държавния бюджет 21.33 млрд. лева данъци, а инвестициите са в размер на 2.35 млрд. долара.

От компанията заявиха, че имат всички необходими уреди за отчитане, но съгласно Наредба 3 става въпрос за допълнителни уреди, които са в процес на монтиране.

На въпрос как ще коментира изказването на шефа на „Лукойл" Валентин Златев, че 600 милиона лева няма да влязат в бюджета за времето, в което рафинерията няма да работи министърът на финансите Дянков не пожела да отговаря на повече въпроси, тъй като бързал за спортно събитие в новата Спортна зала, където щели да се съберат с премиера Бойко Борисов.

Пред журналисти финансовият министър отхвърли твърденията, че затварянето на рафинерията ще ощети държавата с 6 млн. лева от акциз. „Това не е вярно, това са глупости", отсече вицепремиерът.

Дянков бе категоричен, че има запаси от всички видове горива, така че криза няма да настъпи нито с бензина, нито със самолетното гориво. „Има достатъчно за самолети, има достатъчно битум, има достатъчно бензин, има достатъчно за абсолютно всичко", каза той.

„Лукойл” подсигурява 40 на сто от вътрешния пазар на горива в България – как се запълва подобна празнина с внос? Как се заместват количествата авиогориво от единствения производител на Балканите - с внос и съвети за междинно кацане за зареждане на самолети от разчинните авиокомпании?

Криза няма, заяви Симеон Дянков, само че морските летища започнаха да търсят решение за самолетното гориво. По нареждане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски беше създаден щаб за действие, който извърши анализ на наличните количества гориво в дружествата от системата на министерството, съобщиха от пресцентъра на МТИТС.

Горивата, които "Холдинг БДЖ" ЕАД използва се доставят 100 процента от "Лукойл". БДЖ има резерви за около една седмица. Създадена е необходимата организация и по законите на българската държава ще бъдат намерени алтернативни доставчици, чрез борсови сделки, поради форсмажорни обстоятелства, за да не се нарушат клаузите по 5-годишния договор с "Лукойл", сключен миналата година.

Пристанищата в страната имат достатъчно налични горива. Те имат възможност да осигурят от други доставчици необходимите им количества горива за изпълнение на ежедневните им дейности.

Единствената компания, която доставя горива на авиокомпаниите, кацащи на летище София е "Лукойл Ейвиейшън България" ЕООД. В случай на извънредни обстоятелства авиационните компании могат да извършат танкиране /зареждане на по-големи количества от летището, от което излитат/, за да осигурят полета си до следващата дестинация, уточниха от МТИТС.

„Криза няма” – чухме от министъра на финансите – затова ли членове на правителството взеха на подпис /на коляно/ решение за отблокиране на Държавния резерв.

Същият ден, в който Дянков „пропусна” насрочената от него среща с представители на Лукойл-Нефтохим, той пропусна участието си в конференция за образованието, където трябваше да открие Кръгла маса в Министерството на образованието на тема: Образователната политика за българските училища зад граница.

В същото време от рафинерията съобщиха, че са одобрили заем от 11,5 млн. долара, с който да се купи необходимата апаратура. „Част от тези средства вече са изразходени за проекти, оборудването е избрано и част от него вече е в складовете на "Лукойл". В най-близко време започва и монтирането," поясни председателят на Управителния съвет Сергей Андронов.

„Нямаше смисъл да се срещаме”, заяви финансовият министър Симеон Дянков по повод отменената среща с изпълнителния директор на "Лукойл" – България и член на Надзорния съвет на Лукойл Нефтохим, Валентин Златев.

Въпросът е: като е нямало смисъл защо самият Дянков е отложил срещата, която сам е насрочил?

Ако приемем, че първата причина за спирането на рафинерия Лукойл България са декларациите на министър Симеон Дянков, че рафинерията няма да работи докато не си преведе съоръженията в съзвучие със закона! На 1 и 2 август – това твърдение на Дянков се разклати и се разби на пух и прах...

Втора причина да бъде уличен Дянков в тенденциозност по спиране на рафинерията

Един месец след отнемане на лиценза компанията няма право да подаде молба за нов, а и нови разрешителни могат да се издадат само след монтиране на специалните измервателни уреди. Т. е. Дянков е наясно, че проектиране, поръчване, доставки и монтиране на измервателни уреди в рафинерията ще отнеме много време. За сравнение - в Италия на рафинерия за същата процедура са били дадени пет години!

Под предлог, че се бори за законност - Дянков прикрива, че не иска рафинерията да работи!

Министър Дянков не иска рафинерията да работи, тъй като рафинерията има връзка с Русия, а за това дават червени точки господарите му отвъд океана.

От: „Лицензът е отнет...”, „...той няма да бъде върнат, докато рафинерията не влезе в изрядност...”, до „...рафинерията няма да работи...” – той е борец за спазване на Закона, той е борец за защита на националните интереси, той е ... За Симеон Дянков ли говорим? Същият, който, когато не нарушава основния закон в страната - Конституцията, си измисля илюзорни похвали от Брюксел? Същият, който... но за това друг път.

За Дянков няма други министри – той е Министърът в кабинета, той е Вицепремиерът в кабинета, що се отнася до другия вицепремиер Цветан Цветанов, Дянков си го сгази, ей така, в движение, когато другият вицепремиер Цветан Цветанов изрази различно мнение и си позволи да запита защо не е обсъдено все пак решението за отнемане на лиценза преди да бъде взето.

Само заради този въпрос Дянков си позволи да каже, че мнението на Цветанов „не е меродавно, не е важно“!

С развален словоред и липса на смислови от гледна точка на логиката изрази Дянков обясни следното като не пропусна да демонстрира типичната си провинциална фамилиарност с колегите от правителството:

„Доставките вече са организирани – Това е работа на Московски и на Трайчо. Вчера си говорихме дълго по темата. Имаме пълни уверения, че имаме достатъчно бензин, имаме за 160 дни бензин в Държавния резерв, за това обаче въобще няма да е необходимо, защото няколко компании вече са преориентирали бензин към България, така че от днес вече почват да влизат и допълнителни доставки, ако са необходими.

Вчера излезе темата дали ще имаме достатъчно за самолетитеее гориво – имаме достатъчно, в Държавния реверв има за около един месец, вчера проверяваха от ъъъ на Трайчо Трайков екипа, оказа се, че също е въпрос на два-три дни да се преориентират доставки от други страни. Така че нито е ...в колите на гражданите, нито за БДЖ, нито в летищата имаме тема.

Но за всеки случай говорихме вчера с министър Трайков и вече сме тръгнали по процедурата, така че да имаме възможност веднага да реагираме, ако това е необходимо...”

Министърът на финансите Симеон Дянков допълни, че е важен законът, лицензът е отнет и той няма да бъде върнат, докато рафинерията не „влезе в изрядност". По думите му от компанията са имали над 15 месеца. „Ако са искали, са щели да го направят, явно не са смятали, че ще изпълняват закона. А сега са разбрали, че държавата и законът са над която и да било фирма и съм убеден, че в най-кратки срокове ще го направят. Иначе просто няма да работи рафинерията", допълни финансовият министър.

На въпрос дали трябва да се очакват по-високи цени на горивата, Дянков бе лаконичен, че ще покаже пазарът.

И понеже няма криза: министърът на икономиката Трайчо Трайков оглави Кризисен щаб.

Пак заради липсата на криза, както ни увери Дянков, освободиха от Държавния резерв самолетно гориво за седмица – без да сме във война!

След като пред парламента в петък вицепремиерът Симеон Дянков декларира пред депутатите, че няма да се стигне до отблокирането на горива от Държавния резерв, където има запас за 160 дни, защото някои фирми вече са преориентирали бензин към България, последва вземане на решение за отблокиране на Резерва на подпис от министри, и той бе отлокиран!

На 30 юли в „Лукойл Нефтохим” Бургас бе получена заповед за разблокиране на количества авиационно гориво от Държавния резерв, съхранявани в складовете на предприятието, съобщиха от неговата пресслужба.

Всички възложени за съхраняване и опазване количества са в наличност и дружеството незабавно пристъпва към подготовка и провеждане на всички предвидени от закона процедури, за да стигне горивото максимално бързо до българските летища, се посочва в съобщението.

Късно вечерта на 29 юли, в петък беше взето решение за освобождаване на самолетно гориво за едноседмично потребление от Държавния резерв. Информацията съобщи министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, който не пропусна да прояви арогантността, типична за министри от кабинета „Борисов” и подхвърли, че „на книга количествата керосин от Държавния резерв ги имало, а дали са в наличност!...

По този повод компанията съобщи, че количествата от Държавния резерв СА В НАЛИЧНОСТ!

Трайчо Трайков естествено не се извини, а още по-малко пък се почувства неудобно от подмятането!

Едни си играят – други – плащат!

За в. “Труд” Любомир Панковски, член на управителния съвет на Българската асоциация на туристическите агенции /БАТА/ и управител на “Алма тур” обясни: „Само нашата туристическа компания има ангажимент към близо 60 000 туристи до края на сезона. Все пак сега е краят на юли, а в България активният сезон и резервациите са до средата на октомври”, допълни той.

Според него дори авиокомпаниите да пренасочат самолетите си за зареждане с гориво в Румъния, загубите за страната ни ще са големи.

На въпрос какъв полезен ход има туристическият бранш в този случай, Панковски коментира: “Ние не можем да кажем “не” на решението на правителството и на спазването на закона. Но при предприемането на такава процедура се засягат не само едни чисто бизнес отношения, а всички по веригата: наши и чужди авиокомпании, български и чужди туристи - рекламации - имиджът ни пред света. Мащабът е голям!”

Няма съмнение, че Симеон Дянков играе ва банк с руската рафинерия – като използва случая да покаже мускули!

"Лукойл Нефтохим" ще спре работа в близките 20-30 часа. За рестарт на производството ще са необходими около месец и половина и близо 7 млн. лв.", обясни на специална пресконференция шефът на компанията Валентин Златев.

Според Златев всички са били наясно, че сроковете за монтиране на измервателните устройства са физически невъзможни за "Нефтохим", и затова митниците и "ЛУКойл" са съгласували специален график до края на годината.

"Има стенограма от този разговор, съвместен протокол, с който те ни дават фиксирани срокове - 15 август, 15 септември, 15 октомври до 31 декември тази година, в които ние, под техен контрол, ще успеем да завършим започната работа. Нямам никаква представа какво се е случило в 10 ч. на 21 юли, когато след тази договореност генерал Танов е подписал заповедта и я е изпратил по пощата. Ние я получихме на 26 юли в 17.30 вечерта. Имахме среща с вицепремиера Дянков, на която установихме, че този въпрос е чужд за него. Той искаше да чуе мнението на митниците и нашето мнение. Решението беше отложено и неговите указания бяха за нова среща днес в 10 ч. За съжаление тази среща днес ни беше отказана по неясни за нас причини", оплака се Златев.

„Който иска – може да ме намери на новия стадион” – пуберитетно бодряшки обясни Дянков пред твкамерите, с типичната си провинциална непринуденост. - „Няма какво да си кажем с тях. /С Лукойл-Нефтохим – бел. Л. М./. Просто трябва да спазят буквата на закона. Искахме да ни уведомят в какъв срок ще инсталират необходимата техника. Те казаха, че това няма как да стане, и просто няма за какво да си говорим", посочи вицепремиерът.

По-късно Симеон Дянков обясни, че срещата с "Лукойл" е отменена като ненужна, защото лицензът на компанията вече е отнет и няма връщане назад.

Ако градираме събитията редът е следният:

 • На 21 юли разговор на митници с „Лукойл – Нефтохим” със стенограма, съвместен протокол, график с фиксирани срокове, които рафинерията трябва да изпълнява под контрола на митниците;
 • Въпреки разговорите, протокола, графика – шефът на митници Танов подписва на 26 юли заповед за отнемане на лиценза на рафинерията;
 • Насрочена среща на Лукойл – Нефтохим за 27 юли, на която Дянков гледа в тавана и брои мухите, демонстрирайки, че разговорът не го интересува;
 • Насрочва се следваща среща пак с Дянков за следващия ден, 28 юли, от която Дянков бяга на новия стадион и се прави на интересен.
 • От рафинерията дават пресконференция на 28 юли , на която обясняват за разговорите, графика и протокола за поставяне на измервателните устройства.
 • В петък, на 29 юли Дянков заявява в парламента, че от Лукойл Нефтохим не са над закона и, че едва ли скоро ще тръгнат да работят!

Следват двете Определения на съда от 1 август и след тях отмятането на шефа на Митници Ваньо Танов от позицията, че Лукойл няма да работи...

Ще премахне ли отнемането на лиценза монопола на рафинерията?

Едва ли – в самия договор монополизмът е заложен от договарянето на сделката...

Каква е вината на Валентин Златев пред Вагит Алекперов?

Според източници от Москва – единствената вина в случая на Валентин Златев е в твърдението му, че е приятел с настоящия български премиер – нещо, което руските партньори са приели за негов плюс.

 • Нито Златев, нито Алекперов са допускали, че в България ще се появи борец срещу руското икономическо присъствие като Симеон Дянков;
 • Нито Златев, нито Алекперов са допускали, че в устрема си да премахне всичко руско в България, Дянков ще пренебрегне проведена среща с договорености, Протокол и график и ще прати своя подчинен генерал Ваньо Танов да затваря рафинерията! И то при положение, че на Балканите Лукойл Нефтохим е единственият производител на самолетно гориво за района!

Кой бе коректен и кой – не тепърва ще излиза наяве, особено след като е известно, че много от събитията от затварянето на рафинерията останаха зад кулисите!

Мнозина реагираха първосигнално – и от политици, и от медии, близки до управляващите.

Не бяха малко и тези, които заговориха за оставка на Валентин Златев, за това, че той е свързан с рафинерията и едновременно с това е приятел на премиера, с когото играели карти! А истината е, че Златев е начело на веригата бензиностанции "Лукойл България" и е един от членовете на Надзорния съвет на рафинерията! Т. е. връзката му с рафинерията е много по-малка от тази с веригата бензиностанции, които могат да внасят гориво и пак да работят!

Кой всъщност спретна скандала?

Без спор – министърът на финансите Симеон Дянков, който реши да натири заради топлата връзка с Москва целият печеливш бизнес на рафинерията!

Пред някои той застана в ролята на Юнака, който се бори с Ламята /както би се изразила Искра Фидосова/Лукойл, едва ли не, заради буквата на закона!

Вятър и мъгла – един от най-постоянно нарушаващите закона тръгна на битка за спазването му! Кой ще повярва на този слаб сценарий, съшит с бели конци?

В битката за надмощие пред Бойко Борисов Дянков реши да игнорира другия вицепремиер Цветан Цветанов с едно авантюристично "преборване" на рафинерия Лукойл!

В продължението ще научите:

 • Защо се поведе тази битка – заради предизборен имидж, или в името на тоталното прогонване на гиганта ЛУкойл Нефтохим от страната;
 • Дали историята с Лукойл Нефтохим не е посредствен римейк на една история от края на миналия век – прогонването на Илия Павлов от Кремиковци?
 • Съсипване и обезценяване на металургичния гигант положиха старта на началото на края на Илия Павлов тогава – независимо, че той пусна доменна пещ, за да върне на работа няколко хиляди души...
 • Дали пък в разигралия се римейк не се цели обезценяване на рафинерията, подобно на обезценяването на „Кремиковци” на времето?

Обезценяване и последващо слагане на ръка върху собствеността на рафинерията – това ли е крайната цел на Дянков и учители?

Само че тук не бива да се греши – един металургичен комбинат не е точно една рафинерия, та съсипването й да се случи бързо и по ноти.

 

Стачкувайте си, студенти, протестирайте, преподаватели! Не пречите!

1 ноември 2010 – в Деня на народните будители студенти и преподаватели от Софийския университет са на улицата заради липса на пари. Много висши учебни заведения ще бъдат принудени да затворят заради принудително излизане в дървена ваканция- нещо, което досега не се е случвало.

Да не отварям дума за затваряне на читалища, училища в страната и всичко заради недостиг на средства.

На 1 ноември вместо да празнуват за Деня на будителите, преподавателите протестират срещу финансовата политика на управляващите в сферата на образованието, но исканията им са подкрепени от студентите и младите учени от БАН. Това е четвърти протест за парите за висшето образование през последните две седмици.

„Тревожим се, защото африканско финансиране - по думите на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, не може да осигури европейско образование на нашите деца... Тревожим се, защото премиерът призовава образованието да почака, докато построим магистралите! Тези думи на ректора на СУ бяха посрещнати с възгласи от протестиращите. Това каза ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев на протеста, организиран пред централния вход на ректората.

Откъде дойде проблемът с липсата на пари за наука и образование?

От до болка известния лошо скалъпен бюджет за 2010 година на Симеон Дянков, както и от самоволното отрязване на средства, което той си позволи като принуди университети и училища да приемат по-малко финансиране, а не това, което мизерно бе определено в бюджет 2010.

Няма оставка, няма и билетпопита Диана Найденова министър Симеон Дянков по време на разговора си с него по bTV.

С. Дянков: Дошъл съм да върша работа и ще си я свърша. Някой трябва да я върши и мисля, че аз съм правилния човек.

Д. Найденова: Обаче, хайде да обясните защо трябва да останете, защото аз ще Ви кажа защо не трябва да останете. От студенти до лекари всички Ви молят да си отидете с мир. Сините няма да подкрепят бюджета Ви.

С. Дянков:...макар че вчера мина бюджета на 6 комисии, така че сме готови да влезем в зала...

Д. Найденова: Трачо Трайков вече не си трае по Ваш адрес...

С. Дянков: ..хубаво е когато има коментари и от други министри – в случая мисля, че е полезно за мен и за правителството като цяло..

Д. Найденова:..а Вие чувате ли го изобщо?

С. Дянков: Чувам го всъщност се срещам с него, неговият кабинет е най-близо до моя от всички министри, Марга Попова е на 50 метра от него... така че се виждаме и чуваме с него...

Д. Найденова: Чакайте...ще увечилим стажа за пенсиониране през 2015. Дойде МВФ и каза: Ало, правителството, какво правите? Първо два процентни пункта видайте и второ, започвайте от 2011... Изведнъж Дянков се изправи и каза, ами аз всъщност ще настоявам да започнем от 2011!

С. Дянков: Ама не е изведнъж, аз ви призовавам да намерите един кадър или една стенограма, в което аз съм казал: Аз съм о, кей с 2015-да забавим реформата до тогава. Винаги съм...

Д. Найденова: Да, ама вие с министър-председателя ще казвате различни неща и ние трябва да следим вие двамата какво казвате, за да видим дали по средата нещо ще се случи. Така ли?

С. Дянков: Не само ние, всички депутати, всички министри, всички, които в общественото пространство имат коментар. От тая гледна точка, аз понеже дълго съм живял в чужбина, главно в Съединените щати и аз съм свикнал на истинска демокрация, което е всички големи идеи, а и змалки идеи, които трябва да се обсъждат, за да се решат, първо трябва да мине през обществено.., през обществен коментар и тогава чак да се взема решение. По тоя начин много повече хора участват в решението.

Д. Найденова: Съгласна съм с Вас, но ще направя следната уговорка: Вие не правите Кръгли маси, на които всички секторни политики да бъдат обсъдени. А просто излиза министър-председателят и казва: Ние със синдикатите се разбрахме, от 2015 да започнем да увеличаваме стажа за пенсия, даже дава пример с протестите във Франция, след което се оказва, че това решение за пореден път е предпоследно. Докога така, министър Дянков?

С. Дянков: Докато се вземе правилното решение. Така е много по-добре, да има анализ, да има коментари, да има пак анализ. В противен случай се правеше кво, събират се 15 души, тихо, разбират се, казват нещо, който не е доволен с това – хайде, в Белене!

Тук спирам, защото думите на Найденова, че се създава несигурност у хората, и те са притеснени, Дянков тръгва в съвсем друга посока:

С. Дянков: У кои хора? Защото има този коментар, че външните инвеститори са много притеснени. На същата седмица, когато и за здравнаи за пенсионна реформа се говореше – най-големият инвеститор в света, в технологиите казва, че е избрал България, за да има центъра си, технологичен център за цяла Европа. 2000 работни места...

„Банковата система е стабилна, заради добрата фискална политика на финансовото министерство”..., „Реформата, оказа се е по-трудно отколкото ние очаквахме, ако не беше трудна нямаше да бъде отлагана 10 години”,  са аргументите на Дянков.

Диана Найденова: „Непрекъснато нещо се дискутира”, „Желаните от Вас реформи не се случват”, „Още една година дадохме отсрочка на здравеопазването”, „Защо давате 6 процента повече от тазгодишния бюджет на МВР, а Аню Ангелов намалява с още няколко хиляди армията ни?” „А в МВР работят 56 000 души, само 28 000 от тях са заети реално с борбата с престъпността – накарайте го да се реформира, той нищо не прави за своя сектор...”

В отбраната отиват 200 милиона повече в новия бюджет, тази година повече бяха цели 200 милиона...

Дянков: „Смел човек съм, и като работя с други смели хора като премиера, съм още по-смел!

Смелият Дянков увеличава смелостта си вече година, пет месеца и три дни, защото работи с другия смел – министър-председателя Бойко Борисов!

„Световният печат определи физически силният ни министър-председател като страхливец – обърна вниманието на Дянков Диана Найденова. – Излязоха миньорите – клекнахте, излязоха лекарите – клекнахте, излязоха студентите – премиерът каза: Веднага давам пари на СУ за парно!”

С. Дянков: Моята задача и на екипа ми е да устояваме... Симеон Дянков е член на Министерския съвет и като такъв аз отговарям за финансите на държавата, независимо кой е премиер и кой е президент, аз ще продължа да водя добра фискална политика...

Европейските директиви са за рязко увеличаване на броя на бакалавърите... държавните университети, поради тази система на финансиране са принудени да разширяват приема.

България намали бюджета за наука и образование тази година, а в следващата заложеното е твърде малко. Добре, че дойде египтологът Сергей Игнатов, за да научим, че била сбъркана системата на финансиране на образованието и науката, тъй като трябало да се финансира на първо място качеството.

А кой е компетентен да определи обективно качеството на образованието? Дянков? Игнатов? Кой?

Политиците трябва да са много внимателни когато говорят и действат.

Интересно е обсъждането на проектобюджета за образование и наука за 2011 година в Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта на 20 октомври, в парламента...

Не трябва ли това да е най-важната Комисия и най-внимателно огледания бюджет, след като децата и младежите са тези, които утре ще поемат управлението на държавата?

Предлагам със съкращения обсъждането, като подчертаванията на някои изрази са мои – бел. Л. М./:

{edocs}sten.nauka r pari-20.10.2010.doc,600,400,link{/edocs}

„Ако дадем за наука и образование – няма да има за пенсии” – подобно обяснение прозвуча от устата на министъра на науката и образованието Сергей Игнатов.

Това май вече сме го чували – добре, че не каза „Няма да има пари за болни дечица...”

Президентът днес награди някои дейци на културата, предложени му от Министерскияь съвет. Сред тях бе и Радосвет Радев – шефът на Дарик радио. Да му е честито, но...

Защо вече не направи поредица за първия си милион? Не е ли крайно време за това? Има ли нещо срамно за първия милион на Радосвет Радев, та си мълчи и не обелва дума за него вече 13 години?

И към държавният глава – добре се опъна на министъра на отбраната Аню Ангелов за назначение във военното разузнаване. А за Радев защо си замълча – или е наясно с придобиването на първия му милион?

Будят ни милионери – след 20 години без Живков. Това ли е демокрацията, която трябваше да ни възхити и радва?

 
 • Ще проучват ли Шеврон без оценка на околната среда за шистов газ?
 • Вредно ли е проучването, което явно ще се прави в Северна България?
 • Излъга ли министър Трайков като обяви, че филмът за неизличимото отравяне на природата – почва, вода и хора от проучвания и добив на шистов газ, бил фалшификат?
 • Защо Европейската комисия трябва да ни решава казуса с шистовия газ и протестите и нежеланието на хората да бъдат насилствено заставени да приемат всичко, което касае проучвания и добив на шистов газ?
 • През месец септември министерството на Трайков е предало на премиера Бойко Борисов Доклад за това в кои страни се добива шистов газ, какви са рисковете и ползите от това – защо Борисов мълчи за съдържанието на Доклада?

Всички тези въпроси започват да се проясняват на фона на подновените протести пред Министерския съвет от противници на тези проучвания и добив в България на 16 ноември.

Зададох въпрос на пресаташето на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Мария Андонова кога, къде, в коя държава министър Трайков е чул пресконференцията на автора на филма „Газланд” и да съобщи тези данни, за да направим проверка действително ли е имало такава пресконференция от автора на филма – или не.

В мига, в който от министерството на Трайков ни съобщят исканите данни, ще ги допълним за читателите на сайта „Хроники”.

Проучвания без оценка на околната среда?

Двама министри от правителството на ГЕРБ продължават да впрягат коня пред каруцата, образно казано като ни вземат за идиоти с твърдението, че законодателството на Република българия позволявало първо да се проучва, а след това да се направи работна програма и да се пристъпи към екологична оценка на околната среда вследствие на добива на шистов газ?!

Това е версията на министъра на околната среда Нона Караджова.

Министър Трайчо Трайков е на обратното становище:

"Ще има проучвания веднага след като "Шеврон" представи работната си програма, както и след екологичната оценка и оценката за водните ресурси. След тези оценки ще може да се започне с проучванията.

Не е ясно кога ще започне проучването, защото не е ясно колко време ще продължат тези оценки. Работната програма те ще могат да я представят веднага щом им разрешим".

„Кога ще започне – не е ясно, защото не е ясно колко ще продължат тези оценки – обясни неразбираемо проблема с проучванията и бъдещия добив на шистов газ министър Трайчо Трайков сутринта на 16 ноември в предаването „Тази сутрин”. - ...

Никоя компания не е луда да инвестира в производството на нещо, което не може да продава – бе отговорът на Трайков за високата цена в пъти на шистовия газ. –

За горящата вода и филма „Газланд”:

„Тази история с горящата вода от чешмите е от един филм, който е доказан фалшификат и манипулативно производство. Аз гледах една пресконференция на режисьора на този филм, Фокс, когато му казаха всички факти, които противоречат на показаното във филма, и той каза: „Аз не съм учен. Аз съм човек на изкуството и мен не ме интересуват конкретните факти – интересуват ме противоречията!

Е, ние искаме, ние се интересуваме обаче от конкретните факти... Аз нямам противоречия с тези хора /протестиращите – бел. Л. М./- защото те искат да са сигурни, че това, което правим е безопасно. И това е гарантирано при процедурите в издаване на разрешения...”

Трайков заяви, че точно сцената със запалването на водата от чешмата се дължала на нелегален сондаж за вода.

Според Иван Михайлов от в. „Република” от 16 ноември:

„Проучванията за запаси от шистов газ в България са първата крачка, която ще доведе до енергийна независимост на страната. Договорът с " Шеврон" все още не е сключен, тъй като се уточняват финансовите и юридическите му клаузи. Когато това стане факт, проектът за търсене и проучване с работната програма и предвижданите технологии ще бъде внесен за одобрение. Думите са на енергийния министър Трайчо Трайков от две алтернативни конференции около идеята на правителството да даде разрешително на американската компания да търси и проучва за шистов газ край Нови пазар в Североизточна България...

... Екологичният министър Нона Караджова от своя страна повтори за пореден път, че в екоминистерството не е внасян проект от "Шеврон" с програма за сондиране и че когато това стане, ведомството по закон трябва да изготви две екологични оценки. Едната е за съвместимост на проекта с биологичното разнообразие на проучваната територия, втората се прави при издаването на разрешително за водоползване и е за това дали няма да се замърсят подземните води. Данните и от двете оценки стават публично достояние и тогава се взема крайното решение дали да се позволи сондиране за проучвателни дейности. Когато става въпрос за разрешително за добив, процедурите са още по-тежки, допълни екоминистърът.

На 6 октомври в предаването на БНТ „Денят започва”, министър Трайчо Трайков коментира така казуса с проучванията и добива на шистов газ така:

Водеща: Като заговорихте за газ, да останем на тази тема. Разбирам, че вече е готов този доклад за шистовия газ, който премиерът заръча на вашето министерство и министерството, оглавявано от Нона Караджова, да бъде направен. Какви са основните акценти в този доклад за добива на шистов газ у нас, изработен от вашето министерство?

Тр. Трайков: Той беше готов още преди две или три седмици, ако не се лъжа, и е предаден на кабинета на министър-председателя. В него очертаваме географското развитие на добива на шистов газ, в кои страни на какъв етап са нещата, като цяло неща, които се знаят. Разбира се, положителната и оптимистична част в тях се премълчава от противниците на тази технология, а се акцентира на рисковете, но е важно да се знае, че ги има и двете неща.

Водеща: Тоест вие давате пъстра картина както на добрите страни, така и на рисковете от тази технология в своя анализ.

Тр. Трайков: Още веднъж подчертавам, че рискове има навсякъде, абсолютно, абсолютно във всичко, да не изброяваме една по една всички икономически и индустриални дейност, които се извършват. Целта е рисковете да бъдат по такъв начин премерени, по такъв начин управлявани и по такъв начин преценени за конкретната технология и конкретното място, че да са минимални, да дадат сигурност за положителното съотношение полза - риск.

Водеща: Кога този доклад и въобще този доклад ще бъде ли обсъждан от правителството, от кабинета?

Тр. Трайков: Ако е необходимо, ще бъде обсъден. Аз съм говорил с повечето си колеги, които имат отношение по темата, така или иначе, защото можете да си представите, че това е важна тема. Той не е формален доклад и в този смисъл не се налага формално да бъде

обсъждан или по някакъв начин поставен официално в центъра на вниманието. Истинското обсъждане, което е свързано и със законови последици, ще дойде тогава, когато, ако се стигне до този етап, "Шеврон" представят работния си план. Тогава, въпреки че не се изисква по нашето законодателство, ще му бъде изготвена и работна оценка, както на цялостната работна програма, така и на конкретните сондажи.

Водеща: А, казвате, този доклад е неформален. Ако той е неформален, за кого е предназначен? На вниманието на кого е този доклад, този анализ?

Тр. Трайков: Това е информация, която и вие може да съберете, ако проверите в интернет и във всички налични източници на публична информация - къде се добива, къде какви отношения има. Например във Франция е забранен, но пък в Полша вече започва добивът на газ. В Австралия са най-големите запаси след САЩ. В Китай има огромни запаси и никой не знае какво ще стане в Китай, кога там ще започнат да го добиват. Има, в някои случаи е опасен добивът или опасен, когато казвам, имам предвид по-високо ниво на риск, в други - с много по-малко и т.н.

До края на работния ден за министерствата и ведомствата – от пресцентъра на министерството на Трайков не бяха получили отговор от него – къде, в коя държава и кога е била дадена цитираната от него пресконференция на автора на филма „Газланд” с признание, че нещата в него са фалшификация и манипулативни. Засега можем само да повторим на сайта „Хроники” филма, за да могат читателите ни още веднъж да го гледат и преценят истините или неистините в него.

Думите на автора на филма, цитирани от Трайков: „Аз не съм учен. Аз съм човек на изкуството и мен не ме интересуват конкретните факти – интересуват ме противоречията!” далеч не означават признание, че филмът е фалшификация и манипулативен както твърдеше днес Трайков от екрана на „Тази сутрин”.

Противоречията според автора на филма са, че жертвайки здравето, живота и вечно замърсяване на околната среда – земя, вода и въздух при проучване и добив на шистов газ, заради печалби на фирми се обричат здравето и живота на хора!

Ще припомня и факта, че във Франция добива на шистов газ е забранен, във Великобритания – също.

Сайтът „Хроники” публикува и статията на английския журналист Стив Конър, който Трайков няма как да обяви за манипулатор:

Ако този или онзи на някаква пресконференция, неизвестно кога и къде проведена твърди, че е направил филм за противоречията при проучвания и добив на шистов газ – това не са данни за филм фалшификат!

Ако едно издание като „Индипендънт” твърди същото – че земя и вода се отравят завинаги, че проучванията и добива на шистов газ са причина за земетресения – как би определил Трайков това?

Защото публикацията в „Индипендънт” е истина, черно на бяло, както е истина е следното:

 • Промишленото прилагане на метода “fracking” е забранено във Франция, както впрочем в американските щати Ню Йорк и Пенсилвания;
 • В майския доклад за енергетиката и климатичните промени на комисията на британската Палата на общините пък се посочва, че засега липсват каквито и да било доказателства, че технологията „fracking” не е безопасна;
 • Британската геологическа служба /BGS/ : „Всеки процес, който изисква нагнетяването на вода под налягане в дълбоките породи с цел тяхното разрушаване, може да доведе до земетресения. Добре известно е, че нагнетяването на вода или други течности, при добива на петрол и геотермалното инженерство – като добива на шистов газ например, могат да доведат до повишена сеизмична активност. Наистина, обикновено земетресенията са прекалено слаби, за да бъдат усетени, но има и примери за по-сериозни земетресения”.

Още по темата може да прочетете тук,

а филмът „Газланд” преведен на български ще може да намерите тук

http://www.on-parliament.com/media/2011/07/11/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%8A%D1%82-gasland-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/

 

Продължение от 28 юни

Преди броени месеци сайтът „Хроники" предупреди, че правителството на Бойко Борисов няма да пусне нито един от българско-руските енергийни проекти. Стъпка по стъпка това вече се осъществява: американската „Уестингхаус” се намеси в атомната ни енергетика, изкуствено се задържа проектът „Бургас-Александруполис”, вместо да се финализират процедурите по „Южен поток” България беше вкарана в проекта „Набуко”, което е далеч по-скъпо от участието в „Южен поток” и накрая, като за капак – проектът „Белене” беше замразен, въпреки реалната угроза от плащане на неустойки!

Всички тези събития бяха „гарнирани” с източване на милиони евро от държавата, подписване на ненужни договори за допълнителни плащания – също за милиони и възлагане на ненужни оценки и експертизи и най-накрая: подписване на договор, осигуряващ опасно замърсяване на природата на поне ¼ от територията на страната и реално опасност от предизвикване на земетресения.

На 1 юни в. „Индипендънт” съобщи, че британските власти разследват връзката между добива на шистов газ и земетресенията в района на Блекпул.

Земетресението в района на Блекпул, на 27 май 2011, съвпадна по време със старта на нагнетяването на големи количества вода под налягане, осъществено от енергийната компания „Cuadrilla Resources”, с цел да се извърши хидравличен разрив на съдържащите шистов газ сложни хоризонтални слоеве. Този процес, известен като “fracking”, е заимстван от британските компании от САЩ, където обаче използването му провокира сериозни спорове сред специалистите.

Експертите от Британската геологическа служба (BGS) предполагат, че земетресението с магнитуд 1,6 по Рихтер, регистрирано в края на май, е сходно с регистрираното месец по рано в същия район, което беше с магнитуд 2,3, както и, че двете могат да бъдат свързани с експерименталния хидравличен разрив при добива на шистов газ в района на Прис Хол, по бреговете на Флайд.

Скандалът беше огромен, авторът на публикацията Стив Конър отбеляза: „ Както е известно, промишленото прилагане на метода “fracking” е забранено във Франция, както впрочем в американските щати Ню Йорк и Пенсилвания. Местни жители, живеещи в близост до зоните, където се е използвал този метод, установяват силно замърсяване на питейната вода с метан.

Д-р Браян Бапти от Британската геологическа служба поясни: „Изглежда много вероятно, че между двете неща действително има връзка няколко наши датчици, разположени в близост с тази зона, фиксираха, че и двете земетресения са станали на едно и също място и на неголяма дълбочина. Времето и мястото на двете земетресения, във връзка с използването на метода „fracking”, показват, че те могат да бъдат свързани едно с друго”. Той добавя: „Добре известно е, че подобно сондиране може да провокира неголеми земетресения”. Този процес е свързан с нагнетяването под земята на милиони галони вода, смесена с различни химически вещества, разтварящи планинските породи, за да бъде осъществен хидравличен разрив с цел да се освободи съдържащият се в пластовете природен газ.”

BGS коментира по следния начин предишните земетресения в района на Блекпул: „Всеки процес, който изисква нагнетяването на вода под налягане в дълбоките породи с цел тяхното разрушаване, може да доведе до земетресения. Добре известно е, че нагнетяването на вода или други течности, при добива на петрол и геотермалното инженерство – като добива на шистов газ например, могат да доведат до повишена сеизмична активност. Наистина, обикновено земетресенията са прекалено слаби, за да бъдат усетени, но има и примери за по-сериозни земетресения” пише анализаторът на „Индипендънт” Стив Конър.

Да се наложи мораториум върху проучването за шистов газ в България докато се изготви независима екологична оценка от български учени за това дали такива действия са безопасни за гъсто населени територии, настояха от “Коалиция за България“. В противен случая от левицата обяви, че възнамеряват да инициират местни референдуми по въпроса. Това заявиха пред журналисти в парламента депутати социалисти.

Георги Божинов от БСП отбеляза в кулоарите на парламента, че се е консултирал по въпроса с български учени, според които не само добивът на шистов газ е опасен, но и проучванията, тъй като в използваната смес, с която се атакуват подземните слоеве, има вода, пясък и токсични вещества.

Методът на проучване е опасен, както за замърсяване на подпочвените води, така и за предизвикване на земетресения, затова и в САЩ подобни проучвания се извършват само в пустинни територии, отбеляза Божинов, който в предишното Народно събрание бе председател на комисията по околна среда и води.

Колегата му Янаки Стоилов настоя Министерството на околната среда и водите да възложи независима експертиза преди започване на всякакви проучвания. Не бих искал за 30 милиона да продадем бъдещето на нашия народ, допълни той.

{edocs}schistov gaz-3.doc,600,400,link{/edocs}

В същото време, избягвайки какъвто и да било дебат, българското правителство реши да даде 5-годишно разрешително на американската компания „Шеврон” за проучване и добив на шистов газ в Североизточна България, предаде Ройтерс.

На самото заседание на правителството министър Трайков издекламира каква е законовата процедура по даване на разрешение за сондажи в търсене на шистов газ – но това все още не е факт.

Министърът на външните работи Николай Младенов, адмирира това разрешение тъй като се дава на американска фирма, а той както е известно е свързан със Световната банка и Отворено общество на Сорос.

Борисов набързо нарежда за другия ден да му бъде написан отговор по темата, тъй като имало към него парламентарно питане. Това парламентарно питане не се осъществява, тъй като в същия ден, 17 юни петък освен парламентарен контрол е гласуван и вот на недоварие и Борисов ходи от обект на обект да реже лентички, обявява, че не може да ги гледа и не са му приятни депутатите от опозицията, поискали вот на недоверие, но така и не влиза в залата.

Официално България обяви, че именно „Шеврон” е фирмата спечелила търга за експлоатацията на полето край Нови Пазар.

Българският министър на енергетиката Трайчо Трайков обясни пред медиите, че компанията ще подготви 5-годишна програма на стойност 50 милиона евро. „Шеврон” ще плати 30 милиона евро на държавата, за да започне да търси газ в скалните образувания, чийто потенциал е изчислен между 300 милиарда и 1 трилион кубически метра шистов газ.

Всички рискове за това дали ще се намери газ и при какви условия, какво ще покаже оценката за въздействие върху околната среда, са за сметка на компанията”, обясни министърът. Т. е. подписано бе с Шеврон без екологична оценка!

Депутатите от левицата поискаха още преди заседанието на кабинета премиерът да наложи мораториум за експлоатацията на шистов газ на територията на Североизточна България. Това стана ясно на брифинг на депутатите Георги Божинов, Янаки Стоилов, Петър Димитров в парламента.

Янаки Стоилов настоя министерството на екологията да направи екологична оценка и независимо експертно становище за рисковете.

Петър Димитров заяви, че на места може да умре не само земеделието, но и хората. „Проблемът не търпи отлагане. Проведен е търг за проучване и добив на шистов газ. Днес изтича срокът за подписване на договора с американската фирма, която е спечелила търга. България в часа на подписването ще има бонус 30 млн. долара”, посочи Божинов.

Журналистката Десислава Антова написа: В ход и в много ускорен темп са процедурите за още две полета, посочи Божинов.

Ние се обръщаме към партиите, обществото – да бъде наложен мораториум във връзка с експлоатацията и проучването на шистов газ, заяви той.

Божинов посочи, че докато не се проведе достатъчно представителна и сериозна експертиза – не се ангажира научния потенциал на България, трябва да се наложи мораториум. По думите му - става дума за нещо изключително сериозно – едно стародавно геоложко равновесие е застрашено.

Последствията могат да бъдат катастрофални. Колкото е опасен методът за получаване на шистов газ, точно толкова опасен е и методът на проучване. Шистовият газ не е в естествени геоложки образования, посочи Божинов. Шистовият газ не е в негазова фаза, застинал от стари времена. Този метод е опасен и със замърсяване на подпочвени води. Той заяви, че такива проучвания в САЩ се извършват на територии, където няма живот. Той заяви, че започва разследване на предизвикани замърсявания на подпочвени води в Еквадор. Освен това там са нанесени щети върху здравето на хората за 8 млрд. долара.

Безполезно.

Божинов припомни, че в Англия е преустановена работа в това направление. Уникалността в България се състои в това, че над шистовия газ е разположено най-голямото сладководно образувание - водоносен хоризонт. Едно замърсяване на това водно тяло, значи нарушаване на условията, при които е възникнал и съществува живота на една четвърт от територията на България.

“Очаквам брутални и кървави дебати “за” и “против” шистовия газ в Европа. Те ще се водят не само по печатните и електронните медии, но дори и чрез филми.” Това прогнозира във Варна министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков преди още да стане факт правителственото решение.

Евентуалният добив на шистов газ в България ще доведе до понижаване на цените на синьото гориво у нас. “Надявам се до 5 години да имаме обнадеждаващи резултати”, каза енергийният експерт Христо Казанджиев, който по време на правителството на Иван Костов стоеше и пазеше празния кабинет на Иван Шиляшки, да не би някой да влезе в него, докато Шиляшки е излязъл!

Днес като една американска креатура Казанджиев отхвърля слуховете, че при проучванията и добива на шистов газ се предизвикват микроземетресения и казва: Имаме само една тръба за внос на газ - от Русия. Затова плащаме по-скъпо от други потребители в ЕС”.

С разработването на технологията за извличане на природен газ от образувани джобове в скалите – т.нар. шисти се замърсява околната среда и подпочвените води.

Безвреден ли е шистовият газ? Редица български он лайн издания пуснаха публикация, свързана с американско изследване на проблема, цитирано от Би Би Си.

Шистовият газ е сочен за по-чиста алтернатива на нефта и въглищата, но според американско изследване, цитирано от Би Би Си, парниковите газове, които се произвеждат в резултат на добива му, са 20 на сто повече спрямо въглищата.

Учени от Корнелския университет установиха, че кладенците за шистов газ изпускат значително количество метан. Затова за климата той е много по-вреден от обикновения газ, а вероятно е по-вреден и от въглищата. Извличането на шистов газ от земята става чрез т. нар. хидравлично разбиване – правят се сондажи в скалите и под налягане се вкарва вода, примесена с химикали, за да се изтласка газът. Именно инжектирането на химикали на хиляди метри дълбочина носи риск от заразяване на близките водоеми.

Природозащитниците, които категорично се противопоставят на добива на шистов газ, се позовават на филма на Джош Фокс от 2010 г. "Gasland" ("Земя на газа"), който разказва за екологичните рискове, свързани с новия начин на добиване на газ от земята. Един майски ден на 2008 г. режисьорът получава писмо от газова компания с предложение да предостави земята си под наем срещу 100 000 долара. Любопитен да разбере защо е толкова ценна земята му, той обикаля райони в САЩ, където се правят проучвания или вече се добива шистов газ, и става свидетел на ужасяващи картини – заразени води и въздух, умиращ добитък, тежки заболявания. Особено стряскаща е гледката на горящата вода заради примесването й с метан.

Различията между САЩ и Европа в областта на добива на шистов газ са големи” -обяснява Катинка Бариш от Центъра за европейска реформа.

В Европа законодателството е по-строго, което се дължи и на факта, че континентът е гъсто населен - по 250 - 400 души на квадратен километър, докато в САЩ средната гъстота е 80 души/кв. км. Експертката посочва и още едно голямо различие – в Америка, който притежава терена, става собственик и на ресурсите под него. В страните от ЕС ресурсите под повърхността обикновено принадлежат на държавата. "Затова и в Европа няма да се появят разкази за бедни селяни, превърнали се в милионери от шистов газ", отбелязва тя. Освен това производството на шистов газ в Европа ще струва два - три пъти по-скъпо, отколкото в САЩ поради по - малкия обем на добива и недостига на инфраструктура и познания, предупреждава Бариш.

Проблемът с добива на шистов газ е много актуален и у нас, след като неотдавна американската компания "Шеврон" получи 5-годишно разрешение за проучване на шистов газ на територията на Североизточна България.

В петък, на 24 юни министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков заяви в парламента, че компанията няма да прави екологична оценка за въздействието върху околната среда. Като се направи откритие, тогава ще се направи изследване за въздействие върху околната среда, бе категоричен Трайков.

Няма опасност за питейната вода в Североизточна България при проучването на шистов газ в блок „Нови пазар”. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” професор д.г.н. Кристалина Стойкова, ръководител на научна група за изследване на шистов газ от Геологическия институт при Българската академия на науките.

Как професор Стойчева разбра, че няма опасност за питейната вода при положение, че не бе направен ОВОС и експертиза преди да се стигне до подписването на договора с Шеврон?

В същото време, в парламента премиерът Бойко Борисов отговори: „Няма построена нито една междусистемна връзка със съседните страни на България. Няма построено второ находище на природен газ в Галата – няма реализирани, дори – подписани проекти за доставки на компресиран газ или на втечнен природен газ. Не е започнало разработването на находището на шистов газ в Добруджа. Нямаме договори за доставка на газ дори от монополиста „Газпром”; имаме сведения, че руската страна иска да пакетира този договор с друг, неизгоден договор за страната ни – договора за АЕЦ „Белене”.”

Министър Трайков се включи в работата на Комитета за наука и технологии на Парламентарната асамблея на НАТО, където представи българския поглед към енергийната сигурност. Според министъра, шистовият газ е един от вариантите за диверсификация на източниците на суровини и маршрути, към която България се стреми. Отбелязвайки засилващия се интерес на американски компании, които вече разполагат с необходимите технологии, към добива на шистов газ в Европа /Полша, Франция, сега и България/, Трайков прогнозира, че скоро може да се очаква отпор от традиционните производители на газ. Той не посочи каква ще е тематиката на “бруталните и кървави дебати”, но опитът от САЩ показва, че прицелната точка са екологията и замърсяването на подпочвените води – написа Николай Петров.

Всъщност Трайков излъга – в средата на м. април т. г. френското правителство подкрепи проектозакон, който ще забрани сондажите за шистов газ в страната, съобщи ЕурАктив. Аргументът е, че методът създава огромен риск за качеството на водите.

В същото време в Канада 3000 канадци протестираха в Монтреал срещу добива на шистов газ, който изисква технология, енергично оспорвана и отричана от екологичните организации. Демонстрантите минаха през центъра на града, скандирайки срещу плановете за доби на този вид газ в провинция Квебек.

Великобритания спря добива на шистов газ, защото той може да доведе до земетресения. Американският щат Ню Йорк също се отказа от шистовия газ, поне докато не бъдат въведени стандарти срещу замърсяването на водите.

В България никой не се интересува от решенията на правителството, никой не отваря да чете за какво се дебатира в парламента – гражданството разчита на информацията от централните новинарски емисии, но те са адаптирани съобразно спокойнствието на властта и това ги прави недостоверни.

Две години управление на ГЕРБ не е изградена нито една междусистемна връзка на България с някоя от съседните страни, не е преподписан и договорът с доставчика „Газпром” – а в същото време правителството уреди българия да заплати милиарди за проекта „Набуко”, който в най-добрия случай ще започне през 2017 година.

В Брюксел еврокомисарят Гюнтер Йотингер и цялата дирекция, министър Трайков, и отговорникът от руска страна – Шматко за „Южен поток” договориха - вече Европейската комисия да преговаря с руската страна по „Южен поток”.

Ако има шистов газ, това би могло да бъде резерв за следващи поколения – никой не е казал, че ще го ползваме сега, каза премиерът Бойко Борисов при посещението си във Варна, предаде репортер на Радио "Фокус" - Варна в отговор на въпрос дали не е опасно да се използва този газ. - Въпросът е да знаем, че имаме такъв газ и в едни преговори, това би могло да бъде сериозен коз за България”, смята Борисов. Той обясни, че всъщност проучванията ще покажат - дали има наличие на шистов газ и това не пречи на никого.

Жителите на шуменското с. Жилино се безпокоят от последиците при проучвания за шистов газ в района. Това каза за радио „Фокус” – Шумен Даниела Миронова, зам.-кмет в община Нови пазар. Тя уточни, че по настояване на жителите, в селото е било проведено общо събрание, на което мнозина са се обявили категорично против започването на проучвания, чули са се гласове и за организирането на референдум. Безпокойството на жителите на Жилино се подклажда от противоречивите мнения на специалисти и експерти относно ползите и вредите от подобни сондажи и проучвания, на разнопосочните публикации в медиите, в интернет. Опасяват се да не започне изселване, да не се допусне замърсяване на водата, тъй като в селището се намира дълбокия сондаж, който захранва 35 процента от водата на Нови пазар, а в близост минава и газопровода, каза Даниела Миронова. Тя уточни, че по време на срещата й със заместник-министър Делян Добрев в София е станало ясно, че т.нар. терен "Блок 1 Нови Пазар" с прогнозни залежи на шистов газ е в размер на 4422 кв. км и засяга територията на пет области - Шумен, Варна, Добрич, Силистра и Разград. Предвидено е в рамките на 5 годишния проучвателен период да се извършват четири сондажа, без да се знае къде ще бъдат точно те, за да се установи реалността на залежите и техния обем.

Докато събирах информация за договора с Шеврон се изумих от безхаберието и безпардонността на упарпвляващите от ГЕРБ! Да подписват договор и след проучване и сондажи – да се прави Оценка за въздействие на околната среда /ОВОС/– това надминава всякакво безочие!

Следва продължение

 
Министър Трайчо ТрайковБесен, премиерът Бойко Борисов днес, на 17 март е намачкал всички т.нар. „свои” играчи, научи АФЕРА от свои брилянтни източници. Борисов наругал всички министри, които вчера по телевизионните екрани приказвали „пет за четири”, а участието на Николай Банев днес по Нова телевизия му дошло истински в повече. Николай Младенов бил буквално „наритан” от Борисов и бил окачествен от него като „гузен”.
Борисов е наредил Младенов утре да се яви при Лора Крумова по bTV за да замазва идиотщините, които е сътворил.

Вселенски бяс е обхванал премиера Бойко Борисов. Борисов бил на ръба на нервите си от това, че „всички около мен свои ме предават”. Яростният гняв се стоварил върху главите на Цветанов, Дянков и Николай Младенов, които вчера говориха по телевизии и медии абсолютно взаимоизключващи се неща по повод оставките в кабинета.

Николай Младенов, външен министър, провалил бизнесфорума в Катар и уредил да уволнят за грешката му министър Трайчо ТрайковБорисов едва не наритал Николай Младенов, твърдят нашите изключително точни източници, нарекъл го „гузен” и му наредил утре, т. е. днес, на 18 март, да се явява по bTV при Лора Крумова, за да замаже всичко, което е натворил.

Участието днес, на 17 март не само Трайчо Трайков, но и това на Николай Банев по Нова телевизия докарало премиера до бяс.

Борисов бил вбесен и от това, че е заобиколен от некадърни „играчи”, които дори не могат да стиковат какво да говорят в един ден, без да плещят неща, които набутват не само него, но и са напълно взаимоотричащи се.

Министър-председателят бил втрещен, че Цветанов разправял, че оставката на Трайков била по лични причини, докато самият Борисов по другия твканал говорел точно обратното.

Дянков направо го изкарал от равновесие, като направо едва ли не го уличил, че лъже, след като се изцепил, че знаел за оставките /и тази на Трайков/ от седмица, което си означавало, че разкарването на Трайков нямало нищо общо с Катар.

Николай Младенов обаче го отнесъл най-много. Борисов едва не го сритал и му е дал последен шанс да оправя бакиите, които е сготвил.

"Предават ме „своите” не можел да си намери място Борисов. А Младенов се свил като мишка и треперел как ще се справи да оправя „положението” по телевизията. Младенов обмислял версия, че е била наета чужда фирма за организацията на форума в Катар и затова имало провал, но това трябвало пак да хвърли камъни в градината на министерството на Трайков.

Да видим.

Afera.bg

 

Изданието „New Europe” съобщи, че проектът „Бургас-Александруполис” е блокиран.

Защо правителството наля пари в Бургас-Александруполис” след като не иска да участва в него? Това е непонятно за българския данъкоплатец. Както бе непонятно и защо Симеон Дянков бе определен за основен преговарящ по проекта, след като и кучетата знаят, че той недолюбва руско-българските енергийни проекти като един истински представител на американските интереси в България.

Наливането на парите се случи след заседание на правителството на 10 март т. г..

Та, на заседанието на правителството от 10 март, бе решено да бъдат предоставени 50 хил. лв. от републикански бюджет за прехвърлянето на 50 хил. акции от акционерното дружество към министерството на регионалното развитие "Техноекспорт" към министъра на финансите. Акциите са 100 процента от държавния дял /"Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис – БГ"/ в международната проектна компания за нефтопровода.

На медиите бе разяснено още тогава, че целта е да се оптимизира вземането на решения при управлението и финансирането на българското участието в проекта за строителство и експлоатация на петролопровода, обясни Дянков след заседанието на кабинета. По този начин в максимална степен ще се гарантира българският интерес при реализацията на инфраструктурното съоръжение, добави миенистърът на транспорта.

Този паричен превод бе странен по много причини: първата е, че още през януари министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков съобщи, че е поръчана екологична експертиза на проекта. От януари, вече осем месеца – не се е чуло нищо от експертизата – нито резултат, нито дали е приключила.

По същия начин би следвало да запитам и от март до септември както стори Симеон Дянков като основен преговарящ по този проект, още повече, че бяха преведени пари за закупуване на акции в размер на 50 000 лева.

На 14 юли Министерският съвет реши да отпусне още 150 хил. лв. за оперативната издръжка на създадената проектна компания от българска страна. Парите бяха отделени чрез увеличение на капитала на дружеството.

Русия, Гърция и България подписаха междуправителствени споразумения през 2007 г. за строителството на петролопровода, който ще свързва пристанищата на Бургас и Александруполис.

"Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис – БГ" ЕАД е собственик на 24.5 на сто от капитала на "Транс-Балкан Пайплайн". Дружеството, което е регистрирано в Холандия, е ангажирано с изпълнение на дейностите, свързани с проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на нефтопровода.

В "Транс-Балкан Пайплайн" 51 на сто има руският консорциум между "АК Транснефт", "Роснефт" и "Газпром нефт", а 24.5 на сто са за гръцката страна. Дружествата "Хеленик Петролиум" и "Тхраки" притежават 23.5 на сто, а 1 процент е за гръцкото правителство.

България има задължения от 4.690 млн. eвро към "Транс Балкан пайплайн", за които се разбра през есента на 2009 г.  Държавата дължи и вноска от 1.225 млн. eвро за първото тримесечие на 2010 г. По тези дългове Дянков не е обелил нито дума досега, наскоро стана известно, че задълженията на страната ни от 4.690 млн. eвро са били платени от другите двама партньори в проекта - Русия и Гърция. Те са поели задълженията на България с уговорката, че страната ще възобнови отново плащанията си. В момента строителството на тръбата е реално замразено, докато не бъде готова екологичната му оценка.

Съдбата на петролопровода „Бургас-Александруполис” беше обсъдена в Москва на 8-9 септември от руски и български официални представители в пореден опит за започване на дълго отлагания проект, пише изданието „New Europe”. Това е един от двата проекта, имащи за цел да намалят претоварения трафик на петролни танкери в Босфора.

Българският финансов министър Симеон Дянков, станал през последните месеци основен преговарящ по проекта от българска страна, не присъства на разговорите, за което ведомството му, Министерство на финансите разпространи даже съобщение до медиите предварително.

Макар и без участието на българския основен преговарящ, срещата беше фокусирана върху предложението на руската компания „Транснефт” да финансира проекта. Представители на изпълнителната власт в България не веднъж са подчертавали, че страната ни все още има опасения за тръбопровода, които освен с екологичен и социален, са и с финансов характер.

Това „New Europe” също коментира в публикацията си днес. Според дипломатически източник от София страната ни имала „все още резерви за проекта, но това не означава, че е взето окончателно решение за прекратяването му”.

И все пак остават въпросите:

 • Защо бяха преведени пари на 10 март за „Бургас-Александруполис” без да е готов официално резултатът от екологичната експертиза;
 • Защо бяха дадени още 150 000 лева за проекта през юли?
 • Освен това, преведените пари са от държавния бюджет, и са под опеката на самия Дянков. Защо му бяха тези пари,  все още не е ясно.

На 11 юни, след девет месеца и половина шикалкавене, премиерът Бойко Борисов на среща с посланици от Европейския съюз в София призна по време на среща с посланици на страни от ЕС в София, че неговото правителство няма да се включи в проекта „Бургас-Александруполис” като се отказва от изграждането му!

Няколко часа по-късно правителствената „Пресслужба”, ръководена от Румяна Бъчварова се втурна да замазва гафа на министър-председателя с урок: как трябва да се тълкуват думите на Бойко Борисов!

Обяснението на премиера Борисов бе следното: „Това е проект, който не се иска от населението на Бургаски регион. Второ – всички видяхме какво стана в Мексиканския залив. Обясних на посланиците колко е бурно морето, колко е тесен заливът, какво означава всеки ден да влиза танкер там, какво означава разлив на танкер там. Освен това трасето минава през „Натура”. Не на последно място ефективността на проекта е в десетки години напред, би могъл да се изплати някога. И какво налага в условията на криза да го говорим това”, зададе въпрос премиерът Бойко Борисов.

Министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков опроверга своя министър-председател в кулоарите на парламента, като каза, че решение за спирането на „Бургас-Александруполис” не е било вземано от кабинета! „Не мога да повярвам, че го е казал" бяха точните му думи.

„Транснефт" да финансира строителството на петролопровода "Бургас -Александруполис" е предложението на Москва, представено пред българска делегация в руската столица. Това съобщи Министерството на финансите, което отговаря за проекта от българска страна.

Представителят на България в проектната компания Румен Порожанов е посочил в руската столица, че "Транс Болкан пайплайн" ще разработи детайлите по икономическите проблеми, за да може да се анализира икономическата изгода за страните.

Още в началото на юли т. г. финансовият министър Симеон Дянков, който лично отговаря за нефтения проект, заяви, че руският партньор е предложил предвидената в споразумението схема за проектно финансиране да бъде заменена с предоставяне на корпоративен заем. След това изявление финансовият министър Дянков коментира, че би било подмяна на на междуправителственото споразумение за изграждането на тръбопровода и би отворило вратичка за излизане на страната от проекта, в чиято икономическа изгодност правителството на ГЕРБ все още не е убедено.

Все още не е ясно дали въпросът с осигуряването на средства от българска страна, е дискутиран в сряда на 8 септември в Москва, както и каква е схемата за кредитиране, оферирана тогава от руснаците.

В същото време руското издание oilru.com предаде, че от “Транснефт“ са съобщили за отсъствието на разбирателство с България по проекта. А в кулоарите на Байкалския икономически форум вицепрезидентът на компанията “Транснефт“ Михаил Барков Барков е заявил, че българската делегация за срещата в Москва е трябвало да се води от Симеон Дянков, „но от българска страна решили да понижат нивото на участие в мероприятието“.

Да влагаш пари и то от държавния бюджет в проект, който не е ясно ще се осъществи ли, да определяш за основен преговарящ по даден проект, човек, който е против руско-българските енергийни проекти – какво се случва в коридорите на властта?

И кой ще провери къде отидоха близо 200 000 лева, вложени в проекта „Бургас-Александруполис” – не е зле министърът на финансите Симеон дянков да обясни защо бяха преведени тези 200 000 лева и каква е съдбата им в момента.

Все пак върховна глупост е да влагаш пари за загубена кауза и по този начин да ги замразяваш на фона на опосталелия ни бюджет!

 

През 2015 г. ще потекат първите количества природен газ по газопровода „Южен поток” за Европа, това каза днес председателят на Управителния съвет на „Газпром” Алексей Милер след среща в Министерски съвет, съобщи БНР. Очаква се още следващата седмица да бъде подписано споразумение за предпроектното проучване на българския участък от „Южен поток”, а през ноември да бъде създадена съвместната българо-руска компания, свързана с реализацията на проекта за газопровода „Южен поток”.

Постигнат е сериозен прогрес за ускоряване на работата за създаване на съвместно българо-руско предприятие за българския участък на газопровода „Южен поток” - заяви председателят на УС на „Газпром” Алексей Милер след като разговаря с премиера Бойко Борисов в Министерски съвет.

На срещите „Газпром” – българско правителство днес е било обсъдено ускоряването на реализацията на проекта, което според руската страна е била и основната цел на посещението.

„Газпром” ще работи активно по реализацията на всички останали участъци на проекта, увери Милер домакините и присъстващите журналисти, като оцени преговорите си с българската страна като много резултатни.

По-рано днес приключиха разговорите на министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков с представителите на „Газпром” и се очакваше среща на премиера Бойко Борисов с Алексей Милер, съобщи Агенция „Фокус”.

Очакваното и предварително обявено от българската страна и лично от министъра на икономиката и енергетиката, Трайчо Трайков, предоговаряне на цените на природния газ, който страната ни получава от „Газпром” не е било тема на разговорите.

България ще поиска от председателя на Управителния съвет на „Газпром” Алексей Милер, който пристигна у нас за преговори ново намаление на цената на природния газ в уточняване на договорите за доставка на синьо гориво, и по-нататъшно съгласуване по проекта „Южен поток”, където нещата са доведени до работа по пътната карта, както и съгласуване на проектозаданието за предпроектно проучване, научи от източници в Министерство на икономиката „Хроники” вчера.

В резултат на договореностите за местен добив и постигнатото с "Газпром" споразумение през лятото, от октомври синьото гориво поевтиня с 1 процент вместо да поскъпне с 13 на сто, подчерта Трайков по БНР: „И ако не бяха летните договорки по съществуващия договор, и ако не беше включването на местния добив, за който дадохме концесии, сега от 1 октомври щеше да има повишение около 13 процента, а сега има намаление един процент, значи разликата е 14 на сто".

Не знам къде е учил математика министър Трайков и как му излиза сметката, че при очаквано поскъпване на газа с 13 на сто и постигнат едва един процент увеличение – има разлика от 14 процента.

Всички слушахме през лятото как правителството на ГЕРБ е водило тежки преговори и постигнало намаление на цената на внасяния природен газ след срещите и преговорите, които се водиха в Евксиноград с руския вицепремиер Виктор Зубков и министъра на енергетиката на Русия – Сергей Шматко, но тогава планината роди мишка и от гръмките успехи, които бяха развявани като знаме от правителството - остана един процент увеличение.

От друга страна,  днес, неочаквано за българската страна, цената на природния газ изобщо не стана предмет на обсъждане, а по случилото се стана ясно, че и никой от руска страна е мислел да обсъжда цена на газа – поне във водените първи разговори с министър Трайков и хората от „Газпром”!? Според източници от руска страна, е имало идея да се обсъдят нови условия по доставките на природен газ, а не нови цени на получавания от Русия газ. Има разлика все пак...

Като теглим чертата обаче – резултатът е, че е говорено предимно за „Южен поток” и нещо друго. По първоначална информация, часове след като разговорите приключиха.

Симптоматично, информационна агенция ИТАР-ТАСС в деня на преговорите в София излезе с публикация, в която ясно и недвусмислено бе написано следното:

„По предложение на местните медии, като допълнителен аргумент в защита на своята позиция българската страна разчита на газопроводите с Турция и Гърция, споразумения за строителството на които вече са подписани. Благодарение на това България ще може да осигури алтернативни доставки на газ в размер на две трети от потреблението в страната...

... На предстоящите днес в София преговори с председателя на Управителния съвет на руската компания "Газпром" Алексей Милер, България се надява да получи допълнително намаляване цените на природния газ. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков заяви, че посещението на ръководителя на руската компания в София ще стане продължение на българо-руския диалог по въпросите на строителството на газопровода „Южен поток” и параметрите по договора за доставката на газ.

Руският вестник РБК daily, който излиза в сътрудничество с Handelsblatt написа: „Газпром” отново заплашва България”, в която се коментира темата дали „газпром” ще замени в проекта „Южен поток” България с Румъния, версия, която сайта „Хроники” още преди месеци пусна... Ето какво написа изданието:

Пасивността на България по отношение на строителството на газопровода „Южен поток” отново принуди „Газпром” да се обърне към Румъния, която може да замени „препъни камъка” в проекта, пише руският вестник „РБК Дейли”. Взето беше решение да бъдат подготвени техникоикономически разчети за преминаване на газопровода през румънска територия, съобщиха от пресслужбата на руския монополист. Ако, обаче новата заплаха подейства, за Русия да се договори с Букурещ също няма да бъде лесно. По време на посещение в Румъния ръководителят на „Газпром” Алексей Милер и генералният директор на „Трансгаз С.А” Флорин Косма подписаха меморандум за намерения за подготовка на техникоикономически разчети за преминаване на „Южен поток” през територията на Румъния.

„Това споразумение ще стане политическа и международно-правова основа за по-нататъшна реализация на проекта в Румъния”, се казва в изявление на руската компания. По-рано в Румъния трябваше да премине разклонение на „Южен поток”, за което не трябваше да се подписва междуправителствено споразумение. Сега, очевидно, Румъния се разглежда като алтернатива на България, която не изпълнява своите задължения по проекта.

България е пасивна по отношение на строителството на „Южен поток”, разклонение или алтернатива ще е преминаването на газопровода през Румъния, след като страната ни не изпълнявала своите задължения по „Южен поток” – някой да е чул или чел нещо по темите? „Газпром” подписа Меморандум с Румъния за „Южен поток” – българската страна чака. Какво? Какво още?

Румъния ще може да внася газ от Унгария, след като на 14 октомври беше открит газопровод между двете страни, съобщи БТА. Досега Румъния внасяше газ единствено от Русия чрез газопровод през Украйна и Молдова. В средата на лятото от "Газпром" съобщиха, че планират да закрият тръбата след като изградят "Южен поток".

България разчита на байпаси за газ с Турция и Гърция, но какво конкретно се  прави по въпроса? Освен да се говори докато Румъния вече има и алтернатива, и участие в „Южен поток”.

Към днешна дата е готова обосновката за морския участък на газопровода. За реализацията на сухопътната част има подписани междуправителствени споразумения с Австрия, България, Сърбия, Унгария, Гърция, Словения и Хърватия.

В Европейския съюз с голямо внимание следят ситуацията с избора на маршрут за природния газ от Каспийския басейн. На финалната права са два маршрута – руският „Южен поток” и т. нар. западен „Набуко”, пише азербайджанското издание “Zerkalo”.

По първоначален план руският тръбопровод трябваше да премине през България, но през 2009 г. там се смени правителството и новият премиер, Бойко Борисов, заговори за прекратяване на енергийните проекти с Русия, за извършване на анализ, припомня изданието.

Преминаването на „Южен поток” през България оскъпява проекта, но руският газов гигант пренебрегна това обстоятелство и не спря да преговаря със страната ни. Сега, когато Румъния влиза в проекта, нещата не са толкова стабилни за България като партньор и нещо чудно да останем без този проект, разчитайки на „Набуко” който неизевстно кога ще започне, неизвестно откъде ще получава газ и неизвестно кога ще бъде построен.

За никого не е тайна, че под влияние на САЩ и техния посланик в София – Джеймс Уорлик правителството си прави оглушки по съвместните енергийни проекти с Русия. Срещу това София получава потупване по рамото, някакви неясни приказки за експлоатация на шистов газ от американска компания – при положение, че нито има находище, нито е съобщена цената, която във всички случаи ще е в пъти по-висока от тази на природния газ от Русия сега.

В този смисъл и нищо чудно сметките на някои от днешните управляващи да излязат криви, България за изпусне влака за „Южен поток” и да си осигури плащане на неустойки като накрая се окаже, че от бивш енергиен център на Балканите се е озовала на дъното със скъпо платена енергийна зависимост и внос на ток, газ и други енергоресурси.

В тази посока е и прогнозата на руския енергиен експерт, която излезе вчера на сайта Regnum.

"България може да се сблъска с енергиен колапс" е заглавието на публикацията, в която руският енергиен експерт Сергей Кондратиев коментира енергийното поводение на страната ни.

Българският енергиен холдинг удължи с шест месеца договора с руската компания „Атомстройекспорт” за строителството на АЕЦ „Белене”, съобщи Regnum.

Срокът на новия договор изтича на 31 март 2011 година. „Създава се впечатлението, че България се опитва да печели време, а не предприема реални действия за развитието на проекта”, коментира пред агенция Регнум Сергей Кондратиев от Института за енергетика и финанси.

„Българските власти в последно време много критично се отнасяха към всички проекти в сферата на енергетиката, при това не само атомната. Поставяха се всякакви немислими условия по отношение на реализацията на АЕЦ „Белене”, посочва Кондратиев.

Според него без създаването на нови енергийни мощности, които да заместят затворените реактори на АЕЦ „Козлодуй”, България може да стигне до енергиен колапс.

 • Вярна ли е прогнозата на Кондратиев;
 • защо в София "Газпром" преговаря по свой сценарий;
 • ще има ли уточнения по условията за доставките на природен газ;
 • ще има ли промяна на цената на газа, или ще остане на сегашната си стойност;
 • какво предстои да се случи с проекта "Бургас-Александруполис" след като еколозите се произнесоха, че не е опасен;
 • и как ще върви строежа на АЕЦ "Белене"
- на всички тези въпроси предстои да бъде даден отговор и то не от друг, а от настоящото българско правителство.
 

Точно преди седмица в Париж, турският министър на енергетиката Танер Йълдъз даде воля на агресията на южната ни съседка, като обяви, че две атомни централи в Армения /"Метцамор"/ и България /"Козлодуй"/ били опасни и трябвало час по-скоро да се затворят! За това събития, освен турската преса съобщи единствено Национална телевизия СКАТ от българските медии!

Както стана ясно впоследствие, турските управляващи "вдигнали мерника" на арменската АЕЦ още през м. март т.г., но изчаквали подходящия момент, за да проведат атаката на своята "ядрена дипломация", както беше озаглавено предаването на "Дойче Веле" на 28 март 2011г. Още тогава Анкара "намекна", че катастрофата с японската "Фукушима" поставяла на дневен ред пред Турция като приоритет съдбата на седем АЕЦ в близкото й обкръжение в страните: България, Украйна, Русия и Армения.

За Анкара е недалновидно все още да влиза в конфликт с Русия и Украйна, още повече, че преди две години управниците й подписаха енергийни проекти с Кремъл за милиарди долари, които както се оказа впоследствие турските управляващи едва ли ще изпълнят. Това явно е причината агресията на енергийния министър да се насочи към Кипър – заради сондажи за газ, и след това към насочена срещу двете съседни не толкова силни държави – Армения и България. Авторите на коментара по DW цитираха интервю на турския министър на енергетиката Танер Йълдъз, в което той предупреди Армения, че търпението на Турция се е изчерпало и неговото ведомство предприело процедура в Международната агенция за атомна енергия във Виена за закриване на "Метцамор"! Тази разнопосочна агресия доведе до реакцията на гръцкия президент Папуляс, който пък "предупреди" Турция, че има още много съмнения за избора на Мерсин като най-подходящо място за строежа на турската АЕЦ "Аккую" поради доказаната сеизмичност в района и гръцкият народ не може да остане безразличен към потенциалната опасност за Кипър и гръцките острови в Бяло море.

Официална Анкара явно е решила да постигне своите геополитически цели спрямо Армения, като я нападне за аточната й централа и така допринесе за срив в икономиката й.

Във френската столица енергийният министър на Турция, Танер Йълдъз посочи, че "в момента в различни райни на света работят 26 АЕЦ, построени преди 40 години и тяхната работа следва да бъде прекратена". Като най - опасни за Турция бяха циетирани централите в България и Армения.

В същото време Йълдъз си затвори очите за безогледната турския инвазия на строителство на аточни централи – бъдещата – на 15 км от Резово, и другата, така нареченият проект „Акую” в курорта Мерсин, на брега на Бяло море.

СКАТ припомня, че на 10 август т.г. президентът на Камарата на инженерите - геофизици в Адана Мелих Баки предупреди за нарастваща активност на "сеизмологичните движения" в Източното Средиземноморие, които се дължат на пъзгането на север с 2,5 см. годишно на Африканската плоча и предизвиканото от този "натиск" ежегодно "издигане" с 2 см. на планината Торос. На основание цитираните от Баки данни беше направена прогноза, че в областта Хатай натрупаната от "притискането" енергия е достигнала критична точка и предстои "разчупване по линията на съприкосновение или така нар. "разлом", който съществува отдавна и напомня за страшните земетресения от 1822г. и 1872г. Като епицентър на очакваното силно земетресение беше посочена околия Козан /вилает Адана/, но тогава никой не обърна внимание на тази прогноза, и всички в Турция си спомниха за нея едва когато стана земетресението във Ван!

Тезата на официална Анкара е, че когато Армения е била приета в Съвета на Европа през 2004г., обещала да прекрати работата на своята АЕЦ, факт, който давал силни позиции на турското правителство при инициативата във Виена и произтичащите от това изгледи за пълен успех на "ядрената дипломация на Йълдъз". По този повод, националният директор на Фонда за Евроазиатско партньорство Вазген Карапетян се задоволи със забележката, че никой турски министър не може да решава какво трябва да прави Армения, както и Армения не дава съвети на Турция за нейната политика в областта на ядрената енергетика.

След разрушителното земетресение във Ван, Турция се спомни за авторитета на геофизиката и сеизмологията, проф. д-р Ахмет Мете Ъшъкара, прочул се със своите заключения след земетресението в Мраморно море на 17 август 1999г.:

„Няма съмнение, че ни очаква ново силно земетресение. Не мога да кажа кога ще се случи, но съм сигурен за мястото и магнитуда. Мястото ще бъде Хатай, силата му ще бъде 7 или повече по скалата на Рихтер и ще бъде най - силно почувствано в Мерсин, Адана и Газиантеп." Тези прогнози отново насочиха коментарите към темата за избора на Мерсин като място на бъдещата турска АЕЦ и предизвикаха иронични коментари по адрес на "компетентността" на министъра на енергетиката, който защити "сигурността на нашата АЕЦ" с примитивния аргумент, че "няма страшно, взели сме всички мерки, "Аккую" се намира на 110 км. от рисковия земетръсен разлом".

Според информация на в. "Ватан" и други турски медии от 29 октомври 2011г., министър Танер Йълдъз преминал от думи към реални действия и представил по време на приключилата Генерална сесия на Международната агенция за атомна енергия във Виена, и на 2 ноември представил в МААЕ официално искане за предприемане на процедура за затваряне на арменската АЕЦ "Метцамор"!

СКАТ коментира, че самозабравилият се турски министър има намерение да предприеме същата "ядрена атака" срещу "Козлодуй", след като нито Плевнелиев, Първанов, Николай Младенов, Борисов или Трайчо Трайков не реагираха на новата "доброжелателна провокация" от югоизток от страх да не "обидят Анкара".

Катастрофалните "прогнози" за „опасните” атомни централи в Армения и България на министър Йълдъз бяха изложени веднага след края на парижкия форум, като съвещанието на ниво министри на държавите от Международната енергийна агенция и точно според турския замисъл, бяха "чути" от когото трябва!

Министър Йълдъз явно е решил да отклони вниманието на страните от Балканите и строежа на двете турски атомни централи в Мерсин и до Резово, като едновременно с това покаже „мускули” и надмощие както пред Европейския съюз, така и пред Кремъл.

Пренасочване на недоволството от строежа на турските централи и хвърляне на противниците на атомната енергетика към две държави, за които е сигурно, че са уязвими.

Преди близо седем месеца Ройтерс съобщи, че турският енергиен министър Танер Йълдъз съобщил, че третата турска атомна електроцентрала щяла да се строи в Инеада, на 12 километра от границата с България!

Екологични организации в Турция се обявиха против тази атомна централа до границата с България, но в същото време българските противници на атомната енергетика, и по-конкретно на строителството на АЕЦ “Белене” замъчаха и дума не обелиха за турската атомна централа, която между впрочем ще се изгражда с “Арева”, същата компания, с която българското правителство подписа Меморандум за сътрудничество!

Журналистът от СКАТ Валентин Фъртунов коментира скандала така: “...фактът, че ще има ядрено предприятие на странджанския бряг, на някакви си 12 км от границата при Резово ще се строи атомна централа в уникалните странджански лонгозни гори край езерото Сака до Инеада, един великолепно запазен биосферен резерват, който на всичкото отгоре през 2007 г. бе официално обявен за Национален парк, съгласно закона в Република Турция, вече е новина. И то каква!”

„В една дива, девствена и незасегната още от строителство и бетониране природа, край селището Инеада на турското Черноморие, в част от Странджанската гора, където дюни, езеро, планина и море се сливат в уникална природа ще се строи Атомна централа, на 12 км от турско-българската граница на една ръка разстояние от българското Резово всичко ще бъде най-безмилостно унищожено и дни наред вече целокупното правителство на Бойко Борисов мълчи, во главе с еколожката Нона Караджова, външният министър Николай Младенов и други лица, които би следвало да имат отношение към казуса!”

Мълчат и отворковците от движението ”Анти-Белене”, въпреки, че скандалът е огромен, там, на мястото на бъдещата турска атомна централа има по-голям сеизмичен риск отколкото бутафорно развявания и несъществуващ риск за строежа на “Белене”.

Премиерът Борисов не иска да си разваля отношенията с турския си колега Ердоган и това му е достатъчен повод, за да мълчи и се прави, че не е чул за бъдещата турска атомна централа в Инеада.

Пак през април тази година, според кореспондентката на агенция “Фокус” Калина Енчева, кметът на община Царево коментирал, че дори самия слух за намеренията на турското правителство да изгради атомна електроцентрала на около в Инеада, на около 15 км от Резово, може да повлияе на инвестициите в туризма.

За радио „Фокус” - Бургас кметът Петко Арнаудов каза, че местните хора са много притеснени. „Те се страхуват, че ще бъде ликвидиран туризмът. Никой няма да инвестира на разстояние 15 - 20 - 30 км от един такъв обект”, посочи Арнаудов. В същото време той е наясно, че самият той не може да се меси в нещата на турската страна и решенията които тя взима, а само може да изказва мнение. Кметът на Царево Арнаудов е отправил запитване дали наистина ще се строи АЕЦ край границата. В отговора, изпратен от чуждестранната мисия, се казвало, че засега все още не е ясно мястото на изграждане на АЕЦ и всичко е въпрос на проучване. „Засега няма местонахождение, което да е излязло на преден план, но Инеада е един от вариантите”, се казва още в отговора, изпратен до Арнаудов от турското консулство в Бургас.

За агенция “Фокус”, кметът на Бургас, Димитър Николов след като чакал седмица е обещал да потърси съдействието на българските евродепутати относно намеренията на турската страна да изгради атомна електроцентрала близо до границата, до Резово. За радио „Фокус” – Бургас, кметът Николов каза, че трябва да се направи всичко възможно проектът за изграждане на АЕЦ край Резово да не се случва. В средата на април Николов се срещна с генералния консул на Република Турция в Бургас Сибел Еркан, за да попита за намеренията на турската страна относно строителството на атомна електроцентрала...

Спирам тук, за да попитам: що ще един местен кмет при консула на чужда държава, а външният министър Николай Младенов, който взема заплата, за да върши подобна дейност стои отстрани и мълчи?

Световната практика показва, че на 100 км от АЕЦ не се извършва туризъм и това няма как да не притеснява жителите на Южното Черноморие, за които туризмът е поминък.

Мълчанието на родните политици е унизително!

И пак питам противниците на “Белене”: защо мълчите за турската атомна централа в Резово? Нима тя няма да засегне българските интереси, нима тя няма да унищожи част от българската природа, нима тя няма да съсипе туризма по Южното Черноморие?

Или на тези клакьори против проекта “Белене” им плащат ТОЧНО и САМО, за да викат против “Белене” , а не за също така опасната турска атомна централа на 12 км от границата при Резово?

Цяла седмица мина от изявлението на турския енергиен министър и нападките му срещу българската атомна централа, за която има десетки експертизи, че е безопасна. В същото време нито един от клакьорите на американските интереси по превръщането на страната ни в пустиня не се обади с възмущения за действията и думите на турския енергиен министър Йълдъз!

 

Решението по Пакта Евро плюс – еднолично

и противоконституционнно бе взето от Бойко Борисов!

Управляват ни хора неграмотни и неквалифицирани!

Попитали едно дете: кой чете новините по телевизията?

то отговорило: Бойко Борисов.

Той е като Фигаро - и тук, и тук, и тук - навсякъде:

В ръцете на какви хора е държавата? Какво се случва, къде ни тласкат, накъде водят икономиката и какво ни очаква? Компетентни ли са политиците ни, или са послушни и съгласни само с Брюксел – темата на тази поредица има за цел да даде отговори на горните въпроси.

Вкарването еднолично на страната ни в Пакта Евро +, бясната и неизгодна разпродажба на печеливши предприятия, за да може Симеон Дянков да запълни дупката от няколко милиарда в бюджетния дефицит, евтината приватизация на печеливши държавни имоти, на Вазовските заводи, на Електроразпределителните дружества, довеждането на фалит на десетки хиляди земеделци... Това е малка част от случващото се в страната, което все повече ни загробва и води към дъното!

Пакта Евро+ - начало с Борисов, Костов и Дянков

Премиерът Бойко Борисов отиде в парламента, за да съобщи на депутатите за решението по Пакта Евро +. Той бе придружен от министрите Симеон Дянков и Николай Младенов – единият, който разпродава държавата и не се интересува от това какви беди ще ни докара това влизане в Пакта, а другият – известен с това, че хал хабер си няма от икономика. Както и самият премиер, който си позволи да говори на границата на лъжата, а именно, че Пактът не ограничавал ръста на доходите, като “пропусна” да припомни, че именно той замрази пенсиите и заплатите до 2013 година!

Другият смехотворен аргумент на Борисов бе, че щом 23 страни членки на ЕС подкрепят Пакта Евро+, то и ние не трябва да изоставаме!?! Ето дословно думите на Борисов от трибуната на парламента:

“Цялата ни воля за влизането в Еврозоната е налице..., но за да бъдеме в нея, ние просто трябва да участваме в Пакта Евро+ - заяви Борисов пред депутатите, аргумент, който е далеч от истината. – В противен случай ние, както и вие, ще научаваме от медиите какво се случва на тези сбирки, на тези съвети, или на тези срещи и по никакъв начин не бихме могли да отстоиме точно тези позиции, които ясно и точно заявихме. А-а-а, за данъците мисля, че ясно и точно казах, че това си остана и в продължение трябва да Ви кажа г-н Костов, а-а-а – заслугата на министър Дянков тука е много голяма... Два месеца заедно със словашкия си колега... и именно ние държахме до последно, това да влезе в текста при председателя Рампой, беше относно данъчната политика да остане национален приоритет. Така че в това отношение той /Симеон Дянков – бел. Л. М./ проведе една истинска битка, виждате и от моите отговори и това, което казаха, че не става въпрос да се дават пари тази година, не става въпрос изобщо да са поети предварително каквито и да било ангажименти, просто без да бъдеме там... по-простичко ще го обясня, както и колегата Шопов каза с по думи прости, а-а, всички ние се бориме да влеземе в парламента, защото в парламента, се прават законите, тук се прави политиката, тук се отстояват исканията на избирателите. Партиите, които са извън парламента – каква политика правят? Кой говори – кой ше ги чуе? Или в края на краищата как ще извоюват своите позиции в една парламентарна република? Същото касае и Евро+, ако не сме там, няма а-а-а как да водиме тази битка и да отстояваме своите позициите...”

“Принципът по който Синята коалиция е готова да подкрепи Евро+ е следният: България в Еврозоната – отговори Иван Костов. – България в Еврозоната, като страна-членка на Еврозоната, преимуществата си, които България ще получи от членството си в Еврозоната, основно се изразяват в намаляване на ограниченията, които има по отношение на монетарната система и банковата политика, на Централната банка, рефинансирането на банките, и помощта в това отношение, не е помощ, а това е възможността за рефинансиране от Европейската централна банка. Въпросът за тази цел не подлежи на коментар при нас, и ние бихме искали да видим една политика, устремена на членство в Еврозоната, и гарантираща, че ще влезем в Еврозоната, а не политика за прилагане на критерии, извън тези, които България трябва да изпълни, за да влезе в предварителния механизъм за въвеждането на еврото.”

“Господин Костов, г-н Имамов, г-н Орешарски, - започна своето експозе министърът на финансите Симеон Дянков, който първоначално бе против влизането на България в Пакта Евро+, - задоха подобни въпроси, а именно, свързали ли сме нашето решение за влизане в Пакта Евро+, с искане от наша страна, формално или неформално, за влизане в чакалнята на Еврозоната. Отговорът е “не”, ние не сме поставили този тип условия по време на нашите разговори с европейските ни партньори, главно защото аз не смятам като част от правителството, че беше уместно на този етап да поставяме такива условия. Смятам, че е редно ние първо да си свършим работата, след което да убедим всички наши партньори, че всичко, което от нас зависи е свършено и вече остава, както Вие коректно казахте, г-н Костов, политическото решение това да стане. Каква е тази работа?

Знаете, че в началото на нашия мандат, аз направих обиколка и в Брюксел, и с шефа на Европейската централна банка, с тогавашния комисар, с новия комисар по финансовите политики и с почти всички тогавашни мои колеги, финансови министри, за това, че България иска да влезе в ЯРЕМ2 колкото може по-бързо. Тогава съветите бяха следните: първо, направете така, че да минете през кризата, без да стане това, което стана с някои от вашите съседки. С други думи – гледайте дефицита, гледайте по какъв начин вие се справяте с вашия дълг. Тук съм радостен да кажа, че и с голяма ваша подкрепа, вие, които подкрепяхте нашите бюджети през това време – България е една от отличничките в Европейския съюз. Втория най-нисък дълг след Естония, след Скандинавските страни и Люксембург, най-ниския дефицит за 2010 година...”.

Лъжи, общи приказки, абсолютна незаинтересованост за съдбата и оцеляването на поколения българи – това ни бе демонстрирано по темата за вкарването на страната ни в Пакта Евро+, тема, по която подробно, мнението на експерти ще коментираме и по-нататък в тази поредица.

Ако приемем за чиста монета това изявление на Дянков, как така сме втори, след Естония, Скандинавските страни и Люксембург – май цифрите нещо не му се получават... но така е с всичко, което този самоопределил се като добър финансист смята, прави и говори.

Предадох дословно думите на Борисов, Костов и Дянков от трибуната на парламента, за да стане ясно, че политиците ни говорят, говорят, смисълът по някое време изчезва, губи се, а най вече се хвърлят в пространството нищо незначещи и без всякаква причина и смисъл да бъдат казани фрази...

Дянков обиколил Брюксел – това какво е, туризъм, разходка или думи, хвърлени от трибуната на парламента, за да се каже нещо!

С горчивина трябва да заключа, че нито един от тези политици не дава пукната пара за България, кризата, в която е затънала и как ще се развива! Те са си надживели на масрафа, осигурявайки охолство на себе си, близките си и приятелите си!

Колцина от българските гражадани са наясно какви ги творят всеки божи ден политиците от ГЕРБ в правителството, парламента и в Брюксел – малко са.

Нито бюджетният ни дефицит е най-нисък, нито дългът ни - съшитите с бели конци измислици на Дянков ще бъдат на тъмно до време!

Ето как отговори на въпроса за състоянието на фискалния резерв на депутат Корнелия Нинова министърът на финансите Симеон Дянков:

{edocs}ninova-djankov-1.doc,600,400,link{/edocs}

Това че Борисов няма представа от икономика и финанси е ясно като две и две. В края на март той коментира, че пускането на метрото ще реши проблема с цените на горивата, защото той вървяло на ток! 25 процента щял да намалее трафикът и така щели да се намалят цените на горивата:

“Догодина, в началото на годината се надявам, два месеца предсрочно  да пуснеме метрото, във всичките му диаметри. Мисля, че това ше бъде един голям подарък за хората догодина. По наши изчисления, мининум 25 процента ще намалее трафика, цените на горивата няма да им влияят защото то /метрото/ върви на ток, така че другите нека да им обещават каквото си искат – аз им показвам това, което правиме, и то, ускорено, точно, за милиарди усвоени от Европейския съюз, и са финансирани от държавата, и Столична община...”

Херман ван Ромпой, президент на ЕС, /до избирането му един неизвестен чиновник в ЕС и доста безличен при това/, обясни, че с присъединяването си България става гарант първоначално с 3 млрд евро, а в последствие с 6 млрд евро, суми, които за страната ни са 1, 6 от брутния вътрешен продукт на страната. Една от най-бедните държави в ЕС ще влезе с това Решение на премиера в една от поредните чакални за Еврозоната, макар че бяхеме вече елиминирани от една чакалня за Еврозоната вече!

Ще се наложи да внесем в следващите 13 години 300 милиона евро, и ще поемем следните задължения или казно по-различно, изисквания към подписалите този Пакт:

 • Да хармонизираме своята данъчна политика с данъчната политика на останалите държави, членки на Евро+;
 • Ще обвържем заплатите с производителността на труда / страната ни е с една от най-ниските производителности на труда спрямо останалите страни-членки/ - обвързването на заплащането с производителността на труда ще е ново сваляне на жизнения стандарт на българите;
 • Пенсиите ще се обвързват със средната продължителност на живота;
 • Ние като държава ще спасяваме държави като Гърция, Испания, Португалия. Гарантираните от държавата ни милиарди евро с подписването за влизане в Пакта Евро+, ни поставят в ролята на длъжници на държави от Еврозоната, които не могат да се справят с икономическата си и фанансова криза.

В този Пакт отказаха да влязат: Великобритания, която както е известно не прие еврото за своя валута, както и Унгария, Чехия и Швеция. Да сте чули нещата в тези държави да не вървят?

Тук му е мястото да спомена, че при приемането на еврото в богати държави като Франция, Италия, Австрия – цените рязко скочиха от 30 до 60 на сто и това предизвика немалко трусове.

За какво ни говори тогава премиерът в парламента! Деца ли сме или малоумни, та си позволи да ни пуска на пързалката?

Рязко падане на социалния стандарт на българите, тотално, до граничещо с мизерия обедняване, закриване на икономиката и промишлеността на държавата, разпродажба на останалите предприятия, които са все пак печеливши – това е само върхът на всичко, което се случва далеч от ушите и очите на хората... Ето защо даваме възможност да се запознаят с думите и делата на управниците от ГЕРБ, които не се различават от стореното от предишни правителства...

А ето едно още по-любопитно изказване на премиера Борисов за инвестициите и икономическото бъдеще на страната, направено на  10 май, когато министър – председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков откриха конференция за представяне на секторна стратегия за привличане на инвестиции в България. Тук е изказването на Борисов, което говори много за неговата представа за финанси, социална сфера и икономика, то следва след думите на Трайков. Чуйте файла, а казаното от Борисов можете да прочетете тук, свален като текст:

Борисов: “Няколко седмици ние обективно работиме по пакта за финансова стабилност. Започвам оттам, защото министър Трайков няколко пъти каза, че това, което ние обсъждаме в момента и което сме ви поканили да обсъдиме ние, и търсейки консенсус най вече от парламента и съответно от нашите партньори в Европейския съюз, това е как да подредиме така държавата, че да не се криеме зад истините – 20 години държавата оцеляваше... Приватизирахме това, което беше направено до 89-а година, тум-таме нещо ново, бум на строителството, което 85 на сто от инвестициите идваха в София, или пък на Черноморието, което вследствие на това, вече не е така привлекателно, както на нас ни се иска. Затова започнах с Пакта за финансова стабилност. Работиме много в него, защото той гарантира, че България ще е финансово стабилна и дисциплинирана държава. Тема, която в следващите години, в ЕС, водеща, единствена и на базата на нея ще се оценява. Това мога да ви го гарантирам. Защото всички държави, които като слаби ученици допуснаха да харчат повече отколкото произвеждат, или да се разполагат по-широко, отколкото заслужават на базата на своята икономика, съответно сега търсят помощ, и всички ние сега трябва да се солидаризираме и да търсиме пари да оправят техните бакии. Затова Пактът за финасова стабилност е изключително важен и в него ние виждаме първия гарант за една стабилна държава..../не се разбира добре от записа на Канал3/.

... как ще достигнеме този растеж за който ние всички говориме – политолози, социолози, неправителствени организации, политици – всички говориме. Откъде ще дойде този растеж? ... парите няма да дойдат нито от приватизирането на мобилните оператори, нито от моловете, нито от електроразпределителните дружества, нито от ВиК, защото ние трябва да имаме стратегия от какво България ще печели. Тази година за радост в земеделието, с което между другото, ние сме платили репарациите от войната – само със земеделие, само със селскостопанска продукция тогава, имаме над един милиард повече приходи от вноса и износа.

Следващите години човечеството няма да се ... нито за петрол, нито за газ, нито за енергия, като няма петрол – ще ходиш пеша, като няма енергия – ще си палиш свещ, но ако няма храна и вода – ще умреш. България е един прекрасен рай за ...нашият петрол, това са храните, и минералните извори – над 600 извора. Да не говориме, че злато тече в реките, и изтича си просто в реките.

А Африка, това което става в Северна Африка, в арабския свят, последните 22 години, ние всички просто сме свидетели на това, което става в България, а и не само в България, а и другите, бивши социалистически страни, колко години, при положение, че имаше политическа воля на Европа да ни събере, имаше мониторинга на Европа да ни помогне, и за финансиране, и с политика, и с практика, 22 години още не можееме да влеземе в ритъм! А Африка, а останалия арабски свят – дали по-бързо ще влезат? Има рязка нужда от храни, има рязка нужда от вода, а ние имаме огромни пустеещи територии. Аз много се радвам, за това изследвания Трайков, за това че то дава по регион, и то много много точно, като критерии, население, какво се прави в момента, кои компании са там, каква е възможността, по население, по пол, по възраст, фактически едно изключително добро помагало, в момента, в който го сложите на страницата на министерството, за инвеститори.

Тогава вече един инвеститор знае, че България има най-ниските данъци в ЕС, знае какво има като възможности, и има държава, която дава своите приоритети. Щото на нас не ни трябват инвестиции на всяка цена, и всеки, който дойде и каже “Искам да инвестирам”, ние да кажеме “Добре дошъл”, защото няма друг!

Ние имаме огромни лоши практики, може би най-лошите в ЕС, на попаднали на инвеститор.

Ъ-ъ-, даже с колеги, когато сме се шегували – даже на поробителите когато сме попаднали. Ние...в това отношение – най-лошата практика!

Доволен съм много, че на базата на това изследване, на базата на тази програма, вече няма да се провят безброй Кръгли маси, на които всеки да хвърля някаква идея, да обяснява, как за три дена 6 милиарда ще изкараме тука...

На базата на това научно изследване, на базата на това, че е направено по един изключително грамотен начин, ние, заедно с колегите в парламента, можеме да кажеме, в следващите страни, И на базата на това, да си заявиме своите приоритети в ЕС! На базата на това да предупреждаваме ЕС какво би се случило в региона в дадена сфера, защото Трайчо даде, ъ-ъ-ъ, Трайков, ъ-ъ, примера с Чепеларе, фабриката, че ще произвеждаме над един милион чифта ски, и сме най-големия производител на ски в света. Ма, колко писти имаме, за да ги караме тези ски, дали има сто километра – не знам. Австрия има над 20 000 километра скиписти. И те затова говарят за туристически .., ние говорим за ски писти – няколко.

Ще ли правиме в тази посока нещо, или не? Надявам се да имаме отговор...

Няма да правиме ядрена енергия! А ако след 6 години Турция излезе със своите шест реактора? А ние с 800 лева от слънчевата енергия? Каква индустрия ще правиме колеги? ЕК ще ли ни защити, ако ние кажеме не на ядрената енергия! Че и съседите ни ли няма да направят ядрени централи? Тогава ще питам каква ще е конкурентноспособността на българската и турската икономика. Тогава ще питам... вече ще бъдеме бити с камъни и няма да има кой да ни пита, за да ни чуе отговора...

Защо сега Пакта например с Австрия – над 80 процента от реките са вкарани в производство на електроенергия...

Защо налетяхме с всички сила на слънцето и вятъра, при положение, че имаме огромни възможности да произвеждаме от реките си електроенергия. Ами нали тя също е ВИ – възобновяеми източници? Нали тя е най-екологично чиста, ами нали тя е много по-ценна отколкото вятър и слънце?

Нали си е тука, в нас, наши фирми, наши работници? Наш бетон, наши работници ще ги правят? Няма да внасяме батерии от Китай – с цялото си уважение към тях?

Ама виждате как на по пет-шест години държавата се лашка от една в друга посока, и, за да угодиме на който е силния на деня, и който ни каже - това нас ни интересува. И в края на краищата, българският потребител почва да плаща. На водомера, на електромера, на слушалката...

Това ли искаме ние? Не. Тази стратегия и това, което искаме от това министерство е да ни каже как ще расте брутният вътрешен продукт, как ще се развива икономиката и как ще генерила пари – за пенсии, и за заплати. Те идват пенсиите, заплатите ей от този продукт, който трябва да се даде от държавата!

Така че, похвала за това, което сте направили, на практика искам да го видя сега как ще стане!

За хала ни били виновни африканците и Япония!

Същият ден в парламента Симеон Дянков отговори на двама депутати и за състоянишето на икономиката и финансите в страната:

{edocs}ninova-djankov-2.doc,600,400,link{/edocs}

За пенсиите и заплатите ...

“От икономическия растеж идват парите за пенсии и заплати - каза Борисов. - Много искаме да ги вдигнем. До средата на юни ще знаем с какви възможности разполагаме”, заяви премиерът. Той добави, че ако разчетите не позволяват тази възможност, пенсии и заплати няма да се вдигат.

Днес вдигаме пенсиите, утре – не ги вдигаме до 2011 година, днес вдигаме пенсии и заплати с еднократна сума , утре – няма никакво вдигане – това са игричките на които подлага правителството най-бедната част от населението, която заедно с цифрата на безработните прави над два милиона!

/Следва продължение/

 

Какво й трябва на една страна като България? ГМО, проучване и добив на шистов газ, послушни политици и от „...небето като от коприна...” няма да остане и спомен!

Малката балканска държава ще се обезлюди, населението й ще измре от безвъзвратно отровена околна среда, мизерия и липса на достъпно здравеопазване.

Даже няма кой да има да изрецитира:

„Тук мила ми е всяка птичка

И всяка мъничка тревичка...”


„Gazland” е филм на режисьора Джош Фокс и представлява сериозно разследване за добива на шистов газ по света, като показва ефектите от него върху околната среда, и хората, живеещи близо до районите на сондиране.

Тук, на този адрес можете да изгледате филма с превод на български език и всеки сам да прецени и научи за какво иде реч:

http://www.on-parliament.com/media/2011/07/11/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%8A%D1%82-gasland-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/

В САЩ има много заведени дела от граждани засегнати от проблема. За тях това е непрекъсната борба с големите компании. В много страни по света, извличането на шистов газ е забранено със закон. Последно това се случи във Франция.

Наскоро българското правителство даде разрешение на американската компания „Шеврон“ да проучва шистови находища в Добруджа. Скоро предстои сондиране.

За въвеждане на ГМО научихме от WikiLeaks, където черно на бяло е написано, че министърът на земеделието Мирослав Найденов в разговор с американския посланик Джеймс Уорлик признал, че с петгодишен мораториум /оказва се, че подложено на силен натиск да измени вече внесен проектозакон, сегашното правителство предложило добавяне на пет-годишен мораториум върху освобождаване на ГМО продукти в околната среда, или за селскостопански цели, което било тактически подход, целящ постигането на стратегическата цел по-късно този проектозакон да бъде приет. – бел. Л. М./

Оказва се също така, че Найденов очаквал, че след приемането на новото законодателство, Европейската комисия да погледне на мораториума като забавяне в прилагането на закона и България ще трябва да го отмени. Според Найденов би било по-лесно да се премахне мораториума под натиск от ЕК отколкото да се промени законодателството.

Толкова ли тъпи му се струваме на Мирослав Найденов, или Трайчо Трайков, че са тръгнали от висотата на служебното си положение да унищожават земята ни, здравето ни, семействата ни, съдбата ни? Всъщност не е това причината, а безкрайната търпимост, толерантност на българина към безобразията и престъпленията на политиците, които са яхнали властта.

Само че въпросният Найденов пропуска един незначителен факт – няма как ЕК да задължи България да премахне мораториума върху ГМО, след като има страни членки на ЕС, които също не желаят да използват в земеделието си ГМО!

В САЩ има милиони залежи от шистов газ, тогава защо Шеврон предпочита България? Отговорът е прост: защото българите не са научени да търсят правата си, и да съдят държавата за вреди и щети, както го умеят американците.

Престъплението на родна земя

На 16 юни 2011г., Министерският съвет, на свое заседание, одобри подписването на договор с американската фирма „ШЕВРОН България Експлорейшън” ЕООД, като им даде петгодишно разрешение да извършват проучване и добив на нефт и природен газ в „Блок 1 Нови Пазар”. Теренът е разположен на територията на Разград, Силистра, Добрич,Шумен и Варна. Там се намира и „житницата на България-Добруджа”, както и много от водните запаси на питейна вода за ¼ от територията на страната ни.

Има солидни доказателства, че методът за проучване и добив на шистов газ, а именно, така нареченият „хидравличен удар”, е изключително пагубен за природата и замърсява с отровни химикали подпочвените води. За „хидравличния удар” се използват пясък и вода, смесена с най-различни химикали. Фирмите, добиващи шистов газ, крият какви са използваните химикали, като се позовават на търговска тайна. Специалисти от САЩ са направили анализ на такава вода и много от установените химикали в нея са се оказали изключително токсични за човека.

Голяма част от хората в България не са информирани как се добива шистов газ. Ако бяха, едва ли щяхме да допуснем това безумие! Ще си позволим съвсем кратко да опишем метода на проучване и добив на шистов газ:

1.Пробива се в шистовите скали на дълбочина от 2.5 - 4 км.

2.Под налягане (хидравличен удар) се изливат в шахтата милиони тонове вода, смесена със силно токсични химикали и пясък.

3.Скалите се напукват от налягането, химикалите и газа, които се намират в тях, започват да излизат от пукнатините /пясъкът се използва, за да държи пукнатините отворени през това време/.

4.Докато газът се събира по този метод, една част от него, заедно с токсичните химикали, отиват директно в атмосферата и въздуха.

5.Половината от сместа (вода, пясък, химикали), използвана в шахтата, остава долу в почвата, като замърсява нея и подпочвените води.

6.Другата половина от отпадъчните води се извлича в цистерни и се изсипва ”на определено място” от компанията. Къде според вас ще е това място? /говорим за милиони тонове замърсена с химикали вода!/.

7.В резултат на този добив, почвата и водите стават негодни за употреба, а районите, в които се добива шистовия газ, постепенно се обезлюдяват и превръщат в пустини.

Какви са екологичните и здравните рискове от добива на шистов газ?

Рисковете са в няколко посоки:

Губи се безвъзвратно обработваема земя, а такъв ще е случаят в България. Поради технологични изисквания, сондите са толкова нагъсто, че теренът на добива става като лунен пейзаж и не може да се използва за нищо друго по време на добива или след него.

Замърсяване на подпочвните водоносни пластове, използвани за питейни цели. Това е установен факт при добива на шистов газ в САЩ, където има химически замърсявания и навлизане директно на газ в канализацията за питейните води. Ако този риск се получи у нас (в региона се изпозлват и кладенци) това ще е катастрофа.

Изчерпване на водните запаси заради добива, при който се използват големи количества вода, която се замърсява и не може да се пречисти напълно. Щатската Агенция за околна среда (US EPA) в писмо изброява какви замърсители могат да се очакват – над 40 (вкл. тежки метали, бензен, азотни съединения, алфа и бета-радиоактивност, стронций-90, радий).

Замърсяване на подпочвените пластове от химикалите, които се вкарват със сондите за т.нар. воден куршум.

Всичко това може да рефлектира върху здравето и живота на хората от региона на добива, за което също има свидетелства в Мрежата.

Това твърди Пенчо Ковачев.

Американският енергиен Закон от 2005, прокаран от Дик Чейни в Конгреса, изключва добива на нефт и газ от Закона за защита на питейната вода, създаден още по времето на Ричард Никсън! Същият Енергиен закон от 2005 изключва и законите за чистотата на въздуха и водата!

Подписва не друг, а познатият на целия свят с агресивната си външна политика, Джордж Буш – син.

Методът хидравличен удар включва вкарването на вода и химикали на 2,5 км дълбочина под земята! Самият удар е като малко земетресение и огромният натиск разцепва скалата и освобождава газа. За са се „постигне” удар, има необходимост от пробивна течност – смес от над 596 отровни химикала – инхибитори на корозия, сгъстители, киселини, биоциди, изсушаващи елементи, желиращи елементи, въпреки че проучвателите твърдят невинно „Вкарваме малко вода!”

Всеки пробив изисква от един до седем милиона галона вода, една шахта може да се използва до 18 пъти, но при всяко ново ползване се вкарват още от един до седем милиона галона вода!

И всички тези използвани галони вече съдържат вода с 596 силно токсични, отровни елемента!

Без вода – няма живот, но да смесваш вода, за да я отравяш с 596 силно токсични елемента – тази вода е неизползваема! Тя няма къде да се дене – трябва някъде да се изсипе, а изсипана, отравя почвата завинаги и подпочвените води! Хората трябва да се изселят от там, тъй като мястото е достойно за изтърпяване на бавна , мъчителна смърт, даже да нямаш присъда!

Водата, която тече от чешмите започва да съска, кипи, разяжда, тя гори – струята й гори! Първоначално има метален вкус, след това ставакафява, започва да мирише непоносимо – не може да се ползва за нищо, нито за пиене, нито за къпане, нито за пране, поливане, готвене...

Козината на животните пада, те започват да повръщат, и умират мъчително – а какво остава за хората, живеещи в близост до зона за търсене и добив на шистов газ?

Заразяват се кладенци, градини, растения – нима може да останат да живеят там живи хора?

Вода с пропан – поднасяш клечка кибрит и тя пламва! Както си тече от чешмата!

Ракови заболявания, тежко болни, мъртви животни от селскостопанските до домашните любимци. Как тогава хората ще издържат?

Мораториум върху проучванията и добива на газ от шистови скали и повече прозрачност при вземането на важни национални решения. Това поискаха граждани, представители на партии и неправителствени организации, които днес протестираха пред Министерския съвет срещу намеренията на американската компания "Шеврон" да търси шистов газ в Североизточна България. "Шеврон" спечели търга на правителството за проучване на залежите край Нови пазар.

Някои от протестиращите са дошли специално от Варна, Добрич, Пловдив, Чирпан и Айтос. Повечето се притесняват от химикалите, използвани в хидроразрива (фракинг), чрез който се извършват проучванията и добива. Според тях съществува риск от смесването на химикалите с газа и водоносните геоложки слоеве, което може да отрови питейната вода за цяла Добруджа.

"Искаме мораториум, а след това и закон, който да забрани използването на хидравлично разбиване", обясни пред медиите Ангел Славчев. Той твърди, че не представлява партия, а е просто гражданин от групата "Ние сме против българския Чернобил - добива на шистов газ" в социалната мрежа "Фейсбук". На въпрос дали все пак България не трябва да види какви са възможностите за безопасно извличане на такъв газ и дали това ще е икономически изгодно, Славчев отвърна, че не трябва да се рискува.

Както е известно, през 2010, добивът на шистов газ в САЩ (на хартия, разбира се) достигна 51 млрд. куб. м. И макар, че това не е кой знае колко сериозна цифра /под 8 процента от годишния добив на руския „Газпром” например/, редица медии побързаха да ни проглушат ушите с твърдения за невероятните перспективи през този нов отрасъл, а пък някои от най-големите световни компании похарчиха около 21 млрд. долара, закупувайки активи, свързани с уж толкова перспективния добив на шистов газ. Твърде бързо се оказа обаче, че са сбъркали и, че става дума за поредния американски „борсов балон”. Стана ясно, че редица американски компании са „надписвали” обемите на добивите си и на установените газови запаси и, в същото време, съзнателно са снижавали стойността на добива, с единствената цел да повишат котировката на акциите си на борсата. Дори Департаментът по енергетиката на САЩ беше принуден да признае този факт и със задна дата да коригира надолу показателите за добива на шистов газ в страната.

Земетресението в района на Блекпул, на 27 май 2011, съвпадна по време със старта на нагнетяването на големи количества вода под налягане, осъществено от енергийната компания „Cuadrilla Resources”, с цел да се извърши хидравличен разрив на съдържащите шистов газ сложни хоризонтални слоеве.

BGS коментира по следния начин предишните земетресения в района на Блекпул: „Всеки процес, който изисква нагнетяването на вода под налягане в дълбоките породи с цел тяхното разрушаване, може да доведе до земетресения. Добре известно е, че нагнетяването на вода или други течности, при добива на петрол и геотермалното инженерство – като добива на шистов газ например, могат да доведат до повишена сеизмична активност. Наистина, обикновено земетресенията са прекалено слаби, за да бъдат усетени, но има и примери за по-сериозни земетресения” пише анализаторът на „Индипендънт” Стив Конър.

Георги Божинов от БСП отбеляза в кулоарите на парламента, че се е консултирал по въпроса с проучването и добива на шистов газ с български учени, според които не само добивът на шистов газ е опасен, но и проучванията, тъй като в използваната смес, с която се атакуват подземните слоеве, има вода, пясък и токсични вещества.

Ще отровят водата, земята, въздуха, ще създадат необитаеми земи, хората ще се наложи да се изселят от родните си места – и всичко това има за причина една дума: пари!

Баз направена екологична експертиза, без допитване до хората, една самозабравила се партия тръгна да превръща земята ни в пустиня!

Необратимо ...

 

Как се спира рафинерия и защо?

Спазването на закона ли е единствената причина за затварянето на Лукойл?

Кой крив – кой прав единствения нефтохимически завод в България да спре и пусне кепенците?

Някои мисли ли за развитието на скандала – какви ще са последиците и кой ще плаща?

Някой помисли ли за съдбата на семействата на 24 000 работници, която след отнемането на лиценза е в риск - дали ще работят, или ще бъдат пуснати в принудителна отпуска?

На 29 юли сутринта в bTV министър-председателят направи неочаквано изявление, което навежда на мисълта, че някой ще си измие ръцете като Пилат Понтийски в скандала с Лукойл Нефтохим, а друг или други може и да го отнесат!

Ето тази част от разговора:

Водещ: Надяваме се го има обаче има ли в бюджета 100 млн. лв., такива, каквито се дължат на „Лукойл” от всякакви бюджетни учреждения, задължения?

Бойко Борисов: Повтарям: когато се отива на такава стъпка, всеки министър трябва да е приготвил и 100-те си млн. в сметките си, ако са 100 млн., и съответно всеки друг да защити икономиката си, индустрията си, от криза.

Водещ: Ще ни кажете ли защо вчера беше отменена тази среща?

Бойко Борисов: От мен се искаше да подкрепя г-н Танов във взимането на това решение. Имал съм 5 срещи, с него поне, в които точно и ясно ми е обяснил как по смисъла на закона и правната наредба трябва да се постъпи точно по този начин, и аз съм дал твърдо „Да” това да се направи.

Водещ: ”Оттук нататък всичко е в ръцете на министрите, включително и тези, които трябва да доказват, че „Лукойл” не е толкова важен”, край на цитата, Трайчо Трайков. Да не би след всичко, което ще се случи, някой министър да си отиде?

Бойко Борисов: Аз се надявам, че вече е крайно време да не се занимавам от дали е окосена тревата, до от къде ще дойде горивото. Когато се тръгва на такава радикална мярка, всеки един трябва да знае какво означава това.

Водещ: Това, в този ред на мисли, е сериозен тест и за финансовия министър.

Бойко Борисов: Разбира се, за всички нас. И аз, когато съм казал „Да, затваряйте”, съм вярвал на своите министри.

Водещ: Да не би да ни казвате, че има вероятност след събитията да си отиде някой от министрите, попитах преди малко?

Бойко Борисов: Г-жа Цолова, аз много ясно говоря. Има закон, той е изпълнен, министрите са ми гарантирали, че това няма да създаде проблем и трус в системата, от мен се иска политическа воля, която съм я дал 100%, какво да го коментирам повече?

До скандала единственото, върху което наблягаха някои вестници бе: монополът на Лукойл Нефтохим, произходът на Валентин Златев като сина на кмета на Правец от Тодорживково време, приятелството на Златев с Борисов и даже обвиненията, че Валентин Златев е премиер в сянка.

В развитието на темата ще стане дума за монополът на рафинерията и кой го създаде.

Ще стане дума и за това дали действително и как точно Златев е премиер в сянка, както и доколко влияе на приятеля си Бойко Борисов по управлението на държавата.

Що се отнася до произхода на Златев – не смятам, че произходът може да бъде нормална причина за удар върху работата на една рафинерия, още повече, че досега не съм чула или чела някой да се е отказал да зарежда на бензиностанциите Лукойл България, заради това, че генералният им директор еот Правец и син на бивш комунистически функционер.

В една пазарна икономика, за каквато претендират, че има в България е важно – дали работи добре и в интерес на потребителите даден човек, или – им вреди.

На 29 юли в. „Труд” обърна внимание върху нещо много симптоматично:

След края на официалната част на заседанието на кабинета, и в отсъствието на вицепремиера Симеон Дянков, външният министър Николай Младенов е задал въпроса дали все пак някой ще обясни какво точно става с “Лукойл”. “Топката” веднага поел вицепремиерът Цветан Цветанов, който разпалено заявил, че “тия акции трябва да се обсъждат предварително” и че целият шум трябва да приключи възможно най-бързо. В този момент се намесил премиерът Бойко Борисов: “Обсъждано е многократно, включително и в моя кабинет, ти какво искаш - да позволим да се нарушава законът ли?

Включително предупредихме президента на “Лукойл” Вагит Алекперов.” По това време Дянков е бил на срещата с шефа на митниците Ваньо Танов и генералния директор на “Лукойл България” Валентин Златев.

Среща на 27 юли, на която както научихме от самия Валентин Златев Дянков е демонстрирал липса на какъвто и да било интерес по темата и предложил на другия ден да има друга среща!

На 28 юли, исканата от Дянков среща не се състоя, а той самият заяви, че който иска може да го намери на новия стадион! И още:

Това е една хилядна част от въпросите, които изникват на първо време след като стана ясно, че с две заповеди на шефа на Агенция „Митници” Ваньо Танов бе отнет лиценза на нефтохимическия комбинат – чуха се много истини, неистини, коментари и прогнози по скандала.

Премиерът Бойко Борисов и вицепремиерът Симеон Дянков правеха изявления през няколко часа на 28 юли, министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков обяви, че може да се мине и без Лукойл и ако се зададе криза – ще се отвори Държавният резерв.

Вицепремиерът пък обяви, че криза няма да има и ако възникнат спешни нужди – ще се мине към внос на горива и петролни продукти.

Министър-председателят Бойко Борисов заяви:

Надявам се от "Лукойл" да не тръгнат на война с държавата, истински ги съветвам да постъпят отговорно.

Надявам се, че рафинерията ще постъпи отговорно, особено за авиогоривото, защото с другите продукти, мисля, че ще се оправим, каза още премиерът.

 • Как стои въпросът с отварянето на Държавния резерв;
 • Защо внос е по-изгоден преди избори;
 • За каква война на Лукойл говори Борисов след като държавата отне лиценза на рафинерията?

Държавният резерв се ползва при:

 • кризисна ситуация,
 • при положение на война,
 • военно или извънредно положение пише в Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

Според Чл. 4. от този Закон,

Държавните резерви и военновременните запаси са частна държавна собственост. Създаването, съхраняването и поддържането им е за сметка на държавния бюджет.

Чл. 19. (1) Освобождаването на държавни резерви се извършва по предложение на председателя на агенцията с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него орган и с последваща заповед на председателя на агенцията при:

1. продажба с цел обновяване на държавния резерв;

2. изменение на номенклатурните списъци на държавните резерви и нормите за тях;

3. въвеждане в действие на общия държавен военновременен план;

4. искане на централната или местната администрация за преодоляване на последиците от кризисни ситуации с последващо своевременно възстановяване;

5. затруднения на доставките на нефт и нефтопродукти в страната в случаите, определени със закон.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 37 от 2003 г.) Освободените държавни резерви по ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 20 се продават от агенцията чрез търг, на стоковите борси и тържищата по реда на наредбата по чл. 10, ал. 2.

И тук идва въпросът кой ще уточни: държавата кризисна ситуация, при положение на война, военно или извънредно положение се намира, та министър Трайков говори за Държавния резерв като вариант за нормализиране на ситуацията след отнемането на лиценза на "Лукойл Нефтохим България"?

Колко ще струва това посягане към Държавния резерв на бюджета и дали можем да си го позволим?

И не на последно място – кой ще понесе отговорността от така създадената ситуация, която се изчислява в десетки милиони?

Защо внос е по-изгоден от продажбата на петролни продукти произведени от Лукойл? И защо това се свързва с изборите?

„Разбирам, че преди избори е по-добре да не работи "Нефтохим", а да се внася” заяви на свиканата пресконференция Валентин Златев, член на Надзорния съвет на на рафинерията "Лукойл Нефтохим" и генерален директор на търговската компания "Лукойл България".

/Тук се налага една уточнение – връзката на Златев с рафинерията се изразява единствено в неговото членство в Надзорния съвет на рафинерията, докато на веригата бензиностанции „Лукойл България, той е генерален директор – бел. Л. М./

При внос възможността за контрабанда и избягване на акцизите е твърде вероятна, още повече след като стана ясно, че при контрабанда на други акцизни стоки като алкохол и цигари – бюджетът е ощетен с 2 милиарда?

Другата причина вносът да е изгоден преди избори е, че при контрабандата приходите са неконтролируеми – къде, колко и при кого се насочват.

От изнесеното дотук по „изгодата” от вноса не без значение е и на какви цени ще се продават внесените петролни продукти – по-високи, или както някои висши правителствени чиновници предполагат на по-ниски цени, дъмпингови цени от горивата, които се продават от Лукойл.

За каква война говори премиерът Борисов – кой я започна и кой я води и срещу кого

Единственият производител на джет, и то в региона, е „Лукойл Нефтохим Бургас”. Нашите запаси започват да приключват утре в Бургас, в други ден във Варна и след 4 дена в София. 176 самолета ние зареждаме само в Русе и във Варна. Това значи, че тези самолети с пътниците вътре, няма как да излетят след 1 ден, и аз ви казвам отговорно това нещо – заяви на пресконференцията Валентин Златев. -

„Надявам се от "Лукойл" да не тръгнат на война с държавата, истински ги съветвам да постъпят отговорно...

Надявам се, че рафинерията ще постъпи отговорно, особено за авиогоривото, защото с другите продукти, мисля, че ще се оправим”, каза още премиерът.

Каква война – какво означава да се надяваш някой да постъпи отговорно след като си му запечатал производството?”

„Има непреработен петрол в рафинерията, аз се надявам митниците да намерят начин, а те сигурно ще го намерят – да контролират този петрол да бъде преработен и да бъде захранена авиационната ни, ъъъъ, авиацията ни – не само нашата...-обясни премиерът Борисов.

Както се получава на практика:

Връзваш ръцете на някого и му казваш: „Надявам се да постъпиш отговорно и да си напишеш домашното”!

Какво означава извършващата инвентаризация на рафинерията митница да търси начин да се преработи налично количество суров петрол и да бъде захранена авиацията?

Какво казва е третата страна в казуса с авиационното гориво, произвеждане на Балканите единствено от Лукойл Нефтохим – шефът на митниците Ваньо Танов:

"Рафинерията ще може да преработи единствено наличните количества петрол в нея, но няма да продава произведените от тях горива. Спира се и подаването на петрол към нея", обясни шефът на митниците Ваньо Танов.

Оттук нататък как ще се зареждат самолетите?

Изпълнителният директор на "България еър" Янко Георгиев заяви, че авиокомпанията има готовност да зарежда самолетите си с гориво изцяло на европейските летища. Той добави, че ако има проблем с доставките, очаква да бъде предупреден с официално писмо от "Лукойл". Полетите няма да се оскъпят заради зареждането в Европа, обещаха от превозвача.

Иван Мирославов, шеф на столичната автогара, коментира, че засега няма паника сред фирмите превозвачи. "Към днешна дата всичко е спокойно, но не е ясно дали ситуацията ще се задържи такава. Линиите към морето все още са пълни, но всички фирми са в режим на изчакване", каза той.

Самолетите на летищата в Бургас и Варна имат гориво само за два дни стана ясно вчера, на 28 юли. Лукойл авиейшън", компанията, която зарежда самолетите с гориво на летище София, съобщи за налични  запаси с керосин за 7-8 дни.

Самолетите на летищата в Бургас и Варна имат гориво само за два дни, съобщиха от фирмата - концесионер "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД. "Ръководството търси варианти за решаване на проблема", казаха още от там.

През летния туристически сезон от летище Бургас се изпълняват редовни полети до 27 дестинации до Европа и Азия от 16 авиокомпании. Има и 123 чартърни дестинации, които се изпълняват от 55 авиокомпании. По груби сметки в най-натоварения сезон през летните месеци на всеки 3-4 минути на летището излита или каца самолет.

Дневно през летище София минават по около 100 самолетни компании, 80 на сто от тях зареждат на аерогарата.

Складовата база на "Лукойл авиейшън" е затворена. Компанията може да работи само с наличното гориво към момента на отнемане на лиценза, тъй като "Лукойл" няма право да доставя нови количества. Бургаската рафинерия е единственият производител на самолетно гориво в страната. При изчерпване на наличните количества в тези складове "Лукойл айвиейшън" ще бъде принудена да внася гориво от други държави.

„Законът е над всички, държавата е най-големият приоритет. Надявам се да не тръгнат на война с държавата. Истински ги съветвам” – заяви Борисов.

Пита се: защо след като Законът е над всички, защо Борисов заяви на 29 юли сутринта по bTV, че се надява митниците да нарушат Закона и търсят и намерят начин да го прескочат по проблема с авиационното гориво?

Кой тогава води води война, кой е тръгнал на война?

Възможно ли е всички авиокомпании да бъдат уведомени да зареждат извън България? Как ще се отрази това на авторитета на страната ни?

Кой на кого дължи – държавата на Лукойл, или Лукойл на държавата?

Кой печели и кой колко губи от спирането на рафинерията?

Държавата

Министърът на финансите Симеон Дянков бе категоричен след отнемането на лиценза: „Няма да има загуби за България заради отнетите лицензи на „Лукойл"!”

Дали обаче това е така?

„Лукойл" осигурява 45 на сто от поръчките на БДЖ товарни превози, 500 хил. тона годишно са доставките за държавни учреждения, които от своя страна дължат на компанията 100 млн. лв. – каза Златев пред журналисти. - Кой е този външен завод или компания, която ще го докарва на юнашко доверие, както ние товарим в случая, защото вярваме, че българското правителство ще си плати, и че България е една правова държава. Аз се надявам, че хората, които са докладвали целия казус на премиера Борисов, са му дали ясен и точен финансов план и  план за доставки на горива в случая, защото другото би било граничещо с авантюра?”

За първите пет месеца на 2011 г. "Лукойл" е платил 149 млн. лева ДДС и 459 млн. лева акцизи.

Министърът на икономиката Трайчо Трайков обяви в интервю за Нова телевизия и предаването „Здравей, България!”, че държавата разполага с резерв от горива, който може да компенсира отсъствието на "Лукойл Нефтохим" шест месеца от пазара. "Изрично да предупредя всеки, който си мисли, че може да прави ажиотаж в тази ситуация, основания за повишение на цените на горивата няма и не трябва да има. Вносът е либерализиран, има 420 вносители, има достатъчно горива в региона. Ако забележим каквото и да е, така, необосновано или спекулативно завишение на цените, сме готови да реагираме с количествата от държавния резерв", каза Трайков. Според него пазарът на горива може да съществува и без "Лукойл". "Рафинерията не е от значение и за данъците. Огромните милиарди, които превежда тя, са средства от данъкоплатците, които купуват горивата”.

През март, когато подписа меморандум с "Лукойл" за замразяване на цените на горивата, Борисов представи бюджета на държавата като напълно зависим от данъчните постъпления на компанията. Той обяви, че ако бургаската рафинерия излезе за четири месеца в планов ремонт, на което има право по закон, приходите в хазната веднага ще паднат с 2 млрд. лв.

За около 11 години присъствие в България групата компании "Лукойл” са били най-големият данъкоплатец в страната, най-големият износител и най-големият инвеститор. За този период групата компании на "Лукойл България" е внесла в държавния бюджет 21.33 млрд. лева данъци, а инвестициите са за 2.35 млрд. долара.

Държавата дължи на компанията 100 милиона лева, БДЖ също е длъжник на рафинерията – със спирането на лиценза на Лукойл хазната се лишава и от още два милиарда, данъци, такси и акцизи.

Лукойл Нефтохим -

"Лукойл Нефтохим" ще спре работа в близките 20-30 часа. За рестарт на производството ще са необходими около месец и половина и близо 7 млн. лв.", обясни на специална пресконференция шефът на компанията Валентин Златев. Компанията още обмисля дали да обжалва отнемането на лиценза си. Според Златев всички са били наясно, че сроковете за монтиране на измервателните устройства са физически невъзможни за "Нефтохим", и затова митниците и "Лукойл" са съгласували специален график до края на годината.

Прекият резултат от отнемането на лицензите е, че " Лукойл Нефтохим Бургас " ще трябва да плати значителна сума на хазната под формата на акциз и ДДС за горивото, намиращо се в складовете. По думите на Златев сумата е около 500 млн. лв. Причината за това плащане е, че суровият нефт и произведените горива не могат да се държат при режим на отложено плащане, а се считат за потребени, което предполага начисляване на ДДС и акцизи.

Спирането на бургаската рафинерия може да донесе за "Лукойл" загубени приходи от 16-17 милиона долара на ден, което представлява 7 процента от целия дневен приход на компанията от търговия с петролни продукти, или 4.7 на сто от общия й дневен приход.

Със заповедите на ген. Ваньо Танов е прекратена дейността на нефтеното пристанище и на "Лукойл Нефтохим" в Бургас. В момента за Бургас пътуват четири танкера по вода. Забраната за ползване на нефтеното пристанище не позволява разтоварването им и тяхната продажба води до огромни загуби. От рафинерията ще се опитат да продадат петрола „на вода”, но дотогава количествата остават блокирани.

От пътуващите четири танкера към пристанище Бургас - първият вече е пристигнал в нефтеното пристанище "Росенец". Трябват месеци за да може да се пусне отново пристанището и завода, посочи Златев.

Очаквайте следващата част от скандала:

 • Кой се държа некоректно в спора на рафинерията с държавата и си игра игрички;
 • Кой спретна скандала с Лукойл Нефтохим и защо;
 • Каква е вината на Валентин Златев пред Вагит Алекперов
 • Ще премахне ли отнемането на лиценза монопола на рафинерията?
 • Дали този път Дянков настъпи мотиката – игри с руски партньори не са за препоръчване
 • Какво остана зад кулисите
 • Кого ще жертва Борисов в скандала с Лукойл – Дянков, Валентин Златев или себе си?
 

Едва дочакал да съмне посланикът на САЩ в България Джеймс Уорлик, който се изживява и като генералгубернатор е цъфнал най-неочаквано при министъра на икономиката Трайчо Трайков съобщи Българското национално радио днес.

„Какво стана с диверсификацията? Разнообразяването на източниците за доставка на суровина е въпрос на национална сигурност не само за България, но и за региона" изнервено попитал Уорлик министър Трайков. Причината за душевните изблици на посланика е завършилата среща на премиера Бойко Борисов с първия вицепремиер Виктор Зубков по енергийните проблеми и проекти между двете страни, на която среща двамата държавни мъже разрешиха редица от въпросителните и проблемите. Явно това е втресло Уорлик, за да си изпусне нервите и да се впусне да споделя опасенията си, че българският министър-председател Борисов току виж намерил стратегически инвеститор за строежа на АЕЦ „Белене”, пренебрегвайки предупрежденията на Уорлик за икономическа необоснованост на проекта.

Какво му влиза в работата на Уорлик българската национална сигурност и сигурността на региона – не е ясно. Явно посланикът е „забравил”, че в същия този регион САЩ изсипа бомби върху територията на бивша Югославия, без и пет пари да дава, че войната и убийствата също се нареждат сред понятието за нарушена сигерност.

Така нареченият дипломат Джеймс Уорлик, който често изоставя дипломатичното поведение и влиза в ролята на портиер на ЦРУ, си позволил, според БНР да припомня и набляга на факта, че правителството на ГЕРБ обещало повече прозрачност в енергийната тематика. Точно тук Уорлик си поискал „повече прозрачност” по споразуменията с „Газпром”!

"Българите сигурно искат да разберат защо цената на газа се повишила с 30 на сто и дали няма през следващите 5 или 6 години да поскъпне още. Ние обаче не можем да знаем това, защото договорите са тайни", допълнил Уорлик.

Разбирам един Херман ван Ромпой да се интересува от енергийните споразумения между Русия и България, след като сме страна-членка на Европейския съюз, но такова нещо не се случи.

Отново бе играна старата пиеса: Големият задокеански брат иска сметка за всяко действие и решение на българското правителство. По-рано предшествениците на Уорлик поне бяха дискретни и никога не показваха така явно, че се имат за господари на страната ни и че пет пари не дават за суверенитета и националното ни достойнство.

Кое изкара този път извън нерви Уорлик: съобщението че правителствата на Русия и България ще подпишат Пътната карта за изпълнението на проекта "Южен поток", а също така и другите съобщения - че първият руски вицепремиер Виктор Зубков заяви след срещата си с министър-председателя Борисов:  "Ще смятаме, че имаме пълното разбиране от страна на българското правителство, неговият ръководител потвърди, че България влиза в Южен поток". Като капак на всичко Русия и България се договориха и по Пътната карта за строителството на АЕЦ "Белене", което вече явно му е дошло в повече на г-н Уорлик.

Посланикът на Щатите си позволи да обяснява, че за него сключените енергийни споразумения с Русия са тайни, но българското общество имало право да знае какво точно са се договорили двете страни.

Въпросът е: откога Уорлик взе да се изживява и като „българското общество”, та да говори от негово име.

Нима държавните договори в Щатите се огласяват пред тамошното общество?

Досега Уорлик се изживяваше като генералгубернатор и си позволяваше да се меси и диктува на правителството как да си върши работата. Явно вече има нов момент в драмата: посланикът на Щатите вече не крие и „ревността си” от Русия при междуправителствени контакти на двете държави.

Има една поговорка: „На всяка манджа мерудия”, та и с Уорлик нещата са същите от първия миг, в който стъпи на българска земя.

Ето защо е време да попитам: защо Обама не си вземе Мерудията и да си я върне в родината зад океана, а тук да прати нещо, по-читаво, което да се съобразява и действа в рамките на доброто възпитание?

Любимият ми американски писател Кърт Вонегът казваше: „Големият проблем с тъпите копелета е, че те са толкова тъпи, че не могат да повярват, че човек може да бъде умен”.

Или ако перефразирам Вонегът ми идва една друга негова мисъл: „Има много налудничави неща, които могат да се направят, но ние няма да ги направим и все пак е приятно да си ги мислим.”

 

„България няма да плати 280-те милиона евро за АЕЦ „Белене” - увери Симеон Дянков. – Има различни начини за външно финансиране – каза Дянков, - ако няма външен инвеститор, т. е. европейски инвеститор, просто отиваме да се съдим с руснаците”. Това каза министърът на финансите в разговор с Цветанка Ризова в предаването на Нова телевизия „На 4 очи”.

Защо Дянков не каза това докато беше в една зала с първия премиер на Русия Виктор Зубков, а чак сега го заявява? Стои ли премиерът Бойко Борисов зад тези думи на Дянков, или отново ще чуем: „Дянков ще говори само по неговите си теми и няма да се изказва по други”.

Още не заглъхнали самохвалствата на хора от правителството след двудневните преговори в Евксиноград с министъра на енергетиката Сергей Шматко, че ще бъде намалена цената на газа и посредниците отпадат от схемата, без да са договорени конкретните параметри и ето ти новина!

След тази новина, човек логично би си задал въпросите:

 • Случайно ли дойде тази новина или се появи съвсем закономерно?
 • С одобрението на Борисов ли се изказа дянков, или с одобрението на американския посланик Уорлик?
 • Кое е меродавно в енергийните отношения България-Русия – това, което твърди премиерът Борисов, или това, което казват Дянков и посланикът на САЩ в България, Джеймс Уорлик?
 • Кой е премиерът на България – Симеон Дянков или Бойко Борисов – в чий думи трябва да се вслушваме, когато става дума за българо-руски енергийни проекти?

Днес в българския парламент ще бъде представена Енергийната стратегия на страната. Дали това не трябваше да се случи преди водените преговори за българо-руските енергийни проекти, за да не изпада страната ни и правителството, което е начело в момента, в конфузната ситуация – днес да преговаря, а утре да се отмята от казаното пред руските партньори? За Енергийната стратегия на България още преди две седмици писа едно руско издание:

На 6 юли вестник „Взгляд” излезе с публикация наречена „Стратегия без Русия”, в която публикация изданието съобщава за готвената нова енергийна стратегия , която да позволи на страната да стане по-малко зависима от доставките на петрол и газ от Русия.

„При новата стратегия страната няма да престане на зависи от вноса на енергийни носители, просто Русия вече няма да бъде главен доставчик. София иска да реши енергийните си проблеми с помощта на съседите си: Сърбия, Турция, Гърция и Румъния. За „Южен поток” България преднамерено забравя, написа „Взгляд”, а за строителството на АЕЦ „Белене” се канят „западни инвеститори” с пари.

България има намерение да намали зависимостта си от руските енергоресурси за сметка на строителство на нови газопроводи, които да я свържат със съседните страни. Това се казва в проекта за нова енергийна стратегия на българското правителство.

„Действителното енергопотребление на България на 70 на сто се обезпечава за сметка на внос. Зависимостта от доставки на природен газ, суров петрол и ядрено гориво…традиционно е свързана с Русия”, се отбелязва с документа. До 2013 година София разчита да построи нови газопроводи, по които в България да бъде доставян газ от Азербайджан, както и втечнен прироедн газ от Алжир, Египет, Оман и Нигерия.

Друго издание „Время новостей” написа на 6 юли:

„Древната аксиома „Приятелят на моя приятел е и мой приятел” приема причудливи форми в смесения с геополитиката международен енергиен бизнес...” Изданието обръща внимание, че българският премиер Бойко Борисов е близък с италианския си колега Силвио Берлускони, с когото руският премиер Владимир Путин се разбира чудесно, но това е не е помогнало Борисов да установи конструктивен контакт с Путин.

„Время новостей продължава:

„В последно време г-н Борисов си позволява публично да се изказва за замразяване само на два проекта - петролният и атомният. Подкрепя на думи „Южен поток” - партньор на „Газпром” по проекта е италианската компания „Ени”, а Силвио Берлускони не веднъж е казвал, че това е най-важният от негова гледна точка газопровод.

След майското си посещение в Рим българският премиер неочаквано заговори позитивно за АЕЦ „Белене”. Оказа се, че е обсъдил възможността за привличане на италианската „Енел” като стратегически инвеститор по проекта.”

„По проекта за АЕЦ „Белене” бяха постигнати много положителни резултати. Фактически може да се каже, че проектът е приключен – подготвени са документите за осъществяване на този проект. Става въпрос за най-добре развитият проект в целия свят.” Това каза първият вицепремиер на Русия, Виктор Зубков, след срещата си с премиера Бойко Борисов.

Преговорите между Виктор Зубков и Бойко Борисов бяха проведени в конструктивен дух и неяснотите бяха уточнени в детайли.

„Постигната е най-високата възможна сигурност на обекта”, каза Зубков за АЕЦ „Белене”, след като разговорите приключиха. За 8 000 забележки руската страна дойде с отговори.

Руската страна е запозната, че на мястото на строежа на АЕЦ „Белене” има един гьол – каза премиерът Борисов след като приключи срещата си със Зубков. - В Пътната карта сме определили много ясно задачите, които имаме ние и те – привличане на европейски инвеститори, точна цена за след седем години, когато трябва да е пусковият срок, точен разчет на кой и по колко ще се продава електрическата енергия, финансирането по етапи, отговорник от българска страна – НЕК, а от руска „Атомстройекспорт”.

Българската страна поиска за „Белене” окончателна цена и чу реското уверение, че всеки момент ще я получи. Пред журналисти от различни издания двамата политици, Зубков и Борисов дадоха пресконференция, на която отговориха на всички въпроси.

В интервю от 9 юли в БНТ, предаването „Панорама” по случай една година управление на ГЕРБ, министър-председателят Бойко Борисов каза следното за проекта АЕЦ „Белене”:

.................................................................

Борисов: По „Белене” стана ясно, че така конструиран проектът не може да се случи, защото нито имаше ясно финансиране от къде и как и колко, нито имаше ясно доказано като акционери кои ще участват и нито имаше ясно казано на кого колко ще продаваме електрическия ток, когато стане централата. И не на последно място, допълнително колко пари ще трябват за електропресносната мрежа от централата нататък, което е около един милиард между другото. Същото време, за вашите зрители да са наясно, че към този момент са похарчени много пари за тази централа, предплатен е първият реактор, някъде от порядъка на 300 млн. евро. Сега средата на септември трябва да внесем 280 млн. евро, което е над 500 млн., над половин милиард, паралелно с това до 2012 година май месец плащаме по 10 млн. на всеки три месеца лихви по кредита, който е взело предишното правителство. И тук трябва много ясно да се знае, че май 2012 година ние строейки или не строейки АЕЦ „Белене” ще платим над половин милиард лева кредит, който е взет за „Белене”.

Водещ: Значи не е само един гьол?

Бойко Борисов: Така че за толкова пари всъщност имаме само един гьол. За толкова пари всъщност имаме един гьол и премиерът Путин се съгласи с мен.

Водещ: Даваме един гьол и един милиард...

Бойко Борисов: Два милиарда, над два милиарда и затова, когато с американския посланик е говорил и Трайков, а и аз говорех, за нашата бедна държава не е безразлично дали ще потънат в земята няколко милиарда лева. Това е по АЕЦ „Белене” и затова са толкова тежки, трудни преговорите и ситуацията мисля, че е ясна...

В друг разговор, в предаването „Тази Сутрин” на bTV, премиерът Борисов също засегна темата „Белене”:

.....................................................................

Бойко Борисов: В нашата партия е така. Има други, където предпочитат по друг начин да се отнасят с водещите. Другото е АЕЦ "Белене".

Водещ: ...Какво се случи между вашата реплика, че се замразява проекта, тогава имаше включително индиректна реакция от руска страна, до онзи ден?

Бойко Борисов: Ето виждате как реагират Щатите и Русия на всяка една наша позиция. И онзи ден, ако сте слушали внимателно, аз не случайно ви казах и за стенограмата, ние не сме казали нищо по-различно от това, което до този момент. И мога само да ви изброя. Не случайно казах, че когато разговарях с премиера Путин, той много по-бързо ме разбра, отколкото нашите политици тук в България от опозицията. Когато той ми зададе въпрос: защо след като се видяхме в Гданск и ти ми каза, че след няколко месеца ще имаш решение и ще направиш проверките, се забави близо година? Аз му отговорих: защото и ти ме подведе. Каза ми, че това е един много добре структуриран проект. Когато обаче отидох в Белене, видях един гьол. Това ли е добре структуриран проект – с два милиарда сме направили един гьол? Той вика: абсолютно прав си. Интересува ме каква е цената. Знаеш ли каква е цената, питам. Не я знам. Знам колко си ми струват реакторите, за които ти трябва септември месец да ми донесеш пари.

Водещ: То няма пари и за първия реактор.

Бойко Борисов: Разбира се, че няма. Никъде не са ги предвидили. А 250 милиона евро, които е взело предишното правителство, половин милиард лева за Белене, са ги похарчили. И не само са ги похарчили. Сега на всеки три месеца плащаме по 10 милиона лева лихва в кризата по този заем. А на 17 май 2012 г. ще платим половин милиард лева – ще върнем. Заради този гьол. И аз го попитах господин Путин: ако ти си на мое място, ще ги пратиш ли в Сибир тези хора? Ще ги пратиш. А ние само сме си позволили да ги дадем на прокурор и да проверим тези проекти. Това сме направили. Затова искам да знам цена на АЕЦ "Белене", която да я знам.

Водещ: Нали е 6 или 7 милиарда? Нали това излезе от вашите думи?

Бойко Борисов: За разлика от... Когато аз правя един проект, както метрото, както магистрала „Тракия”, аз искам да знам колко реално пари ще струва това на данъкоплатеца. И затова сега сме си дали срокове, направили сме пътна карта, да знаем колко ще струва АЕЦ "Белене" днес и то толкова трябва да струва и след 7 години, когато завърши проекта. На кого и по каква формула ще продадем електрическия ток тогава. И не случайно миналия четвъртък, даже той беше в Ню Йорк, президентът Тадич на Сърбия разговаря за трети път по тази тема, да влезе с един-два процента миноритарно в проекта сръбската държава, което веднага да ни гарантира сръбския пазар когато стане тази централа.

Водещ: Седем милиарда ли ще излезе според вас?

Бойко Борисов: Колкото излезе, ще изляза и ще ви кажа. От сметките изблиза, че тази централа примерно 2017 година, след седем години ще струва еди колко си милиарда евро.

Водещ: Референдум трябва ли да има за АЕЦ "Белене"?

Бойко Борисов: Той е излишен този референдум. Всеки, ако го питаш искаш ли ядрена централа, с изключение на няколко екологични движения, ще кажат: разбира се, че искам.

България и Русия съгласуваха „пътни карти” по въпросите за строителството на газопровода „Южен поток” и АЕЦ „Белене”, предаде ИТАР-ТАСС.

Такива са резултатите от състояли се днес преговори с участието на българския премиер Бойко Борисов и първия руски вицепремиер Виктор Зубков. На пресконференция след преговорите Зубков отбеляза, че „преговорите преминаха в конструктивен режим и страните са доволни от техните резултати. Беше подчертано, че работата по „Южен поток” и АЕЦ „Белене” на равнище експертни групи ще бъде активизирана.”

България и Русия съгласуваха пътните карти по въпросите на строителството на газопровода „Южен поток” и АЕЦ „Белене”, предаде руската редакция на Би Би Си.

На 7 юли изданието „Время новостей” съобщи, че Пътните карти за българския участък от газопровода „Южен поток” и строителството на АЕЦ „Белене” трябва да бъдат договорени и подписани утре / 8 юли – бел. Л. М./ при ответната визита на българска правителствена делегация в Москва.

Българската правителствена делегация замина за Москва, но пътни карти за двата проекта не бяха подписани при това пътуване...

Десет дни по-късно, при дълги и трудни преговори с министъра на енергетиката Сергей Шматко, министърът на икономиката и енергетиката на България, Трайчо Трайков обяви, че е подписана Пътна карта за „Южен поток”.

Така въпреки че Проект за Пътна карта на „Белене” бе налице и готов, руската страна се съгласи той да бъде подписан през септември т. г.

„Едновременно с „пътната карта” за „Южен поток” България и Русия съставиха и аналогичен документ за проекта за АЕЦ „Белене”, написа вестник “Коммерсант”. Изданието коментира, че по думите на премиера Бойко Борисов, „пътната карта” включвала привличането на европейски инвеститор, определяне точната стойност на централата, определяне схемата за реализиране на електроенергията, нужните обеми на поетапното финансиране. Националната енергийна компания на България и „Атомстройекспорт” трябва до септември „да отговорят на всички въпроси”.

Източник от „Росатом” коментира на 7 юли, че това че България не се отказва от АЕЦ „Белене” може да се смята за положително, но „пътната карта” не е реален напредък в реализирането на проекта.

„България и Русия са съгласували „пътни карти” по въпросите за строителството на газопровода „Южен поток” и АЕЦ „Белене”, в хода на преговори с участието на българският премиер Бойко Борисов и първият руски вицепремиер Виктор Зубков”, предаде РИА Новости.

Малцина обърнаха внимание на една фраза от новина на 7 юли по БНР, в която се казваше дословно: „Американският посланик изрази опасения дали поетите ангажименти на премиера Бойко Борисов за намиране на стратегически инвеститор в АЕЦ „Белене” и за икономическа обоснованост на проекта ще бъдат изпълнени.”

Точно в тази фраза, точно в тези опасения вероятно се крие отговорът за подновеното шикалкавене на хора от правителството по отношение на „Белене”.

Съмнението на американския посланик „отключи” подобни емоции и при премиера Бойко Борисов.

Същия ден, на въпрос на журналисти, дали страната ни ще има средства да плати първия реактор на АЕЦ „Белене” през септември, премиерът Бойко Борисов каза: „Нямаме”. „Тези, които са подписали договора, да са мислили откъде ще ги вземат. Аз не видях никъде в бюджета, и в предишния, и в по-предишния, да бъдат заложени тези пари”, каза той. „До септември има време. Търсим европейски съинвеститор. Търсим варианти. Имаме месец и половина. До тогава обаче искам да се изяснят цените на газа...”

Точно с тези свои думи Борисов без да иска свърза различните руско-български енергийни проекти – свързване, зависимост, които по-късно се превърнаха в стил на преговорно поведение.

Още при първото руско посещение, на първия вицепремиер Виктор Зубков по програма трябваше да се разискват проблеми единствено по Пътни карти на „Южен поток” и АЕЦ „Белене”. Въпреки това, в разговорите бе намесена и темата за цената на газа, който България получава от Русия, както и за отпадането на посредниците в този внос и продажби до крайния клиент.

Втори път цената на природния газ отново бе намесена при разговорите в края на миналата седмица с министъра на енергетиката на Русия, Сергей Шматко, въпреки че темата за тези преговори бе пътна карта за „Южен поток”...

Стилът да се иска намаляване на цената на природния газ и отпадане на посредниците измести в преговорите със Зубков основната тема, и втори път пак беше вписан в програмата, при преговорите със Сергей Шматко.

Руската страна прие да се преговаря по темата, въпреки че според предварително обявената програма, това не бе обявено за разискване нито при посещението на Виктор Зубков, нито при идването на Сергей Шматко.

Тук ще припомня, че в момента би следвало да се води активен диалог за проекта АЕЦ „Белене” с ЕВропейската комисия по перспективите за строителството на атомната централа. Информация за продължаването на такъв воден активен диалог, заяви премиерът Борисов още на 6 юли. До този момент, две седмици по-късно такава новина не е съобщавана, което навежда на мисълта, че по всяка вероятност никой не води такъв диалог с ЕК.

Примерът с „диалога” ми припомня, че по същия начин бе обявено, че се чака екологична експертиза за проекта „Бургас-Александруполис”, каквато експертиза също никой не бе чул да е поръчвана на когото и да било. Ще допълня, че този проект, по който тази седмица предстои българският премиер да се среща с гръцкия си колега, се намира под „опеката” не на друг, а на министъра на финансите Симеон Дянков! Т. е. намира се в задънена улица, от която едва ли ще има измъкване...

Две изречения от една новина по Нова телевизия показаха тази сутрин как нагледно може първото твърдение в една новина да отрече второто. Ето двете изречения от въпросната новина:

„Българската и руската страна се споразумяха по цената на руския газ и отпадане на посредниците при вноса му от „Газпром”. Конкретните параметри ще се договорят допълнително.”

Т. е. „Празна Мара тъпан била”! Защото едно е да се споразумееш за нещо, друго е да уточниш параметрите по това споразумение, трето е тези параметри да са изгодни и отговарят на твърденията, че цената на газа ще е по-ниска, четвърто и пето е: всичко казано за по-ниски цени на газа и отпадане на посредниците да се случи и узакони в междудържавен договор!

И при тази ситуация: министърът на финансите Симеон Дянков обяви, че няма да даде пари за реактора на АЕЦ „Белене” и ако няма европейски инвеститори – ще се върви на съд с руснаците!

Кой да припомни на Дянков, че парите за „Белене” не ги дава той от бюджета, а Националната електрическа компания, за по-кратко НЕК? Кой да му каже, че с държава като Русия никой не си играе, а още по-малко пък си позволява да се подиграва? Всяка една страна-членка на Европейския съюз би обяснила на този гражданин, че е така, поради простата причина, че повечето европейски държави внасят от Русия природен газ и се стремят да спазват добрия тон във взаимноизгодните си икономически отношения.

Ще завърша с едно признаие на министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков: „Още много нощи и нерви предстоят в преговорите с Русия...”

 

Договорите за доставка на газ от „Газпром” ще бъдат внесени при главния прокурор още в понеделник, каза премиерът Бойко Борисов в отговор на въпрос, свързан с изказване на Румен Овчаров, че Борисов трябвало да проведе операция „Плямпачите”, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Борисов каза още, че точно със същото име ще бъде внесен докладът при главния прокурор. Борисов се надява, че Прокуратурата ще се произнесе до няколко месеца. Министър-председателят заяви, че е водил разговори с експерти на „Газпром” и подробният доклад отива в прокуратурата.

Първото за което се сеща човек е, че с вдигането на цената на природния газ от днес, 1 юли животът поскъпва с 30 на сто, тъй като скачат цените на храни, стоки, услуги, транспорт, парно. Производството, които е на газ е изправено пред две алтернативи или да фалира, или да претърпи огромни загуби, произвеждайки скъпи по себестойност продукти и пак да фалира. Това е новината, с която България започва втората половина от 2010 година и единадесетия месец от управлението на правителството на Бойко Борисов.

Различни мнения бяха пуснати на гражданството за поредното, този път шоково поскъпване на живота. Ето как коментира шоковото поскъпване нареченият лидер на СДС, Мартин Димитров в сутрешното предаване на bTV „Тази сутрин” пред водещия Виктор Николаев:

„Две неща будят сериозно безпокойство Първото е, че по неясни за нас причини предишният кабинет се отказа от страшно изгоден за България договор. Това е все едно да спечелиш от тотото много пари и да кажеш – „Не, не ги искам. Отказвам се”. Това е договор, подписан СДС и носеше на България ползи и ниска цена на природния газ до 2010 г. Заради отказа страната ни загуби 1 млрд. лева.” Това заяви в студиото на „Тази сутрин” съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров.

Депутатът Петър Димитров, от „Коалиция за България” и бивш министър на икономиката и енергетиката сподели различна позиция, от тази на Димитров:

„Цената на газа зависи от това, което ни се подава на входа на България и ние няма как да въздействаме по друг начин, освен чрез политически разговори. Ако искаме да намалим тази цена, трябва да преговаряме с Русия и с „Газпром” - не с работодателите у нас и със синдикатите”, посъветва управляващите Димитров.

"Политиците, които говорят за тайни договори, са ги чели, защото сме ги сложили в секретната секция на парламента да ги разглеждат. Ако тези неща станат публични и се сложат на масата, няма да има спекулации", припомни социалистът Петър Димитров. С неясни мотиви, мнозинството отхвърли неговото предложение за изваждане на търговските договори на сайта на министерството, въпреки че Петър Димитров потвърди че, в Договора, който подписа Евгений Бакърджиев имало клауза за конфиденциалност, която била включена в Споразуменията с „Газпром” навремето.

Според министър Трайчо Трайков:

„Разбира се, това повишение е много голямо. По никакъв начин не може да помогне на индустрията, напротив много е неблагоприятно. Не може да се предвижда, а и предприятията да си направят правилен хоризонт и план за това как ще се движи цената на газа. Нашата цел е в следващия договор, който ще сключим с "Газпром", тези процеси да бъдат много по-предвидими и управляеми.

Това заяви в предаването на БНТ „Денят започва” от 29 юни т. г., действащият в момента министър на икономиката и енергетиката, Трайчо Трайков.

Трайков обвини бившия министър на енергетиката, Румен Овчаров за наложителността сега да се вдигне цената на природния газ:

„Ако не беше променен договорът от 2006 г., до ден днешен... щяхме да получаваме една четвърт от газа, който потребяваме, с цена около 70 процента по-ниска от сегашната. Тези условия и този договор са неизгодни за България, които са били преподписани по времето на Румен Овчаров.  Бяха преподписани в много по-неизгодна посока за България. Така че, за съжаление в момента с това повишение, то не удря толкова пряко домакинствата, тъй като не сме в отоплителен сезон, но пък удря индустрията и то тази, за която природният газ е суровина...”

Какво се очаква след драстичното поскъпване на цената на природния газ? От бизнеса прогнозират фалити, затваряне на предприятия, съкращаване на служители, вдигане на цени, инфлация. Това е същият бизнес, на който все още не е платено за извършени миналата година услуги от страна на държавата.

Поскъпването на природния газ ще доведе и до загуба на конкурентноспособността на предприятията, които използват природния газ за суровина. Това е същият бизнес, който има официално 100 милиарда междуфирмени задължения и за които задължения министърът на финансите Симеон Дянков се изказа доста арогантно:

За фирмите, които не са съгласни да получат парите си чрез схемата на Българската банка за развитие /10 на сто-по-малко за всяка сума, 7 на сто фирмите да оставят в банката и да не се изплащат лихви за просрочено изплащане на дълг – бел. Л. М./, Дянков се закани да върне парите чак догодина. Той заяви: "Ако могат да издържат над една година, разбира се, има и такава възможност, чак в средата на следващата година, тези бизнеси по някакъв начин ще си получат парите".

„Увеличението на тока, парното и газа ще бъде убийствено за най-бедните български граждани”. Това каза на брифинг в парламента Явор Куюмджиев, председател на Съвета по икономика и енергетика към Националния съвет на БСП, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Това е недопустимо в момент на криза и ще увеличи значително разходите на българските домакинства.

След шоковото вдигане на цената на природния газ - накъде?

Причина за вдигане на газа е липсата на междусистемни връзки, не се работи по алтернативи за доставка на природен газ, и като капак на всичко: формулата по която се извършва ценообразуването на стойността на природния газ.

Единадесет месеца вече само се говори за евентуално изграждане на междусистемни връзки с Гърция и Турция, но всичко остава в сферата на приказките и нищо конкретно не се върши. След отказа на България от „Бургас-Александруполис” Гърция едва ли ще е благосклонна за изгражда връзки за газопровод с България, да не говорим, че цената на газа, който ще получаваме все още е неясна, но във всички случаи ще се определя от партньор, който е бил вече преметнат от български политици. Засега се знае, че ще има отклонение Гърция-България, но трасето все още не е уточнено. Политиците ни не трябва да забравят, че по време на Олимпиадата гърция поиска от България ток, което пък не й попречи по-късно да гласува „за” затварянето на АЕЦ „Козлодуй”.

През зимата на 2009 г., докато бяхме в газова криза, политиците ни говореха за изграждане на терминал за компресиран газ, или пък за връзка с терминал за втечнен газ. Такова нещо не ни се случи реално и нещата останаха единствено в сферата на изговореното.

В същото време Гърция предпочита да получава гориво от няколко източника: природен газ от Азербайджан, а втечнен – от Алжир и други страни– ние все още дремем, тъй като политиците ни са заети с това да се бият в гърдите какви приятели са на САЩ. Но от тупане по гърдите инвестиции не идват, най-много да се посиниш...

Да не отварям дума да проваленото и несъстояло се включване на България в „Син поток” по време на управлението на Иван Костов.

Предстоят преговори за преподписване на договорите за доставка на природен газ, към тях ние сме се запътили с факта, че Русия изтегли търговския си представител, което на езика на дипломацията означава демонстрация на каквато и да било липса на търговско-икономически интереси с България.

Нека си признаем, че няма защо да се лъжем - България е на открита конфронтация с Русия в лицето на сините от СДС и ДСБ и самите управляващи от ГЕРБ. А формулата за постигане на някакви успешни икономически резултати от междудържавни преговори е: конфронтацията винаги е обратно-пропорционална на постигнатите резултати.

Факт, по който малко се говори е, че с договора, който подписа вицепремиерът от правителството на Иван Костов Евгений Бакърджиев от 1998 година, България се е съгласила и предвидила на всеки 3 години да се променят цените на природния газ.

Какво може да очаква правителството от Русия при евентуални преговори за цената на природния газ, след като час по час мени позицията си за енерийните проекти с тази държава?

„Бургас-Александруполис” отдавна не е проект, за който отговарям аз – призна министър Трайчо Трайков в студиото на БНТ. - Той е в Министерство на финансите, защото от българска гледна точка не е енергиен проект, но разглеждайки "Южен поток" и газа, те са взаимносвързани, искаме или не искаме. Договорите, новите договори за газ и "Южен поток", особено що се отнася до транзита, но при транзита нещата са изключително взаимно обвързани и затова преговорите по "Южен поток" изискват от наша страна такива точни разчети, както и ние имаме нужда от много точна информация от руската страна за това как ще се отрази, по какви трасета какво ще минава...”

Лидерът на СДС, Мартин Димитров коментира, че Русия свързва преговори между сегашното правителство с "Газпром" за доставки на газ с реализацията на другите три големи енергийни проекта точно заради неофициалните обещания на кабинета "Станишев". Къде е тук нарушението на закона? Или Димитров има нещо друго  пред вид като говори за връзка на преговорите за газа с енергийните проекти с Русия?

Какво е истината за цената на природния газ и подписаните договори с Русия?

И накрая какво каза в предаването „Здравей, България!” на 1 юли 2010 г. бившият министър на икономиката и енергетиката Петър Димитров:

{edocs}energy-zeni.doc,600,400,link{/edocs}

Цената на газа ще наложи още една актуализация на Бюджет 2010 г.

„При тези цени на енергоносителите, най-вероятно ще се наложи още една корекция на Бюджет 2010 г. Това каза пред Агенция “Фокус” експертът на КТ „Подкрепа” Мика Зайкова. Бюджетът на МТСП за 2010 г. едва ли ще издържи, ако трябва да изплаща помощи за отопление в увеличен размер, а какво ще се случи през 2011 г. ме е страх да прогнозирам по простата причина, че вместо да излезем от кризата, ние май ще я задълбочим, което ще се отрази още по-зле на Бюджет 2011 г., каза закова. По думите й бюджетът на социалното министерство и сега е в много тежко състояние. „Ако сега г-н Младенов използва прехвърлянето на част от енергийните помощи през следващата година, тогава ще му бъде още по-трудно, защото 2011 г. нещата ще бъдат по-лоши, отколкото са през 2010 г...”

 

На какво си играе правителството? Със скандал тръгнаха да привличат инвеститори! Като че ли не става дума за инвестиции и живителна глътка въздух за умиращата ни икономика, а за родителска среща с непослушни деца.

„Интересът на държавата ми е над всичко. И няма да се правите на обидени, разсърдени!” с тези думи премиерът Бойко Борисов се обърна към бизнеса на форум за условията за инвестиране в България. С него на форума са били министърът на финансите Симеон Дянков, министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков.

В типичния си стил Борисов е призовал бизнеса да се инвестира и даже е назовал цифрата на инвестиции за тази година – 2 милиарда, след което веднага разказал за хиляден път на какви пачи яйца са го насадили от предишния кабинет на тройната коалиция!

Толкова ли не достигат на Дянков, за да му излязат сметките, та министри и премиер тръгнаха да просят пари като се сопват на бизнеса?

Непонятни са думите на министър-председателя Бойко Борисов към фирмите:

„Не бива да се крием под думата инвеститор. Инвеститор означава изгоден и за държавата. Извинявайте, но давам тук едни пари, затова вие трябва да ми дадете всичко, каквото си пожелая. Може би е било така, може би и ще бъде така, но по мое време няма да бъде така. Интересът на държавата ми е над всичко. И няма да се правите на обидени, разсърдени. Защото тук сега съм подготвил, тъй като бях обвинен в лъжа в петък от предишния премиер, че не е теглен заем за АЕЦ „Белене”, съм приготвил платежните нареждания и за това, което плащаме и за „Белене”, и за „Цанков камък”. А те са огромни пари: 5 млн. за „Цанков камък”, 10 млн. на три месеца за „Белене”. И 2012 година Дянков, въпреки че предишният премиер каза, че не знае, че правителството е взело такова решение, а някаква си НЕК, някаква си фирмичка НЕК, нищо, че това е Националната електрическа компания, си е позволила без те да знаят, да вземат половин милиард. Дотогава ще плащаме лихви като попове, а за 2012 ще се подготвиш с половин милиард да си вкараш в бюджета, да си платиме борча за „Белене”, който са взели. Така че няма да планирате още една магистрала за 2012-а, а ще платиме борча...”

Или по друг начин казано: знаем, че ще правите далавери, но няма да ви позволим! И никой да не смее да се обижда и сърди! Такъв случай в европейската практика премиер на държава да привлича инвестиции – няма и не е имало!

„Държавата няма ангажимент по банковия заем на НЕК", заяви на пресконференция лидерът на БСП Сергей Станишев по повод изказване на премиера по-рано днес. Станишев посочи, че всеки премиер е длъжен да прави разлика между корпоративен и държавно гарантиран заем.

Той отбеляза, че корпоративен заем може да вземе всяка фирма, в това число и държавна, но по този тип заем държавата няма ангажимент. Станишев отбеляза, че проектът за АЕЦ "Белене" е структуриран на принципа на проектно финансиране с пари не от държавата, а от заеми.

Според него се налагали два извода - или че премиерът Бойко Борисов "не знае тези елементарни неща, или че съзнателно мами българските граждани".

„България е най-добрата страна на Балканите за инвестиции от гледна точка на ниските данъци. Заради добрата фискална политика, няма да се наложи да се вдигат данъци и след излизането от кризата", разказа убеден в тази илюзия министърът на финансите Симеон Дянков:

„България е страната на Балканите, която осигурява в рамките на Европейския съюз най-добрата данъчна политика. За Турция също искам да дам една справка: корпоративният данък там е двойно по-голям от българския - 20 процента. От тази гледна точка това не е само данъчна политика, това е цялата икономическа и финансова политика на това правителство - да подпомагаме бизнеса и не само бизнеса, а запазването и разработването на нови работни места, повече заетост и запазването на ниските данъци.”

Не коментирам Справката на Дянков, но знам, че в страна с „най-добра данъчна политика”, връщането на ДДС се бави с месеци.

Знам, че бизнесът не е получил все още парите си и в момента междуфирмената задлъжнялост в страната се измерва със 100 милиарда лева.

Знам, че съдилищата са задръстени с дела по предизвикана именно от „добрата политика” на Дянков – несъстоятелност и фалити. Знам, че никога в последните 20 години не е имало толкова длъжници с висящи ипотеки, и списъци с жилища за продажби на стената в съда.

Знам, че и след актуализацията на бюджета на министър Дянков магистрала Струма няма да се строи, тъй като не се предвиждат пари за нея.

Знам, че Дянков твърди, че е показал само на еврокомисаря Оли Рен анексите и договорите за 2 млрд, но тук никога никой не ги е виждал.

Знам, че последното твърдение на премиера Бойко Борисов, че ще замрази „Белене” и няма да се прави „Бургас-Александруполис” днес има нова трактовка: „Белене” ще се прави, а „Бургас-Александруполис” часа оценка за околната среда. Само че такава оценка все още никой не е започнал да прави.

Що се отнася до АЕЦ ”Белене”, премиерът Борисов каза: „Проектът АЕЦ „Белене” ще го има в момента, в който намерим европейски инвеститори, в момента, в който се знае каква му е цената и колко, как и къде ще продава произведения електрически ток.” Т. е. няма да го има, защото в разразилата се криза европейски инвеститори не се забелязват на хоризонта, никой не изчислява истинската себестойност на тази атомна централа, никой не проучва пазари. В същото време чакането ще донесе: построена атомна централа в Турция с руски инвестиции, Румъния ще засили износа на ток – и тогава българското правителство ще се оправдава, че няма пазар за евентуално произведения ток от „Белене”!

Преди време министър-председателят Борисов обяви, че Министерство на финансите наблюдава проекта „Бургас-Александруполис”. Никой не е чул оттогава МФ и лично министър Дянков да е поръчвал екологична оценка на проекта.

По прословутите антикризисни мерки засега се изпълняват само разходите, докато приходите силно куцат.

Бави се създаването на Регистър на задълженията на държавата към бизнеса. По обясними причини. Остава в сила положението фирмите, на които държавата дължи от миналата година милиони за вече свършена работа да си получат парите с 10 на сто по-малко, с още 7 на сто, оставени в банката и липсата на лихви по сумите.

При това положение кой ще е луд да инвестира в държава, в която:

 • Премиерът хока бизнеса и в същото време казва да не се сърди;
 • Министърът на финансите откровено го рекетира;
 • ДДС-то не е сигурно, че ще се връща в законния срок;
 • И под път и над път страната е осеяна с фирми, които са в несъстоятелност, ликвидация и фалити.

В същото време в Европейската комисия са силно озадачени от факта, че вместо да се работи по и без това зациклилия проект за “Люлин”, НС се занимава с празно политиканстване. Разкрива го в интервю за в. „Труд” на бившият министър Меглена Плугчиева и настоящ зам.-председател на Комисията по европейските въпроси в Народното събрание.

Плугчиева твърди:

„Там / в Еврокомисията – бел. Л. М./са разочаровани, че мина година, а положителната промяна в усвояването на европарите в сектора е нищожна. Очакванията за напредък, дори за скок, при този кабинет не се оправдават. А най-голямата им тревога е за Оперативна програма “Транспорт” - факт е, че засега се реализира единствено споразумението за финансиране по оперативната програма за магистрала “Тракия”, прието още от миналия кабинет. Всичко останало не само че не се движи, а напротив - в ЕК са обезпокоени, че е направо дълбоко замразено...

... магистралите “Струма”, “Марица”, “Хемус”. По тях нищо не се прави и е напълно реална възможността да бъдат загубени средствата.Оценката е на Генерална дирекция “Регионално развитие”, която наблюдава структурните фондове и тази програма. Дълбоко впечатление е оставил фактът, че на последния Комитет по наблюдение в началото на юни представители на Пътния фонд дори не са присъствали. Бил е зам.-министър Московски, но хората, изпълняващи програмата - не. А точно тя бе декларативно обявена за приоритет от правителството на ГЕРБ. Но на практика се блокира. Пътният фонд кръстосва между министерствата за регионално развитие и на транспорта...”

Позната ситуация с малка забележка: изглежда министърът на транспорта Александър Цветков дърпа назад колегата си Росен Плевналиев умишлено, или поради липса на елементарен професионализъм. Министър Томислав Дончев, който отговаря за европейските проекти мълчи. Какво остава на фирми, бизнес и граждани да си мислят за подобно поведение?

Строителни фирми не могат да си вземат дължимото от държавата, въпреки одобрената от правителството схема за разплащане през Българската банка за развитие /ББР/. За това сигнализираха шефове на строителни компании, събрали се в четвъртък миналата седмица за избор на нов председател на Камарата на строителите в България /КСБ/.

Е, какво излиза в крайна сметка: едната ръка не знае какво прави другата, и след като в предишни срещи премиерът се скара на инвеститорите, на 27 юни, понеделник го удари на оплакване от предшествениците си!

Да не забравяме какво

прогнозира Американската aнализаторска група „Рубини глобал економикс” /Roubini Global Economics/. На сайта на „Deutsche welle”, авторът Соня Каникова пусна публикация под заглавие:

 

България: кризата вече не е само икономическа

Изстискването продължава

в анализа четем следното:

Макар вече да не вилнее така опустошително, кризата продължава да нанася удари. И то не само върху икономиката, но и върху политиката. Това важи с особена сила за България, предупреждава Световната банка.

Икономиките на източноевропейските страни-членки на ЕС ще се върнат към положителен растеж през 2010 и 2011 година, но едва ли ще достигнат нивата от периода преди кризата. В редовния си икономически доклад EU10 за 10-те най-нови членки на ЕС Световната банка предупреждава за рискове, които са не само от икономическо естество.

Според доклада икономическият растеж в Източна Европа през 2010 година ще е само 1.6 процента; той трудно ще компенсира рязкото свиване с 3.6 процента през миналата година. Прогнозата за 2011 е по-добра: 3.6 процента растеж, но това ниво на възстановяване е слабо в сравнение с темповете на икономически растеж преди кризата. Едва през втората половина на 2011 може да се очаква връщане към предкризисните темпове.

Изтокът зависи от Запада

Световната банка подчертава, че възстановяването на източноевропейските икономики зависи от серия външни фактори: бързото световно възстановяване, възвръщането на доверието във финансовите пазари, ниските лихви и по-доброто използване на европейските фондове биха гарантирали ускорено възстановяване на 10-те разгледани държави.

Накъде без пари?

„Но не и през 2010. Тази година растежът ще е доста скромен”, вещаят експерти от Световната банка, според които основните причини за това са мудното икономическо възстановяване в Западна Европа, както и вероятността от нови сътресения на финансовите пазари.

Безработица, безпаричие, безпомощност

Сред другите затруднения за икономиките на 10-те най-нови страни-членки на ЕС са слабото кредитиране за частния сектор, високата безработица и намаляването на капиталовите постъпления. През януари тази година близо 5 милиона души в десетте източноевропейски членки на ЕС са били безработни. 2010 година ще донесе още по-висока безработица, предупреждава докладът на Световната банка. В България от 2008 година досега безработицата се е увеличила с по-малко от 4 процента; страната е в групата на източноевропейските държави с най-слабо увеличение на броя на безработните.

В тези условия потреблението навсякъде остава ниско. Възстановяването на потребителското доверие е най-добро в Унгария, Словакия, Естония и Словения, а най-слабо - в България и Румъния. Слабото потребителско търсене в България е довело до намаляване на вноса от 83 процента от БВП през 2008 година на 58 процента през 2009. Преките чужди инвестиции са паднали под 2 процента във всички източноевропейски членки на ЕС, с изключение на България и Румъния. В България постъпленията на капитал са намалели от 33 процента от БВП през 2008 година на само 6 процента през 2009.

Политически сътресения спъват България

Световната банка изтъква и опасността от политическа нестабилност поради продължителния ефект на кризата и намалялата способност на правителствата да провеждат необходимите структурни реформи. Американската aнализаторска група „Рубини глобал економикс” (Roubini Global Economics) също алармира за големи политически рискове, особено в България.

Разтварят се нови дупки

В анализ на групата се изтъква, че подкрепата за правителството може да намалее поради няколко фактора: строгата фискална политика, насочена към поддържане на валутния борд и влизане в еврозоната от една страна и от друга страна договори, сключени между държавата и бизнеса, за които не са предвидени средства и които потенциално могат да доведат до 7 процента бюджетен дефицит - стойност, която би сринала перспективите за еврозоната.

Освен това, казва в анализа си „Рубини”, държавата дължи на частни бизнеси около 750 милиона евро, които трябва да бъдат изплатени тази година. „България получи много похвали за ниския си бюджетен дефицит, но той е бил постигнат чрез забавяне на плащания от страна на държавата”, подчертава в анализа си „Рубини”.

Импийчмънтът - лоша идея

Допълнителни рискове, според „Рубини”, произтичат от недовършената реформа на съдебната система, както и от идеята за импийчмънт на президента. Според американските анализатори това само би забавило икономическото възстановяване, тъй като „президентът е този, който ратифицира важни закони, необходими за раздвижването на българската икономика”.

Преди време „The Economist” критикува правителството на Борисов и премиерът тутакси реагира с обвинение, че някой в България е писал материала. Сега, след като от правителството отминаха с мълчание този анализ кой ще бъде обвинен за анализа на „Roubini”?

 

„Министерския съвет не е обсъждал сделката за приватизация на Булгартабак холдинг АД – заяви министър-председателят Бойко Борисов от парламентарната трибуна в отговор на въпрос на депутатите Корнелия Нинова и Румен Овчаров. – Като заключение можеме, а и вие можете да ни поздравите за това, че успяхме в условията на тази тежка финансова криза да изплатиме 35 милиона на тютюнопроизводителите, които с голяма радост ги получиха.

Ц. Цачева: Реплика.

Румен Овчаров: Уважаема, госпожо председател, господин премиер, вие всъщност чухте ли какво Ви попита госпожа Нинова преди да прочетете страницата, която Ви бяха пратили не знам дали от министерството, или от Агенцията по приватизация. Тя Ви попита всъщност - кой ще носи отговорност за това, което ще се случи с Булгартабак. И Вие се направихте на ударен и то с...

Цецка Цачева: Няма такъв поставен въпрос, госдподин Овчаров...

Румен Овчаров: ...с право. Не напротив - въпросът беше обсъждан ли е в Министерския съвет процесът на приватизация. И Вие казахте, че в Министерския съвет такъв хпроцес не е обсъждан, и аз бих казал с право, вие го направихте така, защото Вие искате да избягате от отговорност от това – какво ще стане с приватизацията. Защото е ясно, че Вашата цел не е да приватизирате Булгартабак на висока цена, и да изпълните препоръката на г-жа Пърфийлд, шефа на мисията на Фонда /МВФ-бел. Л. М./, за да ганартирате поне от малко фискалния резерв. Нямате намерение също така да гарантирате развитието на дружеството, защото само 5 процента са инвестициите от оценката на дружеството. Нямате също така намерение да гарантирате социалните права на работниците, затова и те са против тази приватизация. Всъщност прави са, защото всички приватизации с гарантирани работни места ги знаем как завършиха досега. Примерът с „Кремиковци”, с „Плама”, с БГА „Балкан”  с цялата масова приватизация е ясен. Няма да гарантирате нищо и на производителите на тютюн, защото това, което казвате сега няма никакво отношение къмв тютюнопроизводството. Защото днес в България се изкупуват 47 тона тютюн и то без Булгартабак да има нещо общо с това. Вашата цел е да разчитите терена, да гарантирате на един предварително предизвестен купувач дружеството и да му го сложите на тепсия. И за това Вие сте готов да дойдете тука, господин министър-председател,  и да излъжете народните представители, буквално. Извинявайте, госпожо председател, че се изказвам така, но ще прочета доклада на председателя на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /АПСПК/, който казва така:...

Ц. Цачева: Времето Ви изтече, господин Овчаров...

Р. Овчаров: на среща при министър-председателя, на среща при министър-председателя, в Министерския съвет.../депутатите от ГЕРБ ръкопляскат, за да изпратят Борисов/.

Ц. Цачева: Много Ви моля

Р. Овчаров: ...господин Борисов...

Ц. Цачева: Дуплика, няма да вземате дуплика. Да благодарим на министър-председателя за участието му в парламентарния контрол и да преминем къв изслушването...

Канал 3, който показа въпроса за Булгартабак, зададен от Корнелия Нинова:

К. Нинова: Уважаеми господин министър-председател, въпросът ни с колегата Румен Овчаров е, обсъждан ли е в Министерския съвет въпросът с приватизацията на „Булгартабак. Задаваме този въпрос, защото в последния месец се появиха от хора във Вашия екип, противоречиви твърдения, дори взаимноизключващи се тези. На второ място го задаваме защото – целите, обявени от правителството на за приватизацията на Булгартабак не съответстват на критериите, заложени в сделката. Какво имам в предвид: първа цел – получаване на висока цена, за да се осигурят пари в бюджета. В същото време обявяваната цена е 100 млн евро – изключително ниска цена за Булгартабак, която има повече пари само в сметките си. Втора цел : да се осигурят инвестиции в дружеството, за да се развива. В същото време – за инвестиции са дават само пет от сто точки и инвеститорът се задължава да инвестира за следващите пет години. Трета точка: за де запази предметът на дейност на дружеството, но няма нито една дума за запазване на производството на български марки цигари в критериите за приватизация. И четвърта цел: подпомагане на тютюнопроизводството – абсолютно неаргументирана и несериозна. Нещо повече – търсите стратегически инвеститор, но в критериите, които залагате има записано да преработват 12 тона тютюн годишно, на което условие не отговаря нито един от чуждестранните инвеститори. Т. е. Вие предварително ги отхвърляте от сделката. Министър Трайков заявява, че тези критерии не са добри, че Булгартабак ще получи ниска цена и тютюн, който не му трябва. А министър Трайков е отговорен за дружеството Булгартабак.

На второ място, директорът на Агенцията заявява: цената за нас не е важна – ето го първото противоречие... и казва – нямаме никакви гаранции, че няма да го купи някой и да го препродаде. Трето, Ситигруп, консултантът казва – не сме съгласни със сделката. Четвърто: синдикатите казват: Не сме съгласни със сделката, тя е вредна за държавата и за дружеството. Питаме Ви, г-н Борисов, след като всички страни в тази сделка не са съгласни със сделката и я определят като вредна, кой е за тази сделка, вие ли сте за тази сделка, объсжада ни е сделката в Министерския съвет...

Ц. Цачева: Времето Ви изтече, госпожо, Нинова! За отговор, министър-председателят на Република България, г-н Бойко Борисов.

Б. Борисов: Уважаема, госпожо председател, уважаеми народни представители, г-жа Нинова, г-н Овчаров. Вероятно знаете, че Стратегията за приватизация на Булгартабак холдинг е била приета 2003 година. Повтарям, 10 декември 2003 година от Народното събрание и отменена 2008 година, с решение на същото....

Борисов разказва историята на тази насрочвана, приемана и отменяна приватизация най-подробно. Борисов съобщава, че само Агенцията за приватизация може да се занимава със сделката, да дава указания за начина на извършване на сделката и прочие подробности. „Нито едни от членовете на Надзорния съвет на Агенцията не е гласувал „против”, повтарям – нито един от членовете на Надзорния съвет на на Агенцията не е гласувал против, а въздържал се е гласувал ...Руси Статков, от БСП... Министерският съвет не е обсъждал параметрите за приватизация на сделката за приватизация на Булгартабак ЕООД. А мисля че в заключение можете да ни поздравите за това, че успяхме в условията на тази тежка финансова криза да изплатиме 35 милиона на тютюнопроизводителите, които с голяма радост ги получиха...”

На пресконференция в кулоарите на парламента Корнелия Нинова разясни на репортерите това, което не успя в пленарна зала, тъй като бе прекъсната от председателя на парламента, Цецка Цачева. Ето по-същественото от думите на Нинова:

Министър-председателят излъга българския парламент и българските граждани за това, че той и Министерския съвет нямат отношение към сделката за приватизация на Българтабак, че единственият орган, който може да вземе отношение в случая е Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Това не отговаря на истината и доказателство за тези мои думи е документът , който току що ви раздадох. Той представлява Доклад на изпълнителния директор на АП до председателя на Надзорния съвет на АПСПК.

В Доклада може да се види на последните две страници, че злепостаовя директно министър-председателя, който еднолично взема решенията за тази сделка, притиска ва среща в МС консултанта да промени параметрите на следката, неясно по какви причини и неясно по какви критерии. Очевидно целта на сделката не е тя да бъде прозрачна, да спечели държавата и да се развива дружеството. Ня няколко пъти в този Доклад се казва: „...както беше договорено на среща при министър-председателя, консултантът Сити груп трябва да свърши еди си какво...” Това е абсолютно недопустимо, консултантът е независим, държавата го е наела да дава съвети и консултации и му плаща за това два милиона лева. От документа е видно, че всички предложения на консултанта се отхвърлят и сделката се договаря зад гърба на всички страни, еднолично от министър-председателя, в неговия кабинет. Обръщаме ви внимание, че с тази сделка не са съгласни министър Трайков, който е принципал на дружеството и който казва, че критериите за приватизация не са добри. Имаме изказването на директора на Агенцията за приватизация, което е стряскащо. В него се казва, че купувачът не може да гарантира, че няма да затвори дружеството след като го придобие. Имаме подписано от двата синдиката в Булгартабак, подписано от всички работещи в дружеството, че сделката е вредна за държавата, и за предприятието и имаме  позицията на консултанта Сити груп, че сделката е вредна за държавата и за предприятието. Питаме тогава – за кого е полезна. Има ли връзка определянето на купувача с тези разговори, които са провеждани в кабинета на министър-председателя и за които ние сега Ви представихме доказателство.”

Румен Овчаров допълни: „Когато Бойко Борисов говори в България – фактите мълчат... Бойко Борисов говори неща, които се разминават с фактите...Бойко Борисов иска да избяга от тази отговорност, за това се прави на ударен за срещата в Министерския съвет,  за това се прави на ударен, че не знае, че той лично е казал какво и как да се запише, а отговорността за това ще бъде много голяма, защото очевидно Булгартабак ще бъде продаден на много ниска цена, без всякакви гаранции за персонала, без всякакви гаранции за развитие на дружеството, и без всяакакви гаранции за тютюнопроизводителите. Не се заблуждавайте от демагогията. Никой, по никакъв начин не гарантира на тютюнопроизводителите, че тяхната продукция ще бъде изкупувана! Освен това не е и необходимо – всичко това се прави, за да се разчисти терена за една фирма, която трябва да спечели. Да се изгонят стратегическите инвеститори /аз съм написал името й и съм дал този плик, запечатан в редакцията на един вестник!/... Забелязахте ли закъде бърза Бойко Борисов – единственото усилие, което ще положи Бойко Борисов, физически и умствено, е да разреже лентата на ТЕЦ „Марица-Изток !” Да беще поканил поне Иван Костов, който има отношение към криминалното стартиране на този обект. ”

Корнелия Нинова допълни, че управляващите говорят за голям, стратегически външен инвеститор., но в условията заложени в критериите за приватизация е написано така, че нито един от големите външни ... не отговаря на тези условия, предварително се знае, и няма да участват. А това е именно условието стратегическият инвеститор да преработва, със собствени мощности, 12 000 тона тютюн, годишно. Нито един от големите, нито Филип Морис, нито.. не отговаря на това условие, и те още от сега заявяват, че няма да се включат в надпреварата. Е тогава кой остава след като големите, външни стратегически инвеститори няма да играят? Съдим за това само от това, което е публикувано като критерий. Очевидно е, че критериите не са пазарни, защото не можеш да заложиш на бъдещия купувач на Булгартабак да изкупува и преработва тютюна на България в следващите пет години, след като Булгартабак ползва само 10 или 12 процента от този тютюн – той /бъдещият стратегически инвеститор/няма какво да го прави. Това е непазарно условие, не икономическо,...очевидно е, че има някаква друга причина да се заложи този критерий... консултантът не е съгласен със задължението за изкупуване на тютюн да бъде включено в цената и част от сделката. Той предлага това да бъде включено по-късно, в приватизационния договор, но да не е условие да определяне на купувача. Условието за купувача да бъде по-висока цена, която да влезе в бюджета, т. е. консултантът не е съгласен с тези параметри, които им задава Бойко Борисов на тази тайна среща в Министерския съвет.

Сашо Диков изказа предположение, че се правело всичко възможно, Булгартабак да се купи от една българска банка, затова се режели чужди инвеститори.

Целите, които са поставени при приватизацията на „Булгартабак”, няма да бъдат постигнати, каза и на пресконференция в Благоевград депутатът от Коалиция за България Корнелия Нинова, предаде репортер на радио ‘‘Фокус’’ - Пирин. Нинова бе категорична, че от тази приватизация ще загубят държавата, самото дружество, производството на български цигари, както и самите тютюнопроизводители.

Нинова посочи, че според конкурсната документация трябва да се осигурят максимални постъпления в държавния бюджет от приватизацията на „Булгартабак”, но всъщност ще се продаде възможно най-евтино. „Министър Трайчо Трайков каза, че се гони цена от 100 млн евро. Това е ниска цена за „Булгартабак”. Само в сметките им има 134 млн лв, балансовата стойност на активите е 195 млн. лв.”, каза депутатът.

Нинова цитира изказване на директора на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, според което става ясно, че цената в тази сделка не е водещ критерий. Като друг обезпокоителен факт при приватизацията на дружеството депутатът посочи, че не се гарантират сериозни инвестиции в бъдеще, за да се модернизира и да се развие.

„Интересни обаче са тълкуванията на предмета на дейност на „Булгартабак”, които се правят от управляващите. Многократно е споменавано, че ще се запази изкупуването на тютюн, но основната дейност на дружеството е производството на цигари. А в условията за купувачите няма залегнал ангажимент да произвеждат български марки цигари”, категорична бе Нинова.

Твърдението, че проблемите на тютюнопроизводителите, че с намирането на купувач на тютюна им се решава проблема, не е истина бе категорична Нинова в коментара си по бъдещата сделка. Тя бе категорична, че по този начин правителството иска да се оправдае пред тютюнопроизводителите и да не им гарантират оттук нататък полагащите им се доплащания. Като друг обезпокоителен факт тя посочи, че обезпечението, което купувачът ще даде за задължението си да изкупува тютюна ще бъдат машините и сградите на „Булгартабак”, което е малко да бъде определено като абсурд!

Никога "Булгартабак" не е имал основен предмет на дейност – изкупуване на тютюн. Това каза Корнелия Нинова от ПГ на Коалиция за България, която заедно с Петър Димитров зададе въпрос на финансовия министър Симеон Дянков, свързан със становище на консултанта по сделката за приватизация на Булгартабак Холдинг, предаде репортер на Агенция “Фокус”.

По думите на Нинова - няма залегнало изискване в договора за приватизация за продължаване на производството на български марки цигари, което е основният предмет на дейност.

Няма как да привлечете стратегически инвеститор, като знаете, че предварително сте заложили условия, на които нито един инвеститор не отговаря, заяви Нинова.

Ще загуби дружеството, ще загубим производството, посочи Нинова и заяви, че ще се постигне затварене на българските цигари и производство на ишлеме на чужди марки.

Ето как се разви парламентарното питане от 27 май за приватизацията на Булгартабак и какъв отговор даде Симеон Дянков:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Предлагам на намалим почивката си, но да приключим с въпросите към министъра на финансите.

Затова ще дам думата за следващия въпрос на народните представители Петър Димитров и Корнелия Нинова относно становище на консултанта по сделката за приватизация на „Булгартабак холдинг”.

Заповядайте.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.

Господин вицепремиер, поредният скандал е свързан с приватизацията на „Булгартабак холдинг”. Министерството на икономиката специално възлага на Агенцията за приватизация да наеме качествен консултант, който да я подпомага в тази процедура, който да направи цялостно консултиране и да оказва съдействие на Агенцията за приватизация. На 11 март 2010 г. такъв консултант е нает. Това е „Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид”, който трябва да подпомага Агенцията за приватизация. Той трябва да определи целите, да предостави профил на широк кръг потенциални инвеститори и критериите, на които тези инвеститори трябва да отговарят. Съгласно чл. 1, ал. 1 от договора „Булгартабак” ще вземе решение въз основа на предоставените по договора консултации.

„Ситигруп” си свършва работата, предоставя доклад и Надзорният съвет на Агенцията за приватизация по всички пунктове, в т.ч. метод, критерии отхвърля този доклад.

Затова моят въпрос към Вас е: защо Агенцията за приватизация не се съобразява с професионалното становище на наетия от Вас консултант? Кой наложи на Надзорния съвет да приеме критерии, различни от препоръчаните от „Ситигруп”? Ще прекратите ли договора с тях и ще откажете ли договореното плащане? Трябва да се платят 2 млн. лв. на „Ситигруп” за консултации, които са му отказани. И понеже премиерът все ги мери в сирачета, това означава издръжката на 333 сирачета за една година. Чакам отговора Ви, господин вицепремиер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин вицепремиер, за отговора.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Димитров, ще си позволя да прочета въпроса, който Вие настина ми зададохте в писмена форма, който е съвсем различен от въпросите, които сега зададохте.

Въпросът е, цитирам: „Уважаеми господин заместник министър-председател, вярно ли е, че консултантът по сделката за приватизация на „Булгартабак холдинг” „Ситигруп” е изразил несъгласие с условията по приватизацията?”

Отговорът на това е: не, не е вярно.

С писмо от 26 април 2011 г. „Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид” подчертава, цитирам: „че остават ангажирани в ролята си на консултант на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и очакват да продължават да работят заедно с агенцията с оглед осигуряване на успешен резултат за държавата”. Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплика?

Народният представител Корнелия Нинова.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин вицепремиер, това, което казвате, не е вярна информация. Вие много добре знаете, че „Ситигруп” не е съгласен с параметрите на сделката. Те са Ви написали това свое становище, и ние го знаем. Ето ги документите (показва): доклад на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол до Надзорния съвет, в който се коментира мнението на „Ситигруп” и по всеки един от параметрите на сделката се отхвърля.

„Ситигруп” имат аргументи, за да дадат становище, че тази сделка няма да е успешна за държавата.

Техните аргументи са следните: няма да се постигнат целите, поставени в Стратегията за приватизация, а те са: осигуряване на постъпления в държавния бюджет от приватизацията на дружеството. Няма да се постигне тази цел, защото за оценка на предложената цена се дават само 35 от 100 точки при оценка на офертата.

Няма да се постигнат, защото министър Трайков заяви, че ще продаде „Булгартабак” за 100 милиона, колеги, при положение че в сметките на „Булгартабак” към онзи ден имаше 134 млн. лв., а по балансова стойност сградите и машините струват 195 милиона. Тук не включваме собственост на марки, пазарен дял и т.н. Ето защо целта да се осигурят повече пари за бюджета и да се вземе висока цена няма да се постигне, и „Ситигруп” са против това.

На второ място, запазване и развитие дейността на дружеството в конкурентна среда. Няма да стане, защото това означава да се осигурят инвестиции на дружеството, за да се развива то в конкурентна среда.

Уважаеми колеги, за инвестиции по тази сделка се предвиждат пет точки оценка от 100 и инвестиции само в размер на две години. Тоест дружеството не може да разчита на голям инвеститор, за да развива в конкурентна среда дейността си.

Запазване на основния предмет на дейност на дружеството и на неговите дъщерни дружества – и тук е записано, че трябва да се запази предметът на дейност изкупуване на тютюн.

Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, никога „Булгартабак” не е имал като основен предмет на дейност изкупуване на тютюн. „Булгартабак” има предмет на дейност производство на цигари. В критериите обаче за приватизацията няма залегнало изискване бъдещият инвеститор да запази производството на български марки цигари.

И последно, да се привлече стратегически инвеститор.

Господин Дянков, няма как да привлечете стратегически инвеститор, като знаете, че предварително сте заложили условия, на които нито един от големите играчи в този бранш не отговаря. Имам предвид, че сте заложили условия големите стратегически инвеститори да преработват по 12 хил. т тютюн. Нито един от големите не прави това, защото те произвеждат цигари, а тютюна си го купуват преработен, без да го преработват сами.

Ето защо ние твърдим, че от тази сделка ще загуби държавата, защото ще вземе ниска цена. Ще загуби дружеството, защото няма да му бъдат осигурени инвестиции за развитие. Ще загуби българското производство, защото няма ангажимент да се произвеждат български марки цигари, а това означава затваряне на българските цигари и производство на ишлеме на чужди марки. Кой ще спечели от тази сделка е реторичен въпрос. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: С това приключихме въпросите и питанията към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков. (Реплика от народния представител Георги Божинов.)

Не е поискал думата за дуплика. Аз не мога да накарам насила никой да говори от трибуната, господин Божинов.

Оставям без коментар твърдението на Симеон Дянков и отговорът, седмица по-късно на премиера Бойко Борисов.

 

Уестингхаус” изплю камъчето и призна че иска да измести Русия. В поредната си публикация Уикилийкс обясни защо изграждането на атомната централа “Белене” в България се забавя.

Изданието "Комерсант" коментира проблема, който този път получава повече яснота. Според данните на сайта, американската "Уестингхаус", която се ползва с подкрепата на американското посолство от 2009 г. активно е работила за да пречи и забавя проекта, както и по отказа на България от строителството на АЕЦ, като е занижавала техническите характеристики на руските реактори. В ход се пуска какво ли не и най вече подценяване на техническите характеристики на руските реактори. Освен това, напоследък заради компанията “Уестингхаус” американската страна забърка интриги с проблема за съхраняване на отработилото гориво, като след лобиране в Брюксел и извоюване на нормативно регламентиране за съхраняването на ядреното гориво уреди София да откаже връщането на Русия на отработилото ядрено гориво, както беше досега.

На София също така е било предложено да се откаже от купуването на ядрено гориво от Русия и да сключи договор с "Уестингхаус" за същото.

Къде ще се съхранява обаче горивото, закупено от “Уестингхаус”, на какви цени ще го продават американците на “Белене” и дали то е по-качествено от руското – това не е пояснено в доклада на Сатън.

"Комерсант" коментира, че една от причините за досегашното забавяне по изграждането в България на руския проект за новата АЕЦ "Белене” и активната опозиция на американците. Това произтича от документите на американското посолство в София, публикувани на сайта Balkanleaks и сайта Бивол /партньори WikiLeaks/ в препечатването и публикуването на материали от Уикилийкс.

Една от причините за забавянето на строителството в България на новата АЕЦ "Белене" по руски проект би могло да стане активното противопоставяне на американците. Това следва от документите на американското посолство в София, публикувани от Уикилийкс. Според доклада, направен още през 2009 г., от заместник-посланика на САЩ в България Сюзан Сатън, вицепрезидентът за Европа на американската "Уестингхаус", Майкъл Кирст е сравнил в София технологиите на своята компания с реакторите, които Русия е възнамерявала да построи в Белене.

"В подробна презентация топмениджърът показа, че според текущите планове за "Белене" руснаците ще снабдят България не с най-новата технология реактори /второ поколение/ на значително по-висока цена, отколкото "Уестингхаус" и другите западни фирми, които ще продадат технология от трето поколение", пише г-жа Сатън.

Договорът с "Атомстройекспорт" /АСЕ – компания на "Росатом", строяща атомни централи в чужбина/ за изграждането на АЕЦ "Белене" беше подписан през 2008 г., от българската държавна Национална електрическа компания /НЕК/ по време на правителството на лявоцентристката коалиция, оглавявана от Сергей Станишев.

На парламентарните избори през 2009 г. управляващата коалиция загуби, като след избори правителство състави партията ГЕРБ, а премиер стана Бойко Борисов. В резултат, реализирането на проекта фактически беше спряно, а строителството на енергийни блокове изобщо не започна.

В началото на април "Атомстройекспорт" успя да изтръгне от НЕК подписването на поредното допълнение към договора, което предвижда сключването до 1 юли на окончателен договор за изграждането на атомната централа.

В Доклада си, Сюзан Сатън твърди, че българското правителство "по време на преговорите е обещало да използва американска технология, за да диверсифицира доставките на ядрено гориво и да създаде хранилище за отработило ядрено гориво /ОЯГ/". Според нея, по време на една от срещите, ръководителят на американската Holtec International Крис Сингх бил предложил на българския премиер Бойко Борисов да построи две хранилища за ОЯГ от пети и шести блокове на АЕЦ "Козлодуй" /централа също е построена по руска технология в епохата на СССР/.

Според излязлото в Уикилийкс, Сюзан Сатън е отбелязала, че България е единствената страна в Европейския съюз, която плаща на Русия "значителна цена" за отработилото ядрено гориво. Според доклада на Сътън, господин Борисов даже бил наредил на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков да подготви договор с американците, което така и не се е случило.

След това през 2009 г. било постигнато споразумение за посещения на американски компании в страната (тези пътувания се състояха през април 2011 г.).

В документите, които прилага Сатън се твърди, че директен натиск върху София е оказвала и Москва. Г-жа Сътън съобщила за неофициален разговор с Бойко Борисов, в който той разказал, че по време на срещата си с Владимир Путин в Гданск през септември 2009 г. руският премиер е намекнал, че България "рискува да замръзне" през следващата зима, ако не предвижи напред от мъртвата точка съвместните проекти.

Ще припомним, че в началото на 2009 г. заради конфликта между Русия и Украйна доставките на газ за Европа по украинските транзитни газопроводи бяха прекратени. Освен това, американският дипломат е написала, че Москва също "косвено заплашвала" да прекрати доставките на ядрено гориво за "Козлодуй" в случай, че не бъде реализиран проектът "Белене".

Да се причисляват реакторите ВВЕР, които се предвижда да бъдат построени в АЕЦ "Белене", към второ поколение на конкурентните от “Уестингхаус” неу несъстоятелно, смята ръководителят на независимото издание "Атоминфо" Александър Уваров. Той отбеляза, че не съществува никакъв международен орган, който официално да определи какво поколение са реакторите. Но, според експерта, започвайки с АЕЦ "Бушер" може да се спори само по това, дали новите руски реактори се отнасят към поколение "три" или "три плюс".

Господин Уваров добавя, че проектът "Белене" е преминал сертификацията на европейските експлоатиращи организация /EUR/, което, според него, не би могъл да направи реактор от второ поколение. Той също така отбелязва, че е невъзможно в момента да се сравняват цените на руските АЕЦ с проектите на "Уестингхаус", защото американската компания не строи станции в развити държави и всички оценки за цената на новите американски АЕЦ могат да бъдат само хипотетични. Последната фиксирана цена за АЕЦ "Белене", посочена от "Росатом", е 6,4 милиарда евро.

Преди десет дни, пак “Комерсант” написа, че по проекта АЕЦ "Белене“, "Росатом“ не приема отлагане, а в същото време премиерът прехвърлил отговорността на парламента

Тогава изданието отбеляза, че руската държавна корпорация "Росатом" не приема по-нататъшно отлагане на изпълнението на проекта за АЕЦ "Белене", каквото допуска българският министър-председател и икономическият министър. В коментар по темата и при отговор на журналистически въпрос за публикуваното в “Комерсант”, на пресконференция, българският премиер заяви, че не чете този вестник. Той препоръча на изказващите се в България "да си мълчат и да не се обаждат“ и даде да се разбере, че накрая ще прехвърли на парламента отговорността за своето решение за "Белене“.

Пълният анализ на проекта за АЕЦ "Белене" от британските консултанти HSBC може да отнеме 18 месеца, написа тогава, на 20 април в. "Комерсант", като се позова на думите на министър Трайчо Трайков от вторник, 19 април. В тази публикация на “Комерсант” властите в София не скриха, че се надяват "Росатом" да прояви разбиране и да сключи с България ново споразумение.

Единственият проблем на проекта за строежа на АЕЦ “Белене“ в преговорите е за цената на централата, а по отношение на безопасността няма какво повече да се предложи смята руската страна. Реакторите в Белене ще са най-безопасните в света, заяви в сряда пред български журналисти в Москва Генадий Тепкян, вицепрезидент на руската компания изпълнител на проекта “Атомстройекспорт“ (АСЕ), цитиран от БНТ.

На 26 април България и Русия започнаха пореден кръг от преговори по проекта, като Тепкян бе оптимист, че този път двете страни ще успеят да се разберат и до 1 юни окончателният договор за строежа на АЕЦ Белене ще бъде факт.

В същото време, министърът на икономиката, енергетиката и туризма на България Трайчо Трайков призна, че британската банка HSBC, наета с висока цена и висок процент за консултант по следката, няма да е в състояние да направи пълен анализ на толкова мащабен проект, като АЕЦ "Белене", в оставащия срок от два месеца до 1 юли.

Освен това във връзка с исканията на Европейската комисия след случилото се в Япония, министърът не изключи да се наложи ново проектиране на системите за пасивна и активна безопасност на бъдещата централа.

Във връзка с очевидното разтакаване на правителството по проекта, от "Росатом" обяснили пред "Комерсант", че се ръководят от подписания 12-ти анекс към договора за АЕЦ "Белене", според който окончателният договор за изграждане на централата трябва да бъде парафиран до 1 юни и подписан до 1 юли тази година. Ако това не стане, "Атомстройекспорт" /дъщерна фирма на "Росатом", изпълнител на проекта за АЕЦ "Белене"/ няма да има юридически основания да продължава работата си в България, добавили от държавната руска корпорация. Това ще означава, че България се е отказала от проекта и че "Атомстройекспорт" ще поиска незабавно поиска неустойки за своите загуби, заявили от "Росатом".

За размера на тези неустойки вестникът не се позовава на източниците си в руската корпорация, а на думи на бившия директор на НЕК Красимир Първанов, който заяви, че е подписал злополучния анекс 12, за да избегне предявяването на иск в международен арбитраж на стойност 980 милиона евро.

В същото време позицията, изразена и от премиера Борисов, и от неговия заместник Симеон Дянков, гласи, че споразумението, подписано от Красимир Първанов на 5 април т.г., не променя нищо в досегашната ситуация около проекта. Трайков от своя страна поиска уволнението на Първанов, защото въпреки забраната му той е подписал обвързваща клауза, задължаваща България да подпише окончателен договор за "Белене" до 30 юни.

Помолен да коментира тиражираното от в. "Комерсант" в сряда, Трайков заяви:"Нека нашите вестници да си напишат нещо, за да си кореспондират журналистите от двете страни, аз няма как да коментирам всяка публикация".

Българският премиер Борисов заяви на всеослушание: "Аз не чета "Комерсант". Това им е работата – да пишат, каквото искат. И там журналистите са като тук – едните са обективни, а на другите им плащат да задават въпроси", коментира темата той.

След което за пореден път припомни своята съкратена версия на развитието по проекта "Белене“ – кога е бил подписан договорът, цитира любимото си "когато президентът Първанов обяви Големия си шлем", като страните са си дали 12 месеца "да изтрезнеят след пианобара" и да уредят всички въпроси, свързани с "експлоатация, индексация, сигурност". През 2007 г. е трябвало да бъде подписан окончателният договор за "Белене" припомнил премиерът и "сега вече може би щеше да бъде пред пуск първият реактор".

"Те са нямали бърза работа. Сега ме пресират мене да взема...всъщност да започна всичко отначало. Е, няма да го направя за толкова милиарди. И затова сме наели консултанти, които всичко това да ни го изчислят, преценят, да ни дадат сигурност, цена, прогнозни стойности – на тока, региона, електропреносни системи, земетръсни зони, бъдещи директиви на Брюксел.

Тогава ще взема решение. Всички, които искат да се изказват по темата, е трябвало да го направят в периода 2006 – 2007 г. Сега ще си мълчат и няма да се обаждат ..." в типичен стил допълни премиерът.

Според вижданията на Борисов "всеки иска да се изкаже по темата заради мене да му отговоря, да го направя значим в предизборната кампания като основен противник на ГЕРБ"...

Борисов чистосърдечно обясни на глас и “малките хитринки” на ГЕРБ: "Бургас и бургаският регион се бушуваха и бунтуваха срещу проекта за петролопровод "Бургас – Александруполис". Спряхме го, но там неустойките са много по-малко и ние го правим много интелигентно, това не можете да ни го отречете, за да не плати един ден държавата. Но тука са ни вкарали с двата крака вътре, аз правя всичко възможно да се измъкнем оттам ...".

За да не останат каквито и да било съмнения в някого за американския интерес и натиск да бъде изместена Русия и лансиран “Уестингхаус” с реакторите си, компанията представи в София реакторите си от най-ново поколение 3+, въпреки че няма нито обявен конкурс, нито някаква легитимна причина да се сменят реакторите в “Белене”. Освен това вицепрезидентът на енергийната компания за Южна Европа Хосе Гутиерес се срещна с министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

От "Уестигхаус" отказаха да коментират ориентировъчната цена на един такъв блок, но обясниха, че поколението 3+ се отличава с три неща от реакторите от трето поколение - съчетава системи за пасивна и активна защита, изграден е на модулен принцип, за скоростно изграждане до 36 месеца и е лесен за управление.

От "Уестингхаус" откровено се самопредложиха като представиха пред българските ядрени специалисти и пред Трайков преди това и технологични възможности за извеждане от експлоатация на спрените вече І до ІV блокове на АЕЦ "Козлодуй", въпреки че никой не е обявявал конкурс за подобно извеждане?!?

"Имаме огромен опит в съхраняването и обработването на ниско- и средноактивни ядрени отпадъци, извършвали сме подобни проекти в Испания, Словакия, Франция и Италия", каза Гутиерес, но къде и как ще се съхраняват отпадъците на отработилото ядрено гориво американецът не цитира. Представителят на “Уестингхаус“, чийто основен акционер е японската “Тошиба“, посочи пред журналисти, че компанията е готова да участва във всеки нов ядрен проект в България, а такива освен “Белене” няма заявени?!

Година по-рано, при посещение на Трайчо Трайков в САЩ от ресорното ведомство бе съобщено за интерес на “Уестингхаус“ да строят нова ядрена мощност в съществуващата АЕЦ у нас.

Компанията бе подизпълнител в офертата на “Шкода Алиенс“ за строежа на АЕЦ “Белене“, но бе предпочетена руската “Атомстрйекспорт“.

Ако не друго, поне получихме потвърждение на съмненията си, че субектът, който пречи на проекта “Белене” е американската “Уестингхаус”. Може би затова посланикът на Щатите Джеймс Уорлик си позволява да ходи на проверка в АЕЦ “Козлодуй” и да влиза и излиза в министерства и министерски съвет, когато му скимне, прегърнал ролята си на генералгубернатор!

 

Ако някой не е разбрал, то виновникът за скандалите около подписаното допълнително споразумения №12, Симеон Дянков, натресен неизвестно от кого и как на министър-председателя Бойко Борисов, се подигра публично на премиера си и на колегата си, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, Трайчо Трайков!

Как се получи така, че хем Бойко Борисов да обяви, че ще махне шефа на НЕК Красимир Първанов, за това, че е подписал през главата на министъра си Трайков документ, за който изрично му е било забранено да подписва – хем виновникът за това непослушание Симеон Дянков се дистанцира от скандала, сътворен от него самия, и остана цял и невредим!

Както обичаше да казва баба ми: “Не всеки го може!”

Ще припомня историята в няколко реда:

 • Министър Трайков предупреждава шефа на НЕК да не подписва допълнителното споразумение №12;
 • Шефът на НЕК го подписва, прескачайки министъра, без да се съобрази с неговото нареждане и по-късно, министърът на икономиката заяви на пресконференция, че освобождава шефа на НЕК Красимир Първанов;
 • Десните от опозицията викнаха в един глас, че това е посегателство върху националната сигурност и декларираха, че ще има ответни действия от тяхна страна;
 • Външният министър Н. Младенов по този повод нарече Кр. Първанов боклук, а всички, които не са съгласни с политиката на правителството на ГЕРБ – боклуци;
 • Кр. Първанов даде пресконференция, на която обясни, че съгласие да подпише като прескочи министъра си, му е дал лично вицепремиерът Симеон Дянков!
 • Симеон Дянков изчака скандалът да се разрасне, след което обяви, че той е наредил на Първанов да прескочи министър Трайков и подпише допълнителното споразумение!
 • Лидерът на сините Мартин Димитров, който е известен с това, че трудно влиза в час - попита: „Как става така, че човекът в правителството, който е бил изцяло срещу „Белене” – Дянков, за него се твърди, че той бил дал съгласие за окончателния строеж на „Белене”?
 • “Изпълнителният директор на НЕК Красимир Първанов не е уволнен по настояване на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков” – обяви премиерът Борисов волята на финансовия си министър, като че ли начело на кабинета не е той, а Дянков?!
 • “За втори път и това ще е последният път, за който на министър Трайков му правя подобна забележка – трети път няма да има” - каза министър-председателят Бойко Борисов по повод обявеното уволнение на Кр. Първанов и замазването на скандала от Симеон Дянков пред него самия;

Снощи, след като Трайков отиде и обяви, че ще уволни Първанов, дойде при мен, направи видеоконферентна връзка със Симеон Дянков, Дянков напоително му обясни, как включително и в неделя ги е викал - и руската страна, и Първанов, и НЕК и лично е водил преговорите. Обясни му, че по смисъла на субординацията на правителството, той като вицепремиер и ресорен на Трайков има право да го прави и Първанов да му докладва и че това е груба грешка, че е избързал да говори преди да говори с него. Още повече, че аз слушах разговора между тях двамата и Дянков това го попита, кое налагаше да го кажеш сега, да не изчакаш утре, когато си дойда да излезем и да обясним тези неща”, обясни премиерът.

Премиерът посочи, че двамата министри са спорили час на финансово-икономически теми. „Аз съм избрал Дянков за вицепремиер, а той ми доведе г-н Трайков за министър на икономиката, считайки че той може да изпълнява тази задача, която той като вицепремиер ще му дава. Слушах ги един час и всъщност разбрах, че спорът им е върху думата парафирам. Според Дянков думата парафира означава, че всяка страница се парафира от страните и тя не носи абсолютно никакъв ангажимент до подписване на договора или неподписването му след два месеца”.

Оставям без коментар това обяснение на Борисов – нека читателите да преценят дали има някакъв здрав смисъл в него, или – не.

Дотук имаме заявлението на Трайков, че шефът на НЕК е уволнен за неподчинение, имаме и заканата на Борисов, че Трайков е пътник, имаме и малоумните обяснения, че един подпис не означавал нищо!

До завръщането на Дянков, който е в САЩ, неизвестно по каква причина и колко дълго Кр. Първанов не се счита за уволнен, обяснява на журналисти премиерът Борисов!

“...Утре Трайков си идва, когато си дойде и Дянков ще отидат двамата в парламента, уточни премиерът. Той каза, че досега е бил обвиняван, че едва ли не е диктатор, защото само той говори пред медиите. Сега, когато започнали министрите да говорят, бързали. „Така че ще ги събера и ще въведа малко ред и в приказването”, обещава министър-председателят.

Нищо такова не се случва: Дянков се връща, Трайков е с последно предупреждение, двамата говорят в джипа на премиера, докато пътуват за Севлиево пред Борисов, където отиват за откриване на състезания по мотоциклетизъм!

Слизайки, Трайков мълчи, Дянков обяснява, че не е имало противоречия, а Борисов лично уволнява Кр. Първанов! Никой не се явява в парламента за обяснения, а пък и опозицията странно забравя за скандала!

“Без споразумение с руската страна, през април НЕК и руските партньори е трябвало да отидат на съд в Париж. Споразумението дава отсрочка от три месеца, стана ясно още. Преговорите за това е водил Симеон Дянков” – казва премиерът Борисов.

В спешен порядък са намерени двама консултанти – защо двама и защо ще се харчат грешни пари – това никой не намира за необходимо да обяснява!

Американското лоби на Дянков предлага договор с банка HSBC, а руският партньор “Арева” подписва някакъв меморандум, с неизвестно съдържание и още по-неизвестни параметри на ангажименти!

На Борисов му е уреден край на скандала под мотото “И вълкът – сит, и агнето – цяло”, което ако не беше тъжно, щеше да е смешно...

Виновният за скандала “Белене” Симеон Дянков дава безпрецедентно по арогантност интервю в предаването “На 4 очи”, вместо да се качи на самолета за Щатите и да му видим гърба, след като е направил за смях премиера, като го е унизил да стои в ъгъла и да приема принудително обясненията му по замазване на скандала!

{edocs}simo-aez1.doc,600,400,link{/edocs}

Дянков казва много истини в това интервю, което предоставяме на читателите си с малки съкращения от публикуваното в Информационна агенция cross – друга медия не го публикува по ред разбираеми причини, сред които причини вероятно и тази, свързана с демонстрираното угодничене на водещата Цветанка Ризова пред Дянков!

В това интервю Дянков ни обяви, че нямало “злополучно подписване на допълнително споразумение”, тъй като били защитени интересите на националната сигурност!

По-безпардонно твърдение от министър в 35-годишната си практика на журналист  не съм срещала!

 • Да предизвикаш скандал,
 • да наредиш някакъв чиновник да прескочи министъра си и наруши негова заповед, да държиш самият ти този министър в неведение, в резултат на което чиновникът да се окаже уволнен, а министърът и премиерът унизени –
 • и да намериш, и събереш нахалство да твърдиш, че си направил всичко в интерес на националната сигурност – това си е повече от безочие и арогантност!

“Темата е затворена”, ако някой рече да попита Дянков, а защо той е още на поста си! Обясни ни го самият Дянков!

Две години управление на ГЕРБ, две години министерство на финансите не си е мръднало пръста да направи нещо, за да се изчисли колко ще струва “Белене”, и ето сега виновният за това министър на финансите Дянков обяснява, че е едва ли не Спасителят в ръжта, защото бил намерил банка консултант, която да му свърши работата срещу 65-70 млн евро!?

Та именно той уволни чрез премиера Борисов министъра на здравеопазването А. Борисова, защото не би се свършил работата, неговите скъпо платени чиновници, които получиха и 13 заплата – да изчислят цената на всяка клинична пътека! И в мига, в който проф. Борисова го обяви пред журналистите като негова несвършена работа – тя бе светкавично уволнена!

Какво означава Симеон Дянков да казва: “...най-после имаме консултантът HSBC, банка /The Hongkong and Shanghai Banking Corporation/, една от най-големите банки в света. Финансисти са хората, добри финансисти, на които една от най-големите задачи в този договор е....” и тук Дянков спира, защото няма как да продължи!

Помните ли филма с Тодор  Колев “Опасен чар”, в който героят му крадец-рецидивист бе научил само началото на “Лунната соната” и винаги спираше до там, докъдето я знае?! Този трик на Дянков е до болка познат, но от ролята на един криминално проявен филмов герой!

Цели две години дрема Дянков на заплата и безчет командировки в чужбина във вълнуваща компания, вместо да си свърши работата и организира още с поемане на поста въпросителните, които чак сега възлага на скъпоплатения консултант!?

Да ни забаламосва, че земетресението в Япония му е виновно да не си свърши работата близо две години е повече от малоумно, и няма кой да се хване на тези лакърдии!

А как може един водещ в телевизия с национален обхват да стигне дотам да попита министъра си събеседник следното: “Аз затова, затова се учудих вие от коя страна на барикадата стоите, затова зададох въпросът в обявяването - укроти ли се лошото момче на кабинета „Борисов", какво ви стана?”

Ами че Ризова едва ли не му се обясни в топли чувства с подобни въпроси!

Какво момче, какви пет лева! Какво означава да се укроти? Та нали на наш гръб въпросният министър живее като цар?

Що за падение е да се сервилничи пред някакъв назначен за вицепремиер и министър? Та той на нас ни е длъжен да се отчита, а не журналисти пред него да се навеждат! Що за безобразно поведение!

А как би се приело в друга държава внимателното питане на Ризова: “Другият въпрос, който лично ме смущава и моля ви се някак да ми отговорите логически. Защо е записано споразумението, че с банката те ще получат процент от реализацията или там, както се казва?

Как се нарича подобно сервилничене и как да го тълкуваме – оздравителен процес ли наблюдавахме на човек с ментални проблеми, та му се задаваха щадящи въпросчета, или министър, който е длъжен да дава конкретни отговори?

Защото избраната, с двегодишно закъснение, от Дянков банка, ще получи доста солена сума от 0,95 на сто от крайната цена+ два милиона евро за самата услуга да консултира?! И тук му е мястото да запитам: а кой ще вземе процентът комисионна от уредения за банката договор? Договор от 65-70 млн евро + 0,95 от крайната цена?

Още отсега мога да се обзаложа, че за такива пари – един консултант може да възпроизведе в картина и “Жив е той – жив е!”

Дали на моменти разговорът Дянков-Ризова бе абсурден? Бих казала: повече от абсурден!

От този разговор научихме, че той слива лотария и тото в едно – познайте защо!

Научихме и че проекът “Бургас-Александруполис” няма да се случи, както “Хроники” прогнозира още в мига, когато Дянков го взе под свое крило! А той го взе, за да не вземе да се обърка министър Трайков да работи по него!

От интервюто Дянков-Ризова научихме и че Трайчо Трайков вече няма да има думата по АЕЦ “Белене”!

Научихме от устата на самия Дянков, че е вдигнал мерника на Мирослав Найденов, Ал. Цветков и Трайков и нещо чудно в близко време премиерът да ги натири от правителството!

Научихме и че каквото каже Дянков – това става в държавата, което пък води до следващото подозрение, че министър-председателят Бойко Борисов има вероятно декоративни функции вече в изпълнителната власт!

Щом някакъв си Дянков може да го направи смешен и за резил, да обърне държавата с краката нагоре и след това да се похвали, че е спасил националните интереси и сигурност – какво друго ни остава да си мислим!

Дали пазарлъците в тази държава се осъществяват на принципа “Кон за кокошка”, дали Дянков е преглътнал уволнението на Кр. Първанов, за да обяви, че е съгласен в подписания от Борисов еднолично Пакт за Еврото? Един ден все ще научим...

Важното е, че кристалната мечта на премиера министрите му да се мразят е осъществена и то благодарение на усилията на министър Симеон Дянков!

 

Двама консултанти по “Белене” – една цел! Защо се дублират бъдещите действия на банка HSBC /британска банка/. Никой ли не мисли, че такова дублиране ще ни излезе скъпо!? Никой не коментира, че се разиграва поредното тъпо театро, за да си измие някой от много високо в държавата ръцете като Пилат Понтийски?

А кой е най-високо в изпълнителната власт, кой е най-високо в управлението на държавата – един-единствен човек, министър-председателят Бойко Борисов и неговият стил на поведение.

Почти никой не обърна внимание на думите на Борисов след края на пресконференцията от подписването на Меморандума с “Арева”“...и чак тогава Трайков ще отиде в парламента и ще обясни...”. Т. е. докато не приключат консултациите с тримесечен срок на действие – никой, при никакви обстоятелства няма да дава обяснения за “Белене” на депутатите!

Не ви ли прилича това на ситуацията около вота на недоверие, когато ГЕРБ “изпревари” с процедурни хватки опозицията и поиска вот на доверие?

Какво се наби на очи около тези договорености с "Арева" - Меморандумът не бе огласен, не бе разяснен, а бе парафиран като документ, написан на коляно, набързо и не случайно!

“2006 година българското правителство е взело решение за АЕЦ “Белене”... и разбира се това решение е грешно!” Това бе същината на внушението, което ни направи премиерът Борисов по отношение на бъдещото строителство на Втора атомна.

Отново се питаме – иска ли Борисов, възнамерява ли той да строи “Белене”, или си играе на загрижен и решен да осъществи проект, от който търси начин да се откаже?

Защо точно сега бе подписан Меморандум с френската “Арева”?

Защо досега не бе споменато, че това предстои? Защо мадам “Арева”, както наричат Ан Льовержон някак мимоходом мина покрай страната ни да положи подпис, а от българска страна също не всички бяха подготвени за подписването на въпросния Меморандум?

Причината е, че от няколко месеца френският енергиен гигант “Арева” е подложен на жестоки ревизии както в Германия, така и във Франция, заради “корпоративни корупционни практики” , а в Германия и Франция са извършени и арести.

Сериозно вървят даже слухове, че “Арева” ще прекрати дейността си в Германия!

Защо Борисов ще плати един процент върху крайната цена на “Белене” на лондонската банка плюс 2 млн за услугата й, след като в същото време се подписва Меморандум с друг , втори експерт?

“България без пети и шести реактор просто ще фалира” – каза Борисов. – На нас ни трябва и лоби, и защита, когато се вземат решения в Брюксел, обясни премиерът, визирайки именно френската “Арева”.

Във Франция работят 60 реактора, а в момента се изгражда още един в непосредствена близост до Париж, който е предназначен за френската столица.

“Тази абсолютно безплатна за нас..помощ..” каза Бойко Борисов, но какво имаше в предвид той не уточни и конкретизира, а започна да обяснява нещо съвсем друго.

Борисов благодари на външния министър Н. Младенов и на посланиците на двете страни за подготовката на този Меморандум, което е повече от смехотворно! Да приготвиш документ за подпис и да не се уточни цената на услугите, параметрите на сътрудничеството и още куп подробности е работа на двойкаджии.

Премиерът Борисов допусна груба грешка

като заяви, че по “Белене” ще работи и “Сименс”, и “Арева” – нима Борисов не бе чул, че “Арева” и “Сименс” се развеждат и то на фона на големи скандали?

“Арева” ще бъде подизпълнител на руския изпълнител в строителството на “Белене”.

“Арева” ще даде съвет какво решение да вземе българското правителство по отношение на строителството на Втора атомна.

След подписването на Меморандума Борисов изрече една сензационна неистина,

той благодари на Франция за това, че ни е подкрепяла в борбата да спасим АЕЦ “Козлодуй”, въпреки че беше точно обратното! Именно Франция бе ЗА спирането на атомната централа в “Козлодуй”, за да тръгне румънската Черна вода, построена с френска поддръжка от канадската фирма “Канду”!

“Искам да благодаря на “Арева” и френската страна да благодаря, за това, че бяха от най-големите противници на затварянето на първите четири блока на “Козлодуй”.

Кой внуши тази лъжа на премиера? Разбира се, че българският посланик във Франция, Марин Райков, който по време на затварянето на “Козлодуй” не направи нищо за спасяването на “Козлодуй” и за защита на националните интереси на България!

Велизар Енчев цитира в. “Сега” от 22 февруари 2002 година, когато под заглавие “Франция вече пита кога ще затваряме 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”?

В статията е публикувано следното: “Председателят на международната организация на ядрените оператори WENRA и на френския регулаторен орган Пиер Ла Кост задал въпроса кога България смята да затвори 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй", тъй като за останалите реактори било вече ясно. След известно дебатиране присъстващите на обсъжданията стигнали до заключението, че са се събрали да обсъждат технически аспекти на безопасността на ядрената централа, а не експлоатацията й. Становището на френския представител било подкрепено единствено от турския.”

В. “Монитор” от 19 декември 2003 година, пише:

АЕЦ Козлодуй жертва на некомпетентни еврочиновници

19-12-2003 /със съкращения/

Министър Меглена Кунева и шефът на парламентарната комисия по евроинтеграция Даниел Вълчев бяха наградени преди две седмици от Европейския съюз /орденът е френски, а не на ЕС –бел. Л. М./ с "Ордена на почетния легион". При поздравлението си в Брюксел за високото отличие министърът по европейските въпроси на Франция, депутат в Европарламента (ЕП) госпожа Ноел Льоноар изтъкна големите заслуги на министър Кунева за успешно провежданите преговори. Покрай ласкавите оценки представителката на Франция "пропусна" да посочи една малка подробност: чии интереси бяха успешно защитени - на България, на ЕС, или на Франция, но не пропусна да заяви, че проговорите за удължаване срока за експлоатация на III и IV блок на АЕЦ "Козлодуй" не трябва да се провеждат, защото те били с технически слабости, а тя помнела последиците от аварията в Чернобилската АЕЦ през 1986 г.

Как няма тези преговори да се оценят от госпожа Ноел Льоноар за успешни, като при провеждането им по въпроса за срока - 2006 г., за затваряне на двата блока, бяха защитени не нашите, а интересите на някои европейски финансови кръгове и преди всичко на френските. На нашата общественост е известно, че изграждането на румънската атомна електроцентрала "Черна вода" се извършва с участието на френски капитали, а за просперитета на тази централа няма да бъде без значение съществува ли АЕЦ "Козлодуй". На европейските финансови кръгове не е безразлично коя страна ще бъде енергиен център на Балканите, коя ще продава електроенергия на Гърция, Турция, Македония, Сърбия и т.н. Нашата или на страната, чиято централа се изгражда с френски капитал...

... При второто си изявление в София, при връчване на ордените, госпожа Ноел Льоноар заяви: "Не съм специалист нито по ядрената енергетика, нито по ядрената безопасност. Знам само, че европейските стандарти за безопасност са много стриктни, защото все още помним травмата от аварията в Чернобил…".

... тази госпожа е следвало да проучи и оценките на легитимните световни организации в областта на радиационната безопасност за последиците от аварията в Чернобилската АЕЦ, за да не плаши сега европейските народи с нашата централа, както някои наши специалисти след ноември 1989 г. плашеха целия ни народ. Необходимо е било да се запознае и с оценките на Световната здравна организация, Международната агенция за атомна енергия и Международния комитет за радиационна безопасност, в които е записано, че облъчването на населението в Европа, в това число и нашето, е далеч под допустимата доза, която напълно осигурява необходимата безопасност...

... Тези оценки не са наши, а са на европейските и световни организации и би следвало, щом взема отношение по въпросите на радиацията, представителката на Франция да се запознае с оценките на институциите, в които е отразено становището на собствената й страна. Аргументите на Ноел Льоноар по отношение безопасната експлоатация на АЕЦ "Козлодуй" и последиците от аварията в Чернобил не съответстват на световните и европейски стандарти и оценки.

Но бедата не е само в неоснователните изявления на госпожа Ноел Льоноар. В много по-голяма степен е в това, че нашето правителство води преговорите на базата на неграмотните и неоснователни аргументи на някои европейски комисари, без да се постарае да проучи фактите по спорните въпроси. Изглежда много по-удобно е да се стремят да не разсърдят европейските представители, отколкото да изложат обективно становището си с езика на европейските институции, легитимни по въпросите на преговорите.

...Как да си обясним поведението на министър Соломон Паси, който след завръщането си от Брюксел заяви, че при затварянето на глава "Енергетика" е било уточнено въпросите за III и IV блок да се решат след съвместна експертна оценка, а министърът на енергетиката казва, че в подписания документ няма такъв момент. На какво основание премиерът /Симеон Борисов – бел. Л. М./ни убеждава във формулата "или АЕЦ "Козлодуй", или Европейския съюз". Според тази постановка излиза, че ЕС не преговаря, а само ултимативно диктува условията. Но примерите с Полша, която постави условие на ЕС да й бъдат увеличени лимитите за износ и присъединителните фондове и този с Литва, относно удължаване срока за експлоатация на атомната й електроцентрала показват, че когато преговарящите страни настойчиво и солидно аргументирано защитават националните си интереси...

Очевидно е, че министър-председателят е против преговорите за удължаване срока за експлоатация на III и IV блок, а ръководените от него министри само му пригласят. Мотивът за такава позиция е, че предшественикът му е предрешил проблема. Ако е така, та нали затова предшественикът му бе отхвърлен от българския избирател през 2001 г. и бе избран нов, който да изправи допуснатите слабости...

...Да се остави въпросът в сегашното му състояние е безотговорно поведение. Нека имаме предвид, че европейската ядрена организация "Форатом", в която членуват 17 европейски страни, е изпратила писмо до Еврокомисията и Европейския парламент, в което е записано, че III и IV блок са модернизирани до степен на пълна безопасност за експлоатация и до ново проектно-техническо състояние.с писмото си настоява да бъде преразгледано решението за предсрочно затваряне на двата блока и определено е заявено, че организацията ще лобира в ЕС за удължаване срока за експлоатацията им...

Освен това питам, както стори и Велизар Енчев на 13 април в своето предаване "Дискусионно студио":

за какво благодари премиерът Борисов на Франция? Кой го насади за пореден път на пачи яйца да се излага и да благодари за неща, които са нарушили чувствително националните интереси на България?

След подписването на меморандум за сътрудничество между френската компания "Арева" и Българския енергиен холдинг/БЕХ/ стана ясно, че българското правителство вече е подписало и консултантския договор с HSBC за проекта "АЕЦ Белене". Това съобщи на 13 април лично премиерът Бойко Борисов.

Преди дни стана ясно, че за консултантската си услуга HSBC ще получи твърд хонорар от 2 млн. евро и отделно комисиона от 0.95% от привлеченото външно финансиране.

“Ние даваме легален подкуп, за да може фирмата консултант, банка HSBC, за да каже, че АЕЦ “Белене” е изгоден. Въпросната банка трябва да докаже, че проектът е икономически обоснован, тя ще получи 1 процент от крайната цена на атомната централа. Това прави 65-70 млн евро за консултанта, която освен това е и заинтересована да даде крайна по-висока цена на централата, защото ще получи по-висок процент” – заяви журналистът Велизар Енчев в предаването си “Дискусионно студио” от 13 април.

Кой сключи такъв договор, според който банката освен 2 млн за услугата, да получи и един процент от крайната цена? Комисионната ще вземат хора от българска и руската страна.

Валентин Златев ще вземе руската комисионна, като официален консултант, а министър Трайчо Трайков обясни, че фирма на Владимир Каролев от българска страна, е екипът, ангажирал тази банка за консултант от българска страна. Пред журналиста Велизар Енчев, Каролев обяснил, че все още няма подписан договор между банката и неговата фирма.

Министър Трайчо Трайков: “Правилният въпрос е колко ще спести българският данъкоплатец от работата на консултанта... Не може да се каже в момента /колко ще струва консултацията на банката като услуга – бел. Л. М./,    тъй като възнаграждението на консултанта в нефиксираната си част ще зависи от това каква структура на финансиране е привлечена за осъществяването на проекта! ... Фиксираната е около 2 милиона евро...”.

Фиксираната сума е около 2,5-3 млн евро, ако тази банка си свърши работата – коментира в предаването си на 12 април журналистът Велизар Енчев.

Нефиксираната е в зависимост от крайната цена, а това може да е 6,9-7 млрд евро засега.

Към тази цена, наричана “фиксирана”, банката ще прибере и 0,95 на сто от крайната цена на проекта “Белене”, което е далеч повече от фиксираната цена!

И пак задавам въпроса: кой реши да се подпише този договор, дублиращ действията на “Арева” и кой се съгласи на двукратното заплащане на лондонската банка, което вече е към 65-70 млн евро?

Кой ще вземе и комисионната по сделката за консултации? И защо са необходими дублирани консултации на една лондонска банка и на една фирма гигант в енергийния бизнес: на американско-английското лоби и на френско-руското лоби?

Дали пък премиерът не е дал зелена светлина на този вариант – да се направи двойна консултация, независимо, че е много скъпа, за да се подсигури и пред двете страни за “Белене”? Но двойното подсигуряване бави крайните договорености и строителството на Втора атомна – дали пък премиерът не цели точно това – руснаците да загубят търпение, докато пак отй си е осигурил алиби, той формално да е направил всичко с една-единствена грижа да провери няколко пъти рентабилността на сделката, и накрая руснаците да изгубят търпение и да поискат арбитраж?

Какво се случва около проекта “Белене” – това ще научим накрая,

когато ще трябва да плащаме сметката.

Всъщност в последните събития около “Белене” премиерът Борисов изрече две истини: че 2006 година е подписано проектът да се състои, и втората истина, че “България без пети и шести реактор просто ще фалира”.

Към днешна дата, като теглим чертата какво имаме?

Трайчо Трайков не би следвало да е вече министър на икономиката, енергетиката и туризма защото премиерът му показа два жълти картона! А както знаем – втори жълт картон е изгонване от мача!

В предаването на Канал 3 Сашо Диков търпеливо изчака Румен Овчаров и това, което излезе от разговора им бе следното:

Диков: За две години никой не направи крайна цена на “Белене”!

/Две години откакто Симеон Дянков държи сметките на държавата, а проектът “Белене” се оскъпи с два милиарда!/

Овчаров: Има цена за “Белене” и тя е 3 млрд 997 млн щатски долара. Тройчо Трайков, Мартин Димитров обявяваха през ден – 8, 9, 10 млрд... Изведнъж се изненадаха, когато руснаците заковаха на 6, 3 млрд! А защо се изненадаха? Нали до този момент те приказваха за високи цени на проекта? Нали проектът само от чакане и отлагане се оскъпи с 2 милиарда?

... Има една-единствена логика – правиш цената на база инфлационен индекс – премиерът Борисов обяви, че ние не щем такава цена, а твърда цена за проекта.

/Руснаците погледнаха тавана, сложиха си всички възможни и невъзможни рискове и им спретнаха цена от 6, 3 млрд долара!/

В един момент руснаците казаха, добре, вие не искате да плащате определената цена – кажете каква цена бихте платили? Българската страна замълча повече от година!

Диков: Година и 4 месеца премиерът Борисов говореше, че цената е най-важното, на 13-тия месец, при Диана Найденова той обясни, че руснаците плащат.../

Овчаров: ... Тези, които се обявяват против проекта “Белене” не проумяват, че в момента се играе това, което Русия иска... Кои руснаци плащат, руснаците не плащат... и всички, които се упражняват да се изказват “за” или “против” АЕЦ “Белене” явно не си дават сметка за тази ситуация.

Русия вече е заинтересована от провала на този проект, тъй като тя ще си вземе нейните пари, даже още повече – от неустойки, лихви и разноски по делата, като ни осъдят.

България освен 700-те милиона евро, които е платила, е поела ангажименти за още над милиард евро. Основно оборудване и по ангажименти към германски и френски фирми за около 300 милиона. Ще получим и два реактора, които няма какво да правим!

Заинтересована е България, която след затварянето на ТЕЦ “Варна”, ТЕЦ “Бобов дол”, 5 и 6 блок от АЕЦ “Козлодуй” наистина ще изпадне в жестока криза и днешното икономическо и финансово положение на страната ще ни се види цветущо в сравнение с това, което ни предстои: внос на ток, на много високи цени.

 

В началото бе скандалът около проекта “АЕЦ “Белене”. Кой вдигна този скандал, кой го организира – никой не разбра. Кому бе необходим този скандал и непрекъснато сменящото се мнение на премиера по темата?

Какво бе ролята на така наречения вицепремиер Симеон Дянков в случая – дали  точно той не бе първопричината за скандала? Дали точно той не бе в дъното му и организацията му?

И как така той от Щатите даде заповеди без да се съобрази с министър Трайчо Трайков, а след това все не можеше да хване самолета, за да се върне и обясни какво се случва с проекта “Белене”? Какъв освен основен и водещ е личният му принос около проекта да избухне скандал, който сериозно разклати правителството? На тези тънкости и детайли от сагата никой не обърна внимание. На преден план беше шефът на НЕК, беше министър Трайков и пастрокът на засегнатите – министър-председателят Бойко Борисов!

А дали шефът на НЕК бе получил задача от Дянков да хвърля съчки в огъня на скандала?

Твърдо “да”. По тази причина и той си позволи, след като не спази заповедта на министър Трайков да не полага подпис на допълнително споразумение 12 – да даде пресконференция по време на която надълго и нашироко направи министърът си смешен!

Такова действие не става без заповед от високо. А кой можеше да нарежда на Първанов след министър Трайков и преди премиера Борисов: единствено Симеон Дянков!

Най-сетне, като хвана самолета от САЩ за България Дянков се появи в Севлиево, но предвидливо, с децата си, тъй като от литуратурата е известно, че никой не бие Паниковски, ако той гледа смирено и виновно, след като е надробил и забъркал кашата!

Какви са фактите:

министър Трайков забрани на шефа на НЕК Красимир Първанов да подписва документ, който той въпреки забраната – подписва, и чак когато става скандалът, и министър Трайков обявява, че неподчинилият се Първанов е уволнен за неспазване на заповед отвъд океана се обажда, познайте кой – самият Симеон Дянков, който го играе и Божидар Димитров и под претекст, че ще се среща с българи в чужбина е в САЩ, тамън и да посети родата!

Та обажда се в телевизия Симеон Дянков и съобщава, че той !?! е разрешил на шефа на НЕК Красимир Първанов да подпише документа, независимо, че по този начин пренебрегва заповедта на министъра си!?

Само че за това никой не е уведомил Трайков, вече прескочен два пъти: веднъж от шефа на НЕК, който по неведоми пътища получава разрешение чак от Америка за подписа, и втори път – от вицепремиера Дянков, който след като я е свършил като кучето на нивата, поне можеше да съобщи на министър Трайков какви ги е сътворил! Но не това е целта на интригата!

Залага се капан на Трайков, залага се капан на правителството, което е готово да подпише и строи “Белене”, залага се капан на премиера Борисов – и то не от президента, а от вицепремиера и министър на финансите Симено Дянков!

Кое е странното - това, което остана встрани и почти не беше забелязано, е, че министър Дянков в събота и в неделя за 24 часа се прибра от САЩ. Той е водил лично преговорите. Повтарям, лично. Само че министър Трайков не е научил за това нещо?!?

Из интервю на репортерката Ина Гълъбова със Симеон Дянков:

Репортер: Вие ли дадохте съгласието си за подписването на този меморандум, който е подписал г-н Красимир Първанов?

Симеон Дянков: Да, бях в течение малко повече от месец по всички теми, свързани с проекта, както и по консултанта HSBC, който ще ни помогне с икономическия и финансов анализ, така и конкретно за подписването на този меморандум, който ни е необходим, за да имаме повече време за анализи по сигурността темата и темата по цената. Темата, по която има някои различия, е по-скоро въпрос фактът, че всички са заинтересовани – интересите на България да се запазят и дали по този начин, с това подписване, отлагане за 3 месеца, някак си България си налага допълнителни тежести. Отговорът за мен е определено не. Няма нищо, което да ни задължава в този меморандум да строим „Белене”. Напротив, допълнителният анализ може да покаже нужда от много допълнителни теми за развитие и дава възможност също на консултанта HSBC да влезе и да помага на България. Бях в течение на разговорите и между другото всеки ден бях в течение и разговарях и с министър Трайков, така че няма ден, в който да не сме били информирани какво и как става и съм на твърдото мнение, че това е от полза за българската страна. Просто ни дава възможността за анализ и от наша страна допълнителен и от друга страна консултантът HSBC – фирма, която е известна по целия свят, банка, да влезе и да започне да ни помага.

Репортер: С една дума може ли да ми кажете – вие ли дадохте „да” като съгласие г-н Първанов да подпише документа?

Симеон Дянков: Беше съгласуван текстът с мен в различните му варианти. В различните варианти беше съгласуван и с доста други хора. В крайна сметка като вицепремиер, а и като отговарящ за финансовата част на правителството, още преди месец, месец и половина се бяхме разбрали, че тази тема, защото тя е и голяма финансова тема, минава през мен.

Какво научаваме от този разговор, освен че Симеон Дянков лъже и увърта!

Той отговарял за финансовата част на правителството?! – да, но проектът “Белене” не е бюджетен, а участва НЕК!

В две изречения Дянков само сменя словореда, а казва едно и също: “Беше съгласуван текстът с мен в различните му варианти. В различните варианти беше съгласуван...”

Много дума и нищо конкретно.

Защо се вкарва консултант, след като България иска проектът да е евтин?

Причината е много проста: за да се бавят нещата, под претекст, че се помага на България! На България няма за какво да й се помага: проектът се плаща от НЕК, а не от бюджета, както вече споменах, и по тази причина Симеон Дянков няма никаква работа да се бърка в тези неща!

За какви “допълнителни теми за развитие” говори Дянков, след като се бърза от страна на Русия?

Ако Дянков е бил в течение на всичко, както той невярно твърди, тогава защо и по каква причина е прескочил Трайков, със съгласието си Красимир Първанов да подпише 12-ото допълнително Споразумение? Зад чий гръб са се водили тази разговори?

Знаел ли е премиерът, защото по поведението му около скандала излезе, че не е знаел!

За какво съгласуване, с какви други хора говори Дянков интервюто – така и не става ясно. Важното е да се изсипват много приказки с нулево съдържание...

Защо се вкарва банката HSBC – по една единствена причина – някой ще лапне комисионни от тази сделка банката на проверява и прави ненужни анализи, а проектът ще се проточва във времето, докато на Русия й писне и го прекрати.

Т. е. с интригите, лъжите и неправомерните си действия Дянков разчита проектът “Белене” да не се състои!

Основната идея в изприказваните приказки от Дянков е: “Няма нищо, което да ни задължава да строим „Белене”.”

Това е мечтата на американското лоби и нескопосаната намеса на Дянков, даже с риск да стане скандал в правителството, върви по стъпките на тази мечта!

Така в гражданството бе орезилен Трайчо Трайков, изложен бе на присмех и премиерът Борисов, остана лошият вкус, че Трайков е с два жълти картона, а първопричината за скандала – Симеон Дянков остана в бяло!

Ето какво са си казали на заседание на Министерски съвет Борисов и Трайков:

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

на 6 април 2011 г.

 

Заседанието започна в 10.10 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

===================================

* * *

БОЙКО БОРИСОВ: Трайков, моля те да запознаеш колегите с това, което и в момента в Парламента се упражняват по наш адрес, свързано с подписания меморандум за АЕЦ „Белене”.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми колеги, преди две седмици премиерът публично обяви, че мандатът за преговори с „Атомстройекспорт” e тримесечен мораториум по проекта. Време, в което да се договарят детайли по договора, както и да се даде възможност да се съобразим с евентуалните нови изисквания за безопасност. Защото ако те са съществени, биха могли да доведат до повишаване на цената на проекта, каквато и да е тя, биха добавили нещо отгоре. Така че, ние имаме нужда поне от тези три месеца, за да вземем предвид тези нови факти. Това беше и мандатът, с който изпълнителният директор на НЕК и преговарящият екип влязоха в тези разговори с „Атомстройекспорт”. В допълнение на това има решение на Съвета на директорите на НЕК от 31 март т. г., в което се казва, че се дава мандат вече от НЕК на изпълнителния директор да преговаря от името на НЕК и да подпише споразумение допълнение 12, след като бъде одобрен от БЕХ.

Това, което стана вчера, е, че изпълнителният директор Красимир Първанов постфактум ми каза, че е подписал два документа – единият е меморандум, който е с пожелателен характер, той е с тримесечен срок, и това е време, в което двете страни ще преглеждат новите изисквания за безопасност. Вторият документ е допълнение 12, което вече е с двумесечен срок и който изисква до края на този двумесечен срок до 1 юни т. г. двете страни да подпишат окончателен договор за изпълнение, доставка и строителство. Този вариант на допълнение 12 беше обсъждан от мен, зам.-министъра, БЕХ, НЕК, преговарящия екип още в миналия четвъртък и изрично не беше приет. Той беше основата, върху която започнаха преговорите. Към края на деня в петък имахме споразумение, което не беше идеално, но отлагаше действието на досегашното допълнение 11 с три месеца, без да казва, че има мораториум, но и без да налага някакви изисквания на двете страни. Така че това, което е направил Красимир Първанов, е, че е подписал това допълнение 12 в разрез с решението на Борда на директорите на НЕК, на моите изрични инструкции по отношение на този документ и на Вашия политически мандат за мораториум.

Рано е да говорим за щети. Имаме нова рамка, в която аз смятам, че българските интереси могат да бъдат успешно защитени, но това е недопустимо поведение на изпълнителния директор на НЕК, затова аз вчера поисках от БЕХ да го освободи.

БОЙКО БОРИСОВ: Няколко неща, които трябва да знаете. По финансовата програма и рамка бях възложил на вицепремиера Дянков да участва пряко в преговорите, и с наемането на консултанта от Ейч Ес Би Си банк и по разговорите, свързани с тази тема. В събота и неделя вицепремиерът Дянков е участвал пряко в преговорите. Снощи при мен водихме конферентен разговор с министър Трайков и с Дянков и мненията са различни между вицепремиера и министъра. Затова съм ги помолил и двамата до връщането на Дянков от чужбина този разговор да се отложи и като си дойдат всеки да поеме своята част и тежест от отговорностите от преговорите.

Идеята ми е била, че финансово-икономически проектът „Белене” трябва да бъде защитен - именно затова дали е изгоден или не, да се произнесе консултант, който е избран с конкурс. Към момента аз считам, че няма никаква опасност нито за националната сигурност, нито за нарушаване на нашите интереси. Защо? Защото, първо, имаме три месеца отсрочка, която ние искахме, този меморандум ни я дава. Напомням, че на 1 април ние или трябваше да отидем на съд и арбитраж в Париж, или да подпишем това споразумение. Имаме два месеца отсрочка за него. В противен случай днес Трайков или упълномощен от него човек трябваше да бъде на съд в Париж. И, трето, когато си дойде Дянков, да седнат с Трайков и да определят кой и по какъв начин е разпореждал това да се случи.

По линия на субординацията в правителството премиерът възлага на вицепремиера си, той на ресорния министър, съответно на агенцията. Ако се окаже, че Първанов не е уведомявал министъра си, аз ще подкрепя неговата оставка. Защото дори вицепремиерът да му е възлагал, той е длъжен по надлежен ред да си уведомява министъра. И повтарям, това е разговор, който ще го водим ние тримата, когато си дойде Дянков. Снощи го водихме, но не можаха да стигнат до разбирателство.

Казвам го това, защото считам, че не е нужно да се дават разнопосочни сигнали и да се налива в мелницата на тези, които считат, че ние сме направили нещо, различно от това, което досега е договорено. Напротив, първи в Европа направихме стрес тестовете на нашите реактори в АЕЦ „Козлодуй”. Нееднозначно и повтарям не политическо, а експертно е решението за седми реактор в „Козлодуй” – да или не. Съвсем различно и експертно, и затова ние наемаме консултант, който към момента е най-добрият в света в тази област, който да ни каже финансово-икономически проектът „Белене” изгоден или неизгоден. Искам да махна политическото говорене по тази тема. Защото изказвания от типа „ние не сме против атомната централа, ама искаме да не е там, а да е на друго място” – това са години назад и ще ни изпреварят много други държави. Да, ние можем да правим и седми реактор паралелно с това, което правим в момента.

Освен това, темата за цената, никога не е отпадала. В едно предаване аз казах, вече на стотния път, който са ме питали, че всъщност цената няма значение по простата причина, че в преговорите ни за цената ние включваме и консултант, който ще набира капитал, ще търси инвеститори или няма да намери, ще преговаря. Не на последно място и най-важното в случая, ние паралелно с това е изпратено, това вицепремиерът Дянков ми докладва, че се е разбрал в тридневен срок ние да получим писмо, че руската страна е готова да приеме смяната на турбините, да сложим френски турбини, което увеличава с 400 мегавата мощността на двата реактора. Това са доста пари. Паралелно с това съм възложил и искам анализ и може би това трябва да бъде следващата седмица едно от основните ни занимания, да направим един ясен анализ на енергийния баланс на държавата – колко становища са подписани за зелена енергия, вятър, слънце, биомаса. Ако няма биомаса, защо няма биомаса? Защото, колко е цената на биомасата, Найденов?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Цената на биомасата в момента със Закона за ВЕИ-тата, който е на второ четене в комисията в Народно събрание, се възлага на експерти от Изпълнителната агенция по горите да определят. Тоест, още няма процедура. Затова, когато разглеждахме на Министерски съвет законопроекта внесох становище, с което поисках ние да можем да дадем сигурност при инвестициите при биомасата. Защото и днес има инвеститори за 100 млн.евро.

БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, не ви ли прави впечатление, че всички искат да инвестират в зелени енергии, всички големи компании в света милиарди евро? Защо е този голям интерес, да ви питам? Защо не искат да инвестират в инфраструктура, във второ, трето и четвърто, а всички са се вкопчили в зелената енергия? Да ви кажа ли защо? Защото изкупната цена е от 300 до 800 лева. Кой ще я плати тази цена? Или населението, или с дотации от държавата. А държавата може да ги вземе само от населението.

Аз чувам, че има близо 9 хиляди мегавата договорена или дадени становища от НЕК, и ако Първанов трябва да си ходи, първо трябва да си отиде, ако е дал такива становища. 9 хиляди мегавата чувам!

От Трайков искам другата седмица да знам колко към момента ВЕИ-та работят. Квотата ни от Европейския съюз, която е задължителна е 1012 или 1020 мегавата?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Изискването се определя като процент от крайното брутно потребление, то е 16 на сто, по преценки на Европейския съюз. За да се постигне този процент, трябва да има около 2 хил. мегавата инсталирана енергия от възобновяеми източници. В момента имаме около 300 мегавата вятър, и около 30 фотоволтаици.

Понеже стана дума за биомасата, в момента цената, която е определена и съществува от край време за биомасата, е втората по скъпост цена 220 лева, след фотоволтаиците Проблемът не е в това, че цената е ниска, а в това, че трябва да е ясно по каква цена могат да купуват суровина инвеститорите. Това е работа на Агенцията по горите.

БОЙКО БОРИСОВ: Така. С една дума да ви го обясня. На пръв поглед за обикновения зрител, читател, слушател, като чуе – правим енергия от вятър, безплатно. Когато духне и ние започваме да печелим. Или правим от слънце – изгрява слънцето, започваме да печелим. Или взимаме биомасата – падналите клони и листа от гората, и започваме да правим енергия. За какво ни е АЕЦ, за какво са ни ВЕЦ, за какво са ни ТЕЦ и всички останали? Нали така звучи? Да, ама не. Защото ние сме задължени да изкупим тази енергия по 300, по 200, по хикс лева, в пъти по-скъпа отколкото е 42 лева на АЕЦ „Козлодуй”.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: На АЕЦ „Козлодуй” толкова. „Марица Изток” - 55 лв., на останалите въглищни централи – 80-90 лв., на „Марица Изток” 1 и 3” – около 130 лв., на вятъра 160 лв., биомасата 220 лв., фотоволтаиците е 760 лв.

БОЙКО БОРИСОВ: А, така. Сиреч, когато чуете някой, че ви приказва, а всички искат да инвестират в слънчеви батерии, които ги правят в Китай, докарват ги и ги слагат върху плодородната земя и Трайков е задължен да им я изкупи по 800 лв. Безплатно ли ви е слънцето?! Виждате ли, това е популизъм. И сините го правят в пълен обем в момента в Парламента. С голямо удоволствие бих отишъл в Парламента да им ги разкажа тези неща, но начина, по който го правят, ме отблъсква и затова няма да отида. Безплатно ли е слънцето, като питат, че АЕЦ „Белене” е скъпа? Скъпа е, но това е много пъти по-скъпо. И затова ние имаме квота, правим точен разчет, изпълняваме си квотата и оттам нататък действаме по тази тема. Така че, за да приключим темата, аз мисля, че е добре Трайков, ако имаш други точки да ги разгледаме тях, да отидеш в Парламента и да им кажеш това, плюс това, което разказах и аз за снощния ни разговор и затова, което Дянков е правил също, за да се махне цялата тази тема за конспиративност и каквото и да било.

Повтарям, ако Първанов, точната дума е те е прескочил, заобиколил, недокладвал и каквото и да било, ще си понесе отговорност. Ако е дал становища за зелени енергии повече от тези две хиляди, за които казваш ти, ще си понесе отговорност. Въпросът е между вицепремиера и ресорния министър каква е била координацията през тези дни. Защото повтарям, ако е темата сигурност, аз не съм дал никой да ми се меси и да ми поема отговорност, директно работя с министрите. Когато е финансово-икономическа тема, когато наемаме един от най-мощните консултанти, когато става въпрос за милиарди евро, затова именно съм наел в правителството най-добри експерти от типа на Дянков, Трайков, и може би всички около тази маса. Затова Трайков да отидеш и да им разкажеш тези неща в Парламента.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Добра идея е, господин премиер, но тъй като вицепремиерът Дянков отсъства, смятам, че е добре това да стане и в негово присъствие.

БОЙКО БОРИСОВ: Отиди и им го кажи това да изчакат, не е казано, че днес трябва да се вайкат. Да изчакат два-три дни, ти ще си дойдеш от Москва, той ще си дойде от Америка, ще отидете заедно в Парламента и ще дадете общата позиция кой какво е договорил по този договор. Винаги ще заема твоя страна в отношенията ти с прекия ти подчинен, но ще се съобразя и с това, което вицепремиерът Дянков също е казвал. Моята отговорност е ясна, точна и така точно ви я възложих на теб и на Дянков – експертно ми дайте накрая решение. Защото от година и половина на всеки три месеца се връщаме на едно и също, кое е първично – яйцето или кокошката. Помолих до края на март – началото на април да имам точен и ясен отговор – ще строим или няма да строим „Белене”, финансово-икономически анализ. Забавихте се с Ейч Ес Би Си банк, съгласиха се руснаците три месеца меморандум, три месеца за договора. След два месеца, ако не сме съгласни с цена, с второ, трето, сигурност, каквото и да било, пред никой не бързаме и не сме поели ангажимент. Не подписваме договора, отиваме да се съдим в арбитража в Париж. Казват консултантите, че е изгоден, подписвайте и тръгвате да го правите. Ние не може цял мандат да отлагаме с по три месеца и да казваме – да, не. Това не ни отива. Затова три месеца и два месеца са предостатъчно срок заедно с консултанта да кажете „да” или „не”.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Съгласен съм, господин премиер, но мисля, че има нещо много важно, около което всички трябва да се обединим. Крайно време е да престанем да сочим пръст към себе си и да казваме, че ние нещо се бавим, ние нещо не решаваме. Във всеки договорен процес има две страни. В случая нашата страна подхожда достатъчно отговорно. Очакваме същото и от другата. За да можем да постигнем целите си, трябва да имаме еднакво говорене и единен фронт. Не да се обвиняваме един друг.

БОЙКО БОРИСОВ: Съгласих се с теб, че като си дойде вицепремиерът Дянков, тогава. Иди в Парламента и ги помоли да отложат това изслушване с три дни, като се приберете и двамата да отидете и да го обясните. Мисля, че това е коректното.

Трайков, иди в Парламента, за да спрат да се упражняват по тази, тема, но задължително снощният разговор да бъде предаден дословно така както се е водил, за да няма никакви смущения в позициите между нас тримата. Считам, че е редно да се каже и позицията на вицепремиера, която той е изрази пред теб, по простата причина, че това, което слушам от парламента от сутринта, че едва ли не аз съм влязъл в някаква конспирация. Точно обратното, възложил съм на финансиста и икономиста в правителството да водят преговори и в нито един миг не съм се намесил в тях, докато не съм бил уведомен за проблема, който има. Защото не ми е и работа. Имам вицепремиер и министър, специалисти в тази област, плюс няколко консултанта, за които държавата плаща, които трябва да ни дадат експертното становище. В никакъв случай няма да допусна върху правителството и върху нашата политика да падне какъвто и да е грам съмнение във взимането на това решение. Този договор сме го заварили по този начин направен, близо две години ние се мъчим да го изправим и да го приведем в някакъв ред, за да може заровените стотици милиони там, в края на краищата да не отидат в гьола. Това правим. За сметка на това единият казва „Борисов им изпрал мръсните ризи или свършил мръсната работа”, упражняват се по мой адрес. Откъде накъде? Изобщо няма да го допусна. Пратил съм на преговорите вицепремиера си и министъра си плюс шефа на НЕК. Всеки да понесе тази част от своята отговорност какво е договорил, какво е казал „да” и кое „не”. В против случай какво излиза, че аз само нося политическата отговорност, а всеки министър може да си прави каквото иска или да си взима каквито иска решения или вицепремиерите са само кукла на конци, нямат отношение към ресорните си министри. Тогава да преразгледаме цялата дейност и субординация на правителството. Тогава аз предпочитам да съм министър. Нали така излиза. Затова не искам да се меся във взимането на това решение.

Борисов разбира се се меси и то няколко пъти, като всеки път правеше изявление на 180 градуса по-различно от предишното.

В скандала “Белене” се намеси и проблемът с банката консултант, цената, на която тя щеше да консултира проекта и всичко около тези игри...

Става дума за цена на консултирането за милиони, става дума за комисионна, която някой ще вземе, става дума за явяващият се от руска страна Валентин Златев и неговият изключително добре оценен “принос”...

Засега никой не пипна с пръст Симеон Дянков за безобразията му, никой не видя в него вина, а тя е основна за скандала.

Затова пък Трайчо Трайков декларира като един китайски комунист верността си към партията и към премиера, с което ни напомни, че член първи от комунистическата Конституция се завръща с всичка сила!

Ето думите на Трайков, които трябва да се помнят, защото са позорни за един министър в 21 век. На тъпото театро липсваше само Главния комисар на МВР Калин Георгиев, който да подсказава на споменаващия с такова благоговение името на Борисов Трайчо Трайков - "На Борисов, на Борисов, наведи се и целуни ръка!"

Трайчовата клетва за партийна вярност: “Искам да е съвсем ясно: моята лоялност и моята отговорност е към министър-председателя и към партията, която излъчва това правителство. Партията е ГЕРБ.”

Изтрийте немирната сълза и си припомнете председателя Мао, припомнете си и онзи цитат от Устава на китайските комунисти от 1945 година:

"Мисълта на Мао Цзедун е необходима,

за да "насочва" цялостната работа на партията."

Затова и премиерът отиде в студиото на седмичната “Панорама” и от малкия екран ни се скара с всичка сила:

{edocs}aez-traio.doc,600,400,link{/edocs}

“Няма значение каква е истината, от значение е какво се приема за истина”. Казал го е Хенри Кисинджър.

Следва продължение

 

Това, което се случи в „Чернобил е невъзможно, реакторите /на японските атомни централи – бел. Л. М./са друг тип, но ако продължи да не се решава проблемът и започне топене на горивото, това ще доведе до стопяване на дъното на корпуса на реактора и изтичане на горивото извън реактора в помещенията под корпуса в централата, а оттам ще се стигне до много по-голямо замърсяване на района", каза инж. Иван Генов, бивш директор на АЕЦ „Козлодуй”.

Според Иван Генов – ситуацията в Япония ще бъде използвана от противниците на атомната енергетика у нас, въпреки че не може да има сравнение.

Това е много лоша ситуация за атомната енергетика, но тя няма нищо общо с атомните централи в България – нито с АЕЦ „Козлодуй”, нито с проекта за АЕЦ „Белене”, защото от информацията се вижда, че при земетресението аварийната защита е заработила нормално и реакторите са спрели. Проблемът е дошъл от вълната цунами, при нас цунами няма откъде да дойде. Оттук нататък трябва да се мисли как въпросът ще се решава за централи, които се строят на крайбрежни ивици, океанско крайбрежие. Има обложки, които издържат на падане на самолет, а дизелните станции, около сградата на реактора, се оказва възможно да бъдат унищожени от 10-метрова вълна, каза той.

Времето след японското бедствие е време за преосмисляне е преговори

Днес, на 16 март Руската държавна корпорация "Росатом" изрази готовност да даде допълнителни гаранции за сигурността на реакторите в АЕЦ "Белене", но изтъкна, че въвеждането на нови мерки за безопасност ще оскъпи проекта, за чиято цена все още няма постигнато съгласие с българското правителство.

Системите за сигурност формират около 40 на сто от цената на атомните електроцентрали, каза на форум на доставчиците от атомната промишленост в София Кирил Комаров, изпълнителен директор на дирекцията за ядрено-енергийния комплекс на "Росатом". Корпорацията притежава изпълнителя на проекта за АЕЦ “Белене“ - “Атомстройекспорт“.

По думите му за АЕЦ "Белене", проектирана с реактори трето поколение ВВЕР-1000/В-466Б, са предвидени уникални системи за безопасност.

Ден по-рано еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви, че проектът за изграждане на АЕЦ "Белене" трябва да бъде преразгледан след ядрената катастрофа в Япония и предстоящото преосмисляне на европейската политика в областта на атомната енергетика – но да не забравяме, че Йотингер не е наясно с ядрените централи и е говорил прибързано, а не от експертна позиция.

По този повод българският министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков заяви, че е възможно проектът "Белене" да бъде замразен за неопределено време, а изграденият вече реактор за централата да бъде инсталиран в АЕЦ "Козлодуй".

Преди време “Росатом” съобщи, че спира работа по АЕЦ "Белене" на 31 март, ако не се подпише анекс.

Руската страна изпълни всички условия на българското правителство, поставени като задължителни за началото на проекта АЕЦ "Белене", се казва в специално изявление на "Росатом" по повод на новите критики към централата от български политици.

Докъде стигнаха договореностите по този проект:

"1. НЕК запазва 51% от контрола в съвместната компания.

2. Определена е твърда цена на договора със ЗАО «Атомстройекспорт» - 6,298 млрд евро. По този начин ЗАО «Атомстройекспорт» поема всички инфлационни рискове, като се има предвид, че строителството на централата ще продължи до 2017 г.

3. Проектът е европейски - в него участват финландската компания «Fortum» и френската «Altran Technologies» писа в. “Сега” по този повод.

Противно на неизстините, които разпространява министъра на финансите Симеон Дянков, българският бюджет НЕ финансира този проект, а НЕК.

В хода на преговорите, българската страна предложи участието на НЕК в уставния капитал на проектната компания в рамките на 51 процента да представлява вече направените от нея разходи.

Преди време в. “Сега” поясни, че е дискутирано предложение - Проектната компания може да привлече самостоятелно недостигащите кредитни ресурси със срок на погасяване от момента, в който първи енергоблок започне да продава електроенергията си навън, и с период на погасяване около 20 години.

По този начин България, без да плати нито лев, ще получи атомна централа, която през първите 20 години от експлоатацията ще снабдява страната с чиста електроенергия на ниска стойност, а през следващите 40 години от проектния срок ще работи с постоянна чиста печалба за бюджета на България като бенефициент на НЕК.

До момента на регистриране на проектната компания ЗАО «Атомстройекспорт» работи по проекта АЕЦ «Белене» в рамките на съществуващите документи, чийто срок изтича на 31 март 2011 г. Поредният двустранен документ - Анекс № 12 към договора - по неизвестни причини все още не е подписан от българската страна.

При неподписване на Анекс № 12 ЗАО «Атомстройекспорт» ще изгуби правни основания за продължаване на работата по проекта АЕЦ «Белене» след 31 март 2011 г., отбелязва изданието, което финализира каквито и да било възможности да осъществяване на проекта и ще се премине на следващ етап – уреждане по съдебен път на изплащане на неустоки от българската страна.

Тогава вече България няма да има евтина електроенергия, няма да разполага и с приходи в бюджета от произведен и изнесен ток, а цените на електроенергията ще скочат в пъти!

България може да загуби около 1 млрд. евро, ако реши да премести  строителството на блоковете от АЕЦ „Белене" в АЕЦ „Козлодуй", заяви изпълнителният директор на Дирекцията на ядрения енергиен комплекс на „Росатом" Кирил Комаров, цитиран от руските медии.

Според Комаров, площадката на „Белене" е готова за строителството, „ние анализирахме пренасянето на строителството в „Козлодуй", но това ще удължи проекта с 2-3 години и ще бъде доста по- скъпо”. Едновременно с това, Комаров е отбелязал, че „Росатом" е готов да предостави на АЯР и НЕК всякаква допълнителна информация по проекта, във връзка със събитията в Япония.

 

Гаранции – да, авантюри - не

България ще иска от Русия и от Международната агенция за атомна енергетика допълнителни разяснения и гаранции за сигурността на поръчания за АЕЦ “Белене“ реактор

Новите гаранции ще се искат от министър Трайчо Трайков във връзка с инцидентите в АЕЦ “Фукушима“ от последните дни след поредицата земетресения в Япония.

Трайков и руската “Росатом“, собственик на изпълнителя на проекта за АЕЦ “Белене“ - “Атомстройекспорт“, си размениха задочни реплики за вида на планираните за втората атомна централа реактори. Изявление на Трайков, че става въпрос за мощност поколение 2+, провокира руската компания да разпрати съобщение, в което се посочва, че реакторът им в Белене ще е поколение 3+.

Съобразно поста, който Трайков заема би следвало да е наясно, че проектът за АЕЦ "Белене” предлага реактори от поколение 3+, сертифицирани съгласно изискванията на Европейските експлоатиращи организации EUR. Този тип реактори притежава уникално съчетание на пасивна и активна защита за безопасност, включително уловител на стопилката на активната зона, което не е съпоставимо с нито един подобен тип реактори, които се произвеждат в момента – нещо, което на министър Трайков явно е непосилно да осъзнае.

“Защитната обвивка на реакторите може да издържи падането на 400-тонен самолет, а блоковете, в съответствие с изискванията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), са работоспособни при земетресение с магнитуд над 7 по Рихтер“, са отговорили руснаците на опасенията на министър Трайков.

Пресцентърът на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма бе принуден да пусне прессъобщение, за да заглади смехотворните изявления на министъра си:

“Трайков е добре информиран за възможностите на типа реактори АЭС тип В466, предназначен за АЕЦ “Белене“, технологично разработен през 1992 г., който разбира се е претърпял редица подобрения след това. Има и по-нови технологични разработки, които са от трето поколение“.

“В своето изказване министър Трайков коментира, че за нашите условия се счита, че този реактор е с достатъчно добро ниво на защита. Доколкото принадлежността към едно или друго поколение се дефинира в сравнително широки граници и предвид контекста на темата, която е коментирана, а именно събитията в японската ядрена централа “Фукушима“, смятаме за безпредметна дискусията по оценката на поколението реактори“, допълват от пресцентъра на българското ведомство.

АЕЦ “Белене“ е необходима на България заради въглищните централи, които ще бъдат спрени догодина, заради покриването на потреблението при икономически ръст, както и заради навлизането на електромобилите у нас. Това становище изказа в петък бившият изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй“ и бившият депутат от НДСВ, Йордан Костадинов пред bTV.

“Ние се нуждаем изключително много от една нова ядрена мощност, и то на една нормална цена, каквато предлага АЕЦ "Белене". Това е около 5 цента, или около 10 стотинки“, каза Костадинов. По думите му без нова ядрена мощност, при затварянето на въглищни централи, които не отговарят на екоизискванията на ЕС и нарастването на дела на произведената скъпа енергия от възобновяеми източници, наистина е възможно крайната цена на тока за потребителите да скочи 18 пъти, както прогнозира преди време премиерът Бойко Борисов.

Според Костадинов през следващите години страната ни ще има нужда от около 35-40 процента нови енергийни мощности.

Относно твърденията на правителството, че предложената от руснаците крайна цена за АЕЦ “Белене“ от 6.298 млрд. евро е твърде висока, той коментира, че тя е постигната благодарение на непремерени изказвания от българска страна и даде за пример строяща се в САЩ ядрена централа със същата мощност като “Белене“, чиято стойност е 26 млрд. долара.

 

По-евтино ли ще е 1 реактор от “Белене” да отиде на площадката в “Козлодуй”?

Ядреният експерт и председател на Българския енергиен форум Иван Хиновски обаче коментира прехвърлянето на реактора от Белене в Козлодуй като финансов компромис, който не е удачен, тъй като ядрените блокове с такава мощност /1000 МВ – бел.ред./, работят в двойки.

“Тоест трябва да бъдат два блока - седми и осми, защото след извеждането на пети и шести блок един самостоятелен блок може да има проблеми от аварийна гледна точка, при отпадане на захранване. Обикновено вторият блок поддържа основните функции за безопасност на другия блок и това е общоприет принцип в ядрения бизнес - да се изграждат двойки блокове“, каза Хиновски пред БНР.

Към идеята за блок от АЕЦ “Белене” да бъде инсталиран в АЕЦ “козлодуй”, Трайков “спестява”, че ще трябва да се изчака...

Ще са неоходими поне 10 години този реактор да търгне да произвежда ток. 2011+10=2021 година.

Не отговаря на истината твърдението, че нещо, което започва сега ще излезе по-евтино от това да се довърши “Белене”, което е започнато през 2004 година – обясни в предаването на Велизар Енчев журналистката Нора Стоичкова. През този период има инфлация – най-малкото.

Не може да се приеме насериозно и твърдението, че ново поколение реактори,четвърто поколение, ще е по-евтино от трето поколение реактори.

Дали всъщност около казуса “Белене” не се води битка между “Уестингхаус” и “Росатом”?

Истинската полемика не се ли води кой да бъде в енергетиката в България – САЩ или Русия?

Нора Стоичкова: “Преди една година аз казах във Вашето студио това,, точно когато започнаха толкова агресивно да нападат АЕЦ “ Белене”. Тогава се разбра, че има вкарана презентация на новите реактори на “Уестингхаус” AP-1000 в кабинета на Бойко Борисов. Това е така, тук показвах и документи за това.

Въпросът е, че ние не можем да избегнем тази битка, ние трябва да избегнем тази битка и да изберем по-евтиния вариант за нас. Добрият вариант ще излезе този, който е по-напреднал, този който е по-евтин. Това е логиката, защото за “Белене” са минали 5 години, документацията е готова.

Този реактор, който ще строим на АЕЦ “Козлодуй” – няма лошо, но трябва успоредно да вървят двата проекта. Нека “Уестингхаус” да си направи седми реактор на АЕЦ “Козлодуй”, но не да е за сметка на “Белене”.

Е сега те искат да спрат “Белене”, за да ни принудят да купуваме по-скъпия ток от тях!

... Представяте ли си – двата проекта вървят и АЕЦ “Белене” става по-готова и 2017 тръгва пръв, токът му ще е на по-ниска цена. Първо защото този блок /на “Уестингхаус” – бел. Л. М./ няма да е почнал, Седмия блок на “Козлодуй”, а когато почне – цената му ще е много по-голяма...

... Те защо искат да спрат “Белене”, ами, за да няма конкуренция! За да може да си продават тока на цената, на която те решат!”

И пак ще припомня на служещите на американските интереси политици и социолози една любима мисъл на писателя Кърт Вонегът: “Големият проблем с тъпите копелета е, че те са толкова тъпи, че не могат да повярват, че човек може да бъде умен.”

 

Повече от половин година Русия чака ясен отговор на правителството за бъдещето на АЕЦ „Белене”. И повече от половин година се шикалкави и се играят  някакви игрички, като отговорни управници се крият зад Европейския съюз и дават витиевати обяснения.

България има вопиюща нужда от инвестиции, но руски инвестиции – не желае. В момент, в който големи инвеститори напускат страната, в момент, в който всеки долар инвестиция е капка въздух за предаващата Богу дух икономика – кабинетът отхвърли протегнатата ръка за руски инвестиции, докато се намерят други, независимо, че проектът изостава.

Интересен е въпросът как така държави като Италия, Румъния, Китай, Индия, Турция, Франция, Австрия, Гърция, Германия може да приемат руски инвестиции в енергетиката, а България не трябва да приема. Някой определено ни будалка и то едва ли, за да ни откъсне от Русия, като ни засипе с инвестиции в икономиката.

Правим сметка без кръчмаря как с изградени байпаси към Гърция ще имаме газ, но не калкулираме, че гърците ще търсят всяка възможност, за да си преодолеят кризата с високи цени в подобна сделка.

Правителството на Борисов започна една игра на нерви с надежда, че Русия няма да издържи и ще постави остро въпроса за плащане на неустойките по този договор. В същото време дадоха контрола на проекта „Бургас-Александруполис” на Симеон Дянков, което означава, че такъв проект няма да види бял свят, тъй като Дянков е известен като русофоб.

По „Южен поток” също се шикалкави, въпреки че от този проект, с малко участие България ще получи гарантирани милиони евро годишно от транзитни такси. Докато политиците ни се упражняват в управление на държавата – Русия направи газопровод към Китай, подписа енергийни проекти с Индия за строеж на атомни централи, и със съседна Турция сключи енергиен Меморандум за Атомна централа, газопровод и петролопровод!

Преди месеци още предупредих, че нито един от подписаните международни договори за енергийни проекти няма да се осъществи. Някои от управляващите с недомлъвки полуотрекоха.

С всеки изминал ден прогнозата ми се превръща във факт. Единственото, все още възможно гарантирано перо за постъпления в хазната от износ на ток и транзитни такси от „Южен поток” вече е в миналото и то с титаничните усилия на министъра на финансите Симеон Дянков да ни изтрие от картата на енергийните държави.

Ето какво бе разисквано в парламента по темата „енергетика” преди 10 дни:

ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък,19 март 2010 г.

Открито в 9,05 ч.

19.03.2010

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

..................................

Преминаваме към питане на народните представители Сергей Станишев и Петър Димитров към министър Трайчо Трайков относно развитието на ядрената енергетика в контекста на енергийната стратегия на България.

Заповядайте, господин Димитров.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ /КБ/: Госпожо председател, тъй като господин Станишев е болен днес, то само аз ще направя питането.

Уважаеми господин министър, да оставим калния терен на мини „Марица Изток” и да минем към ямата в Белене.

Аз искам да Ви попитам три неща, за да не стане така, че няма да ми стигне времето.

Първият ми уточняващ въпрос е: кога ще бъде стартирано строителството на І и ІІ блок на АЕЦ „Белене” и в какви срокове предвиждате това строителство да приключи?

Знам, че ми отговаряхте на този въпрос. Знам, че не ми отговорихте и затова Ви го задавам отново, като ще Ви дам три причини, поради които Ви го задавам отново.

Знаете ли, че цената, с която „Атомстрой” спечели, тя е около 4 млрд. евро, се индексира? И тя се индексира от януари 2007 г., тоест часовникът на ескалацията на цената е пуснат, искаме или не искаме. Колкото повече протакаме проекта, толкова по-скъп ще става, при това там има сериозен спор кое да се прилага – инфлацията в България, инфлацията в Европейския съюз - 27, в Еврозоната и така нататък. Това беше една от причините, поради която поразвалихме малко отношенията с руснаците и донякъде се задържаха преговорите. Това са реалностите.

Второ, пуснат е часовникът на конкуренцията. Всичко е тръгнало да прави ядрени централи – Албания с Хърватска, Гърция, Турция, Румъния знаете, че има интензивна програма. Тоест, ако ние там изпуснем колелото на историята, просто ще ни изхвърли тази история и няма да ни има в ядрената енергетика.

Трето – обаждат се точно тези, за които искам да напомня – върви явно лобиране „Белене” да не стане, да нямаме ядрена енергетика, тъй като всички разбираме, че ако „Белене” стане, това ще изтласка по-скъпите и по-неефективни източници на енергия от пазара. И естествено тези, които се страхуват това да се случи, е да работят срещу „Белене”.

Втори въпрос, който искам да задам: смятате ли да стартирате проучванията и процедурата за даване на разрешение за VІІ и VІІІ блок на АЕЦ „Козлодуй”? Писано е „лиценз”, но лицензът е накрая при изграждането. Само напомням: през 2002 г. актуализираме проучването за „Белене”; през 2004 г. има принципно решение на Министерския съвет; през 2005 г. – решение по същество; през 2006 г. – одобряване на площадката; през 2007 г. – нотификация пред Европейската комисия; и на 7 декември 2007 г. имаме становище на комисията. Сега проектът дреме. Тоест минали са 8 години оттогава. Ако стартираме VІІ и VІІІ блок, ще минем през тези срокове. Вие разбирате за какви срокове си говорим. И ако нищо не се прави в тази посока, тъй като отново от полууправляващите има намеци, че VІІ и VІІІ блок ...

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, времето Ви изтече.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Задавам въпроса: смятате ли, че тези два проекта могат да се развиват едновременно и независимо един от друг?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.

За отговор на питането – министър Трайков, имате думата.

МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, тежка е тази тема. За съжаление е тежка. Казвам - за съжаление, защото по начина, по който е бил управляван този проект, сте го докарали до задънена улица.

Лобиране има наистина – и за това да не стане, и за това да стане. Лобиране има отвсякъде.

Часовникът на ескалацията за съжаление е пуснат съвсем не навреме, когато това не е трябвало да става. Имало е други неща, които да се договарят. Ние обаче се опитваме да го спрем.

Сега да ви представя общата законова рамка, в условията на която се реализират коментираните проекти. Както е добре известно, по отношение на изграждането на нови мощности за електропроизводство в страната действа либерален режим. Това означава, че реализацията на такива проекти е зависима единствено от намеренията и оценките на инвеститорите, които съответно ще понесат рисковете или ще извлекат печалби от своята инвестиция. Новата директива за вътрешния пазар на електрическа енергия, която предстои да бъде транспонирана и в българското законодателство, потвърждава този режим.

Когато говорим за ядрени мощности, прилагат се и разпоредбите на специален закон – този за безопасното използване на ядрената енергия. Съгласно този закон предварително условие за изграждане на ядрена централа е вземането на решение от Министерския съвет по предложение, внесено от мен в качеството на министър. От своя страна условие за влизане в сила на издадена по силата на Закона за енергетиката лицензия е издаването на всички необходими разрешения и лицензии от страна на Агенцията за ядрено регулиране, предвидени в Закона за безопасното използване на ядрената енергия.

Относно политиката на досегашното правителство по ядрените проекти. Нашите твърди намерения са решенията да се основават на икономически принципи и енергийна сигурност, за което от особено значение е прозрачността в политиката и широката платформа за дискусии. От тази позиция трябва да е ясно, че ще придадем европейско звучене на бъдещото развитие на ядрената енергетика в страната. Това означава хармонизиране на позициите ни по проекта „Белене” с тези на европейските институции, стриктно спазване на европейските стандарти за безопасност и сигурност, модифициране на възможностите за партньорство с руската страна от гледна точка на качеството ни на държава – членка на Европейския съюз, и полагане на всички усилия не само в „Белене”, но и във всеки друг потенциален ядрен проект основните ни партньори да са от Европейския съюз.

Към конкретните Ви въпроси.

Строителството на „Белене” може да започне веднага след като се изпълнят посочените по-горе предварителни условия за това. Откъм срокове – технически възможно е ако строителството стартира в рамките на тази година, І-ви блок да бъде в експлоатация в края на 2015 г. Разбира се, това е при условие, че изпълнителят остане същият и спази сроковете с офертата, с която спечели търга за избор на изпълнител на проекта.

По отношение на това дали смятаме да стартираме проучване и процедури за разширяване на мощностите на АЕЦ „Козлодуй” – да, имаме такива намерения. Както вече казах, предварително условие за изграждане на ядрена мощност е наличието на решение на правителството. Нашата политика е насочена към създаване на условия за конкуренция и прозрачна среда, в която печелят икономически най-целесъобразните решения и проекти. По тази причина възнамеряваме да дадем зелена светлина за потенциални инвеститори и по отношение изграждането на нови блокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, най-малкото поради наличието на благоприятни технически предпоставки за това и заявен интерес.

Тук отново ще подчертая, че и този проект, както и „Белене”, ще зависят от инвеститорите. Нямаме никакви намерения да ангажираме държавата като гарант или източник на финансов ресурс.

Двата проекта могат да се развиват едновременно и независимо един от друг. Ако бяхме установили липса на мощност за покриване на вътрешното електропотребление, съответно ДКЕВР беше обявила конкурс, тогава двете потенциални мощности щяха да са конкуренти. Случаят обаче не е такъв, тъй като в страната няма прогнозиран дефицит. При това положение от интереса на инвеститорите, възможностите им и оценките за рискове и ползи ще зависи дали едната или и двете централи ще могат да бъдат изградени. Така или иначе, съответните собственици на централите сами ще трябва да търсят пазар за реализация на продукцията си. Ако се намери пазар за толкова енергия, тогава не виждам пречки да се развият и двата проекта. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Трайков.

За два доуточняващи въпроса – господин Димитров.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ /КБ/: Благодаря, господин министър. Аз неслучайно споменах за пуснатите часовници. Затова уточняващият ми въпрос е: кога все пак ще обявите позицията на България? Ще строим ли „Белене” или няма да го строим? Кога ще го обявите еднозначно и непротиворечиво? Докога една седмица единият министър ще казва едно, другата седмица ще казва друго, а премиерът ще казва нещо трето? Това е уточняващият ми въпрос: кога това ще стане ясно в рамките на стратегията, която се прави? Календарно кога ще се случи?

И вторият въпрос, който не мога да Ви спестя – при посещението с в „Белене” премиерът показа изкопаната яма и каза, че тук са заровени 800 милиона. Молбата ми е да разясните как е станало това заравяне, тъй като тези приказки просто не са истина и са безотговорни. Добре е министърът на икономиката, който отговаря, да каже колко са отишли за изкопаването на дупката и за разрушаването на мощностите, да каже, че точно тези пари са останали в България и те са стимулирали икономическото развитие на региона, а не са хвърлени на вятъра, да кажете какво е отишло за поръчването на оборудване в Русия с дълъг срок на изготвяне, за техническия проект, за инженер-консултанти и т.н. Иначе приказките просто са голи.

В тази връзка на мен ми е непонятно кой беше даден на прокуратурата?! Вие знаете, че всички работи, в това число и разрушителните, минават през „Атомстройекспорт”. „Атомстройекспорт” ли дадохме на прокуратурата? По времето, когато госпожа Цачева водеше преговори с господин Шматко, който преди по-малко от две години беше изпълнителен директор на „Атомстройекспорт”, ние заявяваме, че там най-вероятно са вървели корупционни процеси и ще дадем „Атомстройекспорт” на прокуратурата. Не мислите ли, че с тези приказки само нагнетяваме ...

Това само по себе си е повод за скандал между България и Русия и влошаване на статута на проекта. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.

Господин Трайков да отговорите на двата въпроса, които бяха зададени допълнително.

МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, отговорът на това каква е позицията на България, на правителството по отношение на проекта „Белене” беше даден някъде през септември миналата година. Той е, че ние ще дадем шанс на този проект да се случи съгласно принципите, които ние смятаме за икономически целесъобразни. А те не свързват участие на публични средства в проекта. И когато това се разбере добре, е ясно, че няма никакво противоречие с мнението на тези колеги от правителството, които казват, че няма да бъде дадена нито стотинка по проекта. Надявам се това да е ясно.

По отношение на прокурорските проверки. Това е позиция, която споделихме с руските си партньори, още в началото на разговорите ни през лятото и есента на миналата година – че този проект може да се случи, но трябва да се случи по ясен и прозрачен начин и който е нарушавал правилата, трябва да понесе отговорността си за това.

Проверките не са насочени към проекта като такъв, напротив, точно обратното, господин Димитров, смятаме, че когато държавата е встъпила в правата си, заявила е позицията си, поставила е ръка върху проекта, казала е, че няма да се разреши да се харчат пари, които след това да натоварват и потенциалния инвеститор, точно това създава доверие и надеждност на проекта и интереса на инвеститорите. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение – господин Димитров.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ /КБ/: Благодаря, госпожо председател.

Господин министър, може би някой не разбира, но с това, което се каза за публичните средства, просто казваме „не на Белене”. И то го казваме окончателно. „Белене”, държавната му част не може да получи кредити без държавни гаранции. Кой ще му даде, за какво ще му ги даде?

И пряко свързано с това, което казвате, Русия в момента предлага 2 млрд. евро. Ние сме в тежка криза, разкъсвани от тази криза. Вместо да вземем мерки от тези 2 милиарда половината да останат в България, това е изключително ефективна антикризисна мярка. Но трябва да се направи предприятие „Белене” и българската държава да каже: моята част като собственост аз ще си я гарантирам като държава. Затова избяга RWЕ, понеже българската държава в лицето на господин Дянков каза: няма да има държавни гаранции! И като няма да има държавни гаранции, няма да си собственик, тъй като по какъв начин едно предприятие, което го няма, което не произвежда, което няма гаранции, че ще бъде завършено, някоя банка ще му даде кредит? RWE ще заложи авторитета си, за да получи този кредит.

И отново ви връщам, изпълнението на тези дейности, за които се говори, минават през „Атомстройекспорт”, той носи отговорността, той възлага, той подбира изпълнителите. Кого проверявате? Ако има нещо нередно между „Атомстройекспорт” и изпълнителите или изпълнителите правят нещо, което „Атомстройекспорт” не одобрява, това е друг въпрос.

Същата схема наблюдаваме и по отношение на „Цанков камък”. Ще проверяваме „Алпине бау”, което ни е препоръчано от австрийското правителство и по Спогодба с австрийското правителство. Тоест трябва да има реализъм. И в тази ситуация на кризисно напрежение вместо да създаваме консенсус, в това число и между политиците, ние търсим умишлена конфронтация. Не знам докъде ще ни доведе тази конфронтация. Аз се страхувам, че антиядреното лоби на България ще унищожи не само проекта „Белене”, няма да има и седми и осми блок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим на господин Димитров за това отношение.

Още по темата четете анализи, коментари и разследвания излизали в сайта „Хроники”:

1.Много са виновните за Козлодуй, но Главният прокурор мълчи

2.Много са виновните за Козлодуй, но Главният прокурор мълчи

3.Много са виновните за Козлодуй, но Главният прокурор мълчи

Политизират съдбата на АЕЦ "Козлодуй"

Министър Грънчарова - ехото на Станишев за енергетиката

Най-добре е Кунева да замълчи за "Козлодуй"

Газ от Украйна за България? По коя тръба?

Петрол и газ - отговорът на много въпроси...

Секретна заповед на властта затвори АЕЦ "Козлодуй" завинаги!

Борисов във Франция – пак ни взеха на къс пас!Вместо енергиен център ни направиха за смях!

Властта е наясно, че ни изхвърлиха от „Южен поток”! Енергийното ни бъдеще е пуснато на пързалката!

Путин не "изяде" Бойко Борисов

Азербайджан май ще остави „Набуко” на сухо

В каква държава замина премиерът Борисов?

Енергийни проекти? От три стола – та в скута на Мартин Димитров

Равнопоставена ли е България в Европейския съюз?

АЕЦ „Белене”? Дебат за това как да прогоним руснаците...


Два дни след Доклада на Еврокомисията и "Комерцбанк" се оттегли от интереса си към проекта АЕЦ "Белене"
Мит или необходимост са енергийните интереси на България?

1.Синият период на договорите с Русия за пренос на газ

2.Синият период на договорите с Русия за пренос на газ

3.Синият период на договорите с Русия за пренос на газ

4.Синият период на договорите с Русия за пренос на газ

1.АЕЦ "Козлодуй" - кой какво каза в парламента...

2. АЕЦ "Козлодуй" - кой какво каза в парламента...

3.АЕЦ "Козлодуй" - кой какво каза в парламента...

4.АЕЦ "Козлодуй" - кой какво каза в парламента...

Честито, пак си имаме конфликт на интереси във властта!

Борисов в Брюксел: Рапорт - даден, рапорт - приет!

Сергей Станишев няма да отвори АЕЦ „Козлодуй"

 

 

Пак ни люлеят и пак сме от страната на булката...

Дянков, обложете с данък и починалите! Заглавието е от форума на в. „24 часа” и пълният текст гласи: „Дянков, обложете с данък и починалите, Това тяхното си е жив лукс!”

Докато всички чакат синдикати, работодатели и власт да се разберат за антикризисни мерки – правителството си прие заповед: заплатите на държавните чиновници да не са по-големи от тези на министрите! Раз и прас! Няма аз мисля, всъщност не трябва да се слагат всички заплати под общ знаменател – няма разсейване или други мнения, изказани от министри.

Ама вчера си учил да въртиш маркуча, а днес го правиш с държавата! Така ни се пада: ходете, гласувайте, да е ГЕРБ, само и само да не са други!

Ама вчера си връзвал маратонки и си засичал хронометъра в Спортната академия – днес обличаш полицаите като извънземни и юруш – всички на пода с извити ръце! Необлечените – да се прибират, че камерата снима!

Затова ли се върна премиерът от арабския свят? За да погне все още работещите и им отреже заплатите? Ама никой не можел да взема повече от него – а сестра му може ли? С длъжност и назначение във Втора градска – дали не си докарва повече от малкия Бойко?

А и всички не можем да му бъдем сестри, нито пък братя все пак. Някои си имаме свои семейства.

Все бях чувала министър да се кълне в партийна вярност, но както Веждито го стори – това и на бутилка ракия няма да може да му мине през акъла на човек!

На жена си главата щял да реже, ако се наложело – за доброто на държавата! Абе Рашидов, това да не ти е турско да въртиш ятагана! Я остави жената на мира!

Тъкмо седнаха министрите да заседават в Министерския съвет и ето ти, ново двайсе! Всички заплати с ножицата, ако са над тази на ресорния министър! А пък министрите – пак с ножицата, ако са над премиерската! Няма шест-пет – на Дянков пак му се губят пари и ще се реже!

Седя, слушам и се чудя: абе, Дянков дали не са го изтървавали често като малък, или да са го били със самолетче по главата – та толкова е набрал на Ръководство на въздушното движение? Че и премиера заблуждава чак!

Държавно предприятие било РВД и като така ще се режат заплати! Държавно, ама не съвсем, както обича да казва един приятел от махалата. Държавата не пуска и стотинка на РВД от бюджета, никога, защото статутът му е особен. Така са го измислили европейците – държавно предприятие е, защото небето е държавно, но затова пък парите, които печели трябва да остават в РВД – за да се подобрява непрекъснато въздушната безопасност и диспечерите, които водят полетите – да могат да се възстановяват от тежкия и отговорен труд, с който са се захванали.

В РВД един миг невнимание на диспечер и поне 300 до 500 души са на земята, барабар с горящия самолет.

Не е като да въртиш пожарникарския маркуч или да тренираш за скок на дължина някого! Ръководител полетите водят понякога поне дузина самолети в различни коридори и на различни височини – и цялата им смяна винаги минава като на тръни – напрежение, напрежение и пак напрежение.

Та, на тези специалисти днес умниците в правителството тръгват да свалят заплатите! За разлика от заплатите на колегите им в други държави.

Веднъж вече преди Нова година Дянков им взе НЕПРАВОМЕРНО, въпреки че точната дума е незаконно, около 150 милиона. Скоро вероятно ще им вземе още толкова – не че ще му се запълни дупката в бюджета, но друго е да си над такива, като ръководител полетите например и да си им бъркаш в джоба когато ти скимне!

Едно е да режеш на клатещия крака чиновник, а доста по-различно е да посегнеш на парите на един авиодиспечер! Авиодиспечерът отговаря за всеки един живот в самолетната дузина във въздуха, а чиновникът отговаря само ако си загуби химикалката или неволно е погледнал нелюбезно Бойко Борисов, Цветан Цветанов или Симеон Дянков.

“Единственият коментар е, че когато всички страдат, всички трябва да страдат”, направи се на Мехо Пух министър Трайчо Трайков в личната си демонстрация на готовността да изпълни указанието на премиера за приравняване на заплатите на всички работещи със суми ПОД неговата!

С всяка изминала минути, патологията и психарията в държавата си казват думата! Културният министър е готов да реше главата на жена си, за да засвидетелства партийна преданост, минсътърът на икономиката пък с миролюбивото име Трайчо Трайков направи ни метна в оркестъра с думите: „...когато всички страдат, всички трябва да страдат”!

Спомням си, когато Бойко Борисов получи властта след изборите – всички го питаха за антикризисна програма, а той говореше за други работи. Нещо  като Филип Димитров в силния му период...

Минаха осем месеца и чак сега всички седнаха да му пишат домашното на Дянков по антикризисните мерки. Минаха десет дни – писането продължава!

Всекиму според труда...

Нали така ни учеха? Учил медицина 6 години, стажувал, взел специалонст, взел квалификации, езици научил със сертификат – и сега? Седнали някакви минали като на спортно ходене покрай науката, компютъра, чуждите езици и курсове за квалификация – заплати да режат! Заплати да определят, че културният министър метна културата си и се закани и главата на жена си да кръцне!

За това ли ни взеха в Европа – да си говорят в правителството - кой на кого ще отреже главата от партийна вярност към Вожда и Учителя от Банкя?

Дошъл Вилфред Мартенс, председателя на Европейската народна партия в комплект с генсека – Антонио Лопес наскоро – на Дан Браун да се направил Мартенс – автобиографията си като настоящ „бестселър” написал едва ли не. Предговорът му от Ангела меркел – немската комсомолка от миналия век, днешна канцлер на Германия. А то каква ти автобиография – студентски водач, млад активист, председател на Фламандската християндемократическа партия, като го опознаеш книжовно, Мартенс си е бил настоящ предвестник на белгийски Че Гевара.

Та на премиерата на книгата на Мартенс - тупаха се с премиера двамата по раменете, прегръщаха се – само на опера дето не тръгнаха заедно!

Къде остана: „Тупкат сърца ни?” Къде остана, че „... не сме рая покорна”? Само да си подаде носа човек и данъчните вече го чакат. В магазин не смеем вече да влезем – на студено стоим, на тъмно – само да се вместим в големите сметки, защото ще трябва и да се яде?

Сеща ли се някой, че ние сме работодателите на властта. Ние ги назначихме на изборите! Кого назначихме – за какъв живот гласувахме? Като гледам какво се случва, трябва да съвсем да сме изтрещели, за да я докараме до там, с една бюлетина - да си доведем душмани във властта и да ги назначим сайбии на живота си!

Защо премиерът Борисов нарече изнесения от финансовото министерство списък с мерки – слухове и отказа да го коментира? Защо след като се разбра, че този списък е бил обсъждан в министерството на Дянков – Борисов не се извини поне?

Или министър-председателите са безгрешни по презумпция и не се извиняват на хората в държавата? Само че има една малка разлика: всеки един от нас е работодател на хората във властта и плаща от джоба си за заплати и на тези в парламента. Плащаме на тези в Министерския съвет, които са си надживели на масрафа – всеки един от тях бърка в джобовете ни, за да се напъха в маркови костюми и окичи с марков часовник.

Крайно време е да спрем да се чувстваме унизени или незначително за това, че ние, редовите граждани данъкоплатци ги издържаме. Плаща ме им, за да съсипват държавата - срещу заплати, излезли от нашите джоб.

Всеки месец, всички ние плащаме заплатите за постовете им, ние плащаме, за да ни изхвърлят безработни, ние плащаме, за да закриват болниците и училищата ни, ние плащаме, за да не връща Симеон Дянков ДДС на граждани и фирми. Ние им плащаме заплати, за да не разплаща държавата на бизнеса дължими суми над 1 млрд и 800 милиона за работа, която са свършили.

Ние плащаме, за да живеят те, ние плащаме, за да ни докарат вместо да живеем - да мрем! Нека сме наясно. Ние плащаме, за да ни забаламосват, плаща ме си, за да ни говорят строго и гледат от високо!

Ние плащаме, но не, за да живее Симеон Дянков в Бояна с фамилията си. Осем месеца чакаме да се засрами това поамериканчено момченце от Монтана и излезе в наета къща под наем, където сам ще вади пари от джоба си за ток, наем, храна, гувернантки, охрана, транспорт за него и отделен за семейството му, за вода и парно. Плащаме и чакаме Симеон Дянков да се засрами, но явно няма да дочакаме...

Само разходите на месец за Дянков и фамилия могат да издържат цяло село!

Не стига, че трябваше да търпим едно политическо недоразумение като Филип Димитров да закрива държавния износ и да го „подарява” на частни фирми, не стига, че го търпяхме и простихме как сдаде властта, която ние на избори му бяхме поднесли, ами го последваха и други...

Търпяхме Беров, търпяхме убийства, търпяхме да ни лъжат, че имало Жанвиденова криза – къде са парите, откъде се „върнаха” след като Виденов излезе от властта? Виденов все още живее в панелката си, явно не открадна нищо за себе си!

А сега трябва да повярваме, че само за 45 дни Софиянски оправил кризата! Как точно я оправи – ако не се бяха върнали парите – щеше да оправи нещо друго, но не и кризата! То ако така се оправяше криза – защо Иван Костов не довери на ушенце на Борисов за „магията”, която уби инфлацията и нормализира през 1997 г. долара. От един шепот както се казва – може чудо да стане и Дянков сегашната криза да вземе, че преодолее?

20 години, на всички тези политици, заплатите сме им ги плащали ние. Плащахме на неосъществения монарх, за да продаде БТК за жълти стотинки и учил-недоучил – да яхне държавата. Платихме на Станишев да започне работа на първо работно място като премиер, плащахме му, за да се учи докато ни управлява и да ни върти на малкия си пръст едновременно.

Плащахме на Соломон Паси да лее сълзи за НАТО и да ни лъже, че щели да дойдат инвестиции след влизането на Пакта.

Плащахме на Миглена Кунева, за да си води тайно предприсъединителните преговори с европейските чиновници – като че ли не ставаше дума за нашия живот, а за нейния – собствен!

Плащахме заплати, командировки, лукс на царедворци, на заплата при нас, данъкоплатците бе така наречения им лидер да вземе де що може земи, и имоти. А дали той плати една стотинка данъци през тези години за взетите имоти от държавата? Съмнявам се, вярвам само ако го видя на документи, черно на бяло.

Плащахме заплати, за да се люлеят на яхта с Доктора Милен Велчев и Мирослав Севлиевски. На Велчев плащахме заплата и за да си прави експерименти с външния ни дълг в момент, когато беше най-неизгодно.

Плащахме заплати на Иван Костов, за да останем без национален авиопревозвач и за да може сега премиерът Борисов да се хвали, че уредил пряка връзка с арабския свят. Ами тази връзка си я имаше, бе, господа, ама кой да чете! И СИТА-акции имахме, за десетки милиони, и имот, собственост на „Балкан” в десетки държави имахме, и запазено време за кацане на летище „Хийтроу” имахме – останаха ни само спомени. Лоши и тежки.

България имаше връзка с Гълфа и я закриха Краус, Муравей Радев и Костов – закриха я заедно с десетки други. Ние плащахме заплатите им – а срещу това те продадоха авиокомпания „Балкан” на цената на един апартамент, че и се обиждат като им го напомни човек!

Десносините си избраха Филчев за Главен прокурор, а сега – такъв бил – онакъв бил! Не знаеха ли докато беше мандата му какъв е, или сега „откриха” чак. Те мълчаха, а Филчев им пазеше спокойствието – танто за танто, с нашите пари! Така се получи на практика май.

От една седмица бият тъпана, че научили, че Доган взел пари. Че той сега ли ги взе? Вземаше си още докато беше партньор на Филип Димитров, вземаше си и при Беров, след това продължи и при Костов да взема, вземаше при величеството, при Станишев – не спря да взема Доган и хората му. Въпросът е дали е извършил престъпление с вземането, ако – да, да го докаже Прокуратурата и хайде към съда!

Кой ще ги спре?

Десните сини не обичали Русия – ами тогава защо Иван Костов продаде „Нефтохим”-а на руснаците като ги мрази? Кой продава рафинерия на врага, бе?

Имаше един транспортен министър – Пламен Петров – що коли изпотроши на държавното РВД – само за прокурор работа, но кой ще го даде на обвинението? Петров беше царедворец, а величеството го пазеше премиера. На това му викат: опасни връзки.

Проверявали за злоупотреби – че БТК какво е, да не е ? Електроразпределителните дружества – какво са? Мъглата с външния дълг – какво е? А спирането на АЕЦ „Козлодуй”? Да бяхме Северна Корея – досега да са се срещнали със Създателя политиците ни, ама у нас – къде ти? Колкото повече крадеш, толкова по-невинен ставаш.

117 души предавали Богу дух всеки ден. Удари рекорд Дянков с управлението – само трябва да проверят – балкански ли е, европейски ли, или световен. То заради това и нямаме земетресения – Дянков, ако намерят как да го измерят, си е отвсякъде поне 7, 6 по скалата на Рихтер.

Тройната коалиция – и тя остави руини, Станишев плащахме му, цял мандат платено обучение изкара, но като се събра с лоши другари да управлява и ето ти – сега се мотае из държавата като свободна валенция – с учените – неук, и политиците - партиец.

Шегобийци сравняват управлението на Тройката с груповия секс, който с нас уж правели. А ние хем сме си плащали, хем винаги сме били от страната на булката.

Осем месеца слушам как се е грабило и крало от държавата, но като слушам и гледам днешните – такава приемственост рядко ще срещне човек! Уж по Коледа само 500 милиона дефицит сме били устискали – изскачаше Дянков, с румени бузки се хилеше пред камерите, до Брюксел чак се похвали, а то какво стана? Дефицитът си бил скрит и повече от 4-5 милиарда неразплатени дългове от държавата, Дянков затаил както обичат да се изразяват от Обвинението.

Дефицит и бременност трудно се крие – все ще излезе, рано или късно, като въшка на чело ще се покаже.

То и при Филип Димитров имаше трусове - земеделците ги удари 5,8 по Рихтер, най-малко! Бременни овце изнасяхме, от селекции и научни опити - за получаване на повече мляко и вълна! Натовариха търговци овчиците, с кораби ги пуснахме на Близкия изток – овца морска болест не хваща...

Да си плащаш за бедствие – има ли такава държава в Европа? А в света?

 

Циркът започва с разказ, с елементи на разсъждения, както пише в читанките.

16 март 2012 г., БТВ, "Тази сутрин"

Цветан Цветанов, вицепремиер и заместник-председател на политическа партия ГЕРБ, в предаването на бТВ "Тази сутрин", водещи Анна Цолова и Виктор Николаев

/ да оставим очите и думите да говорят/

Цветан Цветанов, вътрешен министърЦветан Цветанов: Има подадена оставка и премиерът е човекът, който трябва да се съобрази или да не се съобрази с входираните оставки.

Водеща: Помолен ли беше? Извинявайте, че ви прекъсвам. Да уточним!

{edocs}doha-ostavki1.doc,600,400,link{/edocs}

Някой разбра ли за какво говори МВР-министърът – май не. По традиция и в този случай само той си разбра думите...

16 март 2012 г., БНТ, „Денят започва”

Бойко Борисов – министър-председател на България, в интервю за предаването „Денят започва” на БНТ  - водеща Жени Марчева

От традициите в Катар, през несъстоялия се бизнесфорум, през бавния огън, на който се пече Николай Младенов,…та до оставката на Трайков…

Бойко Борисов, премиерБойко Борисов:… Има, разбира се, и винаги капчица, която прелива и това беше едно брилянтно организирано от външно министерство посещение в Катар. В рамките на два дни – емир, два пъти премиер. За всички, които знаят устройството на Катар и знаят с какво разполага като бюджет и финанси, дойде на крака в хотела, на форума, нашия с куп предложения. Още тази седмица пристигат специалисти за метрото, специалисти в земеделието, специалисти в инфраструктурата, така че да приготвят за края на май, началото на юни посещение на техния премиер тук, с което финализираме инвестициите над 100 млн. евро. И то пилотна инвестиция.

Водещата на предаването Водеща: Капката, за която говорите е фалстартът на бизнес форума в Катар, на който сутринта се оказа, че няма нито един катарски бизнесмен?

Бойко Борисов: То няма как да има

Водеща: Защо?

 

{edocs}doha-ostavki2.doc,600,400,link{/edocs}

Липсва само премиерското: „Да пукна ако лъжа!...”

Отново „Белене”, отново неизградени интерконекторни връзки…

Водещата на предаването Водеща: Дайте, за спрем упражненията, да кажем дълбочината, истинските причини за тази оставка.

Бойко Борисов: Аз изпратих Трайков преди един месец, лично, заедно с Дянков в Москва. Да каже на руснаците, че няма да строим "Белене" и искам да си вземем да си платим реактора и да си го закараме на "Козлодуй". Аз лично, сега чувам, че щяла да става смяната, защото сме искали "Белене", пък Трайчо не бил искал.

Водещ: Чакайте, чакайте малко, защо...

Бойко Борисов, премиер в предаването на БНТ Бойко Борисов: Ама това са такива измишльотини, просто и приписване. Той бил инакомислещ, чувам аз. На кое? На кое е бил? Че Дянков по мое разпореждане взе лиценза на "Лукойл" и месеци наред нямаха лиценз, докато не си сложат за 30-40 милиона долара апаратура, която да следи входа и изхода на завода. Кой го е правил друг това?

Водеща: Г-н премиер, хайде още веднъж за "Белене" ...

{edocs}doha-ostavki3.doc,600,400,link{/edocs}

Истината за оставките…да пукна ако лъжа!

Още във вторник министърът на здравеопазването Стефан Константинов си подал оставката, но по стар болшевишки обичай – политбюро на ГЕРБ я задържало, за да дойде мигът, в който ще каже, че е поискана оставката, а не подадена!

За една партия болшевишки тип – оставка не се подава, а се иска - даже, когато е подадена! Затова е партията – да иска оставки!

Що се отнася до вече бившия министър Трайков, там нещата са още по-тъпи: слязъл кацнал от Катар и силовият вицепремиер Цветан Цветанов му ПОИСКАЛ?!? оставката!

Силов министър на министъра на икономиката! В кое време живеем – в годините на Берия, или годините на Ежов?

Но млъкни, сърце, както беше казал Поетът...

Историята със силовия министър и минстъра на икономиката става още по-забавна: според МВР-министъра, оставката на Трайков било подадена по лични причини!

Докато според самия министър на икономиката, енергетиката и туризма – тя му е била поискана на летището с предложение на което не може да се откаже...

Истината е, че въпросният министър отишъл на следващия ден да си подаде оставката в Министерски съвет!

Няма лични причини, няма каквото и да било!

Не вярвайте на пресцентъра на правителството на ГЕРБ!

Бойко Борисов, премиерМинистър-председателят Бойко Борисов ще предложи персонални промени в правителството, съобщиха от правителствената информационна служба.

Министрите на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и на здравеопазването д-р Стефан Константинов днес подадоха своите оставки.

Молбите им за освобождаване от постовете бяха разгледани от Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ и бяха приети както от нея, така и от министър-председателя Бойко Борисов.

Нищо от гореописаното не се е случило: нито министрите са подавали оставки в ИК, нито ИК ги е приемало поради простата причина, че здравният министър е депозирал оставката си три дни преди съобщението на пресслужбата на правителството, а министър Трайков изобщо не е подавал оставка преди заседанието на ИБ на ГЕРБ на 15 март вечерта! Той само е бил уведомен от силовия вицепремиер, че трябва да си подаде оставката!

Нека да бъдем точни и коректни когато се пише историята на режима на ГЕРБ!

В крайна сметка остава въпросът: какви оставки е „разгледала” Изпълнителната комисия и какви оставки са приели ГЕРБ-овото политбюро и премиерът Борисов, след като оставката на здравния министър била подадена три дни по-рано, а оставката на колегата му – министър  на икономиката щяла да бъде подадена на следващия ден?!

Така излиза, че силовият вицепремиер Цветанов говори в интервюто си по телевизията на границата на лъжата, и то два пъти: веднъж, че на 15 март министър Трайков е подал оставка и втори път, че го е направил по лични причини!

В този смисъл е правилно написаното в Медияпул, че на Трайчо Трайков са му подали оставката! Правилно, но не съвсем...Правилното би било: на министър Трайков му подадоха предложение да си подаде оставката...

Симеон Дянков - министър на финанситеСмехорията продължава, когато ресорният вице на Трайков, вездесъщият Симеон Дянков обявява, че е знаел три дни по-рано за двете оставки!

И това няма как да се е случило, тъй като не може човек, па макар и министър, и още по-макар Дянков да знае за оставка, която не е била нито поискана, а още по-малко пък подадена!

Да не отварям дума защо Дянков позволи конкуренцията му, другият вицепремиер да върши неговата работа – да пътува до Катар и вместо него да иска оставката ресорния на министър на икономиката, енергетиката и туризма…

Николай Младенов, външен министър, провалил бизнесфорума в Катар и уредил да уволнят за грешката му министър Трайчо ТрайковТук не мога да пропусна и ролята на Кирияк Стефчов, която прегръща още в Катар външният министър Николай Младенов, като топи по брилянтен начин своя колега Трайков за проваления Бизнес форум, който самият дипломат№1 не е успял да организира! но едно е да  си Трайчо Трайков, а друго - да си кадъра на Сорос и Световната банка, галеника на премиера, когото женят в правителствената резиденция Евксиноград!

Едва ли някой ще се изненада от това гарнирано с класическа интрига предателство - помним как Младенов нарече "боклук" един висш чиновник, за това, че не спазвал повелите на партията ГЕРБ! И не само, че го нарече "боклук", но го направи и по телевизията...а после се отрече?!?

Самият министър Трайков, като една героиня от романите на Бронте първоначално заяви: "Бях свален, не знам защо!", а по-късно простена: Форумът в Катар е идея на Младенов, шокиран съм, че се оправда с мен!

На тези душевни терзания на младия Трайков бих отговорила с една приказка на баба ми: "Като не ставаш за този век, върви в 19-ти или 18-ти!"

Сложете червена точка!

Може ли един министър в правителство, което управлява като едноличен режим на, да откаже на силовия вицепремиер да си подаде оставката? Т. е. може ли да мърда, ако са го хванали за топките?

Отговорът е мъжки – не може!

Не че въпросният силов вице е нещо зловещо, твърдо – не! Това минава само при сценаристите на зловещи сериали!

Човекът под партийната униформа е учил за даскал по физическо и е баща на три деца от една жена /според негово лично признание/! Той е и любител на попкултурата от Полскотръмбешкия регион! А такива хора са нужни за една партия, за да е сплотена! Нужни са и за една държава, в която дисидентството е в чашите с вино и ракия от кварталните кръчми...

Кой е луд да рискува да мръдне, когато е хванат за топките, или да не се съгласи с предложение, на което не може да откаже? Лудите са в историята, а не в политиката...

Кой не е виждал поне веднъж как задържат по грешка хората на Цветанов – на пода, ръцете извити зад гърба и с белезници?

Къде къде по-разумно е да направиш това, което са ти поискали и да не си създаваш главоболия като те проснат на земята, като Ботев четник на брега на Дунава и предстои да я целуваш, докато ти сложат „гривните”?

Кой е луд да воюва с държава, с партия, а по-точно с партия-държава?

Лудите са в историята! В 21 век, хората не рискуват, още повече когато са министри, на които предстои да се превърнат в бивши министри...


 

Николай Младенов, външен министърВ една уважаваща себе си държава министърът на външните работи Николай Младенов отдавна да е „пътник” или премиерът да му е посочил вратата!

Тридневно официално посещение на премиера Бойко Борисов в държавата Катар, в което той бе придружен от седем министри: Цветан Цветанов, Николай Младенов, Трайчо Трайков, Мирослав Найденов, Лиляна Павлова, Ивайло Московски и Аню Ангелов, както и  кметицата на София Йорданка Фандъкова, която щяла да търси инвеститор за различни проекти в града започна на 13 март.

Освен 14-членната официална делегация, е имало още 25 придружаващи лица, сред които кметовете на Пловдив и на Сливен – Иван Тотев (ГЕРБ) и Кольо Милев (БСП), шефът на агенцията за безопасността на храните Йордан Войнов, шефът на БЕХ Йордан Георгиев, шефът на агенцията за инвестиции Борислав Стефанов, съветници и представители на МС, на министерствата на земеделието, външните работи и икономиката.

В официалната делегация са били и председателят на федерацията по тенис Стефан Цветков и членът на управителния съвет на федерацията по тенис Янаки Янакиев.

Очакванията са да бъдат подписани споразумения за сътрудничество в областта на военното обучение и в сферата на земеделието.

До 3-4 месеца се очаква катарският премиер да посети България и да се финализират решенията по обсъжданите по време на посещението инфраструктурни проекти.

Николай Младенов отново се провали и изложи, този път стабилно!

Българо-катарския Бизнесфорум, на който присъстват само български бизнесмени103 български компании от хранително-вкусова промишленост, туризъм, строителство, недвижими имоти, фармация, финансовия сектор, козметиката, строителството, ИКТ, енергийния сектор, мебелната промишленост, образованието пътуваха до Катар с чартърен полет, за да представят своите продукти и услуги на евентуално заинтересувани катарски компании и инвеститори, откриване на Българо-катарски бизнесфорум...и в резултат – гаф след гаф!

Предварително бе съобщено, че българският бизнес ще има възможността да установи лични контакти с представители на над 40 водещи катарски компании, потвърдили интерес към сътрудничество с наши фирми. Очакваше се да бъде подписан Меморандум за разбирателство между Камарата на работодателите и индустриалците в България с Търговско-промишлената палата на Катар за създаване на Българо-катарски бизнес съвет.

Обсъждани са били възможности за производство на българско кисело мляко в Катар, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Най-голямата катарската фирма в хранителния сектор Hassad Food е поискала предоставяне на лиценз за производство на българско кисело мляко в Катар и сътрудничество в създаването на иновативни млечни продукти – пробиотични и пребиотични храни за здравословно хранене, не само за Катар, а и за държави от Близкия Изток и Северна Африка.

Да се дава лиценз, вместо да се подпишат договори за износ и по този начин да се осигури работа на млекопреработвателната промишленост в друга държава, а не в България ще е поредната глупост от страна на земеделското министерство и министър Мирослав Найденов.

Да се „подари” лиценз за печеливш бизнес и да се оставят без работа български земеделци е не само недалновидно, но и престъпно от страна на правителството на една държава!

Колцина са държавите в света, които с лека ръка си дават лицензите на други държави, за да произвеждат и печелят?

България има нужда от инвестиции, а не от преотстъпване на лицензи!

103 български бизнесмени на бизнесфорума, организиран от Николай Младенов. Катарски бизнесмени липсват!В бизнесделегацията за Катар са били включени: шефът на "Софарма" и председател на КРИБ Огнян Донев, шефът на "Литекс" Гриша Ганчев, банкерката Петя Славова ("Феста холдинг"), Николай Банев и съпругата му Евгения Банева ("Полимери"), шефът на "Трейс груп" Николай Михайлов и много други.

Визитата бе широко "рекламирана" в някои български медии, които излязоха с предварителни публикации от типа "Къпем шейхове. Предлагаме на Катар баните в София и Банкя" или "Емирът на Катар търси 600 дка край Черно море", припомни Дарик радио.

Емирът на Катар, шейх Хамад бин Халифа ал Тани проявявал интерес към терен на родното Черноморие. Той искал да купи около 600 дка земя, върху която вероятно ще се строи ваканционно селище,  съобщи  в.  „Преса”. Там той смятал да изгради ваканционно селище, научил в. „Преса" от свои източници.

И тук идва логично въпросът: да не би целият панаир, наречен „пътуване до Катар” да е бил, за да отидат членове на правителството на крак и да обещаят майка си и баща си на катарци, да изпълнят всички желания на височайшите домакини от Катар, докато каратският бизнес унижи българските си колеги с неприсъствие?

Говорим за пътуване, платено с парите на българските данъкоплатци! Но да карам по реда на събитията:

Акцент на визитата на българския премиер бе Българо-катарският бизнесфорум, който Бойко Борисов предстоеше да открие в столицата Доха.

В навечерието на отпътуването на Борисов и делегацията, Министерство на външните работи разпространи следното съобщение:

Над 100 български фирми ще участват в българо-катарския бизнес форум в столицата Доха в периода 14-15 март 2012 г. Форумът е организиран по инициатива на МВнР с цел да се превърне във фокусирано събитие за директни контакти между представителите на българските и катарските бизнес среди, както и да се концентрира вниманието на катарската общественост върху страната ни чрез представяне на потенциала на различните сектори в България.

Това е най-мащабното до момента представяне на страната ни като атрактивна и надеждна инвестиционна дестинация в Арабския свят. Във форума ще вземат участие фирми от леката промишленост, селскостопанския сектор и земеделието, хранително-вкусовата и химическата промишленост, финансовия сектор, фармацията и козметиката, строителството, ИКТ, енергийния сектор, туризма, мебелната промишленост, образованието, както и компании от сферата на недвижимото имущество.

Българският бизнес ще има възможността да установи лични контакти с представители на над 40 водещи катарски компании, потвърдили интерес към сътрудничество с наши фирми. Очаква се да бъде подписан Меморандум за разбирателство между Камарата на работодателите и индустриалците в България с Търговско-промишлената палата на Катар за създаване на Българо-катарски бизнес съвет.

Форумът ще бъде официално открит от министър-председателя Бойко Борисов, ръководител на българската правителствена делегация, в която са включени министрите Николай Младенов, Трайчо Трайков, Лиляна Павлова, Ивайло Московски и Мирослав Найденов.

Според външното ни министерство това щяло да бъде най-мащабното представяне на страната ни в Арабския свят.

Министър Трайчо Трайков, говори на английски на българските бизнесмени в ДохаВ зала "Цюрих" в хотел „Мьовенпик" в центъра на Доха, в 10 часа сутринта, министър Трайчо Трайков открил широко рекламирания българо-катарския бизнесфорум на английски език, което внесло смут сред присъстващите! Какво се оказало: от поканените 500 на брой фирми от Катар не дошла нито една и в залата били единствено българските бизнесмени, съобщи първо Дарик радио!

Голямото замазване на гафа с провала на бизнесфорума!

За втори път в емирството се прави държавно посещение от най-високо ниво и министър Трайков пояснил, че въпреки неявяването на местни фирми, партньорството между двете страни този път ще се случи в конкретни измерения, макар някои известни условности на правенето на бизнес с емирството: "Би трябвало да се видят какви конкретни проекти ще заявят катарските компании, но трябва да се има предвид, че тук решенията за големи проекти се взимат от икономически субекти, които могат да се преброят на пръстите на едната ръка".

Министър Трайчо Трайков, говори на английски на българските бизнесмени в ДохаТрайков обяснил конфуза и със спецификата, че малката, но много богата държава от Персийския залив взима на държавно ниво решенията за големи инвестиции, а броят на отговорните затова е твърде малък. Министърът изобщо не бил притеснен от липсата на катарски фирми на българо-катарския форум, тъй като "за всяка българска компания, която иска да привлича катарски инвестиции или да продава стоки и услуги, тук не е загубено време".

„Тук не е загубено време” би вършило работа на туристи, но не и на излъгани бизнесмени, платили чартърния си полет, за да слушат български министър да им говори на английски!

По предварителна информация от пресслужбата на Министерския съвет форумът е трябвало да бъде открит от премиера Борисов и емира шейх Хамад бин Халифа Ал-Тани, нещо, което не се случило, съобщи money.bg.

Банева на проваления бизнесфорум в ДохаТ. е. невижданият досега в българската история бизнесфорум по внушителност, организиран от Николай Младенов се провалил с гръм и трясък и нищо не налагало Трайков да говори на английски език на родните бизнесмени!

Второто, което трябва да изтъкна е, че на английски или български на български бизнесмени Трайков би могъл да говори и в България, а не представителите на родни фирми да плащат залудо, за да се разхождат до Катар и да слушат как министър Трайков говори английски език!

По-късно станало ясно, че министър-председателят на Катар е променил програмата си и че вечер ще открие заедно с Бойко Борисов официално форума на българо-катарския бизнес, започнал тази сутрин. Т. е. форума, на който нито един катарски бизнесмен не дошъл!

„Това е доста голямо изключение, тъй като той /премиерът на Катар - бел. Л. М./не присъства на подобен тип събития, което потвърждава още веднъж интереса към България", заяви външният министър Николай Младенов неясно. На неофициалното откриване на форума не са били забелязани катарски бизнесмени.

Кое в случая е „голямо изключение”, така не се разбра, но фактът, че Младенов не си е свършил работата да организира присъствието и срещи на катарски бизнесмени с българските им колеги, или „голямо изключение” според външният министър е фактът, че премиерът на Катар ще открие на втори дубъл един провален бизнесфорум!

Външният министър Николай Младенов, вместо да обясни защо се е провалил в организирането на Бизнесфорума, разказал на журналистите, какви подаръци са дадени на емира, че пилотите на самолета на емира били българи, и интересът на Катар към български архиви, култура и образование.

Премиерът Борисов обяснява, на българските бизнесмени, които са го чакали цял ден да се появи, че ако се покажат като честни, ще имат бизнес в КатарЧак привечер премиерът Борисов отишъл с катарския си колега на бизнесфорума и и така бе направено второ откриване на проваления бизнесфорум, на което Борисов казал следното: „Той ми каза 100 милиона долара сме готови да сложиме в три проекта, да видим как работят двете администрации, как ще го поеме бизнеса, колко сте честни, колко сте отговорни, и след това идваме и продължаваме нататъка. Така че ако някой днес се е почувствал обиден в невъзможността да направи директен контакт в някои от своите области, с колегата сме се разбрали в рамките на две месеца да направиме всичко възможно, с най-големите компании да създадеме възможности по теми.”

bTV предаде в своя репортаж от Доха, че бизнесмените на Катар не отишли за бизнесфорума, защото било много горещо! Т. е. за българите било не горещо, а за катарските бизнесмени било горещо!

Другото тъпо обяснение, дадено от правителствен чиновник било, че такава била практиката в Арабския свят. По принцип подобни срещи не се провеждали сутрин, а следобед или привечер!

Интересно как от Външно министерство не са успели да научат това и подложиха с непрофесионалните си действия български бизнесмени на присмех и подигравателно отношение от страна на домакините от катарския бизнес!

Премиерът Борисов заяви, че се надява на поне 100 милиона инвестиции и това от страна, която инвестира в милиарди!

Как се стигна до поредния гаф на Николай Младенов - оказа се, че българското МВнР пратило факсове до катарски фирми, но не дочакало, а и не получило отговори за потвърждение!

Така с парите на българските данъкоплатци бяха разходени хора от държавната администрация, които не свършиха кой знае каква работа. Всеки бизнесмен от поканените български фирми, 103 на брой, броил по 1200 евро /две нощувки в хотел и самолетен билет/, за да чуе представянето на проваления бизнесфорум от министър Трайчо Трайков... на английски!

Бизнесменът Николай Банев съобщил на в. „Стандарт” че въпросният смехотворен бизнесфорум се организирал от една година!

Бизнесмените, придружаващи делегацията на премиера Борисов в Катар са били разделени на две групи пише днес в. „Преса”. 30 от тях летели с правителствения самолет, а останалоте пристигнали в Доха със специално нает чартърен полет.

Зърно, агнета и османски архиви били декларираните интереси от страна на Катар

Според правителствени източници, катарската страна щяла да инвестира в България в три области – туризъм (ловен и спа), инфраструктура и земеделие, съобщи правителствената информационна служба. "Преговорите, които проведохме днес, бяха много важни за развитието на бъдещите отношения между Катар и България", е казал след срещата си с българския премиер Бойко Борисов катарският премиер и съобщил, че двамата правителствени ръководители са се договорили, арабски компании да започнат инвестиции в страната ни още тази година.

Според министър Трайчо Трайков са били обсъдени възможностите за летище Балчик, инвестиции в близки голф игрища и висококатегориен туризъм. Втората област, към която имало проявен интерес, по думите на Трайков, е земеделието. Катар смятал за свой стратегически приоритет да си осигури независимост в снабдяването с храни, обяснил министърът и допълнил, че Катар се интересува от инвестиции в големи блокове консолидирана земеделска земя.

Катар е готов да инвестира в изграждането на автомагистрала „Черно море” от Варна до Бургас, за която не може да бъде осигурено европейско финансиране, защото не е международен коридор, предаде БНР. Проявен е бил интерес да се инвестира в ловния и спа-туризъм, както и в земеделието в България, е казал след среща с премиера Бойко Борисов премиерът на Катар шейх Хамад бин Джасем бин Джабер ал Тани.

Държавата Катар е проявила интерес към внос на български агнета, станало ясно от срещата между председателя на държавната компания „Хасад фууд" Насър Мохамед Ал Фухаид Ал Хаджири и министъра на земеделието Мирослав Найденов, който е част от делегацията, водена от премиера Борисов в Доха, съобщи пресцентърът на МЗХ.

Освен това Катар имал намерение да развива зърнопроизводство в България и най-вече пшеница, ечемик и царевица, заявил Насър Ал Хаджири, като отглеждането на зърнени култури следвало да бъде близо до пристанища, за да се изнася.

Катарци можело да вземат под аренда държавни земи в България и те да се купуват от частни собственици, коментирал председателят на „Хасад фууд". Той допълнил, че работят по този начин вече с Грузия и в момента обмислят да влязат и в Румъния.

По време на срещата с българския министър-председател емирът на Катар декларира и особения интерес на арабската държава за сътрудничество в областта на културата. Изразена беше заинтересоваността на Ислямския музей в Доха към османските архиви в България и представянето на българската история и култура в Катар.

Като израз на позитивните и бързо развиващи се многостранни отношения между Катар и България българският премиер подари на емира Н. В. шейх Хамад Бин Халифа Ал-Тани позлатен пистолет, произведен в България и копия на два документа от българските архиви, от ХІІ век - карта на Катар и документ, в който се говори за катарската страна.

Йорданка Фандъкова, кмет на София е пояснила пред български журналисти, че част от Централна баня в София и старата баня в Банкя ще бъдат предложени на катарски инвеститори, с цел превръщането им в модерни СПА центрове, като изворите ще бъдат дадени на концесия.

Официално и провалено:

Българският и катарски премиери отидоха чак привечер на Българо-катарския бизнесфорумМинистър-председателят Бойко Борисов, който е на посещение в Катар с голяма правителствена делегация проведе среща с премиера шейх Хамад бин Джасем бин Джабер ал Тани, съобщи БНР.

При втората визита се оказало, че Катар засега няма как да ни доставя втечнен газ, каквито желания политиците ни отправят от години. Хамад бин Джасим ал Тани подчертал, че биха пристъпили към строителството на терминал за внос в Гърция, само ако имат икономически интерес.

Липсата на решение за преноса на втечнен газ от Катар до България все още прави невъзможна доставката му, станало ясно на срещата между премиерите на двете страни, която се е провела в Доха.

По време на първото посещение на Борисов в Катар още преди две години – 22 март 2010 година, е трябвало да бъдат обсъдени възможностите емирството да се превърне в алтернативен доставчик на природен газ, като продължение на разговорите, които провел президентът Георги Първанов при идването на емира на Катар през 2009 година в България.

При първото посещение на Борисов в Катар от 22 март 2010 година, домакините най-внезапно спрели да дискутират по темата без каквото и да било обяснение...

При второто посещение - газови преговори пак удариха на камък

В момента Катар е най-големият износител в света на втечнен газ и наличието на терминал за неговото регазифициране в Гърция или Италия, а след това пренос от този терминал до България, би позволил вноса в нашата страна на горивото.

„Не е възможно преносът на втечнен газ да става с танкери до България, тъй като е невъзможно навлизането им в Черно море, обяснил премиерът Бойко Борисов в Катар пред журналисти. - За да не губим време, експертите на министър Трайков, които са тук, и самият той, ще говорят по тези теми. Кораби с втечнен газ не могат да идват до наши пристанища, тъй като не ги пускат да минават Босфора."

Борисов подчертал, че затова са се концентрирали върху теми, по които може да бъде намерен съвместен интерес. "Към тях мога да добавя и ловния туризъм. За футбол не говорихме, защото те спонсорират "Барселона". Така че не виждах смисъл", допълни премиерът ни.

Официалното съобщение на правителствената пресслужба гласеше:

министър-председателят Бойко Борисов ще бъде на официално посещение в емирство Катар, гр. Доха, от днес до 15-ти март 2012 г..

В рамките на тридневното посещение премиерът ще проведе срещи с емира на Катар шейх Хамад бин Халифа Ал – Тани и с премиера на арабската страна шейх Хамад Бин Джасим Бин Джабр Ал-Тани. Основна тема в разговорите ще бъде развитието и задълбочаването на двустранните икономически отношения между Катар и България.

За акцент във визитата бе обявен българо-катарски бизнесфорум, който българският правителствен ръководител щял да открие в катарската столица Доха.

В събитието ще се включат представители на 103 български фирми от различни браншове – хранително-вкусова промишленост, туризъм, строителство и недвижими имоти, фармация и др.

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствено споразумение на България и Катар за сътрудничество в областта на военното обучение, технологията и науките, съобщиха от правителствената информационна служба. С документа се регламентира развитието на дългосрочно сътрудничество по широк кръг въпроси в сферата на отбранителната политика и въоръжените сили. Предвижда се обмяна на опит в областта на военно-научното и военно-техническото сътрудничество, военното обучение и подготовката на кадри, сътрудничеството между различните видове въоръжени сили на двете страни и др. Одобрен беше и проектът на междуправителствен меморандум за разбирателство на България и Катар в областта на земеделието, животновъдството и риболова.

Миналата година...

На 14 септември 2011 година, на летище „София” самолет на Катар Еъруейс беше посрещнат с воден салют, а премиерът Борисов и министърът на транспорта Ивайло Московски бяха строени в редичка, за да стиснат ръка на гостите. Още в първите минути на посрещането Борисов не пропусна да демонстрира „чувството си” за хумор, като подчерта, че линията с Катар била договорена по време на неговото посещение в емирство Катар и се „родила” между един бас и една шега?!?

За разлика от изявлението на премиера за баса и шегата, изпълнителният директор на Катар Еъруейс Акбар Албакер отбеляза, че София ще е важно допълнение в дестинациите на катарската авиокомпания не само за ваканции и туризъм, но и за бизнес.

Второто официално посещение се познава по... първото!

На 22 март 2010 година премиерът Бойко Борисов посети емирство Катар за първи път, начело на правителствена делегация. Борисов замина преди две години за Катар с амбицията емирството да се превърне в един от инвеститорите, които са така необходими на държавата ни в условия на голяма икономическа и финансова криза.

Едно емирство, с население, което не е и на половината на това на София е  държавата Катар, върху чиято територия - на суха камениста пустиня има особено големи запаси от природен газ и редки оазиси.

Характерно за страната, в която гостува тогава делегацията на българското правителство бе, че в Катар няма достатъчно течащи води. Прясна вода в Катар се добива от подземни води, но най-много се разчита на обезсоляващите инсталации, които преработват морската вода в сладка вода, за пиене.

Столицата на Катар, ДохаВ днешно време, вече като независим, Катар набляга на добива и износа на природен газ и петрол. Населението на емирството има висок стандарт на живот, не се облага с данъци, а здравеопазването и образованието в държавата са безплатни.

Особено перспективен за икономиката на държавата Катар е газодобивът. След Русия, Катар е втората страна в света по запаси на природен газ. Същевременно емирството е крупен износител на природен газ, трети в света след Русия и Иран...

„Истинска чест за нашата делегация е да бъдем в Катар – каза тогава българският премиер на своите домакини. -  Отнасяме се с голямо уважение към нашите традиции като държави и култури... Като държава член на Европейския съюз и НАТО поддържаме изключително близки отношения с Арабския свят. Имаме общи приятели..."

С тези думи, се обърна към своя домакин премиерът Бойко Борисов на съвместна пресконференция с премиера на Катар, шейх Хамад Бин Джасем Бин Джабер ал Тани, предаде специалният пратеник на Агенция "Фокус" в Катар.

Ал Тани е една от най-богатите фамилии в държавата Катар и по време на управлението на неговата фамилия, държавата Катар става много богата и просперираща.

През 2009 година, емирът на Катар бе гост на президента Георги Първанов, а на 22 март 2010 българският премиер върна визитата.

„Нашият народ и аз помним срещата с Вашия емир в София, трогнат съм от Вашето отношение към България, към розовото масло, към нашите традиции и култура” – благодари за гостоприемството при първото си посещение Бойко Борисов.

„Срещата ни беше изключително прагматична, ясна и точна – каза пред събралите се журналисти българският министър-председател Борисов преди две години. - Излязохме от сферата на пожеланията и добрите намерения. Днес и утре министрите ще поработят върху смесената компания между двете държави, много бързо да подготвят два, три, до пет проекта, с необходимите предпроектни проучвания в земеделие, енергетика, туризъм, инфраструктура, обучение на кадри...

Резултатът бе 2 млн инвестиции от Катар, сума, която вероятно струва нападател на Барселона!

Катар, въпреки че е една от най-бедните на водни ресурси страна в света, е същевременно и една от най-богатите страни по доход на глава от населението. През 1949 г. започва добивът на нефт в Катар, което променя радикално стандарта на живот в дотогава бедната арабска страна. Тя става член на ОПЕК.

От началото на управлението си, правителството на ГЕРБ ясно и недвусмислено показа на Москва, че не желае Русия да бъде неин основен партньор в енергийните проекти. Независимо от разстоянията и цената.

По време на посещението на премиера Борисов в емирство Катар на 22 март 2010 година стана дипломатически скандал – току що пристигнал и говорил вече с журналисти, Борисов трябваше да научи, че емирът на Катар НЯМА да го приеме, въпреки че срещата бе планирана в програмата на официалното му посещение! На дипломатически език това се определя с една дума: скандал.

По традиция скандалът бе замаскиран с дилетантските еднолични обяснения на премиера пред журналисти в столицата Доха, че нивото на визатата е било "премиер с премиер”, като било прибавено, че „... и емирът, и принцът на Кувейт, и министър-председателят ще ни приеме".

Какво са подписвали при срещите си българският държавен глава, Георги Първанов и катарския емир, бе тема, подхвърлена мимоходом от самия Борисов, за да отклони вниманието от гафовете, съпровождащи неговото посещение.

Бойко Борисов „пропусна” да признае, че неговата среща в София с емира на Катар бе уредена и се осъществи в рамките на първото официално посещение на емира на Катар в България, по покана на държавния ни глава.

В средата на април 2009 година, Техни Височества емирът на държавата Катар и съпругата му, шейха Моза пристигнаха в София по покана на българския държавен глава Георги Първанов. Това бе първо посещение на държавния глава на Катар в нашата страна. По време на това гостуване, президентът разговаря на “четири очи” с шейх Хамад Бин Халифа Ал-Тани, след което се проведоха пленарните разговори на двете официални делегации.

Така още през април 2009 година, при посещението на емира на Катар в България, бе обсъдена за първи път възможността за изграждане на терминал за втечнен газ, който да обслужва не само България, но и други европейски страни. Българският президент акцентира върху намеренията на нашата страна за работа по крупни европейски енергийни проекти и в частност, изграждането на втора атомна централа.

Президентът Първанов представи по време на това посещение столичния кмет Бойко Борисов, нещо което Борисов не желае да си спомня и коментира, трета година след първата му среща с емира.

През 2010 година, съобщенията, че премиерът Борисов и българската делегация са поискали от Катар изнася втечнен газ за нашата страна, всъщност бе продължение на разговорите, които е имал преди година българският държавен глава, когато за първи път е била поставена тази идея.

Провал и скандал при първото посещение на премиера Борисов в Катар

В рамките на едно добре подготвено официално посещение, отсрещната страна винаги проучва и се информира за обстановката в държавата, от която идва делегацията. Явно домакините от Катар бяха научили за търканията между премиера и държавния глава, защото в мига, в който Борисов обяви като своя заслуга, че ще се внася газ от Катар, домакините промениха поведението си, което, въпреки усилията на близките до премиера служители не остана незабелязано

Освен отпадането на срещата с емира на Катар, от утвърдената предварително официална програма за посещението на Борисов от 22 март 2010 година, в рамките на официалното посещение на министър-председателя Борисов, един от важните за България въпроси, а именно – доставката на втечнен природен газ от арабската държава – не получи конкретен отговор! Официално, на българите е било обяснено обясни, че страната ни е в списъка на Катар, но до една-две години едва ли ще се осъществи подобен транзит на синьо гориво...

Така минаха две години и дойде време за второ посещение на Борисов в Катар – позицията на катарската страна за внос на втечнен газ не бе променена!

По време на посещението си в Катар Бойко Борисов бе намекнал на своите домакини, че работи, за да се намали руската зависимост от енергийни ресурси! Това бе вторият гаф на премиера, тъй като на следващия ден след неговото отпътуване, започна работната визита на премиера и външен министър на Катар, шейх Хамад Бен Джасем ал Тани с руския министър-председател Владимир Путин Политиката е поле, на което всеки трябва да работи за просперитета на държавата. Кой започва и кой продължава дадено дело – това не се мери на кантар, тъй като подобно поведение не показва добър тон.

В случая с катарското посещение на премиера Бойко Борисов нагледно бе даден урок за много неща. Въпросът е дали от българска страна това ще бъде разчетено правилно.

Друг въпрос след първото посещение на Борисов в Катар бе, и кой насади на пачи яйца българския премиер още през 2010 година – да отиде на официално посещение в друга държава и планирана среща с високопоставен домакин там – да не се състои.

Нека повторя - Катар е член на ОПЕК, уважавана държава в Близкия изток, и всеки пристигнал там с информацията, че идва от страна, в която се разиграват тъпи интриги с държавния глава очаквано би бил затруднен в контактите си. А домакините в Катар си бяха написали домашното и бяха разучили, че правителството на ГЕРБ води междуинституционална война с държавния глава, въпреки че посолството на Катар тогава беше в Букурещ!

Висши правителствени чиновници от Катар бяха наясно и с близките американско-български отношения, в ущърб на замразяването на руско-български енергийни проекти!

Правилното поведение в подобна конфузна ситуация бе да се замълчи дипломатично. За съжаление се случи точно обратното: отново се мериха със сантиметър властови мускули и се пусна словесно надцакване – кой е по-, по-, най- в България – премиерът или държавният глава.

Хвалбите, че вървим към диверсификация, но и късане на руско-българските енергийни проекти изиграха лоша шега на Борисов при посещението му през 2010 година в Катар. Още повече, че на следващия ден премиера и външен министър на Катар, шейх Хамад Бен Джасем ал Тани излетя за Москва за работна визита с Владимир Путин – нещо, което от българското Външно министерство са били длъжни да знаят!

А в Москва и шейхът на Катар и Путин говориха за инвестиции в енергетиката, това, от което България се отказа!

И тук бих попитала – наясно ли е Николай Младенов, като бивш придружител в СДС на Надежда Михайлова и чиновник в Световната банка и Отворено общество, че

през последните 5-9 години в Близкия изток се формира принципно нов силов баланс, като основната конфронтационна линия разделя два противопоставящи се „съюза”. От едната страна е т. нар. „северен съюз”: Иран, Сирия, Хамас и Хизбула, а от друга – „западната коалиция”: САЩ, Израел, Египет и администрацията на Палестинската автономия. Първият съюз, в една или друга степен, се подкрепя от Русия, Китай, Турция, Либия, Катар, Алжир, Судан, Венецуела, Боливия, както и от стотици антиглобалистки и хиляди мюсюлмански организации и движения в целия свят. Вторият пък се подкрепя от повечето членки на НАТО, сред които е и България...

Късата памет и липсата на информация са част от непрофесионалното отношение на родната дипломация, която е оставена в ръцете на един дилетант като Николай Младенов.

Някой помни ли днес, че когато освободиха българските медици от Либия, френският премиер Франсоа Фийон тогава приветства освобождаването на медиците, както и "личната намеса на съпругата на френския държавен глава в това толкова очаквано освобождаване". В разпространеното комюнике френският министър-председател Фийон подчерта, че освобождаването на медиците е станало възможно благодарение на съвместните усилия на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Дурао Барозу и на френския президент Никола Саркози.

От Елисейския дворец допълниха съобщението, че "Френският президент и председателят на Европейската комисия приветстват жеста на хуманност от страна на Либия и нейния най-висш лидер и се ангажират да направят всичко в помощ на заразените със СПИН деца. Те изразяват своята дълбока благодарност на емира на Катар и държавата Катар, чието посредничество позволи щастливата развръзка".

Едва ли има човек в държавата ни, който да помни, че и емирът на Катар и държавата Катара са помогнали в това драматично освобождаване.

В деня на освобождаването и завръщането на българските медицински сестри, либийският лидер Муамар Кадафи благодари на емира на Катар, шейх Хамад бен Халифа ат Тани, за ролята му в уреждането на случая с българските медици, както предаде либийската агенция ДЖАНА, цитирана от Франс прес.

Днес Кадафи е в отвъдното, медиците ни са свободни, а първите ни държавни ръководители са изтрили от паметта си големия жест на емира на Катар!

Такива бяха условията, при които започна второто посещение на премиера Борисов и седем министри в държавата Катар. Не стига, че така нареченият министър на външните работи подложи на неуважение 103 български бизнесмени, ами и премиерът ни си позволи да говори оскърбително на същите бизнесмени като каза официално и пред катарските домакини:

Премиерът Борисов обяснява, на българските бизнесмени, които са го чакали цял ден да се появи, че ако се покажат като честни, ще имат бизнес в Катар„Той ми каза 100 милиона долара сме готови да сложиме в три проекта, да видим как работят двете администрации, как ще го поеме бизнеса, колко сте честни, колко сте отговорни, и след това идваме и продължаваме нататъка...

Да видим колко сте честни, колко сте отговорни – каза Борисов на българските бизнесмени, чакали цял ден той да благоволи да отиде на бизнесфорума, за който са платили!

Що за височайша арогантност и безочие, що за обиди към родни бизнесмени и то на чужда територия!

Затова ли имаме премиер, да обижда и унижава бизнесмените ни в една чужда страна?!

Лошото е, че от Николай Младенов  министър на външните работи не става!

 

В парламента сините подеха битка срещу Русия и строежа на проекта „Белене”. Даже извадиха аргументи, примери, заплахи за дестабилизация и смяна на правителството...

Как вижда Мартин Димитров българската енергетика? Как си я представят депутатите Иван Иванов и Иван Костов?

Всичко това се съдържа в Стенограмата от парламента, по повод питането за бъдещето на „Белене” и българската енергетика.

{edocs}sten-1-26.02.2010.doc,600,400,link{/edocs}

Втори път в залата на Народното събрание, в същия ден отново се отваря въпрос за бъдещето на АЕЦ „Белене” – при това подновяване на темата дейно участие взема вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Ето какво си казаха депутатът Мартин Димитров и министър Дянков:

{edocs}sten-2-26.02.2010.doc,600,400,link{/edocs}

Във връзка с появата на политическата сцена на Иван Иванов и подновяването на темата за ядрена енергетика имам няколко въпроса:

 • Кой помогна Иван Иванов да замине в Алжир по социалистическо време? Тогава задгранични паспорти не се даваха на противници на комунизма.
 • Защо ДАНС не разследва пътуването през 2004 година в Канада на бившия енергиен министър Милко Ковачев и още по-бившия председател на Комисията по енергетика – Веселин Близнаков. Кой ги е поканил, на какви разноски са били там и каква работа са имали във фирма „Канду”, която построи атомните централи на Румъния, докато на българската „Козлодуй” бяха спрени 4 енергоблока, а за строеж на „Белене” политиците не даваха да се издума и дума?
 
Начало Предишна 2 1 .. Следваща Край
Powered by Tags for Joomla