Tag:цена

д-р на ик. н. Вера АхундоваКато продължение на двете разследвания за товаГлавният прокурор Сотир Цацаров как и на каква цена държавата придоби "Авионамс", днес публикуваме два сигнала до Главния прокурор на Републиката, Сотир Цацаров, с обещанието, че получи ли се отговор, също ще му дадем трибуна.

До  Главния прокурор на

Република България

Г-н Сотир Цацаров

Сигнал от

НПО „Ние, Гражданите”,

представлявано от Вера Христова Ахундова съпредседател,

София 1202, ул. „Цар Самуил” № 119

Срещу:

1. Синдиците на КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД  /н/ , ЕИК 831184677, г-н АНТОН ДОНОВ и г-жа КРИСТИ МАРИНОВА,  Гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10

2. Радослав Миленков, Председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете

3.Владислав Горанов, Министър на  финансите  на Република България

Относно:

Нарушаване от посочените лица на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от ЗБН и увреждане на масата на несъстоятелността на КТБ /н/ във вреда на вложителите-кредитори на банката с надгарантирани вземания


Уважаеми ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

От публично известната информация и получените от нас документи, приложени към сигнала ни, става известно, че по молба на синдиците на КТБ /н/ на 10.05.2016 г. ще се състои публичен търг за продажба на акциите на дружество „Авионамс” АД.

Това би било обикновено действие на ЧСИ, ако собствениците на капитала на Дунарит и Авионамс не дължаха на КТБ /н/ 44 млн.евро, получени като кредити през 2011 г. Изпълнението на гласуваните решения на управителните органи на дружествата „Кемира” ЕООД  и „Хедж Инвестмънт България” АД  за увеличаване на капитала на Дунарит с 60 млн.лв. чрез продажбата на акции на нов акционер, които да бъдат използвани целево за погасяване на задължения към КТБ /н/  в размер на 44 млн.евро., срещу които са заложени акциите на друго структуроопределящо за отрасъла предприятие „Авионамс” АД не е било разрешено от Комисията за защита на конкуренцията без никакви сериозни икономически или политически причини.

През изминалата година и половина писахме неведнъж за загубите, които понесоха фирмите от военната промишленост в резултат на фалита на КТБ /н/, за реални загуби на пазари, поръчки, печалби, от платени неустойки и изтекли гаранции в размер между 800 млн.лв и 1 млрд.лв. Сега, с тези решения на КЗК, ФГВ и синдиците на КТБ /н/ се увреждат интересите не само на вложителите в КТБ /н/ с надгарантирани вземания, но и на хиляди заети в предприятието и техните семейства. Под въпрос най-вероятно ще бъде и очакваното сключването на договор между „Авионамс” АД и НАТО за над 150 млн.щ.дол.

В контекста на тесните ни интереси към максимално събиране на средства за погасяване на предоставени кредити от синдиците на КТБ /н/ по-голям интерес представлява какво ще получи банката при така развиващите се действия срещу собственика на „Авионамс” АД по повод на заложените от него акции на дружеството пред КТБ /н/. В края на март-началото на април 2016 г. в резултат на изпълнително дело срещу „Хедж Инвестмънт България” АД  и негативно решение на председателя на КЗК, не допуснал описаното по-горе увеличение на капитала, за което писаха и други медии,  синдиците на КТБ възлагат на частни съдебни изпълнители изпълнение на залога – продажба чрез публичен търг на акциите на „Авионамс” АД срещу задължение на собственика му от 35 млн.евро плюс лихви.

Незаконното определение на КЗК е отменено от ВАС, който със свое Определение № 4799/21.04.2016 г. по адм. д. № 4675/2016 възобновява производството пред КЗК за разрешаване целевото увеличение на капитала на „Дунарит“ АД, като средствата от увеличението на капитала на  „Дунарит“ АД да бъдат използвани за погасяване на кредитите на „Хедж Инвестмънт България” АД към КТБ /н/.

Елементарната съпоставка на заложените начални цени на търга  и неизвестни краен резултат срещу предложението за изплащане на дълга изглежда по следния начин:

Предложение  на                                 Действия на ЧСИ по указание на

кредитополучателя за                       синдиците на КТБ /н/

изплащане на кредити

към КТБ /н/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Твърда оферта-                                  Публичен търг с начална цена -

-44 млн.евро                                                   28,940 млн.лв

Изплащане на лихви-                    Крайна цена – неизвестна

въпрос на договореност

Разходи:

-юрисконсултско възнаграждение -1,175 млн.лв

-адвокатски хонорар – 1,973 млн.лв

-разноски по изп.дело – 1,213 млн.лв.

Собственост:

-неизвестна плюс български полит.лица

Регистрация

-най-вероятно в офшорна зона

-         Вероятни загуба за НАП от неплащане на данъци или плащане на по-малки данъци

- Загуби за физически и юридически лица – кредитори на КТБ /н/ на над 30 млн.евро плюс

разходи за ангажираните по казуса от синдиците 13 адвокати

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разходите, които са посочени по-горе са тези, които синдиците плащат за юридическите си упражнения – един от способите за ограбване на КТБ, а общият им размер за 1 година надхвърля 140-150 млн.лв, без ДДС.

Предвид гореизложеното, смятаме, че с действията на Синдиците на КТБ, посочени в този сигнал, които действия  са одобрени /явно и/или мълчаливо/ от Председателя на ФГВ и Министъра на Финансите на Република България, всички те нарушават основния принцип на ЗБН, закрепен в чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от ЗБН, според който единствената легитимна цел на производството по ЗБН е да осигури във възможно най-кратък срок справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на банката, като в производството по несъстоятелност за банка /КТБ не би следвало да прави изключение/ се вземат предвид интересите на вложителите и на останалите кредитори на банката, както и общественият интерес, свързан със стабилността и доверието в банковата система.

Ето защо, ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР, Ви Моля, да разпоредите незабавна проверка и разследване на изложените в този сигнал данни, като с оглед защита обществения интерес, изрично закрепен в чл. 2 от ЗБН, да разпоредите незабавно спиране гореописаната публична продан до приключване на проверката на Прокуратурата по сигнала ни.

В противен случай, ще имаме основание да смятаме, че и Вие сте съучастник в разграбването на КТБ /н/, каквото междувременно публично-изразено обществено мнение съществува вече.

С уважение:

В.Ахундова

Прилагам:

1. Обявление за публична продан на акции на ЧСИ Стоян Якимов;

2. Доклад по чл. 194, ал. 4 от ТЗ на СД на „Дунарит“ АД и

3. Определение на ВАС № 4799/21.04.2016 г. по адм. д. № 4675/2016, с което се възобновява производството пред КЗК за разрешаване целевото увеличение на капитала на „Дунарит“ АД, като средствата от увеличението на капитала на  „Дунарит“ АД бъдат използвани за погасяване на кредитите на „Хедж Инвестмънт България” АД към КТБ /н/.

Бележка на "Хроники:

Входящият номер на този сигнал се пази в редакцията.

============================================

Втори сигнал

=================

До  Главния прокурор на

Република България

Г-н Сотир Цацаров

Сигнал от

НПО „Ние, Гражданите”,

представлявано от Вера Христова Ахундова съпредседател,

София 1202, ул. „Цар Самуил” № 119

Срещу:

1. Синдиците на КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД  /н/ , ЕИК 831184677, г-н АНТОН ДОНОВ и г-жа КРИСТИ МАРИНОВА,  Гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10

2. Радослав Миленков, председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете

3.Владислав Горанов, министър на  финансите  на Република България

Относно:

Нарушаване от посочените лица на ЗБН ........и увреждане на масата на несъстоятелността на банката във вреда на вложителите-кредитори на банката с надгарантирани вземания


Уважаеми ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

От публично известната информация и получените от нас документи, приложени към сигнала ни, става известно, че по молба на синдиците на КТБ /н/ на 10.05.2016 г. ще се състои публичен търг за продажба на акциите на дружество „Авионамс” АД.

Това би било обикновено действие на ЧСИ, ако собствениците на капитала на Дунарит и Авионамс не дължаха на КТБ 44 млн.евро, получени като кредити през 2011 г. Изпълнението на гласуваните решения на управителните органи на дружествата „Кемира” ЕООД  и „Хедж Инвестмънт България” АД  за увеличаване на капитала на Дунарит с 60 млн.лв. чрез продажбата на акции на нов акционер, които да бъдат използвани целево за погасяване на задължения към КТБ в размер на 44 млн.евро., срещу които са заложени акциите на друго структуроопределящо за отрасъла предприятие „Авионамс” АД не е било разрешено от Комисията за защита на конкуренцията без никакви сериозни икономически или политически причини.

През изминалата година и половина писахме неведнъж за загубите, които понесоха фирмите от военната промишленост в резултат на фалита на КТБ, за реални загуби на пазари, поръчки, печалби, от платени неустойки и изтекли гаранции в размер между 800 млн.лв и 1 млрд.лв. Сега, с тези решения на КЗК, ФГВ и синдиците на КТБ /н/ се увреждат интересите не само на вложителите в КТБ с надгарантирани вземания, но и на хиляди заети в предприятието и техните семейства. Под въпрос най-вероятно ще бъде и очакваното сключването на договор между „Авионамс” АД и НАТО за над 150 млн.щ.дол.

В контекста на тесните ни интереси към максимално събиране на средства за погасяване на предоставени кредити от синдиците на КТБ по-голям интерес представлява какво ще получи банката при така развиващите се действия срещу собственика на „Авионамс” АД по повод на заложените от него акции на дружеството пред КТБ. В края на март-началото на април 2016 г. в резултат на изпълнително дело срещу „Хедж Инвестмънт България” АД  и негативно решение на председателя на КЗК, не допуснал описаното по-горе увеличение на капитала, за което писаха и други медии,  синдиците на КТБ възлагат на частни съдебни изпълнители изпълнение на залога – продажба чрез публичен търг на акциите на „Авионамс” АД срещу задължение на собственика му от 35 млн.евро плюс лихви.

Елементарната съпоставка на заложените начални цени на търга  и неизвестни краен резултат срещу предложението за изплащане на дълга изглежда по следния начин:

Предложение  на                                        Действия на ЧСИ по указание на

кредитополучателя за                               синдиците на КТБ

изплащане на кредити

към КТБ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Твърда оферта-                                      Публичен търг с начална цева -

-44 млн.евро                                                                     28,940 млн.лв

 

Изплащане на лихви- Крайна цена – неизвестна

въпрос на договореност

Разходи:

-юрисконсултско възнаграждение -1,175 млн.лв

-адвокатски хонорар – 1,973 млн.лв

-разноски по изп.дело – 1,213 млн.лв.

 

Собственост:

-неизвестна плюс български полит.лица

Регистрация

-най-вероятно в офшорна зона

-         Вероятни загуба за НАП от неплащане на данъци или плащане на по-малки данъци

- Загуби за физически и юридически лица – кредитори на КТБ /н/ на над 30 млн.евро плюс

разходи за ангажираните по казуса от синдиците 13 адвокати

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разходите, които са посочени по-горе са тези, които синдиците плащат за юридическите си упражнения – един от способите за ограбване на КТБ, а общият им размер за 1 година надхвърля 140-150 млн.лв.

Моля, ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР, да разпоредите проверка и разследване на изложените в сигнала данни.

 

С уважение:

В.Ахундова

 

Прилагам:

Бележка на "Хроники". Входящият номер на този сигнал се пази в редакцията.

 

Британската банка HSBC води преговори за продажба на бизнеса си в САЩ, за да се съсредоточи върху по-бързо разрастващите се нововъзникващи пазари и върху банкирането на дребно във Великобритания, предаде "Блумбърг" на 9 август.

Планът на банка HSBC, обявен на 31 юли бе, да продаде почти половината от обектите си в САЩ за около 1 млрд. долара.

Наскоро стана известно и че най-голямата банка в Европа планира да съкрати 30 хиляди работни места до края на 2013 г. и да ореже разходите си. Миналия месец бяха продадени нейни активи в Русия и бе съобщено, че ще се затварят клонове в Полша.

Блумбърг съобщи още, че банка HSBC се опитва да продаде американското си звено за кредитни карти, което бе придобито през 2003 г. като част от сделка за $ 15.5 млрд. за закупуване на американската банка International. Припомня се, че тази компания се занимаваше с високорискови ипотеки и кредитиране на домакинствата, а след покупката й бе преименувана на HSBC Finance.

„Все още не е взето крайното решение за сделка” са коментирали от ръководството на банка HSBC, американското подразделение е печеливше, но не се определя  сред стратегическите за банката и поради тази причина - не се включва в стратегията на HSBC.

Из интервю на репортерката Ина Гълъбова със Симеон Дянков:

Симеон Дянков: Да, бях в течение малко повече от месец по всички теми, свързани с проекта, както и по консултанта HSBC, който ще ни помогне с икономическия и финансов анализ, така и конкретно за подписването на този меморандум, който ни е необходим, за да имаме повече време за анализи по сигурността темата и темата по цената. Темата, по която има някои различия, е по-скоро въпрос фактът, че всички са заинтересовани – интересите на България да се запазят и дали по този начин, с това подписване, отлагане за 3 месеца, някак си България си налага допълнителни тежести. Отговорът за мен е определено не. Няма нищо, което да ни задължава в този меморандум да строим „Белене”. Напротив, допълнителният анализ може да покаже нужда от много допълнителни теми за развитие и дава възможност също на консултанта HSBC да влезе и да помага на България. Бях в течение на разговорите и между другото всеки ден бях в течение и разговарях и с министър Трайков, така че няма ден, в който да не сме били информирани какво и как става и съм на твърдото мнение, че това е от полза за българската страна. Просто ни дава възможността за анализ и от наша страна допълнителен и от друга страна консултантът HSBC – фирма, която е известна по целия свят, банка, да влезе и да започне да ни помага.

Според Стенографския запис от заседание на правителството от 6 април 2011 г, и заявеното на него от премиера Бойко Борисов научихме, че:

БОЙКО БОРИСОВ: Няколко неща, които трябва да знаете. По финансовата програма и рамка бях възложил на вицепремиера Дянков да участва пряко в преговорите, и с наемането на консултанта от Ейч Ес Би Си банк и по разговорите, свързани с тази тема. В събота и неделя вицепремиерът Дянков е участвал пряко в преговорите. Снощи при мен водихме конферентен разговор с министър Трайков и с Дянков и мненията са различни между вицепремиера и министъра. Затова съм ги помолил и двамата до връщането на Дянков от чужбина този разговор да се отложи и като си дойдат всеки да поеме своята част и тежест от отговорностите от преговорите.

Идеята ми е била, че финансово-икономически проектът „Белене” трябва да бъде защитен - именно затова дали е изгоден или не, да се произнесе консултант, който е избран с конкурс.

Защо Борисов ще плати един процент върху крайната цена на “Белене” на лондонската банка плюс 2 млн за услугата й, след като в същото време се подписва Меморандум с друг , втори експерт – известната „Арева” така и не стана ясно.

Фактът, че българският премиер не е наясно кой против какво е е фактът, че след подписването на Меморандума Борисов изрече една сензационна неистина, той благодари на Франция за това, че ни е подкрепяла в борбата да спасим АЕЦ “Козлодуй”, въпреки че беше точно обратното! Именно Франция бе държавата ЗА спирането на атомната централа в “Козлодуй”, за да тръгне румънската Черна вода, построена с френска поддръжка от канадската фирма “Канду”!

“Искам да благодаря на “Арева” и френската страна да благодаря, за това, че бяха от най-големите противници на затварянето на първите четири блока на “Козлодуй” – каза Борисов.

Какво може да се добави тук?

Кой внуши тази лъжа на премиера? Предполагам, че българският посланик във Франция, Марин Райков, който по време на затварянето на “Козлодуй” не направи нищо за спасяването на “Козлодуй” и за защита на националните интереси на България!

Ще припомня в. “Сега” от 22 февруари 2002 година, когато под заглавие “Франция вече пита кога ще затваряме 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”? публикува следното:

“Председателят на международната организация на ядрените оператори WENRA и на френския регулаторен орган Пиер Ла Кост задал въпроса кога България смята да затвори 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй", тъй като за останалите реактори било вече ясно. След известно дебатиране присъстващите на обсъжданията стигнали до заключението, че са се събрали да обсъждат технически аспекти на безопасността на ядрената централа, а не експлоатацията й. Становището на френския представител било подкрепено единствено от турския.”

Да се върна към консултантския договор с HSBC за проекта "АЕЦ Белене". Преди дни стана ясно, че за консултантската си услуга банка HSBC ще получи твърд хонорар от 2 млн. евро и отделно комисиона от 0.95 процента от привлеченото външно финансиране.

Това ни съобщи на 13 април лично премиерът Бойко Борисов.

“Ние даваме легален подкуп, за да може фирмата консултант, банка HSBC, за да каже, че АЕЦ “Белене” е изгоден. Въпросната банка трябва да докаже, че проектът е икономически обоснован, тя ще получи 1 процент от крайната цена на атомната централа. Това прави 65-70 млн евро за консултанта, която освен това е и заинтересована да даде крайна по-висока цена на централата, защото ще получи по-висок процент” – коментира скандала журналистът Велизар Енчев в предаването си “Дискусионно студио” от 13 април.

Какво означава Симеон Дянков да казва следното: “...най-после имаме консултантът HSBC, банка /The Hongkong and Shanghai Banking Corporation/, една от най-големите банки в света. Финансисти са хората, добри финансисти, на които една от най-големите задачи в този договор е....” и тук Дянков спира, защото няма как да продължи!

Избраната, с двегодишно закъснение, от Дянков банка, ще получи доста солена сума от 0,95 на сто от крайната цена+два милиона евро за самата услуга - да консултира?!

И тук му е мястото да запитам: а кой ще вземе процентът комисионна от уредения за банката договор? Договор от 65-70 млн евро, което би следвало да е 0,95 от крайната цена и още 2 милиона евро отгоре?

Пълният анализ на проекта за АЕЦ "Белене" от британските консултанти HSBC може да отнеме 18 месеца, написа на 20 април в. "Комерсант", като се позова на думите на министър Трайчо Трайков за продължителността на консултацията по рентабилността и цената на Атомната централа.

Но за коя и каква банка става дума по оценката на „Белене” след като й правим такъв подарък?

Банката е HSBC и за нея се чу за последно, покрай някакви скандали:

Първи скандал

Бунт в банка HSBC назря около възнагражденията на управителите на годишното общо събрание, след като нейният нов директор призна, че представянето на банката не е добро, написа в. „Индипендънт”.

Почти 20 на сто от акционерите гласуваха срещу доклада за възнагражденията в HSBC. Акционерите засипаха директора Дъглас Флинт с въпроси относно заплатите на високопоставените служители, финансовото представяне и връзките на банката с Либия.

В рамките на събранието Флинт призна, че общата акционерна доходност на банката през последните години е била не само разочароваща, но и неадекватна.

През последните 5 години банката почти не е генерирала доходност, като в същото време акциите й са спаднали с 25%, обяснява изданието.

Оттук следва един-единствен извод: най-бедната страна в Европейския съюз ще спонсорира банка, която за последните пет години не е генерирала никакви доходи?

Въпросът е: кой лобира за тази банка и взе комисионната от договора? Спрягаше се името на царедвореца Владимир Каролев – ако е така, прокуратурата следва час по-скоро да се самосезира!

Втори скандал

Изданието The Ecologist написа на 14 юни във вторник:

HSBC замесена в “мръсно финансиране“ на енергийни проекти

В “неетични, неекологични и разрушителни“ проекти са инвестирали и вложили средства три банки: “Барклис“, HSBC и “Роял банк ъф Скотланд“ разкри изданието.

Трите финансови институции са едни от най-големите банки във Великобритания с общ капитал около 200 млрд. паунда и 190 млн. клиенти по целия свят. Банките са остро критикувани в изданието за участието им в едни от най-унищожителните за природата енергийни проекти в най-различни държави през последните 10 години.

Когато става въпрос за финансово участие, е определено трудно да се проследи спецификата на паричните инвестиции на банката.

Енергийният бизнес е един от най-печелившите в света и съответно – надежден и атрактивен предпочитан клиент от банките. Проектите в тази област, вариращи от извличане на петрол от катранените пясъци в Канада до хидроенергойни каскади в Чилийски Патагония – разчитат предимно на банково финансиране. Банките обаче не се афишират като кредитори на конкретен проект, а по-скоро помощта им е прикрита под формата на синдикирани и корпоративни заеми, отпускани от банков консорциум и други, посочва изданието.

HSBC беше избрана през 2010 г. за консултант на българската държава в оценката на проекта за строеж за АЕЦ “Белене“, припомня The Ecologist. Има твърдения за корупция в тръжната процедура по проекта пише изданието.

АЕЦ “Белене“ се свързва със съмнения за корупция при провеждането на обществените поръчки, а неназовани източници – противници на централата и развитието на атомната енергия, твърдят, че са получавали смъртни заплахи и са били принудени да се оттеглят.

HSBC е банката, която е издала облигации на петролната компания “Тотал“, добила печална известност със строителството на газопровод от южния бряг на Бирма до Тайланд, чието изграждане е охранявано от бирманското правителство и е свързано с унищожаването на земите и погазването на човешките права на една от най-големите малцинствени групи – карените. HSBC финансира и “Архипелаго Рисорсес“, оператор на индонезийската златна мина Тока Тиндунг, чиято дейност замърсява подпочвените води в региона, наврежда на рибарската и туристическата индустрия и заплашва близките природни резервати и застрашени видове. Във финансирането на мината участва също и банка “Барклис“.

“Роял банк ъф Скотланд“ (РБС) доскоро бе известна като “петролната и газова банка“, но в последните години гледа да се дистанцира от сектора на конвенционалните горива, поне на повърхността. Директни заеми за проекти за възобновяеми енергийни източници й дават основание да напише на сайта си “От 2006 насам осигуряваме повече финансиране за ветроенергийни проекти, отколкото за всеки друг тип енергийни проекти“. Въпреки това чрез корпоративни заеми банката е въвлечена в проекти за въглищни централи на стойност милиарди лири, в това число 13 млрд. паунда след като получи държавна помощ от 45.5 млрд. паунда от английското правителство през 2008 г. Британските данъкоплатци сега притежават 80% от банката.

HSBC

Европейската енергийна компания Endesa и чилийското дружество Colbún са в основата на осъществяването  за постигане на съвместен проект за изграждане на пет водноелектрически язовири в чилийска Патагония от 2008 г. насам. Язовирите ще изместят семейства, да нарушат средства за препитание и разрушат туризма, заливайки също така развъдник и земеделски земи.

На 2450 километра от мястото на проекта остава само линия от 12 метра широк коридор през гори и общности, които поддържат висока степен на биологично разнообразие, включително застрашен вид елен.

HSBC е гарантирала, а също така участва с управлявани акции или облигации на стойност £ 122 240 през 2010 г. по експлоатацията на златна мина в Индонезия. Хвостохранилища от шест открити рудника са отговорни за замърсяване на подпочвените води, като разрушават и обричат на унищожение местните риболов и туризъм. Те представляват опасност за близките природни резервати и защитени видове.

През 2009 г. HSBC даде корпоративни заеми на консорциум от четири индийски и южнокорейски енергийни компании, воден от южнокорейския индустриален гигант Daewoo International за серия от природни платформи за добив на газ в Бенгалския залив край бреговете Бирма.

Друг проект на банка HSBC е свързан с газопровод в Бирма и дружество PetroChina, дъщерно на китайската National Petroleum Corporation /CNPC/. Банката има акции в китайскака петролно-банкова корпорация на стойност £ 162 000 000. Експерти са съобщили за изданието The Ecologist, че ОВОЗ на проекта е спорна, тъй като тръбите на газопровода минават пресичат деликатни екологично райони и спорната откъм сигурност област Мианмар, където се е прибягнало към използване на военни на Бирма за защита, което пък довело до принудително преместване на хора и селища от района, използване на сексуално насилие над местното население, и най-скандалното: конфискация на земята, за проекта.

И точно на тази банка бедна България изсипва един кош милиони евро.

Точно тази банка е причината на 17 юни 2011 г. министър Трайчо Трайков да съобщи, че България ще поиска ново замразяване на преговорите за три месеца, за да има време консултантът - британската банка HSBС, да приключи с експертизите си.

Точно банка HSBC, световно известната според министър Дянков „влезе да ни помага за „Белене”!

И как така Дянков или подопечният му Трайчо Трайков не обелиха и дума за съкращенията, скандалите, които напоследък се свързват с името на въпросния консултант?

Как премиерът Бойко Борисов мълчи и също не казва и дума за напразно загубеното време и още по-напразно изхарчените немалко пари,у които ще отидат за хонорар и процент на консултанта HSBC?

 

Объркване и хаос във версиите къде отиват картините

Изнасянето на картини от КТБНа връх Йордановден, от страничния вход на КТБ започна едно дълго изнасяне на картини и ценни колекции, под полицейска охрана. До колата, на която се товареха произведенията на известни художници не бе забелязан човек със списък, който да отмята качването на всяко едно рамкирано платно на камиона.

Хамалите признаха, че за първи път возят такива предмети с камиона си. Картините бяха с рамки, но неопаковани.

Не стана ясно и дали изнесените картини са собственост на Цветан Василев или има и такива на други собственици, оставени за съхранение в банката.

Картините от КТБ се изнасяха неопакованиПрокуратурата иззе на 6 януари 20 от общо около 300 картини, представляващи културно-историческа ценност от централния офис на КТБ. Картините са толкова ценни, че експерти ги определят като част от националното богатство.

Колко точно е общият брой на картините в КТБ и колко бяха изнесени не можа да каже дори упълномощеният от Цветан Василев човек, чиято задача е била сутринта с адвокат да присъстват на операцията по изземването, но не са били допуснати от полицията.

Част от иззетите картини от КТБОказа се, че Цветан Василев е знаел за изземването, но по чие разпореждане се случва това и каква е причината, яснота нямаше.

Изземването е във връзка с образуваните две досъдебни производства - за източването на банковата институция и за пране на пари са уточнили за "Труд" от държавното обвинение.

Картините от КТБ, донесени в НИМ"Няма как да се изземват едни доказателства по две обвинения, освен това в НПК има процедура по обезпечителна мярка – коментира за „Хроники” виден столичен адвокат по наказателни дела. – Прокуратурата е длъжна да уточни по кое от двете обвинения се извършва това изземване. Освен това иззетите картини би следвало да са свързани с предмета на доказване, а доколкото е известно едното обвинение е за пране на пари, а другото – за длъжностно престъпление. „Източване на банкова институция” няма така формулирано обвинение в Закона. Т. е. по кое от двете обвинения са иззети картините – като доказателство за длъжностно престъпление, или като доказателство за пране на пари? Ако изобщо могат да бъдат доказателства по обвиненията тези картини.

В наказателното производство подлежат на доказване:

1. извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него;

2. характерът и размерът на вредите, причинени с деянието;

3. другите обстоятелства, които имат значение за отговорността на обвиняемия, включително и относно семейното и имущественото му положение е записано в член 102 от НПК.

В член 109 на НПК е записано следното:

Като веществени доказателства се събират и проверяват предметите, които са били предназначени или са послужили за извършване на престъплението, върху които има следи от престъплението или са били предмет на престъплението, както и всички други предмети, които могат да послужат за изясняване на обстоятелствата по делото.

Картините от КТБ бяха товарени неопаковани на камионТ. е. как едни картини са послужили за извършване на престъпление, как по тях може да се намерят следи от престъпление, формулирано като „длъжностно престъпление” или „пране на пари”.

Как с иззетите картини може да се изяснят обстоятелства по длъжностно престъпление или по пране на пари?

Дали прокуратурата може да обясни това там където трябва?”

Изземването било в полза на държавата. Ето какво постановява НПК по този казус:

Разпореждане с веществени доказателства

Чл. 112. (1) Освен в случаите, предвидени в чл. 53 от Наказателния кодекс, предметите, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата, когато не е установено на кого принадлежат и в едногодишен срок от завършването на наказателното производство не са били потърсени.

(2) Предметите, иззети като веществени доказателства, притежаването на които е забранено, се предават на съответните учреждения или се унищожават.

(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Извън случаите, предвидени в чл. 53 от Наказателния кодекс, моторните превозни средства, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата, когато не е установено на кого принадлежат и в петгодишен срок от изземването им не са били потърсени. В досъдебното производство отнемането се извършва с постановление на прокурора, а в съдебното производство - с определение на съда."

Веднага питам:

  • Не е ли установено на кого принадлежат картините, та са иззети от прокуратурата?
  • Да не би да е минал едногодишен срок и никой да не си ги е потърсил, та да ги иззема държавата в своя полза?
  • Кой прокурор и на какво основание нареди с постановление изземването на картини от КТБ?
  • Изземване или отнемане бе акцията пред сградата на КТБ, защото при отнемане в полза на държавата на картините трябва да има определение на съда, каквото още няма.

Освен това по Закона за културното наследство картините би следвало да са признати за културна ценност и съответно регистрирани, във връзка с опазването на културното движимо наследство.

Български Лувър, Национална художествена галерия, или Национален исторически музей?

Къде бяха извозени платната на старите майстори?

Към момента на изнасянето на картините версията бе, че платната са иззети от прокуратурата в полза на държавата и ще бъдат изложени в българския "Лувър". По-горе изясних кока и каква е процедурата по изземване в полза на държавата.

без списък, без оценка, картини собственост на Цветан Василев или други граджани се озоваха в НИМКога е имало оценка на стойността на платната, кой е бил в Комисията, ако изобщо е имало такава Комисия, не е ясно. По какъв критерий са били определяни членовете на една подобна евентуална комисия, по какъв критерий са направени оценките на всяко едно платно – това също ще остане в мрак.

Иззетите картини от офиса на Корпоративна търговска банка ще бъдат съхранявани в Националната художествена галерия в София бе първоначалното съобщение след като версията Български Лувър" отпадна. Ценните творби и други културни вещи ще бъдат прибрани в Националната художествена галерия по разпореждане на министъра на културата, Вежди Рашидов са пояснили от пресслужбата на МК пред сайта "Гласове".

Докато 20 платна на известни художници като Нерон, Дечко Узунов, Златю Бояджиев, Енчо Пиронков, Борис Денев, Генко Генков, Лика Янко,  и според очевидци картини на Мръквичка се изнасяха от хамали от сградата на КТБ, журналисти не бяха допуснати до събитието и полицаи зорко следяха нещата процеса.

Полицейски коли бяха оградили входа на КТБ докато траеше изнасянето на картиниМеждувременно от пресслужбата на Министерство на културата са съобщили за  Гласове, че ще окажат пълно съдействие на Върховната касационна прокуратура за осигуряване на условия за съхраняването на картините и другите художествени произведения, пазени до момента в трезора на поставената под особен надзор банка. Те щели да  бъдат съхранявани в хранилищата на Националната художествена галерия. Искането се основавало на текст от закона, според който веществени доказателства, които поради размерите си не могат да бъдат приложени към делото, трябва да бъдат да бъдат оставени на съхранение в местата, посочени от съответния орган.

По-късно стана ясно, че вместо в Националната художествена галерия, картините са били извозени до Националния исторически музей, което говори, че изнасянето е било спешно и даже пресслужбата на Рашидов не е била наясно със следващото място за разполагане на платната на известни майстори на четката.

Ценни картини от КТБ се товареха на камион като иззети от съдия изпълнител микровълнови печки - без опаковка В ранния следобед се изясни и че министър Рашидов се е разпоредил да бъде оказано пълно съдействие на прокуратурата. Тепърва Комисия от Министерството на културата щяла да направи и исканото от прокуратурата експертно становище и оценка на творбите от трезора на КТБ.

Някой не си е свършил работата, някой действаше зад кадър и спешно при изнасянето на над 20 картини от КТБ посред бял ден на 6 януари. Списък не бе казано, че е направен на изнесените платна на майстори на българската живопис. Очаква се в утрешния ден изнасянето на картини от КТБ да продължи.

Божидар Димитров – директор на Националния исторически музей заяви пред БНТ: ”Ще приемем и останалите, между които имало скулптури, колекции от златни монети и прочие. Засега нямам опис на тези неща.”

Надеждата е, че в КТБ имат списък на наличните картини и един ден ще стане ясно каква е била съдбата им след като са напуснали сградата на банката.

Надеждата на работещите в сайта „Хроники” е картините на КТБ да не се разпределят между колекционери, близки до властта и от днес, да не чуем вече за тези картини.

Надяваме се също така и да не бъдат подменени оригинали с копия, което вече ще е тежко престъпление.

За финал ще припомня, че много картини бяха изнесени и от сградата на бившия партиен дом по времето на управлението на Симеон Сакскобургготски пред очите ми. Картините също бяха от майстори като Васил Стоилов, Златю Бояджиев, Цанко Лавренов и прочие велики български художници. Картините бяха натоварени на малък камион, списък липсваше, направлението така и остана неизвестно. Стоях и гледах, попивах видяното докато дойде и последния хамалин с картина...

За тези картини никога нищо не се чу, а за изнесените от КТБ дали ще се чуе?

Иди че го търси тези картини...

В България няма амбиция от политиците да се изготви единен национален каталог на движимото културно наследство, даже и на това, което е в частни колекции.

Само каталог можеше да даде отговорите на десетките въпроси днес, на 6 януари след като бяха изнесени ценни картини от КТБ, неизвестно чия собственост, на неизвестна цена, без опаковка.

Скандалът е налице и пак от посока Прокуратура - дали и този път Главният прокурор ще се извини за гаврата с произведения на изкуството?

 
Повече от година сред гражданството се пуска и повтаря една версия за КТБ, чрез която българите трябва да повярват, че банката е била пирамида, и това е причината за нейния фалит.
Всъщност истината за ограбването на банката вече се показва на светло: да бъдат обезценени активите на до 10 процента от реалната им стойност, за да може да бъдат изкупени на безценица от неслучайни хора и фирми.
Вижте реалната стойност на активите и цената след обезценката:
{youtube}_YLurA5s170{/youtube}
Е, дали зад този пладнешки грабеж на който съдействаха президент, председател на Управителния съвет на БНБ, Прокуратура, депутати, не стои политическото рамо на различни партии?
Защо банката бе умишлено доведена до фалит, защо показно прокурори и МВР извършваха обиски, защо бе сменен сървъра на КТБ с друг, защо изчезнаха кредитни досиета, а други бяха опоскани и непълни?
Защо президентът скри стенограмата от Консултативния съвет по национална сигурност , на който е станало дума за затваряне на всички български банки за неопределен срок и минаване в режим на банкова ваканция?
Защо КТБ бе държана умишлено затворена с месеци?
Защо бе нарочен един-единствен виновник, и всички доказателства, интервюта за бъркането на политици, магистрати в кацата с меда "КТБ", потънаха без реакция в рамките на закона?
Фактите за теглене на сметки от неслучайни хора след затварянето на банката останаха без реакция.
България не е правова държава, в нея наличието на магистрати, политици, полиция се свежда до високи заплати, привилегии, висок праг на пенсиониране, плащане на осигуровки от страна на държавата, но не и служба в рамките на законите и в полза на гражданите.
 

Някаква брюкселска чиновничка, учила за градинарка ни размаха пръст във фоайето на Министерския съвет за АЕЦ „Белене”

Министър Делян ДобревТози път министър Делян Добрев надмина себе си! Два дни преди Референдума за ядрената енергетика, той показа някаква брюкселска чиновничка, учила за градинарка, която ни заплаши с последици от рода на Чернобил и Фукушима, ако гласуваме за нова атомна централа!

Ребека Хармс, съпредседател на Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, си позволи да ни се кара, ако сбъркаме и гласуваме за АЕЦ”Белене” на предстоящия Референдум!

Ребека Хармс на среща с премиера Борисов, сн. Пресцентъра на МСОтворих биографията на тази еврочиновничка, за да видя що за корифей по енергетика разхожда министър Добрев из кулоарите на МС, за да сплаши гражданството преди Референдума и прочетох, че въпросната Хармс е завършила средно образование и специалност "Градинар в разсадник”, след което се насочила предвидливо към Зелените и така влязла в Европейския парламент.

„Строителството на АЕЦ „Белене” ще въведе България във високи рискове... Познава добре ситуациите в Украйна и аварията в Чернобил. „За първи път посетих Украйна през 1988 г. От 2011 г. се занимавам с последствията в Япония от „Фукушима”. Подкрепям изцяло позицията на българското правителство, което е против строителството на АЕЦ „Белене” и против ядрената енергия, заяви Хармс пред събралите си журналисти, без някой да я пита. - Много от държавите в Европейския съюз или вече не използват енергия от ядрени електроцентрали или не гласуват за строителството на такива. В държавите, които са заложили на възобновяеми енергийни източници се е получил бум на развитие в тези нови сфери, посочи Хармс. Само в Германия през последните години са създадени над 400 000 работни места в сферата на възобновяемите енергии. „Това „не” в неделя, зад което аз също тук заставам, дава възможност на България за много повече възможности и много по-добро развитие в бъдеще. Тук се касае и за интересите на много обикновени хора, които живеят в България”, каза Ребека Хармс. Това, което в Япония изключително много я е потресло след аварията във Фукушима е бил контрастът между богатите и бедните и начинът, по който се е решавал проблемът. Богатите хора в засегнатия район са имали финансовата възможност да изпратят децата си далеч – в интернати, училища, да живеят на други места. Многото бедни хора, които нямат финансова възможност, са били принудени да останат там да живеят с последствията от аварията. Ползите от ядрената енергетика, печалбите в Япония са били само за една малка част, но последствията ги е носила по-голямата част от населението на страната. Българският народ трябва да вземе своето решение. „Когато гласувате с „не”, вие гласувате за едно по-добро бъдеще на страната”, каза Ребека Хармс.

Това бе единствената тема, по която Хармс говори, въпреки че можеше да отиде до Несебър и да види как се изравняват дюни, за да се строи, след това щеше да еинтересно да отскочи до къщичката на президента Плевнелиев, която също е строена върху терен, който не се застроява по закон.

Защо Борисов не я разходи с правителствения самолет и до Дунава, и планината Вранча, за да види Хармс, че от Дунава няма как да се вдигне разрушително цунами. При Вранча Хармс можеше да отиде и до АЕЦ Черна вода, която е в пъти по-близо до Вранча и сеизмичността й от Белене.

Струва си Хармс да отиде и до Франция и там да се скара на французите, които направиха 24-часова енергийна стачка срещу желанието на Оланд да затвори най-старата атомна френска централа!

Франция има 16 атомни централи, докато само Ирландия и Австрия единствени в ЕС нямат такива енергийни мощности.

Нима „зелената” Хармс не знае, че Германия се отказа да затваря атомните си централи и това бе разпространено в първите дни на ноември миналата 2012 година?!

В България хората се самоубиват и са на дъното на оцеляването и мизерното съществуване. За какви възобновяеми енергийни източници ни говори неосъществената градинарка Хармс, след като това е една много скъпа енергия, непосилна за джоба на българина?

Наясно ли е тази чиновничка, че предстои затварянето на ТЕЦ-ове, и 5 и 6 блокове на единствената засега работеща Атомна централа в Козлодуй, или само си "изпя" арията за опасностите и си тръгна, не с кой да е, а с Георги Тупарев, един неизвестно откъде появил се "зелен", който по цял ден дава пресконференции за вредата от "Белене"!??

България е страна-членка на ЕС, която извоюва да бъде приета нейната азбука в Брюксел! Тук на нашите географски ширини не живеят аборигени, та да си позволява една „зелена” евродепутат да говори така пред българските репортери!

Ако политиците ни са дали основание с придворното си сервилно поведение в Брюксел и Страсбург да ги гледат отвисоко и ни се месят във вътрешните работи и начина на мислене при вземане на решения, то българите са нещо съвсем друго!

С българите, и по-точно с българските репортери така не се говори, независимо, че именно български министър бе в дъното на излиянията на Ребека Хармс!

Кой позволи в негово присъствие да се говори назидателно на български репортери?

Делян Добрев. В официалната биография на Делян Добрев, публикувана на страницата на Министерския съвет, пише, че се е дипломирал като икономист в Wesleyan University. Специализирал е счетоводство и финанси в Лондонския университет по икономика и политически науки.

Единственият българин в списъка обаче е Donchev, Dilyan, завършил през 2002 година, който през 2009 година получава магистърска степен в Харвард.

В нито един от 19-те ВУЗ-а в САЩ с такива имена /всички са създадени от методистки и др. църкви/ няма нито един българин с данните на Дилян Добрев.

Според журналиста Григор Лилов специализацията в авторитетния Лондонски университет по икономика и политика също е спорна, понеже по същото време Добрев е в Хасково като общински служител и технически подпомага немската правителствена програма GTC и това е отбелязано в техните документи.

Според биографията на Добрев в министерството - през 2002 г. той се е дипломирал като икономист в Wesleyan University, Мидълтаун, Кънектикът, САЩ. Притежавал магистърска степен по маркетинг от Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Специализирал е счетоводство и финанси в Лондонския университет по икономика и политически науки.

Открит остава въпросът дали цитираните диплома на икономист от Университета в Мидълтън и специализацията по счетоводство и финанси в Лондонския университет по икономика и политически науки са легализирани в България.

Сергей Станишев, лидерът на БСП и шеф на ПЕСНов документ за цената на проекта "АЕЦ Белене" представи лидерът на БСП Сергей Станишев, съобщи БНР. Той показа копие на меморандум, подписан на 30 ноември 2010 г. между българската НЕК, финландския концерн "Фортум" и руската корпорация Росатом", в който се фиксира цена от 6,29 млрд. евро за двата енергоблока. От БСП отново обвиниха управляващите от ГЕРБ, че не са защитили националния интерес и манипулират обществото.

Според Станишев този документ опровергава тезите на премиера Борисов, че цената на АЕЦ "Белене" би била 22 млрд. лв.

Това не са ли го знаели от ГЕРБ и от правителството на г-н Борисов? В кой кашон трябва да се ровим, за да се извади тази информация и българите да знаят цената, приета без никакви реални преговори от правителството на г-н Борисов? - коментира лидерът на социалистите.

Сергей Станишев изреди имената и на министрите, сложили подписа си във въпросния меморандум: министърът на икономиката Трайчо Трайков, генералният директор на "Росатом" Сергей Кириенко, които преди подписването са били при премиера Бойко Борисов и са го информирали за тази цена: 6,3 млрд.евро.

Изказванията на премиера на България Бойко Борисов за това, че за реализацията на проекта АЕЦ „Белене” са нужни 10 милиарда евро от държавния бюджет предизвикват огромно изумление. Това посочва пред ИТАР-ТАСС директорът на отдела за комуникации на „Росатом” Сергей Новиков.

„През 2010 година по време на преговорите в София едно от условията на българския премиер беше да не се допусне да има разходи от държавния бюджет за проекта АЕЦ „Белене”. През ноември същата година в Москва ние предложихме да построим централата фактически за сметка на собствени привлечени ресурси. Българската страна въз основа на оставените за нея 51% би покрила съответстващата част от разходите за сметка на печалбата от продажбата на произведената от АЕЦ-а електроенергия за около 19 години.

Представителят на „Росатом” добави, че по време на преговорите в Москва през 2010 година българската страна е заела „странна позиция”, като е заявила, че „след като станцията функционира на територията на България, то всички спечелени средства трябва да постъпят в държавния бюджет”.

„Ние предлагахме да построим АЕЦ, която би могла да генерира електроенергия, която можеше да бъде продавана, да се получава печалба и да се разплати с всички участници в проекта”, подчерта Новиков.

„Решението да не се работи по тази изгодна схема беше прието именно от правителството на Борисов, а не от предишното правителство или от някой отвън. Именно Борисов взе решение да не се строи станцията, за чието изграждане от бюджета на страната нямаше да бъде похарчен нито лев”, каза представителят на „Росатом”.

Той добави, че през 2010 година цената на строителството на двата енергоблока на АЕЦ „Белене” е била 6,297 милиарда евро.

„Премиерът Борисов знае за това. Изказванията на българската страна за цена на АЕЦ-а от 10 милиарда евро е спекулация с цифрите в най-чист вид”, заяви Новиков.

Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката, депутатВременната комисия бе създадена не за да разкрие истината за АЕЦ „Белене”, а за да я прикрие – каза в парламента Румен Овчаров, депутат от БСП и бивш министър на енергетиката.

400 милиона лева ще съберем и ще ги дадем на френска банка, защото са похарчени, за да стане гьолът "Белене" контрира социалистите премиерът Борисов някъде от обиколките си из страната.

Бойко Борисов каза, че тунелът под Шипка е една пета от това, което ние всички ще дадем през май месец на банка „Париба”.

„Пропуснахте златната възможност вашият лидер да отреже лентичката на „Белене”. „С тези думи народният представител от ПГ на Коалиция за България Петър Димитров се обърна към депутатите от ГЕРБ при разглеждането на Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г. и проект за решение за приемане на междинния доклад.

Петър Димитров, бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма, депутат от БСП„След сто години няма да има и помен от вас, ликвидирате българската енергетика, добави депутатът. Названието междинен доклад е сполучливо, тъй като работата на комисията е от 2002 до 2012 г. „Докладът е от 2003 до 2009 г., за да се превърне в политическа атака срещу референдума. Фалшив доклад, с фалшиви документи. Целият доклад се гради върху доклада на директора на Агенцията за държавната финансова инспекция. На комисията не беше поканен представител на „Атомстройекспорт”, на РВЕ, няма го БАН, няма ги учените, няма ги управляващите министри”, заяви Петър Димитров. „В доклада пише, че няма окончателен договор. „Кои са условията, за да има окончателен договор? Одобрение от ЕК, завършен технически проект, който е чак в началото на 2012 г., и стратегически инвеститор”, каза Димитров. По думите му от 1 януари тази година първият реактор на „Белене” е трябвало да произвежда електроенергия, да връща заеми. „Вие носите отговорност за това, че тези реактори не работят и няма да работят”, каза Димитров в обръщение към мнозинството от ГЕРБ. „300 милиона лева, дадени за проекта „Белене”, не са изразходвани целево, трябва да се върнат обратно в бюджета. Те са държавна помощ и щом не са използвани целево, трябва да се върнат”, заяви Петър Димитров.

„Три години да се туткате с този проект, нито подписвате окончателен договор, нито го прекъсвате. Разиграхме театъра „закрито заседание”. Това, което обсъждахме на т.нар. закрито заседание, се размахва от министъра на икономиката. Те нали бяха за закрито заседание? Щяхме да обсъждаме кореспонденцията на НЕК и РВЕ, има ги писмата на РВЕ, но не какво е отговорил НЕК”, каза Димитров. „Хвърлихме НЕК на кучетата и казахме, че е фалирала компания. Защо РВЕ си тръгва? Защо Дянков не допусна държавни гаранции по кредитирането на проекта? Направихте театър с довеждане на някакъв мним инвеститор. Направете конкурс и ако няма – няма, но да говорите от парламента и след една седмица да се отказвате, не ви прави чест”, каза още депутатът Петър Димитров.

„Временната анкетна комисия в парламента за проекта АЕЦ „Белене” няма никаква друга роля освен да замаже истината за проекта”, заяви депутатът от БСП и бивш министър на енергетиката Румен Овчаров при дебатите по доклада на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене”.

„До 19 декември 2012 г. в комисията имаше едно единствено писмо от РВЕ, с което инвеститорът излиза от проекта. След Коледа се намери един кашон с документи – само писма на РВЕ до НЕК, но ги няма писмата на НЕК. Къде са тези писма, господа управляващи”, попита Овчаров. – „Комисията не разследва нищо освен четири поръчкови доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция, заяви депутатът. Според него тези доклади не представляват и 1 процент от цялата информация за проекта. „Ние не обсъждахме какво правиха управляващите по проекта четири години. Не получихме информация защо беше отказано руското финансиране. Не знаем прекратен ли е окончателно договорът с Росатом. Не обсъждахме защо не си поискахме парите от Русия. Не обсъждахме още много неща, а обсъждахме само четирите поръчкови доклада на държавната инспекция. Не чухме бившия министър Трайчо Трайков, не чухме министър-председателя, каква е позицията и стратегията на Делян Добрев, на стратегията на Симеон Дянков”, заяви Овчаров.

По повод последното заседание на временната комисия той заяви: „Гледахме театър, на който един бивш руски министър, изгонен за нелоялност, доведен от един бивш български посланик, дойдоха да ни разкрият позицията на Русия по проекта Белене – абсурд, театър, цирк”.

„Написали сте, че искате международен оценител на атомни проекти. ООН не издава лицензи, те се издават от държавата. Независимият оценител е оценил оборудването за АЕЦ „Белене” за 40 млн. лв. Българската страна е провела по-добре преговори, успели сме да надхитрим руснаците, да им продадем оборудване, но вие не сте си поискали парите”, коментира Овчаров.

Как една комисия работи пет дни, от които два почивни и преглежда 22 кашона, 10 000 страници и 4 поръчкови Доклада на Държавна финансова инспекция – попита Петър Димитров депутатите от ГЕРБ. – Защо Временната комисия бърза да излиза с Междинен доклад, след като ще работи и март месец, или бързахте да излезете тук на трибуната и да лъжете, за да уплашите българските граждани, за да не отидат да гласуват?”

Лъжа е, че проектът АЕЦ „Белене” ще се финансира с бюджетни пари.

Лъжа е, че струва не 6 млрд 297 млрд евро, както го дава Росатом, а над 10 млрд евро, което платените лъжци удвояват уж, за да изрекат стойност в лева до 20-22 млрд, а след това отново го цитират като евро! Елементарно!

Лъжа е, че Белене е сеизмична зона, то е в пъти по-далече от планината Вранча, докато румънската Черна вода е до самата планина и често експерти енергетици констатират, че от тази атомна централа има изтичане на радиация.

Никой от платените клакьори  против проекта „Белене” не признава, че час по-скоро от ЕС искат да се затвори АЕЦ „Козлодуй”!

Никой от тях не признава и говори за това, че сумата за затваряне на блоковете там е много по-малка от необходимата!

Никой не признава кой се подписа под писмото на НЕК, че българската страна нямала интерес да се строи „Белене”.

Хилъри Клинтън дойде и ни нареди да затворим проекта „Белене”, за да ни пробута услугите на Уестингхаус и правителството на ГЕРБ го изпълнява стриктно.

Това е причината някаква еврочиновничка, със средно образование учила за градинарка в разсадник да ни се кара и прави скандали, като че ли сме й обслужващ персонал!

Всичко казано дотук не отменя вината на социалистите, че приеха такъв Закон за референдума, който трудно ще доведе до търсения ефект за връщане на проекта на дневен ред. Но поне си струва да опитаме...

 
Powered by Tags for Joomla