1. Партийният и съдебен чадър

Защо подсъдимите по банковите дела бяха оправдани

"Всяка престъпност е свързана с властта."
Арлин Антонов, бивш шеф
на Контраразузнаването

Административната корупция в България е намаляла, но политическата корупция остава практически безнаказана. Това отчете годишният доклад на Центъра за изследване на демокрацията. При представянето на Доклада посланикът на САЩ в България, Джон Байърли" отбеляза: "Ако България не успее да изкорени корупцията, това ще разколебае партньорите й. Българите искат ясни сигнали, че техните лидери са готови да се борят с корупцията. Искат повдигнати обвинения срещу публични личности, които поставят личния си интерес над обществения. Българите искат да бъдат скъсани всички връзки на политиците с представители на сенчестата икономика", каза Байърли. "Тъй като на обществото не е известно кой точно финансира политическите партии, доверието в тях непрекъснато спада, обърна внимание американският посланик."

Според данните в него, в България е по-вероятно да пострадаш в катастрофа, отколкото да бъдеш наказан за даване или получаване на подкуп отбелязва в. "Хюстън Кроникъл".

"За мен най-опасна форма на корупция е корупцията в съдебната власт. Не може да има противодействие на корупцията в България, ако нямаме морална съдебна власт, която професионално да си свърши работата", заяви главният прокурор Борис Велчев при представянето на данните от доклада на ЦИД за оценка на корупцията. "Създава се впечатление, че за всички нередности в държавата отговарят полицията и прокуратурата. Това просто не е така. Начинът, по който се представят нещата, включително и медийно, създава повишени очаквания към дейността на МВР и Прокуратурата и един максимален комфорт на останалите контролни органи. Много хора не си задават въпроса - какво правят митническите органи, данъчните органи, органите на строителния надзор, на ветеринарния контрол и други. Без да бягаме от отговорност ние искаме да обърнем внимание върху това, че отговорността е и на останалата част от контролната система на страната, която има огромна роля в превенцията на корупцията у нас", каза главният прокурор. Според него важен е въпросът с коя корупция трябва да се борим приоритетно. Борис Велчев поясни, че е противник на идеята всички усилия да бъдат съсредоточени в борбата с корупцията по високите етажи на властта... Главният прокурор изрази съгласие с думите на посланик Байърли, че процеси срещу публични фигури ще върнат доверието на гражданите в съдебната власт. "Хората не ни вярват и тогава, когато съвестно си вършим работата. Не е достатъчно някой да бъде обявен за корумпиран. Необходими са доказателства. Много лесно е да обявим публично някого за корумпиран и безкрайно трудно е да го докажем в съда", каза още Борис Велчев.

Схемата

Мотиви към присъда по наказателно дело от общ характер № 5286 от 2001 г. по описа на Софийския районен съд, Наказателна колегия, 16 състав ме върнаха в годините, когато гърмяха банки и по-късно бяха задържани банкови шефове.

Според записаното в мотивите, в периода от 1993 до 23 януари 1996 г. подсъдимият Петко Каменов е заемал длъжността директор на клон "Надежда" към Първа частна банка АД, макар че клонът не е бил регистриран като самостоятелно юридически лице.

С молба без входящ и изходящ номер, и без дата, адресирана до председателя на ПЧБ, фирма "Хериос М" иска да й бъде отпуснат кредит в размер на 250 000 щатски долара. Заявлението е депозирано в клон "Надежда" на ПЧБ АД. Водят се преговори за отпускането на кредит и молбата е резолирана със "Съгласен" от В. Йосифов, изпълнителен директор на ПЧБ. За обезпечение на кредита е била предложена фирмена гаранция в размер на 250 000 щ. д. от друга фирма - "Тор Интернешънъл ООД", която се оказва и собственик на капитала на фирмата кандидат за кредит. Всъщност двете фирми се оказват икономически свързани лица.

Сключен е договор за банков кредит във валута, като отпуснатият кредит е бил усвоен изцяло. Първоначалният срок за погасяване на кредита не е спазен и изпълнителният директор на фирмата, кандидатствала за кредита, три месеца по-късно подава молба до председателя на ПЧБ АД с искане за удължаване на срока.

С Докладна записка, директорът на клон "Надежда" предлага отпуснатия кредит да бъде реструктуриран. Върху докладната отново е поставена резолюция "Съгласен". Подписан е и Анекс към договора за кредит с посочен срок за издължаване. Следва втора молба е поискано ново разсрочване на отпуснатия кредит и изпълнителният директор на клона на ПЧБ в "Надежда" отново предлага кредитът да бъде реструктуриран. Следва нов срок за погасяване на задължението и след него постъпва трета молба за ново разсрочване на задължението. Изпълнителният директор на клона изготвя Докладна записка, с която предлага на ръководството на банката кредита да бъде пак разсрочен. И отново е поставена резолюция "Съгласен" върху докладната и отново се прави Анекс, трети поред с посочен краен срок на издължаване.

Друг кредит е поискан от клон "Надежда" с молба, този път в размер на 600 000 щ. д. от фирма "Тор Интеренешънъл" /фирмата дала гаранция за първия кредит, цитиран по-горе - Л. М./. С Докладна записка директорът на клон "Надежда" иска разрешение за отпускане на втория кредит и докладната е резолирана със "Съгласен" от В. Йосифов, директорът на ПЧБ. Следва сключване на договор за отпускане на банков кредит във валута между ПЧБ клон "Надежда" и кандидата на отпуснатия кредит от 600 000 щ. д. На датата, на която се сключва договора за банков кредит е подписан и друг договор - за учредяване на залог във валута на стоки в оборот на тонове метал, на стойност 1 400 000 щ. долара, намиращи се на пристанищата в гадовете Русе и Измайл - Украйна. Отново следват: молба за продължаване на срока по погасяване на кредита, докладна предложение кредита да бъде реструктуриран и резолюция "Съгласен". Вторият подсъдим по това банково дело Веселин Жеков е български гражданин с висше образование, не осъждан, безработен. Той имал регистрирана фирма "ЕТ Клуб "Сириус". Във връзка с дейността на фирмата Жеков се запознава с директора на ПЧБ, клон "Надежда". На два пъти на Жеков са били отпускани кредити, които били издължавани в предвидените в договорите за кредит срокове.

Жеков подава молба за трети кредит, в размер на 400 000 щ. долара от ПЧБ клон "Надежда". Кредитът е бил обезпечен със залог от стоки в оборот и е бил изцяло усвоен. Чрез превеждане на средствата от кредитната сметка на Жеков в разплащателната му сметка. От тази сметка 198 хил. долара се превеждат на инвестиционен фонд ФТО, а 200 хил. долара на сметка на фирма.

Жеков подава молба и за отпускане на кредит от 30 млн. стари лева, като кредитът е бил обезпечен със запис на заповед. Сумите отново са преведени на физически и юридически лица.
Друг гражданин иска кредит от клона на ПЧБ "Надежда", в размер на 400 хил. щ. д. и кредитът по описаните по-горе схеми е бил отпуснат. Кредитът е обезпечен със сключен на датата на подписания договор за банков кредит, друг договор, за учредяване на залог на стоки в оборот. Извършва се само едно плащане по кредита, по главницата.

Клонът на ПЧБ в"Надежда" отпуска и кредит в размер на 100 милиона лева на Металснаб Холдинг. Средствата от кредита са били оставени на срочен депозит в Софиябанк - клон Хасково. След изтичане на срока, клонът на банката в Хасково не възстановява сумата на Металснаб Холдинг. Вместо това, с няколко платежни нареждания от различни фирми са преведени на Металснаб Холдинг приблизително 115 млн лева. На искането от Металснаб Холдинг към Софиябанк Хасково депозитът да бъде изплатен, банката отговаря че дължимите суми с лихвите са възстановени на Холдинга от трети лица. По тази причина между Металснаб Холдинг и ПЧБ АД е сключен договор за прехвърляне на вземане и ПЧБ превежда сумата, включваща депозита от 100 000 лева.

В един момент директорът на ПЧБ, клон "Надежда", Каменов издава заповед , с която спира извършването на преводи, наредени от клиента Металснаб и нарежда средствата от платежните нареждания да се преведат по сметките на ЕТ Клуб Сириус - Веселин Жеков и фирма Виктойл ЕООД. Сумите касаели получателите Феста и Първа финансово-брокерска къща, клон Троян...

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че подсъдимите не са осъществили състава на престъплението по член 282 от НК /за злоупотреба със служебно положение и нанасяне на щети - бел. Л. М./, както от обективна, така и от субективна страна - е записано в мотивите към присъдата по делото.

Защо повечето банкови дела завършиха с оправдание

Какво намерих записано още в мотивите по поредното банково дело:

"Против подсъдимите е повдигнато обвинение за престъпление по служба и по конкретно за престъпление по член 282 от Наказателния кодекс. Престъпленията по служба са вторият раздел от глава осма на Особената част на НК, Престъпления против дейността на държавните органи. Тази глава включва различни по вид посегателства, обединени от техния родов обект. Приема се, че това са отношения, свързани с правилното функциониране на държавния и обществен апарат. Понятието държавен орган е основно за теорията на публичното право като субект на конституционното и административното право. Господстващото в теорията е разбирането, че държавният орган е основен правен субект, който осъществява в пределите на предоставената му компетентност държавно властническо правомощие.
Държавният орган действа от името на държавата и с действията си ангажира нейната отговорност.

Изводът, който се налага е, че щом престъпленията, включени в глава осма от НК са срещу дейността на държавните органи, те са насочени към засягане на държавната власт. Приложното поле на нормите в глава осма по този начин са ограничава в рамките на дейността на държавните институции. В този смисъл е и решение №19/12.10.95 г. на Конституционния съд по к.д. №17/95 г. В последното е посочено, че престъпният състав на престъплението по член 282 от НК охранява дейността на държавните органи и обществените организации, което е и съществен признак на престъпният състав, а именно, обекта на престъплението. Следователно, разпоредбата по чл. 282 от НК е неприложима спрямо действия, извършени в организации и институции, намиращи се извън държавните органи и обществените организации, каквито са банките, които са търговски дружества. В подкрепа на този извод е и обстоятелството, че разпоредбата по член 220, ал. 3 от НК /отменена/, която инкриминираше отпускането на необезпечени кредити, бе в главата на общостопанските престъпления, което означава, че разрешаването и отпускането на кредити не може да бъде престъпление по служба, доколкото банките не са държавни органи."
Т. е. търговските банки не са държавни органи, тъй като не попадат в системата на установените от Конституцията органи, осъществяващи държавни функции на власт и управление. В областта на банковото и кредитното дело единственият предвиден в Конституцията държавен орган е БНБ. Като регистрирани акционерни дружества по Търговския закон, търговските бланки нямат качеството на държавен орган.

Като обществени организации, банките са в същността си корпоративни юридически лица, корпоративният състав на банките са частни физически и юридически - т. е. те нямат обвързаност с Държавата, държавната собственост и държавните структури се обяснява в мотивите на Съда.

Субектът на престъплението по член 282 от НК е длъжностно лице. Налице е и състав на общо престъпление по служба. В случая обаче длъжностното лице извършва действия по управлението на чуждо имущество. В този смисъл, прилагането на закона излиза извън рамките на обекта на престъплението, очертан в наименованието на главата в НК, поради което се приема за недопустимо да бъде намерено приложение на тази глава от НК.

Инкриминираните действия на двамата подсъдими по банково дело за ПЧБ, Каменов и Жеков не могат да бъдат съотнесени към чл. 282 от НК и поради това се налага признаването им за невинни и оправдаването им по повдигнатите обвинения. Съдът приема и че клон "Надежда" на ПЧБ не е бил регистриран като самостоятелно юридическо лице, което на практика означава, че той не е съществувал в правния мир!

Липсата на регистрация на банков клон означава, че той няма право на собствена банкова дейност. Директорът на банковия клон не е имал право да разрешава отпускане на кредити, както и да дава предложения за същото. Той е превишил правата си, но това превишаване на правата не е било формулирано в Обвинението срещу подсъдимия. Обвинителният акт се подготвя и внася от прокурора. Съдът доказва, че подсъдимият е нарушил вътрешните правила на ПЧБ, тъй като имал търговско пълномощно, което не му давало право да разрешава отпускането на кредити. С една дума съдът не приема, че следва да се обсъжда дали са налице квалифициращите обстоятелства по чл. 282, ал. 3 от НК, тъй като наличието на квалифицирания състав предполага реализирането на елементите на основния състав на престъплението.

Така длъжностни лица, които отпускат големи банкови кредити се оказват единствено нарушители на вътрешни правила на самите банки. Търговските банки не са държавни органи и разрешаването, и отпускането на кредити не може да бъде престъпление по служба, тъй като търговските банки не попадат в системата на установените от Конституцията органи, осъществяващи държавни функции на власт и управление - т. е. те нямат обвързаност с държавата, с държавната собственост и държавните структури.

Остава да запитаме: обвинението ли не е било повдигнато както трябва, законите не са били съобразени с новите икономически условия в държавата или умни хора измислят схемата, за да бъдат източени банки в нечия полза...

Следва продължение

 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене