Трета година Симеон Дянков обезкървява държавните предприятия, за да пълни фискалния резерв

Симеон Дянков - министър на финанситеВ държавата няма пари. Резервът играе на и под санитарния минимум – приходите са слаби. С Постановления се изземват резерви от държавните предприятия, изземват се неразпределените им печалби за предходни години. Така „върви” държавата от 2009, 2010, 2011 година грабежът продължава и сега, тъй като министърът на финансите Дянков търси панически пари!

С последните искания на Дянков, държавните предприятия ще бъдат съсипани, декапитализирани, и ще тръгнат към фалит. А при фалит ще започне освобождаване на работна ръка, безработицата ще скочи още повече, предприятията, които имат кредити няма да могат да ги плащат...

Да не забравяме, че дълго време Дянков не плащаше на държавните фирми дължимото в милиони от държавата  за вече положен труд, и така сложи началото на сриването на икономиката. Много фирми фалираха, паднаха приходите за хазната от приходи с около 2 милиарда.

За това почти не се знае и говори, само имаше питане и дебат в парламента, по време на което Дянков за пореден път се подигра с депутатите и не даде смислен отговор какви ги върши!

Най вече това, което върши Дянков не е анти - а прокризисна мярка!

Много от неразпределената печалба на различни предприятия е по банкови сметки и с приетото Постановление 367 ще трябва да внесат тези свои капитали в бюджета!

Има предприятия, които през отминалите периоди да извършили инвестиции, направили са ремонти, закупили са оборудване и как тези предприятия ще внесат исканото от министър Дянков в бюджета, за да намалят бюджетния дефицит?

За какви пари иде реч според Дянков?

В  годините 2009 от юли до декември, 2010 и 2011 - внесените отчисления от печалби и дивиденти на дружества с държавно мажоритарно участите според казаното от министър Дянков на трибуната е: за 2009 г. са 344 млн. лв., за 2010 г. – 112 млн. лв., и за 2011 г. – 174 млн. лв.

Според депутата Димчо Михайлевски, Ръководството на „Въздушно движение” /РВД/ е внесло за тези три години над 200 млн. лв. допълнителен дивидент в държавата, извън корпоративния данък, а Българският енергиен холдинг е внесъл над 182 млн. лв..

В последните три години, Министерство на финансите вземаше по два пъти от печалбите им!

Източените по този начин предприятия не се в състояние да обслужват кредитите си и съкращават работна ръка, вземат нови кредити, за да обслужват вече взети и нещата тръгват към разруха и фалит!

Малко преди фалита – се преминава към приватизация на въпросните обезкървени предприятия и те се продават на безценица на неслучайни купувачи!

Отговорът на Симеон Дянков е „феноменален”:

По добре е да взема държавата дивиденти и тези пари да влизат в държавната хазна, отколкото да излизат като бонуси към заместник министри. Благодаря за вниманието.

От втората половина на 2009 година се засили рецесията на българската икономика и това се случи поради „грижата” на Дянков да бави дължими милиони на предприятията и да ги облага два пъти, за да пълни бюджетния дефицит!

Ето какво се чу в парламента по проблема с източването на държавни предприятия:

Не бонусите, а обезкървяването на предприятия с мажоритарно държавно участие

е скандалът в държавата!

Какво се случи в РВД още в първата година от мандата на ГЕРБ?

В началото бе Постановление на Министерския съвет №247 и неговото допълнение. За внасяне на допълнителни средства в Републиканския бюджет за 2009 г. от търговски дружества с държавно участие на капитала.

Съгласно ПМС 247, едноличните акционерни дружества, се задължават да внесат в републиканския бюджет допълнителна вноска – дивидент, в размер 50 на сто от печалбата им за 2008 г. по годишния финансов отчет след данъчно облагане и отчисленията, направени за фонд "Резервен", в размер 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон.

Съгласно ПМС 247, Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие се задължават да разпределят и внесат в републиканския бюджет допълнителна вноска – дивидент, в размер 50 на сто от печалбата им за 2008 г. по годишния финансов отчет след данъчно облагане и отчисленията, направени за фонд "Резервен", в размер 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон.

Органите, упражняващи правата на собственост на държавата в капитала на търговските дружества по чл. 1 и 2 се задължават да предприемат незабавни действия за изпълнение на постановлението и търговските дружества по чл. 1 да преведат съответните вноски по републиканския бюджет до 30 октомври 2009 г.

Минали са едва три месеца от поемането на властта от правителството на ГЕРБ, предишното правителство е оставило над 7 милиарда резерв!

По-късно е направена поправка на това Постановление, като в държавните предприятия е вкарано и Ръководство на въздушното движение с искане да преведе на бюджета съответните милиони.

Какво е допълнението на ПМС 247 – към текста предприятия с държавен капитал се прибавят и държавни предприятия, това, което би уредило и от РВД да се вземат пари.

В писмо на генералния директор на РВД, Георги Ангелов до министъра на транспорта, Александър Цветков /от 9 декември 2009-бел. Л. М./по това Постановление №247, Ангелов уведомява своя принципал, че при така направената поправка /изменение и допълнение на ПМС 247/РВД не приема и предлага да отпадне частта в поправката, която налага двойно облагане и задължава РВД да внесе суми в двоен размер. Съгласно писмото, РВД декларира готовност да отчисли сумата от 94 млн 781 550 лева.

По този начин на РВД е оказан натиск, да преведе 94 милиона 781 550 лева в републиканския бюджет, въпреки че статутът на РВД е такъв, че печалбата трябва да се реинвестира в рехабилитация, обновяване на технологиите, увеличаване на безопасността на ръководство на полетите и прочие.

Тази сума не е преведена.

За РВД предстои реализирането на проекта „Единно европейско небе”, което се наблюдава от Европейската комисия и за осъществяването на когото ще са необходими значителни средства за осъществяването му, които по статут се гарантира от съответните държави.

Вместо Симеон Дянков да остави тази сума за изпълнение на задълженията на РВД по европейския проект, той си прибира милионите в републиканския бюдежет!

Кое е характерното за предприятие като РВД

то се води държавно предприятие, но от републиканския бюджет не се отчисляват средства за него!

В Доклада до Министерския съвет, Симеон Дянков пише следното: „... за преодоляване на очерталото се изоставане в приходите, наред с извършваното ограничаване на разходната част, се налага необходимостта от засилване на мерките за повишаване на събираемостта на приходната част от бюджета, както и разкриване на нови източници на приходи в държавния бюджет, в допълнение на тези, определени с ПМС 247/2009 г. с цел постигане на балансиран бюджет за 2009 година....”Дянков пише, че с предложения проект за ПМС се създава нов източник на допълнителни средства за държавния бюджет за 2009 година.

Дянков признава, че предложението за ПМС 247 е част от мерките за компенсиране на приходите за постигане на балансиран бюджет за 2009 година.

Внасянето на допълнителни приходи в републиканския бюджет според Дянков ще осигури ресурс за извършване на приоритетни плащания за основните разходни групи....

А къде са се дянали за два-три месеца 7,5 милиарда фискален резерв?

Защо са спрели приходите в бюджета след поемането на властта от ГЕРБ?

Защо правителството на ГЕРБ не сложи ДДС на хазарта, а да намали ДДС на лекарствата, книгоиздаването и прочие?

Премиерът Борисов заяви на 12 март, че по един милиард са плащали за увеличени пенсии от правителството на Станишев, но...

Да поемеш властта в края на м. юли 2009 година не означава, че ще платиш 1 милиард за увеличени пенсии за някакви си пет месеца! По същия начин стои този проблем и за 2012 година, когато са минали едва три месеца и няма как да е даден милиард за пенсии...

Предполагам, че мнозинството българи си спомнят как 2009 година правителството на ГЕРБ, докато източваше стотици милиони от държавни предприятия внезапно обяви, че липсват 2 милиарда в бюджета!

Следващата версия бе, че са оставени плащания за 2 милиарда – но никой не показа документи за такива плащания!

Стигна се дотам, Борисов да привиква служители в кабинета си в Министерския съвет и да ги разпитва за тези липсващи 2 милиарда и липсващите документи по плащания за 2 милиарда!

Както казва народът:”Всяко чудо за три дни” така внезапно стихна и този съшит с бели конци скандал – след многократни питания в парламента от депутати от опозицията – ГЕРБ видя, че няма доказателства и спря да говори за тези 2 милиарда!

С Постановление №301 от 10.12. 2009 г. се прави промяна и вместо първоначалните средства по ПМС 247 в размер на 95 милиона, се прави ново искане към РВД, с което сумата нараства на 206 милиона!

Генералният директор пише отново на министъра на транспорта /вх. №04-10-341, като му обръща внимание, че такава огромна сума, взета от средствата на РВД ще попречи на реализацията на планираните и съгласувани с Евроконтрол и авиационните превозвачи дейности, които имат отношение към пряката дейност на РВД – безопасно управление на въздушния трафик.

Едновременно с това в писмото до транспортния министър се посочва, че: ”...за да може да се направят отчисления от реализираната печалба от ДП РВД в съответствие с действащата нормативна уредба е необходимо да се направи промяна в Закона за гражданското въздухоплаване!”

За какво става дума:

„Средствата от превишението на приходите над разходите в края на календарната година остават за ползване през следващата финансова година, като целево се разходват за изпълнение на Европейската програма за интегриране и хармонизиране на националните системи за управление на въздушното движение на европейските страни!”

Това не са го догледали в Министерство на финансите, защото не ги интересува изобщо, но не са го догледали и така наречените експерти от Министерство на транспорта, където министърът се е прехвърлил от икарусите в столичната община на министерския стол, зам.-министъра Камен Кичев е продавал билети за австрийските авиолинии в Македония, а другият зам.-министър – Ивайло Московски е бил вносител на плетачни и шевни машини!

Изпълнението на ПМС 301 ще доведе до намаляване на резервите на ДП РВД с 57 на сто /от 475 млн лв на 269 млн лв/ и на паричните средства с 88 на сто /от 233 млн лв на 27 млн лв/, спрямо балансовите им стойности към 31. 12. 2008 година.

Оттук нататък след публикуване на Отчета на предприятието за 2009 година ще се намали и таксовата единица. Драстичното намаление на паричните наличности може да предизвика допълнителни проверки от страна на ИАТА и ЕВРОКОНТРОЛ, чийто резултат не може да бъде предвиден на дадения етап.

Намалението на средствата с гореописаните суми ще застраши реализирането на инвестиционната програма, която трябва да се извърши от страна на ДП РВД през следващите години. Това пише във второто си писмо генералният директор на РВД, Георги Ангелов до министъра на транспорта, Александър Цветков, който е минал пред всички стъпала на развитие в РВД и е наясно с възможните финасово-икономическите и правни последици от такива драстични вземания от предприятието!

До поемането на поста генерален директор от Ангелов, предшествениците му, Цветан Дилов /оцелял и при НДСВ и при Тройната коалиция/ и Емануил Радев не са повишавали, а напротив – понижавали са изпълнението на капиталовата програма на РВД.

От 2001 до 2009 реалното изпълнение на капиталовата програма на РВД от 55 на сто, спада до 9, 35 на сто.

„Всичко това допринесе за изкривяване на структурата на капитала в посока намаление на дълготрайните активи и прекомерно увеличение на паричните средства - сигнализира Ангелов до министъра...

...  Натрупаните парични наличности на ДП РВД са влагани от предишни управления в няколко търговски банки с неголям пазарен дял, след непрозрачни процедури на избор, без оценка на риска и дискусионни лихвени равнища...

Необходимите инвестиции в предстоящите години за реализиране на неизпълнението от предходните години, както и във връзка със сроковете, поставени от програмата SESAR, са в размер над 150 млн лв. По предварителни разчети и ще трябва да се изпълнят през следващите 2-3 години. Изземването на паричните средства в размер на 206 млн лв ще затрудни изпълнението на дългосрочната капиталова програма на предприятието...

Необходимо е да се има предвид и че изтеглянето на сума в размер на 206 млн лв от депозитите, намиращи се основно в три от търговските банки на страната, може да доведе до сътресение в банковата сфера.”

Датата на това писмо е 14 декември, 4 дена след приемането на ПМС 301. Това е писмото, което стана причина да бъде прието ново постановление – 319, което сумата от 206 млн отчисления от РВД е намалена на 177 милиона.

Защо бе отстранен генералният директор на РВД Георги Ангелов?

Парадокс, свързан с уволнението на Ангелов е, че той се бори доколкото е във възможностите му, да не се превеждат милиони от РВД в републиканския бюджет, а тези парични средства да останат за инвестиции, свързани с повишаване на безопасността на управление на полетите, инвестиции в повишаване на сигурността на управлението на полетите, технологично обновяване, и строеж на кула на летище София.

Недовършената почивна станция на НКЖИ, която министри се стараят да пробутат за 20 милиона на РВД!Подробност е, че министър Цветков извива ръцете на генералния директор на РВД предприятието да закупи недовършената и полуразрушена почивна станция на НКЖИ, оценена на 20 милиона, без ДДС! Проектът на тази сделка е съгласуван и с министъра на регионалното развитие Росен  Плевнелиев.

Това е същата почивна станция, която през лятото на 2009 г. предишният министър на транспорта, Петър Мутафчиев се е опитал да продаде за 6 млн, но никой не я е купил.

Ангелов не се съгласява, тъй като цената е прекалено и необосновано висока, а РВД има почивни станции в Банско, Камчия и курорта Константин и Елена.

Такива „прегрешения” на генералния директор Ангелов му костваха поста?!

 

Коментари 

 
+7 #3 НЕ ВИ ЛИ ПИСНА 2012-03-13 15:07
Попитали Радио Ереван - Каква държавна политика има България ???
- Радиото отговорило :

- БОЙКО краде , Цветелина пере.....
Цитиране
 
 
+4 #2 НЕ ВИ ЛИ ПИСНА 2012-03-13 09:44
оше нещо - дали не се цели и ЛИКВИДАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ за да може някой да ги изкупи на смешни цени ???ТОЗИ ФИЛМ го гледаме вече 22 години !!! Истината е че в момента се крааде като за последно!!! Дянков се опитва да се докопа до всякви останали пари в държавата - на хората от данъци на държавни предхпрития на болници на ВСИЧКО!!! ЗАЩО ??? КЪДЕ ОТИВАТ ПАРИТЕ - ОЧЕВИДНО НЕ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА КЪДЕТАО ЛИПСВА СВЕЖ РЕСУРС ??? КЪЪДЕ СИЕОН ДЯНКОВ КРАНЕ И ИЗНАСЯ ПЯРИТЕ????
Има подозрения че лицето Сиемон Дянков е подсатвена пионка на ЦРУ - така казват е било в Грузия и бил изпратен да разсипе тяхната икаонамиката !!! дори да не е вярно то със сигурност СВЕТОВНАТА БАНДА УПРАВЛЯВА БУЛГАРИСТАН - НЕКАДЪРНИЦИТЕ В ПРАВТИЕЛБСТВОТО НА БОЙКО-РАЗБОЙКО СА СЛУГИ !!!
Цитиране
 
 
+4 #1 НЕ ВИ ЛИ ПИСНА 2012-03-13 09:37
Г-жо Манолова , дали обаче целта е само пълненето на фискалния резерв ???
Според мен не !!! Парите на държавата потъват в нечий джобове при това МНОГО УСИЛЕНО !!! за 2,5 години от както този финансов "магьосник " дойде на власт ДЪРЖАВАТА Е НАЗАД С 5-6 МИЛИАРДА ЛЕВА!!!
3-4 намален фискален резерв и 2 милиарда увелечение на дълга !!! При клизата е нормално да има свиване на постъпланията в бюджета НО ВЪПРОСЪТ Е КЪДЕ ОТИДОХА ТОЛКОВА МНОГО ПАРИ ??? Явно някой КРАДЕ АМА МНОГО КРАДЕ !!!
Бойко краде , Цветелина пере...... докога ше ги търпим???
Цитиране
 

Добави коментар

Моля спазвайте общите условия на сайта!


Защитен код
Обнови

Търсене